Page 17

17

Tärkeimpinä pitämänne väitteet, jotka jo toteutuvat vähintään melko hyvin

²²TÄRKEYS

Koulutus kehittää aktiiviseen ja kriittiseen tiedon soveltamiseen

4,65

2,62

1 = Ei lainkaan tärkeää

Koulutus kehittää sosiaalisia taitoja

4,58

2,69

2 = Ei kovin tärkeää

Jokaisella koulutuksesta työelämään siirtyvällä on valmiudet itsensä kehittämiseen

4,62

2,81

Koulutus tähtää tiedon soveltamisen taitoon

4,46

2,65

Opettajien tiedot ja taidot ovat riittävällä tasolla

4,58

2,82

4 = Tärkeä

Koulutusjärjestelmä tuottaa osallistuvia ja aktiivisia yhteiskunnan jäseniä

4,38

2,65

Koulutuksen järjestämiseen varatut resurssit ovat riittävät

4,35

2,65

5 = Erittäin tärkeä

Koulutuksen tehtävänä on kehittää oppimaan oppimisen taitoja

4,65

2,96

Kouluissa viihdytään ja voidaan hyvin

4,35

2,67

Ongelmanratkaisutaito on keskeinen koulussa opittava taito

4,27

2,65

²²TOTEUTUMINEN

Eri koulutusasteet muodostavat joustavan kokonaisuuden ja oppimispolun

4,62

3,04

4

2,64

1 = Ei lainkaan hyvin

Koulutus ehkäisee syrjäytymistä yhteiskunnasta

4,38

3,12

2 = Ei kovin hyvin

Koulu huomioi erityisoppijoiden tarpeet

4,12

2,88

3 = Melko hyvin

Opettajat voivat työssään hyvin

4,15

3,05

Koulutus huomioi monikulttuurisuuden

3,92

2,92

Koulutus on Suomen kilpailukyvyn kannalta keskeisin tekijä

4,31

3,31

Koulutus ei eriarvoista

4,04

3,08

4

3,04

Näyttötutkinnot vastaavat nykypäivän osaamistarpeita

Kaikilla on mahdollisuus elämän eri vaiheissa palata opiskelemaan Koulutus vaalii avoimuutta

3,96

3

Koulutus on tasa-arvoista

4,38

3,5

3 = Melko tärkeä

4 = Hyvin 5 = Erittäin hyvin

TOTEUTUU PAREMMIN

VÄHEMMÄN TÄRKEÄ

Vähiten tärkeänä pitämänne, jotka toteutuvat vähintäänkin melko hyvin Oppiminen tapahtuu tiimeissä ja projektiluonteisesti itsenäisen opiskelun sijaan

3,31

2,68

Kestävän kehityksen teemat ovat opetuksen keskiössä

3,31

2,79

Kansalaisyhteiskunnalla on vahva rooli koulutusjärjestelmässä

3,4

3

Koulutus tuotetaan tehokkaasti

3,62

3,23

Koulutusjärjestelmä on selkeä

3,77

3,46

Yksilöiden vastuu omasta oppimisesta on suuri

3,68

3,42

Koulutusta arvioidaan keskitetysti ja säännöllisesti

3,35

3,13

Koulutuksen kehittämishankkeita koordinoidaan keskitetysti

2,96

2,78

Suomi on koulutuksen mallimaa

3,77

3,69

Koulut toimivat autonomisesti ja vastaavat omasta kehittymisestään

2,76

3,25

Koulutuksen keskeinen tavoite on taata laaja yleissivistys

3,46

3,96

Julkisella sektorilla on päävastuu koulutuksen järjestämisestä

3,65

4,62

Koulutus on yksilölle maksutonta

3,52

4,65

Koulua kehitetään ennen kaikkea ylhäältä ohjaten

2,04

3,96

Profile for Uusi koulutus -foorumi

Työkirja 6 0 julkinen final  

Uusi koulutus -foorumin työkirja

Työkirja 6 0 julkinen final  

Uusi koulutus -foorumin työkirja

Advertisement