Page 1

Gazeta Studencka R

::

EC E

ogów u in Krosno i d yr ec owa ól ul cin wie od in aga ary Z

K

ak ad

KU

dr a skie u in u sko i d yc ód owy omy l olkowice u ice ulec ów ols tyn sc owa Z s y Zielona óra

a eta amor du tudenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego a eta e atna www wZielone l

WYDANIE SPECJALNE

u uskie aws e o drod e

U info o finansowaniu

Z

Z

Z

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Fundusze europejskie dla rozwoju Lubuskiego.


2

10 lat w Unii Europejskiej

w w w.

l a t w U E .l u b u s k i e .p l

KWIECIEŃ 2014

Wykorzystujemy dziejową szansę WYWIAD ▪ "Aktywność, kreatywność i niezależność, to cechy, które pozwalają Lubuszanom rozwijać nasz region" - mówi Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego.

C

ał rea

wa

e

r y r ej ej Dofinansowanie unijne stanowi wielki impuls rozwojowy dla naszego regionu. Zmiany są widoczne na każdej płaszczyźnie. Dzięki nim przezwyciężamy wieloletnie zapóźnienia. Udało się nam doprowadzić do wzrostu PKB i uzyskać pozycję lidera w dobrym wykorzystaniu środków europejskich. Tylko w ostatnich latach m.in. zmodernizowaliśmy linię kolejową Zbąszynek-Czerwieńsk wraz z łącznicą Pomorsko-Przylep. Dzięki temu podróżujemy szybciej do Poznania i Warszawy. Oprócz tego zrealizowano liczne inwestycje prorozwojowe jak Park Nau kowo -Te ch nolog ic z ny w Nowym Kisielinie, nowoczesny ośrodek agrotechniczny w Kalsku lub nową siedzibę uniwersyteckiej biblioteki. To tylko kilka przykładów z licznych projektów jakie zmieniają Lubuskie. ja ej we tycj je t Pa aj ar ej a ac e Jest wiele projektów, których realizacja jest dla mnie szczególnie ważna. Należą do nich wszelkie innowacyjne inicjatywy wykorzystujące nowoczesne technologie, jak ośrodki w Stanowicach, Nowej Soli czy wspomniane inwestycje w Kalsku i Nowym Kisielinie. Szczególnie wysoko cenię projekt ,,Szerokopasmowe Lubuskie”. Już za niespełna kwartał jako pierwsze województwo w Polsce zakończymy inwestycję,

być zdeterminowanym, pracowitym a zyski szybko się pojawią.

która zagwarantuje lokalnym operatorom telekomunikacyjnym dostęp do regionalnej światłowodowej sieci internetowej.

a e aje Pa tr y y wa ta ty wła a wer ytet e r e ciśle współpracujemy z uczelnią. Przykładem jest choćby park naukowo-technologiczny. UZ to jeden z fundamentów rozwoju regionu. Nowoczesny i silny ośrodek akademicki jest nadrzędnym interesem województwa lubuskiego. UZ zrealizował także przy wsparciu chociażby LRPO wiele inwestycji ważnych dla studentów jak chociażby wspomniana nowoczesna biblioteka, czy Akademik Wcześniak.

a e w c r w j ł yc w Pa w a y w jew tw e y e j e t e a Lubuskie oferuje dla młodzieży wiele ścieżek rozwoju. W ostatnich latach dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych wykonaliśmy ważne inwestycje, które wzmocniły pozycję najważniejszych regionalnych uczelni w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. i Sulechowie. Ośrodki akademickie remontują swoje budynki, nabywają nowe wyposażenia. W Zielonej Górze niebawem, dzięki wsparciu UE, będziemy kształcili prawników i lekarzy. To inwestycja w przyszłość. Uczelnie będą mogły też liczyć na wsparcie w nowej perspektywie finansowej, to będzie dla nich historyczna szansa. a cy w jew twa w e e r w ja je y e yc r ac w taj w ce e e ty e a a a e acyj a e e aj w a c et a ł a tacj j yc y ate wła e r a je Pa twarte wiadomość wielkości unijnej pomocy i jej roli w rozwoju Lubuskiego zawsze może być większa. Choć w ciągu ostatnich lat udało nam się wiele zrobić. Lubuszanie bardziej interesują się programami unijnymi. Jest to niewątpliwie pro-

a e taw we wart c t ry er je Pa ar aj c w jew twe Przede wszystkim rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Aktywność, kreatywność i niezależność, to cechy, które pozwalają Lubuszanom rozwijać nasz region.

e

- Lubuskie oferuje młodzieży wiele ścieżek rozwoju. W ostatnich latach dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych wykonaliśmy ważne inwestycje, które wzmocniły pozycję najważniejszych regionalnych uczelni - mówi Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego.

ces bezprecedensowy w historii regionu i kraju. Lubuszanie mają pozytywny stosunek do UE i to niezmiernie cieszy, ale

chciałabym, żeby wiedza na temat środków unijnych była bardziej zaawansowana, tym bardziej, że przed nami bardzo

ważna perspektywa finansowa 2014-2020. Dlatego warto odwiedzać już zrealizowane inwestycje, przekonać się, że trzeba

a e ł w e ce e taw a Pa r e w jew twe Nasze województwo ma tak naprawdę jeden cel. Wykorzystać tę niepowtarzalną, dziejową szansę, jaką niesie obecność w UE. Musimy z roku na rok iść wielkimi krokami naprzód, by być jednym z najlepiej rozwiniętych regionów w kraju. Mamy z czego być dumni już teraz Lubuskie dynamicznie zmienia się w Zieloną Krainę – Nowoczesnych Technologii.

Skąd się biorą unijne pieniądze? ▪

y wies

e

W 2012 roku Unia Europejska otrzymała Pokojową a rodę o la. omitet o lowski w uzasadnieniu wskazał sta ilizującą rolę ode raną przez UE, która pomo ła przekształci większo Europy z kontynentu wojen w kontynent pokoju .

info o finansowaniu

POLSKA ▪ zięki wsparciu finansowemu z różnych programów unijnych województwo lubuskie staje się piękniejsze, bardziej nowoczesne, przyjazne. Skąd się biorą unijne pieniądze? rodki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej. rodki w budżecie Unii Europejskiej pochodzą z trzech podstawowych ródeł - z ceł pobieranych od to-

warów importowanych z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej tzw. tradycyjne zasoby własne Unii - z dochodów z A czyli podatku od wartości dodanej jest to określony procent, który dane państwo ma zapłacić Unii od środków pochodzących z podatku A - ze środków uzależnio-

nych od dochodu narodowego każdego z państw członkowskich każde państwo płaci , 3 proc. swojego Produktu Narodowego rutto PN do budżetu Unii jest to obecnie największe ródło środków finansowych Unii Europejskiej. W2 roku do Polski trafiło , miliarda euro , proc. wszystkich unijnych wy-

datków . Po zapłaceniu składki, na czysto” Polska zarobiła około , miliarda euro. naczej mówiąc suma, którą wpłacamy do budżetu Unii stanowi tylko część tego, co otrzymujemy. W porównaniu z 2 6 rokiem, jest to ponad dwa razy więcej. Na co Unia Europejska przeznacza zebrane środki? Przede wszystkim na realizację wspólnej polity-

ki rolnej w tym rybactwa i rybołówstwa , a także polityki spójności, które mają pomóc w podniesieniu konkurencyjności Unii Europejskiej oraz wpłynąć pozytywnie na rozwój m.in. rolnictwa, kultury, infrastruktury, szkolnictwa, wymiaru bezpieczeństwa. zięki dotacjom unijnym Polska ma szansę osiągnąć duży wzrost gospodarczy.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Fundusze europejskie dla rozwoju Lubuskiego.


KWIECIEŃ 2014

w w w.

3

10 lat w Unii Europejskiej

l a t w U E .l u b u s k i e .p l

Budujemy nowoczesny Uniwersytet WYWIAD ▪ "Zależy mi na tym, żeby w jednym z dwóch z najmniejszych regionów kraju udało się zbudować uniwersytet w niczym nie

ustępujący uczelniom z regionów większych od naszego" - mówi prof. adeusz Kuczyński, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

C ej

ej

ał wa

Pa y

r

rea r

rodki z Unii Europejskiej bardzo przyczyniły się do rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego. Gdyby nie możliwości Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, uczelni nie byłoby stać na prowadzenie aż tylu inwestycji. Dla przykładu podam, że Park Naukowo-Technologiczny to inwestycja rzędu 72 mln złotych. Są w nim cztery nowoczesne centra, tj. Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii, Centrum Innowacyjne „Technologie dla Zdrowia Człowieka”, Centrum Technologii Informatycznych oraz Centrum Logistyczne PNT i Platformy na Rzecz Nauki i Gospodarki. Dzięki finansowaniu ze środków LRPO Uniwersytet był również w stanie przeprowadzić generalny remont domu studenckiego „Wcześniak”, wybudować nowoczesną bibliotekę oraz uzupełnić wyposażenie stanowisk laboratoryjnych na kilku wydziałach. ja ej we tycj je t Pa e t r aj ar ej y Bardzo trudno wskazać jedną inwestycję. Każda jest inna i każda ważna. Biblioteka uniwersytecka jest największą i najbardziej nowoczesną biblioteką w województwie lubuskim. Służy nauce i dydaktyce, dając dostęp do swoich zasobów na miarę XXI wieku. Park Naukowo-Technologiczny skupia laboratoria, które dadzą możliwość stworzenia warunków do wykorzystania naukowego oraz przemysłowego

na zmian jakościowych. Oczywiście nic nie przychodzi łatwo, każdy postęp okupiony jest ciężką pracą wielu ludzi i nie przychodzi od razu. Płynie jednak do mnie wiele sygnałów z przemysłu, które pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość.

potencjału regionu. Studenci i pracownicy naukowi uzyskają nieporównanie lepsze warunki do prowadzenia badań i rozwijania współpracy z przemysłem. Dom studencki „Wcześniak” daje lepsze warunki bytowe dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, a laboratoria z nowoczesnym wyposażeniem – większe możliwości edukacyjne i badawcze. a wy a a w ec yc ce je c wy at wa e r w j yc Uniwersytet Zielonogórski jest zdecydowanym liderem województwa lubuskiego w dziedzinie pozyskania środków na przebudowę lub modernizację infrastruktury dydaktycznej ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Coraz częściej sięgamy również po środki z programów centralnych. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko pozyskaliśmy przeszło 30 mln złotych na przebudowę budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. W perspektywie finansowej UE 2007-2013 udało nam się zrealizować przedsięwzięcia o łącznej wartości prawie 200 mln złotych. Nie sposób jednak nie zauważyć, że wiele uczelni o podobnej renomie w innych regionach, zwłaszcza na wschodzie kraju, uzyskało środki znacznie wyższe. W tym miejscu szczególne podziękowania należą się Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego, a zwłaszcza Pani Marszałek Elżbiecie Polak. To jej osobistemu zaangażowaniu i konsekwencji zawdzię-

a

aje Pa tr y ywa ta ty wła a w jew twa e Udaje się i to bardzo dobrze. wietnie układa nam się zarówno współpraca z władzami regionu, jak i miasta. Myślę, że wszyscy rozumiemy, że tylko efekt synergii, który rodzi się przy pełnej współpracy, może zwiększyć możliwości kreowania indywidualnych interesów naszych instytucji. a e t ry aj c

"Oczywiście nic nie przychodzi łatwo, każdy postęp okupiony jest ciężką pracą wielu ludzi i nie przychodzi od razu. Płynie jednak do mnie wiele sygnałów z przemysłu, które pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość".

czamy uzyskanie środków na budowę Parku Naukowo -Technologicznego. Proszę pamiętać, że jesteśmy jedynym w naszym kraju regionem, gdzie środki na budowę Parku w całości zostały zapewnione przez władze regionalne. a w

a y a a ej c e wa e r a j y

w ływaj a r w j re Trudno sobie wyobrazić, by tak dynamiczny rozwój Uniwersytetu nie wywarł znaczącego wpływu na nasze otoczenie – zarówno społeczne, jak i gospodarcze. Biblioteka UZ jest dostępna dla wszystkich mieszkańców. Finalizujemy ostatnie działania związane z budową Parku Naukowo-Tech-

nologicznego. I właśnie w ramach jego działalności możemy oczekiwać największego przełomu, zwłaszcza gdy w perspektywie finansowania 2014-2020 pieniądze na badania naukowe staną się ściślej niż obecnie związane ze współpracą nauki z przemysłem, a wszystko wskazuje, że tak właśnie będzie to wyglądać. W tym obszarze oczekiwać moż-

taw we wart c er je Pa ar wer ytete Najbardziej zależy mi na tym, żeby w jednym z dwóch z najmniejszych regionów kraju udało się zbudować uniwersytet w pełni nowoczesny, w niczym nie ustępujący uczelniom z regionów większych od naszego. Bardzo bym chciał, żeby nasz Uniwersytet plasował się w czołówce badań naukowych, współpracy z przemysłem, jakości kształcenia. Jestem zdecydowanym zwolennikiem wielkich wyzwań, jak uruchamianie u nas nowych, atrakcyjnych kierunków, takich jak: prawo, administracja i psychologia, a w następnej kolejności także kierunku lekarskiego. Najwyższą wartością zawsze będą dla mnie studenci. To przecież ich Uniwersytet.

Europeistyka na UZ U Z ▪ Jeśli chcesz zostać przygotowany do pracy związanej z obszarem Unii Europejskiej, wybierz kierunek europeistyka i stosunki transgraniczne na Uniwersytecie Zielonogórskim. Absolwent tych studiów na UZ ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jej instytucjach i relacjach z otoczeniem zewnętrznym, potrafi przygotować aplikację o przyznanie środków unijnych w ramach wybranego programu, posiada też umiejętności językowe w zakresie problemów współczesnej Europy i ich uwarunkowań w przeszłości zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europej-

info o finansowaniu

skiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zostaniesz przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, w szczególności w placówkach szkoleniowych, biurach euroregionów, w administracji publicznej i w przedsiębiorstwach. Studia europeistyczne przygotowują także do podejmowania współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w obszarze transgranicznym. Praktyka dla studentów kierunku

europeistyka i stosunki transgraniczne odbywa się w jednostkach zajmujących się problematyką Unii Europejskiej, współpracą kulturalną, gospodarczą, społeczną itp. w ramach Unii Europejskiej i współpracą transgraniczną (urzędy administracji publicznej, biura euroregionów, media, fundacje). Warto się również zainteresować programem wymiany studenckiej ERASMUS, z którym współpracuje wiele

uczelni w Polsce i na świecie. Oferuje on możliwość wyjazdu do państw europejskich i studiowanie na jednej z ich uczelni objętej programem. Studenci europeistyki są szczególnie chętnie przyjmowani na takie wymiany. Doświadczenie wyniesione z uczelni zagranicznej na pewno zachęci pracodawcę do wyboru naszej kandydatury. www re r tacja

ra

y wies

e

Liczba gwiazd na fladze UE nie jest związana z licz ą Pa stw Członkowskich. Gwiazd jest dwana cie, ponieważ licz a dwana cie jest tradycyjnie sym olem doskonało ci, pełni i jedno ci. Fla a pozostaje jednakowa, ez wz lędu na rozszerzenia Unii.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Fundusze europejskie dla rozwoju Lubuskiego.


4

10 lat w Unii Europejskiej

w w w.

r Z as trwania ikniku od

K

l a t w U E .l u b u s k i e .p l

KWIECIEŃ 2014

K

PIKNIK RODZINNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W tym roku przypada . rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej. o znakomita okazja do świętowania, ale i zaprezentowania mieszkańcom naszego regionu inwestycji, przedsięwzięć dofinansowanych z funduszy europejskich. oskonałym sposobem będą ni Otwarte E”, które w całym kraju odbędą się w dniach maja. W naszym województwie do pokazania swoich projektów od kuchni zgłosiło się już beneficjentów. ędzie to okazja, aby pochwalić się i wspólnie cieszyć się z cywilizacyjnego skoku, który dokonał się na naszych oczach. Razem będziemy promować nasz region. nauguracją ni Otwartych będzie Piknik Rodzinny unduszy Europejskich, na który marszałek Elżbieta Polak zaprasza wszystkich Lubuszan maja. mpreza odbędzie się na parkingu obok zielonogórskiej Palmiarni i będzie wielką prezentacją osiągnieć beneficjentów, którzy stworzyli projekty z różnych dziedzin. Nie zabraknie też atrakcji dla całych rodzin, specjalnie dla Lubuszan zagrają m.in. Mateusz Ziółko, Jagoda Kret, Michał Grobelny, czyli uczestnicy telewizyjnego programu he oice of Poland.

M AS ECZKO UN USZ EUROPEJSK C PRACOWN A NAUKA NNOWACJE, a w niej m.in.

od lu i mikrosko em Uniwersytet Zielonogórski Zbadamy m.in. wytrzymałość materiałów potrzebnych do konstrukcji dróg i zaprezentujemy proste pokazy chemiczne. W planie także ciekawe gry: uiz o Europie, Chłopska Szkoła Biznesu oraz CASHFLOW 101 (gra rozwijająca inteligencję finansową). Oprócz pokazów zobaczyć m.in. będzie można pokonkursową wystawę fotografii pt. „Przyroda pogranicza”.

▪Za

energi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Zapraszamy na wirtualny spacer po Centrum Energetyki Odnawialnej, pokaz możliwości działania kamery termowizyjnej oraz robota zasilanego panelem fotowoltaicznym. Na stoisku także pokazy zjawisk fizycznych i elektrycznych, m.in. produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem cytryn. System interaktywnej tablicy umożliwi podgląd pracujących w CEO urządzeń produkujących energię. Dodatkowo w

ramach prezentacji i aktywizacji uczestników możliwe będzie zdalne sterowanie z własnego telefonu komórkowego czy też tabletu oświetleniem tzn. „włączaniem i wyłączaniem oświetlenia” poprzez stworzoną aplikację.

▪ Poznaj SUZI

Wojewódzka i Miejska iblioteka Publiczna w Zielonej Górze Tajemnicza SUZI poprowadzi po nowoczesnych e-usługach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze! Wystarczy zapytać, a SUZI odpowie! SUZI, czyli System Udostępniania Zasobów Informacyjnych z elektronicznymi bazami danych w jednej prostej wyszukiwarce! ▪ e-Recenzje! ▪ Platforma e-Learningowa! ▪ Wideokonferencje! ▪ Digitalizacja na życzenie! ▪ News365.pl! ▪ Platforma artysty ▪ Sprawdź, jakie możliwości dają Tobie oraz Twojej Rodzinie nowoczesne e-usługi Biblioteki Norwida!

nnowac e to est to Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Nasi beneficjenci zaprezentują m.in. proces powstawania miniaturowych aparatów słuchowych oraz wkładek usznych dzięki nowoczesnej, laserowej technologii 3D. Dyplomowany protetyk słuchu będzie udzielał informacji o dostępnych na rynku rozwiązaniach poprawy słyszenia, będzie informował możliwościach dofinansowania. Będzie też można zobaczyć najnowszy system alarmowy przeznaczony do monitoringu mieszkań, domów oraz firm. Pokazane zostaną także inne rozwiązania z zakresu monitoringu, takie jak: monitoring CCTV, monitoring pojazdów GPS, monitoring automatów, monitoring pracowników Active Guard, osobiste systemy alarmowe, lokalizatory personalne i inne.

▪ Zosta

detektywem Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Policjanci z Laboratorium Kryminali-

stycznego z KWP w Gorzowie Wlkp. zapoznają odwiedzających z techniką daktyloskopijną, jak również zaprezentują zestawy latarek ledowych, sprzęt i technikę oględzinową, a także pokażą i omówią sposób wykorzystania przez policjantów endoskopu – urządzenia, które służy do zaglądania w trudno dostępne miejsca. Policjanci z KMP w Zielonej Górze będą znakować rowery. Na uczestników pikniku będzie czekać stanowisko prewencyjne.

eroko asmowe lu uskie otwiera wiat Za ras amy Orange Polska Tu znajdziecie wiele atrakcji związanych z projektem Szerokopasmowe lubuskie. Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z niestandardowymi rozwiązaniami przygotowanymi w ramach naszej działalności, jak np. automatyka domowa firmy - rozwiązanie Inteligentny Dom. Do zarządzania nim wystarczy smartfon, tablet lub zwykły komputer.

LU USKA EKOS ERA ▪

ak ro mna a si ro liny Lubuski Ośrodek nnowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku PWSZ w Sulechowie Zapraszamy na pokazy chemiczne i biochemiczne. Dla najmłodszych uczestników Pikniku Rodzinnego przewidziano konkursy pn.: Bezpieczna żywność i zdrowe odżywianie , W świecie roślin oraz konkurs rysunkowy: Mój tajemniczy ogród . Ośrodek zaprezentuje także rozmnażanie roślin metodą in-vitro oraz rozda sadzonki rozmnażanych roślin. Będzie można zobaczyć szklarnię parapetową i ciekawe osiągnięcia studentów uczelni.

rawd iwym adac em Centrum badawczo-wdrożeniowe Eko-innowacje”

u uskiem królu winnice Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego „Enoturystyka”, a w tym budowa Lubu-

info o finansowaniu

12.00 – Młodzi Europejczycy na wiele głosów 12.30 – Gramofon 13.45 – Spoko 15.00 – Las Melinas 16.40 – Szpilki 18.20 – Mate 20.00 – finaliści The Voice of Poland: Mateusz Ziółko, Jagoda Kret, Michał Sobierajski, Michał Grobelny Na zdjęciu powyżej: Las Melinas. Fot. Mateusz Piechaczek Photography

ne i spotkać je można na całej kuli ziemskiej. Uczestnicy pokazu będą mogli pod binokularem zaobserwować szczegóły ich niecodziennej budowy.

▪ Zosta

Wspólnie poznamy tajniki wiedzy z dziedzin takich jak chemia czy fizyka. Stoisko obsługiwane przez kadrę młodych specjalistów, na co dzień pracujących w akredytowanym laboratorium badawczym, zaoferuje zwiedzającym dwa rodzaje atrakcji: doświadczenia pokazowe oraz eksperymenty do samodzielnego wykonania dla odważnych.

Na piknikowej scenie wystąpią:

auka id ie w las Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu

skiego Centrum Winiarstwa, która stanowi jedno z zadań do realizacji w ramach planowanego projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne” współfinansowanego przez UE w ramach LRPO. Projekt, prócz budowy Centrum, obejmuje swoim zakresem promocję turystyczną województwa oraz jedno z największym wyzwań projektu, jakim jest turystyczne oznakowanie drogowe atrakcji turystycznych regionu. U nas zobaczycie, jak wy-

glądać będzie Centrum oraz jak malownicze są lubuskie winnice.

a emnice iologii Uniwersytet Zielonogórski Zbadamy m.in. wpływ kosmopolitycznych porostów na tajemnicę „Czarnego Trójkąta”. Pokaz ma na celu poznanie ciekawej grupy organizmów pionierskich, jakimi są porosty. Są one kosmopolitycz-

Prezentacja projektu realizowanego w prowadzonym przez Ministerstwo rodowiska Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu. Projekt zakłada nabycie przez 110 uczniów placówki specjalistycznej wiedzy i dodatkowych umiejętności z zakresu wyuczonego zawodu, a tym samym zwiększenie kwalifikacji zawodowych i podniesienie szans podjęcia pracy w leśnictwie. Na stoisku będzie można obejrzeć m.in. profesjonalny sprzęt pilarski, posłuchać sygnałów myśliwskich wygrywanych na tzw. sygnałówkach, a także przyjrzeć się z bliska, jak wygląda wykorzystywany w polowaniach myszołów.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Fundusze europejskie dla rozwoju Lubuskiego.


KWIECIEŃ 2014

w w w.

5

10 lat w Unii Europejskiej

l a t w U E .l u b u s k i e .p l

AKA EM A Z ROW A ▪

d drów

undus ami

Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze U nas szczegółowo dowiesz się, co to jest Lubuski Ośrodek Neurochirurgii i Neurotraumatologii. Czemu służy i jak powstało Centrum Urazowe w Zielonej Górze Jak działa Tomograf Komputerowy i co bada Dodatkowo proponujemy konsultacje przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka. U nas zbadasz ciśnienie tętnicze krwi. Przeprowadzimy również badania poziomu cukru we krwi. W trakcie badań dzieci znajdą się pod opieką Fundacji Dr Clown, która zapewni w tym czasie wiele atrakcji w postaci ciekawych zabaw, gier i niespodzianek.

▪ Zdrowie i Uroda

edykiem

Medyczne Studium Zawodowe z Zielonej Góry Relaks i porady dotyczące urody. Młodzież z „Medyka” pod nadzorem swoich nauczycieli za pomocą dwóch prostych testów określi stan układu krążenia i przemiany materii. Uczniowie kierunku Opiekun Medyczny będą wykonywali pomiar ciśnienia tętniczego oraz zbadają poziom cukru za pomocą glukometrów paskowych. Przyszli masażyści zaprezentują relaksacyjne działanie masażu dłoni i karku. Porad udzielą też uczennice kierunku Technik Usług Kosmetycznych, które zdiagnozują stan cery, jak również udzielą porad pielęgnacyjnych

▪ elaks i romoc a WOSiR rzonków Na stoisku „promocyjno-relaksującym” uzyskasz nie tylko informację na temat basenów, tenisa, jazdy konnej czy strzelnicy, ale także zabiegów pielęgnacyjnych. Wszystkich, którzy chcą się zrelaksować i chwilę odpocząć, a może dopadł ich stres, zapraszamy także na bezpłatny masaż karku. Dyplomowana masażystka w ramach pokazowych masaży rozmasuje mięśnie obręczy barkowej i doradzi w zakresie profilaktyki i zdrowia kręgosłupa. Ponadto oferujemy porady z zakresu dietetyki i zajęć fitness..

ZK unkt n ormacy ny o W programie m.in.: zajęcia plastyczne, muzyczne, atrakcje kulinarne. Kraina Słodkości przygotuje atrakcje w postaci pokazu, gdzie każdy, kto kocha słodycze, znajdzie coś dla siebie. Cukierki o różnych kształtach i smakach produkowane są w całości ręcznie według starych receptur. Odbędzie się pokaz, na którym będzie można obejrzeć na żywo, jak powstają małe słodkie cudeńka i jak karmel zmienia się w najbardziej wymyślne kształty. Odbędą się także warsztaty dla najmłodszych, gdzie każdy będzie mógł zrobić swojego lizaka. A alternatywą dla wykonania lizaków będzie malowanie wafli czekoladą. Wszystkie wykonane przez dzieci warsztatowe prace, będzie można zjeść. Przy słodkim stoisku nie zabraknie fontanny z czekoladą oraz upominków, nie tylko słodkich.

DODATKOWE ATRAKCJE ▪ Tort z okazji

rocznicy o ecno ci U U K

w UE dla wszystkich uczestników. Godz.

▪ od inna ▪

otogra ia

u us an

Gigantyczna zupa

.

od

– teatr kulinarny – degustacja

wozów strażackich

Pokazy z udziałem zakupionych ze rodków u uskie o Re ionalne o Pro ramu peracyjne o

rening dru yn

telmetu Zielona

óra

K medyc nym atrolem

miastoEuropa GRA MIEJSKA ▪ re minut ro kr camy lu uskie ▪

info o finansowaniu

#

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Fundusze europejskie dla rozwoju Lubuskiego.


6

10 lat w Unii Europejskiej

w w w.

l a t w U E .l u b u s k i e .p l

KWIECIEŃ 2014

Lubuskie pięknieje GALERIA ▪ Nowocześnie, ciekawie, profesjonalnie, komfortowo - tak jest w coraz wiekszej liczbie miejsc województwa lubuskiego dzięki wsparciu finansowemu z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Prezentujemy wybrane inwestycje. iblioteka Uniwersytecka. Studenci czują się jak u siebie w domu w komfortowych, przyjaznych warunkach, jakie panują w czytelni i wypożyczalni. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, sceleris ue sed, lacinia in, mi. Cras el lorem. Etiam pellentes ue ali uet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. uis ue semper justo at risus. onec enenatis,

Więcej informacji O Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym www.lrpo.lubuskie.pl O niach Otwartych unduszy Europejskich www.10latwUE.lubuskie.pl Przebudowa zielonogórskiego domu studenta "Wcześniak" była koniecznością, budynek znajdował się w fatalnym stanie technicznym. Koszt inwestycji wyniósł , mln zł, z czego dofinansowanie LRPO wyniosło , mln zł. Odnowiona siedziba żaków jest bezpieczna i bardzo komfortowa.

udowa iblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Koszt projektu wyniósł 3 mln zł, przy czym 2 ,6 mln stanowiło dofinansowanie LRPO. zięki inwestycji powstał nowoczesny, przyjazny dla studentów gmach, a zarazem wizytówka uczelni.

info o finansowaniu

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Fundusze europejskie dla rozwoju Lubuskiego.


KWIECIEŃ 2014

w w w.

10 lat w Unii Europejskiej

l a t w U E .l u b u s k i e .p l

7

Lubuski Ośrodek nnowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych LO iWA w Kalsku. Całkowita wartość inwestycji wyniosła , mln zł, z czego 3 ,2 mln pochodziło ze środków LRPO. o mocne wsparcie dla regionalnego rolnictwa, ogrodnictwa i szkółkarstwa oraz przetwórstwa spożywczego.

udowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze była jedną z największych inwestycji w historii miasta. Koszt projektu wyniósł , mln zł. LRPO zapewnił 3 ,3 mln zł. Wybudowano nowoczesny a uapark wraz z efektowną halą sportową o pojemności tys. widzów. Modernizacja linii kolejowej nr 3 Zbąszynek-Gubin. nwestycja kosztowała 3 2, PLN. ofinansowanie UE wyniosło 3 6 2 3, PLN. Oprócz remontu odcinka Zbąszynek-Czerwieńsk wybudowano kolejową obwodnicę Czerwieńska. Czas podróży do Poznania znacznie się skrócił.

udowa obwodnicy abimostu kosztowała , mln zł, z czego dofinansowanie LRPO wyniosło ,2 mln zł. nwestycja pozwoliła ograniczyć ruch w centrum miasta i usprawnić komunikację na linii Sulechów-Zbąszyń.

Woiński SPA udowa Parku Naukowo- echnologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego to koszt 6 , mln zł, przy czym , mln zapewnił LRPO. zięki dofinansowaniu powstały warunki do dynamicznego rozwoju branży high-tech.

info o finansowaniu

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Fundusze europejskie dla rozwoju Lubuskiego.


8

10 lat w Unii Europejskiej

w w w.

l a t w U E .l u b u s k i e .p l

KWIECIEŃ 2014

Z UZetu do Hiszpanii, Francji, Niemiec... U

▪ Dla chcącego nie ma nic trudnego - powiedział kiedyś Erazm z Rotterdamu. dziś Erasmus działa wedle tej sentencji.

E

The "Erasmus experience" Cultural phenomenon or many European students, the Erasmus Programme is their first time li ing and studying abroad. ence, it has become a cultural phenomenon and is ery popular among European students, going on to become the subject of mo ies such as the rench film L'Auberge espagnole, the documentary Erasmus 24_7 and guidebook Erasmus, Here I Come! he Programme fosters not only learning and understanding of the host country, but also a sense of community among students from different countries. citation needed he Erasmus e perience is considered both a time for learning as well as a chance to socialise. utors are often keen for students of subjects such as Politics or nternational Relations to participate in Erasmus. t is seen as a great opportunity to study abroad while not ha ing the e pense of studying outside the European Union, since the grants a ailable to Erasmus students are not a ailable to those opting to lea e the continent to study. Some academics ha e speculated that former Erasmus students will pro e to be a powerful force in creating a pan-European identity. he political scientist Stefan Wolff, for e ample, has argued that "Gi e it , 2 or 2 years, and Europe will be run by leaders with a completely different socialisation from those of today", referring to the so-called Erasmus generation .

udział w zajęciach.

rasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę. Najbardziej popularną formą udziału studentów w Erasmusie są wyjazdy do innych krajów uczestniczących w programie. Studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów: - na studia – do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z uczelnią macierzystą studenta - na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z uczelnią studenta. Można wyjechać jeden raz na studia i jeden raz na praktykę. Istnieją też inne możliwości skorzystania z wymiany i współpracy międzynarodowej. Studenci mogą uczestniczyć w kursach intensywnych Erasmusa – jeżeli w danym projekcie tego typu bierze udział ich wydział, a kurs dotyczy ich dziedziny studiów. Mogą także uczęszczać na zajęcia prowadzone przez zagranicznych wykładowców lub specjalistów przyjeżdżających na ich uczelnię w ramach Erasmusa. ▪ Kto mo e skor ysta wy a dów studenckic rasmusa - studenci uczelni, które posiadają Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzą wymianę studentów, - studenci zarejestrowani na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora. Jest jeszcze jeden warunek ubiegania się o wyjazd: Twój macierzysty wydział musi faktycznie brać udział w Erasmusie, to znaczy współpracować z

▪ o akic kra ów mo na wy ec a Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein i Norwegia, Szwajcaria oraz 2 kraje kandydujące - Chorwacja i Turcja. ▪ a ak d ugo mo na wy ec a na studia Na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego. Uczelnia powinna wysyłać swoich studentów na okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr. ▪ erminy rekrutac i Rekrutacja na wyjazdy na praktyki rozpoczęła się 25 lutego 2014 r. i ma charakter otwarty. Terminy przyjmowania dokumentów są następujące: 30 kwietnia 2014 r., 30 października 2014 r., 28 lutego 2015 r.

Uni ersidad de Almeria w iszpanii. zagranicznymi uczelniami albo instytucjami w ramach tego programu. ▪ Ud ia doktorantów Studenci studiów doktoranckich na uczelniach, które uczestniczą w Erasmusie ubiegają się o wyjazd w ramach Erasmusa na podobnych zasadach, jak studenci np. studiów magisterskich. Muszą więc wziąć udział w rekrutacji

kandydatów na wyjazdy, w której dwa najważniejsze kryteria to wyniki w nauce i znajomość języka wykładowego zagranicznej uczelni. Wyjazd może nastąpić już na pierwszym roku studiów doktoranckich. Tak jak w przypadku innych studentów, także doktoranci muszą mieć przed wyjazdem ustalony program studiów w uczelni zagranicznej, a ich pobyt za granicą musi obejmować

▪ Kryteria rekrutac i Student wyjeżdżający na wymianę w ramach programu powinien posiadać dobre wyniki w nauce i znajomość języka obcego zgodną z wymogami językowymi uczelni/instytucji przyjmującej - przy czym poziom znajomości języka obcego nie może być niższy niż B1, a w przypadku studentów filologii obcych nie niższy niż B2.

Złap byki za rogi - dyktando na UZ ▪

y wies

e

la urzędników Unii marchewka jest owocem. cale nie jest to poz awione sensu. apis taki wynika z te o, że w Portu alii dżem z marchewek jest tradycyjną potrawą. Marchewka została uznana za owoc, że y nie komplikowa przepisów dotyczących dżemów. Musicie przyzna , że jest pewne szcze ólne piękno w przepisach unijnych.

info o finansowaniu

U ▪ AEGEE opis na stronie obok organizuje yktando Uniwersyteckie! o juz dziewiąta edycja. Studenci sprawdzą swoją wiedzę z dziedziny języka polskiego. Jak co roku Europejskie Forum Studentów AEGEE - Zielona Góra organizuje Dyktando Uniwersyteckie pt. Złap byka za rogi . Uczestnicy dyktanda zostaną podzieleni na trzy kategorie - studenci oraz uczniowie liceów, pracownicy Uniwersytetu i trzecia grupa - media. Treść dyktanda napisze jeden z Profesorów UZ. Studenci zabiegają, by był to Prof. Marian Bugajski. Nagrody dla zwycięzców będą bardzo atrakcyjne, a i wszyscy uczestnicy Dyktanda otrzymają miłą niespodziankę. W wydarzeniu mogą wziąć udział studenci oraz pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego, przedstawiciele me-

diów zielonogórskich, uczniowie liceów, a także każdy chętny mieszkaniec Zielonej Góry. Dyktando odbędzie się 13 maja o godz. 10 w Auli UZ. Zgłoszenia będą przyjmowane przez funpage AEGEE Zielona Góra na Facebooku, przed samym dyktandem oraz bezpośrednio u koordynator, Patrycji Gaweł: gawelpatrycja93 gmail.com. Patrycja Gaweł Europejskie Forum Studentów AEGEE Zielona Góra

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Fundusze europejskie dla rozwoju Lubuskiego.


KWIECIEŃ 2014

w w w.

9

10 lat w Unii Europejskiej

l a t w U E .l u b u s k i e .p l

Studenci w Unii Europejskiej STUDENCI ▪ W Zielonej Górze studentom blisko do Europy! AEGEE otwiera wszelkie granice.

W

roku 1998, w Zielonej Górze powstaje oddział Europejskiego Forum Studentów: AEGEE – Zielona Góra. Już w maju 1999 roku następuje podpisanie Convencion d Ahension na AGORZE w Barcelonie. AEGEE Zielona Góra oficjalnie dołącza do wielkiej europejskiej rodziny AEGEE. Jeszcze w tym samym roku nasz oddział organizuje European School, pierwszy europejski projekt w historii anteny. A już w roku 2001 zielonogórzanie organizują po raz pierwszy Letni Uniwersytet Enjoy our great variety” wspólnie z AEGEE Kilonia (Kiel) i AEGEE Lubeka (Lubek). ▪ Studenci UZ w Brukseli W kwietniu 2004 roku członek AEGEE ZG, Adam Kucza, wybrany zostaje na rok na członka Comite Directeur (CD), głównego zarządu AEGEE działającego w Brukseli. Rok później powstaje projekt Dzień Bezpiecznej Jazdy – projekt dla studentów – kierowców z atrakcyjnymi kursami w ośrodku Renault pod Warszawą jako nagrodami. Po raz pierwszy zostaje też zorganizowane Dyktando Uniwersyteckie „Złap Byki Za Rogi”, które jest kontynuowane do dzisiaj. ▪ uro a w Zielone

ór e

W tym samym roku udaje się zorganizować największy projekt w historii oddziału – Regional Meeting. W naszym mieście przez 3 dni przebywa ok. 120 uczestników z całej Europy. Kilka miesięcy później dwóch członków AEGEE ZG zostaje wybranych do struktur na poziomie europejskim: Adam Kucza do Members Commision, a Eugeniusz Manczenko do Audit Commision. ▪ ora wi ks e ro ekty W roku 2007 zostaje zorganizowane szkolenie z Technik Mediacji i Zarządzania Konfliktem „Dążąc do różnorodności – Zwalczając nietolerancję”. Jest to jeden z największych sukcesów w historii AEGEE ZG, współorganizowany wspólnie z

info o finansowaniu

AEGEE skupia zdolnych, kreatywnych, ambitnych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. AEGEE International Politics Working Group (IPWG) – 20 uczestników z całej Europy, profesjonalni młodzieżowi trenerzy z różnych krajów naszego kontynentu. W tym samym roku członek AEGEE ZG Maciej Gąd zostaje wybrany do europejskie-

siątkę, chętnych zgłasza się dwa razy więcej niż jest miejsc – i znowu ogromny sukces oraz świetne opinie uczestników. W październiku 2008 AEGEE ZG nawiązuje stałą współpracę z jednym z zielonogórskich klubów i zaczyna organizować dla studentów Akademię Tańca,

Coraz więcej studentów UZ wchodzi w szeregi AEGEE. y też możesz to zrobić wystarczy przyjść na zebranie, spełnić kilka wymogów statutowych i już stajesz się członkiem AEGEE-Zielona Góra. Więcej dowiesz się na cotygodniowych spotkaniach ogólnych w każdą środę o godz. 2 Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna , Akademik Rzepicha, pokój 2 lub .

go zarządu IPWG. Rok później zostaje wybrany powtórnie. ▪ Uniwersytet etni W 2008 roku wspólnie z AEGEE Poznań Zielona Góra organizuje Uniwersytet Letni „Chance2Dance”, projekt spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem i dostaje świetne ewaluacje. Zachęcone tym sukcesem anteny postanawiają kontynuować projekt rok później – jak się okazuje jest to strzał w dzie-

pierwszą taneczną imprezę klubową, podczas której studenci uczą się podstawowych elementów tańca. Projekt na stałe wpisuje się w imprezowy kalendarz naszego miasta i nieprzerwanie trwa nadal. ▪ 10 lat AEGEE ZG W roku 2009 zielonogórska antena obchodzi swoje dziesięciolecie. Z tej okazji odbywa się uroczysta gala z zaproszonymi gośćmi, byłymi członkami, przedstawicielami władz uni-

wersytetu oraz miasta. Później starzy i nowi członkowie bawią się wspólnie na bankiecie. Jest okazja do spotkań po latach, wspólnej zabawy, rozmów. W drugiej połowie roku zapada decyzja o rozpoczęciu przygotowań do wiosennego Network Meeting (wcześniej Regional Meeting) – zaczynają się prace nad logistyką, aby jak najlepiej przyjąć ok. 150 studentów. ▪ uro a w Zielone

ór e

Lata 2010-2013 to jedne z najbardziej owocnych w historii anteny. W przeciągu tego czasu odbyło się ponad 75 projektów o różnej tematyce. Były eventy mniejsze, średnie i te bardzo duże. 7 edycji Local Training Course – w tym po raz pierwszy dla studentów PWSZ z Sulechowa! Dwie edycje Summer University, Największa w historii AEGEE impreza sylwestrowa, Dyktanda uniwersyteckie, konferencje naukowe, imprezy taneczne i projekty na Bachanalia to tylko część naszej działalności przez ostatnie 3 lata. Nie można zapominać o największym w historii Województwa Lubuskiego turnieju Streetballa. Impreza dla ponad 200 uczestników z całej Zachodniej Polski, pokazy wsadów do kosza, czy mecz z zawodnikami Mistrza Polski w Koszykówce – Stelmetu Zielona Góra. Takie atrakcje czekały na wszystkich,

którzy przyszli pooglądać zmagania sportowe. ▪ re ydent artos udorowski W roku 2011 po raz pierwszy swoją obecność w AEGEE-Europe zaznaczył nasz członek i Prezydent jednocześnie – Bartosz Sudorowski. Został on wybrany Subcommissionerem Netcoma Kacpra Kulhawczuka. Po około 9-cio miesięcznej kadencji i kolejnych kilku miesiącach przerwy Bartosz Sudorowski złożył kandydaturę do Network Commission podczas jesiennej Agory Budapest 2012. Jak można było się spodziewać, został on wybrany. ▪ uro a w Zielone

Prezydent AEGEE Zielona Góra artosz Sudorowski, student politologii na UZ.

ór e

Pierwszy raz w historii nasza antena podjęła współpracę z DKMS (Fundacja DKMS – Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska). Wspólnie z 70-oma uczelniami w Polsce i 9-oma innymi antenami AEGEE przeprowadziliśmy rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Na uwagę zasługuje fakt, że przez dwa dni w calej Polsce zarejestrowaliśmy ponad 5650 potencjalnych dawców, co jest najlepszym wynikiem na świecie!

y wies

e

Unia Europejska leży na 5 kontynentach. Poza Europą terytoria należące do Unii znajdują się w: Azji (Cypr), Ameryce Północnej (m.in. Martynika), Ameryce Południowej (Gujana Francuska), a także w Afryce (np. Ceuta, Reunion).

www. aegee.zgora.pl

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Fundusze europejskie dla rozwoju Lubuskiego.


10

10 lat w Unii Europejskiej

KWIECIEŃ 2014

w w w .1 0 l a t w U E . l u b u s k i e . p l

Lubuskie - moje miejsce na ziemi Za co kochamy Lubuskie? Oto subiektywny zestaw tego, co według nas w Lubuskiem najlepsze!

1

Nowoczesność

Rozrywka

2

INTERNET ▪ Województwo lubuskie jest liderem w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. Mieszkańcy uzyskają bezpośredni dostęp do u s ł u g internetowych na obszarze 326 miejscowości wskazanych przez UKE. Cyfryzacja Lubuskiego - lubimy to!

PARK WODNY ▪ Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Zielonej Górze to znakomite miejsce na relaks, sport, ale także koncert, spektakl czy mecz.

W

RS to gratka dla wszystkich złaknionych rozrywki. W Hali MOSiR-u mieszczącej się na terenie obiektu znajdują się bowiem: pełnowymiarowe boisko do koszykówki, piłki ręcznej, futsalu oraz siatkówki. Od sezonu 2010/2011 w hali występuje będący w koszykarskiej TBL Zastal Zielona Góra. W CRS-ie odbywają się również imprezy kulturalno-rozrywkowych. Hala może pomieścić 6080 widzów (5080 miejsc stałych i ok. 1000 wysuwanych).

Dzięki projektowi Szerokopasmowe Lubuskie wybudowanych zostanie 1449 km szerokopasmowej infostrady zasilającej internetem 326 miejscowości. Projekt zakłada 24 węzły sieci szkieletowej oraz 196 węzłów dostępowych, dzięki czemu około 52 000 osób uzyskają możliwość dostępu do Internetu. - Próbowaliśmy zrealizować projekt Szerokopasmowe Lubuskie za pomocą partnerstwa publiczno-prywatnego, ale kiedy zaczęły pojawiać się pro-

marcu w Warszawie odbyła się czwarta konferencja dotycząca „Sieci Szerokopasmowej”. Udział w spotkaniu wzięli eksperci związani z rozwojem internetu oraz technologii informatycznych. Okazało się, że województwo lubuskie jest liderem w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. Do czerwca bieżącego roku, jako pierwsze województwo w Polsce zakończy projekt. Niestety nie przewiduje on budowy przyłączy abonenckich.

3

blemy, zdiagnozowaliśmy naszą sytuację, określiliśmy słabe i mocne strony, a następnie po prostu ogłosiliśmy konkurs. Bardzo szybko udało się wyłonić wykonawcę i rozpocząć prace. Oczywiście podczas realizacji pojawiły się problemy, ale wszystkie udało się rozwiązać. Współpraca z burmistrzami, starostami pozwoliła płynnie realizować projekt - opowiedziała marszałek Elżbieta Polak podczas konferencji. Finanse związane z projektem odnoszą się do budowy

Uniwersytet

INWESTUJEMY W SIEBIE ▪ Sporo dyskutujemy o tym, gdzie warto studiować. Czy lepsze wykształcenie zdobędziemy w większym ośrodku akademickim? Czy łatwiej na większych uczelniach o stypendia? A po studiach - o pracę? Oczywiście, że nie!

J

eśli chcemy być kimś, znaleźć dobre miejsce pracy i wykorzystywać swoją wiedzę i pasję, to wybór uczelni ma drugorzędne znaczenie. Liczy się zbierane podczas studiów doświadczenie i dążenie do zdobywania wiedzy. Sama marka uczelni niewiele daje. Obojętnie, czy pójdziesz na rozmowę rekrutacyjną do wybranej firmy z pieczątką UW w indeksie, czy UZ. Większość pracodawców sprawdzi Twoją wiedzę i predyspozycje, poprosi o CV, zapyta, co robiłeś w czasie studiów poza nauką. I czy znasz języki. Młodzież często usprawiedliwia swoje - nazwijmy to po imieniu - lenistwo faktem, że stoi za nimi marka wielkiej uczelni. Ale to za mało. Pracy szukamy sami, a nie z rektorem. Dlatego inwestujemy w

sieci szkieletowej kosztującej 152 mln zł. Część kosztów w wysokości 51 mln złotych uzyskano z dofinansowania UE w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Większą część w wysokości 101 mln zł dostarczył zwycięzca konkursu, czyli Orange Polska. Sieć zagwarantowała „otwarty dostęp” dla innych operatorów. Oznacza to, że dowolna firma będzie mogła dobudować sieć dostępową i świadczyć usługi klientom.

4

info o finansowaniu

pasję. Szeroka jest również oferta stypendialna. Oprócz pomocy socjalnej, są również nagrody dla tych najlepszych. Stawiamy na jakość. Najlepsi studenci otrzymują szereg stypendiów: z uczelni, z Unii Europejskiej, od samorządów. UZ to naukowe centrum regionu. Wyposaży Was w wiedzę i da możliwość zdobywania wiedzy praktycznej. Lubimy to!

Woodstock

JUREK OWSIAK ▪ "Lubuskie - moje miejsce na ziemi” - z tym hasłem utożsamia się Jurek Owsiak, który od lat wybiera nasze województwo na organizację Przystanku Woodstock.

K

iedy obchodziliśmy 15-lecie powstania woj. lubuskiego, Jurek przyjechał na Uniwersytet Zielonogórski. - Musiałem być z wami na waszym święcie - powiedział wtedy. Z kolei Marszałek Elżbieta Polak przyznała, że woj. lubuskie według badań jest najbardziej otwarte i tolerancyjne. Nic więc dziwnego, że właśnie tu odbywa się Przystanek Woodstock. Po raz pierwszy organizatorzy wybrali nasz region w 1997 roku. Wówczas Przysta-

5 siebie. Wybieramy Uniwersytet Zielonogórski bez cienia kompleksu. To mniejsza uczelnia, na której można zrobić o wiele więcej niż w dużych ośrodkach akademickich. Łatwiej się przebić, nawiązać kontak z wykładowcą, współpracować z organizacjami, kołami, mediami akademickimi. A zaoszczędzone na mieszkaniu w innym mieście pieniądze inwestujemy w siebie, w nasz rozwój, naszą rozrywkę, naszą

C

W skład kompleksu wchodzą: mała hala treningowa, duża hala, baseny. W największej niecce basenu rekreacyjnego znajdą się takie atrakcje jak: balon wodny o średnicy 15 m, piłka wywołująca fale, tzw. „wave ball”, dzika rzeka, leżanki wodne, ścianka wspinaczkowa, różnego rodzaju masaże wodne, mostek, zjeżdżalnia – tzw. cebula, półotwarta zjeżdżalnia salamandra, podwójna zjeżdżalnia szerokotorowa, mały basen do nauki pływania, 8-torowy basen o długości 25 m.

nek odbył się w Żarach i tak było aż do roku 2003. A od dziesięciu lat Festiwal odbywa się w Kostrzynie nad Odrą. Tegoroczny, XX Przystanek Woodstock, odbędzie się w dniach 31 lipca – 2 sierpnia. Na festiwalu zagrają Coma, Budka Suflera, Ga-Ga/Zielone Żabki, Accept, Carrantuohill, T.Love, Skid Row, Lao Che, Volbeat, The Bill, Ska-P, Ky-Mani Marley, Protoje, Skowyt. Gościem Akademii Sztuk Przepięknych będzie Bogusław Linda.

Natura

RELAKS ▪ Zabiegani, zmęczeni codziennym zgiełkiem, tęsknimy za spokojem i bliskością natury. Marzymy o kojącym dla ciała i ducha odpoczynku. Najlepiej z dala od miasta, na przykład w gospodarstwie, gdzie pachnie chlebem i świeżym masłem. Nie trzeba na weekend wyjeżdzać daleko. Wykorzystajcie czas pomiędzy zajęciami, żeby poznać nasz piekny region.

W

Lubuskiem mamy mnóstwo gospodarstw agroturystycznych oferujących przeróżne formy spędzania wolnego czasu, począwszy od jazdy konnej, przejażdżki bryczką, przez możliwość wędkowania, po wspólne przygotowywanie i smakowanie tradycyjnych dań przygotowywanych z ekologicznych produktów – jaj od kury z wolnego wybiegu czy mleka prosto od krowy. Czyste powietrze, bliskość lasów i jezior i bogata oferta zimowych i letnich atrakcji to niewątpliwe zalety naszego miejsca na ziemi. Jeśli jeszcze nie byliście w Łagowie, Sławie, Zatoniu - koniecznie trzeba to nadrobić.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Fundusze europejskie dla rozwoju Lubuskiego.


KWIECIEŃ 2014

10 lat w Unii Europejskiej

w w w .1 0 l a t w U E . l u b u s k i e . p l

Kierunki studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim

administracja

architektura i urbanistyka

architektura krajobrazu

z z stwo narodowe

biologia

z nn r edukacja stwo artystyczna i komunikacja w zakresie zn zt zycznej

nika

tr t

t gia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych europeistyka i stosunki tr n r n z ne

filologia: filologia r

filologia polska

historia informatyka

grafika

n n r kosmiczna

malarstwo

n r

n

r w

matematyka

architektura wnętrz

jazz i muzyka estradowa

mechanika w szyn

automatyka i robotyka

11

z z stwo i higiena pracy

n budownictwo

edukacja t n zn n r t z na

ekonomia

elektronika t n kacja

filologia: filologia angielska

filologia: filologia r

filologia: filologia rosyjska

fizyka

fizyka techniczna

filozofia

informatyka n tria

n n r biomedyczna

t r zn w stwo

komunikacja biznesowa w ęz rosyjskim ochrona z z tw z z tw turowego

ochrona r w

n n r danych

logistyka pedagogika

politologia ę n stwo

r

psychologia*

info o finansowaniu

polityka publiczna

prawo

socjologia

praca socjalna wychowanie fizyczne

z rz

z n

z rz z n n n r produkcji

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Fundusze europejskie dla rozwoju Lubuskiego.


12

10 lat w Unii Europejskiej

architektura i urbanistyka

info o finansowaniu

w w w .1 0 l a t w u e . l u b u s k i e . p l

architektura wnętrz

automatyka i robotyka

KWIECIEŃ 2014

UZetka 102 (wydanie specjalne)  
UZetka 102 (wydanie specjalne)  

Wykorzystujemy dziejową szansę str. 2, Budujemy nowoczesny Uniwersytet str. 3, PIKNIK RODZINNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH str. 4, Lubuskie piękni...

Advertisement