Page 103

Iznos dodijeljen u 2008. (kn)

Iznos dodijeljen u 2009. (kn)

trend (%)

Studentske udruge

149 .500,00

671 .000,00

 348,8

Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

121 .500,00

375 .200,00

 208,8

/

8 .288 .500,00

/

397.653.853,34

358.625.779,60

 9,8

Zaštita i spašavanje ukupno:

4.2. Specifična područja financiranja U tablicama 111. – 132. dan je pregled dodijeljenih sredstava za specifično područje svakog općeg područja financiranja. Iznosi su za svaku stavku prikazani u kunama i postotku te poredani po veličini.

4.2.1. Šport

II. prIkaz fInancIjskIh potpora Iz županIjskIh proračuna

opće područje financiranja

tablica 111. Pregled specifičnih područja športa specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

190 .259 .872,34

91,3

Javne potrebe u športu na regionalnoj razini

9 .497 .302,28

4,5

Potpora organiziranju športskih manifestacija i natjecanja u svim granama športa

5 .161 .070,00

2,5

Hrvatski školski športski savez – javne potrebe u športu

1 .453 .812,80

0,8

Hrvatski paraolimpijski odbor – javne potrebe u športu

378 .344,00

0,3

Športski program tijekom školskih praznika

375 .000,00

0,3

Potpora razvoju športa u područjima od posebne državne skrbi

84 .585,00

0,1

Poticaj razvoju športa na otocima

28 .000,00

0,1

6 .000,00

0,1

207.243.986,42

100,0

Institucionalna i programska potpora amaterskim športskim klubovima

Hrvatski sveučilišni športski savez – javne potrebe u športu na državnoj razini ukupno:

4.2.2. Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode tablica 112. Pregled specifičnih područja zaštite i promicanja kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

15 .198 .500,00

35,5

Kulturno-umjetnički amaterizam

9 .274 .000,00

21,5

Književne manifestacije, knjižnična djelatnost i nakladništvo

5 .136 .420,00

12,0

Likovna, vizualna i audiovizualna djelatnost

3 .813 .700,00

8,9

Investicijska aktivnost organizacija civilnog društva u kulturi

2 .230 .000,00

5,2

Nove medijske kulture

2 .038 .000,00

4,6

Zaštita kulturne baštine i kulturni razvitak te muzejsko-galerijska djelatnost

1 .761 .166,56

4,1

Programi u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku

1 .337 .200,00

3,1

Dramska, glazbena, glazbeno-scenska umjetnost, film i kinematografija

101

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh