UF jaarverslag 2017

Page 1

JAARVERSLAG 2017

ALUMNI & DEVELOPMENT OFFICE UNIVERSITEIT TWENTE


Colofon: Dit is een uitgave van Stichting Universiteitsfonds Twente Alumni & Development Office Universiteit Twente

Redactie Alumni & Development Office Ontwerp Buro Ten Dam, Enschede JUNI 2018


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2017

STICHTING UNIVERSITEITSFONDS TWENTE / ALUMNI & DEVELOPMENT OFFICE JAARVERSLAG 2017 INHOUD

04 Voorwoord Wilma van Ingen 05 Voorwoord Thom Palstra 06 Missie, doelstelling en beleid en governance

Alumninetwerk

10 47.000 alumni worldwide 12 Alumnibeleid 13 Keep in Touch 14 Alumni Talks: een nieuwe traditie 16 Alumniverenigingen 18 Alumnikringen & Dutch Engineers Alumni Networks 20 ITC Alumni: a worldwide network 22 Alumni activiteiten in 2017 26 THT Reünie 2017 28 Young Alumni Network 30 UT-Ambassadeursnetwerk

Inkomsten

34 Jaarcampagne ‘Maak het verschil’ 35 Rendement op vermogen 37 Nalaten aan de wetenschap 38 Donateursontvangst 40 Fondsen op naam 42 Major Donor Campaign 46 48 50 54

Uitgaven

Activiteiten universiteitsgemeenschap Wetenschappelijke activiteiten Prijzen en beurzen Studiereizen

Bestuur & office

58 Samenstelling bestuur 59 Samenstelling commissies 62 Stichters 63 Beschermers 64 Alumni & Development Office 65 Verkorte jaarrekening 2017 Universiteitsfonds Twente

3


VOORWOORD WILMA VAN INGEN

Voorzitter Stichting Universiteitsfonds Twente

Voor u ligt het gezamenlijke jaarverslag 2017 van de Stichting Universiteitsfonds Twente en het Alumni & Development Office van de Universiteit Twente. Het bestuur van het Universiteitsfonds legt door middel van dit jaarverslag verantwoording af aan onze stichters en donateurs over ons vermogensbeheer, onze fondsenwerving en de activiteiten die wij afgelopen jaar ondersteund hebben. verantwoordelijk voor het opstellen en coördineren van het alumnibeleid van de Universiteit Twente. Aangezien de alumni van de universiteit een belangrijke doelgroep zijn voor onze fondsenwerving, heeft een gezamenlijk jaarverslag toegevoegde waarde.

foto: Gijs van Ouwerkerk

“Het fonds staat er goed voor en wij kunnen van daaruit verder bouwen.” Het beleid van het bestuur wordt door het team van het Alumni & Development Office voorbereid en uitgevoerd. Dit team is tevens

2017 was een bijzonder jaar voor Universiteit Twente. De universiteit werd voor het derde achtereenvolgende jaar verkozen tot de meest ondernemende universiteit van Nederland. Ook werd de universiteit gerankt tot de universiteit met de meeste impact in Nederland. Bovendien verkozen onze studenten Universiteit Twente tot de beste technische universiteit van Nederland. Het aantal studenten groeide voor het eerst in het bestaan van de universiteit boven de 10.000 uit en diverse onderzoekers verkregen mooie prijzen en onderzoekbijdragen. Voor het bestuur van het Universiteitsfonds is het een eer en groot genoegen om te mogen bijdragen aan de groei en bloei van deze universiteit. Hoe bescheiden onze bijdrage soms ook is. 2017 was ook een bijzonder jaar

voor mij. Samen met Elling de Lange, CFO van TKH Group, ben ik in september toegetreden tot het bestuur van het Universiteitsfonds. Wij danken onze voorgangers Herman Hazewinkel en Wilma Toering voor vele jaren van grote inzet. Het fonds staat er goed voor en wij kunnen van daaruit, met onze medebestuurders Ilonka de Beer, Gé Klein Wolterink en Dennis Schipper (net toegetreden) de binding met het bedrijfsleven verder uit bouwen. Een mooi samengesteld team dus! 2018 is een lustrumjaar voor het Universiteitsfonds. Het fonds bestaat namelijk 70 jaar. We hopen onze donateurs en relaties op een aantal bijzondere momenten te ontmoeten. Te zijner tijd ontvangt u hier informatie over. Tot slot, veel dank aan het College van Bestuur, alle medewerkers en alumni-vrijwilligers voor alle inzet. Ook bedank ik de vele donateurs die met kleine en grotere bijdragen mogelijk maken dat wij jaar in, jaar uit van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de Universiteit Twente. Zonder uw inzet, bijdragen, steun geen succesvol Universiteitsfonds!


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2017

VOORWOORD THOM PALSTRA

Rector Magnificus Universiteit Twente

Ruim 40 jaar geleden – ik heb het bij gelegenheid al vaker verteld - ging ik als kleine jongen langs de deuren van mijn toenmalige woonplaats in Limburg om geld in te zamelen voor de op te richten Rijksuniversiteit Limburg, nu Maastricht University. Mijn betrokkenheid met fondsenwerving voor een universiteit gaat dus ver terug. lobby voor hoger onderwijs in deze contreien.

foto: Eric Brinkhorst

Limburgers gaven toen gul om mogelijk te maken dat er een universiteit in hun provincie kwam. Wellicht in de hoop dat dit mogelijkheden zou bieden voor hun kinderen. Diezelfde betrokkenheid was er ook in Twente in de jaren vijftig. Door de hele regio werden buurtcomités opgericht die geld en draagvlak wierven voor de vestiging van een technische hogeschool in Enschede. Op die manier ondersteunden die buurtcomités de Stichting Technisch Hoger Onderwijs voor Noord- en Oost-Nederland, nu Universiteitsfonds Twente, in haar

Bij mijn aantreden als Rector Magnificus werd ik uitgenodigd zitting te nemen in de Commissie Algemene Middelen van Universiteitsfonds Twente. Eervol, zeker gezien mijn verleden als collectant. Net als mijn voorgangers kan ik op deze wijze meedenken maar vooral ook mijn mede-fondsbestuurders adviseren over de toewijzing van middelen. Langs deze weg, en door het feit dat onze collegevoorzitter traditiegetrouw zitting heeft in het bestuur, is verzekerd dat het fonds zich inzet op een wijze die past bij de visie en het beleid van de universiteit. Deze symbiose van een particuliere stichting en de universiteit werkt al meer dan 55 jaar meer dan voortreffelijk. Het College van Bestuur van de universiteit ondersteunt de goede werken van het Universiteitsfonds door het ter beschikking stellen van personele capaciteit via het Alumni & Development Office. Dit office is tevens verantwoordelijk voor het alumnibeleid van de universiteit en mede dankzij haar inspanningen en de inspanningen vanuit de opleidingen en vele alumnivrijwilligers groeit de betrokkenheid van

onze ruim 47.000 alumni bij hun Alma Mater. Dit blijkt onder meer uit het toenemend aantal alumni dat alumnibijeenkomsten bezoekt en uit het groeiend aantal donateurs onder onze alumni. Bijzonder trots ben ik op het actieve Young Alumni Network, dat mooie en goed bezochte events voor jonge alumni organiseert, en op de UT-Ambassadeurs, een groep vooraanstaande UT-alumni en -relaties die ons op velerlei manieren ondersteunt. Ik dank de bestuursleden van het Universiteitsfonds voor hun onbezoldigde inzet voor het fonds en ik dank de vele donateurs voor hun bijdragen die mogelijk maken dat onze studenten hier de tijd van hun leven hebben en met veel plezier zullen terugdenken aan hun Twentse studiejaren.

“Bijzonder trots ben ik op het actieve Young Alumni Network en op de UT-Ambassadeurs”

5


6

MISSIE, DOELSTELLING, BELEID EN GOVERNANCE Missie

Universiteitsfonds Twente maakt dankzij bijdragen van donateurs bijzondere voorzieningen mogelijk voor de Universiteit Twente en haar studenten. Het gaat om voorzieningen waarin de overheidsfinanciering alsook de onderzoekbekostiging vanuit het bedrijfsleven niet voorziet. Zo kunnen alumni en relaties van de Universiteit Twente bijdragen aan de versterking van het unieke karakter van de Universiteit Twente als ondernemende universiteit en een bruisende campus als thuisbasis voor studenten en broedplaats voor nieuwe ideeën en ontdekkingen.

Doelstelling

Verantwoord beleggen

De Stichting Universiteitsfonds Twente werft en beheert fondsen met als statutair doel: ‘De daadwerkelijke steunverlening aan de Universiteit Twente’. De rode draad door de jaren heen is: ‘Investeren waar nodig’. Het bestuur maakt daarin als onafhankelijke stichting eigen keuzes. Dit geschiedt sinds jaar en dag in nauwe afstemming en samenwerking met het bestuur van de Universiteit Twente, dat ook vertegenwoordigd is in het bestuur van het universiteitsfonds. Gezamenlijk uitgangspunt is: de groei en bloei van de universiteit en de universitaire gemeenschap.

In het beleggingsstatuut van het Universiteitsfonds Twente staat dat het fonds belegt overeenkomstig de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI). Hiermee wordt het belang aangegeven dat het fondsbestuur onder de noemer ‘verantwoord beleggen’ toekent aan de integratie van environmental, social en governance-aspecten in het beleggingsbeleid. Met dat beleggingsstatuut in de hand zoekt onze bank passende beleggingsfondsen uit.

Beleid De wijze waarop het fonds in haar bestedingen deze doelen probeert na te streven vormt altijd een afspiegeling van de behoeften van de UT en is dus niet in beton gegoten. Op dit moment kan concreet gedacht worden aan onder andere de (mede) financiering van:

• • • • • •

Studiereizen Studiebeurzen Excellentie-prijzen Sport-, cultuur- en gezelligheidsactiviteiten Studieverenigingen- en alumni-activiteiten Wetenschappelijke congressen en -symposia

Wat de inkomsten betreft werft het universiteitsfonds op drie manieren middelen:

• Via donaties (schenkingen, (periodieke) giften, nalatenschappen et cetera) • Via rendement op het eigen vermogen • Via investeringen uit het eigen vermogen Donaties: het universiteitsfonds en de universiteit hebben in 2014 afgesproken in te zetten op een groei van het aantal donateurs en een groei van de totale opbrengst. Dat betekent dat de fondsenwerving onder alumni en andere relaties van de universiteit, de zogenaamde jaarcampagne, geïntensiveerd is. Het bestuur van het


foto: Rikkert Harink

universiteitsfonds investeert jaarlijks vanuit het eigen vermogen € 35.000 in de aanstelling van een jaarcampagnemanager. De resterende kosten van deze parttime functionaris worden door de universiteit bijgelegd.

Rendement op het eigen vermogen: de beleggingsstrategie is verwoord in een beleggingsstatuut en kan gekarakteriseerd worden als een defensieve effectenportefeuille. Het bestuur hanteert een actief beleggingsbeleid: waar kansen liggen, worden ze gepakt, zonder daarbij de risico’s uit het oog te verliezen. Deze behoudende koers betekent: geen diepe dalen maar ook geen hoge pieken. Nieuwe ambities zijn dus – zeker op korte termijn – niet met het rendement op het eigen vermogen te financieren. Ook op de lange termijn kan met het rendement op een vermogen van ruim 1,5 miljoen euro geen hoofdrol worden gespeeld. Investeringen uit het eigen vermogen: aangezien het rendement op het huidige eigen vermogen via beleggingen beperkt is, heeft het bestuur zich de vraag gesteld of het rendement niet op een andere wijze verhoogd kan worden. Wellicht kan het investeren van een deel van het vermogen in friendraising en fundraising een hoger rendement opleveren. De netto opbrengsten op de korte termijn zijn beperkt, maar als

de universiteit en het Universiteitsfonds er gezamenlijk van overtuigd zijn dat charitatieve middelen in de toekomst essentieel zijn, kan hierin voor de lange termijn geïnvesteerd worden. Uiteindelijk kan ook deze investering een hoog rendement opleveren.

Eigen vermogen Het universiteitsfonds heeft de laatste jaren een stabiel eigen vermogen van zo’n anderhalf miljoen euro. Dat is een beleidskeuze: het bestuur houdt het eigen vermogen bij voorkeur stabiel op een niveau dat zij voor de continuïteit van het fonds noodzakelijk acht.

Governance De Stichting Universiteitsfonds Twente opereert onafhankelijk van de universiteit. De bestuursleden zijn onbezoldigd. We zijn erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI) en daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De personeelslasten en overige kosten van fondsenwerving worden gedragen door de Universiteit Twente en worden niet in mindering gebracht op de geworven giften. Dit betekent dat donaties aan ons fonds voor 100% ten goede komen aan de door de donateurs gekozen doelen.


8

Alumni Talks

foto: Gijs van Ouwerkerk


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2017

Alumninetwerk

9


10

47.000 ALUMNI WORLDWIDE

OVER 47.000 ALUMNI LIVE IN 169 COUNTRIES Waar zijn onze alumni te vinden?

De Universiteit Twente kent ruim 47.000 alumni*). Deze alumni wonen en werken in zo’n 169 landen GERMANY over de hele wereld. Dus waar je ook komt, altijd is 1.591 er wel een ‘UT’er’ in de buurt. Het overgrote deel van de alumni, zo’n 30.000, woont en UK werkt in Nederland. Een derde deel daarvan woont en 519 werkt in de regio Twente. Concentraties van alumni zijn te vindenUSA in onder meer Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.

859

In onze top-15 alumniconcentraties in het buitenland bevinden zich veel Afrikaanse landen. Dit komt door de faculteit ITC. Verder zijn er concentraties alumni in alle grote wereldsteden over de hele wereld.

THE NETHERLANDS

31.475

Help ons met Alumnikringen! Graag faciliteren we alumni in het oprichten en onderhouden van alumnikringen of –chapters. Alumnikringen of alumnichapters organiseren activiteiten om op die manier de onderlinge contacten en de contacten met de Universiteit Twente te bevorderen. *) Hierin zijn ruim 7.000 alumni van faculteit ITC meegeteld. Daarnaast beschikt het ITC “over ruim 14 000 CHINA alumni die een diplomacursus687 dan wel korte cursus (certificaat) gevolgd hebben in plaats van een bachelor, master of PhD. INDIA

490

INDONESIA

726

WILT U ACTIEF WORDEN IN EEN ALUMNIKRING?

Neem dan contact op met: Arianne Colenbrander, relatiemanager Alumni / 053 4898057 a.a.colenbrander@utwente.nl 0

THE NETHERLANDS

1-10

11-50 51-100 101-200 200+

SOURCE: LINKEDIN

2.671 STUDENTS

ALUMNI BY CITY

GRADUATED IN 2017*

12.020 ENSCHEDE (25%) 4.306 UTRECHT (9%) 2.986 NIJMEGEN (6%) 2.890 AMSTERDAM (6%) 2.509 DEN HAAG (5%) 2.221 EINDHOVEN (5%) 1.563 ZWOLLE (3%) 928 GRONINGEN (2%) 896 ROTTERDAM (2%) 598 LEEUWARDEN (1%) 558 MAASTRICHT (1%)

12020 ENSCHEDE (25%) 4306 UTRECHT (9%) LARGEST STUDY(6%) PROGRAMMES 2986 NIJMEGEN BASED ON ALUMNI 2890 AMSTERDAM (6%) (2017 GRADUATES) 2509 THE HAGUE (5%) Business Administration 315 2221 EINDHOVEN (5%) 300 Psychology 1563 ZWOLLE (3%) Engineering 216 Mechanical Technical Medicine 153 928 GRONINGEN(2%) Civil Engineering 150 896 ROTTERDAM (2%) Industrial Design 136 598 LEEUWARDEN (1%) Geo-information Science and 558 MAASTRICHT (1%) Earth Observation 136

LARGEST STUDY PROGRAMMES BASED ON ALUMNI (ALL YEARS)

Mechanical Engineering 5.081 Industrial Engineering & Management 4.937 Business Administration 3.547 Electrical Engineering 3.448 Chemical Engineering 3.140 Technical Computer Sciences 2.955 Public Administration 2.847 Psychology 2.733 Industrial Engineering & Management 117 Communication Studies 2.656 Public Administration 112 Civil Engineering 2.313 Communication Studies 110 Technical Computer Sciences 1.606 Technical Computer Sciences 105INTERNATIONALIndustrial 8326 (18%) Design 1.395 Chemical Engineering 101 Electrical Engineering 1.268 7471 UNKNOWN (16%) Biomedical Engineering 99

SOURCE: UT ALUMNI DATA

16.459 MEMBERS

* BASED ON THE 2016/17 ACADEMIC YEAR

42.954 FOLLOWERS

2.567 FANS

800+ DONORS

71% MALE

28% FEMALE


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2017

OVER 47.000

11

THE NETHERLANDS

31.475

ALUMNI LIVE IN 169 COUNTRIES

GERMANY

1.591

UK

519 CHINA

687

USA

859

OVER 47.000

INDIA

490 NETHERLANDS THE

31.475 INDONESIA

ALUMNI LIVE IN 169 COUNTRIES

GERMANY 0

1.591

THE NETHERLANDS ALUMNI BY CITY

726

1-10

11-50 51-100 101-200 200+

SOURCE: LINKEDIN

2.671 STUDENTS GRADUATED IN 2017*

UK

519

CHINA

12.020 ENSCHEDE (25%) UTRECHT (9%) 2.986 NIJMEGEN (6%) 2.890 AMSTERDAM (6%) 2.509 DEN HAAG (5%) 2.221 EINDHOVEN (5%) 1.563 ZWOLLE (3%) 928 GRONINGEN (2%) 896 ROTTERDAM (2%) 598 LEEUWARDEN (1%) 558 MAASTRICHT (1%)

687

USA 4.306

12020 ENSCHEDE (25%)

859

4306 UTRECHT (9%) LARGEST STUDY(6%) PROGRAMMES LARGEST STUDY PROGRAMMES 2986 NIJMEGEN BASED ON ALUMNI BASED ON ALUMNI 2890 AMSTERDAM (6%) (2017 GRADUATES) (ALL YEARS) INDIA 2509 THE HAGUE (5%) Business Administration 315 490 Mechanical Engineering 5.081 2221 EINDHOVEN (5%) 300 Psychology Industrial Engineering & Management 4.937 1563 ZWOLLE (3%) Engineering 216 Mechanical Business Administration 3.547 Technical Medicine 153 Electrical Engineering 3.448 928 GRONINGEN(2%) INDONESIA Civil Engineering 150 Chemical Engineering 3.140 896 ROTTERDAM (2%) Industrial Design 136 Technical Computer Sciences 2.955 598 LEEUWARDEN (1%) Geo-information Science and Public Administration 2.847 558 MAASTRICHT (1%) Earth Observation 136 Psychology 2.733

726

Industrial Engineering & Management 117 Communication Studies 2.656 Public Administration 112 Civil Engineering 2.313 Communication Studies 110 Technical Computer Sciences 1.606 Technical Computer Sciences 105INTERNATIONALIndustrial 8326 (18%) Design 1.395 0 Engineering 1-10 11-50 51-100 101-200 200+ Chemical 101 Electrical Engineering 1.268 7471 UNKNOWN (16%) Biomedical Engineering 99

SOURCE: UT ALUMNI DATA

SOURCE: LINKEDIN

* BASED ON THE 2016/17 ACADEMIC YEAR

THE NETHERLANDS 16.459 42.954 ALUMNI BY CITY MEMBERS

FOLLOWERS

2.567 FANS

2.671 STUDENTS 800+ 71% GRADUATED IN MALE 2017* DONORS

28% FEMALE

12.020 ENSCHEDE (25%)

COMPANIES WITH 4.306 50 OR MORE UT ALUMNI: ACCENTURE, ARCADIS, AKZONOBEL, ASML, CAPGEMINI, DELOITTE, UTRECHT (9%) 12020 ENSCHEDE (25%) DEMCON, DSM, IBM, ING, KPMG, KPN, NEDAP, NXP, OCE, PHILIPS, PWC, RABOBANK, SHELL, THALES, TNO, TOPICUS 2.986 NIJMEGEN (6%) 4306 UTRECHT (9%) 2.890 AMSTERDAM (6%) 2.509 DEN HAAG (5%) 2.221 EINDHOVEN (5%) 1.563 ZWOLLE (3%) 928 GRONINGEN (2%) 896 ROTTERDAM (2%)

LARGEST STUDY(6%) PROGRAMMES 2986 NIJMEGEN BASED ON ALUMNI 2890 AMSTERDAM (6%) (2017 GRADUATES) 2509 THE HAGUE (5%) Business Administration 315 2221 EINDHOVEN (5%) 300 Psychology 1563 ZWOLLE (3%)

LARGEST STUDY PROGRAMMES BASED ON ALUMNI (ALL YEARS) Mechanical Engineering 5.081 Industrial Engineering & Management 4.937


12

ALUMNIBELEID HET BELEID VAN HET ALUMNIBUREAU IS EROP GERICHT OM DE BAND TUSSEN ALUMNI EN DE UNIVERSITEIT, STUDENTEN EN ONDERZOEKERS, TE VERSTERKEN TOT WEDERZIJDS VOORDEEL. Onze alumni zijn belangrijke UT-ambassadeurs in binnen- en buitenland. Daarnaast draagt een goed contact met onze alumni bij aan onze kennis van ontwikkelingen in de maatschappij en dat is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van ons onderwijs en onderzoek. Als Alma Mater wil de Universiteit Twente van blijvende betekenis zijn voor haar alumni: daarom stimuleren wij de onderlinge contacten en kennisuitwisseling, informeren wij alumni over de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied en bieden wij mogelijkheden voor life long learning. Hoe doen wij dit? Dé alumnus bestaat niet. Dus maatwerk is noodzakelijk. Naast de algemene informatie die het alumnibureau naar alle alumni ‘zendt’ via het alumnimagazine, e-mailnieuwsbrief, website en social media, kiest het alumnibureau vier invalshoeken voor het benaderen van alumni: opleiding, sociale omgeving, woon- en werkplaats en generaties.

Opleiding Alumni hebben, zo wijzen enquêtes uit, een sterke behoefte aan de meest recente inzichten op hun vakgebied. Die denken ze, terecht, bij hun opleiding te kunnen krijgen. Concreet: nieuwsbrieven, lezingen, labrondleidingen, symposia etc. Andersom heeft de opleiding behoefte aan de inzichten uit het werkveld bij het evalueren en door ontwikkelen van het curriculum en aan de mogelijkheid om ervaringen van alumni te delen met de studenten. Concreet: stages, studieopdrachten, gastcolleges en werkveldcommissies. Het alumnibureau ondersteunt per opleiding de opleidingsstaf, de studievereniging en de alumnivereniging om dit in samenhang invulling te geven.

Sociale omgeving Alumni hebben vooral ook een sterke band met hun voormalige studentenhuis, sport- of culturele vereniging. Het zijn, zo wordt ons steeds verteld, juist deze sociale omgevingen die een sterke aantrekkingskracht

uitoefenen op alumni. Daarom werkt het alumnibureau nauw samen met meer dan 100 UT-verenigingen en studentenhuizen om in contact te komen met hun oud-leden en de band met deze alumni te verstevigen.

Woon- en werkplaats Kijken we naar de plekken waar alumni wonen en werken dan vinden we over de hele wereld concentraties van alumni. Waar deze concentraties zijn, zijn er vanzelfsprekend ook inhoudelijke raakvlakken met het werkveld. Het is dan evident dat daar mogelijkheden liggen voor events en activiteiten. Dat kan variëren van een netwerkborrel en een lezing tot een conferentie en een bedrijfsbezoek. Via alumnikringen en –chapters ondersteunt het alumnibureau alumni die zich als vrijwilliger willen inzetten om zo’n lokaal netwerk te faciliteren.

Generaties Omdat alumni het ook altijd prettig vinden om studiegenoten te ontmoeten én omdat verschillende generaties alumni verschillende behoeften kunnen hebben, onderscheiden we verschillende generaties. Voorbeelden zijn de THT-generaties van 1964 tot en met 1986 en de Young Alumni, de alumni in de eerste jaren na hun afstuderen. Voor de eerste groep organiseren we jaarlijks een THT-reünie, voor de tweede groep is in 2017 het Young Alumni Network opgericht.

WILT U MEER INFORMATIE OVER ALUMNIBELEID? Neem dan contact op met: Joe Laufer, relatiemanager Alumni / 053 4894706 j.laufer@utwente.nl / www.utwente.nl/alumni


KEEP IN TOUCH Relatiemagazine

Bereikbaarheid

Gedrukt (Nederlandstalig): wordt 2 keer per jaar gedrukt in een oplage van 36.000 stuks en verstuurd naar 32.312 adressen in Nederland en de grensstreken van België, Luxemburg en Duitsland

Huisadres NL/INTL: 31.475/8.326 (85%) Privé email adres: 28.630 (43%) Alumni Forwarding: 8.494 (18%)

Online (Nederlands- en Engelstalig): beschikbaar via de website en gemaild naar het alumni-emailadres van 38.761 alumni

oude cijfers

d

De Alumni Facebook pagina kreeg in 2017 zo’n 500 likes en telt per 31/12/17 2.560 volgers (was 2.091 volgers op 31/12/2016) De Universiteitsfonds Facebook pagina kreeg in 2017 23 likes op haar berichten en telt per 31/12/17 194 volgers (was 177 volgers op 31/12/16).

e

Ons Twitter-account telt per 31/12/17 757 volgers (was 708 op 31/12/16)

Onze Universiteit Twente 1 Linkedin pagina telt per

31/12/17 62.155 volgers en de UT Linkedin groep telt 13.971 leden (was resp. 49.909 volgers en 13.596 leden op 31/12/16) VOOR MEER INFORMATIE OVER ALUMNIBELEID: Joe Laufer, relatiemanager Alumni | 053 4894706 j.laufer@utwente.nl | www.utwente.nl/alumni

Websites We telden in 2017 7.656 unieke bezoekers op utwente.nl/alumni (2.5% terugkerende bezoekers) We telden in 2017 6.857 unieke bezoekers op utwente.nl/ufonds (52% terugkerende bezoekers) We telden in 2017 2.410 unieke bezoekers op ons crowdfundingplatform steunutwente.nl We telden in 2017 2.261 unieke bezoekers op de Steunutwente.nl/Adopt-a-Cell site van Solar Team Twente

Online nieuwsbrief 10 keer per jaar wordt de online alumninieuwsbrief (Nederlandsen Engelstalig) verstuurd naar het alumni-emailadres van 38.761 alumni


14

ALUMNI TALKS: EEN NIEUWE TRADITIE! MET EEN UITVERKOCHT AMPHITHEATER TRAPTE HET ALUMNIBUREAU OP VRIJDAG 13 OKTOBER DE EERSTE EDITIE VAN DE ALUMNI TALKS AF. Alumni uit het hele land en van alle leeftijden luisterden naar vier succesvolle UT-alumni: Peter-Paul Verbeek (hoogleraar Techniekfilosofie), Guus Rijnders (hoogleraar Nano Elektronica), Bram Nauta (hoogleraar Integrated Circuit Design) en Marco Jansen (mede-oprichter veilingsite Catawiki). Zij blikten terug op hun studententijd en blikten vooruit op de ontwikkelingen in hun vakgebied. De volgende editie van de Alumni Talks staat gepland op 5 oktober 2018!

SAVE THE DATE 5 oktober 2018: Alumni Talks

foto’s: Gijs van Ouwerkerk

Rondleiding

Peter-Paul Verbeek


Marco Jansen


16

ALUMNIVERENIGINGEN

Amygdala (PSY)

Kwadrant (TW)

Jochem Goldberg, Niels van Leuteren, Sander Verstraten, Christina Ullrich

Richard Boucherie, Diana Dalenoord, Jan Willem Polderman

Bekader (TBK / BK)

Kay Dijs, Liesbeth Klein Kranenbarg

Danny Kappen, Kirsten van der Reest

ConcepT/ConcreeT (CiT) Daan Kampherbeek, Dieuwert Blomjous, Martijn Peters, Bas van Haaren

ENIAC (INF/TEL/BIT) Ralph Broenink, Sandra Drenthen, Evenynke Terpstra, Nils van Kleef, Jarmo van Lenthe

Impuls (onderdeel van studievereniging Arago, TN) Hans van Oosten, Ramon van den Berg, Marcel Hoek, Albert Oortgiesen, Bart Folkers

Komma (OWK/EST/EDMM/TO) Merle Teders, Serena Kuiper, Tom Berendsen

Onwijs (ELAN)

Principia (WB) Jan Kees te Riet Scholten, Anne van der Meer, Henk Braam, Steven Olthof, Geert Hidding, Dorien van de Belt, Leo Koekenberg

VTB (BSK) Wouter Kegel, Mart oude Egbrink, Bart van Oort

VWI Nestorix (WWTS) Janneke Hoedemaekers, Bram Hendriks, Tom Kruijsen, Ceciel Kempers

S.A. Atlantis Alumni Committee (University College Twente ATLAS) Vivianne Dirven, Bart Bussmann, Hette de Vlieger

Wij danken de vrijwilligers voor hun inzet!

Sommige opleidingen hebben geen alumnivereniging. Daar hebben de studieverenigingen de verantwoordelijkheid opgepakt om de band met de alumni te verzorgen. Dit zijn:

S.V. Alembic (CT) S.V. Astatine (AT) S.V. CommuniquĂŠ (CW/ TCW) S.V. Daedalus (IO) S.V. Paradoks (BMT/TG) S.V. Dimensie (PSY)


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2017

Sentiment en solidariteit bij alumnivereniging Principia Tekst: Lidewey van Noord Bron: UT alumnimagazine zomer 2017

inhoudelijke gesprekken en discussies.” Van der Meer: ‘De betrokkenheid bij dit soort projecten geeft veel reuring binnen de vereniging. Als zo’n boot of auto wordt gepresenteerd maken we er altijd een feestje van.” Meer dan de helft van de ledencontributie

Shadowing days Van links naar rechts: Jan Kees te Riet Scholten, voorzitter Anne van der Meer, lid (communicatie) Henk Braam, penningmeester Steven Olthof, secretaris Geert Hidding, lid (SES werkgroep) Dorien van de Belt, lid (contacten UT) Leo Koekenberg, lid (Meeloopdagen werkgroep, contacten Isaac Newton)

Hoe plezierig en inspirerend het is om als alumnus contact te hebben met huidige studenten, dat is de belangrijkste boodschap van pensionado Anne van der Meer, bestuurslid van Principia, de alumnivereniging van werktuigbouwkunde. “Ons belangrijkste doel is het warm houden van de band tussen afstudeerders en de UT”, vertelt Van der Meer. “Dat doen we vanuit sentiment & solidariteit. Sentiment, omdat de huidige alumni hier zo’n mooie studietijd gehad hebben en graag terugkomen. Solidariteit, met de huidige werktuigbouwkundestudenten, dat zijn immers onze toekomstige vakbroeders.” De actieve, harde kern van de alumnivereniging bestaat uit een zeskoppig bestuur en zo’n tien tot vijftien alumni die activiteiten organiseren. Een digitale nieuwsbrief houdt leden op de hoogte van wat er speelt.

Senior Expert Support Bestuurslid Leo Koekenberg was nooit van plan om actief te worden bij Principia, totdat hij in 2009 zijn vroegere studiemaat Anne van der

Meer tegenkwam. “Hij vroeg: is dat niet iets voor jou? Ik vond het al snel heel leuk, zowel met oud studiegenoten als met de studenten. Je kunt iets voor ze betekenen en je krijgt daar ook erkenning voor.” Een groep actieve leden vormt de SES, de Senior Expert Support-club. Zij ondersteunen Green Team Twente en Solar Boat Twente. “De combinatie oude rotten en jonge honden leidt tot mooie dingen.”, aldus Koekenberg. “De alumnivereniging is erg belangrijk voor ons,” vertelt Hidde

“Je moet ze af en toe een beetje bijsturen” Pik van het Solar Boat team. “Ze hebben ons geholpen met het opstarten van het team en het ontwerpen. Ze hielden ons scherp door kritisch naar onze ontwerpkeuzes te kijken en droegen veel ideeën aan tijdens het brainstormen. We hebben vaak leuke

Er is regelmatig contact tussen Principia en Isaac Newton, de studievereniging van werktuigbouwkunde. Samen organiseren ze meeloopdagen en als een bijna-afgestudeerde interesse heeft in een bepaald bedrijf, zoekt Principia een alumnus die er werkt. De student kan dan kijken hoe het er in de praktijk aan toegaat. Koekenberg is verantwoordelijk voor deze ‘shadowing days’. “We helpen bachelorstudenten op deze manier een richting te kiezen. Master-studenten die voor de keuze van hun eerste baan staan, kunnen een dag meelopen om de bedrijfssfeer te proeven. Geen gekunsteld dagprogramma, maar je maakt de dagelijkse routine mee.” Hugo Wesselink, voorzitter Isaac Newton, is blij met de samenwerking. Jaarlijks is er de master lunchlezing waarbij een alumnus met vijf jaar werkervaring over zijn eerste loopbaanjaren vertelt. Om het jaar wordt de Principiaprijs uitgereikt. Teams van masterstudenten krijgen een dag de tijd om een jury te overtuigen met een creatieve en haalbare oplossing voor een bepaalde casus. Net als Koekenberg beleeft Van der Meer veel plezier aan zijn inzet voor Principia. “Het ontmoeten van oude maten en het werken met studenten is prachtig. Je moet ze af en toe een beetje bijsturen, maar die jonge kerels en meiden zijn zo creatief, dat bruist en sprankelt aan alle kanten.”

17


18

ALUMNIKRINGEN & DUTCH ENGINEERS ALUMNI NETWORKS (binnen- en buitenland)

Wij danken de vrijwilligers voor hun inzet!

Alumnikring Amsterdam Alumnikring Arnhem-Nijmegen Carel Daams, Gerrit Woerts

Dutch Engineers Alumni Network Barcelona (Spanje) Marc Zinck

Dutch Engineers Alumni Network Boston (USA) Jos Scheffelaar

Dutch Engineers Alumni Network Copenhagen (Denemarken) Isja de Feijter, Benjamin Wohl, Eric van der Helm

Alumnikring Den Haag Alumnikring Eindhoven Marc Buitenhuis

Alumnikring Twente Marcella Claase, Ian Kennedy, Pieter Tiemessen

Alumnikring Friesland Gerlof Born, Susanne de Gooijer, Bauke Jousma

Dutch Engineers Alumni Network Helsinki (Finland) Dutch Engineers Alumni Network Houston (VSA) Myrte van de Ree, Joerik Minnebo, Daniel Ortiz Rubio, Christian van Maaren, Christiaan Huizer, Mark Moll

Dutch Engineers Alumni Network Melbourne/ Sydney (Australie)

Dutch Engineers Alumni Network Oslo/Trondheim (Noorwegen) Rimmert van der Kooij

Alumnikring Rotterdam Dutch Engineers Alumni Network San Francisco (VSA) Dutch Engineers Alumni Network Seattle (VSA) Dutch Engineers Alumni Network Stockholm (Zweden) Bjรถrn Koop

Alumnikring Utrecht Marcel van den Elst, Martijn van der Veen

Alumnikring Zwolle

WILT U ACTIEF WORDEN IN EEN ALUMNIKRING? Neem dan contact op met: Arianne Colenbrander, relatiemanager Alumni / 053 489 8942 a.a.colenbrander@utwente.nl / www.utwente.nl/alumni


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2017

Alumnikring Friesland (NIEUW)

In 2017 is het alumninetwerk Friesland ‘nieuw leven in geblazen’ door de oprichting van Alumnikring Friesland. De eerste bijeenkomst vond plaats in juni in de Kanselarij in Leeuwarden. Dit was niet alleen een uitgelezen moment om te netwerken en herinneringen op te halen met oudstudiegenoten, het was ook de gelegenheid om gezamenlijk na te denken over de activiteiten in het netwerk. ‘On top of that’ was ook nog eens alumnus Gerwin Venema (BSK’00) bereid gevonden om een presentatie te geven over duurzame innovatie in de provincie Friesland. De provincie heeft het ambitieuze streven om in 2050 100% onafhankelijk van fossiele brandstoffen te zijn. Venema gaf talloze voorbeelden van duurzame innovatie in Friesland, op het gebied van water, energie en mobiliteit. In aanvulling daarop hebben de aanwezigen zich tevens gebogen over een vraagstuk waar de provincie mee worstelt: hoe creëer je

“Hoe creëer je hoogwaardige arbeidsplaatsen om nieuwe hoogopgeleiden naar de provincie te trekken en huidige te behouden?” hoogwaardige arbeidsplaatsen om nieuwe hoogopgeleiden naar de provincie te trekken en huidige te behouden? Het was een succesvolle kick-off waarbij zo’n 20 alumni aanwezig waren, van verschillende disciplines en uiteenlopende leeftijden. Uit deze bijeenkomst kwamen drie enthousiaste alumni naar voren die

graag de alumnikring wilden voortzetten. Hun eerste actie was om een ‘Alumni Think Tank’-diner te organiseren. Deze vond plaats in september bij Post Plaza in Leeuwarden. Onder het genot van een hapje en een drankje werden kennis en ervaringen uitgewisseld en werden een aantal casussen besproken die door deelnemers waren ingebracht om de denkkracht van de groep te benutten. Ook is gediscussieerd over wat het doel van de alumnikring zou kunnen zijn en welke activiteiten men zou willen opzetten. Afgesproken is dat men als Alumnikring Friesland graag meedenkt over maatschappelijke vraagstukken en in het bijzonder over vraagstukken waar (lokale) bedrijven mee worstelen. Hier gaat de alumnikring in 2018 verder mee aan de slag. Daarnaast wil men zeker ook bedrijfsbezoeken en lezingen organiseren en netwerkbijeenkomsten waarin men elkaar kan aanspreken op elkaars ervaring.

19


20

ITC ALUMNI: A WORLDWIDE NETWORK

HET ITC ALUMNI BUREAU HEEFT DE VERANTWOORDELIJKHEID OM HET ITC ALUMNI NETWERK OP EEN DUURZAME MANIER TOEGANKELIJK TE MAKEN VOOR ITC, ZIJN PARTNERS, STUDENTEN EN NATUURLIJK ALUMNI. KENNIS OVERDRACHT IS HIERBIJ HET BELANGRIJKSTE ASPECT. Al meer dan 65 jaar maakt de faculteit ITC gebruik van het wereldwijde alumni netwerk. Doordat de faculteit bijna alleen maar uit internationale studenten bestaat, is het alumnibeleid volledig ingericht om deze doelgroep te dienen. Al sinds de beginjaren ontwikkelen wij diensten en producten om het internationale netwerk op te bouwen en sterk te maken en zodoende de vruchten te plukken van een groot internationaal alumninetwerk. Enkele onderdelen van dit internationaal alumnibeleid

ITC ALUMNI & SOCIAL MEDIA Facebook (open)group: d 13.100 members Facebook (like) page:

11.500 likes ITC Alumni Twitter: e @ITCAlumni

676 followers

zijn: een goede database; continuïteit van de diensten; en voordelen voor alle stakeholders (alumni, organisaties zoals bv werkgevers, en de faculteit zelf). In het afgelopen jaar heeft de faculteit ITC ook een begin gemaakt met een pakket aan diensten voor de ITC alumni entrepreneurs binnen het wereldwijde ITC alumni netwerk. Met dit pakket aan diensten hopen wij in de toekomst meer en nieuwe entrepreneurs te bedienen en daarmee ook de ondernemende mentaliteit van het netwerk te stimuleren.

ITC ALUMNI FEITEN ITC Alumni Netwerk ITC Alumni Netwerk: >22.000 alumni in 170 countries Maandelijkse Nieuwsbrief: 12.000 subscribers ITC News Magazine (4*jaar): 6.000 subscribers ITC Alumni Email account: 5.000 members

ITC Alumni LinkedIn group: 1 2.250 members

WILT U MEER INFORMATIE OVER ITC ALUMNIBELEID? Neem dan contact op met: Jorien Terlouw, ITC alumni officer / 053 489 3265 j.m.terlouw@utwente.nl / www.ITC.nl/alumni


IN VERSCHILLENDE LANDEN HEEFT HET ITC ACTIEVE ALUMNI VERENIGINGEN DIE REGELMATIG CONTACT ONDERHOUDEN MET DE FACULTEIT EN/OF BIJEENKOMSTEN ORGANISEREN VOOR DE LOKALE ALUMNI. OP DIT MOMENT ZIJN ER ACTIEVE ALUMNI VERENIGINGEN IN DE VOLGENDE LANDEN: Bangladesh

Canada

Ethiopia

Kenya

Mongolia

Thailand

Bolivia

Ecuador

Indonesia

Macedonia

Nepal

Vietnam

IN DE VOLGENDE LANDEN ZIJN ER ALUMNI NETWERKEN AANWEZIG, MAAR DEZE HEBBEN GEEN OFFICIËLE STATUS ALS VERENIGING: Burkina Faso

Peru

Surinam

Uganda

Nigeria

Fiji

India

Nicaragua

Cameroon

Philippines

Tanzania

Zimbabwe

Pakistan

Ghana

New Zealand

Niger

Egypt

Alumni Meet Indonesia (November 2017) Met Minister Siti Nurbaya

Alumni meet Tanzania (april 2017)


22

ALUMNI ACTIVITEITEN IN 2017

Lijst met alumnimeetings, lezingen, symposia, borrels etc

DATUM

NAAM

ORGANISATIE

LOCATIE

13-01-17

Alumnimeet - Nieuwjaarsborrel "New York City".

Dutch Engineers Alumni Network

New York - United States

27-01-17

Reünie - Oud-besturen borrel Create Tomorrow 2017

Create Tomorrow

Campus

04-03-17

Reünie - Honoursvereniging Ockham

Honours association H.V. Ockham

Campus

15-03-17

Symposium Inter-Actief - Virtuosity

Inter-Actief

Campus

15-03-17

Symposium Sirius - power makes the world go round

Sirius

Campus

22-03-17

Dimensie lustrum: Greed symposium

Dimensie

Campus

23-03-17

Paradoks 'Meet the Alumni'

Paradoks

Campus

24-03-17

Alumnimeet - CreaTe alumni drink

S.A. Proto

Campus

28-03-17

Holland Alumni gathering Havana

Nederlandse Ambassade Cuba

Havana - Cuba

31-03-17

ITC Alumni Meet Brasilia

ITC Alumni Office

Brasilia - Brazil

02-04-17

ITC Alumni Meet Curitiba

ITC Alumni Office

Curitiba - Brazil

02-04-17

Holland Alumni Meet Surabaya

Nuffic Neso

Surabaya - Indonesia

04-04-17

Alumnimeet - Nordic Alumni Reception

4TU

Noorwegen - Oslo

04-04-17

Alumnimeet - Network alumni reception ECIU

ECIU

Mexico City - Mexico

05-04-17

Symposium Paradoks - Motion to the future

Symposiumcommissie 2017 S.V. Paradoks

Campus

06-04-17

Alumnimeet - Dar-es-Salaam

ITC Alumni Office

Dar es Salaam - Tanzania

06-04-17

ITC Alumni Meet Sao Jose dos Campos

ITC Alumni Office

Sao Jose dos Campos - Brazil

09-04-17

ITC Alumni Meet Porto Alegre

ITC Alumni Office

Porto Alegre - Brazil

20-04-17

Lezingen - Pricipia Duurzaamheidsdag

Werkgroepen: Principia duurzaam Noord en Principia duurzaam Oost

Campus

25-04-17

Symposium Alembic - Fundamentals of the Future

Symposiumcommissie Alembic

Campus

28-04-17

Alumnimeet - Reception Beijing

UT/ITC Alumni Office

Beijing - China

06-05-17

AIESEC Alumni Event

AISEC

Campus

08-05-17

ITC Alumni Meet Tehran

ITC Alumni Office

Tehran - Iran

10-05-17

Dutch Engineers Alumni Gathering - Dallas

UT Alumni Office

Dallas - United States

12-05-17

Reünie- Alumnidag Paradoks

Alumnicommissie “Quirites Paradoksae” der S.V. Paradoks

Campus


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2017

DATUM

NAAM

ORGANISATIE

LOCATIE

13-05-17

Reünie - S.G. Daedalus

Lustrumcommissie des S.G. Daedalus

Campus

13-05-17

Reünie Studentenhuis La Vache Aviante

Studentenhuis La Vache Aviante

Campus

20-05-17

KIVI reunie

Oud-bestuursleden

Campus

24-05-17

Bijeenkomst alumnikring Aruba

Alumnikring Aruba

Aruba

31-05-17

Principia Master-lunchlezing

Principia

Campus

02-06-17

Symposium Mathematics and Sustainability

W.S.G. Abacus

Campus

02-06-17

S.V.A.T. Astatine Alumni dag

S.V.A.T. Astatine

Campus

02-06-17

ITC Alumni Meet Windhoek (Namibia)

ITC Alumni Office

Windhoek - Namibia

03-06-17

Dutch Engineers Alumni Gathering - New York

New York Chapter

New York - United States

06-06-17

Alumnikring Friesland bijeenkomst

Alumnikring Friesland bijeenkomst

Leeuwarden

13-06-17

UT-ambassadeursnetwerk bijeenkomst

UT Alumni Office

Campus

13-06-17

EE-alumni borrel

Opleiding EE

Campus

17-06-17

Holland Alumni Event Jakarta & Yogyakarta (Indonesia)

Nufic Neso

Jakarta & Yogyakarta, Indonesia

14-07-17

Dutch Engineers Alumni - Special event at MIT Boston

UT Alumni Office

Boston - United States

14-07-17

Dutch Engineers Alumni Tokyo

UT Alumni Office

Tokyo - Japen

Dutch Engineers Alumni @MIT, 14 juli 2017

41 Dutch Engineers Alumni @Trondheim, 5 september 2017

Inbitween LinkedIn Workshop by Alumnioffice, 25 oktober 2017

Isaac Newton Designing for the Win

23


24

DATUM

NAAM

ORGANISATIE

LOCATIE

18-07-17

UT YAN Gathering: Gitlab

YAN

Utrecht

29-07-17

UT YAN Gathering: Booking.com

YAN

Amsterdam

05-09-17

Dutch Engineers Alumni Trondheim

4TU

Noorwegen - Trondheim

06-09-17

AK Utrecht - Trainspotting rondleiding spoor Utrecht

Alumnikring Utrecht

Utrecht

07-09-17

Dutch Engineers Alumni gathering at Subasta de Ocio - Barcelona

4TU

Barcelona - Spanje

20-09-17

UT Alumnikring Friesland - Think Tank Diner

Alumnikring Friesland

Leeuwarden

22-09-17

Holland Alumni meet Sao paulo (Brazil)

HAN Brazil

Sao Paulo - Brazil

25-09-17

Holland alumni meet Porto Alegre (Brazil)

HAN Brazil

Porto Alegre - Brazil

27-09-17

AK Utrecht - Trainspotting rondleiding verkeerleiding Amsterdam

Alumnikring Utrecht

Utrecht

27-09-17

Holland Alumni Meet Rio de Janeiro (Brazil)

Holland Alumni Meet Rio Office

Rio de Janeiro - Brazil

29-09-17

ReĂźnie THT studenten 1967-1968 campuslaan 45

TU Eindhoven

Campus

04-10-17

Scintilla Symposium

E.T.S.V. Scintilla

Campus

05-10-17

ITC Alumni Meet ESRI Eastern Africa (Dar-es-Salaam, Tanzania)

ITC Alumni Office

Dar es Salaam - Tanzania

06-10-17

Lustrum Civiele Techniek 25 jaar

ConcepT

Campus

AK Utrecht @Trainspotting, 6 september 2017

Alumnikring Leeuwarden, 6 juni 2017

Alumnimeeting Sydney with UT-President Van der Chijs, 10 oktober 2017

41 Dutch Engineers Alumni @Barcelona, 7 september 2017


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2017

DATUM

NAAM

ORGANISATIE

LOCATIE

07-10-17

Reünie THT studenten 1967-1968 campuslaan 67

oud studenten 1967-1968

Campus

10-10-17

Alumni Reception Sydney with Victor

UT Alumni Office

Sydney - Australia

10-10-17

UT/ITC Alumni Meet Sydney (Australia)

UT/ITC Alumni Office

Sydney - Australia

13-10-17

Donateursontvangst

UT Alumni Office

Campus

13-10-17

Alumni Talks

UT Alumni Office

Campus

23-10-17

4TU Dutch Design Week Alumni Reception

4TU

Eindhoven

24-10-17

Komma Linkedin workshop

UT Alumni Office

Campus

25-10-17

Inbitween Linkedin workshop

UT Alumni Office

Campus

28-10-17

Eniac Lustrum Symposium - 25 jaar

ENIAC

Campus

02-11-17

Holland Alumni Meet Jakarta (Indonesia)

UT Alumni Office

Jakarta - Indonesia

04-11-17

"Reünie THT studenten 1967-1968 campuslaan 69 OREWOET

15-11-17

SU-Alumnibureau Besturendag

UT Alumni Office en Student Union

Campus

22-11-17

AK Aruba - alumnibijeenkomst

Alumnikring Aruba

Aruba

24-11-17

THT Reünie

UT Alumni Office

Campus

24-11-17

Dieslunch

UT Alumni Office

Campus

25-11-17

Musilon Alumni Day

Musilon Lustrum Committee

Campus

29-11-17

UT YAN Workshop: Elevator Pitches

YAN

Deventer

30-11-17

ECIU Alumni Reception Brussels

UT Alumni Office

Brussels - België

06-12-17

Dutch Engineers Alumni New York

UT Alumni Office

New York - United States

14-12-17

ITC Alumni Meet Thimpu (Bhutan)

ITC Alumni Office

Thimpu - Bhutan

Alumnimeeting Beijing met rector Thom Palstra, 28 april 2017

25


26

THT REĂœNIE 2017 Herinneringen ophalen aan de Technische Hogeschool Twente (THT) en vooruitblikken op de toekomst van de Universiteit Twente. Oud-studenten van de THT, jaargangen 1964 tot 1986, kwamen vrijdag 24 november bijeen voor een bijzondere reĂźnie. Met ruim 110 alumni afkomstig uit alle THT-jaargangen werd het een gezellig weerzien. Op het programma stond een terugblik naar het actieve campusleven van toen aan de hand van oude interviews met studenten en medewerkers op film, een rondleiding door het DesignLab en een bezoek aan het Dies Natalis programma van de UT.


foto: Gijs van Ouwerkerk


28

YOUNG ALUMNI NETWORK IN 2017 IS HET YOUNG ALUMNI NETWERK (YAN) TWENTE VAN START GEGAAN. JONGE ALUMNI ZITTEN ZELF AAN HET ROER!

jonge honden die nog met een voet in het studentenleven staan tot en met de jonge ouders die hun kroost klaarstomen voor de UT. YAN wil hen dichter bij elkaar brengen, helpen met ontwikkelen van vaardigheden, ruimte bieden om ervaringen uit te wisselen, en vanzelfsprekend ook om de banden met de UT warm te houden.” “Afgelopen jaar is het YAN succesvol gelanceerd, door middel van 3 drukbezochte evenementen met verschillende thema’s.”, zegt Anke. “Zo zijn we voor het eerste evenement welkom geheten bij welbekende UT-spin-off Booking.com op het hoofdkwartier in hartje Amsterdam. Het thema was recruitment: ‘worden coverletters gelezen en hoe verwerk je vertrouwelijke projecten waar je niet over kunt uitwijden op je CV?”

“Het opbouwen van een netwerk van experts op verschillende vakgebieden, door activiteiten met jouw mede-alumni. Dat is het doel van het nieuwe netwerk dat het alumnibureau introduceert, gericht op jonge alumni.”

“Het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht was gastheer voor de tweede activiteit,” vervolgt Bob, “met als alumnispreker de co-founder en CEO van Gitlab. Een remote-only organisatie die miljoenen aan funding binnensleepte en de overstap naar Silicon Valley heeft gemaakt. Met het thema ‘entrepreneurship’ was er uiteraard veel belangstelling onder onze ondernemende alumni!”

Dat was de oproep voor bestuursleden voor het UT Young Alumni Network (YAN). In 2017 is een enthousiast 9-koppig bestuur gevormd, met alumni afgestudeerd tussen 2006 en 2016 aan 7 verschillende masteropleidingen. Bob (voorzitter) en Anke (vice-voorzitter) kijken terug op hun eerste jaar.

Anke: “Het jaar is in de DAVO brouwerij te Deventer afgesloten, waar in samenwerking met Toastmasters Zwolle, mede opgericht door UT alumni, een workshop in elevator pitching werd georganiseerd. Technieken voor effectieve communicatie werden gedemonstreerd, geoefend en geëvalueerd, onder het genot van lokale bieren.”

Bob: “YAN is een platform door alumni voor alumni, ter ondersteuning, empowerment en inspiratie voor de professionele ontwikkeling en de eerste (uitdagende) stappen in het werkende leven van jonge alumni. Voor de

En 2018? Beiden: “De YAN ambitie is deze stijgende lijn voort te zetten in 2018, met wederom een aantal evenementen in de pijplijn, en om nog meer alumni te bereiken door ook in te zetten op social media.”


Bestuurders:

Anke Renkens

Bob Schutte

Daian Saman

(alumnus IDE ‘12) Portfolio & Innovation Planner bij Unilever

(Alumnus BA ‘11) - Senior Consultant Risk & Compliance bij Consignium, Analist bij Rabobank

(alumnus EST ‘13) Digital Learning Specialist bij Philips

Ivo ten Brinck

Jeroen Kleijweg

Manal Chakor

(alumnus IDE ‘16) Project Manager Business Development and Marketing bij Ardagh Group

(alumnus PSY ‘06) GZ-psycholoog, eigenaar Hoofdwerck (persoonlijke ontwikkeling)

(alumnus PA ‘13) - Junior adviseur bij Nautus

Merel Quekel

Pedro Bernardo Meyer

Ugur Bagci

(alumnus CS ‘16) Communication Officer bij The cee spot

(alumnus BA ‘11) Country Manager bij Optimizely

(alumnus ME ‘12) Analog Electronics Designer bij ASML


30

UT-AMBASSADEURSNETWERK

Ambassadeursnetwerk, 13 juni

“Minder vrijblijvendheid, meer commitment.” Onder die noemer heeft het Ambassadeursnetwerk van de Universiteit Twente zich gebogen over haar eigen rol en bijdrage aan de groei en bloei van de universiteit. “Je moet doelstellingen hebben. Dan weet je waar je tijd insteekt!”, aldus Ambassadeur Bert Hesselink. In 2017 hebben de Ambassadeurs afgesproken dat ze zich in vier projecten gaan inzetten voor de Universiteit Twente. Mentoring Student Teams Collegevoorzitter Victor van der Chijs heeft de Ambassadeurs opgeroepen hun kennis en ervaring in te zetten om de Twentse Dreamteams te ondersteunen. Dat zijn studententeams als het Solar Team, het Green Team en het RoboTeam. Ambassadeur Nienke Boersma is hier zeer enthousiast over. “Deze teams passen perfect in het befaamde Twentse studentactivisme wat behelst dat de studenten in feite de Twentse campus runnen.” Samen met mede-Ambassadeur Jeannine Peek overlegt Boersma met de Dreamteams welke vorm van ondersteuning de studenten kunnen en willen gebruiken.

Dit zal leiden tot een voorstel voor ondersteuning van de Dreamteams door het Ambassadeursnetwerk.

“Deze teams passen perfect in het befaamde Twentse studentactivisme” Twente Visionaries Fund Een aantal Ambassadeurs werkt aan een uniek beleggingsfonds, van alumni voor alumni, het Twente Visionaries Fund (TVF). Het fonds zal gaan beleggen in een geselecteerd aantal grensverleggende, medisch-technologische researchprojecten met potentieel grote maatschappelijke impact en daarnaast in zo’n 30 veelbelovende startups. Voorbeelden van dit soort fondsen zijn te vinden bij MIT, Cambridge en Cornell.


Ambassadeurs Tjeerd de Vries, Peter Blauwhoff, Dirk van Slooten en Cris Buningh zijn de kartrekkers van dit fonds. Het Ambassadeursnetwerk ondersteunt hen hierbij.

Soft Meta Materials Research Program Ambassadeur Bert Hesselink maakt zich met professor Detlef Lohse sterk voor een bijzonder onderzoeksprogramma dat de UT leading kan maken op het gebied van Soft Data Materials. Met 5 miljoen euro kan dit project van start gaan. De UT stelt 3 miljoen inkind beschikbaar in de vorm van onderzoekers. De overige 2 miljoen wil Hesselink in 2 jaar ophalen. Samen met het Ambassadeursnetwerk wil Hesselink stakeholders en sponsoren vinden voor dit onderzoek.

Major Donor Health Campaign De beste Twentse onderzoekers werken aan het front van de technologische en medische ontwikkelingen. Dat betekent dat de waarde van hun bijdrage zich vaak nog moet bewijzen. Dat maakt het lastig om dit onderzoek te financieren. Niettemin is hun onderzoek een cruciale stap op weg naar een doorbraak. Het Ambassadeursnetwerk brengt het Twente Fundraising Committee, bestaande uit ambassadeurs Rikus Eising, Jan Haars, Gerard van Harten, Herman Hazewinkel, Wilma van Ingen, Annick van der Lof, Guus van Montfort en collegevoorzitter Victor van der Chijs, in contact met relevante personen en netwerken.

Bestuur:

Dick Okhuijsen

Frank Schreve

Alexander Belderok

co-voorzitter (alumnus TW’88) CEO Transparant

o.m. v.m. v.z.t. Universiteitsfonds Twente en R.v.C. Fugro’

(alumnus WB’93) Partner Roland Berger Strategy Consultants

Bert Hesselink

Jeannine Peek

Joost van Dijk

co-voorzitter (alumnus WB’70) Professor Department of Electrical Engineering, Stanford

(alumnus TBK’93) Algemeen Directeur Dell Nederland

(alumnus EL’83, CT’92) private consultant, voormalig COO E.ON Generation Steam

Nienke Boersma (alumnus TN’97) Head of Business Control & Analyses, Nationale Nederlanden


Donateursontvangst

foto: Gijs van Ouwerkerk


Inkomsten


34

JAARCAMPAGNE ‘MAAK HET VERSCHIL’ Jaarlijks ontvangen alumni, oud-medewerkers en relaties van de Universiteit Twente een donatieverzoek van het Universiteitsfonds. Zo stellen we hen in de gelegenheid bij te dragen aan bijzondere projecten die kenmerkend en/of profilerend zijn voor de universiteit. Daarnaast ontvangen wij jaarlijks vele donaties die bestemd zijn voor subsidies en beurzen die wij aan onze studenten uitreiken voor activiteiten en studiereizen die

803

2014

0%

ngs 9 4 t

el €10.

000

ngs 5 1 t

Kipaji Scholarship Fund

oel €10

opbre

opbre

00

oel €5.0

Parkinson Onderzoek

2017

.000

n g s 10 t

2016

opbre

opbre

00

oel €5.0

2015

%

2013

0%

2011 2012

d

258

%

2010

250

d

2009

253

253

d

253

464

do

415

194

Studiereizen

www.steunutwente.nl

689

Aantal donaties per jaar

RoboTeam Twente

studeren in Twente nog leuker en interessanter maken! De jaarcampagne omvat alle donaties die we door het jaar heen ontvangen tot een maximum van € 2.500 euro. Het aantal donateurs groeit jaarlijks en zal naar wij hopen de komende jaren blijven groeien. Steeds beter slagen we er in onze achterban duidelijk te maken dat hun bijdrage telt, elk jaar weer. In 2017 heeft dit 803 donaties opgeleverd met een totaalopbrengst van € 82.071,38.

n g s 10 t

foto: Arjan Reef


RENDEMENT OP VERMOGEN Een groot deel van de donateurs geeft een eenmalige donatie en het is ieder jaar weer een uitdaging om deze groep donateurs te behouden. Zeker omdat een deel van de donaties via crowdfunding binnenkomt en we daarbij afhankelijk zijn van projecten als het Solarteam die niet elk jaar crowdfunden (zie ‘Crowdfundingplatform’ voor meer informatie). Het doet ons deugt en we zien het als een blijk van vertrouwen en betrokkenheid dat het aantal structurele of periodieke donaties in de afgelopen jaren ook flink is gegroeid. Waar er in 2014 rond de 180 structurele of periodieke donaties waren, zijn dat er in 2017 al ruim 250.

Belcampagne In september 2016 is voor het eerst, op kleine schaal, ervaring opgedaan met een belcampagne. Enkele andere universiteiten in Nederland behalen al een aantal jaar zeer goede resultaten met telefonische werving van donaties onder hun alumni. Wij hebben er voor gekozen om met eigen studenten te bellen. Hoewel het inzetten van een professioneel telemarketingbureau mogelijk een groter aantal donaties zou opleveren, creëren onze eigen studenten een grotere betrokkenheid bij onze alumni. Dat vinden wij zeker zo belangrijk. In juni 2017 heeft een team van zes studenten, verdeeld over drie avonden, ruim 300 alumni gesproken en dat heeft tot zo’n 40 donaties geleid.

Het universiteitsfonds heeft de laatste jaren een min of meer stabiel eigen vermogen van zo’n anderhalf miljoen euro. Het netto resultaat van de beleggingen bedraagt in 2017 1,64% (universiteitsfonds) resp. 2,54% (Niersfonds). Deze scores vloeien voort uit het gekozen beperkte risicoprofiel.

geworven onder niet-alumni. Ook bieden we andere partijen binnen de universiteit de mogelijkheid om een eigen crowdfundingcampagne te voeren op dit platform. Diverse studententeams maakten hier de afgelopen jaren graag gebruik van. In 2017 hebben het team van de Solarcar en de Solarboat maar ook het RoboTeam Twente via ons crowdfundingplatform campagne gevoerd om donaties te werven. Dit heeft in totaal bijna 250 donaties opgeleverd voor een bedrag van ruim €21.000.

Uw gift telt. Elk jaar weer! Crowdfundingplatform Sinds 2014 maken we gebruik van een eigen online crowdfundingplatform. Hiermee hopen we met name de jonge alumni te bereiken. De projecten van de jaarcampagne worden via dit platform en de social media breed verspreid en op deze manier worden ook donaties

WILT U MEER WETEN OVER DE JAARCAMPAGNE? Neem dan contact op met: Josine Meerburg, jaarcampagnemanager / 053-4891369 j.e.meerburg@utwente.nl / www.steunutwente.nl


36

Dieslunch

foto: Gijs van Ouwerkerk


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2017

NALATEN AAN DE WETENSCHAP IN 2017 ONTVINGEN WE EEN AANTAL GROTERE SCHENKINGEN EN LEGATEN. EEN AANTAL DAARVAN ZIJN JAARLIJKSE SCHENKINGEN. VEELAL STELLEN DE SCHENKERS PRIJS OP ANONIMITEIT. DAAROM KUNNEN WE HIER DIT JAAR GEEN SCHENKING NOEMEN. WEL BRENGEN WE U GRAAG DE MOGELIJKHEID TOT NALATEN ONDER DE AANDACHT. Dé manier om er zeker van te zijn dat u iets bijzonders achterlaat voor de volgende generatie studenten is het opnemen van een legaat voor het Universiteitsfonds in uw testament óf het Universiteitsfonds als (mede-)erfgenaam benoemen.

Legaat Een legaat is een duidelijk omschreven gift of een bepaald genoemd geld bedrag. U kunt het Universiteitsfonds Twente opnemen in uw testament in de vorm van een legaat, waarbij u vastlegt dat het fonds een bepaald bedrag of een onroerend goed (zoals een huis of een waardevol kunstwerk) ontvangt.

Erfstelling U kunt het Universiteitsfonds Twente als (mede-) erfgenaam benoemen naast bijvoorbeeld kinderen, familieleden of andere goede doelen. Dat betekent dat u het fonds samen met uw eventuele overige erfgenamen recht geeft op de gehele nalatenschap. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen.

Fiscale aspecten De Stichting Universiteitsfonds Twente heeft bij de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat over uw nalatenschap geen erfbelasting is verschuldigd en deze dus volledig ten goede komt aan het doel van uw keuze.

WILT U OOK NALATEN AAN DE WETENSCHAP? Neem dan contact op met: Maurice Essers, directeur / 053 489 3993 m.l.g.essers@utwente.nl / www.utwente.nl/ufonds

37


38

DONATEURSONTVANGST

foto’s: Gijs van Ouwerkerk

RoboTeam Twente

OP VRIJDAG 13 OKTOBER 2017 VOND DE JAARLIJKSE DONATEURSONTVANGST PLAATS. Ruim dertig donateurs verzamelden zich in de Foyer van de Vrijhof en werden daar welkom geheten door bestuurslid Gé Klein Wolterink. Hij bedankte hen voor hun betrokkenheid en bijdragen en gaf een korte toelichting op het reilen en zeilen van het fonds in het afgelopen jaar. Vervolgens interviewde hij een paar studenten die betrokken waren bij de projecten waarvoor het fonds middelen geworven heeft. Ook rector magnificus prof. dr. Thom Palstra verwelkomde de donateurs en schetste enkele nieuwe ontwikkelingen aan de Universiteit Twente.

Wat hebben de donateurs mogelijk gemaakt? In 2017 heeft het Universiteitsfonds geworven voor vier bijzondere projecten: het Kipaji Scholarship Fund, RoboTeam Twente, internationale studiereizen en het Parkinsononderzoek van dr. Cisca Heida. Onderzoekster Sabine Janssen was aanwezig namens Ciska Heida. Zij vertelde over haar onderzoek naar het verbeteren van de hersenfunctie bij Parkinson door

“Hij bedankte de donateurs voor hun betrokkenheid” middel van diepe hersenstimulatie en het verbeteren van het looppatroon van patiënten door het aanbieden van visuele en auditieve middelen, bijvoorbeeld met behulp van Google Glas. Rick Timmer van RoboTeam Twente vertelde over hun geslaagde eerste optreden tijdens de


Sabine Janssen

Wybren Jouwsma en Suman Sapkota

GĂŠ Klein Wolterink

prestigieuze RoboCup 2017 in het Japanse Nagoya. Ze De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel en de vielen niet in de prijzen maar maakten als nieuwkomers wel gasten werden uitgenodigd om aansluitend de Alumni veel indruk. Een belofte voor de toekomst! Tot slot vertelde Talks (zie pagina 14) in het Amphitheater te bezoeken. student Suman Sapkota uit Nepal, de eerste Kipaji-scholarship-student, over zijn eerste studiejaar aan de Universiteit Twente en zijn eerste jaar in Nederland en Europa.

SAVE THE DATE: Noteer vast in uw agenda: de donateursontvangst 2018 vindt plaats op vrijdag 5 oktober 2018. Start om 14.00 uur.


40

FONDSEN OP NAAM UNIVERSITEITSFONDS TWENTE BIEDT DE MOGELIJKHEID OM AAN EEN GIFT EEN GEOORMERKTE BESTEMMING TE GEVEN MITS DEZE PAST BINNEN DE DOELSTELLING VAN HET FONDS. EEN DERGELIJKE GIFT WORDT VORMGEGEVEN ALS EEN ‘FONDS OP NAAM’. Dat is een fonds binnen het Universiteitsfonds waarvan de donateur zelf de naam en het doel bepaalt. Op die manier houdt de donateur volledige zeggenschap over de besteding van zijn of haar bijdrage terwijl het Universiteitsfonds de financiële administratie en uitvoering voor haar rekening neemt. Minimale start-bijdrage voor een Fonds op Naam is € 10.000.

Overzicht bestaande fondsen

Mr. J.L.M. Niersfonds Opgericht in 1988 bij het afscheid van Mr. J.L.M. Niers

Peter Riezebosfonds Opgericht in 2014 door alumnus Peter Riezebos bij zijn

als Commissaris van de Koningin te Overijssel. Ter financiële ondersteuning van de leerstoel Telemedicine van professor dr.ir. H.J. Hermens.

afstuderen, als dank aan de Universiteit Twente voor de ondersteuning bij zijn bijzondere leertraject. Ter financiële ondersteuning van studenten met ‘leer-obstakels’.

Marina van Dammefonds Opgericht in 2002 door mevrouw Marina van Damme, eerste promovenda ooit van de Universiteit Twente. Ter financiële ondersteuning van een excellente alumna die een carrière-move wil maken (jaarlijkse Marina Van Dammebeurs).

Professor De Winterfonds Opgericht in 2007 door mevrouw De Winter ter ere van haar man professor H. De Winter.

Ter financiële ondersteuning van een jonge studente (jaarlijkse Professor De Winterbeurs) en een excellente onderzoekster (jaarlijkse Professor De Winterprijs).

Vrienden van OD308 Opgericht in 2015 door oud-bewoners en vrienden van studentenhuis Oldenzaalsestraat 308. Ter financiële ondersteuning van onderzoek op het gebied van ‘technology in health’.

Kipaji Scholarship Fund Opgericht in 2016 door ondernemer Job Elders en alumnus Casper Peeters.

Ter financiële ondersteuning van studiebeurzen voor excellente studenten uit ontwikkelingslanden.

WILT U OOK EEN FONDS OP NAAM OPRICHTEN? Neem dan contact op met: Maurice Essers, directeur / 053 489 3993 m.l.g.essers@utwente.nl / www.utwente.nl/ufonds


Erepenning Universiteit Twente voor Marina van Damme

Marina van Damme

Universiteitsfonds Twente reikte dit jaar voor de vijftiende keer de Marina van Dammebeurs uit. Deze beurs wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door het Marina van Dammefonds, ingesteld door mevrouw dr.ir. Marina van Damme.

Runner-up prijs

Zij was in juni 1965 de eerste ingenieur die promoveerde aan de Technische Hogeschool Twente. Tot begin jaren negentig was zij directeur bij AKZO corporate headquarters. Het Universiteitsfonds is Van Damme zeer erkentelijk voor haar jaarlijkse schenking en heeft haar voorgedragen voor de erepenning van de Universiteit

Mevrouw Van Damme heeft in 2017 â‚Ź12.500 euro extra ter beschikking gesteld van haar fonds op naam zodat het Universiteitsfonds vijf maal een runner-up prijs ad â‚Ź2.500 kan uitreiken aan een kandidate die net buiten de boot viel maar evengoed een waardevolle aanvraag indiende. Wij danken mevrouw Van Damme voor deze genereuze schenking en waarderen haar intentie zeer.

Twente. Het college van bestuur onderstreepte deze erkentelijkheid van harte en reikte Van Damme de erepenning uit tijdens de Entrepreneurial Day 2017.


42

MAJOR DONOR CAMPAIGN EEN IN 2014 SPECIAAL INGESTELD FUNDRAISING COMMITTEE HEEFT ALS DOEL OM 15 MILJOEN EURO OP TE HALEN. ‘Uw gezondheid, onze technologie.’ Dat is het thema van de Major Donor Campaign die in opdracht van het College van Bestuur van de Universiteit Twente in samenwerking met het Universiteitsfonds door een daartoe speciaal ingesteld Fundraising Committee wordt uitgevoerd. Doel is om 15 miljoen euro op te halen. In 4 jaar is ruim 8 miljoen euro opgehaald. De Universiteit Twente heeft hierin een belangrijke maatschappelijke opdracht te vervullen. We werken nauw samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen aan baanbrekend onderzoek, dat vernieuwende, toepasbare kennis moet opleveren. Op het terrein van de gezondheidszorg gebeurt dat met de Universitaire Medische Centra en topklinische ziekenhuizen. Zo kunnen we technologische doorbraken realiseren voor patiënten.

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. De toenemende vergrijzing betekent dat steeds meer mensen zorg nodig hebben. Met de vergrijzing verandert ook het type zorg. Tegelijkertijd zien we dat mensen beter geïnformeerd zijn, hoger opgeleid, zelfstandiger en mondiger dan voorheen. Dit alles roept vragen op over de inrichting en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg in de toekomst.

Onze beste onderzoekers werken aan het front van de technologische en medische ontwikkelingen. Het betekent dat de waarde van hun bijdrage zich vaak nog moet bewijzen. Niettemin is hun onderzoek een cruciale stap op weg naar een doorbraak. We zoeken visionairs die net als wij geloven in de technologische ontwikkelingen waaraan we als universiteit werken. Partijen, particulieren en bedrijven, die ons financieel willen ondersteunen bij het uitvoeren van onze maatschappelijke opdracht. Deze campagne is een vorm van relatiegerichte fondsenwerving gericht op ‘major’ donaties.

WILT U MEER INFORMATIE OVER DEZE CAMPAGNE? Neem dan contact op met: Maurice Essers, directeur / 053 4893993 m.l.g.essers@utwente.nl / www.utwente.nl/ugot


Bijdragen aan herstelkansen voor mensen met een herseninfarct Al een paar jaar steunen we de leerstoel van professor Michel van Putten met een jaarlijkse bijdrage. Daarbij kijken we niet naar deadlines of concrete resultaten, maar proberen we iets mee te beleven van de rode oortjes die wetenschappers hebben als ze trachten grenzen te verleggen.

Het team van Michel is bezig onderzoek te doen naar het functioneren van neuronen in hersencellen onder invloed van externe prikkeling. Dat zou kunnen helpen om in de toekomst slachtoffers van zuurstofgebrek in de hersenen door een infarct of letsel betere herstelkansen te bieden. Jaarlijks bezoeken we het team en kijken in het laboratorium naar nieuwe ontwikkelingen. Dit jaar was een doorbraak dat het onderzoek nu kan plaatsvinden aan uit stamcellen gekweekt menselijk hersenweefsel in plaats van aan geprepareerd hersenweefsel van ratten. Ook het onder de microscoop zichtbaar maken van neuronen in diverse stadia van activiteit, door ze specifiek te kleuren, was een zichtbare verbetering. Jaarlijks is het ook een genoegen met het team na te praten bij de borrel en een dinertje. Steeds informatief maar ook gezellig. We hebben veel waardering voor het werk dat dit team verzet en elk jaar zijn we weer benieuwd naar de vorderingen. Het helpt je trouwens ook zelf wat selectiever artikelen op het vlak van hun onderzoek te lezen.

Georgina & Daan van Vliet

Een zaak van lange adem De combinatie van de lange ervaring van artsen en het constructieve oplossingsgerichte denken en handelen van ingenieurs brengt ons bijna wekelijks nieuws over onverwachte behandelwijzen van ziekten en kwalen.

In het bijzonder lijkt vroegtijdige opsporing van ziekten grote stappen vooruit te maken. Maar ook chirurgische en regeneratieve medische behandelingen, al of niet met robotische ondersteuning, verbazen ons steeds weer. De onderzoekers en ontwerpers van de Universiteit Twente bevinden zich op dit speelveld. Het is niet voor niets dat Technische Geneeskunde op de UT geboren is. Dat deze nieuwe ontwikkelingen snel gaan is prachtig, maar het onderzoek naar en de ontwikkeling van die nieuwe behandelmethoden is een zaak van zeer lange adem. Uw hulp kan een behandelmethode dichterbij brengen. Daarom is uw hulp zeer welkom!

Prof. dr. Rikus Eising Voorzitter Fundraising Committee


Young Alumni Network


Uitgaven


ACTIVITEITEN UNIVERSITEITSGEMEENSCHAP VAN BATAVIERENRACE TOT THEATERSPORT, VAN INTIEME LEZING TOT KNALLEND FEEST. STUDEREN MOET OOK LEUK ZIJN! De unieke Campus met haar fraaie parklandschap, al haar sport- en culturele faciliteiten en het ver doorgevoerde studentenzelfbestuur maken de Universiteit Twente enig in haar soort. Het Universiteitsfonds draagt hier aan bij door uiteenlopende activiteiten financieel te ondersteunen met een garantstelling of een subsidie. Het universiteitsfonds heeft in 2017 de volgende activiteiten financieel ondersteund: DATUM

NAAM

NAAM AANVRAGER

7 februari

Stukafest 2017 (kleinkunst)

Stukafest

500,00

29 maart

Kronos Campusloop 2017 (hardlopen)

Kronos

300,00

25-26 maart

D.R.V. Hippocampus 2017 (paardrijden)

D.R.V. Hippocampus

500,00

2 t/m 8 april

Race of the Classics 2017 (zeilsport)

A.S.V. Taste

750,00

7 april

4 Happy Feet Gala 2017 (dans)

D.S.V. 4 Happy Feet

500,00

24-25 april

Apollo - Jesus Christ Superstar 2017 (rockopera)

Cultuurkoepel Apollo

1.000,00

29 april

45e Batavierenrace (estafetteloop)

Stichting Batavierenrace

1.750,00

13 mei

4 Happy Feet Open Drienerloos Kampioenschap 2017 (dans)

D.S.V. 4 Happy Feet

300,00

21 mei

UT-Triathlon 2017

Stichting UT-Triathlon

750,00

6 juni

AEGEE 2017 - Bossaball (sport en spel)

AEGEE-Enschede

350,00

9 t/m 11 juni

GNSK 2017 - Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (sport)

GNSK

500,00

17 juni

SHOT Eindconcert 2017 (muziek)

SHOT (Studenten Harmonie Orkest Twente)

1.000,00

12 t/m 17 juli

D.R.V. Euros - EK Roeien (sport)

D.R.V. Euros

1.000,00

25 augustus

Open Nederlandse Chemie Sportdagen (ONCS) 2017

Stichting ONCS

300,00

1 t/m 3 september

ZPV Piranha - Waterpolo toernooi (sport)

Z.P.V. Piranha

400,00

20 september

Tobbedansen- Isaac Newton (sport en spel)

W.S.G. Isaac Newton

8 oktober

DSSV Tartaros - Studenten Kampioenschap Survivalrun (sport)

D.S.S.V. Tartaros

17 t/m 23 december

NSJO 2017 - Tournee Nederlands Studenten Jazz NSJO Orkest (cultuur) TOTAAL

TOEKENNING

1.000,00 275,00 750,00 11.925,00


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2017

Kickstart Electric Superbike Twente Electric Superbike Twente is het nieuwste studenten-dreamteam van de Universiteit Twente. In 2018 gaat dit team van zo’n 17 studenten van de UT én Saxion Hogeschool een elektrische racemotor bouwen om te racen in de MotoE-competitie. Het team wil laten zien dat nieuwe technieken het leven niet alleen duurzamer maken maar ook leuker! Elektromotoren zijn schoner dan interne verbrandingsmotoren, maar kunnen bovendien ook enorm krachtig zijn. Het ontbrekende motorgebrul ten spijt. Deze ontwikkeling zal, aldus het team, de volgende revolutie in de motorsport teweeg brengen. Het team Electric Superbike Twente gaat de wereld laten zien dat Twente voorop loopt in het gebruik van nieuwe technologieën.

UT Succesvol op EK Roeien Het studenten EK roeien vond deze zomer plaats in het noorden van Servië in de stad Subotica. De Nederlandse delegatie omvatte onder meer twee ploegen van de Drienerlose Roeivereniging Euros: de lichte heren vier zonder stuurman en de dames dubbeltwee. Na een bijzonder succesvol seizoen konden beide ploegen zich opmaken voor het EK. Beide teams lieten zien wat ze waard zijn en bereikten de A-finale. Helaas wisten de heren in de eindstrijd hun swung van het seizoen niet te vinden, ze kwamen niet verder dan de vijfde plaats. De dames daarentegen schoven in de finale langzaam maar zeker door het veld naar voren naar een

prachtige tweede plaats. Wij feliciteren Helen Harmsen en Minke Holleboom met hun zilveren medaille.

Jesus Christ Superstar op de campus Tientallen UT-studenten voerden deze welbekende rockopera uit op 24 en 25 april in het Rabotheater in Hengelo. Op initiatief van Cultuurkoepel Apollo waren leden van onder meer SHOT, MSO, STuBiBa, Pro Deo, Nest, Musilon, Chasse, Arabesque, 4 Happy Feet, verschillende bandjes, Artez AKI en van het conservatorium vele maanden lang druk met het organiseren en repeteren van deze rockopera. Beide uitvoeringen waren uitverkocht en een gigantisch succes.

47


WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN DE BIJDRAGEN AAN WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN GAAN NAAR CONGRESSEN EN SYMPOSIA DIE BIJDRAGEN AAN DE PROFILERING VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Het Universiteitsfonds heeft in 2017 de volgende activiteiten financieel ondersteund:

DATUM

NAAM

NAAM AANVRAGER

1 maart

StressCongress 2017 - Internationalisering

Stress

25 april

Alembic Symposium 2017 - Fundamentals of the C.T.S.G. Alembic Future

24 t/m 28 mei

AEGEE Spring Agora Enschede 2017 - De Toekomst van Europa

AEGEE-Enschede

1.000,00

21 t/m 25 juli

CHOIR Summer School 2017

CHOIR Research Center

1.500,00

26 juni t/m 29 augustus

ATLAS Curitiba Crew - Sustainable Mobility in Curitiba

ATLAS Curitiba Crew

1.000,00

16 t/m 18 augustus

MOPTA 2017 - Wiskundige conferentie

Lehigh University

1.000,00

13 december

Isaac Newton Symposium - Designing for the Win!

W.S.G. Isaac Newton

13 t/m 15 december

Symposium CHOIR - Healthcare logistics: Balancing between practice and theory

CHOIR Research Center TOTAAL

TOEKENNING 1.500,00 500,00

500,00 1.000,00 8.000,00


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2017

Nieuwe studenten dankzij AEGEE Spring Agora Ruim 600 deelnemers uit 40 Europese landen kwamen in mei bij elkaar op de campus van de Universiteit Twente voor de vijfdaagse ‘AEGEE Spring Agora Enschede 2017’. De deelnemers discussieerden over belangrijke Europese ontwikkelingen als de vluchtelingencrisis en de Brexit, en verkenden elkaars culturen. AEGEE-Enschede greep het event aan om de bruisende campus van de Universiteit Twente en de internationale studentenstad Enschede te profileren. Dat is gelukt. Als we de deelnemers mogen geloven, is hun bezoek aan de UT zo goed bevallen dat we de komende jaren een aantal nieuwe studenten kunnen verwelkomen.

Nobelprijswinnaar bij Alembic symposium Nobelprijswinnaar voor de scheikunde en hoogleraar organische chemie van de Rijksuniversiteit Groningen, Ben Feringa, was op 25 april keynote speaker op het Alembic symposium ‘Fundamentals of the Future’. Hij gaf voor een groot publiek een presentatie over zelfhelende materialen, moleculaire motortjes en de rol van nanotechnologie in de gezondheidszorg. Andere sprekers waren Marnix Morskate van FrieslandCampina, Annamarie Toth van ExxonMobil en Dr. Ewald Breunesse van Shell. Het interessante en interactieve symposium werd afgesloten met een borrel en een diner.

49


50

PRIJZEN EN BEURZEN EXCELLENTIE EN BIJZONDERE PRESTATIES VERDIENEN HET OM BELOOND TE WORDEN. DAAROM REIKT HET UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARLIJKS EEN AANTAL PRIJZEN EN BEURZEN UIT. DE MEESTEN WORDEN MOGELIJK GEMAAKT DANKZIJ GEOORMERKTE BIJDRAGEN VAN ONZE DONATEURS.

Marina van Dammebeurs voor Moreblessings Shoko schooluren. Shoko gaat herbruikbare en hygiënische maandverbanden ontwikkelen en met behulp van drones een distributiesysteem opzetten tot in de verre uithoeken van het landelijk gebied. Zo wil zij de waardigheid en de kansen op een goede opleiding en arbeidsmarktpositie voor meisjes verbeteren. Met de drones wil ze tegelijk geo-informatie verzamelen voor verder wetenschappelijk onderzoek en praktische toepassingen in de landbouw en industrie.

“Ik wil vrouwen waardigheid en kansen meegeven” Wilma Toering en Moreblessings Shoko

De Marina van Dammebeurs 2017 voor getalenteerde ambitieuze alumna ging in 2017 naar Moreblessings Shoko (ITC’10). Omdat de in het westen gebruikelijke voorzieningen in landelijk Afrika niet voorhanden of niet betaalbaar zijn, zijn de meeste meisjes tijdens hun menstruatie gedwongen te spijbelen. Daardoor missen zij een kwart van hun

Shoko behaalde in 2010 haar master Geo-information Science & Earth Observation for Geoinformatics aan de faculteit ITC. Ze behaalde een tweede master in Business Administration aan de Open Universiteit in Zimbabwe en op 14 juli 2017 promoveerde ze aan de University of Cape Town bij de Geomatics Division. Shoko wil zichzelf ontwikkelen als sociaal-ondernemer. In dit project zal ze nauw samenwerken de faculteit ITC.


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2017

Van den Kroonenbergprijs voor Felix Broens Felix Broens (CT’09) won dit jaar de Van den Kroonenbergprijs voor jong ondernemerschap. Broens is oprichter, eigenaar en CTO van Convergence.

Gé Klein Wolterink en Felix Broens

In 2009 studeerde Broens af op membraantechnologie. Gebruikmakend van de UT TOP-regeling begon hij in de garage van zijn ouders Convergence. Het bedrijf ontwikkelt industriële vloeistof- en gasfilters c.q. membranen voor research, kwaliteitscontrole en industrieel gebruik. Klanten zijn vooral membraanbedrijven in Europa, maar ook in China en Noord Amerika. Het bedrijf maakte vanaf het prille begin winst en groeit snel. Alles is zelf gefinancierd zonder externe middelen. De focus van het bedrijf ligt op continuïteit. Wat de jury vooral aansprak is dat Broens weet waar zijn sterktes en zwaktes liggen en daar naar handelt. Hij trok in een vroeg stadium een algemeen directeur aan voor de bedrijfsvoering en pakte zelf de rol van CTO op. Zijn kracht ligt in de pioniersfase. Saillant detail is dat zijn vader, Lute Broens (CT’74), in 1989 in dezelfde branche ook al winnaar was van de Van den Kroonenbergprijs met het bedrijf X-Flow, later overgenomen door Norit en vervolgens door Pentair.

Professor De Winterprijs voor Ainara Garde Tijdens de jaarlijkse Dies Natalis van de Universiteit Twente is de Professor De Winterprijs 2017 uitgereikt aan Ainara Garde, assistant professor bij de MIRA-vakgroep Biomedical Signals and Systems binnen de faculteit EWI.

Ainara Garde en Wilma van Ingen

Garde ontvangt de prijs voor een wetenschappelijk artikel over onderzoek naar vroegtijdige opsporing en diagnose van ziektes bij kinderen in het tijdschrift ‘BMJ Open’. Medewerkers in de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden moeten goed en snel kritieke ziektes bij kinderen kunnen opsporen. Ainare Garde ontwikkelde, samen met een team van specialisten uit verschillende disciplines uit vier landen, een voorspellend model dat abnormale waarden eenvoudig en automatisch vertaald in een risicoscore, aan de hand waarvan een indicatie van de ernst van de ziekte kan worden bepaald. De toepassing van het onderzoek heeft een directe maatschappelijke en medische impact in landen met een laag of midden inkomen en kan levens redden. Garde heeft meer dan 50 peer reviewed publicaties achter haar naam en wordt door de jury (en vele anderen) beschouwd als een groot wetenschappelijk talent.

51


THT ReĂźnie

foto: Gijs van Ouwerkerk


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2017

Peter Riezebosbeurs voor Kevin Hofhuis, Linda Vis en Emile d’Angremont

Peter Riezebos

Kevin Hofhuis volgt twee master studies (nanotechnologie en technische natuurkunde) aan de Universiteit Twente en het MESA+ instituut voor nanotechnologie. Hij heeft de Peter Riezebosbeurs ontvangen om te kunnen deelnemen aan een onderzoek binnen een consortium van de UT, de UvA en Stanford University. Kevin heeft in dit onderzoek een unieke verbindende taak als zowel nanotechnoloog als fysicus en zal mede verantwoordelijk worden voor het uiteindelijk ontwerp en fabricage van de samples uit dit onderzoek.

Linda Vis, masterstudente Health Sciences aan de Universiteit Twente en alumna Gezondheids-wetenschappen, volgt een afstudeerstage bij de Northern Ireland Cancer Registry in Belfast. Haar onderzoek, over de impact van PSA testing bij het opsporen van

foto’s: Gijs van Ouwerkerk

prostaatkanker, maakt deel uit van een grote studie genaamd ‘Life After Prostate Cancer Diagnosis’ (LAPCD). Linda kreeg de Peter Riezebosbeurs om te kunnen deelnemen aan de jaarlijkse Cancer Data and Outcomes conference. Student Technische Geneeskunde Emile d’Angremont heeft de Peter Riezebosbeurs ontvangen om zijn onderzoeksresultaten te kunnen presenteren op de Neurocritical Care Society Meeting in Hawaï. Hij deed dit onderzoek, als eerste auteur, gericht op het ontwikkelen van automatische classificatie-algoritmen voor continue EEG-gegevens van IC-patiënten, tijdens zijn stage in het onderzoekslaboratorium in het Massachusetts General Hospital (MGH) / Harvard Medical School.

53


STUDIEREIZEN DE UNIVERSITEIT TWENTE STIMULEERT HAAR STUDENTEN OM TIJDENS HUN STUDIE VOOR KORTE OF LANGERE TIJD IN HET BUITENLAND TE VERBLIJVEN. Een verblijf in het buitenland draagt bij aan de studie en het toekomstperspectief, maar is ook van onschatbare waarde voor de persoonlijke ontwikkeling: het biedt studenten de kans om de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken. De Universiteit Twente en het Universiteitsfonds Twente, als Lead Sponsor, ondersteunen studiereizen financieel via een bijdrage aan de Studiereiscommissie van het Overleg Studieverenigingen. Deze commissie stimuleert studieverenigingen tot het organiseren van buitenlandse reizen in groepsverband en draagt zorg voor de uitvoering van de subsidieregeling.

Mede dankzij een subsidie van het Universiteitsfonds zijn in 2017 zes studiereizen georganiseerd, allen buiten Europa. 146 Studenten hebben op deze manier een internationale oriëntatie gehad. De bijdrage van het Universiteitsfonds Twente bedroeg €90 dan wel €135 euro per persoon, afhankelijk van duur en bestemming. De totale bijdrage van het fonds bedroeg €21.195. In 2018 gaan naar verwachting zo’n 306 studenten op studiereis.

Studiereizen in 2017: STUDY TOUR NAME

BESTEMMING

ASSOCIATION

STUDY

Ikigai

Japan

Alembic

Chemical Engineering

21

Duruga

Australië

Arago

Applied Physics

26

Studytrip Astatine

USA & Canada

Astatine

Advanced Technology

24

Stockholm 2017

Zweden

Ideefiks

PST&S

18

Limitless

Brazilië & Argentinië

Isaac Newton

Mechanical Engineering

30

Beard the Lion

Zuid-Afrika

Stress

IBA, BIT, IEM

27

TOTAAL

De studiereiscommissie bestond in 2017 uit de studenten: Rowan de Vries Electrical Engineering Jeroen Monteban Business Information Technology Hidde Kats Civil Engineering Simon Huijink Industrial Design Leon Bremer Mechanical Engineering

PARTICIPANTS

146


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2017

Stress Studytour ‘Beard the Lion’ South Africa

Alembic Studtour ‘Ikigai’ Japan

Beard the Lion, onder dit motto gingen 27 studenten van studievereniging Stress in afgelopen januari naar Zuid-Afrika om onderzoek te doen naar de implementatie van ‘Lean’.

Studievereniging Alembic nam in 2017 20 studenten en 2 docenten drie weken mee op een tour door Japan. Daar werden diverse chemische bedrijven bezocht om inspiratie op te doen en te zien hoe de chemie aan de andere kant van de wereld in de praktijk wordt gebracht.

Diverse multinationals en typische Zuid-Afrikaanse bedrijven werden bezocht om informatie te verzamelen en bedrijven te adviseren over ‘Lean’. Naast alle bedrijfsbezoeken werd het culturele aspect natuurlijk niet vergeten. De studenten deden een indrukwekkende Sowetotour, een prachtig safariweekend en een zware beklimming van de Tafelberg. Alles bij elkaar een unieke ervaring voor de studenten.

Daarnaast hebben de studenten uiteraard ook de nodige culturele bezoeken afgelegd, bijvoorbeeld aan (een wel erg mistige) Mount Fuji, verschillende Japanse kastelen en een Japanse theeceremonie. Al met al was het een geweldige ervaring!

Studytour Astatine in USA & Canada

Arago studytour ‘Duruga’ Australia

In juli arriveerden 24 studenten Advanced Technology in Chicago, Illinois, voor een bezoek van drie weken aan de Verenigde Staten en Canada.

Juli 2017 vertrokken 26 studenten Technische Natuurkunde op studiereis naar Australië. In Melbourne, Sydney en Brisbane werden bedrijven, universiteiten en culturele hotspots bezocht.

De voorbereiding voor deze reis nam meer dan een jaar in beslag. Naast Chicago bezochten ze Toronto, Montreal, Boston en New York. Ze namen een kijkje in de keuken van verschillende bedrijven gericht op design en innovatie, producenten van industriële machines en een energiebedrijf. Uiteraard werden ook enkele universiteiten bezocht en diverse culturele uitstapjes gemaakt. De studytour ‘New view. New energy.’ Werd daadwerkelijk waar gemaakt.

Zo werden onder meer het Melbourne Centre of Nanofabrication, RMIT, Silanna, Data61 en het grootste Australische onderzoeksinstituut CSIRO bezocht. Uiteraard werd ook genoten van de Australische natuur, zoals de Blue Mountains, het Springwood National Park, en het bekende Bondi Beach. Dit was een onvergetelijke reis waar de studenten nog lang aan terug zullen denken. Mogelijk zullen enkelen van hen ingaan op stage- of PhD-plekken die veelvuldig zijn aangeboden door de verscheidene universiteiten.

55


UT-Ambassadeursnetwerk

foto: Rikkert Harink


Bestuur & office


58

SAMENSTELLING BESTUUR Bestuur Stichting Universiteitsfonds Twente

Mevrouw mr. W. van Ingen

Mevrouw ir. I.M. de Beer

De heer E.D.H. de Lange MBA

voorzitter (m.i.v. 9 september) (voorzitter Raad van Bestuur Nysingh Advocaten)

secretaris (directeur/eigenaar Sandalfon Sustainability)

penningmeester (m.i.v. 9 september) (CFO TKH Group)

De heer ir. G.J. Klein Wolterink

De heer mr. V. van der Chijs

De heer dr.ir. D.Schipper

lid (management professional en consultant)

lid (voorzitter College van Bestuur, Universiteit Twente)

De heer H.J. Hazewinkel RA

Mevrouw ir. W. Toering-Keen

voorzitter (tot 9 september) (non-executive board member diverse profit and not-for-profit organisaties)

penningmeester (tot 9 september) (directeur/bestuurder KienhuisHoving advocaten en notarissen)

lid (m.i.v. 1 juli 2018) (CEO Demcon)


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2017

SAMENSTELLING COMMISSIES Commissie Algemene Middelen

Mevrouw mr. W. van Ingen

De heer E.D.H. de Lange MBA

De heer H.J. Hazewinkel RA

voorzitter (m.i.v. 9 september)

penningmeester (m.i.v. 9 september)

(voorzitter tot 9 september)

Mevrouw ir. I.M. de Beer

De heer ir. G.J. Klein Wolterink

Mevrouw ir. W. Toering-Keen

secretaris

De heer prof.dr. T.T.M. Palstra

(penningmeester tot 9 september)

Rector Magnificus UT

Toekenningsadviescommissie Marina van Dammebeurs

Toekenningsadviescommisie Van den Kroonenbergprijs

Toekenningsadviescommissie Professor De Winterprijs

Mevrouw ir. I.M. De Beer

De heer ir. G.J. Klein Wolterink

De heer prof.dr. T.T.M. Palstra

voorzitter, namens Universiteitsfonds Twente (m.i.v. 9 september)

voorzitter, namens Universiteitsfonds Twente

voorzitter

Mevrouw ir. W. Toering-Keen voorzitter, namens het Universiteitsfonds (tot 9 september)

Mevrouw prof.dr. M. Junger namens de Universiteit Twente

Mevrouw H. Zevenbergen RA

De heer prof.dr.ir. F.J.A.M. van Houten namens Universiteit Twente

De heer dr.ir. D.A. Schipper namens het bedrijfsleven

De heer ir. G. Meester namens het bedrijfsleven

extern lid

Mevrouw dr. S. Roelofs namens Marina van Damme-netwerk

Bestuur Kipaji Scholarschip Fund

De heer dr. J. Elders voorzitter

De heer ir. C. Peeters De heer dr. L. Ferreira Pires namens Universiteit Twente

De heer ir. G.J. Klein Wolterink namens Universiteitsfonds Twente

De heer prof.dr.Julius Vancso De heer prof.dr. ir. Bram Nauta Mevrouw prof.dr. Tanja Bondarouk

59


60

Wilma van Ingen en Elling de Lange nieuwe bestuursleden

Vlnr: Elling de Lange, Wilma van Ingen, Herman Hazewinkel en Wilma Toering

MET INGANG VAN 9 SEPTEMBER VOLGDE WILMA VAN INGEN HERMAN HAZEWINKEL OP ALS VOORZITTER VAN DE STICHTING UNIVERSITEITSFONDS TWENTE. VAN INGEN IS VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN NYSINGH ADVOCATEN & NOTARISSEN. Zij vervult verder verschillende commissariaten en toezichthoudende functies en was in het verleden onder meer Algemeen Directeur van de Kamer van Koophandel Oost Nederland.

Van Ingen heeft een groot netwerk en zet zich al jarenlang in voor een goede relatie tussen onderwijs en

verdere profilering van het fonds en een groei van de fondsenwerving. Ze wil dit voornamelijk gaan doen door de netwerken rondom het fonds nauwer te betrekken bij het fonds.

Van Ingen wil zich inzetten voor een verdere profilering van het fonds en een groei van de fondsenwerving.

Behalve Van Ingen treedt ook Elling de Lange toe tot het bestuur van het fonds. Hij zal het penningmeesterschap overnemen van Wilma Toering die eveneens het bestuur zal verlaten. De Lange is lid van de Raad van Bestuur en tevens CFO van technologieconcern TKH Group in Haaksbergen. Voordien was hij eindverantwoordelijk voor de kabelproductiebedrijven Nederland-China. Daarvoor heeft hij een internationale carrière doorlopen bij Ballast Nedam. De Lange had al diverse contacten met de universiteit en ziet erg het belang van de universiteit voor de regio.

bedrijfsleven. In het verleden maakte zij ook al enkele jaren deel uit van het bestuur van het Universiteitsfonds. Van Ingen wil zich inzetten voor een


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2017

Erepenning voor vertrekkend voorzitter Universiteitsfonds Twente

Uitreiking erepenning

Victor van der Chijs en Herman Hazewinkel

HERMAN HAZEWINKEL NAM IN SEPTEMBER AFSCHEID ALS VOORZITTER VAN DE STICHTING UNIVERSITEITSFONDS TWENTE. TIJDENS DE OPENING VAN HET ACADEMISCHE JAAR KREEG HIJ, ALS DANK VOOR ZIJN VERDIENSTEN EN INZET, DE EREPENNING VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Collegevoorzitter Victor van der Chijs, dankte Hazewinkel voor zijn bijdrage. Hazewinkel, commissaris bij o.m. Schiphol Group en

voormalig CEO van VolkersWessels, was van 1995 tot 2008 bestuurslid en van 2010 tot 2017 voorzitter van de Stichting Universiteitsfonds Twente. Onder zijn voorzitterschap heeft het fonds de afgelopen jaren flink ingezet op fondsenwerving. Met succes: het aantal jaarlijkse donaties is gestegen van 250 naar ruim 700. Verder heeft het bestuur onder leiding van Hazewinkel onder meer succesvol geïnvesteerd in crowdfunding. In zijn speech haalde Van der Chijs aan dat Hazewinkel zich zijn hele carrière sterk heeft gemaakt voor de innovatiekracht van de regio. Het belang van de Universiteit Twente voor de regio stond voor Hazewinkel buiten kijf. En hij was zeer vereerd en gemotiveerd om zich via het Universiteitsfonds, ooit opgericht door het Twentse bedrijfsleven, in te zetten voor de groei en bloei van de UT. Van der Chijs: “Meer dan twintig

jaar lang heeft de universiteit geprofiteerd van zijn kennis en ervaring. Dankzij zijn immense netwerk was Herman Hazewinkel als geen ander in staat om deuren voor de UT te openen. De universiteit is hem hier extreem dankbaar voor.” Hazewinkel blijft zich inzetten voor de UT, als lid van het UT-Ambassadeursnetwerk en van het Fundraising Committee.

Afscheid Wilma Toering Naast Hazewinkel treedt UT-alumna Wilma Toering, lid Raad van Bestuur bij TVM verzekeringen, terug uit het bestuur van de Stichting Universiteitsfonds Twente. Ze was ruim negen jaar penningmeester. In deze periode heeft ze zich onder meer sterk gemaakt voor de modernisering en professionalisering van de financiële administratie van het fonds.

61


62

STICHTERS ”STICHTERS ZIJN ZIJ DIE VOOR ÉÉN JULI NEGENTIENHONDERD VIER EN ZESTIG EEN BEDRAG VAN TENMINSTE TIEN DUIZEND GULDEN HEBBEN BIJGEDRAGEN. ZIJ BEHOUDEN DIE HOEDANIGHEID LEVENSLANG, RECHTSPERSONEN TOT HUN ONTBINDING.“ Bron: jaarverslag 1948-1963

Algemene Kunstzijde Unie N.V.

N.V. Hollandse Signaalapparaten

De Amsterdamsche Bank N.V.

Hollandsch Zwitsersche Borduurfabriek Egger N.V.

Bendien’s Confectiefabriek N.V. N.V. Raadgevend Bureau voor bedrijfsorganisatie Ir. B.W. Berenschot Blydenstein - Willink N.V. N.V. Boekelosche Stoombleekerij Bolletje Eierbeschuitfabriek G. Dikkers en Co. N.V. Enschedesche Katoenspinnerij N.V. H.P. Gelderman en Zn. Gezamenlijke Metaalindustrie Enschede Grolsche Bierbrouwerij N.V. N.V. Hazemeyer, fabriek v. Elektrische Apparaten N.V. tot Exploitatie van H. Hedeman jr’s Fabriek Van Heek en Co. N.V. N.V. Van Heek- Scholco N.V. Heemaf

N.V. ter Horst en Co., Jutefabriek Gerh. Jannink en Zn. N.V. Jansen en Tilanus N.V. N.V. Katoenspinnerij Bamshoeve Kledingindustrie H. Smits en Co. N.V. Koninklijke Machinefabriek Gebr. Stork en Co. N.V. Koninklijke Nederlandse Katoenspinnerij N.V. N.V. Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal ten Cate N.V. Koninklijke Textielveredelingsindustrie v/h G.J. ten Cate en Zn. N.V. N.V. Koninklijke Twentse Stoomblekerij Leeuwarder Textiel Maatschappij N.V. N.J. Menko N.V.

Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V. Odink en Koenderink N.V. Palthe’s Textielveredelingsbedrijven N.V. N.V. Reading N.V. Rigtersbleek J.F. Scholten en Zn. N.V. Spinnerij Oosterveld N.V. N.V. Spinnerij Roombeek Spinnerij Tubantia N.V. Stoomspinnerij Twente N.V. Thomassen en Drijver Blikemballagefabriek N.V. De Twentsche Bank N.V. (hoofdkantoor) Twentse Damast-Linnen-Katoenfabriek N.V. N.V. Twentsche Kabelfabriek Twentse Textielmaatschappij TETEM N.V.


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2017

BESCHERMERS “BESCHERMERS ZIJN ZIJ DIE, ANDERS DAN ALS STICHTERS, VOOR 1 BEDRAG VAN TENMINSTE VIJFHONDERD GULDEN HEBBEN BIJGEDRAGEN. ZIJ BEHOUDEN DIE HOEDANIGHEID GEDURENDE ZOVEEL JAREN ALS HUN BIJDRAGE EEN VEELVOUD VAN VIJFHONDERD GULDEN OMVAT.“ Bron: jaarverslag 1948-1963

Hengelose Verenfabriek N.V. H Bakker N.V. Schoenenunie Bervoets-Vriezelaar N.V. Billiton Mij. H. Blenken N.V. C. en A. Brenninkmeyer N.V. Machinefabriek Brugman N.V. H. G. Brunnekreeft Textielfabriek N.V. Vleeswarenfabriek B. L. Buyvoets jr. Pompenfabriek Delta N.V. Caltex Petroleum Mij. Nederland N.V. Kousenindustrie L. ten Cate N.V. E.H.C.O. N.V. KLM-werkkledingfabriek Electriciteits-Maatschappij IJsselcentrale

N.V. Eternit

Nico ter Kuile en Zn. N.V.

S. Frankenhuis en Zn. N.V.

Kon. Industrieële Mij. Noury & v.d. Lande N.V.

P. de Gruyter en Zn. N.V. N.V. Hema Hengelose Gasfabriek C.V. Hengelose Trijpweverij N.V. L. E. Hofkes en Co. N.V. D. J. ten Hoopen en Zn. De Jong en Van Dam N.V. Draadindustrie Jonge Poerink N.V. Kemo Corsetfabriek (Hunkemöller Lexis) N.V. Koninklijke Textiel Fabriek Jordaan-ter Weeme N.V. v/h Firma M. J. van der Loeff N.V. Modehuis H.B.

E. Nijhof’s Handelmaatschappij N.V. “De Spar” N.V. Machinefabriek Rossmark Shell Nederland N.V. Scholten en Van Heek N.V. Willem Smit & Co’s Transformatoren Fabriek N.V. Stoomweverij Nijverheid Textielmij. Haaksbergen N.V. Unilever N.V. Vroom en Dreesmann Enschede N.V. J. Warmink N.V. Klokken-Barometerfabriek Wilton-Feyenoord-Bronswerk N.V. Dr. M. de Wit, fabriek van Meetwerktuigen N.V. Wolter en Dros N.V.

63


64

ALUMNI & DEVELOPMENT OFFICE Het Alumni & Development Office (A&DO) is een personele unie van het alumnibureau van de Universiteit Twente en de directie van het Universiteitsfonds Twente. Maurice Essers, de manager van het Alumni & Development Office, is tevens directeur van Universiteitsfonds Twente. De samenwerking tussen de onafhankelijke Stichting Universiteitsfonds Twente en de Universiteit Twente is

hecht, temeer omdat UT-collegevoorzitter Victor van der Chijs lid is van het UF-bestuur en Rector Magnificus Thom Palstra lid is van de Commissie Algemene Middelen van het Universiteitsfonds. Het alumnibeleid en de fondsenwerving zijn wederzijds afhankelijke activiteiten. Vandaar ook dit gezamenlijke jaarverslag.

Vaste kern (4.5 fte)

Arianne Colenbrander

Maurice Essers

Joe Laufer

manager A&DO /directeur Universiteitsfonds

relatiemanager charitatief / UT-alumni officer

Jorien Terlouw

Alfred Stobbelaar

Karin Lienesch

ITC-alumni officer

relatiemanager charitatief (tot 1 juni)

office-manager

Astrid de Graaf

Josine Meerburg

communicatiemedewerker / eventscoรถrdinator

coรถrdinator jaarcampagne

UT-alumni officer (m.i.v. 19 augustus)

Flexibele schil (1,0)

Solange Panayotopoulos alumni community manager (m.i.v. 1 april 2018)

Student-assistenten (1,0 fte)

Bram van den Bekerom Thomas Hogema Vera Korblet (tot 1 juli)

Karel Kroonen

Trainee:

Jeroen Monteban

Jeroen Meijaard

(tot 1 maart)

trainee/medewerker jaarcampagne (tot 18 mei)

Andrea Sterkenburg (m.i.v. 1 september)

Els van Uum (m.i.v. 1 december)


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2017

VERKORTE JAARREKENING 2017 UNIVERSITEITSFONDS TWENTE (in euro’s na voorstel resultaatbestemming)

BALANS effecten

31 december 2017 870.327

totaal vaste activa voorraad

31 december 2016 961.668

870.327

961.668

1.185

2.950

vorderingen

135.937

80.107

liquide middelen

828.532

809.567

totaal vlottende activa ACTIVA UniversiteitsFonds

965.654

892.624

1.835.981

1.854.292

1.324.242

1.367.248

0

0

Mr. J.L.M. Niersfonds

88.488

93.217

bestemmingsreserve

286.583

202.219

0

6.826

herwaarderingsreserve

onverdeeld resultaat totaal eigen vermogen lening

1.699.313 20.000

totaal langlopende schulden overlopende passiva

116.667

PASSIVA STAAT VAN BATEN EN LASTEN

vermogensopbrengsten

promotiekosten en prijsuitreikingen algemene kosten totaal lasten SALDO BATEN EN LASTEN

30.000 154.782

116.667

154.782

1.835.980

1.854.292

2017

2016

602.741

473.150

50.444

45.108

totaal baten subsidies en bijdragen

30.000 20.000

totaal kortlopende schulden

donaties en bijdragen

1.669.510

653.185

518.258

562.754

372.127

47.239

46.331

6.888

8.032 616.881

426.490

36.304

91.768

65


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE MAAKT HET VERSCHIL! De geschiedenis van het Universiteitsfonds Twente gaat terug tot 1948, toen ondernemers en overheden zich verenigden in een stichting om gezamenlijk te lobbyen voor een technische hogeschool in Noord-Oost Nederland. Na oprichting van de Technische Hogeschool Twente in 1961 zette de stichting zich in om de universiteit en haar academische gemeenschap financieel te ondersteunen. Aanvankelijk dankzij onder meer bijdragen van 47 ‘stichters’, overwegend bedrijven, die tenminste 10.000 gulden in het fonds hadden gestort. Het Universiteitsfonds draagt de universiteit en haar academische gemeenschap ook 60 jaar later nog steeds een warm hart toe. Waar de reguliere

gebouw Spiegel, kamer 319 postbus 217, 7500 AE Enschede telefoon: 053 - 489 2104 e-mail: Universiteitsfonds@utwente.nl Websites: Universiteitsfonds: www.utwente.nl/ufonds Alumnibureau: www.utwente.nl/alumni Crowdfundingplatform: www.steunutwente.nl IBAN: NL 09 ABNA 0592 7191 89 BIC: ABNANL2A KvK: 41027119

financieringsstromen ophouden, maakt het Universiteitsfonds meer mogelijk. Waar nieuwe ontwikkelingen nog een duwtje in de rug nodig hebben, wil het Universiteitsfonds graag de aanjager zijn. Samen met de universiteit zet het fonds zich in om de band met de Twentse alumni te versterken. Dit alles heeft uiteindelijk één doel: het in ere houden van de onderscheidende positie van de Universiteit Twente als technische research universiteit met oog voor de maatschappelijke implicaties van technologische ontwikkelingen én het in ere houden van de door studenten gerunde campusgemeenschap.