Page 1

ปี ที่ 28 ฉบับที่ 50 15 – 21 ธันวำคม 2013

พระสงฆ์ ประจำำบ้ ำนพักสงฆ์ คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี/ คุณพ่อดนัย พิลำจันทร์ / คุณพ่อเทพณรงค์ พุดษำ/ สั งฆำนุกรอติชำติ ธรรมวงค์

 ข้อคิดประจำำอำทิตย์ จำกคุณพ่อเจ้ ำวัด พี่นอ้ งที่รัก เราเข้าสู่บรรยากาศของการฉลองพระคริ สต์สมภพ หรื อคริ สต์มาส ใจเราคง รู ้สึกมีความยินดีใช่ไหม คงไม่ใช่เพราะการได้ของขวัญหรื อได้ตกแต่งประดับประดา แข่งขัน กินเลี้ยงฉลอง แต่เพราะเราสำานึกว่า มีกมุ ารผูห้ นึ่งเกิดมาเพื่อเรา พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า พระผู ้ ไถ่ของเรา นี่แหละเป็ นเหตุผลว่าทำาไมเราต้องยินดี แม้แต่ในบทอ่านที่ 1 จากหนังสื อประกาศก อิสยาห์กย็ งั พูดถึงความยินดี พระสิ ริรุ่งโรจน์เมื่อพระเยซูเจ้าจะเสด็จมา “ถิน่ ทุรกันดำรและแผ่ น ดินแห้ งแล้งจงยินดีเถิด...ทุกคนจะเห็นพระสิริร่ ุ งโรจน์ ขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำ” เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาแล้ว หลายคนไม่แน่ใจว่าเป็ นผูท้ ี่พวกเขารอคอยหรื อเปล่า พระ เยซูเจ้าให้ความแน่ใจแก่พวกเขาด้วยเครื่ องหมายต่างๆ ซึ่งเป็ นเครื่ องพิสูจน์วา่ สิ่ งที่ประกาศกใน อดีตได้พดู ไว้น้ นั เป็ นอันสำาเร็ จเป็ นจริ งในพระองค์เอง ดังที่เราได้ฟังในพระวรสารวันนี้ “จงไป บอกยอห์ นถึงสิ่ งที่ท่ำนได้ ยนิ และได้เห็น คนตำบอดกลับแลเห็น คนง่ อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหำย จำกโรค คนหูหนวกได้ ยนิ คนตำยกลับคืนชีพ คนยำกจนได้ รับกำรประกำศข่ ำวดี” พี่นอ้ ง คริ สต์มาสคือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ควรทำาให้การเป็ นคริ สตชน ของเรามีความยินดีและความหวังอยูเ่ สมอ ชีวิตคริ สตชนควรเป็ นการฉลองคริ สต์มาสเสมอ คือ ให้พระเยซูเจ้ามาประทับอยูท่ ่ามกลางเรา ให้พระองค์มาบังเกิด ชิดสนิทในใจเราเสมอ โดย

ทางการที่เรารักกันและกัน เจริ ญชีวิตแห่ งความรักต่อเพื่อนพี่นอ้ ง และโดยทางศีลมหาสนิทที่เรา มาร่ วมมิสซาเสมอ พระเยซูเจ้าได้ให้แบบอย่างแก่เราแล้ว ในการรับใช้ผอู ้ ื่น แบ่งปั นความรักและพระพร ของพระเจ้าให้ผทู ้ ี่พระองค์พบปะแต่ละวัน เป็ นการเจริ ญชีวิตไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อผูอ้ ื่น ทุก คนที่สมั ผัส พบปะพระองค์จึงได้สมั ผัสกับความยินดี เราก็อยากจะทำาอย่างพระเยซูเจ้าบ้าง ให้ คนที่มาพบปะ สัมผัสชีวิตของเรา ให้เขาได้รับพระพร ความยินดีในพระเจ้าเช่นกัน ด้วยการที่ เรามอบองค์พระเยซูเจ้าให้เขาในรู ปของกิจการแห่ งความรัก การแบ่งปั นสิ่ งจำาเป็ น คำาพูดที่ดีๆ การให้อภัย การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขอให้ชีวิตของพี่นอ้ งเป็ นการฉลองคริ สต์มาสเสมอ ตามความหมายที่พระเยซูเจ้าทรง นำามา ขอพระเจ้าอวยพรพี่นอ้ งทุกคน

ประกาศจากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่ 1. เงินทำนอำทิตย์ที่ 8 ธันวำคม 13 จำานวน 12, บาท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่าน 2. มิสซำ 06.00 น.วันอำทิตย์ ที่ 22 ธันวำคม 13 : อ่านพระวาจาโดย ผอ.ถนอม สุ ขสง่าเจริ ญ กับ อ.ณัฐิยา ศิริสวัสดิ์ พร้อมผูช้ ่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 สท.ณรงค์ / อ.ศรี สว่าง / ครู ปองปรี ดา / นายชัยณรงค์ 3. มิสซำ 10.30 น.วันอำทิตย์ ที่ 22 ธันวำคม 13 : อ่านพระวาจาโดยนักเรี ยนท่าแร่ ศึกษาชุดที่ 2 4. ประกำศออีกครั้งหนึ่ง แขวงกำรทำงสกลนครที่ 1 : จะดำาเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่ วม ของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สกลนคร – นครพนม ในวันอังคำรที่ 17 ธันวำคม 2013 ที่ศาลามาร์ ติโน เพื่อสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้อง และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกภาคส่ วนได้ร่วม แสดงความคิดเห็น เพื่อนำาไปปรับปรุ งแก้ไขไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ อง ประชาชนในพื้นที่ จึงขอเชิญพีน่ อ้ งชาวท่าแร่ ในวันดังกล่าว เวลำ 15.00 – 19.00 น. อนึ่ง จะมี การประชุมเตรี ยมความพร้อมก่อนสำาหรับพี่นอ้ งเอง ในวันอำทิตย์ นี้ (15 ธันวำคม 13) ทีศ่ ำลำ ปี ติมหำกำรุ ณย์ เวลำ 14.00 น. จึงขอเชิญชวนพี่นอ้ งที่สนใจ


5. คุณพ่อกำำลังทำำถุงทำนมหำพรต : จำานวน 6,000 ถุง เชิญชวนพี่นอ้ งร่ วมทำาบุญบริ จาคค่าผ้า เมตรละ 35 บาท ซึ่งจะใช้ท้ งั หมด 600 เมตร จึงขอบอกบุญมายังพี่นอ้ งทุกท่าน 6. นักเรียนคำำสอนจะออกไปเพือ่ ขอรับบริจำคของขวัญ : หรื อปั จจัยตามจิตศรัทธาของพี่นอ้ ง เนื่องในโอกาสวันคริ สตมาส ในวันศกุร์ที่ 20 ธันวาคม 13 เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป และ บรรดาเด็ก-เยาวชนจะออกไปร้องเพลงอวยพรคริ สต์มาส ให้แก่พี่นอ้ งตามชุมชนต่างๆ เวลา 18.30 น. เป็ นต้นไป 7. ปฎิทินคำทอลิก (ชนิดแขวน) ทำำขึ้นโดย อัครสังฆมณฑลฯ มีบริ กำรหน้ำวัดชุดละ 60 บำท 8. ยังเหลืออีก 9 วัน : วันที่เราจะฉลองคริ สต์มาส เราคงรู้สึกมีความชื่นชมยินดีในจิตใจที่เราจะ ได้ฉลอง เพราะพระเยซูเจ้าบังเกิดมาเพื่อเรา จึงขอพี่นอ้ งได้เตรี ยมจิตใจด้วยการรับศีลอภัย บาป และพากันประดับไฟ ประดับดาวตามบ้าน เพื่อเป็ นการร่ วมเฉลิมฉลองคริ สต์มาสที่ กำาลังมาถึงอย่างยิง่ ใหญ่ และเป็ นการต้อนรับแขกที่จะมาเที่ยวชมหมู่บา้ นของเรา 9. กำำหนดกำรฉลองคริสตมำส และกำรแห่ ดำวปี 2013 - วันจันทร์ ที่ 23 ธันวำคม 2013 เวลำ 19.00 น. เริ่ มแห่ดาวใหญ่จากตลาดเทศบาล 1(หน้าบ้านเณรฟาติมา) มายังศาลา มาร์ติโน และมีกิจกรรมมากมาย - วันอังคำรที่ 24 ธันวำคม 2013 เวลำ 18.30 น. เริ่ มแห่ดาวเล็ก (ดาวมือถือ) จากศาลามาร์ ติโน แล้วรอบอาสนวิหารฯ 3 รอบ ตามธรรมเนียมปฎิบตั ิ เวลำ 19.00 น. มิสซาเตรี ยมสมโภชพระคริ ตสมภพ โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็ นประธาน ส่ วนดาวใหญ่จะตั้งแสดงให้ทุก คนดูที่บริ เวณศาลามาร์ติโน - วันพุธที่ 25 ธันวำคม 2013 เวลำ 06.30 น. มิสซำสมโภชพระคริ สตสมภพ เวลำ 06.00 น. แห่ ดำว และประกวดดำวที่จงั หวัดสกลนคร 13. ขอขอบคุณผู้สมทบบูรณะวัด : ร้านยัวร์ ออพติคลั กทม 100,000.- / คุณจันทิมา จันทรธิกานนท์ 10,000.-

10. ขอขอบคุณผู้สมทบค่ ำผ้ ำทำำถุงทำนมหำพรต : ตระกูลนิยมธรรม 500.11. คุณพ่ อขอขอบคุณผู้ที่ทำำบุญบริจำคม้ ำนั่งในวัด : ซึ่งบางคนเป็ นเหมือนกับหญิงม่ายใน พระวรสารคือ มีไม่มาก แต่กอ็ ยากจะสมทบร้อยบาทพันบาทตามกำาลังของตน เวลานี้ได้ ทั้งหมด 51 ตัว ยังขาดอยู่ 61 ตัว รายชื่อผูบ้ ริ จาคม้านัง่ มีดงั นี้ ครอบครัวนายไพโรจน์ นางทัศรา ยงดี อุทิศให้มทั ธิ ว สมบูรณ์ โรซา วันไทย ยงดี ลูกา สา อันนา ผัน บุตรโค 10,000.- / อุทิศให้มีคาแอล นราชัย แดงลีท่า 2,000.- / ครอบครัวนายพงษ์ศกั ดิ์ นางยาใจ มาหนู และลูกหลาน 1,000.- / ลูกหลานตระกูลนิยมธรรม อุทิศให้เปโตร ถิน เยโนเวฟา คำามี นิยมธรรม ซาบีนา พุธ กาทารี นา ไส่ อันนา กอรนา คามิลโล บุญมี คามิลโล ธิ ดา เมืองแพน ซิสเตอร์ เซกุนดา มารี ย ์ ฟลอร่ า โสริ นทร์ มารี อา ปิ ยะรัตน์ เหนือกลาง และญาติ พี่นอ้ ง 10,000.- / คุณพิกลุ ทอง อุ่นหล้า และพี่ๆทุกคน อุทิศให้คุณตามัทธิว ถัน่ ยายฟิ โรมินา อรัญทดี มังกาย มารี อา บุญมาก เทเรซา วิไลลักษณ์ เบเนดิกโต พจมาน มารี อา ประสาท เดชาเลิศ เอากุสติน ศราวุธ เจนเกษม วิญญาณในไฟชำาระ 10,000.- / คุณพิกลุ ทอง อุ่นหล้า และพี่ๆน้องๆ อุทิศให้คุณพ่อโมเสส ปรี ดา คุณแม่มารธา หนูเพียง เดชาเลิศ คุณปู่ เปโตร ยุย้ คุณย่ามารี อา อรดี คุณอาเอลิซาเบ็ธ สุ ดใจ เดชาเลิศ 10,000.จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหำโยธี แก้ ไข หรือ เพิม่ เติมได้ ที่ โทร. 085-4619822 / 089-7793903

ปฏิทินมิสซำอำทิตย์ ที่ 3 เทศกำลเตรียมรับเสด็จฯวันที่ 15 - 21 ธันวำคม 2013 วัน/เวลำ โอกำส / จุดประสงค์  สุขสำำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน  15 ธ.ค.13 06.00 น. อำทิตย์  สุ ขสำำรำญครอบครัว ตระกูลนิยมธรรมทุกครอบครัว และ 15 ธ.ค.13 ทุกคน 07.30 น.  สุ ขสำำรำญครอบครัว นำยสำยันต์ แสนปำก  สุ ขสำำรำญครอบครัว นำยสุ รชัย มือกุศล,น.ส.อุไลพร มรดก,ด.ญ.ปำริ ชำติ,ด.ช.สุ รเดช มือกุศล

ผู้ขอ -

ทำำบุญ -

คุณไอริ นทร์

200

น.ส.อุไลพร

300 200


 สุ ขสำำรำญครอบครัว น.ส.พรรณทิพย์ - นำยนิวฒั น์  ปัญญำยิง่ , อุทิศให้ เรจินำ มำรี อำ ไพจิตร,อันตน เซลิก, อันโตนีโอ บรรพต,เปำโล รณวิทย์ ว่ำมป้ อง,มีคำแอล เอกวิทย์ เจริ ญไชย,ยวงบัปติสตำ ไสย,เอลิซำเบ็ธ คำำบด,อันนำ บัวเลียน ว่ำมป้ อง,เปำโล คำำบัง,อันนำ คำำดี,เทเรซำ สมมิตร,ยวง บัปติสตำ วำริ ช,มำรี อำ จันที,ดำบตำำรวจ วัฒนำ ยงค์คำำ ชำ วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ท้ งั สองฝ่ ำย วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง  สุ ขสำำรำญแด่ ยำยชำติ อุทิศให้ มีคำแอล คำำพำด สกนธ วัฒน์,ยวง บอสโก ไพสันต์,ยวง บัปติสตำ อบมำ,ยำยปู่ ,เปโตร อูชยั พุดษำ  สุ ขสำำรำญครอบครัว คุณยำยวัฒนำ เหม อุทิศให้ เบดำ วันดี,ลูซีอำ คำำตำ,โทมัส เด่น เหม,อันเดร สกล,เทเรซำ วำที,อันเดร ซำบูลน,โรซำ ใสสว่ำง,อักแนส ต่ำง,มีคำแอล สถำพร,อักแนส จิตนำ,มัทธีอสั รุ่ งธรรม,ยวง พิชิต,ยอแซฟ บัว ไทย,เปำโล ทัง,เปโตร ทองเคลื่อน,มำรี อำ บุญล้อม,ฟิ ลิปเป ศรี สวัสดิ์,เปโตร บรรชัย,มำรี อำ รัชนี,ยวง บัปติสตำ สำคร,เป อัส มำรตี้,นำยสุ พิน อุปชำ,มำรี อำ แนบเนียน มณี รัตน์,เปโตร ขัน,มำรี อำ ฝ้ ำย,เทเรซำ คำำพัด,ยอแซฟ แฮม,เทเรซำ หนูรัก,เปโตร มนตรี  อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มำรี อำ สุพรรณ,อันนำ วิจิตร เหนือกลำง,ฟรังซิ สโก คำำมี,มอนิกำ คำำต่อน,เซซีลีอำ หำ,โทมำ สำย,คุณแม่ โกลเดีย ดำรณี ,ยอแซฟ คำำภำ,เปโตร บัวจันทร์ อำำจุฬำ, ฟรังซิ ส ลำำไย คำำศรี วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ  อุทิศให้ ซูซานนา บุญเย็น,เปโตร หยิน ดำารงไทย  อุทิศให้ รำฟำแอล วัชริ นทร์ อุดมเดช  อุทิศให้ เทเรซำ ประพันธ์ ยงบรรทม  อุทิศให้ เปโตร ทองใส กำยรำช  อุทิศให้ ฟิ โลมินำ ทองผัน่ บือกุศล  อุทิศให้ มีคำแอล ประเสริ ฐ ดำำรงไทย

ลูกๆหลำนๆ

ยำยชำติ

นำงลัดดำ

นำงพิสมัย

อ.บุญส่ ง ภรรยำ พี่นอ้ ง ยำยคำำพัน ลูกหลำน น.ส.ช่อผกำ

200

300

1,000

200

200 200 200 200 200 200

 อุทิศให้ เซซีรีอำ ออชลลำ อุดมเดช   อุทิศให้ ยอแซฟ สมเดช,เปโตร สมชำย ปำนแสน  อุทิศให้ ด.ญ.ธัญญำรัตน์ ขนุน,มำรี อำ ดำเรี ยน อุดมเดช, เบเดนิกโต สำยันต์ คำำศรี ,เปโตร จูห่ำว,เทเรซำ ประไพ จันทร์พิเชษฐ์,บุญเรื อง ฮัวงศ์,บำเยือง,องเยือง อุดมเดช,อันนำ ทัน สกนธวัฒน์,ประเสริ ฐ กงแก่นทำ  อุทิศให้ ยวง บัปติสตำ มงคล,อันนำ รำำไพ แวงโสธรณ์, กำทำรี นำ สุวรรณำ  อุทิศให้ เปโตร ทะ,อันนำ ดำนี,ฟิ ลิป ยงยุทธ แสนปำก, เทเรซำ ยำยพิมท์,โทมำ สู ง ทรงพล,ฟิ ลิป ไซร้,ยอแซฟ พรภิมล เชียงแมน  อุทิศให้ เปโตร ปรำโมทย์,ยอแซฟ จำำปำ,มำรธำ สนที มรดก,มำรี อำ วันเพ็ญ,เปโตร วีระศักดิ์ มือกุศล อำทิตย์  โมทนำคุณแม่พระ สุ ขสำำรำญครอบครัว นำงนวลอนงค์ 15 ธ.ค.13 เชียนพลแสน 10.30 น.  สุ ขสำำรำญครอบครัว นำงบุญรอด พงษ์พศิ  สุ ขสำำรำญครอบครัว นำงจินตนำ พงษ์พิศ  สุ ขสำำรำญครอบครัว ผอ.ขจรศักดิ์ โสริ นทร์  สุ ขสำำรำญครอบครัว นำงซ่อนกลิ่น นำยสุ พนั ธ์ นวำนุช  อุทิศให้ มำรี อำ เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,มีคำแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปำโล กฤษฏำ พัฒนิบูลย์ และญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ  อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคำแอล ประชัน กำยรำช  อุทิศให้ ยอแซฟ ละมุน ทองอันตัง  อุทิศให้ ยอแซฟ สมยศ พงษ์พิศ  อุทิศให้ เปโตร จำานงค์,อักแนส คำาปุน,มีคาแอล หนูเจียม พงษ์พิศ  อุทิศให้ ลูกา รสสา,อังเยลา คำาปุ่ น แร่ ถ่าย,คามิลโล ชัย พล อุปรี

ลูกๆ คุณรุ ้งนภำ นำงลำำไย

200 200 500

คุณจินตนำ

500 300

น.ส.อุไลพร

200

นางนวลอนงค์

1,000

นางศิริภาภรณ์ นางศิริภาภรณ์ นางศิริภาภรณ์ นางศิริภาภรณ์ ค.ตาเหงี่ย

200 200 200 200 200

ครู ชูศรี

200

นางวิไลวรรณ นางศิริภาภรณ์ นางศิริภาภรณ์

300 200 200

นางจันเพ็ญ

200


นางวิภา อำทิตย์  สุ ขสำำรำญแด่ คุณตำปรี ชำ ยำยกำวอน ชัยหมื่น และลูก 15 ธ.ค.13 หลำนทุกคน นางใจขวัญ 19.00 น.  สุ ขสำำรำญแด่ ด.ช.ชยุต วันทำแก้ว  สุ ขสำำรำญครอบครัว ยำยไข่ อุปพงษ์ และลูกๆ ยายไข่ หลำนๆ,ครอบครัวนำยสุวรรณ – นำงทัศนีย ์ ตงกง นำม,ครอบครัว นำยเสน่ห์ – นำงธนพร คำำหล่ำ,ครอบครัว นำยพูนศิลป์ – นำงอุบลวรรณ รำชคำำ,สุ ขสำำรำญแด่ น.ส.ประภำพร,นำยเจษฎำ อุปพงษ์, อุทิศให้มีคำแอล สวำท,เทเรซำ จันทร์จิรำ,ฟรังซิ ส เซเวียร์ ประสำท,ยูลีอำนำ บัวพำ อุปพงษ์,เปโตร ออม กิตติ รำช,มำระโก ไอศวรรค์ อินธิเสน,นำยประพจน์ คำระวะ,ฟิ ลิป บัวไหล,อันตำเซี ย ประเสริ ฐ แสนสุ ริวงศ์ วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ ล่วงลับ คุณพิมพา  อุทิศให้ ยอแซฟ องตี่,มำรี อำ บำหนำำ,ยอห์น องแห่ง,มำรี อำ บำแห่ง,เปโตร ปัญญำ,มำรี อำ รัญจวน วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง นางวิภา  อุทิศให้ ยอห์น คมดี ชัยหมื่น,ยวง บัปติสตำ องเกิ่น,มำรี อำ บำเผ เลวัล,เปโตร สมบูรณ์,มีคำแอล ศรำวุฒิ ศรี สกลวงศ์, มีคำแอล เพ็ง แสนโสม วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณ ในไฟชำำระ น.ส.ช่อผกำ วันจันทร์  อุทิศให้ มีคำแอล ประเสริ ฐ ดำำรงไทย ครู สินธุ์ 16 ธ.ค.13  อุทิศให้ มำรี อำ ไสว,เทเรซำ ดำริ นทร์ สมใจเพ็ง นำยปัตตำนี 06.00 น.  อุทิศให้ เอเจียน คมสัน เสนำชัย นางวารุ ณี วันอังคำร  อุทิศให้ เปโตร ทองใส กำยรำช น.ส.ช่อผกำ 17 ธ.ค.13  อุทิศให้ มีคำแอล ประเสริ ฐ ดำำรงไทย ลูกๆหลำนๆ 06.00 น.  อุทิศให้ โจเซฟิ นา บัวเลียน อุดมเดช ครบ 3 เดือน  อุทิศให้ ยวง บัปติสตำ มงคล,อันนำ รำำไพ แวงโสธรณ์ คุณตะวัน แม่ วันพุธ  สุ ขสำำรำญแด่ นำยเจษฏำ อินธิเสน ภรรยำ – ลูกๆ 18 ธ.ค.13  อุทิศให้ เปโตร บันเทิง อุปรี

200 300 500

06.00 น.

วันพฤหัส 19 ธ.ค.13 06.00 น.

200 300

200 500 200 200 200 200 300 200

07.30 น. วันศุกร์ 20 ธ.ค.13 06.00 น. วันเสำร์ 21 ธ.ค.13 06.00 น.

 อุทิศให้ มีคำแอล ประเสริ ฐ ดำำรงไทย  อุทิศให้ โจเซฟิ นา บัวเลียน,ยอแซฟ ลอง,เปโตร สมเดช อุดมเดช วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ  สุ ขสำำรำญครอบครัว นำงประพิศ นำยวีระชัย สิ ริเวียงสกุล  สุ ขสำำรำญคล้ายวันเกิด นางใจขวัญ แดงลีท่า  อุทิศให้ โจเซฟิ นา บัวเลียน,ยอแซฟ ลอง,เปโตร สมเดช อุดมเดช วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ  อุทิศให้ เปโตร วิวฒั น์,เทเรซำ ละมัย ศรี วรกุล  อุทิศให้ ยอห์น คมดี ชัยหมื่น,ยวง บัปติสตำ องเกิ่น,มำรี อำ บำเผ เลวัล,เปโตร สมบูรณ์,มีคำแอล ศรำวุฒิ ศรี สกลวงศ์, มีคำแอล เพ็ง แสนโสม วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณ ในไฟชำำระ  อุทิศให้ โทมำ พิลำ,อันนำ ทองอยู่,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรี อำ สมำน รักษำนำม,เป โตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์ วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ  มิสซาอุทิศให้ เปำโล ถอน ปำนสังข์ ครบ 1 ปี ,มำรี อำ กองแพง ปำนสังข์ ครบ 7 ปี ,อำนำสตำซี อุส สำน,ฟรังซิ สกำ นุย้ ปำนสังข์  สุ ขสำำรำญครอบครัว นำงประพิศ นำยวีระชัย สิ ริเวียงสกุล  อุทิศให้ โจเซฟิ นา บัวเลียน,ยอแซฟ ลอง,เปโตร สมเดช อุดมเดช วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ  สุ ขสำำรำญครอบครัว นำงประพิศ นำยวีระชัย สิ ริเวียงสกุล  อุทิศให้ โจเซฟิ นา บัวเลียน,ยอแซฟ ลอง,เปโตร สมเดช อุดมเดช วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ  อุทิศให้ กำทำรี นำ ภำพ พำพรหมฤทธิ์ ครบ 44 ปี ,มัทธีอสั เลียน พำพรหมฤทธิ์  อุทิศให้ โทมำ พิลำ,อันนำ ทองอยู่,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรี อำ สมำน รักษำนำม,เป โตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์ วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

น.ส.ช่อผกำ ลูกๆหลำนๆ

200 200

นางประพิศ นางใจขวัญ ลูกๆหลานๆ

200 200 200

นางวิภา

200 300

นางประพิศ

200

นางละคร

1,200

นำงประพิศ ลูกๆหลำนๆ

200 200

นางประพิศ ลูกๆหลานๆ

200 200

ครู สินธุ์

200

นางประพิศ

200


14.00 น.

 มิสซาอุทิศให้ เปโตร ทองใส กำยรำช ครบ 100 วัน

ยายพัน

500

ปีที่ 28 ฉบับที่ 50 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ 15 - 21 ธ.ค. 56.doc  
ปีที่ 28 ฉบับที่ 50 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ 15 - 21 ธ.ค. 56.doc  
Advertisement