Page 67

67

Uusi koulutus uudistuu ketterästi ja yhdessä rakentaen Strateginen tavoite, 10-20 vuotta * Oppimisen tulee kyetä uudistumaan jatkuvasti maailman myötä: Jatkuvasti muuttuva maailma asettaa kiihtyvällä tahdilla uusia tiedollisia ja taidollisia vaati-muksia ihmisille. Oppimisen täytyy pyrkiä pysymään tässä kehityksessä mukana. Joustamat-tomiin ja hierarkkisiin rakenteisiin jumiutunut järjestelmä ei pysty reagoimaan muuttuvan maailman tarpeisiin tarpeeksi nopeasti ja siksi on ensisijaisen tärkeää, että oppiminen ja yh-teiskunnan rakenteet tukevat muuttuvan maailman tarpeita. * Osaaminen keskiöön: Sen sijaan, että puhutaan järjestelmästä ja rakenteista ja vain niiden reunaehdoista, on otet-tavan oppija ja osaaminen kaiken keskiöön. Oppimisen tulisi tapahtua vuorovaikutteisesti ja yhteisöllisesti verkostoissa iästä ja ajasta riippumatta. Osaamista ei voida sitoa kouluun insti-tuutiona. * Jokaiselle on tehtävä mahdolliseksi luoda oma oppimisen polku: Koulutuksessa tarvitaan avoimia ja laajemman pohjan opintopaletteja ja mahdollisuus jous-taviin ja yksilöllisiin tutkintopolkuihin. * Johtaminen on oppimisen edellytysten luomista: Perinteinen opettajajohtoinen oppimisen malli estää osan oppijoiden oppimisesta. Oppimi-sen vapauttaminen, innostavalla ja itseohjautuvaa oppimista tukevalla pedagogiikalla va-pauttaa energiaa uudelleen suunnattavaksi. Intuitiolle on annettavaa tilaa koulun kehittämi-sessä. Johtoon on saatava systeemiajattelua. Yhteisöllinen ja osallistava toimintakulttuuri tuo osaamiset ja asiantuntijuuden käyttöön. Hallituskauden tavoitteita ja kärkihankkeita * Koko toimintakulttuurin täytyisi uudistua ja kokeilukulttuuri olisi saatava pysyväksi osaksi oppimista. Hyvien kokeilujen oppeja pitäisi skaalata systemaattisesti. Opetushallituksen roo-lin täytyisi muuttua eräänlaiseksi What works -keskukseksi. * Normiohjauksesta (OPS valtavana normikokoelmana) päitäsi siirtyä tavoiteohjaukseen (OPS määrittelisi vain tavoitteet oppimiselle). Oppimiseen liittyvästä lainsäädännöstä pitäisi muo-dostaa ”oppimisen kaari”: kaikki lait ja säädökset oppimisesta koottaisi yhteen, ja niitä tar-kasteltaisiin kokonaisuutena (vrt. Liikenneministeriön projekti tielainsäädännön kokoamises-ta). Lainsäädäntöä eli ”oppimisen kaarta” pitäisi tarkastella siitä näkökulmasta, toteuttavat-ko ne strategista tavoitetta oppimisen jatkuvasta uudistumisesta? * Työllistymisasteen nostaminen pitäisi asettaa tavoitteeksi koulutuskentälle. Sekä nuorille et-tä aikuisille pitäisi saada joustavia koulutusmuotoja. Tutkinnot pitäisi uudistaa siten, että pääpaino oppimisessa on opituilla taidoilla, ei suoritteilla, esim. todistuksena vain ”vietin neljä vuotta yliopistossa”. Työllistymisestä ja yrittäjyydestä muodostettava palkitseva rahoi-tusjärjestelmä: AMM, AMK, Yliopisto. * Opettajille on saatava ohjausta ja täydennyskoulutusta tukena toimenkuvan muutokseen. Tiedonkulku ja palautteen anto on tehtävä avoimeksi. * Uudet oppimisympäristöt, mukaan luettuna virtuaalisuus, tuotava vaihtoehtona nykyisille jäykille oppimisympäristöratkaisuille – tämä vähentäisi tilantarvetta 40% * oppilaitosten johtajuuden kehittäminen. hierarkkisuudesta ja autonomisuudesta yhdessä te-kemiseen * säädösten uudistaminen

Profile for Uusi koulutus -foorumi

Työkirja 6 0 julkinen final  

Uusi koulutus -foorumin työkirja

Työkirja 6 0 julkinen final  

Uusi koulutus -foorumin työkirja

Advertisement