Page 1

UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF

AT H R O FA P R I F Y S G O L C Y M R U, C A E R D Y D D

Rhifyn 01 2009

y tu mewn... Hybu gallu tud 4

Graddio 2009 tud 7 - 8

alwmniwm Cylchgrawn Cyn Fyfyrwyr UWIC

Llwyddiant BAFTA tud 10

Artist y Flwyddyn yng Nghymru tud 10

Mae’r Ysgol Reoli’n symud! tud 12

Cyncoed - 40 mlynedd yn ddiweddarach tud 15 - 16

Agor

llwybrau newydd i’r deillion tud 3 - 4


Swyddog newydd y Cyn Fyfyrwyr

Holiadur Cyn Fyfyrwyr UWIC Ym mis Medi e-bostiwyd dolen gennym i’n holiadur ar-lein ac mae’r ymateb yn wych. Diolch i bawb sydd wedi ymateb. Os na chawsoch yr e-bost ac y byddech am roi eich profiad chi yn gyn fyfyriwr i ni, gallwch gael hyd i’r ebost ar ein gwefan: www.uwic.ac.uk/ alumni Mae UWIC yn ymrwymedig i leihau effaith amgylcheddol anfon ein cylchgrawn allan i’n cyn fyfyrwyr. Os yw’n well genych gael fersiwn electronig, rhowch eich cyfeiriad ebost i ni gan ddangos eich dewis. Os yw’n well gennych gael copi papur, byddem am gael gwybod eich cyfeiriad e-bost hefyd er mwyn i ni gael anfon diweddariadau atoch yn ystod y flwyddyn. Cofiwch roi gwybod i ni os byddwch yn symud ty^ neu os na fyddwch am dderbyn y cylchgrawn. Manylion Cyswllt Os ydych am gysylltu â Swyddfa’r Cyn Fyfyrwyr, gallwch ebostio alumni@uwic.ac.uk neu ffonio 029 2020 1590. Rydym wedi’n lleoli yn UWIC Foundation, Campws Cyncoed, Heol Cyncoed, Caerdydd CF23 6BN Credits: Golygwyd Alwmniwm gan Claire Grainger â diolchiadau i’r tîm cyfathrebiadau Dyluniwyd gan Sarah Garwood, Gwasanaethau Creadigol UWIC, Cyfathrebu a Marchnata 1

Uchod: Myfyrwyr ar eu ffordd i ddarlithoedd yn mynd heibio i Dŷ’r Coleg ar Gampws Cyncoed ar ei newydd wedd a lle y mae swyddfa newydd y cyn fyfyrwyr wedi’i lleoli.

Helo oddi wrth swyddfa’r Cyn Fyfyrwyr

Uchod: Claire Grainger, Swyddog Cyn Fyfyrwyr UWIC

Mae’n bleser mawr i mi gael eich croesawu i gylchgrawn y cyn fyfyrwyr ar ei newydd wedd! Gwelwyd nifer o newidiadau gwych yma yn UWIC yn ystod y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf, gan gynnwys creu yr UWIC Foundation newydd. Rydym yn dîm bychan, ac mae’r gwaith o safbwynt y Cyn Fyfyrwyr a’r gwaith Datblygu yn digwydd law yn llaw i gyfeirio cymorth gan ein cyfeillion a’n cyn fyfyrwyr i’r achosion mwyaf teilwng yn y sefydliad. Dechreuais yn fy swydd yn Swyddog y Cyn Fyfyrwyr ym mis Ionawr ac mae’n anodd credu sut mae’r amser wedi gwibio heibio! Rwyf wrth fy modd yn siarad â’n cyn fyfyrwyr o bob rhan o’r byd, p’un ai y bydd hynny wyneb yn wyneb â nhw, dros y ffôn, ar e-bost neu arlein. Rydych yn grw^ p mor amrywiol o bobl ac mae gennych gymaint o storïau rhyfeddol. Os ydych am i ni gynnwys stori yn ein cylchgrawn nesaf, cofiwch roi gwybod i ni! Rydym wedi gweithio’n galed i ehangu rhwydwaith y cyn fyfyrwyr er mwyn iddo gynnwys pob un o’n cyn fyfyrwyr ac erbyn hyn mae cysylltiad gennym â thua 20,000 ohonoch, ond rydym bob amser yn chwilio am ragor. Y cam nesaf fydd gwneud i’r rhwydwaith hwn weithio’n dda ar gyfer pob un o’n cyn fyfyrwyr drwy ddigwyddiadau cymdeithasol, aduniadau a chyfleoedd gwella gyrfaoedd a busnesau. Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes awgrym gennych yngly^ n â’r ffordd y gallai’r rhwydwaith fod o fudd i chi!


Croeso gan yr Is-Ganghellor

A minnau’n eistedd fan yma yn y ddarlithfa newydd yn Llandaf, rwy’n sylweddoli mor anodd y byddai i lawer o’n cyn fyfyrwyr adnabod UWIC fel y mae heddiw. Mae gennym bedwar campws ar draws Caerdydd ynghyd ag ysgolion partner yn Llundain, Singapore, Malaysia a Bangladesh. Mae mwy na 10,000 o fyfyrwyr o fwy na 125 o wledydd gwahanol yn astudio ar fwy na 100 o’n rhaglenni gradd. Daeth UWIC ar frig y rhestr mewn 4 pôl cenedlaethol eleni, yn brifysgol newydd orau Cymru. Agorwyd Canolfan Diwydiant Bwyd newydd yn Llandaf a bwriwyd y seiliau yno hefyd ar gyfer adeilad newydd Ysgol Reoli Caerdydd. O ran y staff, penodwyd Deon newydd i Ysgol y Gwyddorau Iechyd, Caerdydd yn dilyn ymddeoliad Dr Maureen Bowen. Mae’r Athro Adrian Peters yn gweithio yn UWIC ers 1995 a dyfarnwyd Cadair Bersonol Prifysgol Cymru iddo yn 2005. Bu Adrian, yn rhinwedd ei swydd yn Gyfarwyddwr Ymchwil yr Ysgol, yn flaengar yn y gwaith o ddatblygu diwylliant ymchwil cryf yn UWIC gan ymgymryd â gwaith ymchwil arloesol i ficrobioleg bioffilmiau, rheoli bioffilmiau yn y broses o gynhyrchu bwyd a defnyddio systemau rheoli diogelwch bwyd yn y diwydiant bwyd. Dymunwn yn dda i Maureen ar ei hymddeoliad, a chroesawn Adrian i’w swydd newydd.

ymchwil ôl-radd.

Mae newidiadau hyd yn oed mwy cyffrous ar y gweill.

Digwyddodd un newid mawr arall yn Swyddfa ein Cyn Fyfyrwyr. Bellach mae Swyddog Cyn Fyfyrwyr gennym, sef Claire Grainger, sy’n ehangu’r rhwydwaith yn raddol iddo gael cynnwys pob myfyriwr o UWIC ac o’i Sefydliadau Cychwynnol.

Pleser o’r mwyaf i mi yw cael dweud wrthych y rhoddwyd Grymoedd Dyfarnu Graddau Ymchwil i UWIC ym mis Awst eleni. Rhoddwyd yr awdurdod i ddyfarnu ein graddau ymchwil ni ein hunain i fyfyrwyr doethurol i ni yn dilyn archwiliad eang a thrylwyr gan aseswyr QAA (Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd) a gyfarfu â chynrychiolwyr o’n llywodraethwyr, ein staff academaidd a’n myfyrwyr

Rhoddwyd Grymoedd Dyfarnu Graddau a Addysgir i ni yn 1993, er na chawsant eu defnyddio gan y byddai ein myfyrwyr yn parhau i dderbyn dyfarniadau Prifysgol Cymru. Ond, gan fod y ddau fath o Rym Dyfarnu Graddau gennym bellach, bydd y sefydliad yn ceisio sicrhau’r hawl i alw ei hun yn Brifysgol yn ei haeddiant ei hun. Felly, bydd angen enw newydd arnom ac rydym wrthi’n ymgynghori ar hyn o bryd ynglŷn â’r enw hwnnw. Erbyn i chi dderbyn y cylchgrawn nesaf i gyn fyfyrwyr, mae’n ddigon posib y bydd enw newydd gennym ac y bydd dosbarth 2011 yn graddio o brifysgol newydd!

ymddiriedolaethau elusennol.

Croeso gan yr Is-Ganghellor

Yn ddiweddar roeddwn yn bresennol yn aduniad Dosbarth 1969 ac roedd yn foddhad mawr cael cwrdd â graddedigion o 40 mlynedd yn ôl. Cefais gyfle i gyfarfod â chyn fyfyrwyr ar ymweliad â Hong Kong yn ddiweddar hefyd. A ninnau’n edrych i’r dyfodol, bydd cynhorthwy ein cyn fyfyrwyr a’n cyfeillion yn dod yn fwy ac yn fwy pwysig wrth i ni geisio gosod UWIC ymhlith 5 Prifysgol newydd orau’r DU a denu myfyrwyr eithriadol o bob rhan o’r byd beth bynnag fydd eu cefndir cymdeithasol a diwylliannol. Rwy’n gobeithio y gwnewch fwynhau darllen am rai o’n llwyddiannau diweddar.

Yr Athro Antony J Chapman Is-Ganghellor

Mae Claire yn gweithio o fewn UWIC Foundation a sefydlwyd er mwyn gwella’r berthynas sydd rhyngom a’n cyn fyfyrwyr a’n cyfeillion a chodi arian ychwanegol oddi wrth y grwpiau hyn ac oddi wrth fusnesau lleol ac 2


Peepo

Agor llwybrau newydd i’r deillion Sut gellir disgrifio Dylunio Cynhyrchion? Gwneud rhywbeth sy’n gwneud ei waith yn dda ond sy’n edrych yn dda hefyd, efallai. A Dylunio Cynhyrchion Uwch? Beth am ddyfeisio rhywbeth chwyldroadol, sy’n edrych yn wych - er gwaethaf y ffaith na all y bobl fydd yn ei ddefnyddio, weld hyd yn oed? Mae Jason Perkins, 34, a raddiodd ym Mehefin 2009 ag MSc mewn Dylunio Cynhyrchion Uwch, wedi creu system lywio â lloeren (sat nav) sy’n torri tir newydd ac sydd wedi’i chynllunio i helpu pobl sy’n ^ n i’r deillion i defnyddio cw symud drwy strydoedd prysur a mannau sy’n newydd iddynt. Mae’r GPS chwyldroadol sy’n cael ei dal yn y llaw, y rhoddwyd yr enw Peepo™ arni, yn galluogi defnyddwyr sydd â nam ar eu golwg i siarad i mewn i’r ddyfais a fydd yn defnyddio technoleg sat nav i gael hyd i gyfarwyddiadau. O ganlyniad i lywio celfydd wedi hynny drwy gyfrwng dirgryniadau a pharthau curiadau ar flaenau bysedd y defnyddiwr, caiff y 3

defnyddiwr hwnnw ei dywys yn ofalus i’w gyrchfan, a bydd sensor arall yn rhoi gwybod i’r defnyddiwr a fydd yn teithio yn y cyfeiriad iawn. Mae’r cynnyrch maint cledr llaw yn gallu ffitio ar dennyn metel y ci tywys heb amharu ar allu’r perchennog i drafod y ci. Roedd angen 12 mis i ddatblygu’r cynnyrch ac yn y cyfnod hwn bu Jason yn gweithio gyda grw^ p ffocws oedd wedi’i leoli yn Sefydliad y Deillion Caerdydd i brofi’r cynnyrch ar hyd bob cam o’r ffordd. Gareth Loudon yw Cyfarwyddwr y Cwrs Dylunio Cynhyrchion Uwch. Mae’n falch dros ben o’i fyfyriwr gradd diweddar: “Daeth ei

fewnwelediad cyntaf i Jason drwy’r gwaith ymchwil a wnaeth gyda phobl o Sefydliad y Deillion Caerdydd, a’r canlyniad fu’r ddyfais wych hon. Ochr yn ochr â’r llwyddiant cychwynnol hwn roedd ymrwymiad a gwaith caled eithriadol Jason i geisio troi’r ddyfais yn ffaith fasnachol." Enillodd dyfais arloesol Jason Wobr Dewis y Bobl eisoes, sef gwobr a roddir drwy bleidlais y cyhoedd ym Mhrydain, ac fe’i rhoddwyd ar restr fer Gwobr Ddylunio Myfyrwyr Rhyngwladol Syr James Dyson 2009 hefyd. Wrth roi sylwadau ar yr hyn a ysbrydolodd y ddyfais, meddai Jason: “Roedd awydd gwirioneddol ynof i ddylunio cynnyrch fyddai’n

gwella bywydau pobl mewn ffordd sylfaenol. Rwy’n teimlo erioed bod cystadleuwyr yn mynd i’r afael â’u gwaith dylunio o safbwynt segur, heb ddarparu ar gyfer anghenion y defnyddwyr mewn ffordd go iawn. Yn ôl sylwad un defnyddiwr, ‘Mae’n hollbwysig i mi fod cynnyrch yn gweithio’n wirioneddol dda ond, yn ogystal, mae ei ddiwyg yn bwysig i mi hefyd – nid yw’r ffaith na allwn weld yn golygu nad ydym yn poeni yngly^ n â sut mae pobl eraill yn ein gweld ni’.” Yn ôl Jane McCann, sy’n ^ p ffocws fu’n aelod o’r grw rhoi prawf ar y cynnyrch, mae’r ddyfais yn un ddefnyddiol dros ben: “Roeddwn am fod yn gallu gwneud fy ffordd o

gwmpas mannau newydd heb fod rhaid i mi ofyn i bobl eraill. Nid yw ’nghlyw yn dda iawn chwaith a rhwng hynny a’r traffig prysur swnllyd, mae’n well gen i beidio â defnyddio ffonau clust - felly mae’r GPS yn hollol iawn ar fy nghyfer i.” O ran y dyfodol, mae Jason bellach â’i fryd ar lwyddo yn y farchnad yn UDA. “Rwyf wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth y Cynulliad eisoes sy’n beth gwych, ond nawr rwy’n chwilio am noddwr arall o gwmpas £10,000, naill ai yn y DU neu yng Ngogledd America lle mae mwy o fwlch yn y farchnad o safbwynt cynhyrchion ar gyfer y deillion, er mwyn i Peepo™ gael cyrraedd y man lle y dylai fod yn y farchnad.”


Hybu Gallu o fewn Anabledd

Hybu gallu o fewn anabledd Mae tua 1,000 o fyfyrwyr sydd wedi datgan bod ganddynt anabledd wedi dewis astudio yn UWIC. Ymhlith yr anableddau mae namau ar y synhwyrau, anawsterau symud, cyflyrau meddygol, anawsterau iechyd meddwl ac anawsterau dysgu penodol megis dyslecsia a dyspracsia. Bydd pob myfyriwr fydd yn astudio yn UWIC yn cael asesiad i ddarganfod beth yn union yw ei anghenion, a bydd y cymorth a roddir yn gwneud gwahaniaeth enfawr, fel y mae Amanda Brassington yn esbonio: “Ces asesiad gan ymgynghorydd anabledd pan wnes i fy nghais. Roeddwn yn rhyfeddu ar faint o feddalwedd a chyfarpar ergonomig oedd ar gael ac a gafodd ei roi i mi i’m helpu gyda’r gwaith o gymryd nodiadau a chwblhau fy aseiniadau. Ces diwtor cymorth dysgu a chyfaill hefyd. Heb gymorth y ddau, rwy’n teimlo ei bod yn annhebygol y byddwn naill

ai wedi aros ar y cwrs neu wedi llwyddo ynddo.” Graddiodd Amanda yn 2008 â gradd mewn Therapïau Cyflenwol ac ar hyn o bryd mae’n astudio’n rhan-amser ar y cwrs TAR. Mae un o’r aseswyr anabledd yn ddall ei hun. Mae Stuart Ball, sy’n Asesydd Sgiliau Astudio a Thechnoleg, yn ffigwr adnabyddus o gwmpas y campws, gyda Yardley ei gi tywys wrth ei ochr. “Mae UWIC yn lle gwych i rywun sydd ag anabledd weithio ynddo. Maen nhw’n deall pethau i’r dim. Er enghraifft, dyma’r lle cyntaf i mi weithio ynddo erioed lle mae ganddynt gorlan cw^ n, rhywle diogel

lle rwy’n gwybod y gallaf ollwng Yardley oddi ar ei thennyn iddi gael gwneud ei busnes. Rhywbeth mor syml â hynny sy’n gallu gwneud gwahaniaeth go iawn i fywyd bob dydd. Enillodd Jan Williams, sy’n fyfyriwr graddedig mewn Celfyddyd Gain, wobr Helen Gregory (a £500 o arian) am ei gwaith peintio yn ystod ei thrydedd flwyddyn yr haf yma. Roedd hwn yn beth mawr i Jan sy’n byw gydag arthritis gwynegol ers rhai blynyddoedd. Am ei bod yn byw gyda’r anabledd hwn, dewisodd Jan ymchwilio i gelf ac anabledd ar gyfer ei thraethawd hir a bu’r broses hon yn ogystal â

chreu gwaith celf yn rhyddhaol iawn iddi. “Mae wedi adfer fy hunanbarch” meddai. Yn ôl Jan, bu’r cymorth a gafodd yn rhyfeddol: "Mae fy nhiwtoriaid wedi bod yn anhygoel. Maen nhw’n gwybod sut rwy’n teimlo a sut y dylwn gael fy nhrin ac mae’r Gwasanaeth Anabledd wedi bod yn wych hefyd." Unwaith y bydd myfyrwyr yn graddio, gallant barhau i elwa o gymorth gan UWIC. Mae’r sefydliad wedi bod yn gweithio gyda Mynediad i Waith yn rhan o fenter newydd Canolfan Byd Gwaith i roi cymorth i raddedigion wrth iddynt symud o fyd addysg i fyd gwaith.

Bu’r fenter yn fuddiol i Sophie Dyment, 24, sydd â nam ar ei golwg ac yn gweithio yn swyddog prosiect ar gyfer Cyngor Cymru i’r Deillion:

“Mae’r prosiect wedi rhoi llawer o gymorth i mi ac wedi darparu bysellfwrdd mwy o faint, gliniadur a chwyddhadur electronig, sy’n fy ngalluogi i wneud fy ngwaith yn effeithiol. Mae’r math yma o gymorth yn gwneud gwir wahaniaeth i rywun ag anabledd.”

4


Cyflwyno UWIC Foundation

UWIC wrthi’n codi arian Mae cymorth dyngarol yn hanfodol ar gyfer datblygiad UWIC a sefydlwyd UWIC Foundation i gael annog a gofalu am y cymorth hwn oddi wrth gyn fyfyrwyr, staff, cyfeillion a sefydliadau. Felly pam dylai pobl gefnogi UWIC yn y ffordd yma? Mae addysg yn newid bywydau ac mae UWIC am barhau i wneud gwahaniaeth yng Nghymru, yn y DU ac yn rhyngwladol. Gall cymorth gan gyn fyfyrwyr, cyfeillion a sefydliadau ein helpu i gryfhau’r gwaith ymchwil er mwyn mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu ein cymdeithas, cynnig ysgoloriaethau i’r rheiny sydd ag angen ein cymorth neu wella’r cyfleusterau i bawb yn ein cymuned. Gall pob rhodd, boed honno’n fach neu’n fawr wneud gwahaniaeth. Gallwch gefnogi UWIC mewn llawer ffordd, felly cysylltwch â ni er mwyn cael mwy o wybodaeth. Arian Cyfatebol Ni fu amser gwell erioed i ddechrau neu i gynyddu lefel eich cymorth i UWIC wrth i’r Llywodraeth lansio Rhaglen Arian Cyfatebol newydd ar gyfer rhoddion i addysg uwch. A chithau’n gyn fyfyriwr neu’n gyfaill i UWIC – ble bynnag yr ydych yn y byd ar hyn o bryd – drwy’r raglen hon gallwn ddyblu gwerth eich rhodd heb ddim traul ariannol ychwanegol arnoch chi. I roddwyr yn y DU, bydd y bonws hwn yn berthnasol i’r rhodd ei hun ac i’r Rhodd Cymorth y gallwn hawlio ar eich rhodd, a gallai hyn gynyddu eich cyfraniad i UWIC yn sylweddol. Byddai rhodd o £10 yn werth £25.30 i ni mewn gwirionedd!

Cronfa Flynyddol UWIC Yn ddiweddar, sefydlwyd Cronfa Flynyddol UWIC i godi arian oddi wrth gyn fyfyrwyr, staff a chyfeillion y sefydliad. Bydd yr arian hwn yn cael ei ddosbarthu’n flynyddol i brosiectau o fewn UWIC er mwyn: • Gwella amgylchedd campws i bawb yn ein cymuned • Ysgoloriaethau ar gyfer y rheiny sydd ag angen ein cymorth i’w helpu i wneud y gorau o’u gallu • Cryfhau’r gwaith ymchwil er mwyn mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu ein cymdeithas • Adnoddau sy’n canolbwyntio ar gynnig y profiad gorau i’r myfyrwyr. Gwerthfawrogir yn fawr bob cyfraniad i’r Gronfa Flynyddol, boed hwnnw’n fach neu’n fawr. A chofiwch fod eich rhodd i ni yn werth dwywaith cymaint nawr!” I gael gwybod mwy am Gronfa Flynyddol UWIC a’n meysydd blaenoriaethol ar gyfer codi arian, cysylltwch â ni ar 029 2020 1590 neu uwicfoundation@ uwic.ac.uk neu gallwch gael mwy o wybodaeth ar www.uwic.ac.uk/uwicfoundation 5

Yr hyn a gyflawnwyd gennym Sefydlwyd yr UWIC Foundation eleni a chodwyd dros £55,000 eisoes i gefnogi prosiectau a gweithgareddau gwerthfawr o fewn UWIC. Ymhlith y prosiectau a gefnogwyd roedd rhaglen allgymorth chwaraeon i blant, prynu cyfarpar newydd i Ganolfan Chwaraeon i’r Anabl Cymru, ymchwil o safon byd ar briodweddau gwrthfacteriol mêl, adnoddau llyfrgell ac ysgoloriaethau newydd ar gyfer myfyrwyr dawnus. Rydym yn ddiolchgar dros ben am yr holl gefnogaeth a gawsom - sydd wedi gwneud gwir wahaniaeth. Rydym yn gweithio ar y cyd â JustGiving, prif wefan codi arian ar-lein y DU, felly gallwch roddi a chodi arian i ni arlein. Os ydych am ein cefnogi, gallwch fynd i: www.justgiving.com/uwicfoundation/donate

Hanner Marathon Caerdydd Wrth i’r cylchgrawn hwn fynd i’r wasg, mae Claire, Swyddog y Cyn Fyfyrwyr, newydd redeg Hanner Marathon Caerdydd i gefnogi UWIC Foundation.

Mae Claire yn mynnu nad yw hi’n rhedwr gwych gan iddi orffen tua chefn y ^ p, ond mae hynny’n grw gwneud ei hymdrechion hyd yn oed yn fwy gwerthfawr. Os ydych am gefnogi ymdrech Claire, mynnwch olwg ar ei thudalen Justgiving ar http://www.justgiving. com/ClaireRunning Cardiff


Cyngor Gyrfaoedd

Felly…mae’r cymhwyster gennych, ond beth am y swydd? Mae pob un ohonom wedi clywed storïau sy’n ddigon i godi braw arnom am y prinder swyddi i raddedigion eleni wrth i’r dirwasgiad wasgu pobl o’u swyddi presennol a gorfodi cwmnïau i dorri nôl ar gyflogi gweithwyr newydd. Yn ôl erthygl ddiweddar yn yr Observer, “Mae graddedigion sy’n cystadlu yn un o’r marchnadoedd swyddi mwyaf anodd ers degawdau yn troi i werthu o ddrws i ddrws wrth i lawer ohonynt anobeithio y cân nhw swydd barhaol.”

Mae cymorth i oresgyn y dirwasgiad wrth law i raddedigion UWIC! Sut gall UWIC helpu? I ddechrau, mae’r hawl gan bob Cyn Fyfyriwr a raddiodd o UWIC yn ddiweddar i ddefnyddio ein Gwasanaeth Gyrfaoedd wedi iddynt raddio. Gall ein tîm dynodedig, o dan arweiniad Alyson Twyman, eich helpu i gynllunio eich gyrfa, eich CV a rhoi cyngor ar geisiadau, chwilio am swydd, ac ymarfer ar gyfer cyfweliadau. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.uwic.ac.uk/careers neu ebostiwch careers@uwic.ac.uk. Bydd ein tîm GO Wales yn cynnig lleoliadau hefyd fydd yn parhau am ryw 10 wythnos gydag ystod o gyflogwyr, gan gynnig cyfle i raddedigion fireinio a dangos eu sgiliau proffesiynol a chael tâl o £240 o leiaf yr wythnos ar yr un pryd. Yn ogystal, bydd y tîm yn cynnig cyfnodau blasu ar ffurf gwaith didâl (hyd at 2 wythnos o waith yn cysgodi neu’n rhoi cynnig ar waith y mae gennych ddiddordeb ynddo) ac arian ar gyfer datblygiad proffesiynol cymorthdaledig i raddedigion mewn cwmnïau bach a chanolig eu maint yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.gowales.co.uk neu ebostiwch gowales@uwic.ac.uk. Yn ogystal â chyngor gyrfaoedd, mae gan y CPPD (Canolfan Datblygiad Personol a Phroffesiynol) liaws o gyfleoedd i raddedigion sydd ag awydd i ddatblygu gwybodaeth, magu sgiliau newydd a dilyn diddordeb personol. Mewn dirwasgiad, gall bod â’r sgiliau diweddaraf ar eich CV wneud cymaint o wahaniaeth gan fod cyflogwyr yn fwy a mwy gofalus cyn penderfynu cyflogi pobl sydd â’u sgiliau’n ymddangos rhywfaint yn ‘rhydlyd’. Mynnwch wybod mwy am y cyrsiau a gynigir ar ein gwefan: www.uwic.ac.uk/cppd. Bellach mae gennym asiantaeth recriwtio fewnol, sef Education Specialists @ UWIC ar gyfer graddedigion addysg sy’n cynnig atebion proffesiynol a moesegol i ysgolion ac athrawon. I gael rhagor o wybodaeth, ebostiwch educationspecialists@uwic.ac.uk neu ffoniwch 029 2041 6951 / 029 2020 1524

Felly, dyna sut y gallwn helpu beth gallwch chi ei wneud? Un ffynhonnell gymorth sylweddol a gwerthfawr yw ein rhwydwaith o raddedigion sydd yn yr amrywiaeth mawr o ddiwydiannau lle mae gan raddedigion UWIC swyddi gwych. Ym meysydd Lletygarwch, Chwaraeon, Dylunio, Podiatreg, Addysgu - mae’n ddigon posib y bydd eich pennaeth nesaf wedi graddio yn UWIC ei hun. Gwnewch y gorau o’ch cysylltiadau - os ydych yn aros yn eich maes academaidd chi eich hun, mae eich darlithwyr yn gyswllt cryf â’r diwydiannau perthnasol, fel y mae’r myfyrwyr hynny sydd wedi graddio ^ p LinkedIn yn parhau i dyfu ar-lein, gan gynnig o’ch blaen. Mae ein grw rhwydwaith proffesiynol enfawr o bobl sy’n gwybod yn union o ble rydych yn dod. Yn amrywio o fentora gyrfaoedd, cynulliadau anffurfiol ar ôl gwaith, hyd at gyfleoedd partneriaeth mwy ffurfiol, rydym yn creu rhwydwaith gwirioneddol weithredol o bobl ddawnus, ddiwyd, sydd â’u ffocws ar y pethau maen nhw’n wneud. Rydych chithau bellach yn rhan o’r rhwydwaith hwnnw - gwnewch iddo weithio ar eich rhan. 6


Seremonïau Gradd a Chymrodorion Er Anrhydedd

Seremoniau Gradd a Chymrodorion Er Anrhydedd

Roedd y myfyrwyr oedd yn graddio o UWIC eleni yn siŵr o gael diwrnod i’w gofio wrth i’r seremonïau ddigwydd yn lleoliad delfrydol adeilad eiconig Canolfan Mileniwm Cymru. Bu mwy na 3,000 o fyfyrwyr o bum Ysgol academaidd UWIC yn dathlu eu llwyddiannau dros gyfnod o dri diwrnod. Yn ogystal, rhoddwyd eu graddau i lawer o fyfyrwyr Ysgol Fasnach Llundain yn rhan o’r bartneriaeth unigryw sydd rhwng y ddau sefydliad. Bob blwyddyn dyfernir Cymrodoriaethau Er Anrhydedd gan UWIC i unigolion sydd wedi enwogi eu hunain ac wedi cyfrannu’n sylweddol i’w maes. Yr haf eleni croesawyd saith Cymrawd newydd Er Anrhydedd gennym... 1. Julie Barratt Cyfarwyddwr Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd Cymru. Roedd rhan allweddol gan Julie yn arwain yr ymgyrch lwyddiannus oedd yn amlygu problem anghyfreithlon lladd a gwerthu cig nad oedd yn addas i’w fwyta yng Nghymru ,yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth yngly^n â chanser y croen yng Nghymru sydd wedi sbarduno rhai safleoedd awdurdodau lleol i gael gwared ar welyau haul. 2. Yr Athro Iram Siraj Blatchford Athro Addysg Plentyndod Cynnar yn Athrofa Addysg Prifysgol Llundain. Mae’r 7

Athro Blatchford yn academydd enwog a enillodd gydnabyddiaeth ryngwladol dros lawer o flynyddoedd am ei gwaith ym maes addysg plentyndod cynnar. 3. Yr Athro Paul Gough Dirprwy Is-Ganghellor a Deon Gweithredol Cyfadran y Celfyddydau Creadigol ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste. Mae’r Athro Gough yn un o’r prif academyddion ym maes celf a dylunio yn y DU ac mae’n enwog ag enw iddo’i hun yn arlunydd ac yn awdur hefyd. 4. Judith Isherwood Mae gan Judith, sy’n Brif Weithredwr Canolfan

Mileniwm Cymru, fwy na 27 mlynedd o brofiad o weithio yn y diwydiant celfyddydau perfformiadol. Yn ystod y cyfnod hwn, dynodwyd Judith yn gyfarwyddwr oedd yn gyfrifol am y Gemau Olympaidd pan oedd yn Brif Weithredwr dros dro yn Nhy^ Opera Sydney a oedd yn lleoliad chwaraeon ar gyfer Gemau Olympaidd Sydney ^ yl 2000 ac yn gartref i’r W Gelfyddydau Olympaidd. 5. Graham Mackenzie Mae Graham, fu’n Gadeirydd Anweithredol Wyndham UK Cyf, cwmni gwasanaethau peirianegol yn Ne Cymru, yn Gadeirydd BAR (British Association of


Seremonïau Gradd a Chymrodorion Er Anrhydedd

Reinforcement) ac yn ddiweddar fe’i penodwyd yn Gadeirydd Wolverhampton Graduations and Honorary Fellows Graduations and Honorary Fellows Development Company, sef corff sy’n cael ei arwain gan y sector preifat a’i noddi gan y llywodraeth, y rhoddwyd y dasg iddo o adnewyddu trefol yn ardal Wolverhampton. Yn ogystal bu Graham yn aelod o Fwrdd Llywodraethwyr UWIC ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio. 6. Syr William Stewart Mae Syr William, a wnaeth ymddeol yn ddiweddar yn Gadeirydd yr Asiantaeth Diogelu Iechyd, yn Gadeirydd Bwrdd

Cenedlaethol Diogelu Radiolegol hefyd a chafodd ei benodi i nifer o swyddi eraill uchel eu proffil. 7. Er Kwong Wah Cyfarwyddwr Gweithredol Athrofa Reoli, Ysgol Fusnes Dwyrain Asia. Ef yw un o ddinasyddion mwyaf nodedig Singapore sydd wedi derbyn nifer fawr o wobrau ac mae’n Commandant dans L’ordre des Palmes Academiques.

Mae’n dda gan UWIC gadarnhau hefyd y bydd John Inverdale, Matthew Maynard, Gerald Davies ac Abdul Rahman Taib, Gweinidog Addysg Llywodraeth Brunei Darussalam, yn cael eu hanrhydeddu yn Gymrodorion yn y dyfodol.

1

2

3

4

5

6

7

8


Cyn Fyfyrwyr yn y newyddion

Gweithiau Celf a Dylunio arobryn

UWIC yn Sylfaen i Ffasiynydd enwog

Bu ugain o raddedigion diweddar Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn UWIC yn hyrwyddo eu gwaith yn arddangosfa’r New Designers 2009 yn Llundain ym mis Gorffennaf. Hysbysebwyd y lle yn fan i “ddarganfod egni creadigol y genhedlaeth nesaf”. Mae New Designers yn dod â’r gwaith dylunio gorau gan raddedigion y DU at ei gilydd ac yn denu miloedd o bobl broffesiynol o bob rhan o’r sector sy’n chwilio am dalent newydd. Graddiodd Melissa Selmin (yn y llun) yn yr haf o Ymarfer Tecstilau Cyfoes â gradd anrhydedd yn y dosbarth cyntaf a’r wobr am y theori orau. Enillodd Melissa Wobr Dylunwyr Newydd Graham & Brown 2009 a rhoddwyd £1,500 iddi gan Gwmni Dylunio Graham & Brown hefyd. 9

Dewisodd y beirniaid Melissa am fod ei gwaith yn dangos “ymwybyddiaeth fasnachol gref a dealltwriaeth o batrwm, cyfansoddiad, lliw a gorffeniad cyfoes”. Gwnaeth ei dyluniadau gymaint o argraff ar Graham & Brown nes iddyn nhw gomisiynu dau ddarn ganddi i’w hargraffu yn fasnachol ar unwaith. Bydd Melissa yn mynd ymlaen i ymgeisio am rôl dylunydd gyda chwmni ac, o bosib, gyda Graham & Brown eu hunain. Daw ysbrydoliaeth Melissa oddi wrth ei threftadaeth sy’n deillio o’i chefndir hanner Tsieineaidd, hanner Eidalaidd. Mae’r

prosiect a enillodd y wobr iddi wedi’i ysbrydoli gan Tsieina ynghyd â’i gwerthfawrogiad personol hithau o gelf Japaneaidd. Enillodd Francesca Loam, a fu’n astudio BA Pensaernïaeth Fewnol, Wobr Gleeds am ei dyluniad ar gyfer y tu mewn i adeilad Habitat yn yr Ais yng Nghaerdydd. Roedd y beirniaid wrth eu bodd â’i “hail-ddefnydd creadigol a sensitif o adeilad oedd yn bodoli eisoes a hynny er mwyn cynhyrchu cyfleuster aml-ddefnydd dichonadwy a realistig. Gwnaeth ddefnydd diddorol o ardaloedd rhyngberthynol i gael creu llwybr rhesymegol i’r cyrchfan terfynol”.

Gwerthodd cyflenwadau o ffrog brint-llewpard gwerth £60 a ddyluniwyd gan Julien Macdonald allan o fewn pythefnos dros yr haf eleni, a hynny cyn i’r ffrog gyrraedd silffoedd Debenhams hyd yn oed. Medd Julien, a fu’n astudio ar y cwrs Sylfaen yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn 1994, “Cefais amser rhyfeddol yng Ngholeg Celf Caerdydd a dysgais lawer o sgiliau a thechnegau newydd yno a fu’n gymorth i mi wrth ddilyn trywydd fy ngyrfa mewn Dylunio Ffasiynau. Roedd yn lle gwirioneddol gwych i fod ynddo ac yn gyfnod arbennig iawn yn fy mywyd. Rwyf yn cymeradwyo’r cwrs hwn yn frwd iawn i bawb fyddai am ddilyn gyrfa mewn Celf neu Ffasiwn”. Mae’r dillad amrywiol sydd wedi’u dylunio gan Julien yn boblogaidd dros ben, yn enwedig yn yr hinsawdd economaidd bresennol a siopwyr gofalus yn mynd am ddillad gan ddylunwyr sydd ar gael ar brisiau’r stryd fawr. Yn ôl Debenhams, welson nhw erioed ymateb yn debyg iddo ac maent wedi archebu cyflenwadau ychwanegol o’r ffrog sy’n rhan o gasgliad Star a ddylunnir yn arbennig ar gyfer y siop gan Julien Macdonald.


Cyn Fyfyrwyr yn y newyddion

Cyn fyfyriwr yn ennill gwobr Artist y Flwyddyn yng Nghymru Mae Tim Freeman, a raddiodd o Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, UWIC, wedi ennill gwobr bwysig Artist y Flwyddyn yng Nghymru 2009. Mae Tim yn artist digidol ac astudiodd Gelfyddyd Gain ar gyfer gradd gychwynnol a gradd Meistr yn yr Ysgol. Derbyniodd y wobr a £2,000 mewn seremoni yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd.

Galw ar bob Awdur! Mae Swyddfa’r Cyn Fyfyrwyr yn dathlu gwaith ein cyn fyfyrwyr llengar mewn llyfrgell ddynodedig y cyn fyfyrwyr ac mae angen eich cyfraniadau chi arnom!

Curodd gwaith Tim, ‘Hidden System’ waith 500 o ymgeiswyr eraill i gael ennill y teitl. Mae’n dangos llun pibau diwydiannol anferth yn rhedeg drwy ran lonydd, hyfryd o Ardal y Llynnoedd. Dyma’r ail flwyddyn yn olynol i UWIC fod â chysylltiad uniongyrchol ag enillydd y wobr. Cafodd Phillipa Lawrence, darlithydd Tecstilau Cyfoes yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, ei choroni’n Artist y Flwyddyn yng Nghymru

yn 2008. Gwaith celf Tim oedd canolbwynt arddangosfa yn Neuadd Dewi Sant o waith yr holl

enillwyr a mwy nag 80 o weithiau a gyrhaeddodd y rhestr fer.

Hyd yma, dau lyfr yn unig sydd gennym: atgofion Dai Davies o’i fywyd yn golwr Cymru ac Everton, a llyfr Russell Deacon “The Governance of Wales”. Os ydych wedi ysgrifennu llyfr, nofel, straeon byrion, barddoniaeth, gwaith ffuglen neu ffeithiol, ac yr hoffech roddi copi wedi’i lofnodi, byddai’n dda iawn gennym ei arddangos yn ein casgliad.

Llwyddiant yng ngwobrau BAFTA Mae Richard Jenkins yn dathlu wedi iddo gipio un o wobrau mawr BAFTA Cymru am waith rhyngweithiol ar ‘Merlin’, y sioe boblogaidd ar y BBC. Ar hyn o bryd, Richard Jenkins, sydd â gradd BA Cyfryngau Darlledu o UWIC, yw’r Cynhyrchydd Rhyngweithiol y tu ôl i sawl rhaglen deledu lwyddiannus dros ben, gan gynnwys Ashes to Ashes, Mistresses a The Sarah Jane Adventures (a ddeilliodd o Doctor Who). Cyn hyn bu’n gweithio ar Doctor Who a Torchwood. Yn ei waith yn Gynhyrchydd Rhyngweithiol, mae Richard yn gyfrifol am gynhyrchu’r holl waith fideo, sain a’r delweddau ar gyfer llwyfannau rhyngweithiol y rhaglen, gan gynnwys y We, ffonau symudol, y botwm coch rhyngweithiol, itunes, iPlayer, BBC Youtube a BBC Bebo. “Gall hyn gynnwys popeth o gynhyrchu gemau ar gyfer y we, creu’r cynnwys y tu ôl i’r golygfeydd, hyd at ffilmio golygfeydd yn benodol ar gyfer cynnwys rhyngweithiol. Gall fy niwrnod amrywio o fod ar y set neu ysgrifennu syniadau ar gyfer comisiynau yn y dyfodol, hyd at gydbwyso fy nghyllidebau,” esboniodd Richard. Meddai Richard, wrth sôn am ei gynlluniau ar gyfer ei yrfa yn y dyfodol: “Ar hyn o bryd rwyf am aros gyda’r BBC. Rwy’n ddigon ffodus i gael gweithio gyda thîm gwych ac mae Cymru’n dod yn ganolbwynt i’r BBC o ran cynnwys rhyngweithiol cyffrous. Rydyn ni’n ddigon ffodus hefyd fod gennym lif o sioeau eithriadol sy’n cael eu creu yma yng Nghymru ar gyfer Prydain i gyd.” Roedd Richard hefyd yn rhan o dîm a gafodd ei enwebu ar gyfer prif wobr BAFTA yn y DU am ei waith ar Merlin. Mae hyn yn amlygu ei bwysigrwydd cynyddol ym myd darlledu, ac yntau ond wedi graddio yn 2005. Cyn hyn cafodd ei enwebu ar gyfer Emmy Rhyngwladol a BAFTA yn y DU am ei waith ar Doctor Who.

10


Cyn Fyfyrwyr yn y newyddion

Erbyn hyn, mae Canolfan y Diwydiant Bwyd ac Adeilad Ymchwil Iechyd yn Llandaf ar agor i fyfyrwyr ac i’n partneriaid busnes hefyd.

Gweinydd Gwin y Flwyddyn 2009

Un o’n cyn fyfyrwyr, Harriet Myers, yw gweithiwr cysylltiol KITE ac fe ddaw â phrofiad a chyfarpar diweddaraf Canolfan y Diwydiant Bwyd i gwmni Franks, sef teulu sy’n gwerthu hufen iâ yn Rhydaman. Mae Harriet yn dweud wrthym am ei gwaith: “Pan wnes i raddio â gradd mewn Cymdeithaseg o Abertawe, sylweddolais nad oeddwn yn awchu am gael mynd ar ôl un o’r swyddi oedd yn agored i mi. Roeddwn yn gwybod fy mod yn hoff o fwyd ac roeddwn am wneud gradd Meistr mewn disgyblaeth oedd yn gysylltiedig â bwyd. Ond, a minnau heb radd yn y gwyddorau, dewisais wneud yr HND mewn Gwyddor Bwyd a Thechnoleg yn lle hynny ac rwy’n gobeithio gwneud gradd Meistr hefyd yn y dyfodol.

Profi Blasau UWIC “Mae rhaglen KITE UWIC yn eich symud yn raddol ac yn ofalus i mewn i fusnes, sy’n beth gwych o’m rhan i, ac mae’r mynediad y mae’n ei roi i mi i gyfleusterau Canolfan y Diwydiant Bwyd yn rhyfeddol. Nid oes swît dadansoddi synhwyraidd gan y rhan fwyaf o gwmnïau bach, na reffractomedr, na mesurau gludedd ac ati – mae’n debyg i fod â chwpwrdd enfawr sy’n llawn pethau hud!” Mae Harriet yn ymwneud â gwaith meincnodi “i brofi mai hufen iâ siocled Franks yw’r gorau!” Bydd hi’n dod i Landaf cyn hir i ddefnyddio’r swît dadansoddi synhwyraidd newydd i brofi hufen iâ siocled newydd Franks - rwy’n gobeithio mai swyddog y cyn fyfyrwyr fydd y cyntaf i gael blas!

Mae Laura Rhys, a raddiodd o UWIC yn 2004 â gradd BA Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol, wedi’i choroni yn Weinydd Gwin y Flwyddyn yn y DU yn 2009. Llwyddodd Laura, sydd bellach yn Brif Weinydd Gwin yng ngwesty enwog TerravVina yn y New Forest, i drechu cystadleuwyr cryf yn y rownd derfynol a gynhaliwyd yn y Tate Modern yn Llundain. Cafodd y 15 a gyrhaeddodd y rownd gynderfynol eu hasesu gan banel o feirniaid proffil uchel o dan arweiniad y Prif Weinydd Matt Wilkin, Gearoid Devaney gweinydd gwin y flwyddyn y llynedd, a Tom Parker-Bowles yr awdur adnabyddus ar fwyd a diod. Wedi ennill ei lle yn un o’r tri olaf, bu rhaid i Laura gystadlu mewn cyfres o dasgau gan gynnwys sefyllfa chwarae rôl realistig mewn ty^ bwyta a oedd yn profi gallu’r gweinyddion gwin i ddelio â chwsmeriaid, eu sgiliau rheoli a’u gallu i ymdopi â phwysau; blasu ‘dall’; ymarfer paru bwyd a gwin; ac ymarfer yn erbyn y cloc i ddarganfod y camgymeriadau mewn rhestr winoedd. Yn y weithred olaf un, roedd rhaid i Laura a’r ddau arall (ill dau yn Ffrancwyr) arllwys magnwm o Champagne i 16 o wydrau, gan roi’r un faint ym mhob un heb fynd yn ôl at un o’r gwydrau. Cafodd Laura ei hysbrydoli i ddewis gyrfa mewn gwin wedi iddi ddilyn cyfres o gyrsiau gwin WSET (Wine and Spirit Education Trust) pan oedd yn astudio ar gyfer ei gradd. “Mae ennill y wobr wedi sicrhau fy mod yn cael fy nghydnabod gan fy nghyfoedion ac o fewn y diwydiant. Mae’n uchelgais gennyf oddi ar i mi ddechrau yn weinydd gwin bum ^ p mlynedd yn ôl ac, am fod cyn lleied o bobl wedi ennill y wobr hon, rwyf mewn grw dethol iawn. O ganlyniad hefyd mae gennyf fwy o hyder yn fy ngallu ac mae hynny’n beth positif iawn o ran fy ngyrfa yn y dyfodol.”

Uchod: Harriet yn pwyso twb o hufen iâ fanila Franks. 11


Ysgol Reoli Caerdydd

Mae’r Ysgol Reoli’n symud!

2009-10 fydd blwyddyn olaf y campws yn Rhodfa Colchester. Bydd y drysau’n cau i fyfyrwyr am y tro olaf ym mis Gorffennaf 2010 wedi mwy na 40 mlynedd o addysgu myfyrwyr mewn Technoleg Bwyd, Masnach, Lletygarwch, Hamdden, Twristiaeth a Rheoli. Bydd Ysgol Reoli Caerdydd yn symud i adeilad newydd ar gampws Llandaf y flwyddyn nesaf.

Wyddech chi... ...mai un o’r ffyrdd cyntaf y cafodd y campws yn Rhodfa Colchester ei ddefnyddio oedd er mwyn bod yn lleoliad ar gyfer y Tribiwnlys oedd yn ymchwilio i Drychineb Aberfan? Bu’r Tribiwnlys yn cwrdd am 76 o ddiwrnodau, y tribiwnlys a barhaodd am y cyfnod mwyaf yn hanes Prydain hyd y pryd hwnnw.

Bydd adeilad newydd Ysgol Reoli Caerdydd yn galluogi UWIC i ddod yn brif ganolfan yn y DU o ran addysgu ac ymchwilio mewn pynciau fydd yn cynnwys Busnes, Lletygarwch a Thwristiaeth. Bydd y cyfleuster newydd gwych hwn yn ein galluogi i arloesi ac i ddatblygu enghraifft dda o’r hyn y dylai ysgol reoli fod – yn gryf o ran y dysgu a’r addysgu, yr ymchwilio a’r arloesi, ac yn hygyrch i’r gymuned leol.

“Sanket, chi biau’r swydd!” Dychwelodd cyn fyfyriwr UWIC eleni i greu ein fersiwn ni ein hunain o “The Apprentice” - a enillwyd gan Sanket Hiremath o’r India.

Uchod:O’r chwith i’r dde, Phil Davies, Sanket Hiremath a’r Athro Antony Chapman, Is-Ganghellor UWIC

Creodd Phil Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr Hospital Innovations sydd wedi’i leoli yn Llaneirwg, Caerdydd, y cyfle i fyfyrwyr rhyngwladol ar y cwrs MBA yn Ysgol Reoli Caerdydd. Rhoddwyd y cyfle i fyfyrwyr gystadlu am leoliad blwyddyn yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau marchnata uchel eu proffil, gan gynnwys y cyfle i deithio dramor, rheoli adnoddau dynol, efarchnata a rheoli iechyd a diogelwch. Oddi ar i Phil raddio o Athrofa De Morgannwg (rhagflaenydd UWIC), mae ganddo yrfa ddisglair lwyddiannus yn y diwydiant meddygol rhyngwladol. Mae e bob amser yn awyddus i gefnogi UWIC, yn Llywydd Clwb Rygbi Dynion UWIC ac ef oedd y siaradwr gwadd yng nghinio’r MBA cyntaf.

Bwriedir cynnal “Taith Ffarwél” ar gyfer y cyn fyfyrwyr hynny a fyddai â diddordeb i ddweud ffarwél wrth yr adeilad. Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â swyddfa’r cyn fyfyrwyr.

Beth am noddi sedd? Rydym yn cynnig y cyfle unigryw i’n holl gyn fyfyrwyr a’n cyfeillion noddi sedd ym mhrif ddarlithfa’r adeilad newydd. Rhoddir eich enw ar blac arbennig a bydd y dynodiad hwn i’w weld ar ein gwefan hefyd yn gydnabyddiaeth o’ch cefnogaeth i Ysgol Reoli newydd Caerdydd. Bydd pob sedd yn costio £200* a gallwch roi eich enw eich hunan arno, neu er cof am un o’ch anwyliaid, neu yn rhodd i rywun sy’n annwyl i chi.

Bydd yr holl arian a godir yn helpu i gefnogi cenedlaethau o fyfyrwyr i ddod i gyflawni eu potensial academaidd. Cysylltwch â ni ar uwicfoundation @uwic.ac.uk neu ewch i www.uwic.ac.uk/ sponsoraseat fi gael rhagor o wybodaeth. *Nid yw’r pris hwn yn cynnwys unrhyw seddau dethol. 12


Newyddion Rhyngwladol

Proffil Cyn Fyfyriwr Rhyngwladol Enw: Goitseone Lucy Hopkins Gwlad: Botswana Rhaglen UWIC: Graddiodd â BSc (Anrh) Gwyddorau Biofeddygol ac MSc Gwyddorau Biofeddygol (2002-2007) Swydd Bresennol: Gwyddonydd Biofeddygol, Adran Haematoleg, GIG Tayside, Ysbyty Ninewells yn Dundee yn yr Alban Clywais am y bywyd rhyfeddol oedd gan fyfyrwyr UWIC drwy rai o’m ffrindiau a fu’n astudio yng Nghaerdydd pan oeddwn i’n astudio ym Mhrifysgol Botswana. Dewisais astudio BSc Gwyddorau Biofeddygol yn UWIC gan fod y cwrs wedi’i achredu gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd. O ganlyniad i’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiad a ddatblygais yn ystod fy astudiaethau, roeddwn yn fwy deniadol i gyflogwyr ac erbyn hyn rwy’n defnyddio’r sgiliau hynny bob dydd yn fy swydd bresennol. Drwy astudio yn UWIC, cefais y cyfle i gwrdd â phobl o bob rhan o’r byd. Mae rhai o’m ffrindiau wedi ymweld â’r cartref a’r teulu yn Botswana ac rwyf innau wedi ymweld â Chanada, y Swistir a Ffrainc gyda ffrindiau a wnes pan oeddwn yn UWIC. Rwy’n dal i gysylltu â’m darlithwyr a’m goruchwylwyr yn UWIC yn ogystal ag â’r Swyddfa Ryngwladol. ^ r a raddiodd yn y Oddi ar i mi raddio gydag MSc, rwyf wedi symud i’r Alban gyda fy ngw Celfyddydau Cain o UWIC lle y gwnaeth y ddau ohonom gwrdd â’n gilydd. Ar hyn o bryd, rwyf yn mwynhau heriau fy ngyrfa newydd yn Wyddonydd Biofeddygol yn y GIG.

De Cymru a Cenya yn Myfyrwyr yn cael y profiad gorau yn UWIC adeiladu cysylltiadau cryf Roedd UWIC yn falch iawn i gael croesawu Uchel Gomisiynydd Cenya ar ei ymweliad cyntaf â Chymru ym mis Mawrth 2009. Ei Ardderchogrwydd Joseph Muchemi, Uwch Gomisiynydd Cenya i’r DU a’r Swistir a Chynrychiolydd Parhaol y Sefydliad Morol Rhyngwladol, oedd yn noddi’r digwyddiad oedd â’r thema “elwa o’ch amser yn y DU”, ac a ddaeth â swyddogion o Cenya a myfyrwyr o brifysgolion o bob rhan o Dde Cymru at ei gilydd. Trefnwyd y daith gan George Karani, Athro Iechyd yr Amgylchedd yn UWIC, a gyfarfu â’r Uchel Gomisiynydd am y tro cyntaf yn 2004, ac sydd wedi adeiladu perthynas gref â Phrifysgol Nairobi ac wedi gweithio ar y cyd â’r brifysgol honno. Bu Mr Mulchemi yn trafod gyda’r Athro Antony Chapman, Is-Ganghellor UWIC, a chyfarfu â staff a myfyrwyr UWIC hefyd ynghyd â rhai o’r sefydliadau eraill yng Nghymru. Yn rhan o’i ymweliad prysur, roedd cyfarfodydd â Rhodri Morgan AC, Prif Weinidog Cymru, a Jane Hutt AC, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau. 13

Mewn arolwg myfyrwyr diweddar, rhoddwyd UWIC ar frig y rhestr yng Nghymru ac yn bedwerydd yn y DU am ansawdd profiad ei fyfyrwyr rhyngwladol. Bu arolwg ISB (International Student Barometer)yn holi barn myfyrwyr rhyngwladol mewn mwy nag 80 o Brifysgolion. Ar hyn o bryd, mae myfyrwyr o fwy na 125 o wledydd yn astudio yn UWIC a bydd y canfyddiadau yn helpu UWIC i adeiladu ar ei lwyddiant presennol ac i barhau i ddenu’r ymgeiswyr gorau o bob rhan o’r byd. Roedd John Phillips, Deon y Myfyrwyr Rhyngwladol, wrth ei fodd â’r canlyniad. “Mae cael graddfeydd boddhad mor uchel, yn enwedig felly o ystyried y gystadleuaeth fawr oddi wrth brifysgolion o bob rhan o’r DU, yn gwir amlygu ein hymrwymiad i gynnig profiad o’r safon uchaf i’n myfyrwyr rhyngwladol ac mae’n dyst gwirioneddol i waith caled holl staff UWIC.”


Newyddion Rhyngwladol

^ Ffurfio grw p cyn fyfyrwyr yn Shanghai Mae’n dda gennym gyhoeddi fod cangen o Gymdeithas Cyn Fyfyrwyr UWIC ar gael bellach yn Shanghai ar gyfer ein cyn fyfyrwyr sydd wedi’u lleoli ar Arfordir Dwyreiniol Tsieina. ^ p, fydd yn cael ei Nod y grw arwain gan Andrew Woods, ein Llysgennad swyddogol cyntaf ar gyfer Cyn Fyfyrwyr Rhyngwladol, yw bod yn ganolbwynt i gyn fyfyrwyr UWIC lle y gall y rhai sydd wedi’u lleoli yn yr ardal honno gwrdd â’i gilydd mewn digwyddiadau cymdeithasol, anerchiadau a rhwydweithio. Mae Andrew yn Is Lywydd JJ Communications sydd wedi’i leoli yn Shanghai, a bu Peter Wang a Robin Xie, y perchnogion, yn fyfyrwyr MBA yn UWIC.

Gallwch gysylltu ag Andrew drwy Swyddfa’r Cyn Fyfyrwyr: ebostiwch alumni@uwic.ac.uk.

Cinio yn Hong Kong Yr Athro Antony Chapman mewn cinio gyda rhai o’n cyn fyfyrwyr yn Hong Kong ym mis Mai yn ystod ei ymwelid byr â Phrifysgol Hong Kong. Roedd yr Is-Ganghellor yno ar gyfer seremoni graddio myfyrwyr oddi ar y cwrs MSc Rheoli Diogelwch Bwyd, sy’n cael ei ddilysu gan UWIC. Yn y llun isod gyda’r Athro Chapman mae: graddedigion UWIC Ada Mui a Ryane Wong gyda Jimmy Yao, a’r asiant lleol Steffany Lay yng Ngwesty Metropark Causeway Bay.

Cinio Blynyddol Cymdeithas Cyn Fyfyrwyr UWIC yn Brunei

Uchod: Yn y llun gyda John Phillips, Kirsty Bird ac Anna Dukes mae grw^ p mawr o gyn fyfyrwyr gan gynnwys Haji Almumin Llywydd y Cyn Fyfyrwyr - MBA 2001, (sy’n eistedd yn y canol), Haji Jaffar Trysorydd y Gymdeithas – BSc Iechyd yr Amgylchedd 1999 (sy’n eistedd nesaf at Haji Almumin ac Anna Dukes), Adina Ysgrifennydd Cymdeithasol y Gymdeithas– BSc Iechyd yr Amgylchedd 2006 (sy’n eistedd nesaf at John Phillips) a Zul Hasan Ysgrifennydd y Cyn Fyfyrwyr– BSc Gwyddor Bwyd 2004 (sy’n sefyll yn y crys du).

Yn ystod ymweliad y Swyddfa Ryngwladol â Brunei ar gyfer yr Arddangosfa Addysg Brydeinig ym mis Awst, daeth 43 o gyn fyfyrwyr UWIC at ei gilydd ar gyfer yr aduniad blynyddol. Cynhaliwyd y cinio yn ystod Ramadan mewn Ty^ Bwyta lleol yn Bandar Seri Bagawan, felly dechreuodd am 6.30yh gan roi cyfle i bawb dorri eu hympryd. Mwynhaodd y cyn fyfyrwyr, gan gynnwys y rheiny o ganol y 90au hyd at rai’r llynedd, gwrdd â’i gilydd unwaith eto a sôn am eu cyfnod hapus yng Nghaerdydd. Y digwyddiad pwysig nesaf yn Brunei fydd ymweliad yn y gwanwyn i ddathlu cychwyn gradd mewn Chwaraeon ac Addysg Gorfforol a gynigir i israddedigion ar y cyd rhwng UWIC a Phrifysgol Brunei Darussalam.

Wyddech chi? Mae mwy na 70 o fyfyrwyr o Brunei yn astudio yma yn UWIC a nyni yw’r unig Brifysgol ym Mhrydain sydd â chymdeithas gyn fyfyrwyr swyddogol yn y wlad honno.

Rhaglen Llysgenhadon Cyn Fyfyrwyr Rhyngwladol Mae UWIC wedi cysylltu â nifer o’n cyn fyfyrwyr yn rhannau gwahanol o’r byd sy’n awyddus i ddatblygu eu rhwydweithiau cyn fyfyrwyr lleol.

Lansiwyd yr IAAP (Rhaglen Llysgenhadon Cyn Fyfyrwyr Rhyngwladol) er mwyn cynnig fframwaith i wirfoddolwyr fyddai am drefnu cynulliadau i gyn fyfyrwyr lleol.

Os ydych am gael gwybod mwy am yr IAAP, edrychwch ar y canllawiau ar-lein ar www.uwic.ac.uk/alumni neu ebostiwch Swyddog y Cyn Fyfyrwyr ar alumni@uwic.ac.uk.

14


Cyncoed – yr hen a’r newydd...

Ar brynhawn gwlyb a gwyntog ym mis Gorffennaf, daeth 75 aelod o ddosbarth 1969 at ei gilydd a rhai ohonynt am y tro cyntaf ers 40 mlynedd. Â’r prif ffreutur heb newid fawr mewn 40 mlynedd, bu pobl yn ailddarganfod hen ffrindiau a chael eu hanes dros gwpanaid o goffi a phice ar y mân.

Aduniad Dosbarth ’69 Ar daith o gwmpas y safle, gwelwyd bod llawer o bethau wedi newid oddi ar 1969 a chlywyd y sylwad disgwyliadwy “Rwy’n cofio hwn pan nad oedd dim byd ond caeau ^ yma". Roedd Bar Taffy's ac adeilad Undeb y Myfyrwyr yn newydd i’r grw p, er bod Undeb y Myfyrwyr yn weithredol yn y 1960au (gweler y panel ar yr ochr). Ymhlith yr adeiladau newydd eraill roedd NIAC, Canolfan Chwaraeon i’r Anabl Cymru, y ganolfan tennis, y pwll nofio, Queenswood a Nantes. Er i’r glaw gwympo’n ddi-baid y tu allan, roedd yr aduniad yn y nos yn un hwyliog iawn, a ^ p gan yr Is-Ganghellor ar pharhaodd â bwffe ym Mar Taffy's. Llongyfarchwyd y grw gynnal eu cyfeillgarwch dros gynifer o flynyddoedd cyn iddo roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am y llu o newidiadau a welwyd yn ystod y 40 mlynedd.

Uchod: Dawns-ginio a gynhaliwyd yn yr ‘Empire’

Undeb y Myfyrwyr 1969 Llywydd: Gwynn Angell Jones Is-lywydd y dynion: Paul Keetch Is-lywydd y menywod: Olwen Williams Trysorydd: Dai Pugh Ysgrifennydd: Christobel Roberts Ysgrifennydd Cymdeithasol: Carol Thomas Ysg. Materion Cymreig: Dick Evans Ysgrifennydd yr NUS: Bob Hancock Cynrychiolydd y 3edd Flwyddyn: Kath Morgan 15

^ p blwyddyn arall yn debyg i hwn” "Chewch chi fyth grw oedd sylwad un o’r rhai oedd yn bresennol. “Roeddem yn cytuno’n dda, a sylwch wedi 40 mlynedd rydyn ni’n dal i wneud hynny!” Roedd llawer yn priodoli agosatrwydd y grw^ p blwyddyn yma i’r ffaith iddynt fod gyda’i gilydd yn yr Heath yn ystod eu hail flwyddyn. "Roeddem mewn cytiau pren, fel petaen ni yn y fyddin, a nyni fyfyrwyr yr ail flwyddyn oedd yr unig rai oedd yno, felly roedden ni’n agos iawn” meddai un, ac roedd un arall yn credu mai perfformiadau rhyfeddol Oklahoma a West Side Story, yn ogystal â’r sioeau diwedd tymor ar gyfer y gymuned glos oedd wedi’i ffurfio, oedd yn gyfrifol. Cafwyd hyd i rai lluniau o’r “hen ddyddiau” ac fe’u dangoswyd mewn sioe sleidiau ar noson yr aduniad. Daeth un fenyw â thri albwm o luniau gyda hi, a phob un wedi’i anodi, oedd yn sbardun gwych i bawb gael dechrau sôn am yr atgofion a ddechreuodd ^ p yn cael lifo nôl. Bu’r grw hwyl tan 4 o’r gloch y bore “mewn cornel tawel yng Nghyncoed” lle y buon nhw’n ail-fyw eu hieuenctid pell!

Dde: Lluniau o Gyncoed o’r 1970au


Cyncoed – yr hen a’r newydd...

Uchod: O’r chwith i’r dde, Mary Roach, Christabel Roberts, Glenys Roberts, Bethanne Williams ac Olwen Rhys.

Chwith: O’r chwith i’r dde: Paul Keetch, David Wynne Jones, Ron James, Hugh Jones a Colin Harvey. Uchod: Gellir defnyddio Canolfan Campws newydd Cyncoed ar gyfer aduniadau

Chwith: Golwr Cymru ac Everton Dai Davies gyda Nick Williams.

Canolfan Campws newydd Cyncoed yn agor!

Chwith: Mewnwr Cymru a Llanelli, Selwyn Williams yn mwynhau peint gyda ffrind.

Chwith: Canolfan Genedlaethol Athletau Dan Do, NIAC.

Chwith: Llun o Gampws Cyncoed o’r awyr.

16


Ble maen nhw nawr?

Dosbarth 1959/60 Ble maen nhw nawr? Ar awr ginio heulog ar ddydd Gwener ym mis Awst, cefais gyfarfod gyda Kenneth Jones, cyn fyfyriwr yng Ngholeg Addysg yr Heath o 1957-59. Dangosodd yntau’r llun isod oedd ag enwau ar y cefn ac rydym am gael gwybod pwy sydd yn y grŵp cyfan ar gyfer aduniad yn 2010. Felly, os ydych yn gyn fyfyriwr yr Heath yn ystod y blynyddoedd hynny neu wedi gwneud Diploma’r Drydedd Flwyddyn hyd 1960, neu os ydych yn adnabod un o’r dynion di-enw yn y llun, byddai’n dda gennym glywed oddi wrthych! Rhes Gefn: M. Owen, Tony Tunstall, Alan Jones, Rod Moody, M Griffiths, Malcolm Miles, Gareth Roberts Ail Res: Dave Martin, John Ley, Barry, di-enw, di-enw, Hugh Davies, di-enw, Idwal Thomas 3edd Res: Dai Lloyd, Ifor Thomas, Derek Blake, Russell Scriven, Bryn James, Danny Prescott, Peter Haswell, E. Hughes, William Bell Rhes Flaen: : Di-enw, Gethin Davies, Kenneth Jones, Eric Williams, Don Williams, Dave Brown, Tony Charles, Randall Bevan [Absennol: Geoff Williams, John Simon]

Mae cyn fyfyrwyr Dosbarth 1969 yn hael iawn wedi darparu arian ar gyfer ysgoloriaeth chwaraeon ar gyfer myfyrwyr a ddechreuodd yn UWIC ym mis Medi.

Stefanie Collins (MA Datblygu a Hyfforddi Chwaraeon, Capten UWIC Archers, Aelod o Dîm Pêlfasged Prydain)

Dyfernir yr ysgoloriaethau chwaraeon i fyfyrwyr sy’n cymryd rhan mewn unrhyw gamp ar lefel Genedlaethol neu Ryngwladol, beth bynnag fydd y pwnc y byddant yn ei astudio. Mae’r myfyrwyr hyn yn hyfforddi ac yn astudio yn amser llawn ac mae’r ysgoloriaethau hyn yn cynnig ffynhonnell arian allweddol.

Ysgoloriaeth Chwaraeon

Ydych chi yn Nosbarth 1970? Ydych chi’n gweld aduniad mawr ar y gorwel y flwyddyn nesaf? Dylid cyfeirio ymholiadau ar gyfer dathlu 25ain, 30ain, 50fed neu fwy i swyddog y cyn fyfyrwyr. Mae’n hawdd archebu digwyddiadau aduniadau - cael hyd i holl gyn fyfyrwyr y grŵp hwnnw a chysylltu â nhw yw’r gwaith mawr. Mae Dosbarth 1968 yn chwilio am eu cyfoedion ar gyfer aduniad yn 2010 hefyd – ond hyd yma nid oes gennym ond pum enw. Byddem wrth ein bodd yn cael mwy, felly mae angen eich cymorth chi arnom! Os ydych chi neu bartner, ffrind, cydweithiwr neu aelod teulu yn un o fyfyrwyr UWIC, neu un o’n sefydliadau cychwynnol, byddai’n dda iawn gennym gael clywed oddi wrthych. Gallwn drefnu taith brynhawn fer o gwmpas y campws ar gyfer grwpiau llai a gallwn weithio gyda chi i gael hyd i leoliad addas ar neu oddi ar y campws. Gallwch roi eich enw ar-lein ar uwic.ac.uk/alumni neu drwy ebostio Swyddog y Cyn Fyfyrwyr ar alumni@uwic.ac.uk. 17

Mae Stefanie Collins, sy’n gapten UWIC Archers ac sy’n chwarae i Dîm Pêl-Fasged Prydain, yn un o’r myfyrwyr sydd wedi elwa o ysgoloriaeth chwaraeon. Mae Stef, sy’n hawdd iawn ei hadnabod yn ei fest rhif 21 ar brynhawn Sadwrn yn chwarae i’r Archers, yn ymwneud hefyd â hyfforddi plant o’r gymuned leol sy’n dod i Academi’r Archers yng Nghyncoed ar nosweithiau ar ôl ysgol. "Bu’r ysgoloriaeth yn fuddiol dros ben. Â’r gofynion sydd ynghlwm wrth fod yn athletwr elît yn ogystal ag astudio ar gyfer gradd Meistr, mae’r ysgoloriaeth wedi hwyluso rhai pethau eraill drwy gynnig mynediad am ddim a chymorth ariannol sydd wedi creu amgylchedd gwych yn UWIC i mi gael gwella fy ngwaith dysgu yn ogystal â’m gwaith hyfforddi.” Cydnabuwyd cyfraniad Stef i chwaraeon yn UWIC pan ddyfarnwyd gwobr nodedig ‘Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn’ iddi yn 2008. Mae hi’n ymuno â’r ychydig rai a gynrychiolodd UWIC naill ai ar lefel Olympaidd, y Gymanwlad neu ar y lefel uchaf yn Rhyngwladol – gwobr addas iawn ar gyfer person fydd yn gyn fyfyriwr UWIC yn y dyfodol ac a fydd yn debygol o arwain un o dimau Prydain Fawr yn Llundain yn 2012. Mae Howard Tear yn un o roddwyr Dosbarth 1969, sydd gyda llaw yn hyfforddi pêl-fasged hefyd. Wrth iddo roi’r rhesymau dros ei benderfyniad i roi, ysgrifennodd Howard “Rwy’n ddiolchgar fy mod i’n cael y cyfle i roi nôl hyd yn oed ryw gyfran fach i’r coleg lle y treuliais dair blynedd hapusaf fy mywyd.” I gael rhagor o wybodaeth ar ysgoloriaethau chwaraeon neu ar gefnogi UWIC, cysylltwch â’r Rheolwr Datblygu ar 029 2020 1590.


UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF ATHROFA PRIFYSGOL CYMRU, CAERDYDD

Beth fyddwch chi’n ei adael i’r dyfodol? Gwnewch wahaniaeth i’r cenedlaethau i ddod drwy adael rhodd yn eich ewyllys Os ydych am drafod unrhyw agwedd ar adael cymynrodd i UWIC, cysylltwch â Y Rheolwr Datblygu UWIC Foundation Campws Cyncoed Heol Cyncoed, Caerdydd CF23 6BN.

Ffôn: 029 2020 1590 Ebost: uwicfoundation@uwic.ac.uk www.uwic.ac.uk/uwicfoundation

18


Y cam nesaf?

Y cam nesaf?

Os ydych yn chwilio am gyfle i astudio’n amser llawn neu’n rhanamser, mae UWIC yn ddewis gwych ar gyfer astudiaethau ôl-radd. Yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd ôl-radd ac ymchwil ar draws pum ysgol academaidd: Ysgol Addysg Caerdydd Ysgol Chwaraeon Caerdydd Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd Ysgol Reoli Caerdydd

I gael gwybodaeth bellach a rhestr lawn o’r cyrsiau: uwic.ac.uk/postgraduate 029 2041 6044

Alumnium Magazine 2009 - Welsh  
Alumnium Magazine 2009 - Welsh  

Alumnium Magazine 2009 - Welsh