Page 110

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

4.2.16. Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih tablica 126. Pregled specifičnih područja stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti

1 .525 .985,00

89,5

Usvajanje novih tehnologija

91 .500,00

5,4

Znanstveni i znanstveno-stručni rad

45 .700,00

2,7

Usvajanje komunikacijskih i informacijskih tehnologija

41 .000,00

2,4

1.704.185,00

100,0

Iznos (kn)

%

1 .149 .000,00

78,9

153 .250,00

10,5

Unapređenje kinologije

83 .000,00

5,7

Zaštita autohtonih pasmina

32 .500,00

2,2

Zaštita malih životinja

29 .250,00

2,0

Zaštita ugroženih životinjskih vrsta

18 .000,00

0,7

1.456.000,00

100,0

Iznos (kn)

%

ukupno:

4.2.17. Zaštita životinja tablica 127. Pregled specifičnih područja zaštite životinja specifično područje djelovanja Institucionalna potpora udrugama za zaštitu životinja Zbrinjavanje pasa lutalica

ukupno:

4.2.18. Zaštita okoliša i održivi razvoj tablica 128. Pregled specifičnih područja zaštite okoliša i održivog razvoja specifično područje financiranja Zaštita okoliša i prostora

665 .000,00

50,0

Sprečavanje bespravne gradnje, očuvanje obalnog prostora, otoka i drugih posebno vrijednih prostora

217 .630,00

16,4

Promicanje obrazovanja za zaštitu okoliša i održivi razvoj

208 .700,00

15,7

Potpora planinarskim, gljivarskim i ostalim društvima ljubitelja prirode

104 .250,00

7,8

Unapređivanje kakvoće okoliša i prostora urbanih i ruralnih sredina

57 .000,00

4,3

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu okoliša i udrugama za održivi razvoj

54 .000,00

4,1

Očuvanje posebno vrijednih prostora

14 .200,00

1,1

Održivi razvoj seoskog prostora

10 .000,00

0,6

1.330.780,00

100,0

ukupno:

4.2.19. Studentske udruge tablica 129. Pregled specifičnih područja studentskih udruga specifično područje djelovanja

Iznos (kn)

%

Unapređenje studentskog standarda

477 .800,00

71,2

Međunarodna studentska suradnja

94 .500,00

14,1

Kulturne, umjetničke i športske aktivnosti studentskih udruga

74 .000,00

11,0

Izdavački i edukacijski projekti studentskih udruga

24 .700,00

3,7

671.000,00

100,0

ukupno:

108

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh