Page 139

Grad Velika Gorica

financijske potpore dodijeljene u 2008. (kn)

financijske potpore dodijeljene u 2009. (kn)

trend u odnosu na 2008. (%)

12 .654 .339,00

13 .483 .736,00

 6,6

Grad Vukovar

7 .285 .990,00

4 .684 .532,00

 35,7

Grad Požega

6 .363 .583,54

6 .977 .560,00

 9,6

Grad Dubrovnik

5 .708 .394,24

10 .823 .118,68

 89,6

Grad Koprivnica

5 .377 .063,89

6 .465 .413,28

 20,2

Grad Šibenik

4 .845 .400,00

5 .850 .800,00

 20,7

Grad Sisak

3 .604 .000,00

3 .362 .950,28

 6,7

Grad Virovitica

3 .442 .300,00

2 .901 .007,00

 15,7

Grad Gospić

2 .542 .630,00

2 .797 .424,08

 10,0

Grad Krapina

2 .537 .740,97

2 .561 .990,97

 1,0

Grad Pazin

1 .750 .948,12

1 .670 .110,00

 4,6

Grad Slavonski Brod

1 .186 .628,00

5 .301 .073,00

 346,7

Grad Varaždin

1 .162 .000,00

952 .940,00

 18,0

Grad Čakovec

930 .045,57

3 .672 .898,26

 294,9

Grad Bjelovar

589 .060,00

567 .350,00

 3,7

211.468.876,49

167.991.316,74

 20,6

ukupno:

*Valja napomenuti kako je Grad Split dostavio tek manji dio podataka o financiranju organizacija civilnog društva u 2009 . godini

III. prIkaz fInancIjskIh potpora Iz proračuna gradova – županIjskIh sredIšta

naziv davatelja financijske potpore

3.2. Pregled odnosa planiranih i ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnog društva iz proračuna gradova – županijskih središta u 2009. godini U tablici 173. prikazan je odnos planiranih i ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnog društva iz proračuna gradova – županijskih središta u 2009. godini. Budući da Grad Split nije dostavio Završni godišnji upitnik, nego samo obrazac Detaljnog izvješća, izuzet je iz daljnje analize u ovome poglavlju.

tablica 173. Pregled odnosa planiranih i ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnog društva iz proračuna gradova – županijskih središta u 2009 . godini naziv davatelja financijske potpore

planirani iznos (kn)

dodijeljeni iznos (kn)

razlika u iznosu (kn)

trend (%)

Grad Rijeka

37 .257 .736,30

37 .257 .736,30

0

Grad Zadar

24 .227 .000,00

24 .080 .500,00

146 .500,00

Grad Osijek

20 .801 .650,00

20 .801 .650,00

0

Grad Velika Gorica

16 .002 .600,00

13 .483 .736,00

2 .518 .864,00

 15,7

Grad Dubrovnik

12 .564 .000,00

10 .823 .118,68

1 .740 .881,32

 13,7

Grad Karlovac

8 .300 .000,00

8 .287 .900,00

12 .100,00

 0,1

Grad Požega

7 .090 .618,00

6 .977 .560,00

113 .058,00

 1,6

Grad Koprivnica

6 .556 .008,00

6 .465 .413,28

90 .594,72

 1,4

Grad Šibenik

5 .850,800,00

5 .850 .800,00

0

Grad Slavonski Brod

5 .417 .574,00

5 .301 .073,00

116 .501,00

=  0,6 =

=  2,2

137

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh