Page 1

Amsterdam Business School

Executive Master of IT-Auditing

‘IT-auditing moet meer zijn dan alleen compliance. IT-auditing staat voor succesvolle implementaties, een betere beveiliging, een hoger rendement op IT-investeringen. Dat is wat ons vak bijzonder maakt.’ Edo Roos Lindgreen, programmadirecteur


Inhoudsopgave Hoogwaardig, toonaangevend De opleiding Kloppend financieel hart Praktische informatie Kosten en aanmelding

4 6 11 12 14

2 De Universiteit van Amsterdam (UvA) is sinds haar oprichting in 1632 uitgegroeid tot een van de grootste van Nederland, met ongeveer 22.000 studenten en meer dan 5000 medewerkers. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA heeft een sterke portefeuille van Bachelor-, Master- en Executive-programma’s op het gebied van business, accounting & control en finance. Deze programma’s worden verzorgd door twee gerenommeerde opleidingsinstituten van de faculteit, de Amsterdam Business School en de Amsterdam School of Economics. De Amsterdam Business School biedt plaats aan academisch onderwijs en onderzoek op het gebied van economie en bedrijfskunde. Zij bouwt voort op de succesvolle traditie van onderwijs in kleinschalige en interactieve seminars, waardoor studenten een maximaal rendement behalen. De praktijkgerichte aanpak via casestudies stimuleert hen tot intensief werken met de leerstof. In combinatie met de academische achtergrond bieden de opleidingen van de Amsterdam Business School de studenten een uit­stekend carrièreperspectief.

Coverfoto: Edo Roos Lindgreen (l) en Abbas Shahim.


Voorwoord

Informatietechnologie is een integraal onderdeel van onze samenleving. Ondernemingen zijn sterk afhankelijk van informatietechnologie voor de meest uiteenlopende toepassingen, van het registreren van klantorders tot het uitwisselen van informatie met ketenpartners. Hierdoor neemt de behoefte aan zekerheid over de betrouwbaarheid van informatietechnologie toe. Voor het verschaffen van die zekerheid is ITauditing – de onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van informatiesystemen – een onmisbaar instrument. De opleiding Executive Master of ITAuditing (EMITA) richt zich op professionals met een academische opleiding. Zij zijn binnen profit- en not-for-profitorganisaties verantwoordelijk voor de IT-auditfunctie of voeren deze IT-audits feitelijk uit. Het tweede jaar van de opleiding is tegelijkertijd een kopopleiding voor afgestudeerden aan de postdoctorale opleidingen Operational Auditing en Executive Master of Internal Auditing. De opleiding verschaft studenten de theoretische kennis, gewenste houdingsaspecten en praktische vaardigheden om de IT-auditfunctie op een kwalitatief hoogwaardige manier uit te voeren. Wie kiest voor de EMITA-opleiding wordt beloond met een inspirerende kennismaking met een uniek vakgebied, een waardevol relatienetwerk en uitstekende carrièreperspectieven. Prof. dr. Edo Roos Lindgreen RE

3


Hoogwaardig, toonaangevend Peter Wemmenhove, partner Information Risk Management bij Atos Consulting

4

Ik werk al een aantal jaren op het gebied van IT-auditing, control en security en merkte dat ik ondanks mijn CISA-examen toch behoefte had aan vakinhoudelijke verdieping. Mijn collega’s en gespreks­ partners bij klanten zijn veelal RE’s, het praat dan makkelijker als je dezelfde achtergrond hebt. In 1996 heb ik de postdoctorale Controlleropleiding aan de UVA afgerond. De sfeer, kwaliteit en ondersteuning spraken mij toen erg aan. Ik heb ook andere opleidingen bekeken, maar kwam toch weer uit bij de UvA. De EMITA-opleiding is echt van topniveau. De kwaliteit van de input van de docenten en de interactie met de groep maken het ontzettend interessant. De studie is pittig, maar sluit nauw aan bij mijn werk. Daarom kost het me geen moeite tijd ervoor vrij te maken. En omdat de colleges op maandagmiddag en -avond worden gegeven, kan ik toch nog een deel van de dag werken. Dat vind ik ook een voordeel.

Net als bij de andere opleidingen van de Amsterdam Business School staan bij de opleiding Executive Master of IT-Auditing kwaliteit en individuele aandacht centraal. In twee jaar tijd neemt een keur aan gerenommeerde docenten u mee naar de grenzen van onze kennis over IT-auditing in de breedst mogelijke zin. Zij inspireren en enthousiasmeren met interactieve hoorcolleges en alternatieve werkvormen. De individuele en gezamenlijke opdrachten sluiten aan bij uw praktijkervaringen en bereiden u voor op het schrijven en verdedigen van uw referaat. Zo maakt u zich kennis, attitudes en vaardigheden eigen die de informatiemaatschappij in toenemende mate van u verlangt. Academisch niveau en praktijkgericht

Wij vinden het belangrijk IT-auditors op te leiden die in staat zijn een situatie te analyseren, interpreteren en toetsen, en die rekening houden met veranderingsprocessen in de context van het onderzoek. Daarom krijgt u in de opleiding een grondige kennis van processen, governance, internal control en auditing. Daarnaast besteden we aandacht aan de verdieping van kennis over informatie­ systemen, de onderliggende infrastructuur en de beheerdomeinen. De nadruk ligt op informatiesystemen die vitaal zijn voor het functioneren van organisaties. Het is niet ons doel u op te leiden tot technisch specialist voor specifieke toepassingen of infrastructuren. Wel moet u weten wanneer de grenzen van uw kennis zijn bereikt en een specialist moet worden ingeschakeld.

Sociale en communicatieve vaardigheden zijn voor een IT-auditor onontbeerlijk om succesvol te functioneren. In de opleiding wordt daarom aandacht besteed aan uw persoonlijke effectiviteit en attitude, door u te trainen in conflicthantering, omgaan met weerstanden en presentatietechnieken. Kwaliteit boven volume

Tijdens de EMITA-opleiding ontwikkelt u niet alleen uw expertise, maar ook de vaardigheid om die deskundigheid toe te passen. Om deze onderwijsdoelen te bereiken, hebben we bewust gekozen voor kwaliteit boven volume. Het onderwijs is kleinschalig, waarbij er voldoende tijd is voor persoonlijke aandacht voor de student. De groepsgrootte is daarom gemaximeerd op 25. Deze grootte bevordert de uitwisseling van beroepservaringen. Het onderwijs is bovendien interactief. Met cases en opdrachten ontwikkelt u vaardigheden om uw expertise effectief toe te passen. U kunt vraagstukken uit uw eigen organisatie als cases in het program­ma inbrengen. De keuze voor kwaliteit boven volume komt ook tot uiting in de samenstelling van het docententeam. Veel van onze docenten zijn actief betrokken bij onderzoek en innovatie op het gebied van IT-auditing en publiceren hierover in vakbladen, wetenschappelijke tijdschriften en boeken. Wij stimuleren de studenten aan de opleiding hetzelfde te doen.


d


De opleiding Het programma van de opleiding bestrijkt twee jaar. Gedurende deze twee jaar volgt u één dag per week colleges. Een studiejaar bestaat uit drie trimesters van elk 10 collegeweken. De colleges worden aan het eind van elk trimester afgesloten met een of meer tentamens. Indeling collegejaar

Mona Mashaie, assistent-accountant bij PricewaterhouseCoopers en werkzaam in de Financial Audit praktijk

6

Er is veel behoefte aan accountants die ook inzicht hebben in IT-auditing. Ik zie het als een leuke uitdaging om een brug te slaan tussen deze twee vakgebieden. In mijn werkgebied worden IT-auditors vaak ingezet in het kader van de jaarrekeningcontrole. Door deze studie volg ik met steeds meer interesse en begrip de werkzaamheden van mijn IT-audit collega’s.

Het eerste jaar van de opleiding start in september en eindigt in juli. De colleges vinden plaats op maandag. Het tweede jaar van de opleiding start eveneens in september en eindigt in juli. De colleges vinden plaats op maandag­ middag en maandagavond. Flexibel rooster: instromen in september en januari

U kunt zelf bepalen in welke volgorde u de opleiding wilt doorlopen. Instromen is hierdoor mogelijk in september en januari. Ook kunt u, indien u over de juiste vrijstellingen beschikt, het eerste en tweede jaar geheel of gedeeltelijk tege­ lijkertijd volgen. De keuze is aan u! Studiebelasting

Ik volg het eerste en het tweede jaar van de opleiding parallel. Het is flink aan­poten, je moet de colleges en de stof goed bijhouden, maar ik vind het heel prettig dat deze optie er is. De docenten stimuleren vakinhoudelijke discussies en leggen steeds links met de praktijk. Ik kan mijn kennis zo direct vertalen naar mijn werk. En bovendien bouw ik een netwerk op van studiegenoten en docenten met verschillende achtergronden en kennisniveaus. Dat vind ik een grote toegevoegde waarde van de opleiding.

De studiebelasting van de opleiding bedraagt 78 EC’s. 1 EC staat gelijk aan 25 studie-uren. De EC’s zijn opgebouwd uit zowel de college-uren als de zelfwerkzaamheid die van u wordt verwacht, zoals het bijhouden van de collegestof en het uitvoeren van opdrachten en cases. Eén college-uur betekent drie uur zelfwerkzaamheid. Daarnaast moet u nog tijd besteden aan het voorbereiden en maken van tentamens. Multidisciplinaire opzet

In de IT-auditfunctie werken diverse disciplines samen. Daarom staat de opleiding open voor personen met verschillende opleidingsachtergronden. Doordat deze verschillende vakgebieden binnen de colleges samenkomen en wij de stof vanuit diverse invalshoeken benaderen,

ontstaat een multidisciplinaire aanpak. Deze aanpak vergroot de wetenschappelijke waarde van de opleiding en zorgt voor een betere aansluiting met de praktijk. Prominente deskundigen en praktijk­ docenten

De colleges worden gegeven door docenten die bijzondere erkenning genieten als prominent deskundige of als professional op hun kennis- of ervaringsgebied. Ook hebben zij voldoende affiniteit met aangrenzende vakgebieden om de onderlinge verbanden te kunnen schetsen. Naast de vaste docenten treden regelmatig externe inleiders op om de ­relatie met de dagelijkse praktijk nog indringender te kunnen leggen. Referaat

In het derde trimester van het tweede jaar schrijft u een referaat over een aan IT-audit gerelateerd onderwerp. Het referaat kan binnen vier maanden worden afgerond. U kiest zelf uw begeleider. Ten slotte verdedigt u uw referaat voor de examencommissie. Deze commissie bestaat uit een aan de opleiding verbonden hoogleraar, aangevuld met een of twee kerndocenten en gecertificeerde IT-auditors die door de NOREA zijn geaccepteerd als externe deskundigen. Executive Master of IT-Auditing

Na succesvolle afronding van het opleidingsprogramma ontvangt u van de Universiteit van Amsterdam de titel Executive Master of IT-Auditing. Register EDP-auditor (RE)

De opleiding Executive Master of ITAuditing is erkend door de Nederlandse Orde van EDP-Auditors (NOREA). Deze beroepsorganisatie bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de leden, bevordert ontwikkelingen in het vakgebied en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden.


Eerste jaar

EC’s

Studie­uren

Organisatie & Informatie

5

125

Bestuurlijke informatieverzorging (BIV)

7

175

Informatietechnologie

5

125 75

Algemene auditing

3

Financial auditing

2

50

Uitvoeren van operational audits

5

125

Adviesvaardigheden

5

125

totaal

Tweede jaar

32

800

EC’s

Studie­uren

beperkingen auditing heeft en aan welke normen het moet voldoen. En vanzelfsprekend kent u de relevante richtlijnen. U beheerst de vaardigheden om deze processen, controlemaatregelen, informatiesystemen en infrastructuren in kaart te brengen, te analyseren en te beoordelen. U bent kortom bekwaam in probleemanalyse, oordeelsvorming en communicatie. U werkt goed samen met accountants en operational auditors.

Risico’s van informatietechnologie

2

50

Beheersingsmaatregelen

3

75

Het carrièreperspectief van de IT­auditor

Grondslagen IT-auditing

3

75

Projecten

2

50

De IT-auditor vervult verschillende rollen. Soms is hij de specialist die de algemeen auditor ondersteunt met specifieke deskundigheid op het gebied 7 van informatietechnologie. Soms opereert hij zelf als algemeen auditor met kennis van bedrijfsprocessen, interne controle en informatietechnologie. In andere gevallen beoordeelt hij in opdracht van het management of een toezichthouder specifieke kwaliteitsaspecten van de informatievoorziening of onderdelen daarvan. De IT-auditor voelt zich in elk van deze rollen thuis en is steeds in staat kwalitatief hoogwaardig onderzoek uit te voeren. Hij beperkt zich daarbij niet tot het beoordelen van aspecten van informatietechnologie, maar geeft hierover ook gevraagd en ongevraagd advies.

Processen en informatiesystemen

2

50

ERP-omgevingen

3

75

Management van informatietechnologie

2

50

Informatiebeveiliging

3

75

Infrastructuren

6

150

IT-auditing en Financial Auditing

2

50

Vernieuwing

2

50

totaal

30

750

Referaat

12

300

Slotexamen

4

100

totaal

16

400

Als u bent afgestudeerd en ook voldoet aan de andere toelatingseisen van de NOREA, kunt u worden ingeschreven in het Register van EDP-auditors. U mag dan de titel Register EDP-auditor (RE) voeren. Alleen de NOREA kan dit keurmerk toekennen. Voor wie is de opleiding bestemd?

De opleiding richt zich op professionals met een masteropleiding die in hun organisatie verantwoordelijk zijn voor de IT-auditfunctie of de IT-audits feitelijk uitvoeren. Operational auditors, controllers en accountants komen in aanmerking voor vrijstellingen en kunnen de opleiding in verkorte tijd doorlopen.

De beslissing om deze opleiding te gaan volgen, moet niet lichtvaardig worden genomen. De studielast is fors, zeker in combinatie met een werkweek van veertig uur of meer, en u moet bereid zijn persoonlijk te investeren. Profiel van de afgestudeerde Executive Master of IT­Auditing

U heeft diepgaande kennis van bedrijfsprocessen, administratieve organisatie en interne controle, informatiesystemen en infrastructuren, en van de ontwikkel- en beheerprocessen van deze omgevingen. U kent de beginselen en grondslagen van auditing, de audittypen, methoden en technieken, auditobjecten en auditaspecten. U weet welke mogelijkheden en

De interne IT-auditor werkt vaak bij een interne accountantsdienst en levert een bijdrage aan financial en/of operational audits. Hij rapporteert via het hoofd van de interne accountantsdienst aan de Raad van Bestuur of de hoofddirectie. Niet alleen internationale ondernemingen, maar ook overheidsinstellingen, not-for-profit-organisaties en middelgrote ondernemingen hebben de toegevoegde waarde van de interne IT-auditor ontdekt.


Vakbeschrijvingen

De externe IT-auditor werkt doorgaans bij een accountantskantoor. Ondernemingen kunnen hem inschakelen als lid van het controleteam dat verantwoordelijk is voor de jaarrekeningcontrole. Hij kan ook direct worden ingeschakeld, bijvoorbeeld door een afdeling voor interne IT-audit of het lijnmanagement van de organisatie.

8

30% van onze huidige studenten is alumnus van de UvA. Ze zijn werkzaam als operational auditor of IT-auditor in branches als financial services, overheid, telecommmunicatie, professional services, IT, accountancy. Hun leeftijd ligt tussen de 25 en 50 jaar.

Adviesvaardigheden

Informatietechnologie

Communicatieve vaardigheden, omgaan met weerstand, creëren van betrokkenheid en het vormgeven van complexe veranderingsprocessen komen theoretisch en praktisch aan de orde.

U maakt kennis met de belangrijkste beginselen en toepassingen van informatietechnologie in de moderne organisatie. We gaan onder andere in op de levens­cyclus van informatiesystemen, en de relatie tussen vraag en aanbod van IT en IT-diensten. Ook bespreken we nieuwe ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie, miniaturisering en mobiele communicatie.

Algemene auditing In deze module wordt aandacht besteed aan de gemeenschappelijke aspecten van de verschillende auditvormen, zoals financial, compliance, operational, environmental en IT-audits. We gaan in op de wijze waarop het oordeel van de auditor totstandkomt en bespreken welke factoren de kwaliteit van deze oordeelsvorming negatief of positief beïnvloeden.

In deze module doet u theoretische kennis en praktijkervaring op inzake het uitvoeren van operational audits. U voert een operational audit in uw eigen werk­omgeving uit.

Bestuurlijke informatieverzorging (BIV)

Risico’s van informatietechnologie

Een goed ingerichte administratieve organisatie kan ervoor zorgen dat beslissingen op het gebied van besturing en beheersing kunnen worden genomen op grond van betrouwbare informatie. Omdat alleen betrouwbare informatie ‘harde’ informatie is, wordt aandacht besteed aan het onderwerp Interne controle.

In deze module staan de belangrijkste risico’s rond informatietechnologie centraal. Ook wordt het proces van risicoanalyse uiteengezet en de hulpmiddelen die hierbij kunnen worden gebruikt. U voert zelf een risicoanalyse uit die betrekking heeft op uw werksituatie.

Uitvoeren van operational audits

Beheersingsmaatregelen Financial auditing Deze module behandelt de hoofdlijnen van het vakgebied accountantscontrole op nationaal en internationaal terrein. U krijgt inzicht in de accountantsfunctie en de samenwerkingsvormen tussen auditor en externe accountant.

We gaan in op de belangrijkste beheersingsmaatregelen die rond ICT kunnen worden getroffen. Tevens kijken we naar de initiatieven die de overheid, nationaal en internationaal, neemt in het kader van de beheersing van IT (Cybercrime, UN, OECD, EU, Nederland).

Organisatie & Informatie

Grondslagen IT-auditing

De inrichting van organisaties en de bijbehorende vraagstukken van sturing en beheersing. Vertrekpunt vormen actuele trends en ontwikkelingen binnen en buiten organisaties. De consequenties daarvan worden uitgewerkt in praktisch toepasbare organisatie- en sturings­modellen en -concepten.

U maakt kennis met het vakgebied ITauditing. In de eerste serie colleges ligt de focus op het waarom, waarbij de toegevoegde waarde van de IT-auditor aan de hand van praktijkcases wordt gedemonstreerd. In de tweede collegereeks wordt dieper ingegaan op de vaktechnische aspecten van IT-auditing, en de organisatie van het beroep.


Projecten

Infrastructuren

De essentie van deze module is het beantwoorden van de vraag hoe IT-auditing zekerheid kan geven bij automatiseringsprojecten en welke aanpak daarbij moet worden gevolgd. Bijzondere aandacht krijgen het onafhankelijkheidsvraagstuk en de beperkingen van projectaudits.

We gaan in op de infrastructuren die ten grondslag liggen aan onze moderne informatiesystemen, zoals TCP/IP-netwerken, operating systems en platforms, middleware en database managementsystemen. Beveiliging krijgt hierbij speciale aandacht.

IT­auditing en financial auditing Processen en informatiesystemen In deze module wordt behandeld hoe de IT-auditor snel een inventarisatie en analyse van hooggeautomatiseerde processtappen kan maken. Daarnaast bespreken we hoe hij middels een systeemaudit efficiënt de interne controle kan beoordelen, en tekortkomingen daarin kan oplossen.

ERP­omgevingen We behandelen de kenmerken, implementatie en inrichting van de belangrijkste ERP-systemen. Ook gaan we in op de inrichting en controle van autorisaties in complexe ERP-omgevingen. Hiervan worden in drie cases praktijkvoorbeelden uitgewerkt.

Management van informatietechnologie Onderwerpen die in deze module aan de orde komen zijn onder andere de organisatie van IT-beheer, de processen waaruit IT-beheer is opgebouwd en de standaarden voor het inrichten van IT-beheer.

Informatiebeveiliging In deze module staat informatiebeveiliging als een beheerst proces centraal. Aan de orde komen onder meer de kwetsbaarheids- en afhankelijkheidsanalyse, en de wettelijke, zakelijke en andere eisen die bepalend zijn voor het vereiste beveiligingsniveau.

In deze module staat de rol van de IT-auditor in de jaarrekeningcontrole centraal. Daarbij wordt aandacht besteed aan richtlijnen en regelgeving. Een belangrijk onderwerp is tevens de samenwerking tussen de accountant en de IT-auditor.

Paul Overbeek, directeur Information Risk Management bij KPMG en gastdocent

Vernieuwing In deze module komen de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT aan de orde die voor de IT-auditor van groot belang zijn. De focus ligt daarbij op de wijze waarop organisaties deze ontwikkelingen benutten voor hun strategische positie of bedrijfsprocessen.

Ik heb 30 jaar ervaring met informatiebeveiliging en risicomanagement. Ik ben begonnen aan de technische kant van informatiebeveiliging. Interessant, maar ik kwam erachter dat het nog boeiender was om mensen te ondersteunen bij de veilige omgang met informatie, met alle beperkingen die organisaties en techniek nu eenmaal hebben. Toen heb ik me gericht op auditing en consultancy. Ik wil de studenten even enthousiast maken voor informatiebeveiliging en risicomanagement als ik zelf ben. De maatschappij en de organisaties stellen steeds hogere eisen op dit vlak. Dat maakt het extra hard nodig om risicomanagement in te richten als een normaal managementproces. Het vakgebied is zich in razend tempo verder aan het professionaliseren. Daarom is het zo inspirerend dat studenten hun praktijkervaring naar deze studie meenemen. Dat maakt het leerproces tot een boeiende interactie waarin studenten én docenten van elkaar leren.

9


Kloppend financieel hart Amsterdam werd na 1534 belangrijk in de Nederlanden door zijn status als handelscentrum. De stad was een stapelmarkt waar noordelijke en zuidelijke producten werden opgeslagen, bewerkt en verkocht. Om deze handel heen groeiden bedrijfstakken als cartografie, drukkerij en bank- en verzekeringswezen.

Voor studenten is het een zeer aantrekkelijke stad met een bloeiend cultureel leven. Musea, concerten, theaters, stand-up comedy, bioscopen en filmhuizen: het aanbod is enorm gevarieerd. De cafés in alle soorten en maten, al dan niet met een terras, vormen gezellige plekken om te ontspannen.

Vanuit Amsterdam werden de eerste tochten naar Indië ondernomen. Deze waren een gigantisch succes; ze leverden de aandeelhouders maar liefst vierhonderd procent winst op. Toen in 1602 de Verenigde Oost-Indische Compagnie werd opgericht, nam Amsterdam meer dan de helft van het benodigde kapitaal voor de nieuwe onderneming voor zijn rekening.

De stad is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De Amsterdam Business School is gevestigd op het Roeterseiland, gelegen tussen Artis en het Weesperplein, vlakbij de binnenstad.

De eerste aandelenbeurs, de eerste handelsvereniging en de eerste multinational ter wereld werden in Amsterdam opgericht. Tegenwoordig kent de stad een zeer gevarieerde economie, maar de belangrijkste sectoren zijn de zakelijke en financiële dienstverlening met meer dan 120.000 banen. De Nederlandsche Bank, de Amsterdam Stock Exchange, de Europese Optiebeurs en de hoofdkantoren van vele Nederlandse en internationale banken maken Amsterdam tot kloppend financieel hart van Nederland. Amsterdam staat sinds mensenheugenis bekend om haar vrijheid van denken, die een stimulerende invloed heeft gehad op de internationale uitwisseling van ideeën en onderzoek. De stad toont zichzelf keer op keer als een belangrijk centrum voor culturele, sociale en financiële ontwikkelingen.

11


Praktische informatie Paul Riemens, senior auditor bij Euronext, de pan-Europese fusiebeurs

12

De bedrijfsprocessen binnen Euronext zijn in hoge mate geautomatiseerd, dus ik word dagelijks geconfronteerd met het toenemend belang van IT. Als operational auditor voeg je meer waarde toe als je ook risico’s van informatiesystemen kunt beoordelen en de taal van de IT-manager spreekt. De EMITA-opleiding was voor mij daarom een logisch vervolg op mijn postdoctorale Operational Audit opleiding, met name omdat je als operational auditor het verkorte programma van een jaar kan volgen. De leerstof is pittig, maar als je actief meedoet in de colleges zijn de tentamens goed te maken. Het onderwijs is laagdrempelig en dat leidde tot interessante interactie. We discussiërden veel en iedereen bracht werkervaringen in. Ik vond het heel nuttig om te zien hoe het er in andere bedrijven aan toe gaat. De opleiding stelt me nog beter in staat om zowel operational als IT-audits uit te voeren. De organisatie heeft zo minder ‘geheimen’ voor me.

Organisatie

Locatie

Programmadirecteur prof. dr. Edo Roos Lindgreen RE is eindverantwoordelijk voor de opleiding. Hij is tevens partner bij KPMG en adviseert organisaties op het gebied van informatietechnologie, beheersing, beveiliging en auditing. Hij is redactielid van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB).

De colleges vinden plaats in het gebouw van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Roetersstraat 11, gebouwdelen E en H. In het gebouw bevinden zich ook de faculteitsbibliotheek met computerwerkruimte, het universitair restaurant Agora en café De Krater. Het faculteitsgebouw is toegankelijk van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 19.00 uur en op maandag- en donderdagavond tot 22.00 uur. De bibliotheek is op maandag en donderdag geopend van 8.45 tot 20.00 uur; op dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.45 tot 18.00 uur. Het universitair restaurant Agora is van 10.00 tot 19.00 uur geopend. Er is een uitgebreid lunchassortiment te verkrijgen en van 17.00 tot 19.00 worden hier (op weekdagen) dagmenu’s aangeboden.

Programmamanager dr. Abbas Shahim RE coördineert het curriculum, initieert en begeleidt initiatieven op het gebied van onderwijs en onderzoek, en onderhoudt de externe contacten. Hij is tevens verbonden aan KPMG en is bestuurslid van ISACA NL. Programmaraad

De Programmaraad toetst de kwaliteit van de opleiding. De leden van deze raad zijn afkomstig uit vooraanstaande organisaties, overzien het gehele werkterrein van de IT-auditor en beschikken over relevante ervaring: n n n n

n n

 rs. P. Grootendorst RO, D Ministerie van Defensie Prof. dr. R. Maes, Universiteit van Amsterdam Drs. A. Molenkamp RO, Universiteit van Amsterdam Prof. dr. A. Schilder RA, Universiteit van Amsterdam en De Nederlandsche Bank Drs. R.B. Sweitser, ABN AMRO Drs. P. Veltman RE RA, KPMG

Bereikbaarheid

De Amsterdam Business School is goed te bereiken met zowel het openbaar vervoer als – buiten de spits – per auto. Een routebeschrijving is verkrijgbaar bij het secretariaat van de opleiding. Wij raden u aan met het openbaar vervoer te komen.


Kosten en aanmelding Studiekosten

Voor het eerste en tweede jaar bedraagt het cursusgeld _ 9500 per jaar. Voor een eventueel derde jaar bedraagt het cursusgeld _ 3085. In dit bedrag zijn inbegrepen de kosten van syllabi, de tentamens, de gezamenlijke lunches en het internationale thema­seminar. Boeken en eventuele andere bijkomende kosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen. Eerstejaars studenten die geen BIV-vakken in het masterprogramma hebben 14 gevolgd dienen het BIV-deficiëntievak te volgen. Hieraan zijn aanvullende kosten van circa _ 700 verbonden. Toelatingseisen

U heeft een academische opleiding afgerond en heeft bij voorkeur enige jaren relevante werkervaring binnen een profit of non-profit organisatie. U bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het initiëren en leiden van de IT-auditfunctie of voert deze functie feitelijk uit. Register Accountants (RA), Register Controllers (RC) en Register Operational Auditors (RO) kunnen eveneens instromen en krijgen mogelijk een vrijstelling voor een of meer eerstejaars vakken. In de regel geldt dat studenten die de postinitiële opleiding Operational Auditing aan de UvA hebben voltooid, vrijstelling krijgen voor de vakken Organisatie & Informatie, BIV, Infor­ matietechnologie, Algemene auditing, Financial auditing, Advies­vaardigheden en Uitvoeren van operational audits.

Zij kunnen direct het tweede jaar instromen. Studenten die de opleiding Accountancy hebben voltooid, krijgen in beginsel vrijstelling voor de eerstejaarsvakken BIV, Algemene auditing en Financial auditing. Aanmelding

U meldt zich aan door het formulier ‘Verzoek tot toelating’ in te vullen, een curriculum vitae en kopieën van relevante diploma’s en getuigschriften naar het secretariaat van de EMITA-opleiding te sturen. Het formulier is via het secretariaat te verkrijgen en via onze website www.abs.uva.nl/emita. Aan de hand van uw verzoekformulier, curriculum vitae en de kopieën van diploma’s wordt nagegaan of u voldoet aan de toelatingscriteria. Het intakegesprek

Na behandeling van uw formulier krijgt u een intakegesprek met de leiding van de EMITA-opleiding waarbij mogelijk ook enkele andere studenten aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek gaan we nader in op de opleiding en op de verwachtingen die u van de opleiding heeft. Inschrijving

Als u wordt toegelaten tot de opleiding, wordt u uitgenodigd zich officieel in te schrijven. Uw inschrijving wordt definitief zodra wij het volledig ingevulde inschrijfformulier hebben ontvangen. Dan wordt er voor u een plaats gereserveerd. Zie voor de overige voorwaarden het inschrijfformulier.

Meer informatie

Voor meer informatie over de opleiding kunt u terecht bij: Amsterdam Business School EMITA Office - Maureen Slijngaard Roetersstraat 11 1018 WB Amsterdam T (020) 525 5327 F (020) 525 5092 emita@uva.nl www.abs.uva.nl/emita


De inhoud van deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen aan de inhoud echter geen rechten worden ontleend.


Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School EMITA Office Roetersstraat 11 1018 WB Amsterdam T (020) 525 5327 F (020) 525 5092 emita@uva.nl www.abs.uva.nl/emita

UVA FEB ABS EMITA  
UVA FEB ABS EMITA  

Amsterdam Business School ‘IT-auditing moet meer zijn dan alleen compliance. IT-auditing staat voor succesvolle implementaties, een betere b...

Advertisement