Page 1

ปี ที่ 29 ฉบับที่ 4 26 ม.ค. – 1 ก.พ. 2014

พระสงฆ์ ประจำำบ้ ำนพักสงฆ์ คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี/ คุณพ่อดนัย พิลำจันทร์ / คุณพ่อเทพณรงค์ พุดษำ/ สั งฆำนุกรอติชำติ ธรรมวงค์

 ข้อคิดประจำำอำทิตย์ จุดเน้ น

แสงสว่างได้ส่องมาสู่ผอู้ าศัยในแผ่นดิ นแห่งความมื ด

ประกาศกอิสยาห์ได้ ประกาศคำาพูดนี ้ ในช่วงเวลาเมื่ออาณาจักรยูดาห์สมัยโบราณได้ ตกอยูใ่ นความกลัวและอันตรายจากภายนอกและภายใน ประกาศกได้ ใช้ ภาพลักษณ์ของแสง ส่อง เพื่อชี ้หนทางซึง่ พระเมตตาและความยุติธรรมของพระเจ้ าบังเกิดผลกับประชาชนทุกคน แสงสว่างมิได้ เลือกส่อง มิได้ แบ่งแยก แต่แสงไม่สอ่ งสว่างเฉพาะแก่คนที่พยายาม หลบหนี แสงไม่ได้ พดู ว่า “ฉันจะส่ องแก่ ประชาชนเหล่ านี ้ แต่ ไม่ ส่องแก่ คนอื่นๆ โน้ น” เราได้ ยนิ พระวรสารวันนี ้ ก็สะท้ อนคำาพูดนี ้ของประกาศกอิสยาห์ กล่าวว่า “ประชาช นที่จมอยู่ในความมืด ได้ เห็นความสว่ างยิ่งใหญ่ ” นักบุญมัทธิวใช้ คำาเหล่านี ้เพื่อแนะนำา พันธกิจของพระเยซูเจ้ า ผู้ทรงเรียกประชาชนให้ “กลับใจเพราะอาณาจักรสวรรค์ อยู่ใกล้ แล้ ว” แสงสว่ างที่พระเยซูเจ้ านำามามิได้ แยกเลือกส่อง แสงนี ้ส่องแก่ผ้ จู มอยูใ่ นความมืด เมื่อพระเยซูเจ้ าทรงเรี ยกศิษย์ชดุ แรก ซีโมนกับอันดรูว์กำาลังทอดแห อาจยากจนไม่มีเรื อของ ตนเอง แต่ยากอบและยอห์นกำาลังซ่อมแหอยูใ่ นเรือ ต้ องทิ ้งเรื อและเศเบดีบิดา เพื่อมาเป็ น ศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้ า พระเยซูเจ้ าทรงปฏิบตั ิภารกิจต่อประชาชนทุกฐานะ ทังคนรวยและ ้

คนยากจน คนดีและคนบาป ชาวยิวและไม่ใช่ยิว ทังผู ้ ้ ชายผู้หญิงและเด็กๆ ที่จริ งแสงของ พระองค์สอ่ งสว่าง แก่ทกุ คน ความมืดไม่ได้ เป็ นโชคชะตา แต่เป็ นการเลือกของมนุษย์ แสงนี ้มิได้ เลือกส่อง ในบทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลกังวลที่คริ สตชนที่เมืองโคริ นธ์ แตกแยกกัน รู้สกึ ว่าแสงส่องให้ บางคน บางกลุม่ มากกว่าคนอื่นๆ มีการแบ่งแยกในองค์พระค ริ สตเจ้ ากระนันหรื ้ อ นักบุญเปาโลถามชาวโคริ นธ์ นักบุญเปาโลเขียนเกี่ยวกับสถานการณ์ซงึ่ เราส่วนใหญ่ค้ นุ เคยในชีวิตของตน บางครัง้ เราพบว่า แตกแยก อ้ างส่วนแบ่งของแสงสว่าง อยากให้ สอ่ งมากกว่าคนอื่น ซึง่ ที่จริ งส่องให้ ทกุ คน เรื่ องเช่นนี ้เกิดขึ ้นได้ ในชุมชนวัด ในที่ ทำางาน ในครอบครัว ในบรรดาเพื่อน ในกลุม่ บ้ านเมือง การเมือง ฯลฯ บางครัง้ เราอาจคิด ว่า เราเป็ นเจ้ าของแสงสว่างนัน้ หรื อเราสมควรได้ แสงสว่างมากกว่าคนอืน่ นี่ไม่ใช่คำาสอน ของพระเยซูเจ้ า มันตรงข้ ามกับภาพลักษณ์ของแสงที่สอ่ งสว่างแก่ประชาชนทุกคน เมื่อเราเปิ ดใจกว้ างขึ ้น ยอมรับว่าพระเจ้ าส่องสว่างแก่คนที่แตกต่างจากเราด้ วย เรา อาจถูกผจญให้ แยกกลุม่ ไปหาความมืด เราลืมคุณลักษณะของแสงสว่างที่สอ่ งได้ หมด พระ เยซูเจ้ าตรัสว่า อาณาจักรสวรรค์ อยู่ใกล้ แล้ ว บางครัง้ เราจำาเป็ นต้ องมองข้ ามการแตกแยก เพื่อให้ ความรักของพระเจ้ าส่องสว่างอย่างคาดไม่ถึง เพียงแต่เราต้ องเปิ ดใจและสุภาพ พระสังฆราชฟรั งซิสเซวียร์ วีระ อาภรณ์ รัตน์

ประกาศจากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่ 1. เงินทำนอำทิตย์ที่ 19 มกรำคม 14 จำำนวน 11,777 บำท 2. มิสซำ 06.00 น.วันอำทิตย์ ที่ 2 กุมภำพันธ์ 14 : อ่ำนพระวำจำโดย นำงมำรี กำยรำช กับ นำงอัมพร ทรงเล็กสิ งห์ พร้อมผูช้ ่วยพิธีกรรม ชุดที่ 4 กำำนันประสิ ทธิ์ / สท.สมจิตร / สท.สุ รศักดิ์ / นำยอดุลย์ 3. มิสซำ 10.30 น.วันอำทิตย์ ที่ 2 กุมภำพันธ์ 14 : อ่ำนพระวำจำโดย นำงวิยะดำ ดอนแสง และ น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์ 4. สำมเณรจำกบ้ ำนเณรฟำติมำ ท่ ำแร่ : จะมำขอแผ่ขำ้ วในวันอำทิตย์ที่ 26 มกรำคม 2014 เวลำ


09.00 น. จึงขอประธำนชุมชน หัวหน้ำคุม้ หรื อตัวแทนนำำสำมเณรไปตำมชุมชนต่ำงๆ เหมือนอย่ำงทุกปี ที่ทำำ มำ 5. วันตรุษจีน : วันศุกร์ ที่ 31 มกรำคม 14 ที่จะถึงนี้ เป็ นวันตรุ ษจีน ทำงวัดจะมีมิสซำให้สำำ หรับ พี่นอ้ งที่ถือวันตรุ ษจีน เวลำ 07.30 น. 6. ฉลองวัด : เชิญร่ วมฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก โคกสะอำด ในวันเสำร์ ที่ 1 กุมภำพันธ์ 14 มิสซำ เวลำ 10.00 น. 7. วันอำทิตย์ ที่ 2 กุมภำพันธ์ 14 : ฉลองกำรถวำยพระกุมำรในพระวิหำร จะมีกำรเสกเทียนหน้ำ วัด และแห่ เข้ำวัด สำำหรับมิสซำที่ 1 และมิสซำที่ 2 ขอพี่นอ้ งได้นำำ เทียนติดมือมำด้วย เพื่อจะ ได้เสกและเก็บไว้ใช้ที่บำ้ น 8. กำรเรียนคำำสอนรับศีลสมรสหมู่ : ทำงวัดจะเริ่ มให้มีกำรเรี ยนคำำสอนรับศีลสมรสหมู่ใน วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภำพันธ์ 14 และจะทำำพิธีโปรดศีลสมรสในวันเสำร์ ที่ 1 มีนำคม 14 เวลำ 10.00 น. จึงขอเชิญผูท้ ี่ประสงค์จะแต่งงำนให้เรี ยบร้อยถูกต้องตำมกฎของพระศำสนจักร ได้มำแจ้งชื่อที่วดั และขอพี่นอ้ งช่วยบอกเตือนลูกหลำนของเรำให้ทำำ ให้เรี ยบร้อยด้วยกำรมำ แจ้งชื่อเพื่อเรี ยนคำำสอน 9. กำรรับศีลมหำสนิทครั้งแรก และศีลกำำลัง : ทำงวัดจะให้เด็กนักเรี ยนคำำสอนรับศีลมหำสนิท ครั้งแรก และรับศีลกำำลัง ในวันอำทิตย์ที่ 2 มีนำคม 14 จึงขอพ่อแม่ผปู ้ กครองได้สนใจและ เตือนลูกหลำนให้มำเรี ยนคำำสอน เพื่อจะได้เตรี ยมพร้อมที่จะรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 10. ผลดีจำกกำรมีบีอซี ี : ในหมู่บำ้ นของเรำ พี่นอ้ งได้สะท้อนให้ฟังว่ำ คนในชุมชนรู ้จกั กันมำก ขึ้น คนไปร่ วมงำนศพ มิสซำหน้ำศพมำกขึ้น คนเข้ำวัดและบริ จำคทำำบุญทำำทำนมำกขึ้น มี ส่ วนร่ วมในพิธีกรรมมำกขึ้น คนในชุมชนสนใจกัน มีกิจเมตตำเยีย่ มเยียนคนป่ วยคนชรำมำก ขึ้น คนได้อ่ำนพระวำจำพระคัมภีร์และกล้ำที่จะพูดแบ่งปั นประสบกำรณ์แห่ งควำมเชื่อแก่กนั มำกขึ้น เป็ นต้น จึงขอขอบคุณพี่นอ้ งและขอส่งเสริ มให้พี่นอ้ งทำำต่อไป เพื่อเรำจะได้เดินไป หำพระเจ้ำด้วยกัน 11. ประกำศศีลสมรสครั้งที่ 1 ระหว่ำง เบเนดิก อดุลย์ สียวน บุตรนำยเลิศ กับ นำงลำำพูน สี ยวน

ยำ

เลขที่ 154 บ.นำบัว ต.หนองแวงใต้ อ.วำนรนิวำส จ.สกลนคร กับ มำรีอำ มักดำเลนำ นัทติ

เชียรพลแสน บุตรี นำยสุ รพล กับนำงไพบูรณ์ เชียรพลแสน เลขที่ 810 หมู่ 7 ต.ท่ำแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 12. คุณพ่ อขอขอบคุณผู้ที่ทำำบุญบริจำคม้ ำนั่งในวัด : คุณสนัน่ ครู ไพรัตน์ ไชยเชษฐ์ คุณทัศนำ โชติกีรติเวช อุทิศให้ญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับทั้งสองฝ่ ำย 10,000.- / ครอบครัวคุณหมอสำยใจ สำรธิ ยำกุล ครอบครัวคุณกิตติศกั ดิ์ คุณอภัสรำลักษณ์ สำรธิ ยำกุล อุทิศให้ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิ ยำกุล โทมำ พิลำ อันนำ ทองอยู่ ชัยหมื่น คุณปู่ คำำไพ คุณย่ำบุญเนำว์ สำรธิ ยำ กุล 10,000.- / ครอบครัวคุณอุไร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อุทิศให้ยอแซฟ สุ พร,สเตเฟน สมชำย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ฟิ ลิป ฟอง ตระกูลมำ โรซำ บำเหวี่ยน เซซีลีอำ หนูเทียน เทเรซำ คำำเสี ยน ยอแซฟ เบ็ง ตระกูลมำ 10,000.- / ครอบครัวกำำนันประสิ ทธิ์ นำงวำริ นทร์ บริ บรู ณ์ MR.VICTOR 20,000.- / อุทิศให้ลอเรนซ์ สว่ำง อำกำทำ ประสำศรี โกกิลำนนท์ 10,000.- / อุทิศให้ ลอเรนซ์ สำวิตร อำกำทำ ศรี วิภำ โกกิลำนนท์ 10,000.- / ครอบครัวนำยเรื องสิ ทธิ์ พจนโสภำกุล อุทิศให้ยอห์น องแห่ ง,มำรี อำ บำแห่ ง ยำกอบ ยอ มำรี อำ รัญจวน คุณธรรม สกุล 10,000.- / ครอบครัวคุณหมอสำยใจ สำรธิ ยำกุล ครอบครัว คุณกิตติศกั ดิ์ คุณอภัสรำ ลักษณ์ สำรธิ ยำกุล อุทิศให้ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิ ยำกุล โทมำ พิลำ อันนำ ทองอยู่ ชัยหมื่น 10,000.- / ครอบครัวนำยนิยม นำงประสำน ปำนแสน อุทิศให้เปโตร สังขำน เทเรซำ คำำมี ยออำกิม คลัง โรซำ แกว่น และญำติพี่นอ้ ง 10,000.จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหำโยธี แก้ ไข หรือ เพิม่ เติมได้ ที่ โทร. 085-4619822 / 089-7793903

ปฏิทนิ มิสซำสั ปดำห์ ที่ 3 เทศกำลธรรมดำ วันที่ 26 ม.ค. – 1 ก.พ. 2014 วัน/เวลำ โอกำส / จุดประสงค์  สุขสำำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน  26 ม.ค.14 06.00 น. อำทิตย์  สุ ขสำำรำญครอบครัว ตระกูลนิยมธรรมทุกครอบครัว และ

ผู้ขอ -

ทำำบุญ -

คุณไอริ นทร์

200


26 ม.ค.14 ทุกคน นำงวิไลวรรณ 07.30 น.  สุ ขสำำรำญแด่ สิ บโท ชัยธวัฒน์ ที่ปฎิบตั ิหน้ำที่อยู่ จ.ปัตตำนี  สุ ขสำำรำญครอบครัว กำำนันประสิ ทธิ์ บริ บูรณ์ กำำนันประสิ ทธิ์  สุ ขสำำรำญครอบครัว น.ส.พรรณทิพย์ - นำยนิวฒั น์ ลูกๆหลำนๆ ปัญญำยิง่ , อุทิศให้ เรจินำ มำรี อำ ไพจิตร,อันตน เซลิก, อันโตนีโอ บรรพต,เปำโล รณวิทย์ ว่ำมป้ อง,มีคำแอล เอกวิทย์ เจริ ญไชย,ยวงบัปติสตำ ไสย,เอลิซำเบ็ธ คำำบด,อันนำ บัวเลียน ว่ำมป้ อง,เปำโล คำำบัง,อันนำ คำำดี,เทเรซำ สมมิตร,ยวง บัปติสตำ วำริ ช,มำรี อำ จันที,ดำบตำำรวจ วัฒนำ ยงค์คำำ ชำ วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ท้ งั สองฝ่ ำย วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง  สุ ขสำำรำญครอบครัว นำยนำวิน นำงพะยอม กำแก้ว นำยนำวิน อุทิศให้ มำรี อำ พะเยำว์ บังแมน  อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มำรี อำ สุพรรณ,อันนำ วิจิตร นำงพิสมัย เหนือกลำง,ฟรังซิ สโก คำำมี,มอนิกำ คำำต่อน,เซซีลีอำ หำ,โทมำ สำย,คุณแม่ โกลเดีย ดำรณี ,ยอแซฟ คำำภำ,เปโตร บัวจันทร์ อำำจุฬำ, ฟรังซิ ส ลำำไย คำำศรี วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ  อุทิศให้ แอนโทนี่ เสน่ห์ โสริ นทร์ นัทธ์ฐภัค  อุทิศให้ เซซีรีอำ ออชลลำ อุดมเดช ลูกๆ  อุทิศให้ มำรี อำ บุญล้อม มณี รัตน์ ลูกๆ  อุทิศให้ เปโตร ลำำธำร,เอสเตวัง ม้ำว,มอนิกำ ลบ นำม นำงสมดี โยธำ,ฟรังซิสโก คำำมี,มอนิกำ คำำต่อน เหนือกลำง,เปโตร สร้ำง, มอนิกำ คำำพอ นำมละคร,ยวง เล้ง นำมโยธำ,มำรี อำ ยูลำ เหนือกลำง นำงวนิดำ  อุทิศให้ เปำโล สมัย แสนปำก วิญญำณในไฟชำำระ วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง ลูกกหลำน  อุทิศให้ วินเซน หนูทำ ทองอันตัง,พ่อเฒ่ำแดง แม่เฒ่ำ อ้วน,เปโตร ตำ,มำรี อำ ฟอง,เปโตร สมบัติ ทองอันตัง,เปำโล

200 300 200

200 200

200 200 200 300

500 1,000

เกี้ยว,โรซำ ผำไล,เปโตร สง วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ  อุทิศให้ อันโตนีโอ เสลี่ยม ทองอันตัง,เปโตร อุดร ทองอุบล  อุทิศให้ เปโตร ดิ้ง,กำทำรี นำ วิไล,รำฟำแอล วัชริ นทร์ อุดมเดช

200 อ.สุกญั ญำ

วลีณ อำทิตย์  สุ ขสำำรำญครอบครัว นำยทองอินทร์ ยงบรรทม, 26 ม.ค.14 นำงอมรรัตน์,รอนนี่ ปี เดอร์สัน,อำร์ท วลีณ มำร์ติน อำำพำพร 10.30 น.  สุ ขสำำรำญครอบครัว อำำพำพร วิลลี่ เซนยูสเลีย และลูก หลำน  อุทิศให้ มำรี อำ เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,มีคำแอล มงคล ค.ตำเหงี่ย เจริ ญพงษ์,เปำโล กฤษฏำ พัฒนิบูลย์ และญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ  อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคำแอล ประชัน, ครู ชูศรี อันนำ บุญปลูก,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร สุทธิศกั ดิ์ กำยรำช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ กำยรำช  อุทิศให้ ยอแซฟ ละมุน ทองอันตัง นำงวิไลวรรณ  อุทิศให้ คุณพ่ออันตน เสงี่ยม ดีศรี วรกุล ลูกหลำน  อุทิศให้ ยูลีอำนำ บัวพำ อุปพงษ์ ครบ 1 ปี ,เปโตร ออม นำงสุวรักษ์ กิตติรำช ครบ 44 ปี ,ฟรังซิส เซเวียร์ ประสำท อุปพงษ์ ครบ 20 ปี ,มีคำแอล สวำท,อักแนส ประเสริ ฐ,มำระโก ไอศวรรค์, มำระโก ภักดี,เปโตร วันชัย,ยวง วีระพันธ์ อินธิเสน นำยนิกร อำทิตย์  อุทิศให้ อ.สมหมำย ศรี อ่อน,ลุงกำทอน จันทรังษี วิญญำณที่ 26 ม.ค.14 ไม่มีใครคิดถึง ลูกหลำน 19.00 น.  อุทิศให้ ยวง บัปติสตำ องเกิ่น,มำรี อำ บำเผ เลวัล,ยอห์น คมดี ชัยหมื่น,มีคำแอล เพ็ง แสนโสม,เปโตร สมบูรณ์,มีคำแอล ศรำวุธ ศรี สกลวงศ์,ยวง กี,ปู่ ย่ำ ตำ ยำย วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ ล่วงลับ ลูกหลำน วันจันทร์  อุทิศให้ คุณพ่ออันตน เสงี่ยม ดีศรี วรกุล

200

500 300 200 400

300 200 300

200 300

200


27 ม.ค.14 06.00 น. วันอังคำร 28 ม.ค.14 06.00 น.

วันพุธ 29 ม.ค.14 06.00 น. 19.00 น. วันพฤหัส 30 ม.ค.14 06.00 น. วันศุกร์ 31 ม.ค.14 06.00 น.

07.30 น.

 อุทิศให้ เทเรซำ ประพัน ยงบรรทม ครบ 100 วัน

ลูกๆหลำนๆ

1,000

 สุ ขสำำรำญครอบครัว นำงบรรเทำ ทรงหำคำำ  สุ ขสำำรำญครอบครัว อ.เสรี พำพรหมฤทธิ์ โอกำสคล้ำย วันเกิด อุทิศให้ สเตฟำโน เศียร,ลูซีอำ บุญมำ,เปโตร สม รัตน์,ยอแซฟ แสงจันทร์ ,เทเรซำ ธันวำ วิญญำณในไฟชำำระ  อุทิศให้ เปโตร ทองใส กำยรำช  อุทิศให้ คุณพ่ออันตน เสงี่ยม ดีศรี วรกุล  สุ ขสำำรำญคล้ำยวันเกิด นำยณรงค์ กำยรำช

นำงบรรเทำ อ.เสรี

200 200

นำงวำรุ ณี ลูกหลำน นำยณรงค์

200 200 200

 พิธีนพวำรพระมำรดำนิจจำนุเครำะห์ + มิสซำ

-

-

 สุ ขสำำรำญคล้ำยวันเกิด ด.ช.เทพบุตร จิงจิตร  อุทิศให้ เปโตร วิวฒั น์,เทเรซำ ละมัย ศรี วรกุล

ยำยลำน -

200 200

 สุ ขสำำรำญครอบครัว นำยอดิศกั ดิ์ ซึมเมฆ  สุ ขสำำรำญคล้ำยวันเกิด น.ส.นริ ศรำ ศรี หนองห้ำง  สุ ขสำำรำญคล้ำยวันเกิด นำงสกุณำ แดงลีท่ำ,สุขสำำรำญ ครอบครัว นำยประสบโชค นำงสกุณำ,อุทิศให้ มีคำแอล นรำชัย แดงลีท่ำ  อุทิศให้ เปโตร บุญฮ้ำว,อันนำ บำขำย,เปโตร สมชัย สุวรรณศรี ,อักแนส วิไล ทองอันตัง,อันนำ จันสี ประเทพำ

นำยอดิศกั ดิ์ น.ส.นริ ศรำ นำงสกุณำ

300 200 500

 สุ ขสำำรำญแด่ ชำวท่ำแร่ เชื้อสำยเวียตนำมทุกคน  อุทิศให้ ปู่ ย่ำ ตำ ทวด  อุทิศให้ องแห่ง,บำแห่ง,ลำำจวน,นำยยอ  อุทิศให้ องติ่น,บำติ่น  อุทิศให้ องเหยิน,บำแมต,นำยเหงี่ย,นำงกัลยำ,นำยอุทิศ, พรชัย อุปรี

นำงเหว่ นำงเหว่ นำงเหว่ นำงเหว่ นำงเหว่

300

300 300 200 200 300

วันเสำร์ 1 ก.พ.14 06.00 น.

 อุทิศให้ เปโตร จัก๊ ,มำรี อำ เฮียน,อันเดร สี ยำ,มำรี อำ มักดำเลนำ ลีกำ,ยวง อัน๋ ,ยอห์น บัปติสตำ สุรพงษ์,เปโตร ศรำวุธ  อุทิศให้ อันนำ กำทอน ครบ 4 ปี ,โทมำ ตำล ครบ 44 ปี , เทเรซำ แจ่มใส ครบ 3 ปี ,มีคำแอล แดง,ยูลีอำ เอี๋ยน ทองอัน ตัง,ปู่ ย่ำ วิญญำณในไฟชำำระ วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง  อุทิศให้ เปำโล ภัคพงศ์ สุเชำวนกุล ครบ 5 ปี ,มีคำแอล อลงกรณ์,เบเนดิกโต สี ไว,ยวง วงศ์ทอง,ยวง ต๋ อย ซึ มเมฆ วิญญำณในไฟชำำระ

14.00 น.

 มิสซำสมรส นำยบุรินทร์ บุริพำ กับ น.ส.เขมิกำ คุม้ แก้ว

ยำยลิน

300

นำยจันทร

300

ครู วริ ัตน์

200

แนวทำงกำรปฏิบัติของคริสตชนคำทอลิกในวันตรุ ษจีน วันตรุ ษจีนซึ่งเป็ นวันขึ้นปี ใหม่ของคนจีนนั้น มีพิธีบำงอย่ำงอำจจะขัดต่อควำมเชื่อของ คริ สตชนคำทอลิก จึงควรพิจำรณำเป็ นประเด็นคือ 1. พิธีกำรที่คริสตชนคำทอลิกสำมำรถปฏิบัติได้ เช่น กำรไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งถือว่ำเป็ นกำรแสดง ควำมกตัญญูต่อบิดำมำรดำ หรื อปู่ ย่ำตำยำย กำรไหว้และขอพรผูใ้ หญ่หรื อญำติมิตรเป็ นสิ่ งที่ดี งำม 2. พิธีกำรที่คริสตชนคำทอลิก ไม่ สำมำรถปฏิบัติได้ เช่น กำรไหว้เทพเจ้ำแห่ งโชคลำภ กำรไหว้ เจ้ำที่และผีไม่มีญำติ คริ สตชนต้องนมัสกำรพระเจ้ำสูงสุ ดเท่ำนั้น ส่ วนกำรทำำบุญอุทิศแก่ผู ้ ล่วงลับ บรรพบุรุษ ญำติมิตร และดวงวิญญำณของผูท้ ี่เรำไม่รู้จกั ก็ตำม เรำสำมำรถทำำได้ตำม วิถีทำงของคริ สตชน ศาสนาคริ สต์ ยังคำำนึงถึงภำพลักษณ์ของพระเจ้ำว่ำเป็ นเหมือนบิดำ และตนเองเป็ นบุตร จึง เคำรพผูม้ ีสิทธิ อำำ นำจดูแลตน ตั้งแต่รัฐบำล หัวหน้ำงำน คริ สตชนต้องรู ้กฎหมำยและปฏิบตั ิตำม กฎหมำยบ้ำนเมือง กฎระเบียบของสังคม พระเจ้ำทรงเคำรพอิสรภำพของมนุษย์ มิฉะนั้น พระองค์คงให้ทุกคนไปสวรรค์ดว้ ย


ฤทธำนุภำพของพระองค์ บิดำมำรดำควรเลี้ยงดูบุตรด้วยกำรเคำรพอิสรภำพของบุตร ประมวลคำำสอนพระศำสนจักรข้ อ 462 “บิดำมำรดำควรยอมให้บุตรเลือกติดตำมพระ เยซูเจ้ำทุกสถำนภำพของชีวิต แม้วำ่ จะเป็ นพระสงฆ์ นักบวช เพรำะพระพรจะหลัง่ ไหลสู่ ครอบครัวของบุคคลเหล่ำนี้ แม้วำ่ เขำไม่ได้เลี้ยงดูบิดำมำรดำด้วยตัวเองก็ตำม

ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา 26 ม ค 1 ก พ 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you