Page 143

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske uz Završni godišnji upitnik za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave o postupcima i rezultatima odobrenih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnog društva u 2009. godini, dostavio je tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i obrazac Detaljno izvješće o dodijeljenim financijskim potporama projektima i programima organizacija civilnog društva u 2009. godini s ciljem prikupljanja detaljnijih informacija o (su)financiranim programima i projektima organizacija civilnog društva. Kvantitativno su obrađeni podaci za opće i specifično područje financiranja, trajanje, status, korisnike i aktivnosti financiranih projekata i programa. Grad Bjelovar i Grad Pazin nisu dostavili obrasce Detaljnog izvješća i stoga nisu uključeni u analizu financiranih projekata i programa organizacija civilnog društva iz proračuna gradova – županijskih središta. U ovom dijelu Izvješća donosimo pregled financijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnog društva za dvadeset i dva opća područja financiranja te zasebno za svako specifično područje. Analizom dodijeljenih financijskih potpora prema području financiranja utvrđeno je: • Za područje športa dodijeljeno je gotovo 60% ukupnog iznosa, odnosno 98.831.635,33 kn. • Slijedi područje zaštite i promicanja kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode, financirano sa 16.130.433,23 kn i s udjelom od 9,7%. • Projekti i programi u području potpore osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama financirani su sa 5,3% ukupnog iznosa, odnosno sa 8.855.803,88 kn.

III. prIkaz fInancIjskIh potpora Iz proračuna gradova – županIjskIh sredIšta

4. Pregled financijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnog društva prema području financiranja iz proračuna gradova – županijskih središta

4.1. Opća područja financiranja U tablici 178. navedeni su iznosi za sva područja financiranja, poredani prema visini iznosa.

tablica 178. Pregled općih područja financiranja opće područje financiranja

Iznos (kn)

%

Šport

98 .831 .635,33

59,6

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

16 .130 .433,23

9,7

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

8 .855 .803,88

5,3

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

6 .298 .231,59

3,9

Tehnička kultura

5 .592 .964,00

3,4

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

5 .146 .692,16

3,1

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

4 .749 .844,24

2,9

Zaštita i spašavanje

4 .306 .080,94

2,6

Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

3 .793 .503,09

2,3

Zaštita i promicanje ljudskih prava

2 .716 .435,00

1,6

Potpora djeci

2 .131 .834,10

1,3

Potpora mladima

1 .613 .182,18

1,0

Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

1 .187 .948,00

0,7

Poticanje i afirmacija stvaralaštva te unapređenje životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

1 .035 .906,00

0,6

950 .500,00

0,6

Zaštita životinja

141

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh