Page 140

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

naziv davatelja financijske potpore

planirani iznos (kn)

dodijeljeni iznos (kn)

razlika u iznosu (kn)

trend (%)

Grad Vukovar

7 .935 .200,00

4 .684 .532,00

3 .250 .668,00

 41,0

Grad Čakovec

5 .348 .400,00

3 .672 .898,26

1 .675 .501,74

 31,3

Grad Sisak

4 .252 .100,00

3 .362 .950,28

889 .149,72

 20,9

Grad Virovitica

3 .020 .000,00

2 .901 .007,00

118 .993,00

 3,9

Grad Gospić

3 .908 .673,65

2 .797 .424,08

1 .111 .249,57

 28,4

Grad Krapina

2 .561 .990,97

2 .561 .990,97

0

Grad Pazin

1 .699 .426,00

1 .670 .110,00

29 .316,00

 1,7

Grad Varaždin

717 .940,00

952 .940,00

235 .000,00

 32,7

Grad Bjelovar

602 .000,00

567 .350,00

34 .650,00

 5,8

168.262.916,92

162.500.689,85

5.762.227,07

 3,3

ukupno:

=

Razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora organizacijama civilnog društva u 2009. godini postoji u petnaest slučajeva, a samo su u jednom dodijeljena sredstva veća od planiranih.

tablica 174. Pregled broja slučajeva u kojima postoji razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora postoji li razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora?

n

%

Da

15

78,9

Ne

4

21,1

19

100,0

ukupno: N = broj analiziranih davatelja financijske potpore .

Razlozi navedene razlike između planiranih i dodijeljenih financijskih potporama u 2009. godini prikazani su u tablici 175. Svaki je davatelj financijske potpore mogao navesti više razloga za spomenutu razliku. Devet davatelja financijske potpore navelo je čuvanje određenih sredstava za izvanredne aktivnosti i potpore izvan natječaja prema potrebi i po odluci čelnika institucija. Tri davatelja napomenula su kako na početku proračunske godine nisu bila poznata ukupna raspoloživa sredstava za natječaje i da se stoga sredstvima oprezno upravljalo.

tablica 175. Razlozi za razliku između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora razlozi za razliku između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora

n

%

a) određena se sredstva čuvaju za izvanredne aktivnosti i potpore izvan natječaja, prema potrebi i po odluci nadležnih dužnosnika

9

42,9

b) na početku proračunske godine nisu bila poznata ukupna raspoloživa sredstva za natječaje i stoga se sredstvima oprezno upravljalo

3

14,3

c) broj prijavljenih projekata bio je manji od očekivanog u određenim programskim područjima natječaja

2

9,5

d) nedovoljno je organizacija civilnog društva zadovoljilo uvjete propisane natječajem

1

4,8

e) nemamo kapacitet da ponovimo natječaj unutar proračunske godine u slučajevima kada nam u prvom krugu ostane raspoloživih sredstava

1

4,8

f) ostalo

5

23,8

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora .

Uz ponuđene razloge, davatelji financijskih potpora pod ostalo su kao razloge naveli i: • nedostatno punjenje proračunskih sredstava i • rebalans proračuna.

138

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh