Page 118

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom / programom

Iznos (kn)

%

n

%

poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice

257 .500,00

0,1

24

0,3

usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij)

242 .500,00

0,1

6

0,1

organiziranje likovne kolonije

235 .000,00

0,1

21

0,3

usluge dnevnog ili poludnevnog boravka

205 .000,00

0,1

15

0,2

medijacija

180 .500,00

0,1

30

0,4

usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva

180 .350,00

0,1

24

0,3

besplatna pravna pomoć

154 .000,00

*

7

0,1

osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi

90 .000,00

*

10

0,1

unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb

53 .504,00

*

5

0,1

radne terapije

50 .000,00

*

4

*

26 .185 .774,40

7,3

1333

15,9

358.625.779,60

100,0

8397

100,0

neoznačeno ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice

5.4.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom Najbrojniji dodatni tip aktivnosti vezan je uz organiziranje i provedbu športskih natjecanja, koji se navodi u čak 1616 projekata, a financirane su u iznosu od 192.380.568,34 kn, što čini više od polovice ukupnog iznosa. Slijedi organiziranje slobodnog vremena, financirano u iznosu od 23.738.935,34 kn (6,6%). Kulturno stvaralaštvo kao dodatan tip aktivnosti zastupljeno je sa 18.263.600,00 kn, odnosno čini 5,1% u ukupno dodijeljenom iznosu. U tablici 138. prikazane su ostale dodatne aktivnosti projekata u 2009. godini.

tablica 138. Dodatni tip aktivnosti ili usluga projekata i programa dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom / programom

Iznos (kn)

%

n

%

192 .380 .568,34

53,6

1616

19,2

organiziranje slobodnog vremena

23 .738 .935,34

6,6

1097

13,1

kulturno stvaralaštvo

18 .263 .600,00

5,1

672

8,0

izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva

15 .000 .513,94

4,3

431

5,1

aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom

9 .758 .777,33

2,7

196

2,3

izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

9 .736 .193,95

2,7

255

3,0

usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja

6 .850 .410,00

1,9

352

4,2

športske aktivnosti djece i mladih

4 .191 .955,00

1,2

162

1,9

poduzetničke i proizvodne aktivnosti

3 .897 .542,34

1,1

245

2,9

tehničke aktivnosti djece i mladih

3 .792 .960,11

1,0

205

2,4

informiranje i osvješćivanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje)

3 .701 .590,43

1,0

202

2,4

usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući hospicij)

2 .747 .364,60

0,8

6

0,1

izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga

2 .219 .050,00

0,7

22

0,3

unapređenje turističke ponude

2 .081 .400,00

0,6

136

1,6

pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika

1 .847 .406,00

0,5

24

0,3

medijska produkcija i izdavaštvo

1 .608 .892,95

0,4

110

1,3

savjetovanje i psihosocijalna podrška

1 .548 .950,00

0,4

127

1,5

športska natjecanja

116

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh