Page 56

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom / programom

Iznos (kn)

%

n

%

usluge usmjerene na programe samopomoći

778 .064,20

0,1

3

0,1

poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice

688 .069,53

0,1

29

0,5

osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi

664 .000,00

0,1

7

0,1

radne terapije

583 .106,90

0,1

5

0,1

preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja

555 .676,00

0,1

4

0,1

usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva

390 .343,88

0,1

7

0,1

suradnja s lokalnim institucijama

260 .000,00

*

4

0,1

organiziranje likovne kolonije

197 .000,00

*

12

0,2

aktivnosti vezane za zaštitu prirode i okoliša

86 .800,00

*

1

*

unapređenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb

15 .000,00

*

1

*

neoznačeno

115 .661 .530,51

21,9

2551

45,5

ukupno:

528.247.443,36

100,0

5611

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

3.4.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koje se provode projektom/programom Najbrojniji dodatni tip aktivnosti također je organiziranje slobodnog vremena, koje se navodi u 247 projekata, a financirano je u iznosu od 143.001.618,31 kn, što čini 27,1% ukupnog iznosa. Slijedi informiranje i osvješćivanje javnosti, financirano u iznosu od 54.939.169,54 kn (10,4%). Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva kao dodatna aktivnost zastupljena je u iznosu od 23.994.399,76 kn i čini 4,5% u ukupno dodijeljenom iznosu. U tablici 70. prikazane su ostale dodatne aktivnosti projekata u 2009. godini.

tablica 70. Dodatni tip aktivnosti ili usluga projekata i programa dodatni tip aktivnosti ili usluga koje se provode projektom / programom

%

n

143 .001 .618,31

27,1

247

4,4

informiranje i osvješćivanje javnosti

54 .939 .169,54

10,4

433

7,7

izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva

23 .994 .399,76

4,5

235

4,2

usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij)

17 .741 .787,23

3,4

66

1,2

usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja

17 .670 .489,60

3,3

217

3,9

izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

17 .340 .337,72

3,3

236

4,2

kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina

16 .259 .057,27

3,1

133

2,4

aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom

12 .661 .220,76

2,2

113

2,0

savjetovanje i psihosocijalna podrška

12 .038 .663,00

2,3

157

2,8

briga o osobama starije životne dobi

11 .155 .576,98

2,1

147

2,6

organiziranje slobodnog vremena

54

Iznos (kn)

%

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh