Page 1

YOUR BUSINESS KEY TO DEDIC ATED EXPRESS


20 JAAR New Customservice nv eeN GEVESTIGDE WAARDE IN DE KOERIERWERELD De uitgave van deze eerste N.C.S. brochure betekent een bekroning op ons werk. Welgemeende dank aan allen die de realisatie tot stand hielpen brengen. …Bij mooie woorden horen daden… Laat deze uitgave uw nieuwsgierigheid prikkelen en de aanzet worden tot verdere wederzijdse contacten… Dan alleen heeft dit schrijven haar doel bereikt! N.C.S. werd door de familie Hubert opgericht in 1982 als Custom Service B.V.B.A. en later in 1991 omgevormd tot New Customservice N.V. Onze Belgische firma, sinds de start gemanaged door Nadine Hubert, is een voorbeeld van een gedreven familiebedrijf en biedt een volledige waaier van logistieke toepassingen aan. De goed overwogen strategische ligging in Cargovil-Vilvoorde, op een boogscheut van onze Nationale luchthaven, de Ring van Brussel en het centrale oprittencomplex van de meeste autosnelwegen, is daarbij van cruciaal belang. “Doordachte innovatie en gewaarborgde kwaliteit, voelbare betrokkenheid en een ijzersterke teamgeest” zijn de vaste hoekstenen van ons koerierbedrijf. N.C.S. is ambitieus, in volle groei en geeft blijk van een evenwichtige bedrijfsgezondheid, waardoor diversificatie dagelijks aan de orde komt. Dankzij de unieke inzet van haar 50 ervaren medewerkers onder vast contract (velen hebben een anciënniteit van méér dan 10 jaar) ziet ons management de toekomst met volle vertrouwen tegemoet. De 17 freelance mensen zijn organisatorisch onmisbaar om piekmomenten op te vangen en gedane beloftes na te komen.

De rode draad die door ons bedrijf loopt, uit zich in een persoonlijke, hechte en duurzame klantenrelaties. Onze vlakke en dynamisch interne organisatie, waar flexibiliteit en accuraatheid centraal staan, is dé bedrijfspijler voor deze loyaliteit. Met bescheiden trots mogen wij waardevolle referenties, zoals bank- en verzekeringsmaatschappijen, beursvennootschappen, farmaceutische en chemische firma’s, de auto-industrie, overheidsinstanties, uitgeverijen, reclame- en ontwerpfirma’s… tot ons vast klantenbestand rekenen. Onze N.C.S.-objectieven zijn en zullen blijven: Streven om van iedere klant een vertrouwenspartner te maken door blijvende communicatie, transparantie en hoogstaande persoonlijke service. Onze dagdagelijkse uitdaging bestaat erin een correcte analyse te maken van ieder logistiek-koerier vraagstuk. Strategisch inzicht en daaropvolgend een “tailormade” voorstel. Onze flexibiliteit uit zich niet alleen in soepele pick-up- en correcte levertijden maar zeker ook in de veelzijdige aangeboden diensten. N.C.S. is sinds 1982 uitgegroeid tot een professioneel, gedreven en dynamisch team van experts, dat ieder in zijn gespecialiseerd domein deze geïntegreerde logistieke diensten voor ondernemingen aanbiedt. Gaande van ‘First class service nationale express verzendingen’ over ‘ambassadediensten’ tot ‘wereldwijde verzendingen’, de aanwezige knowhow van onze specialisten en de permanente synergie tussen onze departementen is ontegensprekelijk één van de sterkste troeven van N.C.S..


LES 20 ANS DE New Customservice S.A. UNE VALEUR SURE DANS LE MONDE DES COURRIERS EXPRESS La publication de cette première brochure N.C.S. représente le couronnement de notre travail. Un tout grand merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. …Mais joignons les actes à nos belles paroles… Laissons cette édition titiller notre curiosité et devenir le commencement de contacts réciproques ultérieurs… Ce n’est qu’alors que cette brochure aura atteint son but! La société N.C.S. a été créée par la famille Hubert en 1982 en tant que Custom Service S.P.R.L. puis transformée en New Customservice S.A. Notre société belge, qui est gérée depuis le début par Nadine Hubert, est un exemple d’entreprise familiale dynamique et offre un éventail complet d’applications logistiques. L’emplacement stratégique mûrement réfléchi à Cargovil-Vilvoorde, à deux pas de notre aéroport national, du Ring de Bruxelles et du complexe central d’accès à la plupart des autoroutes revêt une importance capitale pour nous. ‘Une innovation réfléchie et la garantie de la qualité, une implication tangible et un esprit d’équipe résistant à toutes épreuves’, tels sont les piliers de notre société de courrier express. N.C.S. a connu un développement ambitieux et affiche un fonctionnement sain et équilibré. La diversification peut de ce fait figurer quotidiennement à l’ordre du jour. Grâce au dévouement unique des 50 collaborateurs expérimentés qu’elle emploie sous un contrat de travail fixe (beaucoup ont plus de 10 ans d’ancienneté), notre management envisage l’avenir avec pleine confiance. Les 17 travailleurs freelance sont indispensables au niveau organisationnel pour gérer les moments d’activité intense et tenir les promesses faites.

Le fil rouge de notre profil d’entreprise se traduit par une relation personnelle et solide avec nos clients de longue date. Notre organisation interne, plane et dynamique, dont flexibilité et rigueur incarnent des éléments essentiels, constitue le pilier par excellence de cette loyauté. C’est avec une fierté humble que nous pouvons compter de précieuses références parmi notre clientèle fidèle, telles que des sociétés bancaires et des compagnies d’assurances, des sociétés boursières, des firmes pharmaceutiques et chimiques, l’industrie automobile, des instances publiques, des maisons d’édition, des agences publicitaires et des sociétés de design, etc. Les objectifs de N.C.S. sont et seront: S’efforcer de faire de chaque client un partenaire de confiance grâce à une communication permanente, de la transparence et un service personnalisé de haut niveau. Notre défi quotidien consiste à analyser correctement chaque problème logistique afférent au service de courrier express. Avoir une compréhension stratégique. Puis offrir une solution ‘sur mesure’. Notre flexibilité ne se traduit pas seulement par une grande souplesse au niveau des délais d’enlèvement et de livraison, mais aussi et surtout par la multiplicité des services proposés. Depuis 1982, N.C.S. est devenue une équipe professionnelle et dynamique d’experts qui, chacun dans leur domaine spécifique, proposent des services logistiques intégrés pour les entreprises. De l’ ’envoi national express de première classe’ à l’ ‘envoi international’, en passant par le ‘service d’ambassade’. Le savoir-faire de nos spécialistes et la synergie permanente entre nos départements constituent incontestablement deux des principaux atouts de N.C.S.


Nationaal gaan wij geen uitdaging uit de weg Performante sprinterservice, 24-uurdienst, fietskoerier, tournees, navettes, éénmalige of terugkomende projecten..., onze chauffeurs zijn hierbij van cruciaal belang. Zij zijn zowel uw visitekaartje als het onze op het moment dat zij uw zending afleveren bij uw klant of leverancier. Hun vriendelijk voorkomen en respectvolle houding liggen aan de basis van een langetermijnrelatie. Gezien uw zendingen binnen het N.C.S. netwerk blijven en alle chauffeurs in permanent contact staan met onze ervaren dispatchers, kunnen wij u te allen tijde nauwkeurige informatie verstrekken over uw logistiek project. SPRINTeRSeRvICe Uw zending snel en accuraat transporteren volledig volgens uw vraag/deadlines. N.C.S. respecteert de beloofde “cut-off time”, met andere woorden het uiterste tijdstip van aflevering. Dit zorgt ervoor dat uw firma uw eindbestemmeling levert volgens afspraak. Uiteraard is de haalbaarheid afhankelijk van het moment waarop u N.C.S. belt en de locatie waar uw zending naartoe moet. 24 UUR Dienst- met 100% N.C.S.-Garantie ● Afhaling DAG A tijdens de kantooruren ● Levering DAG B tijdens de kantooruren Deze zending heeft géén hoogdringend tijdskarakter - 24 uur -, maar is wel inhoudelijk “topprioritair“. Vandaar bieden wij u de mogelijkheid deze belangrijke zending gedurende de rit voor 100% in handen van ons eigen New Customservice-team te houden. Gezien uw zendingen binnen het N.C.S.-netwerk blijven en alle chauffeurs in permanent contact staan met onze ervaren dispatchers, kunnen wij u te allen tijde nauwkeurige informatie verstrekken. Deze “VIP-dienst” wordt ingedeeld volgens onze provincies: Zone 1: Brabant – Antwerpen – Oost-Vlaanderen – Limburg Zone 2: Luik – Namen – Henegouwen Zone 3: West-Vlaanderen – Luxemburg 24 UUR Dienst-Distributie Afhaling DAG A tijdens de kantooruren ● De afhaling gebeurt vanuit Brussel (19 gemeenten), Vilvoorde, Machelen en Diegem of Antwerpen. Ligt het pick-up adres daarbuiten, wordt een “sprinter” bijgerekend vanuit de stad het dichtst gelegen bij het afhaaladres. ● Levering DAG B tijdens de kantooruren ●

Au niveau national, nous relevons tous les défis Service ‘sprinter’ performant, service 24 h/24, service de coursier à vélo, tournées, navettes, projets ponctuels ou récurrents. Nos chauffeurs jouent un rôle essentiel à cet égard: tant pour vous que pour nous, ils constituent une carte de visite au moment où ils livrent votre envoi à votre client ou fournisseur. Leur amabilité et leur attitude respectueuse jettent les bases d’une relation à longue terme. Comme vos envois demeurent à l’intérieur du réseau N.C.S. et que tous les chauffeurs sont en contact permanent avec nos dispatcheurs expérimentés, nous pouvons vous fournir à tout moment des informations précises sur votre projet logistique. SeRvICe SPRINTeR Transport consciencieux et rapide de votre envoi dans le respect de votre délai/demande. N.C.S. respecte le ‘cut-off time’ promis, en d’autres termes le délai limite de livraison, et veille à ce que votre société livre votre destinataire final suivant ce qui a été convenu. Bien entendu, la faisabilité du service varie en fonction du moment où vous appelez N.C.S. et du lieu de destination de l’envoi. Service 24 HeUReS avec 100% de garantie service N.C.S. (Chauffeur N.C.S.) ● Enlèvement JOUR A durant les heures de bureau ● Livraison JOUR B durant les heures de bureau Cet envoi n’a pas un caractère urgent - délai de 24 heures -, cependant il est ‘hautement prioritaire’. C’est pourquoi nous vous offrons la possibilité de garder un œil sur cet envoi important géré entièrement par notre équipe interne de New Customservice. Comme vos envois demeurent à l’intérieur du réseau N.C.S. et que tous les chauffeurs sont en contact permanent avec nos dispatcheurs expérimentés, nous pouvons vous fournir des informations précises à tout moment. Ce ‘service VIP’ est réparti en fonction des provinces: Zone 1: Brabant – Anvers – Flandre Orientale – Limbourg ● Zone 2: Liège – Namur – Hainaut ● Zone 3: Flandre Occidentale – Luxembourg ●

Service 24 HeUReS en Distribution Enlèvement JOUR A durant les heures de bureau ● L’enlèvement s’effectue à partir de Bruxelles (19 communes), Vilvorde, Machelen et Diegem ou Anvers. Si l’adresse d’enlèvement est située en dehors de cette zone, un service ‘sprinter’ s’y ajoute à partir de la ville la plus proche de l’adresse d’enlèvement ● Livraison JOUR B durant les heures de bureau ●


Uw zending doorloopt het systeem van “Distributie”, beter gezegd: N.C.S. vertrouwt uw zending toe aan een transportfirma gespecialiseerd in “Belgische next day”-leveringen. (Na een jarenlange intense samenwerking weten beide firma’s exact wat zij van elkaar kunnen verwachten: perfectie…) Projecten Regelmatige Navettes/tournees met een bepaalde frequentie tussen verschillende locaties – geheel volgens uw behoeften: dagelijks - wekelijks - maandelijks… ● Unieke, originele verkoops- en/of marketingacties ● Vast uitgestippelde routes/bestemmingen in België ● Regelmatig transport naar onze buurlanden ● Belangrijke, kostbare en/of kwetsbare goederen te leveren met bestelwagen of vrachtwagen ●

Internationaal werkt N.C.S. als onafhankelijk makelaar Alleen een jarenlange doorgedreven en efficiënte samenwerking maakten van grensoverschrijdende wereldkoerierfirma’s onze huidige partners en tegelijkertijd raadgevers. Een win-win situatie. Respecteren van de levertijden gepaard gaand met een hoog servicelevel houden ons dagelijks op dezelfde golflengte. Documenten en Pakketten Rekening houdend met de administratieve geplogenheden van ieder land en de sterke en zwakkere bestemmingen van ieder bedrijf heeft N.C.S. een gerichte vrijheid wat internationale verzendingen betreft, wat een feilloze service betekent naar onze Belgische klanten toe, die ons hun verzendingen toevertrouwen (levertermijnen, afleveringsgegevens (POD), opsporing…). Master/Diplomat service Uiterst dringende, waardevolle en vertrouwelijke documenten of pakjes die via het gewone koeriersysteem niet tijdig geleverd kunnen worden, brengen wij dezelfde dag op de bestemming. Uw topprioritaire zending wordt persoonlijk vergezeld door één persoon van ons eigen N.C.S.-team per vliegtuig. Legalisatie en visumbalie ● Legalisatie: het complex geheel van procedures voor commerciële documenten dat vereist wordt door banken, consulaten of ambassades worden professioneel afgehandeld door onze eigen legalisatiedienst. ● Visum: onze ervaren dienst doorloopt voor u de formaliteiten, vereist bij het spoedig bekomen van uw visum, hetzij voor zakenreizen of toeristische doeleinden. ● Vergunningen: vergunningsaanvragen voor export- en importgerichte bedrijven, worden door N.C.S. afgehaald en terugbezorgd, na afhandeling bij de desbetreffende overheidsinstanties.

Votre envoi parcourt le système de ‘Distribution’, autrement dit: N.C.S. confie votre envoi à une société de transport spécialisée dans les ‘livraisons belges next day’. (Après une collaboration intense, longue de plusieurs années, les deux sociétés savent précisément ce qu’elles peuvent attendre l’une de l’autre: la perfection…) Projets Navettes/tournées régulières à une fréquence déterminée entre différents lieux – tout à fait en fonction de vos besoins – qu’ils soient – journaliers – hebdomadaires – mensuels… Actions de vente et/ou de marketing uniques, originales ● Itinéraires/destinations bien définis en Belgique ● Transport régulier vers les pays voisins ● Biens importants, précieux et/ou fragiles à livrer en camionnette ou en camion ●

Au niveau international, N.C.S. fonctionne comme agent indépendant Seule une collaboration soutenue et efficace de plusieurs années nous a permis de créer un partenariat avec des sociétés spécialisées dans les services de courrier international et d’en faire en même temps nos conseillers. Une situation de gagnant-gagnant. Le respect des délais de livraison combiné à un service de haut niveau nous permet de rester chaque jour sur la même longueur d’onde. Documents et colis Compte tenu des habitudes administratives de chaque pays, des destinations ‘fortes’ et ‘faibles’ de chaque entreprise, N.C.S. jouit d’une liberté ciblée en ce qui concerne les envois internationaux. Cela implique un service infaillible à nos clients belges, qui nous confient leurs envois (délais de livraison, données de livraison (POD), prospection…). Service Master/Diplomat Nous livrons le jour même les documents ou colis extrêmement urgents, précieux et confidentiels qui ne peuvent être livrés à temps par le biais du système de coursier ordinaire. Votre envoi hautement prioritaire est accompagné personnellement d’une personne de notre équipe N.C.S., en avion. Légalisations, autorisations et visas Légalisation: l’ensemble des procédures complexes requises par les banques, les consulats ou les ambassades pour des documents commerciaux est traité de manière professionnelle par notre service interne de légalisation. ● Visas: notre service d’experts passe en revue, pour vous, les formalités requises pour l’obtention rapide d’un visa, à des fins professionnelles ou touristiques. ● Autorisations: les demandes d’autorisation pour des entreprises ciblées d’import/export sont obtenues et délivrées par N.C.S., après traitement de ces demandes auprès des instances publiques concernées. ●


BVBA GARAGE P. DEPUTTER Vissegatstraat 6 3071 Erps-Kwerps Tel.: 02-759 84 48 – Fax: 02-757 07 91

Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 19.00 zaterdag van 08.30 tot 12.00


De transportwereld wordt regelmatig geconfronteerd met gevallen van overmacht, zoals barre weersomstandigheden of bekende files… N.C.S. ziet deze situaties als een opportuniteit om proactief te zoeken naar oplossingen en u tijdig alternatieven voor te stellen. N.C.S. staat niet stil in een wereld voortdurend in beweging Le monde du transport est régulièrement confronté aux cas de force majeure, tels que les rigueurs de la météo ou les embouteillages. N.C.S. considère ces situations comme autant d’opportunités de rechercher des solutions de manière proactive et de vous proposer des solutions alternatives en temps utile. N.C.S. réagit avec dynamisme face à un monde en perpétuel mouvement

OU R DAI LY D R I V E W I L L G U I DE YOU THROUGH THE WOR LD OF EX PRES S... New Customservice N.V./SA Erasmuslaan 10, B-1804 Cargovil-Vilvoorde Tel: +32 (0)2 253 67 00 Fax: +32 (0)2 253 66 99 www.newcustomservice.be general@newcustomservice.be

NCS  
NCS  

NCS brochure

Advertisement