Page 162

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

6.2. Propisi, javne politike, strateški ili programski dokumenti na temelju kojih su financijske potpore dodijeljene organizacijama civilnog društva u 2009. godini U tablici 211. navedeni su propisi, javne politike, strateški ili programski dokumenti temeljem kojih su, na razini gradova – županijskih središta, financijske potpore dodijeljene organizacijama civilnog društva u 2009. godini prema broju davatelja financijskih potpora.

tablica 211. Pregled propisa, javnih politika, strateških ili programskih dokumenata na temelju kojih se dodjeljuju financijske potpore

160

zakon ili drugi propis, nacionalna strategija ili nacionalni program

n

Zakon o udrugama

18

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

17

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

17

Zakon o športu

16

Zakon o tehničkoj kulturi

14

Nacionalna strategija izjednačivanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

13

Zakon o ustanovama

12

Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece

12

Nacionalni program djelovanja za mlade

10

Nacionalna strategija za zaštitu od nasilja u obitelji

10

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH

10

Zakon o vatrogastvu

9

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

9

Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva

8

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava

8

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

8

Zakon o zaštiti prirode

7

Zakon o humanitarnoj pomoći

7

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

7

Nacionalna obiteljska politika

7

Zakon o volonterstvu

6

Zakon o ravnopravnosti spolova

6

Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava

6

Nacionalna populacijska politika

6

Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi

5

Nacionalni program za Rome i Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005 .–2015 .

5

Nacionalna strategija zaštite okoliša

5

Zakon o zakladama i fundacijama

4

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

4

Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga 2006 .–2010 .

4

Nacionalni program suzbijanja HIV / AIDS infekcije 2005 .–2010 .

4

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2006 .–2010 .

4

Zakon o zaštiti potrošača

3

Zakon o proračunu

3

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh