Page 132

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

III. Prikaz financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta U ovome dijelu Izvješća prikazuju se rezultati analize Završnog godišnjeg upitnika za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave o postupcima i rezultatima odobrenih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnog društva u 2009. godini za razinu gradova – županijskih središta. Prikupljeni su podaci za ukupno dvadeset gradova, od kojih su svi imali ustrojen program za dodjeljivanje nekog oblika financijske potpore. Grad Zagreb obrađen je u dijelu izvješća o županijama.

Sažetak analize financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta Temeljem provedene analize možemo zaključiti sljedeće: • Na razini gradova – županijskih središta postoji trend smanjenja potpora za projekte i programe organizacija civilnog društva u odnosu na 2008. godinu. Naime, u 2009. godini sveukupno je iz proračuna županija dodijeljeno 170.378.869,79 kn, što je u odnosu na 2008. godinu, u kojoj je dodijeljeno 220.496.985,74 kn, manje za 22,7%, odnosno za 50.118.115,95 kn. • Financijske potpore dodijeljene izvan natječaja, odlukom čelnika tijela JLPS-a, iznose 12.426.974,10 kn, odnosno 7,3% ukupno dodijeljenog iznosa. • Analizirajući iznose financijskih potpora prema tijelu jedinice lokalne samouprave, najveći je iznos u 2009., 37.257.736,30 kn, dodijelio Grad Rijeka s udjelom od 22,2% u ukupnom iznosu. • Analizom dodijeljenih financijskih potpora prema području financiranja utvrđeno je da je za područje športa dodijeljeno gotovo 60% ukupnog iznosa, odnosno 98.831.635,33 kn. Slijedi područje zaštite i promicanja kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode, financirano sa 16.130.433,23 kn i s udjelom od 9,7%. Projekti i programi u području potpore osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama financirani su sa 5,3% ukupnog iznosa, odnosno 8.855.803,88 kn. • Analizom detalja projekata i programa financiranih u 2009. godini s obzirom na status i trajanje možemo zaključiti da 98,3% financiranih projekata traje do dvanaest mjeseci, a da se 84,1% projekata i programa provodi sukladno ugovoru. • Analizom podataka utvrđeno je da je najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata i programa, u 2009. na razini gradova – županijskih središta imala opća populacija građana. Ona se kao izravan korisnik spominje u 742 projekta, financirana u iznosu od 47.675.097,96 kn (28,8% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijede udruge i građanske inicijative (18,6%) te opća populacija djece (11,5%). • Više od trećine neizravnih korisnika financiranih projekata i programa, prema iznosu dodijeljenom u 2009. godini na razini gradova – županijskih središta, čini opća popu-

130

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh