Page 1

Executive Master Verzekeringskunde ‘De toegenomen marktwerking stelt nieuwe uitdagingen aan de verzekerings­ branche, waarin de bedrijfsprocessen complexer en dynamischer worden. De Executive Master Verzekeringskunde kiest voor een multidisciplinair programma waarin naast een breed scala aan theoretische onderdelen ook praktijkcolleges een belangrijke rol spelen.’ Marc Hendrikse en Roel van der Voort, programmadirectie VZK


Inhoudsopgave Multidisciplinair en integraal Het programma Kloppend financieel hart Organisatorische informatie Kosten en aanmelding

2 De Universiteit van Amsterdam (UvA) is sinds haar oprichting in 1632 uitgegroeid tot een van de grootste universiteiten van Nederland, met ongeveer 22.000 studenten en meer dan 5.000 medewerkers. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA heeft een sterke portefeuille van bachelor, master en executive programma’s op het gebied van Business, Accounting & Control en Finance. Deze programma’s worden verzorgd door twee gerenommeerde opleidingsinstituten van de faculteit, de Amsterdam Business School en de Amsterdam School of Economics. De Amsterdam Business School (ABS) biedt plaats aan academisch onderwijs en onderzoek op het gebied van Economie en Bedrijfskunde. Zij bouwt voort op de succesvolle traditie van onderwijs in kleinschalige en interactieve seminars, waardoor deelnemers een maximaal rendement behalen. De praktijkgerichte aanpak via casestudies stimuleert hen tot intensief werken met de leerstof. In combinatie met de aca­demische achtergrond bieden de opleidingen van de ABS de deelnemers een uitstekend carrièreperspectief.

4 6 11 12 14


Voorwoord

De verzekeringsbranche staat voor nieuwe uitdagingen die de bedrijfsprocessen com­ plexer en dynamischer maken. Daarnaast bevindt ze zich in een politiek, econo­ misch en maatschappelijk krachtenveld. Dat betekent dat er professionals nodig zijn met een brede visie, die analytisch kunnen denken en de juiste oplossingen weten te implementeren. De Executive Master Verzekeringskunde leidt academici op die in staat zijn com­ plexe verzekeringsvraagstukken zelfstan­ dig te analyseren en op basis van deze analyse te adviseren, te beslissen en te ­handelen. Deze opleiding is daarom bij uitstek geschikt als een aanvullende m ­ aster voor high potentials in de verzekerings­ branche. Het onderwijs, dat in kleine groepen wordt gegeven, zorgt ervoor dat u de kennis en de vaardigheden verwerft om uw carrière in de verzekeringsbranche een nieuwe impuls te geven, en dat u, na succesvolle afronding van de opleiding, met recht de titel Executive Master ­Verzekeringskunde kunt voeren. De beslissing om de Executive Master Verzekeringskunde (VZK) te gaan volgen, moet weloverwogen worden genomen. Het betekent immers een forse studie­ belasting naast een drukke werkkring. Maar kiest u voor deze opleiding, dan zal uw inzet worden beloond met een unieke ervaring, een waardevol relatienetwerk en uitstekende carrièreperspectieven. Prof. dr. Tom Wansbeek Decaan Faculteit Economie en Bedrijfskunde

3


Multidisciplinair en integraal 4

De Executive Master Verzekeringskunde van de Amsterdam Business School biedt een multidisciplinair parttime programma met een breed scala aan onder­delen. De opleiding is opgebouwd uit de deel­ gebieden Financiële economie, Actuariaat, Recht en Bedrijfskunde. Theorie en wetgeving worden uitgebreid toegelicht met voorbeelden uit de prak­ tijk en de integratie van de vakken is eveneens een uitdrukkelijk doel van de opleiding.

Theoretische en praktische kennis en ervaring

De kwaliteit van de opleiding wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de docenten. De docenten van de opleiding zijn daarom hoogleraar of kern­docent bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit der Rechts­ geleerdheid van de UvA, en daarnaast actief in de verzekeringsbranche. Verder is een aantal bijzonder hoogleraren afkom­ stig uit de verzekeringsbranche en nauw betrokken bij de opleiding.

Accreditatie

De Amsterdam Business School is in het bezit van een EQUIS-accreditatie. Daar­ naast is de opleiding Executive Master Verzekeringskunde NVAO geaccrediteerd. Voor meer informatie over de kwaliteits­ eisen van beide organisaties zie www.nvao.nl en www.efmd.org/equis.

Aansluiting met de praktijk

Het Verbond van Verzekeraars en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Universiteit van Amster­ dam hebben de Master Verzekerings­ kunde samen ontwikkeld. Het Verbond van Verzekeraars is een onafhankelijke belangenvereniging van particuliere verzekeraars in Nederland. De leden van het Verbond vertegenwoor­ digen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. De FEB staat garant voor het wetenschappelijke niveau van de opleiding, het Verbond van Verzekeraars bewaakt de aansluiting met de praktijk.

Juist omdat de docenten ruime theoreti­ sche én praktische kennis en ervaring hebben, is de opleiding in theoretisch opzicht actueel en van hoog niveau, ter­ wijl tegelijkertijd adequaat kan worden ingespeeld op vragen en ontwikkelingen vanuit de markt. In dit kader is het van belang op te merken dat vrijwel alle docenten van de Master Verzekerings­ kunde zijn aangesloten bij het toon­ aangevende onderzoekscentrum ACIS (Amsterdam Centre for Insurance Studies). Dit brengt mee dat de studenten in de colleges de allerlaatste praktische en wetenschappelijke ontwikkelingen in de verzekeringsbranche krijgen gepresen­ teerd. Voor meer informatie over de docenten, zie www.abs.uva.nl/vzk. Voor wie is de opleiding bestemd?

Het programma is gericht op professio­ nals in de verzekeringsbranche die behoefte hebben aan een verbreding en verdieping van hun kennisgebied.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de Executive Master Verzekeringskunde moet u voldoen aan de volgende eisen: ■ u heeft een academische of hbo-oplei­ ding in een economische, bedrijfs­ kundige of juridische richting afgerond; ■ u heeft voldoende wiskundevoorkennis (wiskunde A of B op vwo-niveau); ■ u werkt minimaal anderhalf jaar in de verzekeringsbranche. Deficiënties

■ I n geval u onvoldoende wiskunde voorkennis heeft, dient u de speciale deficiëntiemodule Kwantitatieve Methoden te volgen. Deze module wordt in mei/juni aangeboden, vooraf­ gaand aan het studiejaar dat in september begint. De kosten bedragen € 1.000. Het elders volgen van een wiskundecursus behoort ook tot de mogelijkhe­ den. ■ In het geval u onvoldoende economi­ sche voorkennis heeft, dient u vooraf­ gaand aan het studiejaar, dat in septem­ ber begint, de module Managerial Economics te volgen. Deze module wordt in mei/juni aangeboden. De kosten bedragen € 500. ■ In geval van een hbo-vooropleiding dient u voorafgaand aan het studiejaar dat in september begint, de module Academische Vaardigheden te volgen. Deze wordt in juni aangeboden. Kosten bedragen € 500.


Werken in kleine groepen

Jaarlijks worden maximaal 30 cursisten toegelaten. Hierdoor ontstaat een inten­ sieve wisselwerking tussen de docent en de cursisten en tussen de cursisten onderling. Toepassingsgericht onderwijs

Bij diverse vakken wordt gebruikgemaakt van casusgericht onderwijs, waardoor een uitstekende wisselwerking tussen theorie en praktijk bestaat. Het casusgerichte onderwijs volgt de aanpak van de Harvard Business School waarin Participating ­Learning centraal staat. Een onderdeel van het programma is bovendien het ver­ der ontwikkelen van uw vaardigheid in mondelinge en schriftelijke communicatie. Ook wordt gebruikgemaakt van de digi­ tale faciliteiten van de UvA: de (digitale) universiteitsbibliotheek en Blackboard, de digitale leeromgeving. Diploma en titel

Als u aan alle verplichtingen van de oplei­ ding heeft voldaan, krijgt u het diploma van de UvA uitgereikt en mag u de titel MSc (Insurance) voeren. Profiel van de afgestudeerde Master Verzekeringskunde

Na het succesvol afronden van de Execu­ tive Master Verzekeringskunde heeft u brede kennis van Financiële economie, Actuariaat, Recht en Bedrijfskunde, en ­specialistische kennis op ten minste een van deze gebieden. Ook heeft u een gede­ gen inzicht in de samenhang tussen deze disciplines en de verzekeringspraktijk. Bovendien heeft u inzicht in de inter-

nationale, maatschappelijke, culturele en ethische context waarbinnen de verzekeringskunde wordt beoefend. U kunt algemene en concrete verzeke­ ringskundige vraagstukken kritisch analyseren en er creatieve oplossingen voor problemen aandragen. Ook bent u in staat een wetenschappelijk onderzoek op te zetten en uit te voeren, hiervan helder en bondig schriftelijk en mondeling verslag te doen, en op basis van dit onderzoek organisaties te adviseren. Ten slotte kunt u constructief samenwerken in multi­ disciplinair teamverband en adequaat communiceren met collega’s uit andere disciplines.

Michel Diemeer (1973), bedrijfsfiscalist bij Fortis Verzekeringen Nederland

Bij mijn vorige werkgever had ik vastgoed als aandachtsgebied. Toen ik bij Fortis ging werken, bleek mijn kennis op het gebied van verzekeraars tekort te schieten. Deze opleiding kwam dus als geroepen. Ik krijg nu in een relatief kort tijdsbestek een gedegen inzicht in de verzekeringsbranche in het algemeen en specifieke verzekeringskennis in het bijzonder. Als bedrijfs­ fiscalist moet je eerst begrijpen hoe een vraagstuk precies in elkaar zit voordat je een fiscaal oordeel kunt geven. De studie helpt mij duidelijk om beter en sneller mijn werk te doen. De mensen die deze opleiding volgen zijn zeer gemotiveerd. Dat is ook logisch, want de studie is pittig, zeker naast een fulltime baan. Doordat de groep relatief klein is, is er veel inter­actie tussen de docenten en de cursisten. Ook het werken met cases maakt dat de theorie echt gaat leven. Op die manier doe je ook meer met de stof en beklijft de kennis beter.

5


Het programma Studieduur

Master thesis

De nominale studieduur bedraagt - exclu­ sief mogelijke deficiënties - twee jaar. Dit is inclusief de periode waarin u de master thesis schrijft.

U sluit de master af met een thesis: een verslag van een onderzoek met een weten­ schappelijk karakter. Het onderwerp van uw onderzoek is zo mogelijk gebaseerd op uw eigen werkomgeving.

Studiejaar

Het studiejaar is verdeeld in twee semes­ ters en elk semester bestaat uit twee blok­ ken. Het eerste semester loopt van sep­ tember tot en met januari, het tweede van februari tot en met juni. In het eerste jaar bestaat het eerste semester uit 2 blokken van 6 collegeweken en 1 tentamenweek. Het tweede semester van het eerste jaar bevat 2 blokken van 7 collegeweken en 1 tentamenweek. Voor het tweede jaar bestaan beide semesters uit 2 blokken van 6 7 collegeweken en 1 tentamenweek. De colleges vinden plaats op dinsdagmid­ dag en dinsdagavond. Uw aanwezigheid bij de colleges wordt verlangd. Het kan voorkomen dat de tentamens op een andere dag worden afgenomen. Studiebelasting

De studielast wordt zo veel mogelijk gelijk over de blokken verdeeld en wordt uitgedrukt in studiepunten volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Globaal betekent dit dat u 28 uur studeert voor één studiepunt (EC). Dat wil zeggen dat u naast de college-uren rekening moet houden met een ­studiebelasting van mini­ maal 8 uur per week. De totale opleiding bestaat uit minimaal 60 EC’s, verdeeld over basisvakken, specialisatievakken, een case study en een master thesis. Modulair onderwijs

Binnen de opleiding is er de mogelijkheid om enkele basisvakken, verdiepingsvak­ ken en specialisatievakken modulair te volgen. Na afronding van een vak ont­ vangt u een certificaat.

Curriculum Jaar 1 Basisvakken* EC’s Inleiding Verzekeringsrecht 4 Inleiding Financiële economie 4 Actuariaat 4 Bedrijfskunde 4 Case study 2 Jaar 1 Verdiepingsvakken Verdieping Verzekeringsrecht 4 Verdieping Financiële economie 4 Bestuurlijke informatievoorziening – administratieve organisatie 4 Verzekeringseconomie 4 Jaar 2 Specialisatievakken** Waardering en verslaggeving (v.a. 2009 - 2010) 5 Regulering en toezicht 5 Balans- en risicomanagement 5 Strategisch management voor Verzekeringskunde 5 E-commerce en verzekeringen 5 Enterprise Riskmanagement 5 Pensioenen en sociale verzekeringen 5 Master thesis 15 Totaal 60 * Op grond van uw vooropleiding krijgt u een vrijstelling voor een van de vier basisvakken. ** Uit het aanbod kiest u drie mastervakken. Bij een te gering aantal studenten worden slechts vier vakken aangeboden.


Docenten Dr. Marc Hendrikse hoofddocent Verzekeringsrecht, programmadirecteur van de opleiding, universitair hoofddocent Privaatrecht Open Universiteit Nederland en directeur Amsterdam Centre for Insurance Studies Prof. dr. Philip de Jong hoogleraar Economie van de sociale zekerheid, partner/consultant bij Aarts, De Jong, Wilms & Goudriaan Public Economics (APE) Prof. dr. Wouter Kalkman bijzonder hoogleraar Verzekeringsrecht UvA Drs. Peter Kuys lid raad van advies Master in Verzekeringskunde, projectmanager ING, oudgroepsactuaris bij ING Barry van de Leur docent basisvak Actuariaat, universitair docent Kwantitatieve economie en Levensverzekeringswiskunde UvA Drs. ing. Toon Meulemans universitair docent Strategisch management UvA Dr. Henri Martius docent Verzekeringsrecht en advocaat te Amsterdam bij AKD Prinsen van Wijmen Drs. Anitra van der Voort docent Bedrijfskunde en Case study, directeur Van der Voort Management Educatie Drs. Roel van der Voort MA, MBA hoofddocent Economie & Bedrijfskunde, Business Research Atelier, programmadirecteur van de opleiding Prof. dr. Han Wansink bijzonder hoogleraar Verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar Verzekeringsrecht Universiteit Leiden Prof. dr. Mies Westerveld docent Pensioenen en Sociale verzekeringen, hoogleraar UvA, bijzonder hoogleraar Sociale Rechtshulp, senior onderzoeker Hugo Sinzheimer Instituut en lid van de Eerste Kamer Dr. ir. Willem Jan Willemse docent Regulering en toezicht en Waardering en verslaggeving, universitair docent Actuariële wetenschappen UvA Prof dr. A.E. Ronner bijzonder hoogleraar (Enterprise) Risk management UvA Prof. dr. J.L.A. Rijckevorssel bijzonder hoogleraar Toegepaste verzekeringsstatistiek UvA Prof. dr. E. Peelen hoogleraar Marketing Universiteit Nijenrode Prof. dr. J.G.J. Rinkes hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit Nederland Drs. P. Bouwknegt AAG docent Balans- en risicomanagement en Manager ALM & Capital Management bij de Nationale Nederlanden

Han Wansink, docent Verzekeringsrecht

Er wordt altijd ‘iets’ verzekerd en dat ‘iets’ kan met vele juridische deelgebieden verweven zijn. Verzekering vervult in onze samenleving bovendien een onmisbare rol in het veilig stellen van de sociale zekerheid voor het individu. Er is waarschijnlijk ook geen product waarvan de inhoud en daarmee de kostprijs zo wordt bepaald door factoren van buitenaf als de verzekering, en met name de schadeverzekering. Niet alleen omdat grote rampen in één klap het schaderesultaat van een heel jaar kunnen ‘verwoesten’, maar ook vanwege maatschappelijke opvattingen over verzekeringen. Denk maar aan de maatschappelijke discussie over alternatieve vergoedings­systemen in verband met de aansprakelijkheidsverzekering. Ook de wetgevers en de rechterlijke macht kijken met een scherp oog naar de verzekeringsbranche. Managers in het verzekerings­ bedrijf moeten dus op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en opvattingen in die kritische – met name juridische – buitenwereld.

7


Vakbeschrijvingen Verzekeringsrecht In deze module verwerft u kennis van het Verzekeringsrecht en van de plaats van het Verzekeringsrecht binnen het Privaatrecht en het maatschappelijk bestel.

Financiële economie In deze module krijgt u inzicht in de relatie tussen risico en rendement op financiële markten, en leert u hoe u de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet van een onderneming bepaalt. Ook leert u hoe u de invloed van de vermogensstructuur op de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet evalueert en met behulp van de netto contante waarde investeringsprojecten waardeert en beoordeelt.

8 Actuariaat In deze module behandelen we actuariële basisbegrippen die in de dagelijkse praktijk van verzekeringsmaatschappijen en pensioen­ fondsen belangrijk zijn, evenals technieken om verzekeringspremies en technische voorzieningen te bepalen. Het doel is dat u ontwikkelingen op verzekeringsgebied begrijpt en de problemen die daarbij ontstaan onderkent.

Bedrijfskunde Centraal staan de drie integrale managementprocessen van de moderne organisatie NL. business development, organisational development en human resources development. Deze thema’s zijn uitgewerkt in de volgende onderwerpen: ■ Leiderschap in het kader van performance management, balanced scorecard ■ De multidimensionale organisatie ■ Images of the organization, organisatie cultuur ■ Human Capital Management, human resources management, talent ­management ■ Entrepreneurship, custom value ­management ■ Innovatie, internationalisering & ­globalisering

vakkennis toe die u in het eerste semester heeft opgedaan.

Verdieping verzekeringsrecht De bedrijfsvoering van een verzekeraar wordt in grote mate gereguleerd door ­nationale en internationale regelgeving. In deze module krijgt u inzicht in deze regel­gevingen.

Verdieping Financiële economie In deze module staat de ondernemings­ financiering voor verzekeraars centraal. We behandelen de financiële instituties en de vermogensstructuur van financiële instellingen en besteden aandacht aan corporate governance, investeringsselectie en portefeuille­ theorie, en de valuatietheorie (Capital Asset Pricing Model). Andere belangrijke onder­ werpen zijn: informatie, transactie­kosten en financiële intermediatie, risk management, derivaten in portefeuille­beheer, en fusies en overnames.

Bestuurlijke informatievoorziening In deze module gaan we in op de theorie en praktijk van informatiemanagement in ­ (verzekerings)organisaties. Ook belichten we rol van de informatiemanager in de ­organisatie.

Bestuurlijke informatieverzorging administratieve organisatie Een goed ingerichte administratieve organisatie kan ervoor zorgen dat beslissingen op het gebied van besturing en beheersing kunnen worden genomen op grond van betrouwbare informatie. Omdat alleen betrouwbare informatie ‘harde’ informatie is, besteden we o.a. aandacht aan interne controle.

Regulering en toezicht In deze module gaan we in op de regulering van financiële marktpartijen en financiële markten, en op de gevolgen daarvan voor de verzekeringsmarkt en de verzekeraar. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn verzekeringsrecht, marktregulering, verzekeringstoezicht en verzekeringseconomie.

E-commerce en verzekeringen Deze module biedt een multidisciplinaire kijk op elektronisch verzekeren. Behandeld worden de juridische-, bedrijfskundige- en kosten­ aspecten en de marketing en E-insurance.

Enterprise Riskmanagement Deze module krijgt u inzicht in samenhang van risico’s, de literatuur op dit gebied en ontwikkelingen in de praktijk. Kennis van portefeuilletheorie, toepassingen van het actuariële begrippenapparaat en optietheorie. Kennis van externe regelgeving en bestudering van interne organisatorische aspecten aan de hand van o.a. COSO modellen.

Strategisch management In deze module krijgt u inzicht in actuele strategische ontwikkelingen in de verzekeringsbranche. U leert hoe u strategische besluitvormingsmodellen kunt analyseren en modelleren, en hoe u de opgedane kennis kunt koppelen aan de praktijk van verzekeraars.

Pensioenen en sociale verzekeringen Verzekeringseconomie In dit module behandelen we de verzekeringstechnieken die worden gebruikt bij productontwikkeling, verzekeringsbeheer en waardering van verplichtingen. Ook komen de tariferingtechnieken bij schadeverzekeringen aan bod, en de economische modellen van verzekeringsgedrag en hun toepassingen.

Case study Verzekeringskunde In deze module werkt u, onder leiding van een vakdocent en een praktijkdocent, in een groepje samen een praktijkopdracht uit de verzekeringsbedrijfstak uit. Daarbij past u de

technieken voor het integrale risicobeheer op balansniveau en leert hoe u de toepasbaarheid van modellen kunt beoordelend. Ook besteden we aandacht aan de toepassing van ALM-technieken.

Balans- en risicomanagement Dit vak biedt een integratie van kennis uit Actuariaat en Financiële economie. U krijgt inzicht in het gebruik van (schadeverzekering)-

In deze module krijgt u inzicht in de factoren die invloed hebben op de behoefte van ­burgers een (aanvullende) arbeidsongeschiktheids- of pensioenverzekering af te sluiten.

Waardering en verslaggeving In deze module gaan we in op de weten regelgeving van externe verslaggeving voor verzekeraars en de invloed daarvan op de bedrijfsvoering. Ook de impact van wijzigende waarderingsregels op de ver­ zekeringsbedrijftak komt aan bod.


Kloppend financieel hart Amsterdam werd na 1534 belangrijk in de Nederlanden door zijn status als handels­ centrum. De stad was een stapelmarkt waar noordelijke en zuidelijke producten werden opgeslagen, bewerkt en verkocht. Om deze handel heen groeiden bedrijfs­ takken als cartografie, drukkerij en banken verzekeringswezen.

Voor studenten is het een zeer aantrekke­ lijke stad met een bloeiend cultureel leven. Musea, concerten, theaters, stand-up comedy, bioscopen en filmhuizen: het aanbod is enorm gevarieerd. De cafés in alle soorten en maten, al dan niet met een terras, vormen gezellige plekken om te ontspannen.

Vanuit Amsterdam werden de eerste ­tochten naar Indië ondernomen. Deze waren een gigantisch succes; ze leverden de aandeelhouders maar liefst vierhonderd procent winst op. Toen in 1602 de Ver­ enigde Oost-Indische Compagnie werd opgericht, nam Amsterdam meer dan de helft van het benodigde kapitaal voor de nieuwe onderneming voor zijn rekening.

De stad is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het Roeterseiland ligt tussen Artis en het Weesperplein, vlakbij de bin­ nenstad.

De eerste aandelenbeurs, de eerste handels­ vereniging en de eerste multinational ter wereld werden in Amsterdam opgericht. Tegenwoordig kent de stad een zeer geva­ rieerde economie, maar de belangrijkste sectoren zijn de zakelijke en financiële dienstverlening met meer dan 120.000 banen. De Nederlandsche Bank, de Amsterdam Stock Exchange, de Europese Optiebeurs en de hoofdkantoren van vele Nederlandse en internationale banken maken Amsterdam tot kloppend financieel hart van Nederland. Amsterdam staat sinds mensenheugenis bekend om zijn vrijheid van denken, die een stimulerende invloed heeft gehad op de internationale uitwisseling van ideeën en onderzoek. De stad toont zichzelf keer op keer als een belangrijk centrum voor culturele, sociale en financiële ontwikke­ lingen.

11


Organisatorische informatie Juliette Tesselhof (1975), consultant bij KPMG Business Advisory

12 Met deze opleiding wilde ik in de eerste plaats mijn kennis vergroten om mijn werk meer diepgang te kunnen geven. Mijn marktspecialisme als consultant is financial services en ik ervaar nu al dagelijks dat ik door deze studie mijn klanten een ­breder perspectief kan bieden voor hun probleem. Ik kan nu een ogenschijnlijk op zichzelf staand vraagstuk in de context plaatsen van de bedrijfsvoering van een verzekeraar en van issues als risico- en performance management. Mijn tweede doel was om meer feeling krijgen voor de ontwikkelingen in onze sector. Ik vind het heel interessant om samen met collega’s uit andere organisaties problemen die zich in de verzekeringsbranche voordoen te analyseren en er oplossingen voor te bedenken. Daarom is het een groot voordeel dat de groep klein is. Er is veel ruimte om kennis en inzichten met elkaar te delen. Daardoor leer je ook om buiten de geijkte kaders te kijken.

Kwaliteitsbewaking

Programmaleiding

De opleidingsdirecteuren van de Execu­ tive Master Verzekeringskunde leggen verantwoording af aan de directeur van het Onderwijsinstituut van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en aan de directeur van het Onderwijsinstituut van de Amsterdam Business School.

Programmadirecteur dr. Marc Hendrikse is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van het onderwijspro­ gramma, het contact met de docenten en de studenten, het accreditatieproces en de marketing van de opleiding. Hij is verbon­ den aan de Juridische Faculteit van de UvA, universitair hoofddocent privaat­ recht aan de Open Universiteit Nederland en directeur van het Amsterdam Centre for Insurance Studies.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een Raad van Advies samengesteld. Deze Raad ziet erop toe dat belangrijke ontwikkelingen in de verzekeringsbranche hun neerslag in het studieprogramma vinden, en dat de kwaliteiten van de afgestudeerde Executive Masters Verzekeringskunde voldoen aan de verwachtingen van de bedrijfstak. De leden van de Raad van Advies zijn: drs. F.C.A.M. de Leeuw voorzitter van het Sectorbestuur Leven van het Verbond van Verzekeraars drs. P.H.M. Kuys AAG projectmanager ING, oud-groepsactuaris bij ING mw. mr. drs. E.W. Galesloot-Vaal directeur Legal Counsel Delta Lloyd N.V.

Programmadirecteur drs. Roel van der Voort MA, MBA is verantwoordelijk voor de operationele programmering van het onderwijsprogramma, de exploitatie en de marketing van de opleiding, en de interne en externe contacten. Hij is tevens ver­ antwoordelijk voor het undergraduate Entrepreneurship programmma bij het Amsterdam Center of Entrepreneurship. De programma assistent is verantwoorde­ lijk voor de ondersteuning aan de organi­ satie van de opleiding en aan de studenten, zoals de informatievoorziening, roostering, administratie, studievoortgang, voorlich­ ting, facilitering en evaluaties.


Locatie

De colleges vinden plaats in het gebouw van de Amsterdam Business School aan de Roetersstraat 11 in Amsterdam. Dit is een modern gebouw met goede faciliteiten. In het gebouw bevinden zich tevens de facul­ teitsbibliotheek, universitair restaurant Agora en café De Krater. Bereikbaarheid

De Amsterdam Business School is goed te bereiken met zowel het openbaar ver­ voer als – buiten de spits – per auto. In de omgeving is voldoende (betaalde) parkeergelegenheid, maar wij raden u aan met het openbaar vervoer te komen. Een routebeschrijving is te vinden op www.feb.uva.nl/route.

Wouter Kalkman, bijzonder hoogleraar Verzekeringsrecht

Mijn belangrijkste doel is studenten duidelijk te maken hoe groot het maatschappelijk belang van een levensverzekering is, en handvatten te bieden voor de oplossing van juridische problemen die zich in de praktijk rond de levensverzekering kunnen voordoen. Ik werk al zo’n twintig jaar als jurist in het verzekeringsbedrijf en ben inmiddels verantwoordelijk voor de juridische afdelingen van de business line Insurance & Investment Management Europe van ING. Mijn werkterrein strekt zich uit van Amsterdam tot Moskou en van Warschau tot Athene. Overal spelen juridische problemen bij de uitoefening van het verzekeringsbedrijf. Ik doe dus nog elke dag praktijkervaring op, die ik goed kan gebruiken in mijn colleges. Het verzekeringsbedrijf is bijzonder kennisintensief en heeft behoefte aan zeer goed opgeleide medewerkers. Gelukkig bestaat deze geïntegreerde VZK-opleiding, die veel facetten van het verzekerings­bedrijf laat zien en all-round verzekeringsdeskundigen opleidt.

13


Kosten en aanmelding Kosten

Het collegegeld bedraagt per jaar € 8.000. De kosten voor een module bedragen € 1.500 per vak. De kosten van de deficiëntiemodules Kwantitatieve Methoden en Academische Vaardigheden bedragen € 1.000 resp. € 500. Het collegegeld en de module­ prijzen zijn all-in. Inbegrepen zijn de cursus- en examengelden en de kosten van het studiemateriaal. De cursus­ bedragen worden jaarlijks vastgesteld 14 door het bestuur. Toelatingsprocedure

De toelatingsprocedure bestaat uit drie stappen: ■ Aanmelding U meldt zich aan door het formulier ‘Verzoek tot toelating’ in te vullen, en dit formulier plus een curriculum vitae en kopieën van relevante diploma’s en getuigschriften naar het secretariaat van de opleiding te sturen. Het formulier is te verkrijgen via het secretariaat en via www.abs.uva.nl/vzk.

■ Oriëntatiegesprek Als uit uw aanmeldingspapieren blijkt dat u een geschikte kandidaat bent, wordt u uitgenodigd voor een oriëntatiegesprek. In dit gesprek gaan we nader in op de opleiding en op de verwachtingen die u ervan heeft. Verder wordt aan de hand van de toelatingscriteria vastgesteld of u aan de toelatingseisen voldoet en hoe u eventuele deficiënties kunt wegwerken. Ten slotte wordt in overleg met de examencommissie bepaald of en onder welke voorwaarden u definitief kunt worden toegelaten. ■ Inschrijving Als u wordt toegelaten tot de opleiding, wordt u uitgenodigd zich officieel in te schrijven. Pas nadat het secretariaat uw inschrijfformulier heeft ontvangen, wordt een plaats voor u gereserveerd.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Executive Master Verzekeringskunde kunt u contact opnemen met het secretariaat van de opleiding. Het secretariaat draagt zorg voor uw aanmelding, geeft antwoord op uw vragen en verzorgt de dagelijkse gang van zaken rond de opleiding. Amsterdam Business School VZK Office Plantage Muidergracht 12 1018 TV Amsterdam T (020) 525 6132 F (020) 525 5092 vzk@uva.nl www.abs.uva.nl/vzk


‘The Amsterdam Business School aims to offer an inspiring, broadly oriented and thoroughly international academic environment where both staff members and students can develop their capacities to optimum effect. It seeks to emphasise an open-minded and tolerant attitude, a strong engagement between business and society, the importance of innovation and entrepreneurship and, throughout all, a commitment to the scientific study of the business world.’

De inhoud van deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen aan de inhoud echter geen rechten worden ontleend. De Masteropleiding Verzekeringskunde houdt zicht het recht voor wijzigingen in het opleidingsprogramma aan te ­brengen. Alle rechten voorbehouden. Colofon Ontwerp: Total Identity Vormgeving: RAADHUIS voor creatieve communicatie Fotografie: Ineke Oostveen, Henny Boogert Eindredactie: Sanne Landhuis Druk: De Raat & De Vries


Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School VZK Office Plantage Muidergracht 12 1018 TV Amsterdam T (020) 525 6132 F (020) 525 5092 vzk@uva.nl www.abs.uva.nl/vzk

16

UVA FEB ABS EMVZK  

Executive Master Verzekeringskunde ‘De toegenomen marktwerking stelt nieuwe uitdagingen aan de verzekerings­ branche, waarin de bedrijfsproc...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you