Page 129

vrste troškova za provedbu natječaja

Iznos (kn)

%

troškovi objavljivanja natječaja

320 .097,82

49,7

naknade članovima stručnih tijela

221 .389,02

34,4

naknade vanjskim suradnicima

102 .622,89

15,8

200,00

0,1

644.309,73

100,0

drugi troškovi (poštarina, komunikacija) ukupno:

Navedeni se troškovi u 72,7% slučajeva podmiruju iz sredstava JLPS-a.

tablica 160. Pregled izvora sredstava namijenjenih za troškove provedbe natječaja troškovi za provedbu natječaja podmiruju se iz:

n

%

a) sredstava JLPS-a

48

72,7

9

13,6

b) sredstva namijenjenih za financijske potpore organizacijama civilnog društva

II. prIkaz fInancIjskIh potpora Iz županIjskIh proračuna

tablica 159. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja prema vrsti troška

N označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

6.9. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate financijskih potpora u 2009. godini Dva su davatelja financijskih potpora zaprimila prigovore u 2009. godini. Od ukupno 11 uloženih prigovora, pet je riješeno pozitivno. Većina uloženih prigovora, njih 10, odnosila se na iznos dodijeljene financijske potpore.

tablica 161. Prigovori na rezultate financijskih potpora uloženi prigovor:

n

%

Da

2

9,5

Ne

19

90,5

ukupno:

21

100,0

N = broj obrađenih davatelja financijskih potpora

tablica 162. Pregled broja uloženih i uvaženih prigovora s obzirom na sadržaj Broj prigovora s obzirom na:

Broj uloženih prigovora

Broj uvaženih prigovora

a) ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta

1

0

b) rad tijela koja ocjenjuje projekte i programe

0

0

c) sastav tijela koje ocjenjuje projekte i programe

0

0

10

5

e) proceduru natječaja

0

0

f) drugo

0

0

11

5

d) iznos dodijeljene financijske potpore

ukupno:

U 15,2% natječaja za rješavanje prigovora zaduženo je nezavisno stručno tijelo koje je ocjenjivalo projekte, a u 12,1% slučajeva prigovore rješava čelnik JLPS-a. Kod četiri analizirana natječaja odluka o odborenim potporama je konačna i stoga se prigovori ne rješavaju.

127

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh