Page 4

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

IZDAVAČ Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Radnička cesta 80/V 10000 Zagreb Tel.: 01 4599 810 Faks: 01 4599 811 E-pošta: info@uzuvrh.hr Internetska stranica: www.uzuvrh.hr ZA IZDAVAČA dr. sc. Igor Vidačak UREDNICA Vesna Lendić Kasalo, dipl. iur. PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA Marica Grofelnik Marina Lochert, dipl. pol. Gorana Mišić Daniel Šoštarić, dipl. ing. računarstva LEKTURA Mirjana Paić-Jurinić, prof. GRAFIČKO OBLIKOVANJE Ermego TISAK Printera grupa NAKLADA 1000 primjeraka

Zagreb, 2010. ISSN 1847-649X

2

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh