Page 1

LISTOPAD 2002 Nakad 5 000

EGZEMPLARZ BEZPATNY Gazeta Samorzdu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego www.uzetka.uz.zgora.pl

LISTOPAD FELIETON O feminizmie pisze specjalnie dla naszej gazety Klaudia.

str. 2

drodze wyborów. S niezalen reprezentacj ogóu studentów UZ, nie podporzdkowan adnym ponaduczelnianym strukturom samorzdowym. Odpowiedzialne s one przed swoimi wyborcami, uczestnicz w realizacji zada Uniwersytetu (w szczególnoci w zakresie procesu dydaktyczno-wychowawczego i spraw socjalno-bytowych studentów).

RECENZJA Doskonay artyku jak zaponowa nad stresem. To bardzo aktualny temat dla nas studentów. Recenzja ksiki „Doskonaa kontrola stresu” .

str.2 WYWIAD Rozmowa z naszym Rektorem prof. dr hab. Michaem Kisielewiczem na temat jego ycia studenckiego i nie tylko.

str. 3 REPORTA Po wakacjach pozostao ju tylko wspomnienie. Powspominajmy zatem festiwal w Roskilde. Bya tam nasza koleanka i opisaa co tam si dziao. Porównajmy do naszego WOODSTOCKU.

str. 4 CO, GDZIE, KIEDY? Masz wolny czas i nie wiesz, co z nim zrobi? Nie wiesz, gdzie pój? Mamy dla ciebie kilka propozycji. Repertuary kin, teatru, filharmoni.

str. 5 AMIGÓWKI Wiemy, e narzdy nie uywane zanikaj. Dlatego dbajmy o nasz mózg, bo nigdy nie wiadomo kiedy trzeba bdzie go uy. Kilka prakt yczn ych wicze znajdziesz na...

str. 6 AEGEE Zajrzelimy na wybory wadz organizacji studenckiej AEGEE oraz zostalimy na imprezie by zobaczy jak si oni bawi.

str. 6 SPORT W tym wydaniu znajdziecie: informacje o nowym „dyscyplinowym” podziale grup WF-u, propozycje zaj fakultatywnych Akademickiego Zwizku Sportowego oraz terminarze rozgrywek dwóch drugoligowych druyn mskich: siatkówki oraz piki rcznej.

str.7 IMPREZA Z okazji wydania pierwszego numeru „Uzetki” bawimy si na imprezie w Klubie studenckim KARTON, szczegóy na

str. 8

Teoria W 1990 roku po zmianie ustroju w Polsce uchwalono Ustaw o Szkolnictwie Wyszym. Rozdzia V teje ustawy powicony zosta studentom, a dokadniej samorzdowi studentów. W myl ustawy samorzd studentów tworz wszyscy studenci (dzienni, zaoczni, podyplomowi itp.) danej uczelni. W samorzdzie dziaaj organy, które powoywane s do reprezentowania interesów studentów oraz wspódziaania w realizacji zada Uczelni. Organy te (a jest ich sze) dziaaj na podstawie Regul a mi n u Par la me n t u Uczelnianego Samorzdu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego (swoj drog zachcam do zapoznania si z nim – dostpny jest na stronie internetowej www.samorzad.uz.zgora. pl ). Najwaniejszy jest Parlament Uczelniany Samorzdu Studenckiego, czyli naczelny uchwaodawczo wykonawczy organ samorzdu. Wybieramy go na dwuletni kadencj. W jego skad wchodz studenci wszystkich wydziaów Uniwersytetu Zielonogórskiego (18 studentów). Do podstawowych kompetencji i zada Parlamentu Uczelnianego nale: - przedstawianie opinii o wszystkich sprawach zwizanych z dydaktyk, - reprezentowanie i ochrona interesów studentów na forum Uczelni. - wnioskowanie o rozszerzenie i sposób podziau funduszu na dziaalno studenck, podejmowanie uchwa okrelajcych podstawowe kierunki dziaania Samorzdu. - przedstawianie opinii na temat dziaalnoci jednostek organizacyjnych i organów Uczelni zajmujcych si sprawami studenckimi, przedstawianie swoich wniosków senatowi, bd innym organom Uczelni. Wspódecydowanie w okreleniu zasad przydziau miejsc w domach studenta, powoywanie i odwoywanie Studenckiego Sdu Koleeskiego, przygotowywanie opinii o kandydacie na prorektora ds. studenckich dla przedstawicieli studentów w kolegium elektorów Uniwer-

Praktyka

sytetu Zielonogórskiego, - wnioskowanie o odwoanie prorektora ds. studenckich zgaszane przez wszystkich przedstawicieli studentów w Senacie, - dokonywanie zmiany Regulaminu Samorzdu, - ogaszanie i organizowanie, po powiadomieniu Rektora, ogólnouczelnianego referendum w sprawach dotyczcych studentów Uczelni. - wspódziaanie z rektorem w organizacji roku akademickiego. - udzielanie absolutorium dla Przewodniczcego i Prezydium Parlamentu Uczelnianego. - obrona praw studentów poprzez podejmowanie interwencji, gdy prawa te s naruszane. - wybór kandydatów do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studenckich, - wybór w gosowaniu tajnym, sporód zgoszonych przez studentów kandydatów, czonków Studenckiej Komisji Wyborczej, - opiniowanie zasad podziau i wspódecydowanie w okrelaniu wielkoci funduszu przeznaczonego na stypendia i zapomogi, - ustalanie z Rektorem odpatnoci za miejsce w domu studenckim i cen obiadów w stoówce studenckiej, - opiniowanie projektu Regulaminu Studiów, - podejmowanie decyzji o podjciu strajku studenckiego, Pozostae organy samorzdu tworz: Studencka Komisja Rewizyjna (organ

nadzorczo-kontrolujcy), Studencka Komisja Wyborcza (organ wyborczy), Rada Osiedla Akademickiego, Sd Koleeski oraz instytucja odwoawcza jak jest Odwoawczy Sd Koleeski. Na uczelni dziaaj równie Wydziaowe Komisje Stypendialne oraz Odwoawcza Komisja Stypendialna. Ponadto studenci posiadaj swoich przed-

stawicieli w organach kolegialnych UZ takich jak: Senat, Rady Wydziaów, Rady Instytutów, Komisje Rekrutacyjne, Kolegia Elektorów (które wybieraj wadze uczelni!!!) oraz w Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studenckich. Wszystkie te komisje czy to, i dziaaj poprzez swoje organy wyaniane w

Kady z wyej opisanych organów samorzdu studenckiego peni okrelon funkcj. Parlament Uczelniany Samorzdu Studenckiego jest organem najwaniejszym, posiada szerokie uprawnienia, jakie daje ustawa o szkolnictwie wyszym czy regulamin samorzdu studenckiego. Jednak w zetkniciu z rzeczywistoci, jego funkcjonowanie do znaczco odbiega od przedstawionych powyej zaoe. Po poczeniu Politechniki Zielonogórskiej i Wyszej Szkoy Pedagogicznej, wspótworzc regulamin peen byem optymizmu. cd. str. 2

„...nie grozi mi psychiczne skrzywienie...” WYWIAD Z REKTOREM O YCIU STUDENCKIMI NIE TYLKO Z Rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Michaem Kisielewiczem rozmawiali Beata Walocha i Pawe awrynowicz

Gdzie pan studiowa? Zaraz po maturze byem suchaczem dwuletniego Studium Nauczycielskiego. Wtedy w Zielonej Górze bya tylko taka moliwo. W tym czasie uczszczaem te równolegle do szkoy muzycznej. Potem studiowaem eksternistycznie matematyk na Uniwersytecie Poznaskim. Dlaczego wybra pan tak form studiowania? W trakcie studiów pracowaem ju jako na-

w w w . u z e t k a . u z . z g o r a . pl

„czasami grywaem take na dancingach”

DZIKUJEMY

uczyciel fizyki i matematyki w szkoach rednich. Prowadziem dodatkowo zespó muzyczny w Technikum Budowlanym. Musiaem zatem jako to wszystko pogodzi. Nie byo to atwe, mój rozkad dnia by bardzo napity, ale udao mi si w cigu 3,5 roku ukoczy 5-letnie studia.

Szczególne podzikowania skadamy JM Rektorowi UZ prof. dr hab. Michaowi Kisielewiczowi, panu Mirosawowi Ratajowi, Prezesowi Wydawnictwa „Lubpress” oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili si do wydania „UZetki”. Za pomoc i yczliwoci przy tworzeniu niniejszej gazety.

cd str. 3

DZI KUJEMY REDAKCJA


R Ó  N E

2

WOKÓ WIATA Felieton Klaudii rozpoczyna cykl, który na stae zagoci na amach naszej gazety. „Czy zdarzyo si Wam kiedy spotka feministk ??? Bo mnie tak... to znaczy o may wos szczerze mówic... Do dzi nie mog o tym zapomnie. Umówilimy si na spotkanie w kawiarni urzdzonej na mod francusk. Ot, rutynowy wywiad dla lokalnej gazety. Zadam kilka pyta i po sprawie - pomylaem. Jednak, pomimo tego nieskomplikowanego planu dziaania, ja - dowiadczony dziennikarz z wieloletnim staem - zaczem odczuwa pewien niepokój i niezrozumiay dyskomfort psychiczny. Tu przed staniciem twarz w twarz z t... z t... kobiet, ze zdziwieniem spostrzegem, e donie mam mokre, a w ustach kompletnie sucho. By tego byo mao moja wyobra nia, jakby na zo, podsuna mi obraz rzeczonej feministki niczym potwora ywcem pochodzcego z importu (gdzie z rejonów Europy Zachodniej), któremu nie do, e cuchnie spod pachy, to jeszcze na dodatek - z paszczy. Nic dziwnego skoro na niadanie jada dzieci poczte, na obiad - mskie genitalia, a na kolacj - ponce staniki wraz z ostro doprawion ideologi. I nim zdyem chwyci za klamk, ju mnie tam nie byo...” Prosz pastwa! Prosz pastwa! Czy naprawd nie mona byo unikn tej caej maskarady? Mokre donie! Sucho w ustach! Potwór z importu! Ha, ha, ha !!! I to ma by profesjonalista ??? A jednak takie przypadki si zdarzaj i nie wolno ich ignorowa. Kwestia feminizmu jest, de facto, problemem, przed którym nie da si nam, Polakom, uciec. Od przeszo trzydziestu lat zmagaj si z ni wszystkie pastwa zachodnie i nie wida powodu, by omino to Polsk. Oznacza to, e zdecydowanie co jest na rzeczy... Ten jednostkowy przykad opisany w którym z czasopism to zaledwie kropelka w morzu przeraonych Polaków i Polek. Przeraonych, jak i sceptycznie nastawionych do wszystkiego, co pismem wyraone i bezporednio o feministycznych sprawach traktujce: „Jak dla mnie nie jest to lektura super zajmujca i raczej nudna, gdzie mówi si generalnie o tym jaki facet jest nudny i gupi, a jakie kobiety mdre i ciekawe. Dla niektórych kobiet bardzo pokrzywdzonych przez ycie (a raczej przez mczyzn) jest to forma podbudowania swojej wartoci, ale czy to zmieni wiat? " 1 Wiele wypowiedzi czy opinii (równie tych przytoczonych przeze mnie powyej) dowodzi jak mao wiemy o feminizmie i o wszystkim, co jest z nim nieodcznie zwizane. W wikszoci wyobrae pokutuj mity o tym, kogo czonkinie tego ruchu spoecznego tpi, kog nie lubi, czy w imi czego wojuj. One w ogóle s pene nienawici i utajonej agresji spotgowanej zapewne comiesicznym cyklem menstruacyjnym. Wesoej tej piewce wtóruje atwo wpadajcy w ucho refren, e feminizm to ideologia i to

BEZ

KOBIET

wielce niebezpieczna, a feministka - owosiony potwór, hej ! Koniec. Tyle na ten temat. Moje obserwacje i dowiadczenie podpowiadaj mi, e nie warto polemizowa ze stereotypem, bo stereotyp ma to do siebie, e trzyma si mocno. Z drugiej strony, taki stereotyp to take zobowizanie, wic zapewni mog, i na tym mój wywód si nie zakoczy. Jednak ja, jako e do feminizmu mam raczej emocjonalny stosunek - wiem, e nie sprostam temu zobowizaniu sama. Znam na szczcie osob, która mogaby mi w tym pomóc. Jest ni Agnieszka Graff oraz jej dzieo " wiat bez kobiet. Pe w polskim yciu publicznym." Ksika ta jest midzy innymi o tym, o czym ju poniekd wczeniej bya mowa, czyli o kompletnej niewiedzy wikszoci spoeczestwa na temat feminizmu, a co za tym idzie - ignorowaniu tej kwestii, ironizowaniu na ten temat, czy nawet potpianiu caego zjawiska. Autorka " wiata..." pisze te o "naturalnej rónicy midzy mczyzn i kobiet, o rónicy midzy pciami " jako argumencie, którym chtnie posuguj si wszdzie tam, gdzie feministkom chce si zamkn usta w kulturalny sposób, a take o tym, eby przejrze wreszcie na oczy i zrozumie, e rónica nie oznacza automatycznie nierównoci tam, gdzie obie pcie mog si cakiem nie le uzupenia. A. Graff konstatuje gorzko, e wszelkie próby powanego traktowania postulatów feministek s co najwyej kwitowane póumieszkami ekip rzdzcych, niestety take tej obecnej. Warto doda, e " wiat bez kobiet" to ksika mdra, napisana rzetelnie, a przy tym nie pozbawiona humoru. Agnieszka Graff ma wprost niezwyky dar przenikliwego patrzenia na rzeczywisto, zauwaania pewnych paradoksów i jasnego tumaczenia o co w tym wszystkim chodzi (co w moim odczuciu jest, w przypadku feminizmu, umiejtnoci na wag zota), a take dziwienia si rzeczom, które, jak mniemam, s znane wszystkim oraz uznawane za oczywiste i co najgorsze, normalne. I jeszcze ostatnia kwestia: " Znaczna cz polskiego pimiennictwa feministycznego ma publicystyczny charakter. Jest to poniekd uzasadnione. Feminizm ujmuje kwesti kobieca jako problem polityczny - mowa wiec o literaturze zaangaowanej, która promuje czyteln wizj wiata, zwraca uwag na konkretne problemy spoeczne i ma suy poprawie warunków ycia okrelonej grupy ludzi. Osoby bez wahania podpisujce si pod feministycznymi hasami skonne bd przymyka oko na uproszczenia, jakie wymusza felietonowy styl. Jednak w przypadku wymagajcego czytelnika spoza feministycznego "targetu" moe by ju inaczej. Czasami demaskatorski zapa autorek i przekonanie o susznoci sprawy nie wystarczaj, by zrekompensowa monotoni tego pisarstwa. " 2 Myl, e wszelkie zarzuty skierowane pod adresem literatury feministycznej przez autora tego fragmentu nijak si maj do „ wiata bez kobiet.” Mogoby si zdawa, e intencj moj jest zachcenie potencjalnych czytelników tego tekstu (czy to yczliwych feministkom czy te zadeklarowanych antyfeministów) do signicia po opisywan (nie - recenzowan) przeze mnie ksik. A i owszem zachcam, ale take informuj, e kadym poszczególnym problemem czy zagadnieniem zawartym w " wiecie..." mam zamiar zaj si osobicie... KLAUDIA 1 komentarz odnonie „ wiata bez kobiet” w portalu Onet.pl 2 Marcin Szuster, Czy istnieje literatura feministyczna ? [w:] Nowa Respublica, nr 10.

ZAPANOWA NAD STRESEM Jak ogólnie wszystkim wiadomo stres jest w dzisiejszych czasach rzecz normaln. yjemy z nim i cho nam przeszkadza, nie próbujemy si go pozby. W zwizku z tym chciaabym wszystkim, którzy maj problem ze stresem, poleci ksik „Doskonaa kontrola stresu” autorstwa Carole McKenzie. Tematem dziea, które liczy sobie prawie sto stron, jest stres i sposób jego minimalizowania w wielu yciowych sytuacjach. Twórca ksiki jest dyrektorem firmy Communication and Integrity Works specjalizujcej si w szkoleniach z

zakresu etyki biznesu oraz wystpie i prezentacji publicznych. Radzi nam jak redukowa stres we wzajemnych kontaktach i analizuje wszystkie inne dziedziny, w których mona zminimalizowa stres. Daje wskazówki dla osób prz e wo d n i cz  cych w zebraniu, dyskusji. Pisze o w ys t  p i e n i a c h publicznych i panowaniu podczas nich nad nerwami („ Profesjonalista jest przy-

zwyczajony do tego, e si boi. Akceptuje strach.”). Oczywicie nie obejdzie si take bez rad przed rozmow kwalifikacyjn w charakterze kandydata do pracy. Na zakoczenie McKenzie porusza jake wany temat – zachowanie równowagi yciowej. Ocenia róda stresu: dajce si przewidzie czy te niespodziewane wydarzenia yciowe. Nastpnie, aby za-

pobiec stresowi przekazuje czytelnikom dziesi przykaza (m.in. „planuj swój dzie”, „bd realist”, „dbaj o równowag”, czy „odpowiednie tempo”). Oprócz konkretnych propozycji organizacji pracy, „Doskonaa kontrola stresu” zawiera wiele wskazówek umoliwiajcych ograniczenie sytuacji wywoujcych napicie. Jeli wic masz kopoty z przemawianiem, motywowaniem pracowników, odmawianiem czy zdawaniem egzaminów, signij po t ksik! JOANNA KLEPACKA askkle@wp.pl

w w w . u z e t k a . u z . z g o r a . pl

SAMORZDNO TO FIKCJA Ci g dalszy ze str. 1 Czuem, e buduj samorzdno studenck przez due „S”, która bdzie suy caej spoecznoci studenckiej, pozwoli na szanowanie studenckich praw, rozwijanie zainteresowa naukowych, kulturalnych czy sportowych, wzmocnienie roli organizacji studenckich, a przede wszystkim pozwoli na udzia w tworzeniu ksztatu, polityki i rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z wadzami uczelni. Kto powie: przecie tak jest! Studenci bior udzia w posiedzeniach Senatu, Rad Wydziaów czy Instytutów i wspódecyduj w sprawach zwizanych z uczelni. Odpowiem: zgoda! Tylko czy ci studenci maj si przebicia? Czy potrafi sprzeciwi si profesorom, z którymi pó niej stykaj si np. przy okazji egzaminu? I najwaniejsze: czy ich gos jest w ogóle brany pod uwag? W zwizku z tym nasuwa si nastpne pytanie: czy studenci w ogóle powinni bra udzia w pracach uczelni? Pomimo caego mojego sceptycyzmu odpowiem zdecydowanie TAK! Powinni, a nawet musz bra czynny udzia w yciu uniwersytetu. Jestemy bowiem pomostem midzy studentami a wadzami uczelni. Bywamy studenckim doradc, wyraamy opini w wielu istotnych dla studentów sprawach, wspódecydujemy w kwestiach socjalnych. Jednake nie da si ukry, i rola Parlamentu Studenckiego z roku na rok jest marginalizowana, sprowadza si do roli reprezentacyjnej. Odbiera nam si sukcesywnie prawa i kompetencje samorzdu. Jeszcze par lat temu Parlament bra udzia w tworzeniu budetu uczelni, decydowa o podziaach Funduszu Pomocy Materialnej Studentów (stypendia), okrela rodki na dziaalno naukow, kulturaln i sportow studentów, inicjowa ycie studenckie, bra udzia w decyzjach zwizanych z akademikami i stoówkami, decydowa wraz z Rektorem o odpatnociach za akademiki i obiady. Dzi sprawy te s bardzo odlege Parlamentowi. Zadaj pytanie: dlaczego? Przecie wszystkie te sprawy s tak bliskie studentom. To student wie ile pienidzy moe wyda na akademik czy obiady w tak trudnych czasach, ile powinny wynosi stypendia i komu przyzna zapomog, aby móc godnie

studiowa. To student inicjuje wszelk dziaalno naukow, kulturaln i sportow, a co za tym idzie zna potrzeby finansowe takiej dziaalnoci. Nie da si pomin jeszcze jednego faktu: to student mieszka w akademiku znoszc niewygody zwizane ze standardami mieszkalnymi. Mona by mnoy jeszcze wiele takich przykadów. Wniosek Pomimo tych wszystkich przykadów „podrzdnoci studenckiej”, przyszo widz optymistycznie. Wystarczy tylko dobra wola obydwu stron, w kocu czy nas wspólny cel – Uniwersytet Zielonogórski. Rozwój uczelni, podnoszenie jakoci ksztacenia, dbanie o warunki socjalne studentów, zabieganie o zwikszanie ministerialnych dotacji to nasz obowizek. Take i my gotowi jestemy suy rad, udziela wskazówek, pomaga w wielu sprawach, a jednoczenie uczy si samorzdnoci tak potrzebnej w yciu zawodowym. Jestem pewien, e wszyscy studenci zaangaowani w organach samorzdu studenckiego chc wnie swój potencja w budow Uniwersytetu Zielonogórskiego. Warto zaznaczy, i nasza suba (za któr nie otrzymujemy wynagrodzenia) odbywa si w czasie wolnym a czsto i kosztem zaj na uczelni. Czy nie warto korzysta z „taniej” siy roboczej? Jestemy modzi, peni entuzjazmu i pomysów. Wielu z nas w pó niejszym yciu zawodowym kreowa bdzie rozwój Polski, kierowa firmami, czy wpywa na edukacj i postawy ludzi. Gdzie mamy si nauczy samodzielnoci i odpowiedzialnoci za decyzje jeli nie na uczelni? Tak jak samorzdno jest filarem demokracji, tak i samorzdno studencka jest jedn z podstaw funkcjonowania wyszych szkó. MARCIN GRZEGORSKI Przewodniczcy Parlamentu Uczelnianego Samorzdu Studenckiego UZ

KONKURS Dwa 2 - osobowe zaproszenia na premier studenck czekaj na szczliwców. Wystarczy odpowiedzie na pytanie. Kto jest autorem sztuki „Prowincjonalny Playboy ”? Odpowiedzi prosimy nadsya na adres redakcji do 12 listopada. uzetka@uz.zgora.pl


W

Y

W

I

A

D

3

WYWIAD Z REKTOREM O JEGO YCIU STUDENCKIM I NIE TYLKO

Ci g dalszy ze str. 1 Jak zatem wygl dao pana studiowanie? Mia pan jakie problemy ze zdawaniem egzaminรณw? Jako student eksternistyczny nie chodziem na zajcia i wykady. Taka forma jest bardzo pracochonna, bo wymaga wiele samodzielnej pracy, poszukiwania tego, co normalnie wykadowca podaje studentom na zajciach. Zdaem jednak wszystkie egzaminy za pierwszym podejciem i w cigu caych studiรณw miaem tylko jedn ocen dostateczn, kilka dobrych, reszta bardzo dobre. Stypendium mi nie przysugiwao, ale wczeniej otrzymywaem dwa niezalene w Studium Nauczycielskim i Szkole Muzycznej. Dlaczego zdecydowa si pan na studiowanie matematyki, a nie muzyki? Zawsze sobie artuj, e nie starczyo mi zdolnoci muzycznych, wic zajem si matematyk, z ktรณr nie miaem kopotรณw. Ale tak powanie, to po prostu za pรณ no rozpoczem nauk w szkole muzycznej, bo dopiero po maturze, a to uniemoliwiao mi dalsze ksztacenie w tym kierunku. Na jakich instrumentach pan gra? Moim gรณwnym instrumentem bya trbka, a dodatkowym fortepian. Graem te na klarnecie i saksofonie, ale to byy raczej tylko zabawy. Swoje umiejtnoci miaem okazj zaprezentowa nie tylko w szkole muzycznej i zespole, ale czasem grywaem take na dancingach, ktรณre traktowaem jako przygod. Ma pan jeszcze czas na muzykowanie? Przed miesicem zdarzao mi si zakรณca w domu spokรณj. Graem codziennie przez godzin. Ale w tym momencie mam taki natok spraw i zaj, e nie mam czasu na zaspokajanie swojej saboci, jak jest granie. Oprรณcz penienia funkcji rektora jestem przecie rรณwnie nauczycielem akademickim, prowadz seminarium magisterskie, mam te swoj prac naukow. Cho nie wykluczam, e w przyszoci znรณw wrรณc do prรณb. Najpierw musz to jednak uzgodni z rodzin i ssiadami. Studia eksternistyczne ograniczay poniek d pana kontakt z poza dydaktycznym yciem studenckim. Nie brakowao panu tego? Ja to ycie studenckie mia-

em w nieco innej formie, gdy cay czas miaem kontakt z modzie. Pewnie to bya tylko namiastka, ale trudno mi okreli, czy mi al, bo jeli czowiek czego nie sprรณbowa, to nie ma porรณwnania. Podejrzewam jednak, e gdybym studiowa w trybie normalnym, to pewnie wybrabym dwa kierunki rรณwnoczenie, wic te nie miabym za duo czasu na szeroko pojte ycie studenckie. Nie chodzi pan zatem na

adne imprezy studenckie? Tego nie powiedziaem.

Fizycznie nie odrรณniaem si wtedy od swych podopiecznych z zespou. W ramach koncertรณw zawitalimy pewnego dnia do jednej ze szkรณ rednich, tam si poznalimy. Jako to przetrwao i szczliwie trwa do dzi. A przyjaciรณ mam z rรณnych okresรณw swego ycia. Wydaje mi si, e mam ich tylu, na ile pozwala mi czas. Czy w trakcie studiรณw mia pan okazj pozna swojego รณwczesnego rektora? Co pan o nim my la? Rektora to ja nie widziaem

Obowi zki rektora nie wy czaj pana z pracy naukowej? Nie, nigdy sobie na to nie mogem pozwoli, poniewa rektorem si bywa, a nauczycielem si jest. Poza tym nauczyciel akademicki musi uczy studentรณw mylenia i poznawania przez pryzmat wasnych dowiadcze badawczych. Dla mnie jest to tak oczywiste, e sobie nie wyobraam nie pracowa naukowo nawet penic funkcj rektora. Czy zatem potrafi pan nie by rektorem poza uczel-

Byy wieczorki taneczne, rรณne wystpy. Dodatkowo chodziem na wszystkie koncerty w naszej filharmonii. Jednak w cigu tygodnia raczej nie znajdowaem na to czasu, gdy rano zajcia w studium, potem w szkole muzycznej, wieczorami wiczyem. By to bardzo intensywny okres w moim yciu, ale nie auj, bo w tym czasie wypracowaem w sobie si charakteru, wytrwao i samodzielno. Ma pan wielu znajomych, przyjaciรณ z czasu studiรณw? W tamtym okresie przede wszystkim poznaem swoj on, a wszystko to za spraw wanie muzykowania.

na oczy, ale za to poznaem wszystkich egzaminatorรณw. W trakcie nauki otrzymywaem wszystkie programy, zdobywaem ksiki i uczyem si. Gdy chciaem zaliczy przedmiot, pisaem podanie, zwoywano komisj i zdawaem egzamin. Pamitam, e za kady musiaem zapaci 25 zotych, a zarabiaem wtedy okoo 1200 z. Studia byy bardzo intensywne, podobnie jak moja dalsza kariera naukowa. Zarรณwno doktorat, jak i habilitacj zajmoway mi po trzy lata kade. W wieku 45 lat miaem ju wszystko za sob, uzyskaem drugi tytu naukowy โ€“ profesora zwyczajnego, zostao wic jeszcze troch czasu na ycie.

ni ? Myl, e niebezpieczestwo bycia rektorem polega na tym, e czowiek jest wiecznie zajty, na wszystko musi znale  rad, jest wszechwiedzcy. Mona te wpa w stan samouwielbienia. Jeeli czowiek ma pewien dystans do siebie i tego, co robi, wtedy jest normalny bez wzgldu na penion funkcj. Wydaje mi si, e wypracowaem sobie taki zdrowy stosunek i raczej nie grozi mi psychiczne skrzywienie. Jak wi c wygl da dzie rektora Uniwersytetu Zielonogรณrskiego? Wstaj okoo godziny 6.30.

Wychodz na spacer z psem. Na uczelni przyjedam okoo 8.00. W biurze ju czeka na mnie kierownictwo administracji, aby skonsultowa rรณne sprawy. Potem, jeeli nie ma adnych umรณwionych spotka, siadam za biurkiem i podpisuj dokumenty, a czasem jest ich naprawd bardzo duo. Odbywaj si te posiedzenia kolegium rektora, senat, komisji, rad wydziaรณw. Okoo 15.00 wracam do domu. Jem obiad i znowu wychodz z psem. Mรณj pies to baset, a wic bardzo trudny do uo-

Z prywatnych zbiorรณw JM Rektora

w w w . u z e t k a . u z . z g o r a . pl

enia zwierzak. Wabi si Zachar. Przypuszczam, e jest do mnie przywizany, aczkolwiek jemu wydaje si, e to ja jestem do niego przywizany. Po spacerze krรณtka kawa, czas dla rodziny. O 18.00 znowu praca, tym razem naukowa, czasem te sprawy uczelniane. Potem ogldam Dziennik telewizyjny i ewentualnie jaki film. Jako nauczyciel akademicki co ceni pan u studentรณw, a czego nie lubi? Przede wszystkim lubi modo, ktรณra jest wartoci sam w sobie. Ceni rรณwnie dociekliwo i ch zgbiania wiedzy.

Modzi ludzie s te bezkompromisowi, wiele rzeczy widz czarno-biao.

ycie wprawdzie temperuje t ostro widzenia, ale wanie ta niezdolno do kompromisรณw rodzi nowe idee, ktรณre wynikaj te z pewnej niewiadomoci, e czego nie mona zrobi. A czego nie lubi? Arogancji i zarozumialstwa. Nie s to moe wady dyskryminujce, ale na pewno mnie ra. Czy pana zdaniem odrรณ nia co studenta UZ od

akรณw z innych uczelni? Myl, e nie ma jeszcze jednoznacznego obrazu studenta Uniwersytetu Zielonogรณrskiego. Oba rodowiska si dopasowuj, rรณnice zacieraj si powoli. Podzia tak naprawd zniknie dopiero wtedy, gdy obecny I rok bdzie koczy studia, wรณwczas wszyscy ju bd mogli powiedzie, e studiuj na uniwersytecie. Zielonogรณrskie rodowisko akademickie jest stosunkowo mae, sdz wic, e nasi studenci s bardziej zwizani z uczelni ni gdzie indziej. Idealnie byoby, gdyby wszyscy studenci i pracownicy czuli, e s czci jednego tworu; wszystkie powodzenia napaway ich radoci, a poraki byy rรณwnie ich niepowodzeniami. S takie miejsca na uczelni, gdzie pan jeszcze nie by? Ujmujc rzecz ogรณlnie, to znam wszystkie obiekty uczelniane. Aczkolwiek we wszystkich salach na pewno nie byem, podobnie nie zwiedziem wszystkich pokoi w akademikach. Odwiedzam te kluby studenckie; byem w Klubie Gba, U Ojca. Bior udzia w wielu imprezach, spotkaniach, jednak nie mog by wszdzie. Dlatego s prorektorzy, ktรณrzy dokadniej znaj podlegajce im instytuty i tereny. Jakie organizacje studenckie przychodz panu na my l? Nigdy do adnej nie naleaem, ale najbardziej znam ZSP, chyba dlatego, e najduej u nas dziaa. NZS pamitam jeszcze z dawniejszych czasรณw. Wiem, e jest wiele mniejszych, ale dokadnie nie potrafi poda ich nazw. Mรณgby pan dokoczy zdanie: Kochany studencie Uniwersytetu Zielonogรณrskiego... ...pracujmy wspรณlnie nad nasz wizj uniwersytetu. Dzi kujemy za mi rozmow BEATA WALOCHA PAWE AWRYNOWICZ


K U LT U R A

4

Ju trwaj przygotowania do kolejnej edycji jednego z najwikszych festiwali muzycznych w Europie. SzczegĂłowe dane moecie znale na stronie http:/roskilde.rockmetal.pl. A tymczasem jak byo w tym roku?

nieco psychodeliczny nastrĂłj, ciekawe teksty i ciszony, ale silny gos. Wy-

istego, ale jake charakterystycznego tragizmu. Do swego namiotu trafilimy krĂłtko przed 3.00. Ju prawie witao... Monotonne uderzenia kropel deszczu o dach namiotu szybko nas upiy. N i e sp o dz i e wa n i e szybko nadszed ostatni dzie Roskilde Festival. Jak zwykle spacerujc po terenie festiwalu chonymy ostatkiem si specyficzn atmosfer yczliwoci, spontanicznoci, zabawy, miechu, luzu i modzieczej beztroski. Aby si nieco rozrusza ju o 17.00 byymy pod zielon scen, gdzie miaa wystpi wesoa i optymistyczna Nelly Furtado. Inaczej wyobraaam sobie ten koncert, przede wszystkim brakowao mi kolorĂłw i tej bezgranicznej radoci z teledyskĂłw. Przed nami jednak jeszcze dwie wielkie gwiazdy festiwalu. Najpierw Garbage. Bardzo dugo czekaam na ten koncert. Pocztek by niesamowity, zespĂł zagra kawaki z ostatniej pyty, ale nie zabrako te starszych przebojĂłw, tj. „Stuped Girlâ€?, czy „I Think I’m Paranoidâ€?. Muzyk uzupeniay cite komentarze Shirley Manson pod adresem znajomych, muzykĂłw z zespou, a take... Kylie Minogue. Wreszcie nadszed czas na ostatni zespĂł tegorocznego festiwalu – Travis. Dotychczas nie przepadaam za tym zespoem rodem ze Szkocji, jednak koncert by zachwycajcy. Przede wszystkim wietny kontakt z publicznoci, dopracowane efekty wietlne i profesjonalizm muzyczny. Do tego przepikny zachĂłd soca... Obok hitĂłw „Singâ€?, „Turnâ€?, czy „Flowers In The Windowâ€? pojawi si take kawaek AC/DC “Back In Blackâ€?. Na zakoczenie usyszelimy i zapiewalimy “Why Does It Always Rain On Meâ€?. Dobrze, e tym razem deszcz by tylko w tekcie piosenki. Od festiwalu mino ju sporo czasu. Pozostay zdjcia z uwizionymi zaczarowanymi sekundami, pyty zespoĂłw wczeniej nieznanych, a przypominajcych od razu widok morza flag na tle rozwietlonego reflektorami nieba, e-maile od nowych znajomych, ktĂłrzy, tak jak ja, nie mog si ju doczeka Roskilde Festiwal 2003. BEATA WALOCHA

Foto Rock

stas Tu�. Tak nam si spodobao, e zamiast na Starsailor poszymy z

Red Hot Chili Peppers skiego krĂłla popu. Na 2222.00 zaplanowano wystp Red Hot Chili Peppers. Szczliwym trafem dostalimy si pod sam scen. Oszoomieni nawet nie zauwaylimy, kiedy zaczo pada. Ale co tam deszcz, gdy na scenie takie cuda. No i zaczo si – „By The Wayâ€?, „Around The World, „Californicationâ€?, „Right On Timeâ€? – same piknoci. Nie zabrako take klasyki, czyli “Under The Bridgeâ€?. Moe nie by to najlepszy koncert muzykĂłw z Kaliforni, wykonali po prostu dobrze swoj robot, dla mnie jednak i tak wystp by wyjtkowy, bo dugo wyczekiwany. Przemoczeni do suchej nitki, szukajc schronienia przed deszczem, dotarlimy do Ăłtego namiotu, gdzie na scenie ju rozgoci si finlandzki HIM. Zostalimy z ciekawoci, co poka idole tysicy nastolatek. Nie rozczarowaymy si. Charyzmatyczny wokal Ville Valo, mroczna muzyka, dopracowana oprawa wietlna – efekt kocowy rewelacyjny. Tymczasem pod du pomaraczow scen znĂłw tumy, a to za spraw Pet Shop Boys – przedstawicieli starego, dobrego popu. Mokre, brudne, zmczone wracamy do namiotu. To by wspaniay dzie. Muzyczna sobota zaczyna si dla nas ponownie o 14.00, wtedy bowiem na najmniejszej scenie pojawia si Jaga Jazzist. Odniosam wraenie, e cay koncert by jedn wielk improwizacj, a szkoda. Troch zdezorientowane ju chciaymy wrĂłci do namiotu, ale przechodzc obok Ăłtego namiotu nie mogymy tam nie zajrze. Na scenie taczy drobniutka dziewczyna w eleganckiej sukni. Pernille Rosendahl – wokalistka duskiej grupy Swan Lee (bo to o nich mowa) zaczarowaa sw muzyk wszystko dookoa. Delikatne d wiki,

w w w . u z e t k a . u z . z g o r a . pl

stp zoony z piosenek – krótkich historyjek uoy si w mozaikow cao, w której kady móg znale  kawaek siebie. Teraz czekaa nas prawdziwa uczta - Erykah Badu – bogini soulu. Tym razem na gowie zamiast turbanu miaa ogromny somkowy kapelusz. Czar kadzideek, d wików, ruchów, wiate – prawdziwe show, a jednoczenie bardzo intymny, wrcz kameralny nastrój. Szczliwa i umiechnita artystka biegaa midzy barierkami wymykajc si ochroniarzom. Gaskaa twarze, ciskaa donie... Moj te ucisna... Wniebowzici uda-

fot. Rafa Grodek

fot. Rafa Grodek

stron sceny pomaraczowej, gdzie ju instalowa si Rammstein. Jak zwykle byo duo ognia, dymu i fajerwerków. Grupa zagraa Wystpy 150 zesposwe najwiksze przeboje ów na 6 scenach w cigu 4 z „Du Hast�, „Mutter� i dni – tak krótko mona „Sehnsucht� na czele. Teokreli festiwal w Roskilraz czekaj nas jeszcze blide – byej stolicy Danii. sko 2 km do namiotu. Liczby robi wraenie, ale Wszdzie boto. Kady to nie one s w tym przyopowiada, co widzia, co padku najwaniejsze. Zdesysza. Kadziemy si cydowanie duej bd paspa z nadziej, e tym mitaa ludzi, muzyk, nierazem namiot wytrzyma powtarzaln atmosfer i ... ulew. przejmujce zimno (w nocy Pitek powita nas temperatura spadaa nawet socem w zenicie, bo do 5°C). spaymy do poudnia. Na miejsce dotarliPoranna toaleta, niadanmy dzie przed rozpoczBlack Rabel Motorcicle Club ko, lektura ciem festiwalu. Szybko za„Roskilde Daily� – gazety kumpel w kierunku Rotem rozoylimy namioty i festiwalowej. Spacerujc skilde Ballroom, skd rówruszylimy na podbój 160 sobie bez celu, zawdrowanie dochodziy wesoe i ha k, które przez 4 dni ymy pod scen zielon, skoczne d wiki. Najmniejmiay ugoci blisko 100 gdzie o 14.00 rozpocz si sz scen festiwalu w caotysicy ludzi. Organizatokoncert modej duskiej ci zaj bowiem Bollyworzy zadbali o wszystko; poformacji Saybia. Ich muzyod Brass Band z Anglii – czwszy od zaplecza sanika to rock momentami 7 trbaczy i 3 bebniarzy tarnego, poprzez gastronodranicy, prowokujcy, grajcy z niesamowitym mi na kafejce internetowej ale jednoczenie zastanawiajcy, interesujcy i czarujcy. Do tego wietne teksty i ... niemiao muzyków dopenia caoci. Szczególnie utkwiy mi w pamici utwory „The Second You Sleep� i „ The Day After Tommorow�. Od razu poszam do stoiska muzycznego i kupiam ich pyt. W tym czasie pomaraczow scen opanowa Scena gówna - „Pomaraczowa� fot. Beata Walocha Slayer. Po kilkunastu minutach zmczyymy si nieogniem i werw covery, a i licznych atrakcjach sporco, wic powdrowaymy take swe interpretacje tetowych koczc. Wieczodalej w stron Ballroomu. matów muzycznych z filrem integracyjne piwko i 3 Tutaj zaczaroway nas mów. swetry na rozgrzanie. Jak d wiki rodem z filmów lat O 22.30 zagldamy si okazao – dobrze, e 60-tych. Jazz poczony z na zielon scen. Tu w opamiaymy je na sobie, bo soulem i latynoamerykarach dymu i byskach laseprzynajmniej te rzeczy miaskimi wstawkami. Zespó rów The Chemical Brothers ymy suche. W nocy boDe Phazz sprawi nam prezentowao swój dorowiem przesza burza i ju w prawdziw przyjemno dla bek. Nie na dugo zdoaa pierwszy dzie zalao nam ucha, oczu oraz ciaa nas jednak zatrzyma eleknamiot. Z wielk ulga powitaymy wic rankiem niemiae promyki soca wymykajce si cikim i bezwzgldnym chmurom, tym bardziej, e na przedpoudnie zaplanowalimy wizyt w Kopenhadze. Oficjalne otwarcie festiwalu nastpio o godzinie 17.00, dla nas jednak muzyczna przygoda rozpocza si dopiero o 19.30, kiedy to pomaraczow scen rozgrzay gorce kubaskie rytmy z domieszk HIM fot. Beata Walocha ska, a nawet punka. A wszystko to za spraw Matroniczna muzyka brytyj(troch ruchu nigdy nie zanu Chao. Publika bawia si skiego duetu. dne wrae szkodzi, a usta w miejscu doskonale, ale apogeum swe kroki skierowaymy w byo bardzo trudno). nastpio podczas „Me Gu-

CO PIKNE, SZYBKO SI KOCZY...

Odpoczywamy zajadajc spaghetti i suchajc Thomasa Helmiga – du-

Garbage limy si do namiotu z ótymi chorgiewkami. Tu instalowa si zespó Aimee Mann. Oprócz utworów z nowej pyty „Lost In Space� nie zabrako take przepiknych piosenek „Save Me� i „You Do� ze cieki muzycznej filmu „Magnolia�. Na zakoczenie dnia, a cilej – nocy, zafundowaymy sobie argentyskie tango w wykonaniu grupy Gotan Project. Obok trbek, saksofonu, gitary i nieodcznego akordeonu pojawi si te syntezator i komputerowy mikser. Oprawa elektroniczna niewtpliwie dodaa tangu siy, wyrafinowania i swo-


P O L E C A M Y

AUDYCJE RADIA "INDEX" PONIEDZIAEK 8.20 – 8.30 „Buduj z muratorem” 9.35 - 9.40 "Wiedza i ycie" - audycja popularno - naukowa 14.30 - 14.35 "Autorodeo" - magazyn motoryzacyjny 17.15 - 17.45 "Ostrym spojrzeniem" - audycja publicystyczna (co 2 tygodnie) 18.30 – 19.00 „Sportowe forum” 19.10 – 20.00 „Muzyczne Pola Baweny” – audycja muzyczna 20.10 - 21.00 "Muzyczna Akademia Index'u" -audycja z muzyk klasyczn WTOREK 9.35 - 9.40 "Cztery kty" - audycja poradnikowa 10.35 -10.40 "Kwietnik" - audycja poradnikowa 17.10 - 18.00 "Z Index-em na Uniwerku" wiadomoci uniwersyteckie 20.10 - 22.00 "Muzyczne Stany Index-u" - audycja muzyczna 18.30 – 19.00 „Sportowe forum” 22.00 - 24.00 "Audycja alternatywna" - audycja muzyczna RODA

TO SI BDZIE DZIAO Oto nasza propozycja imprez oraz repertuar kin i teatru. W przyszoci pojawi si jeszcze oferty klubów studenckich i pubów.

1 listopada (pi tek) Kino Wenus – Czerwony smok

2 listopada (sobota) Kino NEWA -Anio w Krakowie, 11.09.01 Kino Wenus – Czerwony smok, Mustang z Dzikiej Doliny 4 Róe dla Lucienne, godz. 20.00 – Jazzowe Zaduszki, Jazz Chorus Quartet

Kino Wenus – Znaki Kino Nysa - Mustang z Dzikiej Doliny, Atak pajków FZ, godz. 19.00 – Koncert w 130 rocznic mierci S. Moniuszki 4 Róe dla Lucienne, godz. 20.00 – koncert zespou Apteka

9 listopada (sobota) Kino NEWA godz. 16.00 – Ghost World godz. 18.00 – Wszystko na wierzchu godz. 20.00 – Don’s Plum Kino Wenus – Znaki Kino Nysa - Mustang z Dzikiej Doliny, Atak pajków Scorpions – Warszawa, Torwar Marek Toczewski – Warszawa, Sala Kongresowa

3 listopada (niedziela)

10.35 -10.40 „ wiat nauki” - audycja popularno – naukowa 14.30 - 14.35 "Autorodeo" -magazyn motoryzacyjny 18.10 - 19.00 "Sowotok" - audycja publicystyczna 19.10 - 21.00 "Klubowa Lista Przebojów" 21.10 – 22.00 Alter Kino 22.10 - 23.00 "Gwiazda wieczoru" - audycja muzyczna CZWARTEK 9.35 - 9.40 "Cztery kty" - audycja poradnikowa 12.35 - 12.40 "Ogrody" - audycja poradnikowa 15.10 - 16.30 "Konkurs Przekadaniec" 17.10 - 18.00 "Z INDEX-em na Uniwerku" - wiadomoci uniwersyteckie 19.10 - 20.00 "Salon Naukowy INDEX-u" audycja popularnonaukowa 20.10 - 22.00 "W ostatniej minucie meczu" - audycja sportowa 22.10 - 24.00 "Remixowane party"

Kino NEWA -Anio w Krakowie, 11.09.01 Kino Wenus – Czerwony smok, Mustang z Dzikiej Doliny

4 listopada (poniedziaek) Kino NEWA - Anio w Krakowie, 11.09.01 Kino Wenus – Czerwony smok, Mustang z Dzikiej Doliny

5 listopada (wtorek)

PITEK 12.10 - 12.30 "Tip -Topy do Europy" - audycja publicystyczna 14.10 - 15.00 "No to, no to jazda" - magazyn motoryzacyjny 14.30 - 14.35 "Autorodeo" - magazyn motoryzacyjny 16.15 – 16.30 „Akademicki Kwadrans Sportowy” 17.10 - 18.00 "Radiowy Uniwersytet Oszczdzania” 21.10 - 24.00 "Rock noc" - audycja muzyczna SOBOTA 8.15 – 8.20 „Twój lekarz” 9.10 - 10.00 "Rozmowy w toku" - audycja rozrywkowa 10.10 – 10.30 „Midzy kartkami” – audycja literacka (co dwa tygodnie) 10.30 – 11.00 „Felietonada” (co dwa tygodnie) 13.10 - 14.00 "Godzina W" - audycja muzyczna 14.15 - 14.20 "Kuchnia" - audycja poradnikowa 15.10 – 16.00 GLOBTROTER – audycja podrónicza 18.10 - 19.00 "Nowoci muzyczne" 20.10 - 21.00 "Koncert ycze" 21.10 - 24.00 "Strefa Zrzutu" - audycja muzyczna NIEDZIELA 10.40 - 12.00 "W 80 min. dookoa wiata" - audycja poradnikowa 13.15 - 14.45 "Muzyczne porzdki czyli 6 kwadransów z odkurzaczem" – audycja muzyczna 16.00 – 17.00 „Pyta Tygodnia” – audycja muzyczna 19.00 - 21.00 "Hit za hitem" - lista przebojów 21.00 - 22.00 "Podsumowanie wydarze sportowych weekendu" Ponadto: * codziennie od godz. 7.00 do 22.00 - serwisy informacyjne

LISTOPAD W KARTONIE: KARTONALIA – z okazji pierwszej rocznicy dziaalno ci Klubu Akademickiego Karton PONIEDZIAEK 4.11.02 „DR JEKYLLE, Mr. HYDE”- film wytwórni A’YOY 1998 rok / godz. 20.30 i 22.30 WTOREK 5.11.02 godz. 20.00 HELOIN PARTY :)) RODA 6.11.02 godz. 20.00 KABARET „Ani Mru, Mru” z Lublina UZetka PARTY godz. 22.00 czyli nowa gazeta studencka zaprasza CZWARTEK 7.11.02 godz. 20.00 KARTON PARTY PNADTO: ka dy czwartek KARTON PARTY W poniedziaki pokazy filmów A’YOY i nie tylko SOBOTA 16.11.02 - „BLACK’N SOUL” WTOREK 26.11.02 EURO-ANDRZEJKI AEGEE zaprasza OTRZSINY PIEWSZEGO ROKU –dokadne informacje na plakatach

5

Kino NEWA - Anio w Krakowie, 11.09.01 Kino Wenus – Czerwony smok, Mustang z Dzikiej Doliny Teatr Lubuski - godz. 19.00 – „Niezidentyfikowane szcztki ludzkie i prawdziwa natura umiowana” BWA - trzech performerów - Zygmunt Piotrowski, Janusz Badyga, Cezary Bodzianowski

6 listopada ( roda) Kino NEWA - Anio w Krakowie, 11.09.01 Kino Wenus – Czerwony smok, Mustang z Dzikiej Doliny BWA - malarstwo - Wilhelm Sasnal 4 Róe dla Lucienne, godz. 19.00 – Wieczorne projekcje filmowe

7 listopada (czwartek) Kino NEWA - Anio w Krakowie, 11.09.01 Kino Wenus – Czerwony smok, Mustang z Dzikiej Doliny 4 Róe dla Lucienne, godz. 20.00 – czwartkowa prywatka

8 listopada (pi tek) Kino NEWA godz. 16.00 – Wszystko na wierzchu godz. 18.00 – Don’s Plum godz. 20.00 – Ghost World

10 listopada (niedziela) Kino NEWA godz. 16.00 – Don’s Plum godz. 18.00 – Ghost World godz. 20.00 – Wszystko na wierzchu Kino Wenus – Znaki Kino Nysa - Mustang z Dzikiej Doliny, Atak pajków

11 listopada (poniedziaek) Kino NEWA godz. 16.00 – Kroniki portowe godz. 18.00 – Czowiek, który paka godz.20.00 – Czas pijanych koni Kino Wenus – Znaki Kino Nysa - Mustang z Dzikiej Doliny, Atak pajków

12 listopada (wtorek) Kino NEWA godz. 16.00 – Czowiek, który paka godz. 18.00 – Kroniki portowe godz. 20.00 – On, ona i on Kino Wenus – Znaki Kino Nysa - Mustang z Dzikiej Doliny, Atak pajków Chris Rea – Warszawa, Sala Kongresowa Slaughter & The Dogs – Warszawa, CDQ

13 listopada ( roda) Kino NEWA godz. 16.00 – Czas pijanych koni godz. 18.00 – On, ona i on godz. 20.00 – Czowiek, który paka Kino Wenus – Znaki Kino Nysa - Mustang z Dzikiej Doliny, Atak pajków 4 Róe dla Lucienne, godz.19.00 – Wieczorne projekcje filmowe Slaughter & The Dogs Wrocaw, 5 Nutek

w w w . u z e t k a . u z . z g o r a . pl

14 listopada (czwartek) Kino NEWA godz. 16.00 – On, ona i on godz. 18.00 – Czas pijanych koni godz. 20.00 – Kroniki portowe Kino Wenus – Znaki Kino Nysa - Mustang z Dzikiej Doliny, Atak pajków Manic Street Preachers – Warszawa, Stodoa BWA - Mikoaj Smoczyski, Mirosaw Filonik- spotkamie z artystami, 4 Róe dla Lucienne, godz. 20.00 – czwartkowa prywatka

15 listopada (pi tek) Kino NEWA – Niebo, Azyl, Tosamo Bourne’a Kino Wenus – Znaki Kino Nysa – Atak pajków Formacja Nieywych Schabuff - Wrocaw

16 listopada (sobota) Kino NEWA – Niebo, Azyl, Tosamo Bourne’a Kino Wenus – Znaki Kino Nysa – Atak pajków 4 Róe dla Lucienne, godz.20.00 – koncert zespou Loa Szyderców ONA - Wrocaw

17 listopada (niedziela) Kino NEWA – Niebo, Azyl, Tosamo Bourney’a Kino Wenus – Znaki Kino Nysa – Atak pajków Gordon Haskell – Warszawa, Sala Kongresowa Joshua Retman – Warszawa, Teatr Roma

18 listopada (poniedziaek) Kino NEWA - Niebo, Tosamo Bourney’a Kino Wenus – Znaki Kino Nysa – Atak pajków BWA - Roman Sorokofilmy awangardy amerykaskiej

19 listopada (wtorek) Kino NEWA – Niebo, Tosamo Bourney’a Kino Wenus – Znaki Kino Nysa – Atak pajków Teatr Lubuski - godz. 19.00 - „Prowincjonalny playboy” - Premiera Studencka

20 listopada ( roda) Kino NEWA – Niebo, Tosamo Bourney’a Kino Wenus – Znaki 4 Róe dla Lucienne, godz. 19.00 – Wieczorne projekcje filmowe

21 listopada (czwartek) Kino NEWA – Niebo, Tosamo Bourney’a Kino Wenus – Znaki

Kino Nysa – Atak pajków 4 Róe dla Lucienne, godz. 20.00 – czwartkowa prywatka

22 listopada (pi tek) FZ, godz.19.00 – Koncert symfoniczny 4 Róe dla Lucienne, godz.20.00 – Habahuk – koncert raege

23 listopada (sobota) 4 Róe dla Lucienne, godz.20.00 – Depeche Mode Party – prowadzi F.C. Black Day

24 listopada (niedziela) Gotan Project – Warszawa, Stodoa (suport – Futro)

26 listopada (wtorek) BWA - performance- Lorena Mandoz- performerka z Meksyku

27 listopada ( roda) Hey – Pozna, Eskulap 4 Róe dla Lucienne, godz.19.00 – Wieczorne projekcje filmowe

28 listopada (czwartek) Hey – Wrocaw, W-Z 4 Róe dla Lucienne, godz. 20.00 – czwartkowa prywatka

29 listopada (pi tek) FZ, godz.19.00 – Koncert andrzejkowy „Swing meet symphony” Hey – Jelenia Góra, M.O.. K

30 listopada (sobota) Tatu – Katowice, Spodek STUDENCIE Jeli czujesz, e twoje prawa s amane albo twoje obowizki zbyt due i chciaby sprawdzi, jak to si ma do obowizujcych przepisów, moesz to zrobi w bardzo prosty sposób - wylij swoje pytanie na adres internetowyumieszczony na dole artykuu lub w stopce redakcyjnej. Jeli podasz swój email odpowied otrzymasz do swojej skrzynki. Do pytania zapraszamy take wszystkich tych którzy chc wyrazi swoje zdanie lub zapyta o sprawy dotyczce poszczególnych regulaminów np.: przyznawania stypendium, czy miejsca w D.S. Na najtrudniejsze i najciekawsze listy odpowiemy na amach UZ-etki. Na pytania odpowiadaj: Przewodniczcy Studenckiej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczcy Parlamentu Uczelnianego Samorzdu Studenckiego. g.czerwiec@wp.pl


6

G I M N A S T Y K A

I N T E L E K T U A L N A Naley pamita, e w zadaniach obowizuje

luzik – du o czasu wolnego i adna pogoda. Na pewno ka dy z Was to wykorzysta: pywa, jedzi na rowerze, w drowa po górach i robi tysi c innych rzeczy, które niew tpliwie prowadz do poprawienia ogólnej kondycji fizycz-

Zad 4. Przesuwajc si kolejno przez dziewi stykajcych si ze sob kĂłek, przejd

od lewego dolnego naronika do prawego górnego i dodaj liczby, które w ten sposób zbierasz. Jak najwiksz sum moesz uzyska? A – 36; B – 16; C – 18; D – 45; E – 29; F – 32.

nej. No wi c z mi ni jeste cie rozliczeni! Hmm... a co z szarymi komĂłrkami? Sprawdcie czy nie zapady w sen zimowy! Proponuj kilka amigĂłwek, ktĂłre obudz Wasz mĂłzg i pomog mu znĂłw zaadoptowa si do kieratu nauki. Powodzenia!

alfabet w ukadzie midzynarodowym, tzn. A B C D E F G H I J K L M. NOPQRSTUVWY Z. W zadaniach wymagajcych wstawienia Zad 5. Trzech studentĂłw: Jarosaw, Sawomir i Mirosaw, wybierao sobie numer testu egzaminacyjnego. Pierwszy-Jarosaw wybra sobie test numer 94862745 a drugi-Sawomir test numer 27456138. Jaki numer wybra Mirosaw?

Zad 6. Wstaw odpowiednie znaki dziaa arytmetycznych, eby powstao prawidowe rĂłwnanie.

KtĂłry z trĂłjktĂłw stanowi logiczn kontynuacj?

TAK SI BAWI AEGEE!!! Tum roztaczonych ludzi opanowa we wtorek 22 pa dziernika klub KARTON na imprezie organizowanej przez Europejskie Forum StudentĂłw AEGEE (czyt.: a-e-e) z okazji wyborĂłw nowego zarzdu. Karolina W ysocka i Agnieszka Kozak z dum przedstawiy osignicia swojej kadencji, przede

o AEGEE - Zielona GĂłra: szkolenia ze sztuki negocjacji i autoprezentacji, Referendum Europejskie, Debat Oxfordzk i spotkanie z Adamem Michnikiem. Nowy zarzd jest peen energii i wzi si ju do realizowania czci swoich planĂłw: weekendowe szkolenie w Szklarskiej Porbie udao si wietnie! Prezy-

Piotr Rolla i Karolina Wysocka

wszystkim zorganizowanie wymiany polskoniemieckiej i midzynarodowego obozu kulturoznawczego w 2001r. Aby odwiey wspomnienia gromada 40 aeaków odtaczya hiszpaski „ hicior� („Colita� = ogonek), którego nauczy nas Juan Carlos Pelaez Lopez z Ekwadoru. Zbyt wiele byo wrae by o wszystkich opowiada, wic wymieniono tylko pozostae wydarzenia które organizowa-

dentem zosta: Piotr Rolla, sekretarzem Adam Kucza, skarbnikiem Ania u, Public Relations zajmie si Klaudia Lubieniecka a zasobami ludzkimi Sebastian Cycua. Wszystkich, ktĂłrzy lubi y aktywnie, maj energi, pomysy i chci (lub chocia jedn z tych cech J ) ZAPRASZAMY DO AEGEE! Zebrania w rody o 20.00 w pok. nr 15 DS. Wczeniak. KAROLINA WYSOCKA

rĂłda:

W jednym z kolejnych nume-

Harold Gale i Carolyn Skitt: „

rĂłw znajdziecie cay test, z

Mensa – sprawd swoj inteli-

ktĂłrego dowiecie si jakie jest

gencj�

Wasze IQ – czyli poziom inte-

Materiay testowe Mensy.

ligencji

WYTWĂ“RNIA

dziaania naley wykonywa w kolejnoci od lewej do prawej, pomijajc matematyczne zasady kolejnoci wykonywania dziaa.

Zad 3. Kiedy rok ma 28 dni?

Zad 1.

znakĂłw +, -, : czy x,

Przygotowaa SYLWIA KLEPACKA Rysunki IZA KACZMAREK

Zad 1. Odp. B, bo suma liczb w pierwszym trĂłjkcie wynosi 3, w drugim 4 itd. Zad 2. Odp. C Zad 3. 28 stycznia Zad 4. F Zad 5. Trzeci-Mirosaw wybra numer 13862745. Cyfry odpowiaday ich imionom wg kodu: 1-m, 2-s, 3-i, 4-a, 5-w, 6-o, 7-, 8-r, 9-j. Zad 6. Odp. F

No i po wakacjach! By

Zad 2. Na ile sposobów mona na pokazanej tarczy zdoby 99 punktów picioma strzaami? Kada ze strza zawsze trafia w jedno z pól tarczy. A – 3; B – 9; C – 7; D – 6; E – 12; F – 11.

BIG BAND UNIWERSYTETU ZIELONOGĂ“RSKIEGO I PRZYJACIELE

A`YOY ZNOWU W AKCJI We wrzeniu tego roku wytwórnia A�YOY nakrcia zdjcia do nowego filmu. Jest to ramake istniejcego ju filmu „ Ba o ludziach std�. Scenariusz zosta poprawiony, dopisano nowe sceny, zmienia si te cz aktorów. Reyserem zosta Wadek Sikora. Wikszo aktorów to czonkowie zielonogórskich kabaretów, ale wystpio te wielu goci i warto tu wymieni takie nazwiska jak Stanisaw Tym czy Maciej Stuhr. Wyglda wic na to, e jest to naprawd powana produkcja, a pamitajc, e pierwsza wersja podobaa si widowni, mona wnioskowa, e druga moe sta si prawdziwym hitem. Wszystkich tych, którzy nie zapoznali si jeszcze z dziaalnoci wytwórni A’YOY, gorco do tego namawiam, poniewa naprawd warto. Tymczasem z niecierpliwoci oczekuj na efekt finalny wrzeniowej pracy zielonogórskich twórców. Do zobaczenia zatem na premierze. GRZEGORZ CZERWIEC

Koncertem „Big Band Summit� w wykonaniu Modzieowego Big Bandu „ Wind Machine� z Hanoweru oraz Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego zainaugurowano 6 pa dziernika cykl koncertowy pt.�Big Band UZ i Przyjaciele�. W ramach tego cyklu gomi zespou z Zielonej Góry bd: Jan Ptaszyn Wróblewski, Zbigniew Lewandowski, Piotr Baron, Zbigniew Czwojda, Piotr Wojtasik, Maciej Sikaa, Grzegorz Nagórski oraz wokalici: Ewa Uryga, Wayne Barlett i Krzysztof Kiljaski. Ju podczas tego

pierwszego spotkania z muzyk jazzow w Auli UZ suchacze przekonali si , jak wysoki poziom prezentuje uniwersy-

tecki big band pod kierunkiem Jerzego Szymaniuka czego dowodem s liczne nagrody i wyrĂłnienia na ogĂłlnopolskich i midzynarodowych festiwalach, szczegĂłlnie I nagroda na XXXII Midzynaro-

dowym Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „ Zota Tarka� w Iawie). Równie ponad 30osobowy zespó z Dolnej Saksonii popisa si brawurowym wykonaniem zarówno standardów jazzowych w nowoczesnych aranacjach, jak i utworów wspóczesnych kompozytorów. Na szczególna uwag zasuguje fakt, i czonkowie bandu s z rónych miast i na wspólne granie spotykaj si tylko dwa razy w roku. Koncert zakoczyo si Jam Sassion z udziaem muzyków obu zespoów w klubie studenckim „U Ojca�. BEATA WALOCHA

TYTU “Trzy kwadranse jazzu na ywo� “Najpikniejsze koldy wiata� “Evergreens�

WYKONAWCA Big Band UZ, Jan Ptaszyn WrĂłblewski (ts) Big Band UZ, Ewa Uryga (voc.) Big Band UZ, Wayne Bartlett (USA) (voc), Zbigniew Czwojda (tp) “Jazz Giansâ€? Big Band UZ, Piotr Wojtasik (tp), Maciej Sikaa (ts), Grzegorz NagĂłrski (tb) “ Tribute To Buddy Richâ€? Big Band UZ, Zbigniew Lewandowsk (dr) “ Wszystkie barwy jazzuâ€? Big Band UZ, Piotr Baron (saxes) “Najwiksze przeboje Franka Sinatryâ€? Big Band UZ, Krzysztof Kiljaski (voc)

Koncert z Janem Ptaszynem WrĂłblewskim zaplanowany jest na koniec listopada lub pocztek grudnia, natomiast koldy usyszymy w styczniu. SzczegĂły na plakatach.

w w w . u z e t k a . u z . z g o r a . pl

Duszpasterstwo Akademickie „Stodoa�: niedziela, godz. 20.00 - msza w. akademicka poniedziaek, godz. 20.15 - msza w. akademicka wtorek, godz. 19.00 - spotkanie muzyczne roda, godz. 20.15 - spotkanie modlitewne DA Stodoa organizuje take wyjazd na "Spotkanie Modlitwy o Pokój - Taize", które tym razem odbdzie si w Paryu w dniach 28.12.2002 - 2.01.2003. Blisze informacje i zapisy w kady poniedziaek po mszy w. akademickiej


S Pierwszoplanowy sport

P

O

R

T

KOSZYKร“WKA

NADKOMPLET NA TRYBUNACH

Rubryka z wiadomociami sportowymi zamieszczona w โ€žUzetceโ€ z pewnoci nie bdzie pozycj drugoplanow. Najwikszy nacisk bdziemy ka na sport uniwersytecki i regionalny. W niniejszym (pierwszym) numerze piszemy o sporcie jeszcze bardzo ogรณlnie, lecz ju od grudnia nasza oferta bdzie znacznie bogatsza. W tym wydaniu znajdziecie: informacje o nowym โ€ž dyscyplinowymโ€ podziale grup WF-u, propozycje zaj fakultatywnych Akademickiego Zwizku Sportowego oraz terminarze rozgrywek dwรณch drugoligowych druyn mskich: siatkรณwki - AZS-u Gwardia Gubin Zielona Gรณra oraz piki rcznej โ€“ AZS-u Hemet Zielona Gรณra, a ponadto terminy spotka zielonogรณrskiego zespou w Lidze Koszykรณwki Akademickiej. Natomiast od przyszego numeru moecie spodziewa si: comiesicznego podsumowania wystpรณw lokalnych zespoรณw ligowych i akademickich, zestawienia wynikรณw i statystyk, wywiadรณw ze sportowcami i dziaaczami, artykuรณw i komentarzy zwizanych z aktualnymi wydarzeniami. Nie omieszkamy rรณwnie poruszy sportu w skali makro (imprezy krajowe i wiatowe). Wszelkie uwagi i propozycje nt. strony prosimy przesya na adres cyprianm@wp.pl, lub na ogรณlny adres redakcji zamieszczony w stopce. Zapraszamy Was do lektury i mamy nadziej, e poza czytaniem Uzetki zdecydujecie si te na czynny kontakt ze sportem, do czego zachcamy. CYPRIAN MACIEJEWSKI

fakultety โ€“ pon. 19 00 kobiety,

W Campusie B UZ zostaa przeprowadzona reforma wychowania fizycznego. Od pa dziernika studenci I, II lub III roku studiรณw, w zalenoci od wydziau i kierunku, uczszczaj na zajcia wf z wybranej przez siebie dyscypliny. Wybierano sporรณd dziesiciu propozycji: siatkรณwka, koszykรณwka, pika nona, tenis ziemny, pywanie, je dziectwo (orodek w Raculce), kulturystyka, zajcia ogรณlnorozwojowe, zajcia muzyczno ruchowe typu aerobik. Dodatkowo Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oferuje rehabilitacj ruchow dla akรณw zwolnionych z normalnych wi-

cze z powodu np. wady postawy. Najwikszym powodzeniem cieszyy si gry zespoowe. Ponadto galopem pdzili studenci zapisa si na jazd konn, poniewa limit miejsc by bardzo ograniczony. Z rรณwnie duym zainteresowaniem, szczegรณlnie wrรณd pa, spotka si tenis ziemny. Tam limity byy znacznie wiksze, wic nie odnotowano adnych forhendรณw w walce o kolejk. N i e z d e c yd o wa n a cz modziey wybieraa po prostu zajcia pooone najbliej ich miejsca zamieszkania lub ze โ€žsprawdzonymโ€ na wcze-

niejszych lekcjach nauczycielem. Kolejn nowoci jest zatwierdzanie zwolnienia lekarskiego z wicze przez lekarza uczelnianego, do ktรณrego ustawi si dugi i chyba najbardziej nerwowy rzd osรณb. Po tym caym galimatiasie uniwersyteckie orodki sportowe powinny by teraz wykorzystywane jeszcze efektywniej. Miejmy nadziej, e w kocu z czystym sumieniem bdzie mona powiedzie: โ€ž Uprawiam sport dla zdrowia i przyjemnoci, a nie dla wpisu do indeksu.โ€ CYPRIAN MACIEJEWSKI

I RUNDA 19.X.2002r. (SOBOTA) AZS Uniw. Z. Gรณra - AZS A F. Piotrkรณw Tryb.

GOSPODARZ

GO

KS JOKER Pia

AZS Gwardia Gubin Zielona Gรณra

27.X.2002r. (NIEDZIELA) AZS Polit. Radom - AZS Uniw. Z. Gรณra

AZS Gwardia Gubin Zielona Gรณra

TS JUWENTUR Wabrzych

10.XI.2002r. (NIEDZIELA) AZS Uniw. Z. Gรณra - AZS UMK Toru

AZS Gwardia Gubin Zielona Gรณra

KATS ALPAT Gdynia

5 kolejka

6 kolejka 16 XI 02 7 kolejka 23 XI 02

30 XI 02

AZS Gwardia Gubin Zielona Gรณra

30.XI.2002r. (SOBOTA) AZS AR Lublin - AZS Uniw. Z. Gรณra KS Ikar-Inkasso Reform Legnica

AZS Gwardia Gubin Zielona Gรณra

1.XII.2002r. (NIEDZIELA) AZS UMCS Lublin - AZS Uniw. Z. Gรณra

AZS Gwardia Gubin Zielona Gรณra

KS STAL Grudzi dz

8.XII.2002r. (NIEDZIELA) AZS Uniw. Z. Gรณra - AZS Polit. Pozna

AZS Gwardia Gubin Zielona Gรณra

MKS MOW Orze Mi dzyrzecz

AZS Gwardia Gubin Zielona Gรณra

KS JOKER Pia

TS JUWENTUR Wabrzych

AZS Gwardia Gubin Zielona Gรณra

10 kolejka 14 XII 02 11 kolejka 04 I 03 12 kolejka 11 I 03 13 kolejka 18 I 03 14 kolejka 25 I 03

KATS ALPAT Gdynia

AZS Gwardia Gubin Zielona Gรณra

15.XII.2002r. (NIEDZIELA) AZS Polit. Opole - AZS Uniw. Z. Gรณra 12.I.2003r. (NIEDZIELA) AZS Uniw. Z. Gรณra - AZS Polit. Cz stochowa 19.I.2003r. (NIEDZIELA) AZS WSZiB Pozna - AZS Uniw. Z. Gรณra II RUNDA (2003r.) TERMINY W NIEDZIELE EWENTUALNIE CZONE Z SOBOT: 9.02.-27.04.2003r.

TERMINARZ

AZS Gwardia Gubin Zielona Gรณra TERMIN

GOSPODARZ

GO

SPR Bร“R Oborniki l skie

AZS HEMET Zielona Gรณra

AZS HEMET Zielona Gรณra 15.00

MKS AGIEW Dzier oniรณw

MKS NIELBA W growiec

AZS HEMET Zielona Gรณra

AZS HEMET Zielona Gรณra 15.00

WKS LSK II Wrocaw

KPR OSTROVIA Ostrรณw Wlkp

AZS HEMET Zielona Gรณra

AZS HEMET Zielona Gรณra 15.00

KS ALUMINUM Konin

6 kolejka 09/10 XI 02

OGOSZENIE

7 kolejka 16/17 XI 02 8 kolejka 23/24 XI 02 9 kolejka 30 IX/01XII 10 kolejka 07/08 XII 02 11 kolejka 14/15 XII 02

wt. 20 30 mczy ni, r. 19 00 (fakultet), 20 30 (liga) UNIHOKEJ - rozgrywki unihokejowej Campus B, sekcja โ€“ czw. 20 30 SIATKร“WKA Treningi siatkรณwki โ€“ fakultety Campus A โ€“ pon ., czw., 20 30, Campus B โ€“ pon.19 00 kobiety, 20 30 (liga siatkรณwki mskiej),

(liga) PYWANIE Pywanie โ€“ fakultety Hala Novity 10 โ€“ wt., czw., 19 00 PIKA NONA Treningi Campus A โ€“ r. 15 30 LEKKA ATLETYKA

Campus B โ€“ czw. 20 30. JU-JITSU

NKS ASTRA Ustronie Morskie

9 kolejka 07 XII 02

23.XI.2002r. (SOBOTA) AZS Polit. Koszalin - AZS Uniw. Z. Gรณra. 24.XI.2002r. (NIEDZIELA) AZS Uniw. Z. Gรณra - AWFiS Gdask

8 kolejka

20 30 mczy ni (liga),

wt. 20 30 i r. 20 30 mczy ni TERMINARZ I Ligi Akademickiej Koszykรณwki (m skiej) sezonu 2002/2003โ€“ AZS Uniwersytet Zielonogรณrski

AZS HEMET Zielona Gรณra 09 XI 02

rozgrywki dziekaskie Campus A fakultety โ€“ pon., wt., czw., godz. 20 30, Campus B

To by 7 padziernika br. โ€“ poniedziaek. W hali sportowej przy ul. Szafrana ciskay si setki osรณb. Czyby jaki mecz na szczycie? Nie, to zebranie zwizane z reorganizacj zaj wychowania fizycznego.

TERMINARZ TERMIN

7

Forum modziey akademickiej prowadzone przez ZSMP zrzesza modzie studenck i pracujc w Zielonej Gรณrze i okolicach. Celem forum jest organizowanie wolnego czasu, nawizanie kontaktรณw z rรณwienikami z Polski oraz zagranicy. Prowadzimy take dziaalno charytatywn. Najblisze spotkanie odbdzie si 13 listopada 2002 (roda), godz. 18.00 w siedzibie WRK ZSMP przy al.. Niepodlegoci 22 w Zielonej Gรณrze (naprzeciw galerii BWA). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Przewodniczcy Forum Akademickiego Rafa Mikoajczyk

w w w . u z e t k a . u z . z g o r a . pl

Campus A โ€“ pon., czw., 20 30 SIOWNIA

Otwarta codziennie od 18 00 - 22 00 Campus A

W planie mog jeszcze nastpi zmiany. Przepraszamy za ewentualne niecisoci.

AKADEMICKIE RADIO INDEX AUDYCJE SPORTOWE Serwisy informacyjne โ€“ pon. 7 00, 21 00, wt., r., czw.,pi., - 9 00, 21 00, sob. โ€“ 11 00, 20 00, 21 00, niedz. โ€“ 12 00, Sportowy go โ€“ pon., wt., - 18 30, W ostatniej minucie meczu โ€“ czw. โ€“ 20 00, Akademicki kwadrans sportowy โ€“ pt. 16 15, O sporcie przy muzyce โ€“ niedz. 21 00.


O

GO

S

Z

E

N

I

A

STUDENCIE POMYL O SYLWESTRZE !!! 4-5 dni z zabaw sylwestrow: ju za 180/195 PLN w Szklarskiej Porbie, Ldku Zdroju i Kodzku za 315/335 PLN w Stroniu lskim, wieradowie Zdroju, Kudowej Zdroju i Nowej Rudzie W cenie równie wycieczki, dyskoteki integracyjne, „góralska herbata� i „zbójnicki grzaniec� PATNE W TRZECH RATACH !!! Wspaniae warunki dla narciarzy. Dla chtnych seksowne dwójki z azienkami. JAK NIE TERAZ TO KIEDY – JAK SI ZESTARZEJESZ ?! PRZEZ 6 LAT POJECHAO Z NAMI JU PONAD 8000 STUDENTÓW... I TY KORZYSTAJ ZE STUDENCKIEGO YCIA !!! PTKraj. Campus A – DS. 2, pok. 011, TEL. 3282 – 499, PN-PT 8 – 16

Campus B – ul. Prosta 53 (os. profesorskie), TEL. 323-09-65, P, CZW, PT: 10-17; WT, R 8-19; SOB 10-14

UWAGA IMPREZA

OGOSZENIE Wszystkich zainteresowanych pracownikĂłw Uniwersytetu ZielonogĂłrskiego gr w tenisa ziemnego na kortach Uniwersyteckiego Centrum Tenisowego, chccych skorzysta z dofinansowania z funduszu socjalnego UZ prosimy o kontakt i zapisywanie si u Specjalisty ds. Socjalnych Pani Alicji NolkaSobaskiej.

Redakcja UZetki, klub studencki Karton zapraszajš na party z okazji wydania pierwszego numeru gazety. Dnia 06.XI o godzinie 20.00 w klubie KARTON wystšpi kabaret „Ani mru mru�, (którego przedstawiaÌ wam

Campus A ul. PodgĂłrna 50 (Budynek administracji) PokĂłj 101 (naprzeciwko kasy) codziennie od 7.00 do 15.00.

nie trzeba) Zaraz po kabarecie zaczyna siê impreza na ca³ego!!! Dla pierwszych 5 osób z gazet „UZetka� wstp na kabaret gratis Na potacówk po kabarecie wstp wolny.

REDAKCJA al. Wojska Polskiego 67, pok. 15 65– 625 Zielona Góra tel./fax. +48 68 326 35 20 w. 12-62 uzetka@uz.zgora.pl www.uzetka.uz.zgora.pl

REDAKTOR NACZELNY: Pawe awrynowicz KOREKTA Beata Walocha GAZETE TWORZ STUDENCI: Magdalena Badowska, Sylwia Klepacka, Beata Walocha, Karolina Wysocka, Anna Spanbrucker, Grzegorz Czerwiec, Marcin Grzegorski, Pawe awrynowicz, Cyprian Maciejewski, DRUK: Drukarnia „LUBPRESS�

UZetka

8

sp. Z. o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do nadawania tekstom wasnych tytuĂłw oraz ich skracania. Za zamieszczone informacje odpowiedzialnoponosz ich autorzy. 0 694 244 052 w w w . u z e t k a . u z . z g o r a . pl

UZetka nr 1 (listopad 2002)  

Samorządność to fikcja str. 1, Wokół świata bez kobiet str. 2, Wywiad z Rektorem str. 3, Roskilde Festival str. 4, Rusz głową str. 6

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you