Page 177

OSJEČKOBARANJSKA ŽUPANIJA

općIna Antunovac Bilje Bizovac Čeminac Čepin Darda Donja Motičina Draž Drenje Đurđenovac Erdut Ernestinovo Feričanci Gorjani Jagodnjak Knež . Vinogradi Koška Levanjska Varoš Magadenovac Marijanci Petlovac Petrijevci Podgorač Podr . Moslavina Popovac Punitovci Satnica Đakov . Semeljci Strizivojna Šodolovci Trnava Viljevo Viškovci Vladislavci Vuka

ukupno POŽEŠKOSLAVONSKA ŽUPANIJA

Brestovac Čaglin Jakšić Kaptol Velika

ukupno PRIMORSKOGORANSKA ŽUPANIJA

Baška Brod Moravice Čavle Dobrinj Fužine Jelenje Klana Kostrena Lokve Lopar

Iznos iz općinskog proračuna (kn) 266 .000,00 2 .273 .111,00 570 .385,68 622 .579,00 2 .339 .611,00 957 .978,00 0,00 0,00 84 .050,00 129 .123,17 1 .116 .396,00 387 .750,00 369 .300,00 148 .532,02 715 .889,00 1 .015 .501,00 575 .300,00 78 .239,56 478 .779,70 406 .907,00 639 .974,00 619 .700,00 30 .716,47 98 .471,00 611 .656,06 211 .000,00 473 .698,00 527 .592,00 133 .667,00 0,00 110 .058,60 650 .542,00 226 .090,00 136 .946,42 84 .800,00 17.090.343,68 466 .888,26 193 .140,00 467 .061,05 963 .658,28 1 .123 .396,01 3.214.143,60 1 .370 .308,93 423 .980,00 8 .520 .656,00 485 .224,73 1 .325 .485,00 924 .807,86 914 .138,55 627 .000,00 250 .274,00 360 .827,89

grad Beli Manastir

Iznos iz gradskog proračuna (kn) 2 .751 .442,00

Belišće

1 .303 .600,00

Donji Miholjac

2 .024 .728,39

Đakovo

4 .326 .150,41

Našice

4 .187 .165,39

Osijek

20 .801 .650,00

Valpovo

1 .367 .479,00

Kutjevo Lipik Pakrac Pleternica Požega Bakar Cres Crikvenica

36.762.215,19 475 .200,00 1 .942 .538,87 1 .550 .000,00 1 .609 .504,63 6 .977 .560,00 12.554.803,50 2 .432 .484,94 1 .576 .598,76 6 .448 .710,57

Čabar Delnice Kastav

2 .362 .742,00 2 .369 .623,94 2 .992 .650,00

Kraljevica Krk

896 .000,00 3 .347 .260,00

Iznos iz županijskog proračuna (kn) 10 .880 .682,63

Iv. oBjedInjenI prIkaz Iznosa fInancIjskIh potpora Iz proračuna županIja, gradova I općIna

županIja

64.733.241,50 997 .150,00

16.766.097,10 15 .812 .254,86

175

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh