Page 22

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

naziv davatelja financijske potpore

planirani iznos (kn)

dodijeljeni iznos (kn)

razlika u iznosu (kn)

trend (%)  19,7

Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge

2 .197 .247,33

1 .765 .310,10

431 .937,23

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava

1 .705 .500,00

1 .705 .500,00

0

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

1 .676 .471,00

1 .470 .526,00

205 .945,00

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

1 .372 .887,24

1 .372 .887,24

0

Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga

1 .539 .000,00

1 .313 .000,00

226 .000,00

 14,7

Ministarstvo unutarnjih poslova

1 .300 .000,00

1 .250 .000,00

50 .000,00

 3,9

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

500 .000,00

500 .000,00

0

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova

235 .000,00

203 .000,00

32 .000,00

 13,6

Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine

200 .000,00

181 .000,00

19 .000,00

 9,5

Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha

Podaci nisu dostupni

17 .098 .884,94

ukupno:

544.427.626,91

528.247.443,36

**

**

=  12,3 =

=

Analizom je utvrđeno da razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora organizacijama civilnog društva u 2009. godini postoji u sedamnaest slučajeva. U šesnaest je posrijedi smanjenje dodijeljenih sredstava u odnosu na planirana, a u samo jednom slučaju (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) dodijeljeni iznos bio je veći od planiranog.

tablica 7. Pregled broja slučajeva u kojima postoji razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora postoji li razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora?

n

%

Da

17

80,1

Ne

4

19,9

21

100,0

ukupno: N = broj analiziranih davatelja financijske potpore

Razlozi navedene razlike između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora organizacijama civilnog društva u 2009. godini prikazani su u tablici 8. Svaki je davatelj financijske potpore mogao navesti više razloga za tu razliku. Osam je davatelja financijske potpore kao razlog navelo čuvanje određenih sredstava za izvanredne aktivnosti i potpore izvan natječaja prema potrebi i odluci čelnika institucija, dok je šest davatelja kao razlog navelo da propisane uvjete natječaja nije zadovoljilo dovoljno organizacija civilnog društva.

tablica 8. Razlozi za razliku između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora

20

razlozi za razliku između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora

n

%

a) određena sredstva čuvaju se za izvanredne aktivnosti i potpore izvan natječaja prema potrebi i odluci nadležnih dužnosnika

8

38,1

b) nedovoljno je organizacija civilnog društva zadovoljilo uvjete propisane natječajem

6

28,6

c) broj prijavljenih projekata bio je manji od očekivanog u određenim programskim područjima natječaja

5

23,8

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh