Page 11

uvodne napomene

• koordinirati informacije među davateljima financijskih potpora o organizacijama civilnog društva koje nenamjenski troše dodijeljena sredstva ili se na drugi način ne pridržavaju ugovornih obveza • u suradnji s Ministarstvom uprave treba predložiti bolju vidljivost udruga u javno dostupnom Registru udruga na www.uprava.hr – podatke o udruzi treba dopuniti i ažurirati kontakt podacima (točna adresa, brojevi telefona, faksa, adresa elektroničke pošte, mrežna stranica), kao i dokumentima iz zbirke isprava Registra udruga (statut, osnivači i sl.) • voditi računa o usklađivanju i boljem zajedničkom planiranju sredstava iz nacionalnih javnih izvora i sredstava iz fondova Europske unije namijenjenih financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva, imajući u vidu pripreme za buduće zahtjeve sufinanciranja projekata udruga u sklopu strukturnih fondova. 2. Pri projektiranju i provedbi natječaja davatelji financijskih potpora: • trebaju voditi računa o jasnoj povezanosti natječaja s nacionalnim strategijama ili programima za čiju je provedbu odgovorno tijelo koje raspisuje natječaj za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva • trebaju se pridržavati načela Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga, koristeći Priručnik za primjenu Kodeksa • trebaju koristiti standardizirane natječajne obrasce za prijavu programa i projekata, osobito kada je riječ o obrascima za proračun projekta ili programa te uputama koje se daju organizacijama civilnog društva za popunjavanje obrazaca i dostavu natječajne dokumentacije • trebaju istaknuti planirani okvirni broj i visinu (minimalnu i maksimalnu) pojedinačnih potpora koje se mogu odobriti unutar jednog natječaja, vodeći računa i o kapacitetima tijela državne uprave za praćenje i vrednovanje financiranih projekata • trebaju voditi računa o kontinuitetu ugovaranja provedbe kvalitetnih projekata u kojima su organizacije civilnog društva prepoznate kao kompetentni davatelji javnih usluga u području obrazovanja, zdravstva ili socijalne skrbi • trebaju napustiti prevladavajuću fragmentaciju dodijeljenih financijskih potpora, odnosno ugovaranje velikog broja projekata s izrazito malim iznosima, čime se umanjuje mogućnost praćenja i vrednovanja provedbe projekata, ali i mogućnost provedbe strateški vrijednih projekata, a dominantno se financiraju projekti manjeg dosega i utjecaja koji neznatno pridonose stvaranju dodane vrijednosti • gdje god je moguće već u samim natječajnim uvjetima trebaju pozivati udruge da se javljaju u partnerstvu s najmanje dvije-tri udruge i tako poticati povezivanje udruga u istom području djelovanja na provedbi zajedničkih programa ili projekata, a s ciljem stvaranja većeg utjecaja projekta/programa, ali i racionalnijeg trošenja sredstava iz javnih izvora • trebaju potaknuti organizacije civilnog društva na stvaranje novih radnih mjesta tako da kroz dobivene financijske potpore za provedbu projekata/programa zapošljavaju određeni broj osoba koje bi radile na provedbi projekata na određeno ili neodređeno vrijeme • trebaju poticati organizacije civilnog društva, korisnike financijskih potpora, na primjenu sustava osiguranja kvalitete • trebaju pratiti provedbu programa i projekata uvidom na terenu, kao i analizom učinkovitosti dodijeljenih javnih sredstava, odnosno omjera utrošenog s obzirom na izravne rezultate (npr. trošak po korisniku i vrsti usluge ili aktivnosti i sl.). • u koordinaciji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, trebaju razviti plan praćenja i vrednovanja odobrenih potpora kao i provedbe natječaja te za tu namjenu planirati odgovarajuća financijska sredstva. 3. Svi davatelji financijskih potpora organizacijama civilnog društva trebaju izbjegavati dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva bez natječaja. • Iznimno, kada to nije moguće izbjeći, dodjela sredstava za jednokratne potpore, izvan natječaja odnosno na temelju odluke čelnika tijela, treba biti predviđena u planu financiranja programa i projekata organizacija civilnog društva u tekućoj godini definiranjem određenog postotka (npr. 2-5%) od ukupnih sredstava predviđenih za dodjelu na temelju

9

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh