Page 1


HISTORIEK VC energy werd in 2007 opgericht door Carlos van Crombrugghe. Ons recyclagebedrijf hecht enorm veel belang aan duurzaamheid en levert hiertoe een actieve bijdrage door allerlei organisch afval om te zetten in hoogwaardige biomeststoffen voor de landbouw. De hernieuwbare energie uit ons productieproces wordt ingezet om elk jaar opnieuw liefst 10.000 gezinnen van groene stroom te voorzien.

HISTORIQUE VC energy a été fondée en 2007 par Carlos van Crombrugghe. Notre entreprise de recyclage attache une grande importance à la durabilité. Pour cela nous traitons toutes sortes de déchets organiques pour en faire des engrais biologiques appropriés à l’agriculture. Chaque année nous fournissons de l’ énergie renouvelable, provenant de notre production à 10.000 familles.

MISSIE

MISSION

VC energy geeft een tweede leven aan organisch afval dat wij zelf ophalen bij ondernemingen en landbouwers. Jaarlijks verwerken wij 60.000 ton organisch afval, zoals brood- en deegwaren, suikerwaren, groenten, fruit, dierlijke bijproducten categorie 3, flotatie- en bioslibs, mest, maag- en darminhoud, et cetera. Dit levert een kwalitatief eindproduct op.

VC energy donne une deuxième vie aux déchets organiques qu’on enlève chez les entreprises et les agriculteurs .Nous traitons 60.000 tonnes de déchets organiques par an comme, pain, pâtes, confiseries, légumes, fruits, sous-produits animaux catégorie 3, boues flottantes, boues biologiques, fumier, contenu de l’estomac et de l’intestin, etc...


BIOMASSACENTRALE UNITÉ BIOMASSE 1. De organische, biologische en agrarische afvalstromen worden opgehaald. 1. Enlèvement des déchets organiques, biologiques et agricoles.

2. Het afval wordt mesofiel vergist, wat resulteert in methaangas met een methaangehalte van 50 tot 70%. 2. Les déchets qui sont fermentés mésophile produisent du gaz de méthane avec une teneur en méthane de 50 à 70 %

3. Het methaangas vormt de brandstof voor de biogasmotoren. 3. Le méthane est le carburant pour les moteurs à biogaz.

3

5 4. De energie wordt als elektriciteit geïnjecteerd op het middenspanningsnet. 4. L’énergie est injectée comme électricité sur les lignes à moyenne tension.

5. Het gedroogd eindproduct wordt als een volwaardige biomeststof geëxporteerd. 5. Le produit fini séché est exporté comme engrais biologique complet.


2

HOUTVERBRANDINGSINSTALLATIE INSTALLATION DE COMBUSTION DE BOIS 1. Niet-verontreinigd behandeld hout wordt verwerkt in onze houtverbrandingsinstallatie. 1. Bois traité, non-pollué est le carburant pour notre installation de combustion de bois. 2. Dit levert stoom op die in een turbine wordt omgezet in elektriciteit. Deze energie injecteren we eveneens op het middenspanningsnet.. 2. Grâce à ce processus la vapeur produite est transformée en électricité dans la turbine. Cette énergie est aussi injectée sur les lignes à moyenne tension. 3. De lage restwarmte gaat naar de drooginstallatie. 3. La chaleur résiduelle est utilisée pour l’installation de séchage. 4. Het ruw digestaat wordt verkleind tot een korrel van 10 millimeter en gehygiëniseerd. Tijdens dit proces verwijderen we alle pathogenen en kiemkrachtige zaden. 4. Le digestat est réduit et purifié jusqu’ à un grain de 10 millimètres. Durant ce processus nous enlevons tous les agents infectieux et tous les semences germinatif. 5. Het eindresidu wordt gedroogd tot organische meststofkorrels. 5. Le produit fini est séché et exporté comme engrais biologique 6. De rookgassen van deze installatie worden gezuiverd door een mouwenfilter met kalkinjectie en actief kool. 6. Le gaz fumigène de cette installation est purifié par un filtre à manche avec injection de Calcium et de charbon actif.


VOLLEDIGE DIENSTVERLENING VC energy staat zelf in voor het plaatsen van een container of afvalbox in uw onderneming. In functie van het product, kiezen wij daarbij telkens voor de beste oplossing. Het spreekt voor zich dat we hierbij uw wensen respecteren. Via ons perfect uitgerust eigen transport brengen wij alles naar de verwerkingseenheid, waar uw afval wordt gerecycleerd volgens een innovatief proces. Dit resulteert in een volwaardig en gecertificeerd eindproduct. Wij opteren bewust voor een rechtstreekse samenwerking, aangezien dit voor iedereen een win-winsituatie oplevert. Bovendien bieden wij garantie op afname en krijgt u van ons een gecertificeerd verwerkingsattest.

SERVICE COMPLET VC energy assure le placement d’un conteneur ou boîte dans votre entreprise. Selon le produit la meilleure solution est sélectionnée. Evidemment nous respectons vos désirs. Avec notre propre transport nous apportons tous les déchets à notre unité de traitement ou tout est recyclé selon un processus innovant. Cela donne comme résultat un produit fini complet et certifié. Nous optons intentionnellement pour une collaboration directe, puisqu’il s’agit d’une situation “gagnant-gagnant” pour tout le monde. En outre, nous offrons la garantie d’enlèvement et nous vous assurons un certificat de traitement.


Bedankt aan alle leveranciers voor de prettige samenwerking!

Merci à tous les fournisseurs pour la coopération agréable

Specialist in het bouwen van tanks voor waterzuiveringstations, biogas-centrales en industriële of landbouwkundige toepassingen

Bio-Dynamics nv Groenstraat 55 - B-9800 Deinze (Bachte Maria Leerne) T 09/210.31.60 - F 09/210.31.65 info@bio-dynamics.be - www.bio-dynamics.be

www.bsh-bvba.be

info@bsh-bvba.be BULK & SOLIDS HANDLING

Kalkdosering: - Silo-beveiligingssysteem

Transportschroeven Persschroeven Zeefschroeven Zandafscheiders Roterende trommelzeven Ploegschaarmengers

- Over/onderdrukkleppen - Beluchtingssystemen - Niveaumelders - Ontstoffingsfilters - Transportschroeven - Volumetrische en gravimetrische doseersystemen


CLEAN ENERGY TECHNOLOGY

VC ENERGY DEINZE, BELGIUM

BIOMASS COGENERATION PLANT

VC Energy combines anaerobic digesting with biomass combustion to generate green power. Waste heat from the turbine is recuperated to dry the digestate. The Vyncke cogeneration plant is fuelled with demolition wood. The JNO high pressure steam boiler is equipped with a watercooled stepgrate. The installation accommodates : bag house filter – SNCR – injection of absorbents for dioxine reduction.

VC ENERGY

Commissioned

September 2009

Fuel

demolition wood 13,000 kJ/kg

Nominal LHV Superheated Steam Power Genset

28 bar - 420 °C fully condensing turbine

QUALITY SINCE 1912

8.8

9.5

2

6.1

V Y N C K E N . V.

Gentsesteenweg 224 | B - 8530 Harelbeke Tel. : + 32 56 730 630 | www.vyncke.com


E40 KOMENDE VAN KORTRIJK/AALST/ANTWERPEN/BRUSSEL Neem de E40 richting Gent/Brugge Neem afslag 13-Drongen richting N466 Links afslaan naar de Deinsesteenweg/N466, ga verder op de N466 Op de rotonde neem je de 1ste afslag naar de Damstraat/N437 Sla rechtsaf naar de Moerstraat 51°10’38.96” N 3°34’40.17” O

DE KUST Landegem

GENT ANTWERPEN

E40

ieb

os

Landegemstraat

Industriepark Drongen

Bo o Mo

ers

at

N437 KORTIJK

ar

Gav erla nds

tra at

Ba

f

N466 weg een est

SintMartensLeerne

rns

stra

t

Lee

Enge straa lhoekt

aat

teeld

Rysseveldstraat

rtstr

ree

wpoo

Kas

Blau

Nevele

Dam

No

at

o led

aa

str

rp

dh

or

tra

Baarle

s

t ou

Moerstr aat

at

ra

tst

n Ge

Vosselare

t

a tra

BRUSSEL

E 40 EN VENANT DE BRUGES Prendre l’autoroute E40 en direction de Gand/Bruxelles, sortie 12-Nevele vers Biebuyckstraat/N437 Rester à droite à l’embranchement pour continuer vers Biebuyckstraat/N437 Prendre à droite sur Biebuyckstraat/N437, continuer sur N437/Damstraat Prendre à gauche sur Moerstraat E40 EN VENANT DE COURTRAI/ALOST/ANVERS/BRUXELLES Prendre l’autoroute E40 en direction de Gand/Bruges Prendre la sortie 13-Drongen vers N466 Prendre à gauche vers Deinsesteenweg/N466, continuer sur N466 Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Damstraat/N437 Prendre à droite sur Moerstraat

ALGEMEEN CONTACT

CONTACT GÉNÉRAL

VC energy bvba Moerstraat 30, B-9800 Deinze, Tel.: +3292/96 61 40, GSM/Mob.: +32476/47 45 14, Fax: +3292/70 17 38, e-mail: c@vce.be

CONTACT AFVALSTROMEN CONTACT FLUX DE DÉCHETS Jessica Vervaeke, GSM/Mob.: +32478/53 89 32, e-mail: j@vce.be

DESIGNED BY BIG MEDIA GROUP NV, WWW.UWBROCHURE.BE

E40 KOMENDE VAN BRUGGE Neem de E40 richting Gent/Brussel, afslag 12-Nevele richting Biebuyckstraat/N437 Rechts aanhouden bij de splitsing om door te rijden richting Biebuyckstraat/N437 Rechts afslaan naar Biebuyckstraat/N437, ga verder op de N437/Damstraat Links afslaan naar de Moerstraat

Vc energy brochure  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you