__MAIN_TEXT__

Page 1

GRO WING YOUR BUSI NESS LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS CASE SATAKUNTA | KIMMO LAAKSO | JAANA MÄÄTTÄLÄ


ALKUSANAT

Kasvu ja kansainvälistyminen ovat ajankohtaisia yhä useammalle yritykselle Suomessa ja myös meillä Satakunnassa. Nykyisten ulkomaankauppaa käyvien yritysten lisäksi Satakunnassa on tunnistettu joitakin kymmeniä kasvusta ja kansainvälistymisestä kiinnostunutta yritystä. (Satakunnan Yrittäjät ry/ kyselytutkimus, helmikuu 2014; Satakunnan ELYkeskus/Marja Karvonen, helmikuu 2016.) Näiden sekä vielä tunnistamattomien yritysten tavoittamiseksi, aktivoimiseksi ja niiden tarvitsemien palvelujen tunnistamiseksi ja kehittämiseksi Turun

2

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja Satakunnan Yrittäjät ry testasivat kasvua ja kansainvälistymistä tukevaa yritysverkostomallia Satakunnassa vuosina 2014 ja 2015. Verkoston tarkoituksena on ollut mahdollistaa erilaisten konkreettisten yhteistyömuotojen syntyminen eri toimijoiden ja yritysten välillä, sillä on tunnistettu, että ulkopuolisten konsultointi- ja muiden asiantuntijapalveluiden käyttö on maakunnassa ollut verrattain vähäistä. Saatujen kokemusten rohkaisemana syntyi Growing Your Business -verkostohanke, jonka toteutti Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Hankkeen osarahoitti Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ympäristökeskus. Hanke toteutettiin ajalla 1.10.2016–30.9.2018. Hankkeen tavoitteena oli: › tunnistaa Satakunnan alueen potentiaaliset kasvusta ja kansainvälistymisestä kiinnostuneet yritykset sekä näille palveluja tarjoavat asiantuntijat › kartoittaa yritysten tarvitsemia kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä palveluja › parantaa satakuntalaisten kasvu- ja kansainvälistymishalukkaiden yritysten toimintaedellytyksiä alueella ja › parantaa yritysten ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön välistä yhteistyötä.


Asiantuntijat ja yritykset törmäytettiin yhteisten verkostotapaamisten avulla ja siten edesautettiin uusien synergia- ja kilpailuetujen syntymistä. Ts. edistettiin pk-yritysten ja palveluntarjoajien kohtaamista ja kykyä käyttää palveluja hyväkseen. Törmäyttämistyöpajoissa tarjottiin teemakohtaisesti yritysten tarpeita vastaavia ratkaisumalleja asiantuntijapuheenvuorojen, tietoiskujen ja onnistuneiden case-esimerkkien muodossa. Työpajojen aiheita olivat muun muassa markkinointi- ja myyntiosaaminen, laatuosaaminen, tuotteistaminen, yritysbrändin kirkastaminen, rahoitusmahdollisuudet, yhteistyön merkitys, digitalisaatio sekä liiketoiminnan kansainvälistämisen juridiset näkökulmat. Yhteistyössä lukuisten toimijoiden kanssa muun muassa järjestettiin 8 verkostotapaamista, mahdollistettiin Nordic Business Forum -tapahtuma Porin yliopistokeskuksessa suorana videostreemauksena sekä toteutettiin yhteistyössä muiden vientihankkeiden kanssa tapahtumat Porissa ja Raumalla. Hankkeen tuloksena syntyi alueen yrityksiä osallistava verkostomainen palveluratkaisu, joka kokoaa yhteen tahot, jotka tarjoavat apua liiketoiminnan kasvu- ja kansainvälistymishaasteissa, sekä esitetään keskeisimmät verkostotapaamist teemat, joihin tässä oppaassa tuodaan ratkaisuja sekä linkkejä eri asiantuntijaorganisaatioiden verkkosivuille. Palveluratkaisussa palvelujen tarjoajat voidaan karkeasti jakaa neljään ryhmään – yksityiset,

julkiset, kolmannen sektorin toimijat sekä Satakunnan korkeakoulut – seuraavasti:

Julkiset palveluntarjoajat

Yksityiset palveluntarjoajat

YRITYS Kolmannen sektorin palveluntarjoajat

Satakunnan korkeakoulut

Yritysten kasvu ja menestys perustuvat yhä useammin hakeutumiseen kansainvälisille markkinoille. Verkoston toimintaan osallistuminen loi alueen yrityksille uusia kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia. Saadut kokemukset, työpajojen esitykset ja muu aineisto, kuten tämä opas, tallennettiin www.satamittari.fi -sivustolle, jossa ne ovat hyödynnettävissä myös hankkeen päätyttyä.

Porissa 5.9.2018

KIMMO LAAKSO, JAANA MÄÄTTÄLÄ Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

3


1

Satakuntalaisyritykset käyvät ulkomaankauppaa.......... 6

2

Yksityiset palveluntarjoajat............................ 8 Kasvuyrityksen rahoituksen asiantuntijapalvelut.................................................. 8 › Osuuspankin rahoituspalvelut...................... 9 › Nordean rahoituspalvelut............................... 10 › Finnvera Oyj:n palvelut.................................... 10 › Bisnesenkelitoiminta........................................ 10 › Juuri Partners Oy................................................ 11 › Rantalainen yhtiöt............................................. 11 Kansainvälisen liiketoiminnan vero- ja juridiset asiantuntijapalvelut............... 12 › KPMG Oy Ab........................................................ 13 › Eversheads............................................................ 13 Digitaaliset ratkaisut ja asiantuntijapalvelut.................................................. 14 › DNA Oyj:n palvelut............................................ 14 › Elisa Oyj:n palvelut kasvuun........................... 15 Laatujärjestelmän asiantuntijapalvelut............. 16 › Q-Test Oy............................................................... 16 Markkinointiviestinnän asiantuntijapalvelut.................................................. 17 › Staart Oy................................................................ 17 › Rock my Business............................................... 17 › Brand Agency Punda Oy.................................. 18 › Kumppania Oy..................................................... 18 › Tarinakone............................................................. 19 › Tero Tuomi............................................................ 19 Kieli- ja kulttuuriosaamisen asiantuntijapalvelut......................................... 20 › Lingo Languages Oy........................................... 20 Liikkeenjohdon asiantuntijapalvelut.................. 21 › Leena Gröndahl / Myrobo Oy........................ 21 › Timo Hemmilä, LeanTeam / Hemcon Oy........................................................... 21 › Tytti Laine, Develooppi Oy.............................. 22 › Tmi Rita Valve....................................................... 22

4

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS


3

Julkiset palveluntarjoajat........... 23

6

Yhteenveto................................... 31

Porin kaupunki............................................................ 23 Rauman kaupunki...................................................... 23 Prizztech Oy................................................................. 24 Satakunnan ELY-keskus.......................................... 24 Team Finland -verkosto........................................... 25 Business Finland......................................................... 25

4

Kolmannen sektorin palveluntarjoajat............................ 27 Satakunnan ja Rauman kauppakamarit............ 27 Satakunnan Yrittäjät ry........................................... 28 Satakunnan Matkailuyrittäjät ry.......................... 28

5

Satakorkea – satakunnan korkeakoululaitos.......................... 29 Porin yliopistokeskus............................................... 29 › Turun yliopiston kauppa- korkeakoulun Porin yksikkö........................... 29 Satakunnan ammattikorkeakoulu....................... 30

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

5


1

SATAKUNTALAIS YRITYKSET KÄYVÄT ULKOMAANKAUPPAA Satakunta tunnetaan vientimaakuntana. Väkilukuun suhteutettuna vientimme on puolitoistakertainen verrattuna koko maan lukuihin. Satakuntalaisyritykset käyvät ulkomaankauppaa vaihtelevasti yrityskoosta riippuen. Yritykset on seuraavassa ryhmitelty mikroyrityksiin, pieniin-, keskisuuriin- ja suuriin yrityksiin henkilöstömäärän perusteella.

SATAKUNTALAINEN TUONTI JA VIENTI N.

6

1200 YRITYSTÄ N. 500 YRITYSTÄ

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS


SATAKUNTALAISET YRITYKSET

13 000

950 PIEN YRITYSTÄ

MIKRO YRITYSTÄ

(henkilöstö 10–50)

(henkilöstö alle 10) joista n. 4

joista n. 25

% käy ulkomaankauppaa

100

20

KESKISUURTA YRITYSTÄ

SUUR YRITYSTÄ

(henkilöstö yli 250)

(henkilöstö 50–250) joista n. 45

% käy ulkomaankauppaa

% käy ulkomaankauppaa

joista n. 70

% käy ulkomaankauppaa

SATAKUNTALAISYRITYSTEN VIENNIN KOHDEALUEET EUROOPPA

250 yritystä

AASIA

AMERIKKA

AFRIKKA

135 110 50 yritystä

yritystä

yritystä

MUU MAAILMA

50 yritystä

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

7


2

YKSITYISET PALVELUNTARJOAJAT Satakunnasta löytyy monipuolisesti yksityisiä palveluntarjoajia tukemaan yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tavoitteita. Asiantuntemusta on tarjolla muun muassa kasvuyrityksen rahoitukseen ja talouden hallintaan, liiketoiminnan vero- ja juridiseen asiantuntemukseen, digitaalisiin ratkaisuihin, laadun kehittämiseen, markkinointiviestintään ja brändin rakentamiseen, kieli- ja kulttuuriosaamiseen sekä liikkeenjohdon konsultointiin ja kehittämiseen.

8

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS


OSUUSPANKIN RAHOITUSPALVELUT

KASVUYRITYKSEN RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA PALVELUT Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen edellyttää pitkäaikaista ja suunnitelmallista taloudellista panostusta muun muassa omaan pääomaan, kehittämistoimenpiteisiin, käyttöpääoman riittävyyteen, investointeihin ja viennin rahoitukseen. Yritykset voivat hankkia rahoitusta joko suoraan julkisilta rahoitusmarkkinoilta tai ns. rahoituksen välittäjiltä. Rahoituksen välittäjiä ovat Suomessa pankit, vakuutusyhtiöt, muut luottolaitokset, kuten rahoitusyhtiöt ja erityisluottolaitokset sekä sijoitustoimintaan erikoistuneet yritykset kuten sijoitusyhtiöt, sijoitusrahastot ja pankkiiriliikkeet. Kullakin rahoituksen välittäjällä on oma tehtävänsä, joka liittyy johonkin rahoitusmarkkinoiden perustehtävistä. Liiketoiminnan kasvun rahoittamiseen on monia vaihtoehtoja, riippuen yritystoiminnan luonteesta ja kehitysvaiheesta. Rahoitustarvetta voidaan pyrkiä hallitsemaan sisäisellä (esim. maksuaikojen hallinta) ja osin ulkoisella rahoituksella eli vieraalla tai omalla pääomalla. Rahoituksen hinta on erilaista, riippuen rahoituksen lähteestä. Pääosin vieraan pääoman rahoitus on edullisempaa kuin oman pääoman ehtoinen rahoitus. Tämä perustuu pääoman tuottovaatimuksiin, joka puolestaan perustuu riskiin. Toisaalta, oman pääoman ehtoisessa rahoituksessa on muita etuja kasvuyrittämisen näkökulmasta. Satakunnassa yritysten liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymistavoitteiden rahoittajina toimivat muun muassa liikepankit, bisnesenkeliverkosto, yksityiset pääomasijoitusyhtiöt sekä julkisena toimijana Finnvera Oyj. Kasvuyrityksen kannattavuuden ja käyttöpääoman hallintaan sekä muihin tarvittaviin taloudellisiin laskelmiin saa apua esimerkiksi tilitoimistoilta, joista tässä oppaassa esitellään Rantalainen yhtiöt.

Osuuspankki tarjoaa ratkaisuja ja välineitä yritysten kotimaan ja ulkomaan liiketoimintaan kaikissa tilanteissa. Pankki tarjoaa ratkaisuja yritysten kansainväliseen liiketoimintaan, oli kyseessä sitten vienti- tai tuontikaupan tarpeet, tai kun yrityksen toiminta on jo vakiintunutta ulkomailla. Osuuspankki tukee yritysten liiketoimintaa Suomessa ja ulkomailla kattavien ulkomaanpalveluiden ja luotettavan kumppaniverkoston avulla. Osuuspankin tarjoamia palveluja liiketoiminnan kansainvälistämiseen: Tehokasta ja turvallista kassanhallintaa ympäri maailman Osuuspankki tarjoaa kokonaisvaltaiset ratkaisut yritysten kansainväliseen maksuliikkeeseen ja kassanhallintaan. Kassanhallinnan perustan muodostavat euro- ja valuuttatilit Suomessa ja ulkomailla. Tilien kautta voit maksaa ja vastaanottaa SEPA- ja ulkomaanmaksuja kaikkialta maailmasta sekä keskittää likviditeettiä kotiuttamalla varat Suomeen. Vaivatonta valuuttakauppaa Valuuttakaupan palvelujen ansiosta yritys voi käyttää haluamaansa valuuttaa, ja suojautua valuuttakurssiriskeiltä tehokkaasti valuuttasuojaustuotteilla. Monipuoliset ratkaisut ulkomaankauppaan Ulkomaankaupan palveluiden avulla yritys voi esimerkiksi varmistaa vientisaatavien nopean kotiutuksen, saada maksuaikaa tuontikauppaan ja suojautua ulkomaankaupan riskeiltä. Palvelut Baltian maissa ja kansainväliset verkostot Baltian sivukonttorit Virossa, Latviassa ja Liettuassa tarjoavat kattavia maksuliikepalveluja myös suomalaisille yrityksille. Yritys voi esimerkiksi avata monivaluuttatilin ja liittää siihen monipuolisia kassanhallinnan ja maksuliikkeen palveluita. Yritysten käytettävissä on pankin asiantuntemuksen lisäksi luotettavat kumppanit maailmalla. Kattavan kansainvälisen verkoston avulla yritys saa ratkaisuja tehokkaaseen likviditeetin hyödyntämiseen. Tutustu lisää: www.uusi.op.fi/yritykset Ota yhteyttä: Maksuliikeasiantuntija, Jaana Mustonen, jaana.a.mustonen@op.fi OP Länsi-Suomi, Yrjönkatu 22, 28100 Pori Puhelin 010 257 0329

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

9


NORDEAN RAHOITUSPALVELUT Nordea -konsernin kaikki palvelut ovat saatavissa Satakunnasta. Peruspankkipalvelujen lisäksi Nordean asiantuntijat auttavat löytämään juuri oikeanlaiset ratkaisut myös yritysten kansainvälistymistarpeisiin. Kotimaisilla ja ulkomaisilla markkinoilla toimiville yrityksille tarjottavat palvelut ja tuotteet kohdistuvat maksuliikenteen hallintaan, rahoitukseen, sijoittamiseen ja riskienhallintaan. Näiden palveluiden ja tuotteiden lisäksi Nordea on kehittänyt mm. Trade Portal -palvelun (www. nordeatrade.com). Palvelu tarjoaa tietoja, työkaluja ja resursseja, jotka auttavat yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaa ulkomailla. Portaalissa voi tutkia uusia markkinoita, etsiä vastapuolia, järjestää toimituksia sekä aloittaa liiketoimintaa uusissa maissa. Nordea haluaa olla mukana tukemassa yritysten kasvua ja menestymistä. Nordeaan on perustettu koko Suomea palveleva Startup & Growth -yksikkö nopean kasvun yrityksille ja pääomasijoittajille. Tutustu lisää: www.nordea.com/fi/palvelut/tietoa-palveluista/ Ota yhteyttä: Yrityspankin johtaja, Janne Fält, janne. falt@nordea.fi Nordea | Satakunnan Yrityspankki, Yrjönkatu 15, Pori Puhelin 0207 247128 | 050 3834 726

ilman tapahtumia, joilla voi olla vaikutusta yritysten liiketoimintaan ja vientikauppojen riskeihin. Hyvällä etukäteissuunnittelulla voi merkittävästi parantaa kilpailukykyä viennissä ja välttyä luottotappioilta. Eri maksutapoja kannattaa vertailla jo hyvissä ajoin ennen tarjouksen tekemistä ja valita kuhunkin tilanteeseen sopivin ratkaisu. Mitä turvaavampi maksutapa on kysymyksessä, sitä korkeammaksi kustannukset kohoavat. Maksutavasta aiheutuvat kustannukset ovat kuitenkin usein vain murto-osa maksuviiveen tai pahimmassa tapauksessa luottotappion vaikutuksesta yrityksesi tulokseen. Finnveralla on tarjolla vientikaupan maksutapoina muun muassa maksumääräys ja remburssi. Tutustu lisää: www.finnvera.fi

FINNVERA OYJ:N PALVELUT

BISNESENKELI TOIMINTA

Finnvera Oyj on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Yritys vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita.

Finnish Business Angels Network (FiBAN) on suomalainen, voittoa tavoittelematon kansallinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää yksityishenkilöiden sijoitusten tekemistä listaamattomiin potentiaalisiin kasvuyrityksiin. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on kasvattaa ja kehittää yksityisten sijoittajien eli enkelisijoittajien ammattikuntaa muun muassa järjestämällä koulutuksia ja tapahtumia, verkostoimalla enkelisijoittajia, sekä edistämällä yhteistyötä kasvuyritysten ja enkelisijoittajien välillä. FiBAN on yksi maailman suurimmista ja aktiivisimmista sijoittajaenkeliverkostoista, johon kuuluu yli 650 hyväksyttyä sijoittajajäsentä ympäri Suomen.

Maksutavat, riskeiltä suojautuminen ja rahoitustarpeet nivoutuvat vientikaupassa yhdeksi kokonaisuudeksi, josta kannattaa keskustella hyvissä ajoin ennen tarjouksen tekemistä sekä oman pankin että Finnveran kanssa. Finnveran tehtävänä on jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Erityisrahoitusyhtiö seuraa tiiviisti maa-

10

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen.

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS


FiBAN:lla on Suomessa 14 alueellista bisnesenkeliverkostoa, joiden tarkoituksena on löytää alueelta potentiaalisia startupeja enkelisijoituksen näkökulmasta. Porin aluekoordinaattorina toimiva Kari Ollila kuvailee: Satakunnan bisnesenkeliverkosto tarjoaa oman pääoman ehtoista rahoitusta erityisesti alkaville ja aikaisen kasvuvaiheen yrityksille. Yhdessä sijoituksen kanssa verkosto tarjoaa monipuolista osaamista liiketoiminnan kehittämisessä ja kansainvälistymisessä.

kohdeyrityksen tarpeiden mukaisesti, yhdistelmänä osake- ja pääoma- ja/tai välirahoitusta. Rahoituksen lisäksi Juuri Partnersin tiimi on mukana yhdessä tehdyn liiketoimintasuunnitelman mukaisesti yhtiön kehittämisessä, kasvun edellytysten parantamisessa sekä kasvuun liittyvien riskien hallitsemisessa.” Ota yhteyttä: toimitusjohtaja Samuli Sipilä, samuli.sipila@juuripartners.fi, puh. 040 771 1 764 Tutustu lisää: www.juuripartners.fi

Ota yhteyttä: kari.ollila@katolli.fi Tutustu lisää: www.fiban.org

KUUNTELE PODCAST:

Kari Ollila kertoo lyhyesti bisnesenkelitoiminnasta. soundcloud.com/growingyourbusiness

RANTALAINEN YHTIÖT – TALOUSHALLINNON KUMPPANISI LÄHELLÄ SINUA

JUURI PARTNERS OY - PK - YRITYKSILLE PALKITSEVAA KASVUA KUMPPANUUDELLA Kotimaisten pienten- ja keskisuurten yritysten kasvukumppaniksi, kehittämään ja rahoittamaan hyviä suomalaisia yrityksiä, perustettiin maaliskuussa 2015 Juuri Rahasto I Ky. Juuri Rahastoa hallinnoi Juuri Partners Oy:n kahdeksan hengen tiimi, missä on laajaa kokemusta yritysten rahoituksen, kehittämisen, johtamisen, kasvun sekä yritysjärjestelyiden parista. Juuri Rahaston koko on 80 miljoonaa euroa ja sijoittajina ovat suomalaiset vakuutus- ja eläkeyhtiöt. Juuri Rahaston on kasvukumppanikseen valinnut jo 10 kasvuyritystä, liikevaihdoltaan n. 5–50 miljoonaa euroa. Yritykset ovat toimialoiltaan hyvin erilaisia, mutta yhteisiä piirteitä yrityksissä ovat esimerkiksi erottuvat ja selkeät kilpailukykytekijät, näkemyksellisyys markkinan muuttamiseen sekä kasvuun ja kehittämiseen sitoutuva yrittäjä. Suomalaisen pääomasijoitusyhtiön toimitusjohtajan Samuli Sipilän sanoin: ”Juuri Rahasto lähtee aina mukaan omistajaksi (vähemmistö/enemmistö) kumppaniyritykseen ja kokonaisrahoitus suunnitellaan

Rantalainen on vuonna 1972 perustettu luotettava taloushallinnon kumppani yritysten ja yhteisöjen koko elinkaaren ajalle. Tänä päivänä Rantalainen yhtiöt palvelee kaikenkokoisia yrityksiä ja yhteisöjä 40 paikkakunnalla yli 600 taloushallinnon ammattilaisen voimin. Satakunnassa Rantalaisen toimistoja on Raumalla, Huittisissa, Porissa ja Eurassa. Yrityksen kasvaessa ja kansainvälistyessä ulkoisen taloushallinnon toimijan rooli on tärkeä menestystä rakennettaessa. Rantalainen tarjoaa skaalautuvat taloushallinnon tukipalvelut yrityksen kasvun osaalueille. Rantalainen Oy Länsi-Suomen toimitusjohtaja Anna Suominen tiivistää yrityksen palvelut kasvu- ja kansainvälistymisyrityksille neljään osa-alueeseen: 1. Toiminnan- ja myynninohjausjärjestelmän rakentaminen yhdessä asiakkaan kanssa Viimeistään siinä vaiheessa, kun yrityksen liiketoimintaa kasvaa merkittävästi tai siihen halutaan panostaa, tulee toimivan toiminnan- ja myynninohjausjärjestelmän käyttöönotto ajankohtaiseksi. Rantalaisella on laaja ohjelmisto-osaamistausta ja referenssejä eri toimialojen toiminnan- ja myynninohjausratkaisuista. Yrityksen bisneksen ymmärtäminen on ehdottoman tärkeää, jotta löydetään oikeat ratkaisut toiminnan tehostamiseen ja kasvun sekä kannattavuuden hallintaan. Toiminnan- ja myynninohjausjärjestelmää valittaessa siitä saatava talouden seurannan informaatio ja tiedon oikea siirtyminen liiketoiminnan eri osaalueiden välillä on tärkeä tekijä menestystä rakennettaessa.

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

11


2. Taloushallinto-ohjelmiston kytkeminen osaksi tukemaan johdon raportointia Toimivat järjestelmät eivät tuota haluttua tulosta, jollei niitä hyödynnetä oikein. Rantalaisen laaja ohjelmistotarjonta mahdollistaa modernit räätälöidyt ratkaisut yhdessä toteuttaen niin, että kaikki oleellinen informaatio saadaan talteen yrityksen henkilöstön ja johdon toimintaa auttamaan. Kirjanpidon eri osaalueiden saumaton nivoutuminen myynnin datan jatkumoksi on ehdottoman tärkeää reaaliaikaisen talouden hallinnassa. 3. Henkilöstöhallinto ja palkkahallinto Kasvuyrityksen henkilöstöresurssien hallinta voi olla ajoittain haastavaa. Rantaisella on pitkä kokemus eri toimialojen palkkahallinnosta, sekä henkilöstöhallinnon raportoinnista. Yritys auttaa tukemaan palkkaukseen ja palkanmaksuun liittyvissä kysymyksissä, mahdollistaa ajantasaisella raportoinnilla resurssien hallinnan sekä tuottaa henkilöstöhallinnon raportointia johdon tueksi. Palkkahallinnon modernit ohjelmistoratkaisut sekä palkanmaksussa ja työajanseurannassa tukevat yrityksen kannattavuuden hallintaa ja mahdollistavat nopean reagoinnin kasvun eri vaiheissa. 4. Asiantuntijapalvelut yritysjärjestelyissä, etabloitumiskysymyksissä, verotuksessa sekä rahoituksen riittävyyden ja kannattavuuden hallinnan ylläpidossa Kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyy monenlaisia yritysoikeudellisia ja verotuksellisia haasteita, joissa yritys tarvitsee osaavan kumppanin ja asiantuntijan ennakoimaan ja varmistamaan tulevaa. Rantalaisella on kokemusta yhteistyöverkoston hyödyntämisestä ulkomailla, sekä mahdollisuus tarjota asiantuntijapalveluita ja veroneuvontaa kv-kysymyksissä. Erilaiset yritysjärjestelyt ja yrityksen rakenteen muuttuminen konserniksi tuovat monenlaista pohdittavaa yrityksen johdolle. Tällöin yritys tarvitsee kumppanin, joka auttaa tehostamaan ja selkeyttämään rakennetta, ennakoimaan kasvun ponnahduksia, sekä luomaan skaalautuvan liiketoimintarakenteen yrityksen menestyksen mahdollistamiseksi. Tutustu lisää: www.rantalainen.fi

12

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN VERO - JA JURIDISET ASIANTUNTIJA PALVELUT Kansainvälistymistä suunnittelevan yrityksen tulee huomioida useita kohdevaltion verotukseen ja hallinnollisiin velvoitteisiin liittyviä eroja. Kohdevaltiossa sovellettavat säännökset saattavat poiketa huomattavastikin Suomen säännöksistä. Ulkomaan liiketoimintaa suunniteltaessa keskeistä on huolellinen valmistautuminen ja kohdemaan säädösten selvittäminen jo ennen varsinaisen sopimuksen tai kaupan solmimista, sillä verovelvoitteilla on usein suoraan hinnoitteluun ja katteeseen ulottuvia vaikutuksia. Huolellisella suunnittelulla voidaan välttää riskejä, joilla voi olla huomattavia haitallisia vaikutuksia liiketoiminnalle. Tässä oppaassa esitellään satakuntalaisista kansainvälisen liiketoiminnan vero- ja juridisia asiantuntijapalveluita tarjoavista toimijoista verkostossa mukana olleet KPMG Oy Ab ja Eversheds Asianajotoimisto Oy.


KPMG OY AB KPMG:n veropalvelut on alansa johtava yritys Suomessa. Yritys tuottaa laadukkaita ja selkeitä ratkaisuja yritysten ja yksityishenkilöiden vero-ongelmiin. Palvelut perustuvat vankkaan verolainsäädännön, kirjanpitolainsäädännön, muun juridiikan sekä talouden osaamiseen. Lähtökohtana on lisäarvon tuottaminen asiakkaiden liiketoiminnalle yritysten koosta tai toimialasta riippumatta. Etusijalla on aina asiakkaan liiketaloudellinen kokonaisetu. Porin toimiston johtaja, vero- ja liikejuridiikan asiantuntija Tero Piisi kuvailee ”Satakunnassa palvelemme asiakkaitamme paikallisesti tilintarkastuksen, verotuksen ja liikejuridiikan parissa 12 paikallisen asiantuntijan voimin. Neuvomme kaiken kokoisia asiakkaitamme myös ulkomaanprojektien verotuksessa sekä juridiikassa. Kauttamme asiakkaiden käytettävissä ovat Suomen n. 1 100 asiantuntijan lisäksi KPMG:n jäsenyritysten globaali verkosto joka toimii 197 000 henkilön voimin 154 maassa ympäri maailmaa. Asiakkaidemme käytettävissä ovat siten yhteydet koko maailmalle ja saatavilla ajantasainen luotettava tieto lähes kaikista markkina-alueista.” KPMG:n tyypillisemmät palvelut kansainvälistymisasioissa käsittävät mm. seuraavat: › kohdevaltion verosäännösten selvittäminen › valtioiden välisen verosopimustilanteen tarkistaminen, mm. kiinteän toimipaikan muodostumise edellytykset › kohdevaltiossa harjoitettavaan toimintaan kohdistuvat rekisteröintivelvoitteet › ulkomaantyöskentelyyn liittyvien henkilöveroasioiden selvittäminen › komennuspalvelut › työlupa-asiat › siirtohinnoitteluselvitykset ja -dokumentaatio › sopimusten ja muiden kaupallisten dokumenttien laatiminen ja sopimusneuvotteluissa avustaminen.

EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY Eversheds Asianajotoimisto Oy on yksi Suomen suurimmista ja johtavista asianajotoimistoista. Yritys on liikejuridiikkaan erikoistunut täyden palvelun kansainvälinen asianajotoimisto. Asianajotoimisto avustaa kaiken kokoisia yrityksiä johtavista pörssiyhtiöistä paikalliseen liiketoimintaan ja kasvuyhtiöihin. Porin toimiston esimiehen asianajaja, osakas Sampsa Katajan sanoin ”Toimimme vahvasti ja kattavasti Suomessa ja tuomme asiakkaillemme uusia mahdollisuuksia globaalisti. Työllistämme yli 2400 asianajon ammattilaista 66 toimistossa 32 maassa. Suomessa työntekijöitä on 170, joista 37 osakasta. Lisäksi asiakkaistamme 98 % suosittelisi meitä erittäin tai melko mielellään.” Porin toimisto on Prizztech Oy:n asiantuntijaverkoston jäsen ja Sampsa Kataja toimii myös Satakunnan Yrittäjien lakineuvojana. Neuvottelu kansainvälistymiseen liittyvistä tarpeista on asiakkaille maksutonta. Ota yhteyttä: Sampsa Kataja, puh. 050-512 2571, sampsa. kataja@eversheds.fi. Tutustu lisää: www.eversheds.fi

Ota yhteyttä: Tero Piisi, Porin toimiston johtaja, vero- ja liikejuridiikan asiantuntija Puhelin 020 760 3475, tero.piisi@kpmg.fi Tutustu lisää: www.kpmg.fi

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

13


yritykset saavat nykyisessä yhteiskunnassa työt itselleen. Elämme globaalissa taloudessa ja kilpailijamme tulevat yhä suuremmissa määrin globaaleita markkinoilta.

DIGITAALISET RATKAISUT JA ASIANTUNTIJA PALVELUT Digitalisaation aikakaudella on kaiken kokoisten yritysten mahdollista toimia uudella tavalla. Myös pienyritys voi hyödyntää osaamistaan ja innovaatioitaan sekä kilpailla maailmanlaajuisilla markkinoilla. Satakuntalaisista digitaalisten ratkaisujen tarjoajista esitellään tässä oppaassa DNA Oyj ja Elisa Oyj.

Satakunnassa haluamme olla vahvoja näiden uusien teknologioiden soveltamisessa. Nimenomaan tehokkaalla soveltamisella pystymme huolehtimaan omasta kilpailukyvystämme. Meillä on myös kapeilla sektoreilla maailmanluokan teknologian kehittäjiä, mutta soveltajan roolissa meillä on paremmat mahdollisuudet suuressa mittakaavassa menestyä. Satakunnassa on paljon yrityksiä, jotka pystyvät auttamaan tällä polulla. On tarjolla monenlaisia teknologioita ja palveluita tarjoavia yrityksiä digitalisaation saralla ja näiden lisäksi on syytä muistaa mm. kauppakamarien, SAMKin, yliopistokeskuksen ja Prizztech Oy:n palvelut. Tulevaisuuden menestyjiä ovat ne, jotka pystyvät hyödyntämään digitalisaation ja muut uudet teknologiat omassa liiketoiminnassaan. Maailma muuttuu joka tapauksessa, halusimme tai emme. Nyt on aika hyödyntää tämä kehitys ja tarttua rohkeasti näihin mahdollisuuksiin. Ole menestyjien joukossa! Toivotan kaikille menestystä oman liiketoiminnan kehityksessä!

ARI EKLUND

DIGITALISAATION MERKITYS LIIKE TOIMINNASSA Olemme keskellä suurta digitalisaatiomurrosta, joka vaikuttaa kaikkien yritysten liiketoimintaan. Uudet teknologiat tulevat ja uudistavat monet liiketoimintakonseptit niin teollisuudessa kuin muillakin liiketoimintaalueilla. Esimerkiksi jakamistalouskonseptit Uber ja Airbnb ovat mullistaneet taksija hotelliliiketoimintaa. Muutamassa vuodessa alustatalousyhtiöt ovat vallanneet kärkisijat maailman suurimpien yhtiöiden listalla. Muutosvauhti maailmassa on kova ja se kiihtyy koko ajan. Nyt on viimeistään aika tarttua tilaisuuteen ja hyödyntää digitalisaatio oman yrityksen kasvussa ja kansainvälistymisessä. Jotkut kokevat digitalisaation myös uhkana. Väitetään, että robotit vievät meiltä työpaikkoja. Näin on ollut aina, että teknologian myötä osa työpaikoista katoaa. Näin oli jo 1700-luvulla, kun Kehruu-Jennyt tulivat. Muutoksen myötä kuitenkin syntyy aina uudenlaisia työtehtäviä. Emme vain tiedä vielä minkälaisia. Varmaa on myös se, jos emme ole kehityksessä mukana, niin paljon enemmän työpaikkoja katoaa. Uudenkaupungin autotehdas on hyvä esimerkki siitä, että robotit eivät ole vieneet työpaikkoja vaan tuoneet niitä. Tehokkaimmat

14

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

Satakunnan kauppakamarin digitalisaatiovaliokunnan puheenjohtaja

DNA OYJ:N PALVELUT YRITYKSEN KASVUN ERI VAIHEISIIN Liiketoiminnan ja henkilökunnan määrän kasvu on yritykselle aina tärkeä hetki, johon liittyy paljon toiveikkuutta ja samalla lukuisia hoidettavia käytännön asioita. Tehokas yrityslaajakaista sopii sekä muutaman hengen toimistoon, että työntekijöiden etäkäyttöön. Liittymän nopeus ja mahdolliset lisäpalvelut kannattaa valita yrityksen omien tarpeiden mukaan, joiden kartoittamisessa DNA:n myyjät auttavat asiantuntemuksellaan. Kiinteän laajakaistan sijasta tai lisäksi yritys voi hyvinkin tarvita liikkuvia laajakaistaliittymiä. Mikäli yrityksellä ei ole vielä toimistoa tai työntekijät työskentelevät vaihtelevissa paikoissa, toimiva 4G-yhteys läppäriin tai tablettiin on ehdottoman tärkeä työkalu. Henkilöstön ja käytettävien verkkopalveluiden lisääntyessä myös yrityksen verkkoratkaisujen täytyy skaalautua. Reilun 10 hengen yritys voi hyvinkin


ELISA OYJ:N PALVELUT KASVUUN

Toimiva 4G-yhteys läppäriin tai tablettiin on ehdottoman tärkeä työkalu. vielä työskennellä yhdestä konttorista käsin, mutta yritysverkon ja internetyhteyden nopeus, kapasiteetti ja tukiasemien määrä täytyy toteuttaa väkimäärän ja käyttäjien tarpeiden mukaan. Kun lähiverkko on fiksusti rakennettu, firman resurssien jakaminen hoituu kätevästi ja turvallisesti. DNA:n verkonhallintaan sisältyy lähiverkon suunnittelu, valvonta ja ylläpito asiakkaan kanssa yhdessä sovitulla tasolla. Yli sadan hengen yrityksellä on monesti jo useampi toimipiste, mahdollisesti kansainvälistä toimintaa ja alati monimutkaistuva organisaatiokaavio. Matkan varrella verkko- ja mobiiliasioiden hoitoon on pestattu tietohallinnosta vastaava tiimi, ja yrityksen IT-arkkitehtuuri on rakennettu parhaalla mahdollisella tavalla liiketoimintaa tukevaksi. Suurille organisaatioille suunniteltu DNA Yritysverkko yhdistää maantieteellisesti erillään olevat lähiverkot suljetuksi, tietoturvalliseksi yritysverkoksi, jolloin lähiverkon palvelut ovat käytettävissä kaikissa toimipisteissä. Verkkoon voi liittää myös internet- ja tietoturvapalveluita, IP-puhelinpalveluita, pilvikytkentä-, palvelinkeskus- ja verkonhallintapalveluita sekä täysimittaista mobiilikäyttöä tukevia APN-palveluita. Voit tilata DNA:n sivuilta oppaan, jossa käydään lävitse, mitä mikäkin kasvun vaihe tarkoittaa verkkoyhteyksien, mobiilityökalujen ja toimitilojen digivalmiuden kannalta. www.dna.fi/yrityksille/kasvuopas-nain-skaalaatverkko-ja-mobiiliratkaisut Tutustu lisää: www.dna.fi/yrityksille

Elisa Oyj:n palvelut ja asiantuntijuus luovat yrittäjälle tukevan perustan digitalisoituvassa liikeympäristössä menestymiselle. Palveluvalikoimasta löytyvät ratkaisut niin myyntiin ja markkinointiin, ICT:hen ja tietoturvaan kuin myös IoT:n alueelle. Näiden lisäksi Elisa tekee yrittäjän arjesta tuottavampaa asiakas- ja puhelinvaihdepalvelulla. Myynnin ja asiakkuudenhallinnan tueksi Elisa tarjoaa muun muassa Microsoft Dynamics 365 -CRM-palvelun ja markkinoinnin automaatioratkaisut tehostavat liidien tuotantoa. IT-palveluita löytyy aina virtuaalisesta konesalista pilvipalveluihin ja yritysverkkoon. Elisan IoT-ekosysteemi puolestaan integroi ja monitoroi dataa sekä ennakoi laitteiden mahdollisia toimintahäiriöitä. Esimerkiksi Smart Factory konsepti on saanut runsaasti kansainvälistä huomiota ja perustaa nyt jalansijaa myös Suomen markkinoilla.

Asiakaspalvelu voidaan Elisan kautta toteuttaa muun muassa chatin tai Contact Centerin kautta. Asiakaspalvelu voidaan Elisan kautta toteuttaa muun muassa chatin tai Contact Centerin kautta. Puhelinvaihde takaa tavoitettavuuden myös siinä vaiheessa, kun yrityksellä on toimipisteitä Suomen rajojen ulkopuolelta. Lue lisää Elisan yritysasiakkaiden tarjoomasta ja referenssiratkaisuista: yrityksille.elisa.fi/ratkaisut-ja-ideat Tutustu lisää: yrityksille.elisa.fi/yrittajille

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

15


LAATU JÄRJESTELMÄN ASIANTUNTIJA PALVELUT Yritysten oman toiminnan sekä tuotteiden ja palveluiden laatu on yhä useammin osoitettava asiakkaalle. Yritys voi todentaa tämän esimerkiksi laatujärjestelmän avulla. Erityisesti kansainvälisillä markkinoilla menestyäkseen on tärkeää panostaa eri maiden ja maanosien vaatimuksiin mm. standardit ja direktiivit. Laatujärjestelmä asiantuntevasti toteutettuna kehittää yrityksen toimintaa, lisää asiakkaiden luottamusta ja henkilökunnan vaikuttamismahdollisuuksia ja parantaa yrityksen toimintaa. Laadunhallintajärjestelmä on kilpailuetu ja johtamisen väline. Lisäksi laatuun liittyvä jatkuva kehittäminen takaa tuotteen, palvelun ja toiminnan laatutason paranemisen sekä kustannusten alentumisen.

Q - TEST OY Q-Test Oy on vuodesta 2004 lähtien auttanut yrityksiä johtamaan toimintaansa kokonaisvaltaisemmin, ymmärtämään asiakasvaatimuksia paremmin ja tekemään liiketoiminnasta kilpailukykyisempää niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Q-Test Oy:n palveluiden painopisteet ovat laadunhallintajärjestelmissä (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001) ja hitsauksen laadun kehittämisessä (ISO 3834 ja EN 1090). Yritys on erikoistunut teräs- ja alumiinirakenteiden NDT-tarkastuksiin, eli ainetta rikkomattomiin tarkastuksiin. Q-Test Oy järjestää

16

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

Q-Test Oy sparraa yritysjohtoa laatuja strategiatyössä monipuolisesti ja käytännönläheisesti! NDT-tarkastajien pätevöintikoulutuksia VT-, PTja MT –menetelmillä yrityskohtaisina, yritysten yhteiskoulutuksina ja yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Yritys on Kiwa Inspecta Henkilösertifioinnin hyväksymä NDT-menetelmien kouluttaja. Lisäksi Q-Test Oy:n kautta saa ulkoistettua hitsauskoordinaattorija laatupäällikkö -palvelua yrityksen tarpeisiin räätälöitynä. Q-Test Oy sparraa yritysjohtoa laatu- ja strategiatyössä muutos- ja murrosvaiheissa monipuolisesti ja käytännönläheisesti! Tutustu lisää: www.q-test.fi

TOIMINTAA TUKEVAT LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄT Hitsauksen koordinointi, NDT-tarkastajien koulutukset ja NDT-tarkastukset

Q-Test Oy Ota yhteyttä »


MARKKINOINTI VIESTINNÄN ASIANTUNTIJA PALVELUT Kilpailu on tänä päivänä kovaa alalla kuin alalla. Kilpailu ei itsessään ole varsinainen este, vaan olosuhde, johon on löydettävä parhaat ratkaisut. Markkinoilla menestyminen edellyttää aktiivisia ja monipuolisia myyntiponnisteluja, joita tarvitaan aina liiketoiminnan kasvun tueksi. Onnistunut myynti vaatii tuekseen markkinointiviestintäkeinojen tehokasta ja monipuolista käyttöä. Eri tilanteille ja kohderyhmille tulisikin valita tarkoituksenmukainen väline; henkilökohtainen myyntityö, suoramarkkinointi, sosiaalisen median kanavat, messut jne. Satakunnassa markkinointiviestinnän haasteisiin asiantuntijapalveluita tarjoavat muun muassa Staart Oy, Rock My Business Oy, Brand Agency Punda Oy, Kumppania Oy, Tarinakone, sekä Satakunnan ammattikorkeakoulussa työskentelevän markkinoinnin lehtori Tero Tuomi yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.

STAART OY Staart Oy on ketterä ja kanavariippumaton markkinointitoimisto, joka on kasvanut tiiviisti digivallankumouksen mukana – vanhoja medioita unohtamatta. Staart ratkaisee asiakkaiden liiketoiminnan haasteita näkemyksellisen markkinointiviestinnän keinoin. Markkinointiviestinnän lisäksi ydinosaamista edustavat mm. digitaaliset palvelut ja palvelumuotoilu.

Yksikään toimisto ei ole sen enempää, kuin tekijöidensä summa. Staartin tapauksessa se tarkoittaa huippuluokan osaamista ja paradoksaalisesti samaan aikaan nöyrää, mutta sitäkin kunnianhimoisempaa asennetta. Staart on osa kansainvälistä Worldwide Partners Inc. -verkostoa. Kumppanuus takaa sen, että brändisi lähtiessä kokeilemaan siipiään maailman markkinoille – löydetään aina sopivimmat toimijat ja paikalliset markkinoinnin asiantuntijat. Markkinointiviestinnän rakentamista ei näin ollen tarvitse hajauttaa usealle eri toimijalle, vaan piuhat pysyvät tiukasti hanskassasi. Tutustu lisää: www.staart.fi ja www.worldwidepartners.com

KUUNTELE PODCAST:

Staart Oy:n ja Hubble Oy:n luova johtaja Juuso Kemi kertoo kasvusta digitaalisten ratkaisujen kokeilujen avulla. soundcloud.com/growingyourbusiness

ROCK MY BUSINESS OY RMB Rock My Business Oy on luotettava, seikkailunhakuinen ja intohimoinen valtakunnallisesti toimiva kumppani, joka tarjoaa organisaatiolle kokonaisvaltaisen palvelutarjonnan. Rock My Business yhdistää strategisen suunnittelun, tila- ja sisustussuunnittelun, visuaalisen suunnittelun sekä verkkopalvelut yhdeksi organisaatioiden brändiä tai toimintaa tukevaksi kokonaisuudeksi. Yritys toimii joko projektiluontoisesti tai pitkäaikaisena strategisena kumppanina. Brändääminen on pitkäjänteistä strategiatyötä, joka lähtee liikkeelle siitä, että yrityksellä on selkeä käsitys olemassa olonsa syystä sekä päämäärästään. Näiden myötä yrityksen viesti niin sisäisesti kuin ulkoisesti on yhtenäinen ja tukee yrityksen toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Yritys tarjoaa seuraavia kasvu- ja kansainvälistymispalveluja yrittäjille:

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

17


› Strategian tarkentaminen ja kehittäminen › Liiketoimintakonseptin kehittäminen, konseptisuunnittelu

› Palvelumuotoilu › Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen

Pundan palveluiden ytimenä on markkinanäkemykseen perustuva strategia, tätä tukeva brandikonseptointi sekä laadukas ulkoinen ja sisäinen viestintä. Tutustu lisää: www.punda.fi

Tutustu lisää: www.rockmybusiness.fi

BRAND AGENCY PUNDA OY Punda Oy on auttanut suomalaisia yrityksiä rakentamaan kansainvälistä brandiaan jo kaksi vuosikymmentä. Pitkäjänteisen yhteistyön avulla useat asiakkaat ovat saavuttaneet oman toimialansa markkinajohtajuuden maailmalla. Pundalla on omat toimistot Helsingissä, Tukholmassa sekä Shanghaissa ja Beijingissä.

Palveluiden ytimenä on markkinanäkemykseen perustuva strategia, tätä tukeva brandikonseptointi sekä laadukas ulkoinen ja sisäinen viestintä. Vuodesta 2017 alkaen Punda on myös tarjonnut kansainvälistymispalveluita, jolloin asiakas saa kokeneen maajohtajan osaamisen myyntinsä käynnistämiseksi uusilla markkinoilla. Tämä tapahtuu ennakoivalla markkinatuntemuksella, pitkäjänteistä johtamista tukevalla suunnittelulla sekä organisaation sisäistä ymmärrystä vahvistamalla. Konseptointi on Pundan työntekijöiden intohimo. He luovat asiakkailleen visuaalisia ja sisällöllisiä brandeja sekä sitoutuvat niiden pitkäjänteiseen rakentamiseen kumppanuusmallin avulla. Toimitusjohtaja Riikka Hackselius-Fonsénin mukaan

18

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

KUMPPANIA OY – VIESTINNÄSTÄ HYVINVOINTIA LIIKETOIMINTAAN Kumppania on sote-, hyvinvointi- ja työelämän muutosviestinnän inspiroiva ja innostava asiantuntija. Teemme näkyväksi kilpailuetusi ja osaamisesi. Asiakkaat etsivät aktiivisesti tietoa ja tekevät päätöksiä yhä nopeammin. Hurmaa ominaisuuksillasi, luo mielikuvia ja anna asiakkaalle erityinen syy suositella palveluitasi. – Jos oma palvelu ei ole vaihtoehtojen joukossa tai houkuttele asiakasta, toiminta ajautuu nopeasti marginaaliin. Erotu, lunasta asemasi ja houkuttele parhaat osaajat tiimiisi, opastaa Kumppanian toimitusjohtaja Leena Roskala.

Jokainen muutos ansaitsee tulla ymmärretyksi.


› Viestinnän strateginen kehittäminen › Monikanavaiset henkilöstö- ja asiakasmediat › Palvelumuotoilu › Valmennukset › Sisällöntuotanto › Tapahtumaviestintä ja -koordinointi

yrityksen toiminnan tarinallistamisen lähtökohdat. Saisiko olla Olipa Kerran? Tutustu lisää: www.tarinakone.fi

Tutustu lisää: www.kumppania.fi

KUUNTELE PODCAST:

Sari`s ArtWorkin Sari Pohjola kertoo kasvusta uusien myyntikanavien, mm. messujen ja verkkokaupan kautta. soundcloud.com/growingyourbusiness

TERO TUOMI Satakunnan ammattikorkeakoulun markkinoinnin lehtorin Tero Tuomen sanoin: ”Hoidamme KOKO MYYNTIPROSESSIN alusta loppuun kahden vuoden myyntisyklillä. Tuona aikana tulevaisuuden tekijät oppivat sinun tuotteesi & palvelusi & ajatuksesi sinun avullasi ja myyvät ne valitsemallesi kohdemarkkinalla (mikä tahansa maa ja kohderyhmä sopivat). Sen jälkeen päätätte otatteko hiotun helmen hommiin. Ei kai muuta kuin kääritään hihat ja valloitetaan maailmaa YHTEISTYÖLLÄ pala kerrallaan. Poikkea kahville meille SAMKiin ja jutellaan lisää.”

TARINAKONE

Ota yhteyttä: Tero Tuomi, puh. +358 44 710 3819, tero.tuomi@samk.fi

Tarinakoneen Anne Kalliomäki on tarinallistamisen eli tarinalähtöisen strategisen muotoilun asiantuntija, kouluttaja ja tarinallistaja. Tarinallistamisen avulla yritykset voivat tuottaa asiakaskohtaamisia, jotka ovat vaikuttavia ja erottuvia. Anne on kirjoittanut kirjan ”Tarinallistaminen – palvelukokemuksen punainen lanka”. (Talentum 2014). Kirja palkittiiin Hopeasulkapalkinnolla 2015. Anne on myös osa Visit Finland akatemian valmentajien verkostoa. Tarinakoneen palveluihin kuuluvat tarinapajat sekä tarinallistamisen startit, joissa työstetään yritykselle oma ydintarina ja

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

19


KIELI - JA KULTTUURI ASIANTUNTIJA PALVELUT Kieli- ja kulttuuriosaaminen ovat yrityksen tärkeimpiä kansainvälisen kasvun ja menestyksen mahdollistajia. Kohdemarkkinoille pääsy ja niillä toimiminen onnistuu vain toimi-van viestinnän avulla. Suurin osa ihmisistä haluaa kommunikoida omalla äidinkielellään. Sujuva teksti ja natiivitason käännökset luovat mielikuvaa asiantuntevasta yrityksestä. Ilman alan sanaston ja vastaanottajan kulttuurin tuntemista yrityksen viestit voivat epäonnistua ja pahimmassa tapauksessa estää pääsyn markkinoille. Taitava kielenkäyttäjä ja kääntäjä varmistaa viestien oikean sävyn. Tästä syystä luotettava käännöskumppani on yksi yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen avaintekijöistä ja sen valintaan kannattaa panostaa huolella.

LINGO LANGUAGES OY – KUMPPANISI MATKALLA MAAILMALLE Käännöstoimisto Lingo Languages Oy on ketterä ja monikielinen kansainvälisen viestinnän tekijä, joka tekee käännöksiä, oikolukee ja editoi tekstejä, laatii sanastoja, kouluttaa kieliosaajia ja kansainvälistää yritysten viestintää. Yritys on toiminut alalla vuodesta 2005 lähtien. Käännöstoimiston toimitusjohtajan Miian Virtasen sanoin: ”Asiakkaitamme ovat muun muassa suomalaiset teollisuusyritykset, vientiä tai tuontia harjoittavat pk-

20

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

yritykset, julkisyhteisöt, mainos- ja viestintätoimistot sekä matkailualan yritykset. Pyrimme oppimaan ja kasvamaan alan edelläkävijöiksi, ja visionamme onkin olla yritysten ykkösvalinta monikielisen viestinnän kumppaniksi Suomessa.” Lingon Languages Oy:n palveluihin kuuluvat selkeät ja sujuvat käännökset, ammattimaiset ja huolelliset kielentarkistukset, laadukas sanastotyö yritykselle olennaisista termeistä sekä oppimisen riemua tarjoavat kielikoulutukset. Toimeksiannoista huolehtii aina osaava kääntäjä ja kielentuntija, joka asuu kohdekielen maassa tai käyttää kieltä äidinkielenään. Hän huolehtii siitä, että tekstit ymmärretään oikein, se ei sisällä kielioppivirheitä ja että tekstin tyyli on kohderyhmää puhutteleva. Yritys laatii myös sanastoja perehtymällä asiakkaan liiketoiminnassa käytettäviin termeihin ja alan erityissanastoon. Lingo Languages Oy kääntää esimerkiksi vuosikertomuksia, tilinpäätösmateriaaleja, esitteitä ja muita markkinointimateriaaleja, käyttö- ja huoltoohjeita, tiedotteita, henkilöstölehtiä, sopimus- ja lakitekstejä, verkkosivustojen kieliversioita, todistuksia ja muita virallisia asiakirjoja. Toimimme aina ketterästi, laadukkaasti ja luottamuksella. Tutustu lisää: www.lingo.fi


kokonaiskuvan liiketoiminnan kannattavuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavista muuttujista

LIIKKEENJOHDON ASIANTUNTIJA PALVELUT Satakunnassa on runsaasti yksityisiä liikkeenjohdon konsultointi- ja kehittämispalveluita tarjoavia asiantuntijoita. Asiantuntijoilla on monipuolisesti erilaista osaamista, markkina-alueiden tuntemusta, kielitaitoa ja kulttuurin osaamista sekä toimialojen tuntemusta. Tässä Growing Your Business -verkostossa on ollut aktiivisesti mukana seuraavat asiantuntijat: Leena Gröndahl, Timo Hemmilä, Tytti Laine sekä Rita Valve.

› Tulokset helpottavat ymmärtämään muutoksien vaikutukset nopeammin

› Tunnistetut muuttujat ja niiden vaikutukset auttavat muutostarpeiden suunnittelussa ja päätöksenteossa

› Tunnistetut muuttujat vaikutuksineen helpottavat epäjatkuvuuksien ja virhearviointien ennakointia.

Yhtiön perustajalla Leena Gröndahlilla on yli 20 vuoden työkokemus johtotehtävistä kansainvälisissä ja kotimaan yrityksissä. Erityisosaaminen muodostuu strategioiden suunnittelusta ja jalkautuksesta, toimintojen uudistamisesta ja kehittämisestä sekä yritysten perustamisesta. Tutustu lisää: www.myrobo.fi

LEENA GRÖNDAHL / MYROBO OY Myrobo Oy on yritysten kehittämispalveluihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa uudenlaista innovatiivista mallinnus- ja analysointipalvelua yritysten liiketoimintojen ja niiden kriittisten osaalueiden analysointiin kannattavuuden ja kilpailukyvyn tehostamiseksi. Menetelmä perustuu algoritmeihin ja kokemustietoon. DBE mallinnuksen menetelmä kykenee tunnistamaan nopeasti ja tarkasti erilaiset muuttujat ja analysoimaan niiden vaikutukset. Menetelmään ollaan kehittämässä tekoälyyn pohjautuvaa ohjelmaa. Myrobo Oy:n konsultointipalvelujen tarjoomaan kuuluvat lisäksi hankkeiden kannattavuusanalyysien laatiminen, strategioiden ja liiketoimintasuunnitelmien analysointi ja laatiminen sekä teknologiavaikutusten analysointi. DBE mallinnuspalvelu koostuu: › Liiketoimintaan vaikuttavien ongelmakohtien ja hiljaisten muuttujien tunnistamisesta › Tunnistettujen muuttujien analysoimisesta ja vaikutusten arvottamisesta › Vaikutusten muuntamisesta skenaarioihin DBE mallinnuksen hyödyt yrityksille:

› Mallinnuksesta syntyvät tulokset ja skenaariot antavat

TIMO HEMMILÄ, LEANTEAM / HEMCON OY Satakuntalainen Timo Hemmilä tarjoaa tavoitehakuista, käytännönläheistä ja koko henkilöstöä sitouttavaa asiantuntijapalvelua kehittyvien yritysten käyttöön. Timon sanoin ”Osaamiseni ammennan pitkästä kokemuksesta yritystoiminnan eri osa-alueilta. Olen työskennellyt oman alansa johtavien yritysten kehitys-, esimies- ja johtotehtävissä ja viimeiset kymmenen vuotta asiantuntijayrittäjänä.” LeanTeam/Hemcon Oy:n tarjoamat palvelut yrityksille: Liikkeenjohto › Liiketoimintasuunnitelmat ja strategiatyöskentely › Johtoryhmä-/hallitustyöskentely › Talouden suunnittelu

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

21


Kehittäminen ja kasvu › Yritysten tavoitteista lähtien organisoidut toiminnan kehittämisprojektit turhan työn vähentämiseksi, läpimenoaikojen lyhentämiseksi ja asiakkaalle tuotettavan arvon kasvattamiseksi

› ”Yritysarkkitehti”

Kansainvälistyminen › Kansainvälistymisvalmiuksien kartoitus › Kansainvälistymissuunnitelmat › Markkinaselvitykset erityisesti Ruotsissa paikallisen yhteistyökumppanin avustamana: bisnesmahdollisuuksien selvittäminen, potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen, kaupallisten neuvottelujen järjestäminen, seuranta ja kehittäminen.

Tutustu lisää: www.ritavalve.com

Räätälöidyt projektit ja vuokrajohtajana toimiminen

› Hallitustyöskentely, startupit, mentorointi

KUUNTELE PODCAST:

Rita Valve puhuu erilaisten verkostojen merkityksestä yritysten kasvussa soundcloud.com/growingyourbusiness

Tutustu lisää: www.leanteam.fi

TMI RITA VALVE Rita Valve on muutoksen tekijä, valmentaja, hallitusammattilainen, startup-sijoittaja, taiteilija ja maailman kansalainen. Ritan sanoin: ”Minua on aina kiinnostanut se, miten asiat voi tehdä paremmin ja miten saada muutos aikaan. Erityisesti se, miten saada ihmiset mukaan muutokseen.” Rita Valve tarjoaa seuraavia palveluita yritysten liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistämiseen: › Vientimarkkinointipalvelu Palvelu PK-yrityksille, jotka suunnittelevat viennin aloittamista tai laajentamista ja tarvitsevat maailmanluokan ”Vuokravientipäällikön”

› ARVO

Yritysten tilanneanalyysit (IBR) ja suositukset toimenpiteistä. Tervehdyttämissuunnitelmat ja niiden toteuttaminen Turnaroundit ja saneeraukset

22

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

TYTTI LAINE, DEVELOOPPI OY Develooppi Oy tarjoaa yritystoiminnan kehittämispalveluita pk-yrityksille, jotka haluavat tehostaa ja kehittää sisäisiä toimintojaan tuotannon, talouden ja digitalisaation osalta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi digitaalisten palvelujen suunnittelua, tuotteistusta ja pilotointia, webinaarien ja verkkokurssien kehittämistä, yrityksen ja yrittäjän itsensä johtamisen kehittämistä sekä uuden teknologian ja digitalisaation uutta hyödyntämistä yrityksen toiminnassa. Develooppi Oy on ELY-keskusten valtuutettu palveluntuottaja, joka mahdollistaa 75–80 prosenttisen julkisen tuen yhteiseen tekemiseen. Tutustu lisää: www.develooppi.fi


3

JULKISET PALVELUNTARJOAJAT Satakunnassa tuetaan yrittäjien liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistämisen tavoitteita monin tavoin julkisin palveluin. Alueen kaupungit ja kunnat tekevät tätä työtä monipuolisesti joko itse tai ostaen yritysten kehittämis- ja neuvontapalveluita Prizztech Oy:ltä. Lisäksi Satakunnassa yrittäjiä tukevat julkisen sektorin toimijoista Satakunnan ELY-keskus, Team Finland -verkosto, Business Finland sekä Finnvera Oyj. Finnvera Oyj:n palvelut esitellään rahoituspalveluissa luvussa 3.1.3.

PORIN KAUPUNKI

RAUMAN KAUPUNKI

Porin kaupungille paikallisten yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja kehittyminen ovat tärkeimpiä elinvoimatekijöitä. Kaupungin elinkeinopalvelut ovat yrittäjien käytettävissä esimerkiksi sijoittumiseen tai verkottumiseen liittyvissä tarpeissa. Porin kaupunki hankkii suurimpana omistaja valtaosan alueensa yrityksille kohdistetuista kehittämis- ja neuvontapalveluista Prizztech osakeyhtiöstä.

Rauman kaupungin yrityspalvelut ovat mukana yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa: yritysidean arvioinnista toiminnan kasvattamiseen ja omistajanvaihdokseen asti. Yrityspalveluilla on laaja yhteistyöverkosto tukenaan, jonka avulla he voivat löytää jokaiselle yritykselle sen tarpeisiin räätälöidyn ratkaisun. Palvelut ovat yrityksille ja yrittäjille maksuttomia.

Tutustu lisää: www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen Lisätietoja: Elinkeinopäällikkö Janne Vartia, p. 044 701 1191, janne.vartia@pori.fi Elinvoimayksikön päällikkö Jouko Hautamäki, p. 044 712 4133, jouko.hautamaki@pori.fi

Rauman kaupungin yrityspalvelut auttavat yrityksiä myös kaikissa sijoittumiseen liittyvissä asioissa, toimitilakysymyksissä ja yhteistyökumppanien etsinnässä. He kokoavat sijaintipaikkaa etsivälle yritykselle ratkaisuun tarvittavat tiedot sekä ylläpitävät listaa vapaista teollisuustonteista ja toimitiloista. Rauman kaupungin yrityspalvelupäällikkö Heikki Nurmen mukaan ”Yritystoimintaa aloittaessa olemme mukana idean arvioinnissa ja antamassa käytännön

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

23


vinkkejä siitä, miten edetä ideasta liiketoimintaan. Kehittyvien yritysten kasvussa olemme mukana tukemassa muun muassa erilaisten sparraustyöpajojen kautta. Esimerkiksi RaumFLOSKA, joka marraskuun pimeydessä kerää paikallisia yrittäjiä yhteen ideoimaan toimintansa kehittämistä ja jakamaan vertaistukea yrittäjän arkeen. Kasvukonkarit työpajassa yritys saa yhdellä kerralla yksityiskohtaisia neuvoja kasvusuunnitelmiinsa alan konkareilta eri organisaatioista.”

SATAKUNNAN ELY - KESKUS Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Suomessa. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. Samalla ne ovat merkittäviä alueiden kehittäjiä ja EU-rahoituksen myöntäjiä.

Tutustu lisää: www.rauma.fi/tyo-ja-yrittaminen/yrityspalvelut/

Tietoa, neuvontaa ja käytännön apua kansainvälistymisstrategian laatimisessa. PRIZZTECH OY Prizztech Oy on elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on maakunnan hyvinvoinnin edistäminen yrityselämää vahvistamalla. Kansallisen roolin rinnalla työn perustan muodostaa Satakunnassa toteutettava kehitystyö. Elinkeinoyhtiön suurimpana omistajana on Porin kaupunki.

Prizztech antaa tukea yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Prizztech Oy:n palvelujohtaja Jari-Pekka Niemen mukaan ”Toimintamme lähtökohtana ovat yrittäjät ja yritysten tarpeet. Elinkeinoyhtiö tarjoaa palveluja yrityksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin – yritysidean kehittelystä yrityksen perustamiseen, yrityksen kasvusta ja kansainvälistymisestä yritystoiminnan vakiintumiseen sekä omistajanvaihdokseen.” Alkavien yritysten neuvontapalvelut (Yhteispalvelupiste Enter) on suunnattu yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille ja toimintansa alkuvaiheessa oleville yrityksille. Yritystoiminnan kehittyessä mukaan tulevat niin Prizztech Oy:n palveluksessa olevat kuin eri alojen ulkopuoliset asiantuntijat. Erityisesti kasvuyritysten liiketoiminnan kehittämistarpeisiin on rakennettu monipuolinen ja laadukas palveluvalikoima. Tutustu lisää: www.prizz.fi

24

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

Yleisesti ELY-keskuksen tavoitteena on nopeuttaa erityisesti pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä, kansainvälistymistä ja pääsyä ulkomaisille markkinoille mm. tarjoamalla tietoa, neuvontaa ja käytännön apua kansainvälistymisstrategian laatimisessa. Lisäksi ELY-keskusten tehtävänä on maaseutuelinkeinojen kehittäminen ja maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen. Tavoitteena on maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen sekä kalatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen edistäminen. Satakunnassa ELY-keskus tukee pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta. Keskuksen asiantuntijoilta saa lisätietoja rahoituslinjauksista, hankkeen soveltuvuudesta rahoitukseen ja tuen hakemisesta. Satakunnan ELY-keskuksesta saa tukea, kun yritys kehittää omaa toimintaansa. ELY-keskus tarjoaa palveluita, joiden avulla tähdätään pkyritysten yritystoiminnan kasvuun ja kehittämiseen, liiketoiminnan ja johtamistaitojen tehostamiseen, teknologian ja innovaatioiden kehittämiseen, henkilöstön ammattitaidon päivittämiseen tai uusien työntekijöiden kouluttamiseen. Satakunnan ELY-keskus tarjoaa kansainvälistymispalveluja kasvu- ja kansainvälistymishaluisille pk-yrityksille osana Team Finland -verkostoa. Ottamalla yhteyttä Team Finland - kasvuja kansainvälistymiskoordinaattoriin, saat tietoa niin ELY-keskuksen kuin muidenkin Team Finland -organisaatioiden palveluista. Tutustu lisää: www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-satakunta


TEAM FINLAND - VERKOSTO Team Finland on suomalaisille yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. Sen tarkoitus on tuottaa kansainvälistyville yrityksille merkittävää lisäarvoa Team Finland -toimijoiden tehokkaalla ja laadukkaalla yhteistyöllä. Team Finland -verkosto tarjoaa yrityksille neuvontaa, rahoitusta, verkostoitumista ja tietoa eri markkinoiden mahdollisuuksista maailmalla.

Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Team Finland -toimijat auttavat yrityksiä, jotka ovat: › aloittamassa kansainvälistä liiketoimintaa › laajentamassa tai uudistamassa kansainvälistä liiketoimintaansa uusilla tai nykyisillä markkinoilla › kohdanneet kv-markkinalla kohdemaassa jonkun konkreettisen haasteen, johon tarvitsevat apua › etsimässä tai rakentamassa verkostoa, joka auttaisi yritystä kansainvälisessä liiketoiminnassa. Team Finland -verkostoon kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Business Finland (entiset Finpro ja Tekes), Finnvera Oyj, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus), ELY-keskukset, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Finnfund, Finnpartnership sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit. Maailmalla Team Finland -verkostoa edustaa yli 80 paikallista tiimiä. Ne kokoavat yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat. Kotimaassa Team Finland -verkoston tärkeä osa ovat 18 alueellista tiimiä tulevissa maakunnissa.

Lisätietoja Team Finlandista: Carita Vastinesluoma Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori carita.vastinesluoma@ely-keskus.fi Puh. 0295 022 109, vaihde 0295 022 000 Tutustu lisää: team.finland.fi Nosto: Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla.

BUSINESS FINLAND Business Finland on yrityksille kansainvälistymis- ja rahoituspalveluita tarjoava liike-elämän toimija. Sen tavoitteena on kehittää Suomesta vetovoimainen ja kilpailukykyinen innovaatioympäristö, jossa yritysten on hyvä kasvaa, uudistua ja menestyä. Business Finland luo uutta kasvua auttamalla yrityksiä kansainvälistymään sekä rahoittamalla tutkimusta ja innovaatioita sekä yrityksissä että tutkimusorganisaatioissa.

Business Finlandin työkaluina ovat tutkimus- ja innovaatiorahoitus sekä neuvonta, sparraus ja verkottaminen. Business Finlandin työkaluina ovat tutkimus- ja innovaatiorahoitus sekä neuvonta, sparraus ja verkottaminen. Käytettävissä on kotimaisen ja kansainvälisen verkoston osaaminen ja näkemys. Business Finland kannustaa aktiivisesti yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita osaamisen uudistamiseen teemavalinnoillaan. Teemavalinnat ovat maailmalla tunnistettuja merkittäviä kasvun ajureita, jotka avaavat suomalaisyrityksille vientimahdollisuuksia tulevaisuudessa. Business Finlandilla on kaikkiaan 40 toimipistettä maailmalla ja 16 toimipistettä Suomessa.

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

25


Business Finlandilla on kasvun ja viennin edistämisen lisäksi tärkeä tehtävä maailmanluokan ekosysteemin rakentamiseksi Suomeen. Sen yhtenä työkaluna on teema- ja ohjelmatoiminta. Business Finland on valinnut teemoja eli aihe- tai liiketoimintaalueita, joihin pitkäjänteisesti investoimalla uskotaan saatavan aikaiseksi kansantaloudellisesti merkittäviä asioita. Näillä valituilla teemaalueilla toteutetaan eri aikajänteiden toimenpiteitä: monivuotisten ohjelmien lisäksi käynnistetään nopeita pop-up-kokeiluja ja erilaisia kiihdyttämisen teemakampanjoita. Business Finland -palvelut tukevat yrityksiä kansainvälistymisen eri vaiheissa:

› Rahoitus: tarjoaa rahoitusta tutkimukseen,

tuotekehitykseen ja monenlaiseen liiketoiminnan kehittämiseen. › Verkostot: helpottaa viennin kasvussa, nopeuttaa kansainvälistymistä ja auttaa verkostoitumisessa. › Mahdollisuuksien tunnistaminen: auttaa selvittämää ja testaamaan liiketoiminnan mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla. › Kehittäminen ja uusiutuminen: auttaa yrityksiä kehittämään kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla sekä innovaatioihin perustuvaa vientiä. › Kansainvälistyminen ja kasvaminen: yritysten sparraaminen kumppaneiden, asiantuntijoiden ja verkostojen löytämiseksi ympäri maailmaa. › Liiketoiminnan skaalaaminen: auttaa kaatamaan bisneksen kasvun raja-aitoja ja laajentamaan toimintasi skaalaa. Business Finlandin sivuilta voit tilata maksusta mm. laivausn. Laivaus sisältää 190 maan tiedot tuontirajoituksista, vapaakauppasopimuksista, vaadittavista asiakirjoista ja erityistodistuksista, asiakirjojen laillistamisesta, tuotteiden pakkaus- ja merkintämääräyksistä, muista erityisvaatimuksista sekä tavaranäytteiden lähettämisestä. Tutustu lisää: www.businessfinland.fi www.exportfinland.fi/laivauskasikirja

26

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS


4

KOLMANNEN SEKTORIN PALVELUNTARJOAJAT Satakuntalaisista järjestötoimijoista yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tavoitteita tukevat muun muassa Satakunnan ja Rauman kauppakamarit, Satakunnan yrittäjät ry ja sen paikallisyhdistykset (Porin Yrittäjät ry ja Rauman Yrittäjät ry) sekä Satakunnan Matkailuyrittäjät ry.

SATAKUNNAN JA RAUMAN KAUPPAKAMARIT Rauman ja Satakunnan kauppakamarit ovat elinkeinoelämän vaikuttajaorganisaatioita, jotka tarjoavat jäsenistölleen koulutus-, tiedotus- sekä neuvontapalveluita ja ovat mukana edistämässä alueen eri toimijoiden verkostoitumista yrityselämän kehittämiseksi. Kauppakamarit myöntävät ulkomaankaupan asiakirjoja, joita tarvitaan Euroopan alueen ja vapaakauppasopimusten ulkopuolisten maiden vientiin, sekä neuvovat ulkomaankauppaan liittyvissä asioissa. Kauppakamarien valiokunnissa on tarjolla vertaistukea kansainvälistymiseen. Kauppakamarit järjestävät kansainvälisen kaupan koulutuksia ja tarjoavat yhteyksiä kansainvälistymispalveluja tarjoaviin tahoihin Satakunnassa. Satakunnan ja Rauman kauppakamarit ovat osa kansainvälistä kauppakamariverkostoa (ICC).

Kauppakamarit myöntävät ulkomaankaupan asiakirjoja, sekä neuvovat ulkomaankauppaan liittyvissä asioissa. Kauppakamarit järjestävät kansainvälisen kaupan koulutuksia ja tarjoavat yhteyksiä kansainvälistymispalveluja tarjoaviin tahoihin.

Tutustu lisää: www.rauma.chamber.fi www.sata.chamber.fi

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

27


SATAKUNNAN YRITTÄJÄT RY

Tutustu lisää: www.satakunnanyrittajat.fi www.raumanyrittajat.fi

Suomen Yrittäjien aluejärjestö, Satakunnan Yrittäjät on noin 4 600 jäsenellään Satakunnan suurin elinkeinoelämän etujärjestö. Jäsenyritysten työllistävä vaikutus Satakunnassa on yli 23 500 henkilöä. Jäsenistöstä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Yrittäjien monipuoliset neuvontapalvelut auttavat jäsenistöä maksutta muun muassa laki-, työsuhde- ja verotusasioissa. Kaikille yrittäjille avoin maksuton omistajanvaihdosneuvonta on apuna, mikäli yrittäjä on myymässä yritystään tai on kiinnostunut yrityksen ostamisesta. Omistajanvaihdosneuvonta kattaa myös sukupolvenvaihdokset, ja niihin liittyvän neuvonnan. Hankintaneuvonta kannustaa ja opastaa yrittäjiä osallistumaan julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin ja tekee yhteistyötä julkisten hankintojen hankinnoista vastaavien tahojen kanssa.

Tarjoamme yrittäjille monipuolisia neuvontapalveluja laki-, työsuhde- ja verotusasioissa. Neuvontapalveluissa yrittäjiä auttaa kattava yhteistyöverkosto. Tutustu lisää neuvontapalveluihin: www.yrittajat.fi/satakunnan-yrittajat/a/satakunnanyrittajat/palvelut-jasenille/neuvontapalvelut Myös Satakunnan Yrittäjien mentoritoiminta on avointa kaikille yrittäjille, yrittäjäksi aikoville ja vaikkapa opiskelijoille. www.mentorisi.fi -sivustolla voit löytää itsellesi sopivan mentorin tietyllä osaamisalueella. Mentoroinnissa kokemusperäisen tiedon jakaminen on arvokasta sekä mentorille että mentoroitavalle. Rauman Yrittäjät ry tarjoaa alueensa yrittäjille yrityksen kehittämiseen ja oman toiminnan sparraamiseen Yrityskummipalvelua maksutta. Yrittäjänä saat kummilta tukea yrityksesi ja sen ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien hahmottamisessa. Yrityskummit ovat kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liikeelämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen henkilöverkosto, www.yrityskummit.fi. Yrityskummi kulkee yrittäjän rinnalla, tarjoaa vertaistukea ja toisen näkökulman esillä olevaan haasteeseen.

28

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

SATAKUNNAN MATKAILUYRITTÄJÄT RY Matkailun merkitys Satakunnassakin on kasvussa, vaikka se pienin askelin eteneekin. Monissa kunnissa on jo ymmärretty matkailun merkitys kunnan elinvoimalle, mutta työtä riittää vielä. Satakunnan Matkailuyrittäjät haluaa olla mukana matkailun merkityksen kasvattamisessa. Matkailu on elinkeino eikä pelkkää puuhastelua.

Edistää matkailualan yleisiä toimintaedellytyksiä. Satakunnan Matkailuyrittäjät ry:n tavoitteena on edistää satakuntalaisten matkailuyrittäjien yhteistoimintaa, toimia maakunnan yrittäjien edunvalvojana, edistää yhteistyötä kuntien ja matkailuyrittäjien välillä ja edistää matkailualan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistyksen ydintavoitteena on yhdistää Satakunnassa toimivat matkailuyritykset ja kotimaan matkailun kohdentaminen Satakuntaan unohtamatta kansainvälisiä matkailijoita. Yhdistys käyttää markkinointinimenään Visit satakuntaa, joka löytyy nettisivuina ja muissa sosiaalisen median kanavissa. Tarkoituksena on laajentaa Visit Satakunnan tunnettuutta sekä kotimaisille että ulkomaisille matkailijoille. Satakunnan Matkailuyrittäjät ry:n vuoden 2018 puheenjohtaja Terja Wahlbergin mukaan yhdistys tarjoaa tällä hetkellä matkailuyrittäjille näkyvyyttä Visit Satakunta -sivustolla ja muissa sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi yhdistys osallistuu erilaisille matkailuaiheisille messuille 1-2 kertaa vuodessa. Satakunnan Matkailuyrittäjät ry tekee läheistä yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulun ja heidän matkailuhankkeiden kanssa välittäen jäsenistölle tietoa mm. matkailuhankkeiden järjestämistä koulutuksista. Tutustu lisää: www.visitsatakunta.fi


5

SATAKORKEA – SATAKUNNAN KORKEAKOULULAITOS Liiketoimintansa kasvua ja kansainvälistymistä suunnitteleva yrittäjä voi saada tukea tavoitteisiinsa alueen korkeakouluilta. Satakunnan korkeakoululaitoksen eli Satakorkean yhteistyössä ovat mukana Porin yliopistokeskuksessa toimivat Turun yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston yksiköt sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu, Diakoniaammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos. Alueellisen osaamiskeskittymän tavoitteena on muun muassa edistää maakunnan henkistä yhtenäisyyttä, nostaa väestön koulutustasoa ja työllisyysastetta, sekä tukea aluekehitystä.

PORIN YLIOPISTOKESKUS Porin yliopistokeskuksen tavoitteena on kasvattaa alueen koulutustasoa, edistää kansainvälistymistä ja akateemista yrittäjyyttä. Porin yliopistokeskus on 2 000 opiskelijan, 170 asiantuntijan ja neljän yliopiston muodostama, verkostomaisesti toimiva monitieteinen tiede- ja taideyhteisö. Yliopistokeskuksessa toimii neljä yliopistoa, joiden Porin yksiköissä tehdään tutkimusta seuraavilla tieteenaloilla:

› Aalto-yliopisto: taide ja media › Tampereen teknillinen yliopisto: tekniikka ja talous › Tampereen yliopisto: sosiaalitieteet › Turun yliopisto: kauppatieteet, kulttuuri, merenkulku, lääketiede

Porin yliopistokeskus edistää yritysyhteistyötä monin tavoin. UCPori Klubi luo uusia tutkimus- ja kehittämiskumppanuuksia satakuntalaisyritysten kanssa ja edistää akateemista yrittäjyyttä sekä

valmistuvien maisterien ja diplomi-insinöörien työllistymistä Satakuntaan. Klubin toimintamuotoja ovat muun muassa teemabrunssit, pulmaperjantait sekä yritysvierailut. Klubiin kuuluminen on maksutonta eikä sido eikä velvoita siihen kuuluvia mitenkään. Lue lisää: www.ucpori.fi/klubi Porin yliopistokeskuksen täydennyskoulutustarjonta antaa mahdollisuuden vahvistaa henkilöstön osaamista työssäkäynnin ohella tai osana työtä. Yritykset voivat myös ilmoittaa opiskelijoille avoinna olevista työpaikoista tai tarjolla olevista opinnäytetyöaiheista Satakunnan korkeakoulujen yhteisellä lomakkeella. Tutustu lisää: www.ucpori.fi

TURUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEA KOULUN PORIN YKSIKKÖ Yksi Porin yliopistokeskuksen toimijoista on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Tutkintokoulutuksen lisäksi asiantuntija- ja

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

29


Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö on koordinoinut Growing Your Business -verkostoa vuosina 2016–2018. Lisäksi yksikössä on parhaillaan menneillään monia yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen liittyviä hankkeita.

Kuva: Mikko Viitapohja

Tutustu lisää: www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/pori

tutkimuspalveluja kohdistetaan liike-elämän, yhteisöjen ja julkisen sektorin organisaatioiden tarpeisiin. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö tarjoaa myös valmennusta ja konsultointia yrityskohtaisina toteutuksina. Tärkeintä on, että osallistujat saavat valmennuksesta oikeita eväitä organisaationsa, liiketoimintansa ja työyhteisönsä hyvinvoinnin vahvistamiseen. Asiakaskohtainen koulutus voi olla henkilökohtaista lähiopetusta, pienryhmien valmennusta ja työpajoja, koko henkilökunnalle suunnattuja luentoja tai johdon coachausta ja tukemista.

Asiantuntija- ja tutkimuspalveluja, valmennusta ja konsultointia sekä yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen liittyviä hankkeita.

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Satakunnan ammattikorkeakoulu, SAMK, toimii neljällä paikkakunnalla: Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä. Opiskelijoita on kaikkiaan noin 6000 ja henkilökuntaa 400. Kansainvälisiä opiskelijoita Satakunnan ammattikorkeakoulusta löytyy noin 250. SAMK on profiloitunut teollisuuskorkeakouluksi painottaen uudistumista, vientiosaamista ja työvoiman toimintakykyä. Vahvuusaloina ovat automaatio ja teollisuus, merenkulku sekä ikääntyvien palvelut. Satakunnan ammattikorkeakoulu sisältää neljä osaamisaluetta: hyvinvointi ja terveys, logistiikka ja meriteknologia, palveluliiketoiminta sekä teknologia. Kokonaisuutena SAMK on kampuksineen laajaalaisen osaamisen keskittymä, josta yrittäjä voi löytää tarvitsemansa osaajan ja tekijän yhteistyöhön. Liiketoiminnan kasvussa ja kansainvälistämisessä yrittäjä voi käyttää muun muassa yrityskiihdyttämön tai Apparaatin palveluja. SAMKin opiskelijaprojektit käynnistyvät toimeksiannosta. Ne toteutetaan tiimissä opettajan ohjauksessa ja ne ovat osa oppimista. Apparaatin tarkoituksena on toimia linkkinä korkeakouluopiskelijoiden ja yritysten välillä. Apparaatissa opiskelijat jalostavat yritysten tuote- ja palveluideoita monimuotoiseksi ja innovatiiviseksi toiminnaksi. Yhteistyön muotoina toimivat Tuotekehityspaja, IdeaPaja, IdeaDrill ja Proto Garage. Tutustu lisää: www.samk.fi/tyoelama-ja-tutkimus/ SAMKin suora linja yrityksille: (02) 623 4800.

Yksikön erityisosaaminen liittyy mm. johtamiseen, organisointiin ja työhyvinvointiin, johdon laskentatoimeen ja taloushallintoon sekä markkinointiin. Yksikkö toteuttaa valmennusta myös tietotekniikan ja sosiaalisen median hyödyntämisessä.

30

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS


Growing Your Business -verkosto keskittyi ensisijaisesti informaation levittämiseen aikaisempien tutkimusten tunnistamien kasvua rajoittavien tekijöiden osalta. Informaatiota tarjosivat kunkin teeman alueelliset asiantuntijat, jotka samalla tulivat tutummiksi yrittäjille. Kasvun tärkeimmäksi tekijäksi on tunnistettu yrittäjän halu, tahtotila ja rohkeus kasvattaa liiketoimintaa. Yrityksen toimintaympäristö voi joko edistää tai hidastaa kasvua. Esimerkiksi markkinoiden dynaamisuus tarkoittaa sitä, että mahdollisuus kasvuun syntyy yleisestä sosiaalisesta, poliittisesta, teknologisesta tai taloudellisesta muutoksen tilasta. Kasvua rajoittavat myös resurssien (ihmiset, pääomat) vähäisyys sekä puutteet osaamisessa, muun muassa myynnissä ja markkinoinnissa, digitalisaation ratkaisujen hyödyntämisessä, johtamisessa tai kohdemarkkinoiden kielen ja kulttuurin tuntemuksessa. Myös tarvittavien verkostojen ja kumppaneiden puute voi olla kasvua rajoittava tekijä. Ennen kaikkea yrityksen tuotteen tai palvelun tulee olla kunnossa ja kilpailukykyinen. Verkostotapaamisten ja työpajojen lisäksi hankkeen lopussa mahdollistettiin vuoden 2018 Nordic Business Forumin huipputasoisten puheenvuorojen seuraaminen ensimmäistä kertaa suorana lähetyksenä Porin yliopistokeskuksessa. Lisäksi hanke toteutti yhteistyötä muiden vientihankkeiden kanssa sekä Porissa että Raumalla. Saadut kokemukset, tilaisuuksien esitykset ja muu aineisto, kuten tämä opas, tallennettiin www.satamittari.fi -sivustolle, jossa ne ovat hyödynnettävissä myös hankkeen päätyttyä. Hankkeen aikana toteutettiin yrityksille alueellinen kasvu- ja kansainvälistymiskysely (2017). Enemmistö kyselyyn vastanneista satakuntalaisista yrityksistä tavoitteli kasvua jollakin tasolla, joko osittain aktiivisesti (42,9 %) tai aktiivisesti (39,7 %). Kuitenkaan enemmistö näistä vastaajista (42,9 %) ei ollut kiinnostunut liiketoiminnan kansainvälistämisestä. Kasvu- ja kansainvälistymiskyselyn tuloksena tuli esille, että yrittäjät kokevat liiketoimintansa toimintaympäristön monin tavoin haasteelliseksi. Vaikka kiristyvä kilpailu kuulostaa haastavalta, kannattaa muistaa, että muutos avaa myös uusia mahdollisuuksia. Mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii aktiivista otetta, ennakkoluulotonta asennetta ja rohkeutta kasvaa. Kun yrittäjä tekee päätöksen kasvaa ja kehittyä, on ensimmäinen ja monella tavoin isoin kasvun este ylitetty. Kuuntele: Liiketoimintaympäristön haasteellisuudesta ja siihen vastaamisesta kertovat ajatuksiaan Rock My Business Oy:n luova toimitusjohtaja Janne Rauhalan, Tactic Games

Growing Your Business -verkosto on tuonut esille, että Satakunnassa on saatavilla monipuolisesti palveluja kasvun tueksi. Tarvittavien verkostojen ja yhteistyökumppaneiden etsiminen onkin usein tarpeellista – yksin ei tarvitse kaikkea tehdä ja osata! Kuuntele: Haaslahti Oy:n toimitusjohtaja Mikko Haaslahti kertoo podcastissaan yrityksensä kasvusta pitkäjänteisellä työllä ja tuotekehityksellä sekä yhteistyöllä. Liiketoiminnan kansainvälistäminen sisältää monenlaisia toimintamuotoja. Se alkaa kuitenkin usein tuonnin tai viennin avulla. Myöhemmin voi tulla ajankohtaiseksi myös muut kansainvälistymisen vaihtoehdot, kuten oman yksikön perustaminen ulkomaille, alihankinta, sopimusvalmistus, lisensiointi, franchising, projektitoiminta tai esim. sopimusjohtaminen. Liiketoiminnan kansainvälistämisen voidaan kuitenkin katsoa alkavan jo kotimarkkinoilla, joilla luodaan perusedellytykset kansainvälistymiselle. Kansainvälistyminen vie aikaa ja se tapahtuu asteittain, vientimaa- tai alue sekä toiminto kerrallaan. Pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää – yrityksen, erehdyksen ja onnistumisen kautta työ palkitsee!

YHTEENVETO

Oppaan kuvaus alueen toimijoista ei ole kaiken kattava, vaan kasvun ja kansainvälistymisen asiantuntijoita löytyy enemmänkin. Lisäksi on olemassa monia valtakunnallisesti toimivia palveluja, joista ovat esimerkkeinä Kasvu Open, Boardio sekä Binder. Yritykset voivat myös kansainvälistää liiketoimintaansa suoraan uusien kansainvälisten toimintamuotojen, esimerkiksi joukkorahoituksen, keinoin.

Oy:n operatiivinen johtaja Olli Kivelän ja Fiblon Oy:n varatoimitusjohtaja Anne Ekbergin podcasteissaan.

6

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö toteutti Growing Your Business -verkostohankkeen vuosina 2016–2018. Hanke toteutettiin yhteistyössä lukuisten alueen toimijoiden kanssa, ja joista enemmistö on esitelty tässä oppaassa. Tämä kasvu- ja kansainvälistymisopas kuvaa hankkeessa syntynyttä satakuntalaista verkostoa, mutta samalla se mallintaa osaltaan myös muitakin vastaavanlaisia alueellisia verkostoja ympäri Suomea. Growing Your Business -verkostohankkeen toteuttaja kiittää kaikkia mukana olleita yhteistyötahoja panoksestanne tässä tärkeässä ja yhteisessä tavoitteessamme! Maakunnan yritysten kasvu- ja kansainvälistymiskehityksen vahvistaminen on avain yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden rakentamiseen.

KUUNTELE PODCAST:

Rock My Business Oy:n luova toimitusjohtaja Janne Rauhala kertoo kasvusta rohkealla ja ennakkoluulottomalla asenteella. soundcloud.com/growingyourbusiness

KUUNTELE PODCAST:

Haaslahti Oy:n toimitusjohtaja Mikko Haaslahti kertoo kasvusta pitkäjänteisellä työllä ja tuotekehityksellä sekä yhteistyöllä. soundcloud.com/growingyourbusiness

KUUNTELE PODCAST:

Tactic Games Oy:n operatiivinen johtaja Olli Kivelä kertoo kasvusta ennakko-luulottomalla ja rohkealla asenteella sekä innovatiivisuuden ja verkostojen avulla. soundcloud.com/growingyourbusiness

KUUNTELE PODCAST:

Fiblon Oy:n varatoimitusjohtaja Anne Ekberg kertoo kasvusta työnilon ja kokeilukulttuurin avulla. soundcloud.com/growingyourbusiness

LIIKETOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTÄMISEN OPAS

31


Taitto: Mainostoimisto KMG Turku

Profile for utu37

Liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistämisen opas, case Satakunta  

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön koordinoiman Growing Your Business -verkostohankkeen toimittama julkaisu.

Liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistämisen opas, case Satakunta  

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön koordinoiman Growing Your Business -verkostohankkeen toimittama julkaisu.

Profile for utu37
Advertisement