Page 1

LUHA 17A KINNISTU DETAILPLANEERING DP009690

Algatatud: 08.11.2002 Kehtestatud: 29.04.2005 Tellija: R-Konsult Projekteerija: Tiit Kaljundi OÜ

1

2E

2

TINGMÄRGID:

12.06

PLANEERITAVA ALA PIIR KINNISTU PIIR

E 6K

2 12 .45

12 .4 4

A

K

12 .31

12 .40

E

6,0

6K 12 .45

tn. ina Kri sti 12. 00

11 .95

K

12.00

393 9

11.83 11.81 11.80 11.81

V

393

D

11 11.98 . 98

K

D

V 11.8

4

478

12.08 12.03

11.89 11.87

T V

11.82 11.77 11.80 11.77 VK

KRUNDI PINDALA (linnatänav) TRANSPORDIMAA ÄRIMAA LIIKLUSSUUND ELAMUMAA (korterelamu) TEHNOVÕRGU SERVITUUT

PARKIMISKOHTADE ARV KRUNDIL (hoones)

Lu ha tn.

TRANSPORDIMAA (linnatänav) LIIKLUSSUUND TEHNOVÕRGU SERVITUUT

12.00

V

11.83

4501B 4501 4502 4503

S

K

A

korterid

korterid

korterid katuseaed

büroo

2,8

7,1

3,5 kinnistu piir

parkimistasand

6 korrust

12,0

~ 20,7

korterid korterid korterid

1

HOONE SKEEMAATILINE LÕIGE

kõnnit.

sõidutee

kõnnitee

2,8

7,1

3,5

korterid katuseaed

büroo

7,1

3,5

parkimistasand

12,0

~ 20,7

HOONE SKEEMAATILINE LÕIGE

6 korrust

12,0

~ 10,7

kõnnit.

sõidutee

kõnnitee

2,8

7,1

3,5

10,0

korterid korterid korterid

2

HOONE SKEEMAATILINE LÕIGE

katuseaed 1

büroo

kinnistu piir

2,8

1 korrus

korrus

fuajee

korterid

kinnistu piir

kõnnitee

kinnistu piir

sõidutee

kinnistu piir

kõnnit.

katuseaed 1

büroo

kinnistu piir

kõnnitee

1 korrus

kinnistu piir

sõidutee

kinnistu piir

kõnnit.

korterid

trepikoda

korterid

trepikoda

korterid

2

Kr ist iin at n.

1

6 korrust

11. 91

14 2

V

T

MAX HOONETE ARV KRUNDIL

Tehnilised 11.81 näitajad: 11.80 V 427 11.89 393 11.81 sihtotstarve: 80% elamumaa 20% ärimaa 11.88 11.86 11 krundiK suurus: 493 m2 .86 11.92 11.91 ehitusalune pind: hoone kuuekordsel osal 190, parkimistasandil 240 m2 11.91 V 11.93 90 . 11.87 11.83 11.89 1 1 krundil: 16 korrust 11.89 arvLu 87hoonete 11. 11.87 ha 11 11.91 .91 478 hoone max kõrgus: tn. 12 m korterite arv: 8 korterid parkimiskohtade arv: 10 korterid hoonestustihedus: ? 11.92

T

91

KOHUSTUSLIKU EHITUSJOONE MAHAVÕETAV PUU ASUKOHT PIIRDEAED TULEMÜÜRI ASUKOHT HOONESTUSALA HOONE TULEPÜSIVUSASTE KRUNDI SIHTOTSTARVE JA OSAKAAL MIN KORRUSELISUS / MAXARV KORRUSELISUS, PARKIMISKOHTADE KRUNDIL MAX EHITUSALUNE PIND (vt. Märkused 4, 5), (hoones)

P10

Kri sti

11.84

V

V 11.87 11.83 11.89 11.89 11 11.91 .

87 11. 11.87

ELAMUMAA (korterelamu) KASVAV PUU

HOONE TULEPÜSIVUSASTE

12. 00

T

S

19

.

ÄRIMAA OLEMASOLEV HOONE

TP1

A

A

11

11 .86

K

11 .95

K

11.92 11.91 11.91 11.93 90

KRUNDI PINDALA / HOONESSE PÄÄS KRUNDILE

TULEMÜÜRI ASUKOHT

11.86

393 9

V

MAX EHITUSALUNE PIND (vt. Märkused 4, 5),

KINNISTU PIIR MAX HOONETE ARV KRUNDIL

KOHUSTUSLIKU EHITUSJOONE ASUKOHT

4501B 4501 4502 4503

tn.

11.89 11.88

Ä

A

(1 61 3)

464 1 17 22 2

.03

7950

7949

12

VK

11.92 427

493

ina

E

1/6 190+240 1

EK

V

V

6K

11.82 11.77 11.80 11.77

S

K

12 .40

1

V

5

477A

Y=65900

Tänavapoolsel küljel 1. korruse seinast 1/5 moodustav sissepääsu osa (fuajee sein) projekteerida valdavalt läbipaistvast klaasist. Parkimistasandi seinas kasutada matti valgust läbilaskvat piiret (klaas, plastik). Hoone 1. korruse valgus kumab tänavale luues visuaalse sideme elamu siseruumi ja tänavaruumi vahel. Värvitoonide valik on vaba. Suurtel pindadel mitte kasutada väga erksaid toone. Hoone kokkupuute serv Luha 19 elamuga soovitavalt lahendada visuaalselt või ruumiliselt eristava elemendiga.

V

1 V 1.91

KK

X=54350

T

A 11.91

A T

Seltsi küsimused:

12.28

4,

11.89 11.87

(1 61 3)

12.05

D

78401:109:2630

464 1 17 22 2

D

3 är ku se d

4

1

K

12.08

Luha tn. 12.0319

V 12.51 11.84 2 V 11.8

0

477A1

19

K

12 .05

,9

.03

S

24

49

Ä20EK80 P10

KRUNDI SIHTOTSTARVE JA OSAKAAL PLANEERITAVA MIN KORRUSELISUS ALA / MAXPIIR KORRUSELISUS,

V

KK

15

12.47

A

T

12 .02

A

Ä2 K m T 1/6K 0E T 11.98 K K 19 11 1.98 0 + 80 D P V S

11

V

8,5

6,0

10 ,5

12

12.12

V

K

12.45 12.44

V

K

=1

8,2

7949

T

Y=65900

S

D 12.30

ax

12.40 12.45

TP1

11. 91

K

12.12 S

vt. M

12.00

K V

477

V

E

V V X=54350

V

7K

T 12 T 12.02 . D 02

12.24

A

S

K

A

K

h Tm

EK

12.37 12.46

E

K

11.89

11 V .89

P1 0

pinn.

Ä

78401:109:2630

14 2

D

V

493

Luha tn. 19

12.21

6K

1 V 1.91

12 K .05 12.05 12.13

1/6 190+240 1 12.39 12.40 12.40 12.40 12.36

Kr ist iin at 7950 n.

17

S

V

TINGMÄRGID: HOONESTUSALA

Ä20EK80

4,0

T

KK

PIIRDEAED

12.47

ke elu ala

12 .4 4

Lu ha tn.

1,0 t ä 1 mnava kin kait nis se tu vöö pii nd ris t

K

7,0

MAHAVÕETAV PUU

12.45 12.44

m be t.

12.28

A 12.25 11.91

us

1

T

12 .02

T

11

V

,0

eh 2 12.51 it

V

12.12

=3

V

V

ThP ma1 x

0 0+ 24 78401:109:1470 vt. 0 4 1 Mä A93 rku s ed 12.28 12.20 4, 5

,9

V

K

8,2

10 ,5

6,0

12.35

S

T

15

,5

K

S

D 12.30

pinn.

12.16 8

V

K

12.12 S

12.15 12.00

K V

477

=1

12.21

KASVAV PUU

12.37 12.46

12.40 12.45

4,0

be t.

S

K

S

V

E

V

7K

12.24

ax

Ä Km A 1/6 20E Luha tn. 1719 K8

V

V

P1 0

hm

K 12.13

T 12 T 12.02 . D 02

12.25

12.13

11.89 11 V .89

,02E m

ke elu ala

OLEMASOLEV HOONE

V

17

K

7,0

12.06

V

=3

12.28

1,0 t än 1 m ava kin kait nis se tu vöö pii nd ris t

Lu ha tn.

Hoone võib olla kuni 6-korruseline (parkimistasand + 5 täiskorrust), kuid vähemalt 4-korruseline. Hoovi ulatuv parkimistasandi osa 1-korruseline. Suurim kõrgus ühtib Luha tn 19 elamu suurima kõrgusega. Planeeringus on väljapakutud lahendus, kus enamuse krundi ulatuses on maapinnal või veidi maasse süvendatud parkimistasand. Tänava ääres on kuni 6-korruseline elamuplokk. Teine korrus on väljapakutud bürooks(-deks). Hoones võib olla ka büroo-kortereid. Hoovis oleva asfaltplatsi kohale on planeeritud katus-terrass. Terrassi saab kasutada õueruumina. Nõnda ei jää kvartali sisemuses paistma autosid täis asfaltplats. Planeeritud katus on null- või madalakaldeline (kalle 0-5°). Kaldkatuse korral kõrgemal hooneosal kalde suund krundi põhiorientatsiooniga paralleelne ehk tänavaga risti. Kõrgema hooneosa külgseinad on planeeritud tulemüüridena. Usteakende proportsioonid ja paigutus vaba. Välisviimistluses võib kasutada kõiki tuleohutus- ja muudele nõuetele vastavaid materjale. Keelatud on kasutada imiteerivaid viimistlusmaterjale (plastik voodrilaud, plekist voodrikivi jne.).

A

12.20

K

ax

itu s

V

12.15

Planeeritav hoone tuleks projekteerida tänapäevases arhitektuurikeeles. Ei pea järgima mingit olemasolevat joont asumis või kvartalis. Järgib asumi senist hoonestuslugu, lisab märgi oma ajast.

hm

78401:109:1470

6,0

Luha tn. 17

eh

12 .31

12.35

A

Kavandatav ruumiline mõju:

PÄÄS KRUNDILE / HOONESSE

12.39 12.40 12.40 12.40 12.36

12.16

K

12.13

korrus

fuajee

12,0

~ 10,7

10,0

HOONE SKEEMAATILINE LÕIGE

Luha 17a detailplaneering  

Planeeringut tutvustav plakat

Advertisement