Page 1

LUHA TN 18 JA 20 KINNISTUTE DETAILPLANEERING DP023490

Algatatud: 21.10.2006 Kehtestatud: 31.05.2008 Tellija: R-Konsult Projekteerija: AS ELIAS, OÜ Larinello Ehituse algus: krunt on hetkel müügis LU HA

Arhitektuursed nõuded:

.08

K

4 17 641 22 2

A S

11 V .92

2T 42 7

D

11 .94

3,0

V

.10

12

3K E

S 11 .80

A

LU HA

3,23 TN

A

K

A

39 3

A 11 .87

2T

D

G

ka +1 tuse k 1.5 ar 2/1 nii 1.8 s/rä 28 2/1 äst 4.9 as/h 0 ari :

s-

11 .84

18

A

7 16

58

25

K

11 .71

16

1120 .66

21

K

7 12.00

PLANEERITAVA ALA PIIR KINNISTU PIIR

6

14

VI

VÄHEVÄÄRTUSLIK PUU ( PUU KLASS 4 )/ VÄÄRTUSETU PUU ( PUU KLASS 5 )/ LIKVIDEERITAV PUU

.91

PROJ. KÕRGHALJASTUS (10 PUUD), PROJ. MURU, HEKK / PROJ. KATUSHALJASTUS - elupuu , igihaljad põõsad SERVITUUDI VAJADUS

3

KU

PROJEKT. HOONESTATAV ALA : varikatus parkla allasõidu kohal, h=kuni 3,5 m maapinnast/ 5 korrust / 6 korrust

PROJEKT. PIIRE JA VÄRAVAD / PROJEKT. TULEMÜÜR

el.kilp

11

1 S 1.78

G

DE

6k.

JALAKÄIJATE TEE / SÕIDUTEE

A

A

VI

varikatus 5k.

LIKVIDEERITAV HOONE

K

4

OL.OLEV / VAREM PROJEKTEERITUD HOONE

MAA-ALUSTE KORRUSTE EHITUSALA PIIR

V

D

11 .62

2T

11 .55 11 .68

15 33 664 05

S

K

19

1 16 11.71

Seltsi küsimused:

5

15

17

2T

22

14

o1 59

G

s

11 .72

pla t

13

G

+1 tu se 5.1 kar 5/1 nii 11 .93 5.4 s/rä 5/1 äst 8.5 as/h 0 ari :

K

29 11 .58 28 11 .65 24 27 26

atu

12

62 61

11 .76

30

uiv

TN

Planeering lähtub lähipiirkonna väljakujunenud hoonestuse printsiipidest ning arvestab seda kruntidele kavandatud hoonete paigutamisel ja funktsioonide planeerimisel. Luha tänav 18 ja 20 kinnistute hoonestusettepanek korrastab Luha ja Kristiina tänava nurga-ala ja kujundab selle kesklinna elurajooni vääriliseks.

11 .88

12 .08 K

K 23

uk

KR IS TII NA

Hoone on kavandatud välisfassaadis ühtse arhitektuurse lahendusena. Mõlema hoone esimesele korrusele on planeeritud äripinnad. Äripindade kavandamine hoonete esimesele korrusele tõstab tänavanurga linnaruumilist kvaliteeti. Võimalikud teenindusfunktsiooniga äripinnad pakuvad elamukvartalite elanikele vajalikke teenuseid ja tõstavad tänava tasandi aktraktiivsust. Valgustatud äripinnad tänavatasandil tõstavad elurajooni atraktiivsust ja turvalisust. Hoonete alla, kahele maa-alusele korrusele on kavandatud sõiduautode parkimine.

A

28

8

G

E

11 .93

11 .90 9 12.04

12. 13

4K

5K

pe s

57

31

32 33 11.58

S

V

K

A

11

63 60

S

X= 54300

56 34

3,0

A

11 .91

35

11 .82

1

11.76

el.kilp

54

7 79949 50

59 11.86

55

G

36

o6 3

12.17

A

K

4 1 641 11 1173 17 4

8,1 5,0

V 11 .7

37

be t.k ivi

11.94

A

33 0 8 5 19 12 63

39 11 .5 38 5

HO TE 3K LL E "LI LL EK 2T ÜL A"

vmp.

ma a. a

A

11 .57 40 11.59

aia

8,6

KK

10

11 .92

3,5

V

41

1153 11.88 .88 3 15 305 15 66 15 666 5 66 4

1,0

411.48 4

K

D

20

11 .45

4,5

52

42 2T

K

18b

51

5

2T

2T

A

3,0

EH ITU SJO ON D

KK

11.57

12.04

S

11.86

D

50

A

12 .11

2.

11.66

3,0

2K E

6k.

5k. E

4,0

12.13

V

2T

S

P 42

varikatus

11.40

11 .89

.94

79 79 49 50

19

12.13

S

S

85 92

vi

60 17

43

ori en t.

79 be 79 49 t.k 50 i

laste11.38 mänguväljak

1,0

3

2T

13 13 183 18 2

K

KK

MK

11 . 68

44 11. 52

6

2T

K

4,0

.41

V 11

A

9,7

16a

NR

45

.49

8 2

1

147 1.4 5

V

2D 2

19

KE

46 41 K

6k.

KK

KK

NR

V V

varikatus

2T

46 11 .52

49

K

2T

P 48

6

3

16a 48 11.66

A

S

11.91

A

KK

A

Ek a

b 11.50

ka kat tuse kat use parap use par ett par apet : +1 45 ape t: + 5.0 4 5 01 B 4 5 01 tt: 16. 0 4 02 A +1 10 3 9 50 3 39 7.1 6 0

12.22 1

D

1.

4,0

4438 4439

46 41

V

12 .11

18

S

2K E

A

A

P 1

3

.01

18

4,0

2T

11 .53

be t

63 35

K

A

4,0 K

.17

S

K

2

12

3,0 3,0

K

17a

2T

12

S

7K E

14

2

6,03 V11.9

12.42

12.19

V

V

16

V

ma 18 x. kõ ,5m rg us:

17

V 11 .80

12 .03

12.12

5,0

Luha tn 18 ja Luha tn. 20 hoonete arhitektuurne lahendus peab olema kaasaegne. Projekteeritud hoonete vahetus läheduses olevad elamud on ilmetud ja odava välisviimistlusega. Hooned projekteerida tasakatusega. Välisviimistluseks kasutada heledaid krohvipindu. Esimese korruse ulatuses kasutada äripindade klaasvitraažide vahel looduskivist välisviimistlusplaate. Hoonete välisviimistlus peab olema kvaliteetne, lihtsa vormikäsitlusega, mis tõstaks olemasoleva keskkonna taset, sulandudes samas olemasolevasse miljöösse.

15 6 15 66 66 6

Kuna tegu on Luha tänava ja Kristiina tänava nurgakruntide hoonestamisega, on kruntide hoonestus kavandatud samuti nurgalahendusena. Hoonete ehitusjoonte määramisel on aluseks võetud Luha tn 18 naaberkrundi Luha tn 16 oleva hoone ehitusjoon ja Kristiina tn. poolne ehitusjoon ühtib Kristiina tn 16 elamu ehitusjoone ja Kristiina tn 26/28 elamu ehitusjoonega. Luha tn 18 ja Luha tn 20 kruntidele ehitatavad elamud on ühendatud üheks hooneks. Krundi piiril on hoonete vahele kavandatud tulemüür.

S

D

Y= 65850

Luha tn. 18 ja Luha tn. 20 kinnistule hoonestusettepaneku koostamisel on lähtutud piirkonna väljakujunenud struktuurist, s.o. tüüpiline kesklinna elamupiirkond üksikute teenindusasutustega hoonete esimestel korrustel. Kruntide hoonestamine elamutega, mille esimesele korrusele on kavandatud äriruumid, on jätkuks väljakujunenud struktuurile.

17 11 .81 11 .90 V

2T

S

Kavandatav ruumiline mõju:

V

16 ,5

V K

16

Luha tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Luha tn 18 krundi sihtotstarve ja määrata Luha tn 18 ja 20 kinnistutele ehitusõigus, et ehitada viie-kuuekorruselised äripinnaga mitme korteriga elamud.

E A

3,0

Planeeringu eesmärk:

12

TN

TN

Tehnilised näitajad:

1 Luha 18 pos 1 sihtotstarve: ärimaa 10%, elamumaa 90% krundi suurus: 1341 m2 ehitusalune pind: maa-pealsel osal 640 m2, maa-alusel osal 740 m2 hoonete arv krundil: 1 hoone max kõrgus: 18,5 m korruselisus: 6 maapealset ja 2 maaalust parkimiskorrust korterite arv: 32 parkimiskohtade arv: 42 hoonestustihedus: 2,6 Luha 20 pos 2

2 sihtotstarve: ärimaa 10 %, elamumaa 90% krundi suurus: 1111 m2 ehitusalune pind: maa-pealsel osal 620 m2, maa-alusel osal 730 m2 hoonete arv krundil: 1 hoone max kõrgus: 18,5 m korruselisus: 5-6 maapealset ja 2 maa-alust korrust korterite arv: 30 parkimiskohtade arv: 42 hoonestustihedus: 2,7

Luha 18 ja 20 detailplaneering  

Planeeringut tutvustav plakat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you