Page 136

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

Analizom dodijeljenih iznosa prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpora utvrđeno je da iznos dodijeljenih financijskih potpora za realizaciju javnih potreba na temelju zakona, 74.684.119,47 kn, čini 43,8% ukupno dodijeljenog iznosa. Slijede financijske potpore dodijeljene putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju, gdje je ukupno dodijeljeno 43.138.525,39 kn, odnosno 25,3% ukupnog iznosa, te financijske potpore putem javnog natječaja, na koje se odnosi 22,2% ukupnog iznosa, odnosno 37.741.697,78 kn. Odlukom čelnika tijela JLPS-a dodijeljeno je 12.426.974,10 kn, odnosno 7,3% ukupno dodijeljenog iznosa, a nefinancijske potpore dodijeljene na temelju odluke čelnika tijela JLPS-a iznose 2.387.553,05 kn ili tek 1,4% ukupno dodijeljenog iznosa.

tablica 169. Vrsta i način dodjeljivanja financijske potpore vrsta i način dodjeljivanja potpore

n

Iznos (kn)

%

a) financijske potpore za realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona

13

74 .684 .119,47

43,8

b) financijske potpore putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju

12

43 .138 .525,39

25,3

c) financijske potpore putem javnog natječaja

12

37 .741 .697,78

22,2

d) financijske potpore odlukom čelnika tijela JLPS-a

12

12 .426 .974,10

7,3

5

2 .387 .553,05

1,4

170.378.869,79

100,0

e) nefinancijske potpore odlukom čelnika tijela JLPS-a ukupno:

N označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

Iz podataka u tablici 170. razvidno je da se u 2009. godini znatno povećao iznos sredstava dodijeljenih putem javnog natječaja (za 35,0%), odnosno da se smanjio iznos sredstava dodijeljenih temeljem odluke čelnika tijela (za 49,1%). Smanjena su i sredstva dodijeljena za realizaciju javnih potreba na temelju zakona i to za gotovo 37%, kao i nefinancijska potpore temeljem odluke čelnika tijela (za 5,6%). Kako u 2009. godini gradovi organizacijama civilnoga društva nisu dodjeljivali nefinancijske potpore putem javnog natječaja ili javnog poziva, razumljiv je trend koji pokazuje pad od 100%.

tablica 170. Vrsta i način dodjeljivanja financijske potpore u 2009 . u odnosu na 2008 . godinu vrsta i način dodjeljivanja financijske potpore za

Iznos u 2008. (kn)

Iznos u 2009. (kn)

trend (%)

117 .918 .863,32

74 .684 .119,47

 36,7

b) financijske potpore putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju

41 .165 .024,25

43 .138 .525,39

 4,8

c) financijske potpore putem javnog natječaja

27 .954 .597,97

37 .741 .697,78

 35,0

d) financijske potpore odlukom čelnika tijela JLPS-a

24 .430 .390,95

12 .426 .974,10

 49,1

e) nefinancijske potpore putem javnog natječaja ili javnog poziva

6 .500 .000,00

0,00

 100,0

f) nefinancijske potpore odlukom čelnika tijela JLPS-a

2 .528 .109,25

2 .387 .553,05

 5,6

220.496.985,74

170.378.869,79

 22,7

a) realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona

ukupno:

134

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh