Page 49

I. prIkaz fInancIjskIh potpora na nacIonalnoj razInI

3. Pregled podataka prikupljenih iz detaljnih izvješća o financijskim potporama dodijeljenim projektima i programima organizacija civilnog društva u 2009. godini vezanih uz trajanje, status, korisnike i aktivnosti financiranih projekata 3.1. Trajanje financiranih projekata ili programa Iz dostavljenih podataka vidljivo je da 93,7% projekata, financiranih u iznosu od 472.851.918,69 kn (89,5% ukupnog iznosa), traje do dvanaest mjeseci, a tek 6,3% ukupnog broja traje dulje od 12 mjeseci.

tablica 65. Trajanje financiranih projekata ili programa trajanje financiranih projekata ili programa do 12 mjeseci dulje od 12 mjeseci ukupno:

Iznos (kn)

%

n

%

472 .851 .918,69

89,5

5255

93,7

55 .395 .524,67

10,5

356

6,3

528.247.443,36

100,0

5611

100,0

N = broj projekata ili programa

do 12 mjeseci 94% dulje od 12 mjeseci 6%

grafikon 8 . Trajanje financiranih projekata ili programa

3.2. Status provedbe projekta ili programa S obzirom na status provedbe projekta ili programa možemo zaključiti da se 89,5% projekata i programa provodi sukladno ugovoru. Ti su projekti ujedno financirani sa 90,8% ukupno dodijeljenog iznosa, odnosno 479.821.355,66 kn. Kod 8,6% provedba projekata i programa je u tijeku, a za 101 projekt ili program (1,8%) odobreno je produljenje roka provedbe. Samo tri projekta/programa u 2009. godini bila su prekinuta prije isteka ugovora.

tablica 66. Status provedbe projekta ili programa status provedbe projekta ili programa

Iznos (kn)

%

n

%

479 .821 .355,66

90,8

5020

89,5

provedba u tijeku (kod višegodišnjih programa)

37 .804 .009,74

7,1

487

8,6

produljen nakon izvorno ugovorenog razdoblja

10 .385 .077,96

2,0

101

1,8

237 .000,00

0,1

3

0,1

528.247.443,36

100,0

5611

100,0

proveden sukladno ugovoru

prekinut prije isteka ugovora ukupno: N = broj projekata ili programa

47

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh