Page 32

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

2. Pregled financijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnog društva prema području financiranja Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i ove je godine uz Završni godišnji upitnik za tijela državne uprave, urede Vlade Republike Hrvatske i druge javne institucije o postupcima i rezultatima odobrenih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnog društva u 2009. godini, tijelima državne uprave, uredima Vlade Republike Hrvatske i drugim javnim institucijama davateljima financijskih potpora organizacijama civilnog društva, dostavio i obrazac Detaljno izvješće o dodijeljenim financijskim potporama projektima i programima organizacija civilnog društva u 2009. godini s ciljem prikupljanja detaljnijih informacija o (su)financiranim programima i projektima organizacija civilnog društva u 2009. godini. Kvantitativno su obrađeni podaci za opće i specifično područje financiranja, trajanje, status, korisnike i aktivnosti financiranih projekata i programa. U ovom dijelu izvješća donosimo pregled financijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnog društva za dvadeset općih područja financiranja te zasebno za svako od specifičnih područja. Analizom dodijeljenih financijskih potpora prema području financiranja utvrđeno je: • Za područje športa dodijeljena je četvrtina ukupnog iznosa, odnosno 135.748.468,00 kn. • Slijedi područje zaštite i promicanja kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode, financirano sa 99.493.499,86 kn i udjelom od 18,8%. • Za projekte potpore osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama dodijeljeno je 17,2% ukupnog iznosa, odnosno 90.332.268,30 kn.

2.1. Opća područja financiranja U tablici 21. navedeni su iznosi za sva područja financiranja, poredani prema veličini iznosa.

tablica 21. Pregled općih područja financiranja opće područje financiranja

Iznos (kn)

%

135 .748 .468,00

25,7

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

99 .493 .499,86

18,8

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

90 .332 .268,30

17,2

Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

47 .000 .131,75

8,9

Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

38 .635 .737,58

7,3

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

18 .792 .550,00

3,6

Tehnička kultura

17 .386 .814,34

3,3

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

14 .429 .143,60

2,7

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

13 .081 .448,90

2,5

Znanstvene i znanstveno stručne udruge

9 .102 .501,40

1,7

Zaštita i promicanje ljudskih prava

8 .341 .405,21

1,6

Gospodarske i srodne djelatnosti

8 .303 .047,77

1,6

Turizam

6 .627 .000,00

1,2

Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

6 .039 .175,82

1,1

Šport

30

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh