Page 1

Toom-Kuninga 30 ja 32 KINNISTUTE DETAILPLANEERING DP034930

Planeering seisuga: 30.08.20011 Algatatud: 07.12.2011 Tellija: OÜ Petron Ehitus Projekteerija: Linnaruumi OÜ

Planeeringu eesmärk: Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus Toom-Kuninga 30 krundil oleva elamu rekonstrueerimiseks ning ühe maa-aluse ning kuni 2 maapealse korrusega (2 täiskorrust) elamu ehitamiseks ja Toom-Kuninga 32 oleva hoone säilitamiseks praeguses suuruses ning sätestada kruntide kasutamise tingimused.

Kavandatav ruumiline mõju: Planeeringulahendus näeb ette Toom-Kuninga tn 32 asuva kinnistu säilitamise, Toom-Kuninga 30 asuva elamu rekonstrueerimise, kusjuures ette ei ole nähtud muuta rekonstrueeritava hoone katuseharja kõrgust ja korruselisust, ja Toom-Kuninga 30 kinnistule uue elamu rajamise. Uue elamu asukoht arvestab ajalooliselt kinnistul paiknenud abihoone asukohaga, olles ajalooliselt paiknenud abihoone asukoha suhtes ca 8m läänesuunaliselt nihutatud. Selline paigutus tagab rekonstrueeritava hoone korteritele paremad valgustingimused ja avarama hooviala. Planeeritud elamu on ühe soklikorruse ja kahe maapealse korrusega ning sinna on kavandatud kuni 3 korterit. Juurdepääs Toom-Kuninga 30 kinnistule on tagatud läbi Toom-Kuninga 32 kinnistu. Planeeringualal asuv kõrghaljastus säilitatakse maksimaalselt, planeeringulahendus näeb ette uushaljastuse rajamise ja olemasoleva haljastuse säilitamise. Toom-Kuninga 30 kinnistule planeeritava elamu projekteerimiseks on määratud nõue kasutada antud keskkonnale iseloomulikke ja arhitektuurselt sobilikke ehitusmaterjale.

Seltsi küsimused:

Tehnilised näitajad: sihtotstarve: elamumaa 100% krundi suurus: 951 m2 ehitusalune pind: olemasoleval hoonel 130 m2, planeeritaval hoonel 130 m2 hoonete arv krundil: 2 hoone max kõrgus: olemasoleval hoonel 11,56 m, planeeritaval hoonel 10 m korruselisus: mõlemal hoonel kaks maa-pealset ja üks maa-alune korrus korterite arv: 7 parkimiskohtade arv: 8 hoonestustihedus: 0,68

Toom-Kuninga 30 ja 32 planeering  

Planeeringut tutvustav plakat