Page 1

civiele techniek bacheloropleiding 2011 - 2012


inhoud 6

Wat is Civiele Techniek?

8

De opleiding Civiele Techniek

16

Waar moet je aan voldoen?

18 Jouw toekomst met Civiele Techniek 20

Jij op de Universiteit Twente

24

Bel, schrijf, mail, doe, kom


Civiele Techniek aan de universiteit twente

utwente.nl/bachelor/CIT


4

“je leert hier niet alleen maar hoe je mechanisch een brug moet bouwen, maar ook hoe je dit organiseert�

ek veld i e n r r h a c e t S T t e l Leender 2de jaars Civ ie


5

Hoi ik ben Leendert! Ik ben een tweedejaars student Civiele Techniek. Toen ik in de vijfde zat wilde ik graag Geneeskunde studeren, maar omdat dit een lotingstudie is, ben ik op zoek gegaan naar een alternatief. Ik nam in groepen al vaak het voortouw en dat vond ik leuk. Daarom zocht ik naar een opleiding waar management duidelijk in naar voren komt. Daarbij vond ik het belangrijk dat het managementgedeelte niet breed, maar meer specifiek is. De vriend van mijn zus heeft ook Civiele Techniek in Enschede gestudeerd en daarom ben ik in Twente gaan kijken. Dit was precies wat ik zocht! Bij Civiele Techniek in Enschede is veel aandacht voor bouwmanagement, je leert hier niet alleen hoe je mechanisch een brug bouwt, maar ook hoe je dit met verschillende bouwbedrijven kunt managen. De afwisseling bij Civiele Techniek van technische vakken als Mechanica en managementvakken als Projectmanagement, sprak mij uiteindelijk zo aan dat ik gekozen heb voor Enschede. Ik kom uit Zeeland en het zou voor mij qua afstand logischer zijn om naar Delft te gaan. Maar in Delft heeft het managementgedeelte veel minder de nadruk en daarom heb ik er voor gekozen om aan de Universiteit Twente te gaan studeren. Inmiddels voel ik me helemaal thuis in Enschede en ga ik niet meer ieder weekend terug naar mijn ouders.


6

wat is Civiele Techniek? Civiele Techniek richt zich op het ontwerpen, construeren en beheren van infrastructuur en grote bouwwerken: wegen, bruggen, havens, dijken, dammen, sluizen, kantoor­ gebouwen, ziekenhuizen, voetbalstadions, luchthavens, etcetera. Bekende voorbeelden van grote civieltechnische werken in Nederland zijn de Stormvloedkering in de Oosterschelde (onderdeel van de Deltawerken), de Erasmusbrug in Rotterdam, de HogeSnelheidsLijn, de Noord-Zuid metrolijn in Amsterdam, de gebouwen van Nationale Nederlanden in Rotterdam, het Gelredome in Arnhem of het provinciehuis van Limburg in Maastricht. Wereldwijd kun je denken aan de Golden Gate bridge bij San Fransisco, de Three Gorges Dam in China, Hong Kong International Airport (op een kunstmatig eiland) of de Palm-eilanden in Dubai. Om deze civieltechnische bouwwerken te ontwerpen wordt eerst een programma van eisen opgesteld. Dit programma van eisen geeft aan waar het ontwerp aan moet voldoen. Je kunt dan denken aan zaken als de hoogte van de waterstand waar een stormvloedkering op berekend moet zijn, de minimaal vereiste doorvaarhoogte- en breedte onder een brug, het aantal auto’s dat een brug moet kunnen passeren, het gewicht dat de brug moet kunnen dragen, etcetera. Door kennis over krachten op constructies en sterkte van materialen kan dit vertaald worden naar het uiteindelijke ontwerp en kan de constructie daadwerkelijk gebouwd worden. Als het bouwwerk er vervolgens staat, volgt een lange periode van gebruik. Ook hier speelt de civiele techniek een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij het ontwerpen van maatregelen om de doorstroming op een weg te verbeteren en daarmee de fileproblematiek te verkleinen, bij het aandragen van oplossingen om Nederland blijvend te beschermen tegen hoogwater bij

een stijgende zeespiegel, of bij het plannen van het bouwproces tijdens de renovatie van een ziekenhuis op zo’n manier dat het ziekenhuis tijdens de renovatie door kan blijven draaien. Omdat het bij Civiele Techniek vaak gaat om bouwwerken die in de bestaande omgeving moeten worden ingepast, spelen bij het ontwerp, de bouw en het beheer ook allerlei niet-technische aspecten een belangrijke rol. Je kunt dan denken aan economische zaken (bijvoorbeeld: hoe kun je inschatten of een magneettreinverbinding tussen Hamburg en Amsterdam rendabel zal zijn?), juridische aspecten (met welke wetten, regels en bestemmingsplannen moet je rekening houden bij de aanleg van een weg; wat zijn de mogelijk­ heden om landbouwgrond te onteigenen voor het verplaatsen van een dijk?). Maar ook het management van het totale bouwproces is een belangrijk aspect (hoe kun je een groot bouw­ project zó uitvoeren dat de gemeente aan het eind niet met een miljoenen­overschrijding wordt geconfronteerd?).


7

tor. Dit la u im s ij r e et in d Hier zit ik die gemaakt is voor ’hom is een auto to van de Toekomst project A‘ u oe een weggebruiker r te kijken h bepaalde situaties. En reageert opr gebruik gemaakt va s zo wordt hie technologieën om alle moderne lijk te laten lijken. echt moge


8

De opleiding Civiele Techniek De opleiding Civiele Techniek aan de Universiteit Twente kent drie thema’s: Bouwen, Verkeer en Water. Het thema Bouwen richt zich enerzijds op het functioneel ontwerp van allerlei civieltechnische bouwwerken en anderzijds op management van het bouwproces van deze bouw­werken. Het thema Verkeer houdt zich bezig met maatregelen voor het beter benutten van de infrastructuur, met de ontwikkeling van duurzame transportsystemen en met ruimtelijke inrichting ter verbetering van de mobiliteit. Bij het thema Water moet je denken aan aspecten van waterbeheer zoals het gebruik van stuwmeren om problemen van droogte op te lossen, hoogwaterbescherming in rivieren, waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater en kustbeheer. Naast kennis over de technische aspecten, wordt binnen elk van de drie thema’s ook aandacht besteed aan de relevante niet-technische zaken die een rol spelen bij het ontwerpen, bouwen en gebruiken van infrastructuur. Zo leer je hoe je gecompliceerde problemen, als een te grote kans op overstromingen in Nijmegen (waar de Waal op zijn smalst is), systematisch in kaart kunt brengen. Hoe je modellen kunt maken om te voorspellen wat de effecten van allerlei maatregelen zijn. Hoe je tot een optimaal ontwerp komt voor een complexe situatie als het realiseren van een metroverbinding in de binnenstad van Amsterdam of het aanleggen van een vliegveld in zee inclusief een verbinding naar het vaste land. En hoe je ingewikkelde ontwerpen bouwprocessen aanstuurt.


9

Bij Civ iele Technie projectonderwijs. Je k volg je groep van v ier tot werkt d an in een opdracht. Hier ben zes studenten aan een ontwerpen van een ik bezig met het maar eens). Vand aa nav iduct (google d at groepje tot 20:00 g hebben we met ons opdracht gewerkt uur aan onze halen. En het is onom een deadline te s gelukt!


10

De bacheloropleiding In het eerste jaar staan de drie thema’s Bouwen, Verkeer en Water centraal. Binnen ieder thema krijg je een theoretisch basisvak waarin je kennis maakt met de onderwerpen van het thema. Dit wordt gevolgd door een project, waarin je de kennis uit het basisvak toepast op een concreet probleem. Het project voer je uit in een projectteam, bestaande uit vier of vijf studenten, waarbij je als team bijvoorbeeld de rol vervult van een ingenieursbureau dat een oplossing of ontwerp op moet leveren aan een opdrachtgever, zoals Rijkswaterstaat. Naast de themavakken krijg je verschillende algemene basisvakken. Je moet dan denken aan Inleiding Civiele Techniek, Wiskunde, Mechanica (krachten op constructies) en Materiaalkunde. Daarnaast krijg je ook een aantal niettechnische vakken als Economie, Beleidprocessen en Projectmanagement. In het tweede jaar wordt je kennis verder verdiept. Vakken zijn bijvoorbeeld Grondmechanica, Stroming, Inleiding Waterbeheer, Vervoerswetenschappen, Recht en Finance & Accounting. Bij Grondmechanica gaat het om zaken als: ‘hoe reageert de bodem als je een bouwput maakt?’ en ‘op wat voor grond kun je wel of niet een flat van negen verdiepingen plaatsen?’ Terwijl Stroming zich richt op het berekenen van krachten van stromend water op constructies en de rivierbodem. Ook het Civieltechnisch Ontwerpproject is onderdeel van het tweede jaar. In dit project pas je al je technische kennis toe op een aantal kleinere en een grote case, bijvoorbeeld het ontwerpen van een keersluis of een viaduct.

In het derde jaar wordt een minor aangeboden: een vakkenpakket met een specifiek thema. De minor is bedoeld om ofwel je kennis te verbreden, door een kijkje te nemen bij een heel ander vakgebied, of je kennis te verdiepen. Voorbeelden van verbredende minors zijn een minor Biomedische Technologie of een minor Ondernemerschap. In een verdiepende minor kun je je bijvoorbeeld verder specialiseren in het ontwerpen, modelleren of management binnen de (civiele) techniek. Daarnaast kent het derde jaar nog een aantal gemeenschappelijke vakken (Inleiding Modelleren en Civiele Techniek in Nederland). Bovendien voer je een groot derde­ jaars ontwerpproject uit: met een groep van vier tot zes studenten werk je aan een integrale oplossing voor een civieltechnisch probleem waarbij naast technische, ook maatschappelijke, economische, sociale en wettelijke aspecten komen kijken. Je sluit het derde jaar af met een individuele bacheloreindopdracht van twaalf weken. Daarvoor voer je bij een bedrijf of organisatie in binnen- of buitenland een civiel­ technische opdracht uit. Heb je alle studieon­ derdelen gehaald, dan krijg je je bachelordiploma en mag je jezelf Bachelor of Science (BSc.) noemen.

Voorbeeld van een bacheloreindopdracht Je kunt bij verschillende organisaties je bacheloreindopdracht doen. Een voorbeeld van een opdracht is het analyseren van methoden waar­op in Santiago de Chile reistijden bepaald kunnen worden. Hiervoor maak je voorstellen om die methoden te verbeteren. Je werkt onder leiding van Professor Ortúzar, een autoriteit op verkeersgebied. Je kennis uit de eerder gevolgde minor Geo Data Processing & Spatial Information is in deze opdracht bijzonder goed bruikbaar. Aan reistijden kun je goed zien of een transportnetwerk goed functioneert; op basis van reistijden kun je maatregelen ontwerpen om het netwerk te verbeteren en door metingen uit te voeren kun je nagaan of de maatregelen


11

t er evenin het e o m s Som rd worden r gestudee n een student. Hie leven va ijn kamer. Bij niet zie je mTechniek volg je ook Civ iele eges, dus werk je het veel coll standig. Dit is in en veel zelf or sommigen ev goede begin vo maar met een a. wennen, gaat d at prim planning


12

echt het beoogde effect hebben. De reistijden bepalen doe je met behulp van een GPS (Global Positioning System). Met een GPS rijd je door de stad en verzamel je op deze manier data. Deze data verwerk je vervolgens in een GIS (Geografisch Informatie Systeem), om zo geautomatiseerd reistijden te kunnen schatten. Naast dit voorbeeld, kun je voor je eindopdracht van de bachelor terecht op veel (inter)nationale plaatsen. Zo kun je naar Phoenix om te kijken naar een irrigatiesysteem in de woestijn of naar Doetinchem om onderzoek te doen naar de verkeersdoorstroming in het centrum. De opdrachten zijn heel verschillend en je kunt zelf bepalen in welk deel van de civiele techniek je aan het werk wilt.

DE master­ opleidingen Er zijn twee masteropleidingen die naadloos aansluiten op de bacheloropleiding Civiele Techniek, namelijk Civil Engineering and Management (CEM) en Construction Management and Engineering (CME). Beide programma’s duren twee jaar en bestaan uit elf vakken, de voorbereiding op het afstuderen en de afstudeeropdracht van een half jaar. Zoals de meeste masteropleidingen op de Universiteit Twente worden deze in het Engels gedoceerd. Een deel van de studenten stroomt vanuit het


13

buitenland in. Het kan dus gebeuren dat je tijdens je studie samenwerkt met studenten uit verschillende landen, waardoor je tijdens je studie al internationale ervaring opdoet. Daarnaast is het mogelijk om een gedeelte van het programma aan een andere universiteit te volgen. Wanneer je je masteropleiding hebt afgesloten ontvang je het masterdiploma en mag je jezelf ingenieur (Ir.) of Master of Science (MSc.) noemen.

Construction Process Management (Bouwprocesmanagement) Deze richting heeft grote overeenkomsten met de masteropleiding Construction Management and Engineering en is vooral bedoeld voor studenten die vakken uit de masteropleiding Construction Management and Engineering willen combineren met vakken uit de richtingen ‘Water Engineering and Management’ en/of ‘Transportation Engineering and Management’.

Civil Engineering and Management

Transportation Engineering and Management (Verkeer, Vervoer & Ruimte) Deze specialisatie richt zich op verkeer, vervoer en transportsystemen. Hierin leer je hoe je kunt rekenen aan vervoersstromen en hoe je die kunt modelleren. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen hoe

De masteropleiding Civil Engineering and Management kent drie verschillende specialisaties: Construction Process Management, Transportation Engineering and Management en Water Engineering en Management.

reniging van e v ie d u t s e d , ConcepT organiseert een paar de opleiding, een excursie naar keer per jaar projecten waar verschillende k bedreven wordt. civ iele techniewe een kijkje bij de Hier nemen t nieuwe centraal bouw van he nhem. station in Ar


14

de doorstroming verloopt als er een extra baan wordt toegevoegd aan een snelweg en of dat wel het beoogde effect heeft. Ook krijg je kennis over geavanceerde telematicatoepassingen die sommige taken van de bestuurder overnemen. Water Engineering and Management (Waterbeheer) Deze richting is toegespitst op het beheer van watersystemen. Hier leer je om te gaan met vragen als: hoe verlopen stromingen in een rivier? Hoe kun je modellen maken om hoog of laag water goed te voorspellen en de gevolgen ervan juist in te schatten? Hoe moet je omgaan met de soms tegenstrijdige belangen van de betrokkenen?

Construction Management and Engineering De masteropleiding ‘Construction Management and Engineering’ is een 3TU-Master. 3TU is een samenwerkingsverband tussen de drie technische universiteiten in Twente, Delft en Eindhoven. De masteropleiding CME richt zich op de planning, het ontwerp en de beheersing van het integrale bouwproces, het functioneren van de bouwprocesorganisatie, de coördinatie van activiteiten en actoren daarbinnen en de toepassing van technologie. Onderwerpen als innovatie, bouwrecht en management van grote complexe projecten komen naar voren, net als planvorming en conceptontwikkeling. Dit brede onderwijsprogramma is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de industrie en richt zich op processen en ontwerpen in de vorm van projectgestuurd onderwijs. Voor meer informatie over de master­ opleidingen en -specialisaties aan de Universiteit Twente kun je terecht op http://www.utwente.nl/master.


15

Wist jij d at je van be kano’s kunt bouwen? ton ook betonkano’s wegen ongeOnze kilo en ieder jaar zijn veer 60 kampioenschappen w er weer betonkano kan bouwenie de snelste Universiteit Twente . De van de partij en is al is ook altijd keren eerste geworden meerdere .


16

Waar moet je aan voldoen? Voor de bacheloropleiding Civiele Techniek geldt als toelatingseis dat je je vwodiploma moet hebben gehaald met het profiel Natuur & Techniek. Wanneer je een ander profiel hebt dan word je toegelaten als je je eindexamen in Wiskunde B en Natuurkunde hebt gehaald met een voldoende. Wiskunde B en Natuurkunde zijn belangrijke vakken voor de opleiding Civiele Techniek. Uit ervaring is gebleken dat studenten die op het vwo voor Wiskunde B en Natuurkunde gemiddeld een 7 of meer hadden, de opleiding Civiele Techniek over het algemeen met succes afronden.

Studiebegeleiding Binnen de opleiding word je intensief begeleid. Dat begint al met een zomercursus voorafgaand aan de opleiding om te kunnen inschatten of je de opleiding aan kunt. Tijdens de opleiding is er begeleiding op maat door mentoren en een studieadviseur. Deze begeleiding helpt om iedere student zo snel mogelijk op de goede manier aan het studeren te krijgen. Voor sommigen is extra begeleiding nodig om de overstap te kunnen


17

Bij Civ iele Technie verschillende soorte k worden In een hoorcollege le n colleges gegeven . en moet je vooral gt een docent uit een werkcollege ga jegoed luisteren. In aan de gang en kun met opdrachten de docent. Soms h je hulp vragen aan gastcollege. Hier komeb je ook nog een van buiten de UT t dan iemand civ iele techniek in d iets vertellen over foto zie je een hoorc e praktijk. Op de Waterbeheer. Hier ollege van Inleiding extreme droogtes enleer je hoe je met neerslag kunt omgaan.

maken terwijl andere studenten meer tijd nodig hebben. Een goede start is heel belangrijk, dit blijkt erg bepalend te zijn voor studiesucces. En omdat er veel in groepen wordt gewerkt is het extra belangrijk dat de groepsleden aan elkaar gewaagd zijn qua kennis, kunde en inzet. Binnen de UT en de opleiding wordt op dit moment gediscussieerd over een bindend studieadvies. Door de vrijblijvendheid te

verminderen kan het groepswerk effectiever worden en zullen meer studenten de opleiding succesvol kunnen afsluiten. Bij de eisen die gesteld gaan worden zal natuurlijk rekening gehouden worden met de persoonlijke omstandigheden van de student. Of er een bindend studieadvies komt, is nog onzeker. Kijk op www.utwente.nl/bachelor/cit voor meer informatie over onder andere de zomercursus, studiebegeleiding en het bindend studieadvies.


18

Jouw toekomst met Civiele Techniek De opleiding Civiele Techniek bereidt je voor op functies waarin het niet alleen aankomt op bouwen en construeren, maar ook op de hele organisatie daaromheen. Aan mensen die op beide terreinen van wanten weten, bestaat in Nederland grote behoefte. Afgestudeerde Twentse civieltechnici vinden dan ook vaak snel een baan. De opleiding Civiele Techniek in Twente maakt je geschikt voor diverse werkgevers. Ingenieurs- en adviesbureaus

Onderzoeksinstituten

Vaak worden ingenieurs- en adviesbureaus ingehuurd door de overheid en het bedrijfsleven bij het uitvoeren van civieltechnische projecten. Deze bureaus dienen hun opdrachtgever van advies, bijvoorbeeld door met behulp van modellen complexe analyses uit te voeren of door het maken van een civieltechnisch ontwerp.

Onderzoeksinstituten, zoals Deltares of TNO, maar ook universiteiten, doen - op eigen initiatief of in opdracht van de overheid of het bedrijfsleven - onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen. Denk maar eens aan het onderzoek naar een eiland in zee voor het oplossen van de problemen rond Schiphol of de ontwikkelingen op de weg in de vorm van informatiepanelen boven de snelweg.

De overheid Verschillende instanties van de overheid (Rijkswaterstaat, Provincies, Gemeenten, Waterschappen) zijn vaak initiatiefnemer en opdrachtgever van civieltechnische projecten. Zij huren ingenieurs- en adviesbureaus, maar ook aannemingsbedrijven in om deze projecten uit te voeren. Ook doen zij, in samenwerking met onderzoeksinstituten, onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen.

Aannemingsbedrijven en projectontwikkelaars Als je je als civieltechnisch ingenieur hebt gespecialiseerd in bouwprocessen kun je aan de slag bij grote aannemingsbedrijven en projectontwikkelaars. De eerste tijd zul je flink wat ervaring opdoen in de (uitvoerende) bouw in de functie van bijvoorbeeld assistentprojectleider of managementtrainee. Daarna kun je doorgroeien naar andere functies.

De functies die je later bij deze werkgevers kunt vervullen zijn verschillend van aard. Je kunt bijvoorbeeld deel uitmaken van een projectteam dat bestaat uit specialisten zoals economen, juristen, architecten en civieltechnici. In zo’n team breng je in het begin van je loopbaan vooral je civieltechnische kennis in. Maar door je bestuurs- en bedrijfskundige bagage heb je ook oog voor de financiële, economische en juridische randvoorwaarden van projecten. Hoe ver je het in de praktijk schopt, heeft natuurlijk alles te maken met je eigen inbreng en ambitie. In het begin zul je vooral ondersteunend werken. Later, wanneer je meer ervaring hebt, kun je meer coördinerende of leidinggevende functies gaan vervullen.


19

Een van d binnen Civ e drie afdelingen Waterbehe iele Techniek is met een e er. Hier ben ik bezi stroomgootxperiment in de g twee met . Dit is een goot v door stroomer lang waar water an goot goed z t. Je kunt in dez als je object ien wat er gebeurt e stroming z en in een riv ier of het tweede et. Ik doe dit voor jaars vak S troming.


20

Jij op de Universiteit Twente

En, spreekt deze opleiding je aan? Zo ja, dan wil je nu natuurlijk ook weten wat je nog meer kunt verwachten als je naar Twente komt. De Universiteit Twente is ‘groots in kleinschaligheid’. Er studeren ongeveer 10.000 studenten aan onze universiteit. Dat lijkt enorm, maar tijdens je studie werk je vaak in groepen van maximaal 10 personen. Dat houdt het overzichtelijk en je gaat niet kopje onder in de massa. Een ander voordeel van kleine groepen is het persoonlijke contact dat je hebt met docenten. De drempel ligt laag, waardoor je makkelijk bij ze kunt binnenstappen.


21

Campus Campus of stad? Waar wil je gaan wonen? De keuze is aan jou. De campus van de Universiteit Twente is bekend om de uitgebreide sportaccommodaties die horen bij een campus naar Amerikaans voorbeeld, maar er is meer: je vindt er ook een theater, een café, een supermarkt, een kapper, een boekhandel en een uitzendbureau. Ook voor een bezoek aan de huisarts of tandarts kun je op de campus terecht. Op de campus wonen ongeveer 2.000 studenten. In de stad Enschede wonen nog eens pakweg 8.000 studenten.

Kick-In Je studie begint met de Kick-In. In twee inten­ sieve weken leer je de stad, de universiteit en je medestudenten grondig kennen. Deze Kick-In is één van de belangrijkste periodes van je studie, want iedereen is nieuw en je sluit er vriend­ schappen voor het leven. Overigens kent de Universiteit Twente geen ‘ontgroening’. Vanaf de eerste dag hoor je er bij ons volwaardig bij.

Op kamers Studeren? Op kamers wonen hoort er bij. Het woningaanbod in Enschede is ruim en de prijzen liggen lager dan in de meeste studenten­ steden, dus niets weerhoudt je deze stap te zetten. Zorg ervoor dat je een kamer hebt geregeld voordat je met de Kick-In begint. Wacht niet te lang met zoeken, want hoe eerder je begint, hoe groter het kameraanbod. Uiteindelijk vindt iedereen een plekje, maar als je laat bent zul je harder moeten zoeken en is jouw ideale plekje misschien al weg.

Als je op ka ook je eigen mers woont, moet je heb ik huisg eten maken. Gelukkig iedere d ag t enoten en hoef ik niet leuk v ind, k e koken. Hoewel ik kok weer aardig ost het toch altijd we en schappen te wat tijd om bood- l te eten en d doen, te koken, alles o p e afwas te d oen.


22

ik actief bij en b ie d u st n ij m Naast C.S.V. g, in ig en er v en t en d u mijn st aan activ iteiten ee m oe d Ik a. h lp A es. Zo nu en si is m m co in it z en eens. d an tap ik ook nog


23

Het collegejaar Het collegejaar loopt van begin september tot eind juni. Het jaar is verdeeld in vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met een tentamenperiode van twee weken. Van de 52 weken besteed je er dus 32 aan de studie, acht aan tentamens en de rest van de tijd heb je vakantie. Het eerste college-uur begint om kwart voor negen, het laatste eindigt om half zes. Ruim de helft van de tijd is ingeroosterd, de overige uren zijn voor (begeleide) zelfstudie, voorbereiding of projectwerk.

Zelfstandig maar niet alleen Als student aan een universiteit werk je een stuk zelfstandiger dan als leerling op het vwo. Niemand dwingt je op tijd op te staan. Slechts een beperkt aantal colleges is echt verplicht. Die verantwoordelijkheid moet je natuurlijk wel aankunnen. Toch word je niet zomaar in het diepe gegooid. Bij veel studies krijg je in het eerste jaar een persoonlijke mentor die waakt over je voortgang en die vragen stelt als je ergens blijft steken.

Een ondernemende universiteit Vanaf dag één zul je ontdekken dat we een ondernemende universiteit zijn. Je krijgt volop de kans om in het onderwijs en bij allerlei activitei­ ten op de campus actief betrokken te zijn. Kennis ontwikkelen en toepassen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen vinden we erg belang­ rijk. Daarom werken we nauw samen met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Ook hebben we een eigen Studen­ ten Ondernemerscentrum dat ondersteuning biedt bij het opzetten van een eigen bedrijf. Veel succesvolle bedrijven zijn hier ooit begonnen. Meer informatie over studeren en het studentenleven in Twente vind je in de brochure ‘Jij en de Universiteit Twente’ of op utwente.nl/bachelor.


24

Bel, schrijf, mail, doe, kom Na het lezen van deze brochure ben je ongetwijfeld nieuwsgierig geworden. Je kunt je wel een voorstelling maken van de opleiding, maar t贸ch zou je graag meer willen weten. Kom daarom naar de voorlichtingsdagen, bezoek de website of loop gewoon een dagje mee op de universiteit.

cepT, de iek. n o C n a v kamer n Civ iele Techn n e d s i t i D niging va ijn projectgenote ot e r e v e i d u st met m en onder het gen e r e i h t i z Ik te houd en de krant. Dez e z u a p n eve bakje koffie nt er u k e j n n e e e van is altijd open ruimte ffie halen, ideaal! gratis ko


25

Bachelorvoorlichtingsdagen Tijdens de voorlichtingsdagen zie je wat de Universiteit Twente je te bieden heeft. Deze brochure geeft veel informatie, maar pas als je hier rondloopt zie je wat het is. Laat je inspireren door een gesprek met één van onze studenten of vraag een docent de oren van het hoofd. Tijdens een voorlichtingsdag kun je twee opleidingen bezoeken. Als je nog niet kunt kiezen welke twee, volg dan ‘s ochtends het oriëntatieprogramma en daarna een opleiding.

Bij een bezoek aan een voorlichtingsdag krijg je een goed beeld van het leven en wonen op de campus en in de stad, de verenigingen en de unieke voorzieningen op het gebied van sport en cultuur. Kom langs: Vrijdag 18 en zaterdag 19 november 2011 Vrijdag 30 en zaterdag 31 maart 2012

Loop eens mee! Lijkt het je, na het bezoeken van een voorlichtingsdag, leuk om een dagje proef te draaien? Loop dan een dagje mee met een student Civiele Techniek. Je volgt dan zelf het onderwijs van die dag en je doet mee aan een practicum of werkcollege. Je bent een dag student. Als je wilt kun je ’s avonds mee stappen in Enschede. Die afspraak maak je met je begeleider. Aanmelden kan via de website: utwente.nl/bachelor.

Scholierenaccount Alle informatie over studeren aan de Universiteit Twente vind je ook online op: utwente.nl/bachelor. De kans is groot dat je vaker iets van ons wilt: eerst eens een brochure aanvragen, dan je aanmelden voor een voorlichtingsdag en later nog eens een meeloopdag. Om te voorkomen dat je steeds al je adresgegevens moet intikken, wordt er bij je eerste aanvraag automatisch een account voor je aangemaakt.

Twente Academy Wij helpen je graag om je middelbare school succesvol af te ronden. Dat kan met Twente Academy. Onder die noemer kun je alle activiteiten vinden die je als scholier bij ons kunt doen. Zoek je huiswerkhulp, wil je meedoen aan masterclasses of hulp bij je profielwerkstuk; wij helpen je graag! En als je een sprintje wilt trekken naar je eindexamen dan kun je hier examens oefenen. Ook organiseert Twente Academy de inmiddels beroemde bijspijker­


26

kampen waarmee je je in korte tijd kunt klaarstomen voor het eindexamenniveau. Kom eens kijken op www.twenteacademy.nl.

Meer informatie Wil je meer informatie over de voorlichtings­ dagen of de opleiding? Wil je andere brochures opvragen of heb je een algemene vraag? De studenten van het Studie-informatiecentrum zitten voor je klaar. Bel, schrijf of mail naar: Universiteit Twente t.a.v. het Studie-informatiecentrum Antwoordnummer 323 7500 VB Enschede (053) 489 5489 studievoorlichting@utwente.nl utwente.nl/bachelor/cit

Š 2011 Dit is een uitgave van het Studieinformatiecentrum van de Universiteit Twente.


27

Gelukkig hoef zijn met je st je niet altijd bezig te tijd om te spoudie en is er ook campus is volo rten. Hier op de verschillende s p keuze uit Zelf ben ik ge portverenigingen. sportvereniging,en lid van een het eerste uur maar wanneer ik ik vaak even ee geen college heb ga n stuk hardlop en.


Universiteit Twente Drienerlolaan 5 7522 NB Enschede Postbus 217 7500 AE Enschede T +31 (0)53 489 5489 F +31 (0)53 489 2000 studievoorlichting@utwente.nl utwente.nl/bachelor

Advanced technology business & IT Bedrijfskunde international business administration variant van Bedrijfskunde

Bestuurskunde European Studies

variant van bestuurskunde

Biomedische technologie Civiele techniek communicatiewetenschap CREATIVE TECHNOLOGy electrical engineering Gezondheidswetenschappen Industrieel ontwerpen Onderwijskunde Psychologie SCheikundige technologie Technische bedrijfskunde Technische geneeskunde Technische informatica Technische natuurkunde Technische wiskunde Werktuigbouwkunde utwente.nl/bachelor/cit

Cit bachelor brochure 2011 2012