Page 1

bachelor 2008  |   2009

Economie en Bedrijfskunde


Economie en Bedrijfskunde

Inhoudsopgave

Keuzes maken

4

De opleiding in detail

5

Bachelor en dan?

9

Toelating, aanmelding en kosten

11

Studentenleven

12

Meer weten?

14

Altijd wel een studie die bij jou past

16

COLOFON Ontwerp Crasborn Grafisch Ontwerpers bno Coverbeeld Hollandse Hoogte, Paul van Riel

Opmaak RAADHUIS voor creatieve communicatie Redactie bureau Communicatie, UvA

Universiteit van Amsterdam, augustus 2007

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfskunde

3


Keuzes maken Economie gaat over mensen die keuzes maken. Over hoeveel ze consumeren, hoeveel ze sparen, hoeveel scholing ze willen, en hoe vroeg of laat ze met pensioen gaan. En over talloze andere typisch ‘economische’ beslissingen. Maar economie gaat ook over bestuurders van landen of internationale organisaties die beslissingen nemen over handelspolitiek, belastingen, monetaire politiek, internationale kapitaalstromen en arbeidsmarkten. Tijdens de bachelor Economie en Bedrijfskunde leer je om te gaan met de verschillende theorieën en instrumenten die zijn ontworpen om de complexiteit van economische vraagstukken te begrijpen. Kies je voor de studierichting Bedrijfskunde, dan leer je organisatorische vraagstukken interdisciplinair te benaderen. Binnen ondernemingen moeten leidinggevenden keuzes maken bij ingewikkelde economische thema’s als toenemende concurrentie, het organiseren van (logistieke) processen, de aanschaf en het gebruik van informatietechnologie, het aantrekken van noodzakelijke financieringsbronnen, en het werven van goed personeel. Dit vraagt niet alleen om kennis en vaardigheden op het terrein van economie, maar ook van psychologie, politicologie, sociologie en rechten. Natuurlijk zul je met één briljante afstudeerscriptie de oplossing niet kunnen aandragen voor een economische crisis. Maar als je een studie zoekt die je op wetenschappelijk niveau de instrumenten aanreikt om aan oplossingen voor economische problemen te werken, dan is Economie en Bedrijfskunde studeren een uitdaging die bij je past.

Jouw studie? Is Economie en Bedrijfskunde iets voor jou? Wel als je wiskunde A1,2 of B1 in je pakket hebt, en je later bijvoorbeeld wilt gaan werken in het (internationale) bedrijfsleven of bij financiële instellingen. Je houdt ervan te puzzelen met getallen, bent analytisch en precies en je kunt goed samenwerken. Economie en Bedrijfskunde is een wetenschappelijke opleiding, dus je moet veel literatuur lezen met een academisch taalgebruik. Veel van die literatuur is in het Engels geschreven. Dat is geen probleem voor studenten met een meer dan voldoende middelbare schoolcijfer voor deze taal. Je moet verder zelfstandig kunnen werken: je studeert veel tijd per week zelf in bijvoorbeeld de bibliotheek, en/of je bent op zoek naar literatuur. Initiatief en nieuwsgierigheid zijn eigenschappen die daarbij goed van pas komen.

Waarom de Universiteit van Amsterdam? De Universiteit van Amsterdam is een eigentijdse universiteit met een rijke historie. Kiezen voor de UvA betekent een intellectuele uitdaging in een kosmopolitische omgeving: de stad Amsterdam, centrum van cultuur en media en internationaal knooppunt van bedrijven en instellingen. Een omgeving die je kansen en ervaringen biedt die tijdens je studie én voor je toekomst van onschatbare waarde zijn. Amsterdam is het economische en financiële hart van Nederland en de UvA onderhoudt uitstekende contacten met toonaangevende bedrijven en instellingen in de stad. Dat betekent dat jij onderwijs krijgt dat gebaseerd is op wereld­ wijd hooggewaardeerd onderzoek, dat je hoogleraren en gastdocenten treft die topposities bekleden binnen de overheid en het bedrijfsleven, dat je interessante stagemogelijkheden hebt én een stevige link met de beroepspraktijk. Als student aan de UvA kies je een studiepad dat past bij je talent, belangstelling en ambities. Je kunt daarbij rekenen op persoonlijke begeleiding en advies. Binnen je bachelor Economie en Bedrijfskunde heb je de keuze uit veel varianten binnen de richtingen Algemene economie, Bedrijfseconomie en Bedrijfskunde. Omdat je het eerste jaar samen met studenten Fiscale economie volgt, kun je na een jaar ook nog verdergaan met deze bachelor. Binnen je bachelor heb je ruimte voor keuzevakken en een minor in andere studierichtingen. Wil je een extra uitdaging? Dan kun je een honoursprogramma volgen. Na je bachelor Economie en Bedrijfskunde kun je kiezen uit diverse masters. Veel daarvan zijn Engelstalig en je medestudenten komen uit alle delen van de wereld. En bij een internationaal georiënteerde universiteit als de UvA kun je uiteraard een deel van je studie in het buitenland doen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfskunde

4


De opleiding in detail De bachelor Economie en Bedrijfskunde duurt drie jaar. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van elk ongeveer twintig weken college en omvat 60 studiepunten. Het eerste semester loopt van begin september tot eind januari, het tweede semester eindigt in juni. De bachelor is zo ingericht dat je in principe veertig uur per week met je studie bezig bent. Je volgt in het eerste jaar gemiddeld twintig uur college per week, in het tweede en derde jaar ongeveer acht uur per week. De andere uren besteed je aan zelfstudie. Je zoekt en bestudeert materiaal in de bibliotheek, bereidt je voor op colleges of tentamens of je schrijft een werkstuk. Wat voor lessen kun je verwachten? Je krijgt te maken met hoorcolleges, werkcolleges en practica. Bij de hoorcolleges in het eerste jaar krijg je een min of meer algemeen, inleidend overzicht van de propedeusevakken, samen met de andere eerstejaarsstudenten. In de werkcolleges bespreek je bepaalde onderdelen uit de hoorcolleges met een kleine groep studenten. Aan de hand van oefenopgaven neem je onderdelen van de theorie opnieuw door. Voor het werk­ college moet je de stof bestuderen en eventuele opgaven maken. De meeste colleges worden afgesloten met een of meerdere toetsen. Die kunnen bestaan uit een schriftelijk of ­mondeling tentamen, een werkstuk of referaat.

Het eerste jaar In je eerste studiejaar, de propedeuse, volg je vakken als Micro-economie, Macro-economie, Wiskunde, Financiering, Statistiek, Organisatie en management en Management accounting. Ook volg je het practicum Academische vaardig­ heden, waarin je bepaalde vaardigheden traint die je in je verdere studie nodig hebt. Je leert bijvoorbeeld hoe je aan de universiteit collegestof bestudeert, je oefent in het houden van een wetenschappelijke discussie en in het presenteren van (onderzoeks)resultaten. Je volgt het eerste jaar samen met de studenten van de bachelor Fiscale economie. Dit heeft als voordeel dat je na het eerste jaar nog kunt overstappen naar deze bachelor. Als je alle onderdelen van de propedeuse hebt afgerond, krijg je het propedeusediploma uitgereikt.

een vak belicht | Organisatie en management Dit vak geeft inzicht in de belangrijkste eisen die de huidige dynamische en complexe maatschappij stelt aan het organiseren van bedrijven. Naast strategie is organisatie bepalend voor het succes van bedrijven. De drie basisvormen van organiseren zijn de markt, de hiërarchie en het netwerk. Met name voor de laatste twee wordt gekeken op welke manier specialisatie (arbeidsdeling) en integratie (coördinatie) hierbinnen gestalte krijgt. Waar het boek primair aandacht besteedt aan dit soort inrichtingsvraagstukken, heeft de reader meer aandacht voor aansturingsvraagstukken. Het gedrag van de mensen die in een organisatie werkzaam zijn bepaalt in sterke mate de prestaties van het bedrijf. In de werkcolleges wordt dit inzicht met behulp van opdrachten verbreed en verdiept. In ieder werkcollege geven studenten presentaties, waarin ze de inhoud en toegevoegde waarde van een artikel uit de literatuur ter discussie stellen. In de hoorcolleges geven de (gast)sprekers hun visie op de rol van theorieën en modellen binnen hun onderzoek en/of beroep. Voor de precieze inhoud van alle vakken kun je kijken in de digitale studiegids. www.studiegids.uva.nl

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfskunde

5


Het tweede en derde jaar In je tweede studiejaar kies je een van de drie richtingen Algemene economie, Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde. B  ij de studierichting Algemene economie staat het (dis)functioneren van markten en de relatie tussen markt en overheid centraal. Je bestudeert bijvoorbeeld de ontwikkeling van de werkgelegenheid of het effect van de over­ heidsuitgaven op de investeringen van bedrijven. Je analyseert geldstromen tussen landen. Je berekent de effecten van prijs- en loonsverhogingen. De varianten binnen deze studierichting zijn Economie en International Economics and Finance (beide Nederlandstalig). D  e studierichting Bedrijfseconomie richt zich vooral op de interne organisatie van ondernemingen in samenhang met financiële markten, arbeidsmarkten en productmarkten. Je verdiept je in het (financieel-economisch) functio­ neren van organisaties en de gevolgen van bepaalde investeringsbeslissingen. Je kunt je verder specialiseren in organisatie- en financieringsvraagstukken door te kiezen voor de variant Accountancy en control, Financiering of Organisatie-economie. De  studierichting Bedrijfskunde biedt een interdisciplinaire kijk op het bedrijfsleven. Bedrijven kampen met vraagstukken die we niet vanuit een vakgebied kunnen benaderen, zoals de toenemende concurrentie en het werven van goed personeel. Als leidinggevende moet je kennis hebben van economie én van psychologie, politicologie, ­sociologie en rechten. Je moet de invloeden en samenhangen tussen deze disciplines in de besluitvorming kunnen betrekken. Dat leer je in deze studierichting, die je een gedegen kennis geeft van het functioneren van organisaties. Per studierichting moet je in het tweede studiejaar een aantal voorgeschreven basisvakken volgen. Daarnaast krijg je steunvakken, zoals Statistiek. Ook kun je diverse keuzevakken en/of een minor doen, stage lopen of een periode in het buitenland studeren. Je sluit je opleiding af met een scriptie, waarna je de titel Bachelor of Science (BSc) krijgt.

Keuzeruimte en minor Je hebt veel mogelijkheden om je studie naar eigen inzicht in te vullen. Je kunt kiezen uit verschillende keuzevakken, en ook een minor doen. Een minor is een halfjarig of een eenjarig onderwijsprogramma (30 of 60 studiepunten) in een ander vakgebied dan je eigen opleiding, dat je meestal grotendeels in de keuzeruimte kunt volgen. Door de minor leer je over de grenzen van je opleiding heen te kijken en vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te benaderen. Je hebt hierdoor niet alleen een leuke en interessante studietijd, maar je legt ook een goede basis voor een succesvolle toe­ komst. Tot de mogelijkheden behoren onder meer een minor Rechten, Sociologie of Politicologie. www.uva.nl/minors

Stage lopen Een stage is niet verplicht voor studenten Economie en Bedrijfskunde. Maar als je graag praktijkervaring wilt opdoen, dan is het zeker de overweging waard. Ook kun je je stage koppelen aan je scriptie door het doen van een praktijk­ onderzoek. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft een eigen stagebureau dat je kan helpen een geschikte stageplek te vinden. Je kunt zelf ook een stageplek zoeken. Een stage kan in Nederland en in het buitenland worden gedaan. Studenten Economie en Bedrijfskunde hebben onder meer stage gelopen bij Ahold (marktonderzoek), L’Oréal (benchmarkonderzoek), Mitsubishi (in kaart brengen informatiestromen), in Benin (microkredieten) en bij een ministerie (beleidsmatig onderzoek). www.student.uva.nl/feb_stage

Internationaal studeren Internationale samenwerking is van cruciaal belang voor de wetenschap. De Universiteit van Amsterdam neemt dan ook intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s. De UvA en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) hebben met meer dan 150 zeer goed aangeschreven buitenlandse universiteiten overeen­ komsten gesloten, zodat FEB-studenten een periode op deze universiteiten kunnen studeren. Zo kun je in je tweede of derde jaar een semester aan een buitenlandse universiteit studeren als je kiest voor de studierichtingen Algemene economie of Bedrijfskunde, of voor de variant Financiering of Organisatie-economie binnen de richting Bedrijfs­ economie. Ook kunnen goede studenten Algemene economie en Bedrijfseconomie (variant Financiering of Organi­ satie-economie) een gezamenlijk masterprogramma volgen met een buitenlandse universiteit in Europa.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfskunde

6


Docenten en hoogleraren van de opleiding hebben veel contacten met buitenlandse collega’s. Je kunt bij hen informe­ ren naar de mogelijkheden. In plaats van een periode in het buitenland te studeren, is het overigens ook mogelijk om een minor van een semester te volgen aan een andere faculteit van de UvA. De verschillende studieverenigingen van de FEB organiseren ieder jaar ook studiereizen gericht op onderzoek en/of het bezoeken van bedrijven in het buitenland. Voorgaande jaren waren dat reizen naar New York, Cuba, Mexico, Brazilië, Hong Kong, London en Madrid. www.student.uva.nl/feb_studyabroad

Engelstalig onderwijs De Universiteit van Amsterdam verzorgt ook volledig Engelstalig onderwijs, zoals de bachelor Economics and Business, die veel studenten uit het buitenland trekt. Je maakt tijdens deze studie dus echt deel uit van een inter­ national classroom. Voor deze studie geldt wel een selectieprocedure.

Honoursprogramma Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Wil en kun je meer dan het reguliere studieprogramma van je vraagt? Dan is het honoursprogramma iets voor jou. Het honoursprogramma bestaat uit extra vakken met een studielast van minimaal 27 studiepunten, die je tijdens de driejarige bacheloropleiding volgt. Je komt hiervoor in aanmerking als je in het eerste semester van de propedeuse alle punten hebt gehaald met een gemiddeld cijfer van minimaal een 7. Aan de FEB volg je minimaal twee interdisciplinaire onderdelen samen met studenten van andere opleidingen. Als je aan het eind van je bachelor aan alle eisen voldoet, krijg je naast het bachelordiploma ook een honoursdiploma uitgereikt. Een honoursprogramma biedt ook betere perspectieven op stages, (top)masteropleidingen en banen in binnen- en buitenland. www.uva.nl/honoursprogramma

Studiebegeleiding De overgang van de middelbare school naar de universiteit kan lastig zijn. Daarom krijg je in het propedeusejaar intensieve begeleiding. Zo zijn er extra colleges (steuncolleges) voor vakken waarmee studenten soms moeite hebben. Ook heb je in het eerste jaar, indien nodig, geregeld contact met de studieadviseur over je studievoortgang. Je kunt bij de studieadviseur ook terecht met vragen over onder andere studieplanning en -vertraging, studieoriëntatie bij verkeerde studiekeuze, en keuzemogelijkheden binnen je studie.

Bindend studieadvies De Faculteit Economie en Bedrijfskunde kent een bindend studieadvies. Dit betekent dat je in het eerste jaar minimaal 35 studiepunten moet halen, inclusief het vak Wiskunde 1. In het eerste jaar heb je, indien nodig, geregeld contact over je studievoortgang met de studieadviseur. Wanneer je op problemen stuit, dan zoekt hij of zij samen met jou naar een oplossing, bijvoorbeeld door na te gaan of een extra cursus of instroom in een heao-opleiding wellicht geschikt is.

Samenwerking UvA-HvA De Universiteit van Amsterdam werkt intensief samen met de HES Hogeschool voor Economische Studies van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), in de Amsterdam Schools of Economics and Business (AmSEB). Dit biedt een aantal voordelen. Als tijdens het eerste studiejaar blijkt dat een heao-opleiding geschikter voor je is, dan kun je met zo min mogelijk tijdverlies overstappen naar de HvA. Op basis van de al behaalde studiepunten aan de UvA, wordt dan aan de HES een studieprogramma op maat voor je samengesteld. Voor heao-studenten zijn er daarnaast schakel- en doorstroomprogramma’s naar universitaire masters. www.economieinamsterdam.nl

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfskunde

7


Locatie en faciliteiten Je hebt je colleges in het gebouw van Economie en Bedrijfskunde op het Roeterseilandcomplex, aan de rand van het centrum van Amsterdam (nabij Artis). Je kunt hier uitstekend komen met het openbaar vervoer. Op het Roeterseiland­ complex zijn ook andere opleidingen gevestigd en vind je de bibliotheek, een studiecentrum en het universitair restaurant Agora. Hier kun je op vertoon van je collegekaart eten tegen een gereduceerd tarief. Het bijbehorende café is de ideale plek om na het eten bijvoorbeeld koffie te drinken of om tussen het studeren door even te ontspannen, en om studenten uit binnen- en buitenland te ontmoeten. Als UvA-student krijg je je eigen computeraccount en webspace. Als je inlogt op MijnUvA heb je direct toegang tot je studentenmail, Blackboard (met nuttige studie-informatie en collegedictaten) en Studieweb.

Een doorsnee collegerooster maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

10.00 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur 15.00 – 17.00 uur 11.00 – 13.00 uur 13.00 – 15.00 uur geen college 09.00 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur 13.00 – 16.00 uur

practicum Academische vaardigheden hoorcollege Organisatie & omgeving Oriëntatie fiscale economie werkcollege Fiscale economie Management accounting zelfstudie Wiskunde 1 werkcollege Organisatie & omgeving steuncollege Wiskunde

Economie en Bedrijfskunde door de ogen van…

In het eerste jaar van de studie word je echt goed begeleid. Je krijgt uitleg over hoe het werkt op de universiteit, waar de bibliotheek is, waar je je boeken kunt kopen. Omdat er een bindend studieadvies is, houden de ­studieadviseurs je punten goed in de gaten en maken ze een afspraak met je als het niet goed gaat’, zegt Halima Gaddour, student Economie en Bedrijfskunde. Voor het hele interview en méér, ga naar ‘Economie en Bedrijfskunde’ op www.uva.nl/bachelors.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfskunde

8


Bachelor en dan? De master Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding zoekt, dan volg je aansluitend een master. De Universiteit van Amsterdam heeft ruim 150 masterprogramma’s die een of twee jaar duren, en waarvan er veel Engelstalig zijn. Met je bachelordiploma Economie en Bedrijfskunde heb je toegang tot diverse van deze masters. Soms gelden een selectieprocedure en/of aanvullende eisen. master

Je kunt je verder in het vakgebied specialiseren met de masters Economics, Business Economics, Business Studies en Accountancy and Control. Deze eenjarige masters hebben een sterke internationale nadruk en diverse keuzemogelijk­ heden, zodat je echt de richting op kunt die het beste bij jou past. onderzoeksmaster

Heb je sterke belangstelling voor onderzoek en interesse in een wetenschappelijke carrière? Dan is de onderzoeks­ master Master of Philosophy in Economics waarschijnlijk iets voor jou. Deze master duurt twee jaar, waarbij je meteen al een werkplek krijgt aan het Tinbergen Instituut. Je moet hiervoor wel geselecteerd worden: een commissie kijkt of je gekwalificeerd en gemotiveerd bent voor en affiniteit hebt met wetenschappelijk onderzoek. Verder spelen de invulling van de bachelor, de behaalde studieresultaten en de scriptie een rol. De onderzoeksmaster biedt toegang tot een promotieplaats aan de UvA. lerarenopleiding

Wil je economieleraar worden? Dan volg je na de master Economics de eenjarige lerarenopleiding (tweejarig in deeltijd) bij het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO). Je kunt ook na de bachelor met de opleiding beginnen en die combineren met de master Economics (duur: twee jaar in voltijd). Dit eist wel veel discipline en een strakke planning. Het is raadzaam om je in de keuzeruimte van je bachelor te oriënteren op het leraarschap, door een daarvoor bestemd vak te volgen. www.uva.nl/ilo overige masters en meer informatie

Als je tijdens de bachelor een minor in een bepaald vakgebied hebt gevolgd, dan heb je vaak ook toegang tot een aantal andere masters. Voor sommige andere masters gelden andere of uitgebreidere instroomeisen. Ga naar de Mastersite voor uitgebreide informatie over alle mogelijkheden en masterprogramma’s. www.uva.nl/masters

De arbeidsmarkt Je kunt je studie optimaal inrichten – rekening houdend met jouw interesses, talenten en beroepsverwachtingen – door de uiteenlopende keuzemogelijkheden die je hebt bij het samenstellen van je pakket. Afgestudeerde economen en bedrijfskundigen vinden momenteel snel na hun opleiding een baan. Een belangrijke reden hiervoor is dat economen en bedrijfskundigen breed inzetbaar zijn. Economen en bedrijfskundigen vinden in veel verschillende sectoren en beroepen werk. Bijvoorbeeld in het (interna­ tionale) bedrijfsleven, bij financiële instellingen, de OESO, het IMF, de Wereldbank, de overheid, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, het bank- en verzekeringswezen, accountantskantoren en adviesbureaus. Mogelijke functies waarin je terechtkomt zijn accountant, management trainee, consultant, financieel adviseur, controller (hoofdadministrateur), organisatieadviseur, beleidsmedewerker en (informatie)manager.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfskunde

9


Onderzoek en promoveren Na de master kun je ook kiezen voor een wetenschappelijk carrière aan de universiteit en gaan promoveren: een proefschrift schrijven. Je doet dan vier jaar onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit. Op een promotieplaats moet je solliciteren. Aan de Universiteit van Amsterdam wordt onder andere onderzoek gedaan op het gebied van economische groei, de euro, fi ­ nancieel management, experimentele economie en accountancy.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfskunde

10


Toelating, aanmelding en kosten Toelating* Je kunt Economie en Bedrijfskunde studeren met een vwo-diploma (ongeacht je profiel), met wiskunde A1,2 of B1 in je programma.

Aanmelden en inschrijven De aanmelding voor de bachelor loopt via de Informatie Beheer Groep. Nadat je je daar hebt aangemeld, ontvang je van de UvA een inschrijfpakket. Alle informatie vind je op het UvAweb. We raden je aan je zo vroeg mogelijk bij de IB-Groep aan te melden, zodat alles op tijd geregeld kan worden. www.uva.nl/aanmelden

Colloquium doctum Als je 21 jaar of ouder bent en niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kun je een toelatingsexamen afleggen: het colloquium doctum. www.uva.nl/colloquiumdoctum

Doorstuderen na het hbo Een overstap van een heao-propedeuse naar de bachelor Economie en Bedrijfskunde is mogelijk, maar erg zwaar. We raden je dan ook aan om je heao-bachelor af te maken en dan een universitaire master te gaan volgen. Als je toch wilt overstappen, dan geldt de aanvullende wiskunde-eis, die inhoudt dat je naast een afgeronde heao-propedeuse moet beschikken over wiskundekennis op eindexamenniveau vwo-A1,2 of B1. Voor afgestudeerde heao’ers zijn schakel- en doorstroomprogramma’s samengesteld die na afronding toegang verlenen tot de universitaire masters B ­ usiness Economics, Accountancy and Control, Business Studies en Fiscale economie. Deze schakelprogramma’s duren maximaal een jaar. www.uva.nl/hbo-doorstroom

Collegegeld en studiekosten Voor het studiejaar 2007-2008 bedraagt het collegegeld voor voltijdstudenten die jonger zijn dan dertig jaar € 1538. Je kunt Economie en Bedrijfskunde niet in deeltijd studeren. De kosten voor boeken en ander studiemateriaal bedragen ongeveer € 600. Voor het studiejaar 2008-2009 gaat een iets hoger collegegeldtarief gelden. Kijk voor meer informatie op het UvAweb, of neem contact op met het Service & Informatiecentrum.

Studiefinanciering Volgens de huidige Wet op de Studiefinanciering heeft iedereen die jonger is dan dertig jaar en in voltijd studeert, recht op een aantal jaren studiefinanciering. www.ib-groep.nl

* D  e genoemde profieleisen zijn van toepassing op scholieren die in het studiejaar 2007-2008 in 5 of 6 vwo zitten. Zit je in 4 vwo of lager, dan krijg je te maken met een andere invulling van de profielen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de toelatingseisen van bepaalde studies. Vraag je decaan om meer informatie.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfskunde

11


Studentenleven Natuurlijk hoef je niet alleen hard te studeren aan de UvA. Je hebt genoeg ruimte om te genieten van de ­culturele, sportieve en sociale activiteiten die Amsterdam biedt. Ook kun je lid worden van de studievereniging, of actief zijn in de opleidingscommissie of studentenraad van jouw faculteit. Zo kun je ook naast je studie bezig zijn met je vakgebied en mensen leren kennen. Als je na college wilt sporten, dan kun je terecht in ons Universitair Sport Centrum (USC). Volg je liever een cursus fotografie of toneel? Ga dan naar CREA, de culturele organisatie van de UvA en de HvA.

Studievereniging Veel studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn actief in studieverengingen. Lid worden van zo’n vereniging geeft je volop de gelegenheid om contacten te leggen met je medestudenten uit verschillende studiejaren, en betrokken te zijn bij je studie. Ook voor je latere loopbaan kan het nuttig zijn als je meedoet aan de activiteiten van de studievereniging. Je inzetten voor een vereniging en bijvoorbeeld een jaar penningmeester of voorzitter zijn, is goed voor je zelfontplooiing. De Sefa is de grootste studievereniging van de faculteit. Je kunt hier ook je studieboeken en syllabi met korting kopen. Een studievereniging doet overigens niet aan ontgroening; die vind je alleen bij bepaalde studentenverenigingen. www.sefa.nl

Studenteninvloed Op de universiteit mag je je stem laten horen en je eigen onderwijs beoordelen. Op diverse niveaus is er inspraak van studenten op het onderwijsbeleid van de universiteit. Voorbeelden zijn de opleidingscommissie en de Facultaire Studentenraad, waarin jaarlijks een aantal studenten wordt gekozen. Ook jij kunt je dus verkiesbaar stellen, je inzetten voor het onderwijs en je medestudenten en daarnaast nuttige ervaring opdoen.

Sport Bij het Universitair Sport Centrum (USC) kun je tegen een geringe vergoeding gebruikmaken van uitgebreide sporten fitnessfaciliteiten. Je kunt er kiezen uit meer dan 47 sporten: van kickboksen en yoga tot basketballen en sport­ duiken. Dit alles onder begeleiding van professionele sportleraren. Wil je competitie spelen? Op de website vind je alle informatie. www.uva.nl/usc

CREA Ben je geïnteresseerd in muziek, toneel, zang, dans of debat? Bij CREA kun je tegen lage tarieven cursussen en workshops volgen op vele gebieden: theater, muziek, literatuur, debat, dans, beeldende kunst, fotografie, video/radio en multimedia. Ook kun je je aansluiten bij een koor, orkest, ensemble of een toneel- of dansgroep. CREA organiseert onder de naam Studium Generale bovendien tentoonstellingen, theater- en muziekuitvoeringen en lezingen over ­interessante en actuele thema’s. www.uva.nl/crea

Folia Het gratis weekblad van de Universiteit van Amsterdam heet Folia. Hierin vind je nieuws uit alle lagen van de universiteit en artikelen over onderwijs, onderzoek en bestuurlijke zaken. Elke week ligt een nieuw nummer in de universiteitsgebouwen. Op de website van Folia vind je zowel het dagelijkse nieuws vanuit de UvA, als landelijk en internationaal nieuws. Ook kun je er nieuwsvideo’s zien van Campus TV: het digitale tv-kanaal voor en door studen­ ten, dat mede een initiatief is van oud-UvA-student Beau van Erven Dorens. www.folia.nl

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfskunde

12


Op kamers Een kamer vinden in Amsterdam is niet meer zo moeilijk als enkele jaren geleden. De UvA werkt met de VU, de stad Amsterdam en woningbouwverenigingen hard aan het aanbod van betaalbare studentenwoningen. Begin wel vroeg met zoeken. Je kunt je inschrijven bij een woningbouwvereniging als je zeventien bent. Veel studenten vinden via via een kamer. Kijk goed rond, vertel iedereen dat je een kamer zoekt, lees de advertenties in Folia, op prikborden van jouw faculteit en in de supermarkt. Je kunt ook zelf een advertentie plaatsen in bijvoorbeeld Folia of Viavia. Voor eerstejaarsstudenten die op minstens een uur treinreizen van Amsterdam wonen en zich tijdig hebben aangemeld voor hun bachelor is er een voorrangsregeling: de UvA Kameractie. Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je vanzelf informatie over deelname. Kijk voor meer informatie op het UvAweb. Bij de Dienst Wonen kun je informatie krijgen over huurwoningen en huisvestingsvergunningen. Het ASVA Studenten足 unie Kamerbureau houdt bij voldoende aanbod elke dag een kamerloting voor haar leden. Ook kun je er terecht voor tips en adressen van betrouwbare kamerbemiddelingsbureaus. In het Studentenhandboek vind je meer informatie over huisvesting en studentenvoorzieningen. www.studentenwoningweb.nl www.asva.nl www.wonen.amsterdam.nl www.uva.nl/studentenhandboek

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfskunde

13


Meer weten? Ben je geïnteresseerd in de bachelor Economie en Bedrijfskunde en wil je meer weten? Of twijfel je nog tussen bepaalde opleidingen? De Universiteit van Amsterdam adviseert en helpt je graag bij het kiezen van je opleiding. Kom bijvoorbeeld naar de UvA Open Dagen, kom proefstuderen of volg een UvA Webklas. Ook kun je voor meer informatie contact opnemen met de studieadviseur. Hieronder vind je alle mogelijkheden op een rij.

Bachelorsite en bachelorgids Wil je meer informatie over studeren aan de Universiteit van Amsterdam of over onze bacheloropleidingen, kijk dan op de Bachelorsite. Je kunt hier, via de Opleidingenzoeker, ook precies zien welke opleidingen met jouw profiel toegankelijk zijn. Ook kun je de algemene bachelorgids aanvragen. www.uva.nl/bachelors

Studieadviseur Met specifieke vragen kun je altijd terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur van Economie en Bedrijfskunde is bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur, dagelijks van 11.30 uur tot 12.30 uur. Telefoon: 020 – 525 4138. Je kunt ook langskomen tijdens inloopspreekuren, dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur: Faculteit Economie en Bedrijfskunde Kamer E 1.11 Roetersstraat 11, Amsterdam

Service & Informatiecentrum (SIC) Voor algemene informatie kun je terecht bij het SIC: Service & Informatiecentrum Binnengasthuisstraat 9 1012 ZA Amsterdam Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. UvA-informatielijn: 020 – 525 3333, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Veelgestelde vragen: www.uva.nl/bachelors-faq

Interessetest Weet je nog niet helemaal wat je wilt of welke studie bij je past? Ga dan naar het SIC voor een interessetest.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfskunde

14


UvA Open Dagen Op de UvA Open Dag kun je kennismaken met de Universiteit van Amsterdam en je oriënteren op ons brede opleidingenaanbod. Je kunt praten met studenten en docenten, en de praktische aspecten van studeren aan de UvA en in Amster­ dam komen aan bod. Ook is er een voorlichtingsronde voor ouders. Weet je al ongeveer welke studie je wilt gaan doen, dan kun je op een van onze locaties ook van dichtbij sfeer proeven en deelnemen aan de voorlichtingsronde van de studie van je keuze.

Data: 17 november 2007 en 8 maart 2008

UvA Last Minute Voorlichting Heb je in juni nog geen geen definitieve studiekeuze gemaakt? Kom dan naar de UvA Last Minute Voorlichting. Alle opleidingen presenteren zich en docenten, studenten en medewerkers helpen je graag bij het kiezen voor de opleiding die het beste bij jou past.

13 juni 2008

UvA Webklassen Neem alvast een voorproefje op studeren en volg een UvA Webklas: een intro­ ductiecursus op internet, die je thuis of op school kunt volgen. Via internet en e-mail heb je contact met docenten en medestudenten. Je kunt de webklas gebruiken voor je profielwerkstuk, en ook kun je er op school studielasturen mee verdienen. Je hebt de keuze uit ongeveer 25 webklassen, vooral van UvA, maar ook van de HvA. www.uva.nl/webklassen

29 oktober t/m 26 november 2007 en 25 maart t/m 21 april 2008

UvA Proefstuderen Een dagdeel proefstuderen laat je zien wat een bepaalde studie inhoudt: je volgt een hoorcollege, practicum of werkgroep, maakt een toets en leert hoe je wetenschappelijke studiestof verwerkt. Zo krijg je een goed beeld van een opleiding en van studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Proefstuderen is voor leerlingen uit 5 en 6 vwo die zich al goed georiënteerd hebben op een vervolgopleiding.

3 april 2008

Voorlichting deeltijdstudenten en hbo-doorstromers Sommige opleidingen organiseren speciale voorlichtingsbijeenkomsten voor deeltijdstudenten en hbo-doorstromers. Voor meer informatie kun je terecht op de Bachelorsite.

Meelopen? Wil je een dagdeel meelopen met een UvA-student? Neem dan contact op met de opleiding, of kijk op de Bachelorsite.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfskunde

15


Altijd wel een studie die bij jou past Bij de Universiteit van Amsterdam kun je kiezen uit maar liefst 63 bacheloropleidingen binnen 13 interesse­ gebieden. Economie en Bedrijfskunde valt onder de interessegebieden Economie en ondernemen, Maatschappij en recht Ên Mens en gedrag. Naast Economie en Bedrijfskunde kun je bijvoorbeeld kiezen voor Fiscale economie of Fiscaal recht. Maar ook de interdisciplinaire bachelor Informatiekunde behoort tot de mogelijkheden. Hierin staat de relatie tussen mens, bedrijf en ICT centraal. Alle UvA-bachelors binnen de interesse­ gebieden Economie en ondernemen, Maatschappij en recht Ên Mens en gedrag: Economie en ondernemen

ActuariÍle wetenschappen Bèta-gamma Econometrie en operationele research Economics and Business Economie en Bedrijfskunde Fiscaal recht Fiscale economie Informatiekunde Maatschappij en recht

Bèta-gamma Economics and Business Economie en Bedrijfskunde Europese studies Fiscaal recht Fiscale economie Gedrag en samenleving Geschiedenis Notarieel recht Planologie Politicologie Rechtsgeleerdheid Religiestudies Sociale geografie Sociologie

5V!CODEINMAGENTA VOORALGEMEENGEBRUIK "IJDEMAGENTAVERSIEKA NHET HANDJEGEPLAATSTWORDE N

5V!CODEINMAGENTA VOORALGEMEENGEBRUIK

Mens en gedrag

Bèta-gamma Communicatiewetenschap Culturele antropologie en sociologie der niet-westerse samenlevingen Documentaire informatiewetenschap Econometrie en operationele research Economics and Business Economie en Bedrijfskunde Gedrag en samenleving Media en cultuur Medische informatiekunde

TEKSTWITINMAGENTABA LK CIJFERMAGENTA GRIJZEBALKENOPDIEPLE KVE ENWORDENTRANSPARANT

5V!CODEIN

"IJDEMAGENTAVERSIEK ANHET Onderwijskunde HANDJEGEPLAATSTWORDE N Pedagogische wetenschappen Politicologie Psychobiologie Psychologie Rechtsgeleerdheid Religiestudies Sociale geografie Sociologie Taal en communicatie Wijsbegeerte

5V!CODEINZWART INTERESSEGEBIEDOPGELIC HT

VOORALGIN EM BRUEB IKPIED TEEEN ER REGE SSEG OPLEIDINGHIERALSVO ORBEELD AARDWETENSCHAPPEN

TEKSTWITINMA CIJFERMAGENTA GRIJZEBALKENOP ENWORDENTRANS

Kijk voor alle bacheloropleidingen VOORALGEMEENG per interesse­gebied, en voor OPLEI uitgebreide informatie over iedere DINGHIERALS AARDWETENSCHAPP opleiding, op de Bachelorsite. www.uva.nl/bachelors

De Universiteit van Amsterdam werkt intensief samen met de Hogeschool van Amsterdam.

www.uva-hva.nl

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfskunde

16

%CONOMIEENBEDRIJFSKU

NDE

&ISCAALRECHT

UVA FEB Economie & Bedrijfskunde 2008/2009  

Economie en Bedrijfskunde bachelor 2008 | 2009 Inhoudsopgave Keuzes maken 4 De opleiding in detail 5 Toelating, aanmelding en kosten 11 Alti...