Page 14

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

• Rezultati analize pokazuju da je organiziranje slobodnog vremena aktivnost koja je u 2009. financirana u iznosu od 135.577.778,49 kn, što čini četvtinu ukupnog iznosa. Slijede aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete života osoba s invaliditetom, u iznosu od 115.661.530,51 kn (21,9%) te aktivnosti kulturnog stvaralaštva, koje se kao osnovna aktivnost navode u 118 projekata, a financirane su sa 29.730.756,42 kn (5,6%). • Najbrojniji dodatni tip aktivnosti također je organiziranje slobodnog vremena, koje se navodi u 247 projekata, a financirano je sa 143.001.618,31 kn, što čini 27,1% ukupnog iznosa. Slijedi informiranje i osvješćivanje javnosti, financirano u iznosu od 54.939.169,54 kn (10,4%). Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva kao dodatna aktivnost zastupljena je u iznosu od 23.994.399,76 kn i čini 4,5% ukupno dodijeljenog iznosa. • Potpore su prvenstveno namijenjene pojedinačnim udrugama, koje navode svi davatelji financijskih potpora, te mrežama udruga i savezima, koje navodi trinaest davatelja financijske potpore. • Deset davatelja financijske potpore sredstva dodjeljuju temeljem Zakona o udrugama što taj zakon čini najučestalijim aktom koji regulira proces financiranja organizacija civilnog društva. • Tijekom 2009. godine osamnaest davatelja financijske potpore raspisalo je 67 natječaja i javnih poziva za financiranje organizacija civilnog društva. U većini slučajeva, davatelj financijske potpore raspisao je samo jedan natječaj. • Četrdeset i jedan natječaj raspisan je jednom godišnje za dva i više programskih područja, a u trinaest slučajeva radilo se o godišnjem raspisivanju natječaja za jedno programsko područje. • Većina natječaja raspisuje se u razdoblju od siječnja do svibnja. • Natječaj se uglavnom objavljuje na internetskoj stranici davatelja financijske potpore (79,1%). U gotovo 54% slučajeva obavijest o natječaju objavljena je u dnevnom tisku, a cjelovit tekst i na internetskoj stranici. U sredstvima javnog priopćavanja natječaj je objavljen u 35,8% slučajeva. Četiri davatelja financijske potpore navela su i druge načine objave obavijesti o natječaju. • Natječaj je u više od polovice analiziranih slučajeva otvoren za prijavu dulje od 30 dana. • U više od pola analiziranih slučajeva prijave organizacija civilnog društva na natječaj dostavljaju se poštom i/ili osobnom dostavom. Samo se za pet natječaja prijave dostavljaju elektroničkim putem uz dostavu originalne prijave poštom, a prijavu isključivo elektroničkim putem nije naveo nijedan davatelj financijske potpore. • Dostavljene prijave u 88,1% analiziranih slučajeva zaprima pisarnica, a u 62,7% otvara ih nezavisno stručno tijelo koje nadalje procjenjuje pristigle projekte. • Procjenu prijavljenih projekata u većini analiziranih slučajeva obavlja nezavisno stručno tijelo čiji sastav i imenovanje u 59,7% slučajeva određuje čelnik tijela državne uprave. • Nezavisno stručno tijelo raznolikog je sastava. U gotovo 80% analiziranih natječaja stručno tijelo čine predstavnici tijela državne uprave. U 38,8% analiziranih slučajeva tijelo se sastoji i od predstavnika znanstvenih i stručnih institucija, dok su u 19,4% slučajeva prisutni i nezavisni stručnjaci. Predstavnici organizacija civilnog društva dio su nezavisnog stručnog tijela u 13% slučajeva, kao i predstavnici lokalne i područne (regionalne) samouprave. • Konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora u više od pola slučajeva donosi čelnik tijela državne uprave na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je razmatralo projekte. • Organizacije civilnog društva o odobrenim se financijskim potporama u 77,6% obavještavaju pisanim putem i/ili objavom na internetskim stranicama, dok se u 19,4% obrađenih natječaja obavještavaju usmeno, odnosno telefonom. • O neodobravanju financijske potpore organizacije civilnog društva također se većinom obavještavaju pisanim putem, u 91% analiziranih slučajeva, dok je rjeđe takva obavijest objavljena na internetskim stranicama davatelja financijske potpore (u 26,9% slučajeva). U 3% obrađenih natječaja organizacije se ne obavještavaju o neodobravanju financijske potpore. • Rezultati natječaja i javnih poziva za širu javnost objavljeni su u gotovo svim analiziranim slučajevima na internetskoj stranici davatelja financijske potpore. Gotovo četvrtina davatelja financijske potpore takve informacije objavljuje i u sredstvima javnog priopćavanja. • Ugovor o financiranju organizacija civilnoga društva zaključuje se u 67,2% analiziranih natječaja najkasnije 60 dana od zaključenja natječaja. Kod 4,5% analiziranih natječaja ugovori se ne zaključuju. • Ispitivanjem uključenosti djelatnika državne uprave u postupke financiranja organizacija civilnog društva u 2009. godini utvrđeno je da u slučaju 61-og natječaja za dodjelu financijske

12

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh