Page 175

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

općIna Barilović Bosiljevo Cetingrad Draganić Generalski Stol Josipdol Kamanje Krnjak Lasinja Netretić Plaški Rakovica Ribnik Saborsko Tounj Vojnić Žakanje

ukupno KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

grad Duga Resa

Drnje Đelekovec Ferdinandovac Gola Gornja Rijeka Hlebine Kalinovac Kalnik Kloštar Podravski Koprivnički Bregi Koprivnički Ivanec Legrad Molve Novigrad Podrav . Novo Virje Peteranec Podrav . Sesvete Rasinja Sokolovac Sveti Ivan Žabno Sv . Petar Orehov . Virje

170 .737,28 284 .700,00 186 .865,15 302 .000,00 180 .000,00 98 .568,00 1 .077 .948,00 87 .600,00 702 .639,00 115 .500,00 574 .000,00 483 .178,74 1 .062 .159,60 507 .452,60 134 .036,08 249 .500,00 653 .938,37

8 .287 .900,00

Ogulin

6 .450 .732,63

Ozalj

1 .076 .855,31

Slunj

2 .101 .939,40

Iznos iz županijskog proračuna (kn) 4 .883 .700,00

19.555.226,93

30.338.926,55

Đurđevac

1 .236 .073,47

3 .340 .100,00

Križevci

2 .829 .000,00

Koprivnica

6 .502 .296,13

246 .917,46 275 .709,87 0,00 699 .094,89 8.092.545,04

Bedekovčina Budinščina Desinić Đurmanec Gornja Stubica Hrašćina Hum na Sutli Jesenje Konjšćina

Iznos iz gradskog proračuna (kn) 1 .637 .799,59

Karlovac

5.899.999,62

ukupno KRAPINSKOZAGORSKA ŽUPANIJA

Iznos iz općinskog proračuna (kn) 0,00 221 .200,00 668 .720,00 275 .135,81 252 .000,00 618 .558,34 140 .892,25 117 .500,00 221 .382,74 322 .114,00 0,00 2 .333 .776,59 87 .576,89 39 .300,00 174 .533,00 335 .110,00 92 .200,00

Iv. oBjedInjenI prIkaz Iznosa fInancIjskIh potpora Iz proračuna županIja, gradova I općIna

županIja

1 .742 .000,00 609 .500,00 0,00 580 .000,00 746 .861,91 110 .452,52 1 .117 .258,51 249 .000,00 439 .432,05

Donja Stubica

Klanjec

10.567.369,60

22.000.014,64

593 .520,00

4 .527 .618,60

0,00

173

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh