Page 1

toom-kuninga 15,17,17a,19 ja Suur-ameerika 3a, 3b, 3c KINNISTUTE DETAILPLANEERING DP021140

Algatatud: 16.06.2005 Kehtestatud: 29.09.2006 Tellija: Koger Kinnisvara OÜ/ Toom-Kuning arendus OÜ Projekteerija: K-projekt; arhitektuuribüroo Alver ja Trummal

Planeeringu eesmärk: Detailplaneeringu eesmärk on määrata ehitusõigus kuni kaheksakorruselise äri- ja eluhoone ehitamiseks.

Kavandatav ruumiline mõju: Planeeritaval maa-alal olevatest kruntidest on moodustatud üks äri- ja elamumaa sihtotstarbega krunt olemasolevatest kruntidest: Toom-Kuninga tn 15, Toom-Kuninga tn 17, ToomKuninga tn 17a, Toom-Kuninga tn 19, Suur-Ameerika tn 3a, Suur-Ameerika tn 3b ja Suur-Ameerika tn 3c. Planeeringuga on ette nähtud ehitusõigus kuni 8-korruselise ja 28 meetri kõrguse äri- ja eluhoone ning maa-aluse parkla rajamiseks. Parkimine on lahendatud omal krundil. Juurdepääs krundile on ette nähtud Toom-Kuninga tänavalt. Mahuline lahendus Toom-Kuninga tänava hoonestuse arenguks lähtub seisukohast, et Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänavate vahel säilib olemasolev avatud spordiväljakute kompleks, mille põhilisteks kasutajateks jääksid ümbruskonna elanikud ja läheduses asuvate koolide õpilased. Avatud spordikompleksi ruum jätkaks Tõnismäe nõlvalt laskuvat pargimaastiku tsooni, mida raamistaks Väike-Ameerika tänava olemasolev hoonestus Toom-Kuninga tänava äärde ja rahandusministeeriumi kompleksi püstitatavad uued hoonemahud. Rahandusministeeriumi kompleks laieneks olemasoleva hoonega sama kõrge täiendava bürootorni võrra, mis paigutuks olemasoleva krundi lääneküljele. Toom-Kuninga tänava uushoonestus järgiks tänavapoolses küljes väljakujunenud 4-5 korruselist hoonestuskõrgust ja võimaldaks samas kruntide sügavuses nende idaküljel tõusta 8 korruse kõrguseni, mis annaks linnaehituslikult sobiva raammahu avatud pargi ja spordiväljakute maastikule ja sekundeeriks rahandusministeeriumi kompleksi laiendusele.

Linnaehituslikust analüüsist järeldus, et linnaehituslikult on sobiv uus kuni 8-korruseline äri- ja eluhoone. Kavandatava kompleksi kõrgused lähtuvad nii Toom-Kuninga tänava väljakujunenud hoonestusmahtudest (vahetult tänavaäärses tsoonis), vajadusest tagada piisavad insolatsioonitingimused olemasolevatele elamutele, kui ka kesklinna väärtusliku krundi otstarbekast kasutusest ja suure avatud linnaruumi arhitektuurse raamistuse põhimõttest (kompleksi staadionipoolses mahus). Uue detailplaneeringuga on kavandatud suuremaid hoonemahtusid (hoonestustihedus 2,51), kuid on arvestatud Toom-Kuninga äärsete elamutega ja tänavaäärne osa on planeeritud 4-korruseliseks ning staadioni poolne 6 - 8 korruseliseks äri- ja eluhooneks. Sellise lahendusega on tagatud olemasolevate elamute insolatsioonitingimused ning sujuv kõrguste üleminek. Hoonete kõrgust on suurendatud selleks, et staadion kui väljak saaks linnaruumina paremad proportsioonid. Hooned võiksid väljaku mõõtudest lähtuvalt olla veelgi kõrgemad, kuid sel juhul ei oleks tagatud hea ehitustavakohane insolatsiooni kestvus naaberhoonetes ja normile vastava parkimiskohtade arvu kavandamine oleks problemaatiline. Ühiselt planeeritud äri- ja eluhoonele on võimalik esimesele korrusele planeerida nii hoone kasutajatele kui ka ümberkaudsetele elanikele/töötajatele teenindamiseks mõeldud funktsioone (toitlustus, juuksur, ilusalong, jõusaal, reisiteenused jne).

Seltsi küsimused:

Tehnlilised andmed:

sihtotstarve: ärimaa 85 %, elamumaa 15% krundi suurus: 3392 m2 ehitusalune pind: maa-pealsel osal 1800 m2, maa-alusel osal 2450 m2 hoonete arv krundil: 1 hoone max kõrgus: 28 m korruselisus: kuni 8 maapealset ja 2 maa-alust korrust korterite arv: 39 korterit ja 7225 m2 äripinda parkimiskohtade arv: 125 hoonestustihedus: 2,51

Toom-Kuninga 15 planeering  

Planeeringut tutvustav plakat

Advertisement