Page 1

All
about
Photos
 3

Levels
 1. All
about
Basic
 2. All
about
Advance
 3. All
about
Professional
 
 1.
All
about
Basic


1. Basic
Compact
Digital
Camera
(
BCD
)


2‐2‐2‐2‐2‐2‐2
 :
4000
baht

14
hours
/
Minimum
3
people
 2. Basic
Photography


(
BP
)

3‐3‐3‐3‐3‐3‐3


 :
7000
baht

21
hours

/
Minimum
3
people
 3. Basic
Composition


(
BC
)
3‐3‐3‐3‐3‐3‐3

 :
8000
baht

21
hours

/Minimum
3
people
 4. Basic
Lighting
Theory
(
BLT)3‐3‐3‐3‐3‐3‐3


 :
8000
baht

21
hours

/
Minimum
3
people

 5. Basic
Lighting
People

(
BLP
)


3‐3‐3‐3‐3‐3‐3 :
8000
baht

21
hours

/
Minimum
3
people
 6. Basic
Lighting
Studio


(
BLS
)


3‐3‐3‐3‐3‐3‐3 :
8000
baht

21
hours

/
Minimum
3
people
 7. Basic
Digital
Retouching
(
BDR
)
3‐3‐3‐3‐3‐3‐3

 :
8000
baht

21
hours

/
Minimum
3
people 2.
All
about
Advance


1. Advertising
Photography
(
AP
)

3‐3‐3‐3‐3‐3‐3 :
12000
baht
21
hours/Minimum
3
people
 2. Portrait
Photography
(
PP
)
3‐3‐3‐3‐3‐3‐3 :
12000
baht
21
hours/Minimum
3
people
 3. Fashion
Photography
(
FP
)
3‐3‐3‐3‐3‐3‐3


 :
12000
baht
21
hours/Minimum
3
people
 4. Still
Life
Photography

(
SLP
)
3‐3‐3‐3‐3‐3‐3


 :
12000
baht
21
hours/Minimum
3
people
 5. Advance
Retouching

(
AR
)
3‐3‐3‐3‐3‐3‐3

 :
12000
baht
21
hours

/
Minimum
3
people
 3. All
about
Professional
 


1. Professional
Advertising
Photography

(
PAP
)


3‐3‐3‐3‐4‐5‐4

 :
18000
baht
25
hours

/Minimum
3
people
 2. Professional
Portrait
Photography
(
PPP
)


3‐3‐3‐3‐4‐5‐4

 :
18000
baht
25
hours

/Minimum
3
people
 3. Professional
Fashion
Photography
(
PFP
)


3‐3‐3‐3‐4‐5‐4


 :
18000
baht
25
hours

/Minimum
3
people
 
 
 
 1 Basic
Compact
Digital
Camera
(
BCD
) [2‐2‐2‐2‐2‐2‐2]


:4000
baht

14
hours
Level
:
Beginner
 


เวลาเรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง จำนวน 7 ครั้ง รวม 14 ชั่วโมง

เป็นการเรียนรู้การถ่ายภาพเบื้องต้น ผู้เรียนสามารถนำกล้องทุกประเภท มาใช้ในชั้นเรียนได้ เหมาะสำหรับทุกท่านที่เริ่มจับกล้อง หรือไม่คุ้นเคยกับการใช้กล้อง ใช้วิธีการสอนเชิงอธิบายในทฤษฎี ด้วยคำพูดง่ายๆ และฝืกปฏิบัติในชั้นเพื่อทำให้เห็นผล มีการออกไปถ่ายนอกสถานที่เพื่อฝึกการแก้ปัญหา เฉพาะหน้า ครั้งที่ 1 รู้จักกับกล้อง ตำแหน่ง ปุ่มฟังก์ชั่น โหมดการทำงานเบื้องต้น ครั้งที่ 2 รู้จักกับความไวแสง ความไวชัตเตอร์และการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ครั้งที่ 3 รู้จักกับรูรับแสงและความชัดของภาพ ครั้งที่ี 4 รู้จักกับเลนส์และผลของภาพ ที่เกิดจากเลนส์ขนาดต่างกัน ครั้งที่ 5 รู้จักกับการวัดแสงและค่าการรับแสง ครั้งที่ี 6 รู้จักกับการจัดองค์ประกอบภาพ ครั้งที่ี 7 ทบทวนและประเมินผล 
 2


Basic
Photography


(
BP
)
 


[3‐3‐3‐3‐3‐3‐3]
:
7000
baht

21
hours

Level
:
Beginner

 เป็นการเรียนรู้พื้นฐานการถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับผูท้ ี่ต้องการถ่ายภาพอย่างจริงจัง โดยผู้เรียนจะต้องนำ กล้องดิจิตอลแบบ DSLR ( Digital Single Lens Reflect ) มาใช้ในชั้นเรียน เหมาะสำหรับทุกท่านที่เริ่มใช้กล้อง มีกล้อง DSLRตัวแรกในชีวิต หรือเคยศึกษาพื้นฐานการใช้กล้องด้วยตนเอง แล้วไม่เข้าใจ สอนโดยการอธิบาย บทเรียนด้วยคำพูดง่ายๆ ประกอบสไลด์บรรยาย ฝืกปฏิบัติ ทดลองในชั้น รวมทั้งการออกไปถ่ายภาพนอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคการถ่ายภาพ เปลี่ยนเรื่องยุ่งยาก ให้เข้าใจง่าย เปลี่ยนทัศนคติในการถ่ายภาพ ให้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ครั้งที่ 1 กล้อง : ทำความรู้จักปุ่ม ตำแหน่ง ฟังก์ชั่นเบื้องต้น ครั้งที่ 2 เคลื่อนไหว : ทำความรู้จักกับความไวแสง ความไวชัตเตอร์และการถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบต่างๆ ครั้งที่ 3 ชัดเจน : ทำความรู้จักกับรูรับแสง การโฟกัส และการควบคุมความชัดของภาพ ครั้งที่ี 4 เลนส์ : ทำความรู้จักกับเลนส์และผลของภาพที่เกิดจากเลนส์ขนาดต่างกัน ครั้งที่ 5 แสง : ทำความรู้จักกับค่าการรับแสงและการวัดแสง ครั้งที่ี 6 เฟรม : ทำความรู้จักกับการจัดองค์ประกอบภาพและนำเสนอภาพ ครั้งที่ี 7 พรีวิว : ถ่ายภาพนอกสถานที่ Field Trip

3.
Basic
Composition
(
BC
)
 [3‐3‐3‐3‐3‐3‐3]
:

8000
baht

21
hoursLevel
:
Basic
 
 เป็นการเรียนรู้หลักการขององค์ประกอบศิลป์ขั้นต้น ที่ใช้ในการถ่ายรูป เพื่อให้ได้มุมมอง จังหวะ รูปทรง เนื้อหา ของภาพถ่ายที่งดงาม ตามทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลปะ ที่ประยุกต์สำหรับการถ่ายภาพ ทฤษฎีเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ถ่ายภาพควรเรียนรู้ เพื่อจะได้นำไปปรับใช ้หรือหลีกเลี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดสูตรสำเร็จ ที่ตายตัวเกินไป เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ถ่ายภาพมาบ้าง หรือเคยเรียนถ่ายภาพมาก่อน เพราะการจัดองค์ประกอบได้ดีนั้น ควรที่จะรู้พื้นฐานการควบคุมกล้องได้บ้าง โดยผู้เรียนจะใช้กล้องดิจิตอล DSLR ( Digital Single Lens Reflect ) ในชั้นเรียนร่วมกับแสงธรรมชาติ ใช้การอธิบายด้วยคำพูดง่ายๆประกอบสไลด์ บรรยายภาพ ฝึกฝนการจัดองค์ประกอบจากหุ่นนิ่ง และออกไปถ่ายภาพนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิค การถ่ายภาพ สร้างความสนุกสนานให้กับการเรียน ครั้งที่ 1 Basic Composition of Photography Review : ทบทวนหลักการเบื้องต้นของการจัดองค์ประกอบศิลป์ ครั้งที่ 2 พื้นฐาน : Basic -

The case for composition

-

The rules / The golden section ,The rule of thirds , Dynamic symmetry

-

Viewpoint


-

Perspective + Perspective Lens

-

Appearance of space

-

Scale

ครั้งที่ 3 ทัศนธาตุ : Formal elements -

Point /Point and optical lines

-

Line / The meaning of lines , Diagonals ,Curves, Leading lines

-

Shape /Dominance of size and tone , Succulent triangle , Negative Shape

-

Form / Shape plus toneTexture /Angle and quality of light , Grain and noise

-

Pattern

-

Tone / High-key ,Normal , Low

-

Color

ครั้งที่ี 4 ที่ว่าง : Organising space -

Frames / Location in the frame, Size in the frame , Cosposition in-camera , Square format , Panoramic format , Frames within frames

-

Balance / Symmetry and reflection

-

Appearance of space /Depth of field , Foreground and Background

ครั้งที่ 5 ช่วงเวลา : Organising time -

Time Passing

-

Moments

-

The decisive moment

-

Sequences

ครั้งที่ี 6 ความเป็นตัวตน : Originality -

Developing your own view /Explore, Isolate , Organise ,Work the subject ,Humour

-

Contrasts

-

Imbalance

-

Cropping

ครั้งที่ี 7 การนำไปใช้: Application


-

Landscape

-

Still life

-

Portrait

-

Documentary

-

Figure

-

Advertising

-

Fine art

4.
Basic
Lighting
Theory
(
BLT
)
 [3‐3‐3‐3‐3‐3‐3]
:

8000
baht

21
hours

Level
:
Basic
 เป็นการเรียนรู้ความเข้าใจแสงและหลักการจัดแสงเบื้องต้น เหมาะสำหรับทุกท่านที่ใช้กล้องดิจิตอล เป็นแล้ว ต้องการเรียนรู้เรื่องแฟลชและการจัดแสงเพิ่มเติม โดยผู้เรียนจะใช้กล้องดิจิตอล DSLR ( Digital Single Lens Reflect ) ในชั้นเรียน ร่วมกับแสงธรรมชาติและแฟลชประยุกต์ ( Compact Flash) สอนด้วยการ อธิบายบทเรียนด้วยคำพูดง่ายๆ ประกอบสไลด์บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ทดลองในชั้นจนเข้าใจ มีการออกไปถ่ายภาพ นอกสถานที่ เพื่อฝึกฝนทักษะและเทคนิคการถ่ายภาพในบรรยากาศที่แตกต่าง เปลี่ยนความกลัวในการใช้แฟลช ให้เป็นความสนุกสนานในการถ่ายภาพ

ครั้งที่ 1 รู้จักแสง : แสงต่อเนื่อง แสงแฟลช คุณลักษณะทั้ง 6 ของแสง ทิศทาง แสงแข็ง แสงนุ่ม ครั้งที่ 2 คุณลักษณะแสง : ค่าความเข้ม ความสว่างของแสง Brightness , ค่าความเปรียบต่างของแสง Contrast และสี Color , การสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของแสงที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ( Bluesphere) ครั้งที่ 3 รู้จักแฟลช : ชนิดของแฟลช ความสัมพันธ์ของแฟลชกับรูรับแสงและความไวชัตเตอร์ การควบคุม แสงแฟลช แบบ Manual Auto หรือ TTL ค่าความแรงของแฟลช Guide Number ครั้งที่ี 4 เล่นกับแฟลช: การเบานซ์แฟลช การใช้ชัตเตอร์ช้าเพื่อสัมพันธ์กับแฟลช ( Slow Sync) การ Fill Flash การถ่ายภาพรับประกาศนียบัตร Grip & Grin ครั้งที่ 5 แฟลชในที่ร่ม : การถ่ายรูปภายในอาคาร โดยใช้ไฟแฟลชเปรียบเทียบ แสงแข็ง แสงนุ่ม ครั้งที่ี 6 เเฟลชกลางแจ้ง : Field Trip การใช้แฟลชเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของฉากหลัง ( Drop Ambient ) การใช้แฟลชสร้างแสงขอบข้าง ( Rim Ambient ) ครั้งที่ี 7 แฟลชในโลเคชั่น : Field Trip การใช้อุปกรณ์เสริมกับแฟลช เมื่อถ่ายภาพนอกสถานที่ ( Key Shifting)


5.
Basic
Lighting
People
(
BLP
)
 [3‐3‐3‐3‐3‐3‐3]
:

8000
baht

21
hoursLevel
:
Basic
 เป็นการเรียนรู้การถ่ายภาพบุคคลเบื้องต้น ตั้งแต่มุมกล้อง การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การจัดท่าทางของแบบ การโพสท่า การจัดแสงเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพคน และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนต่อในคลาสพอร์ทเทรต หรือแฟชั่น โดยผู้เรียนจะใช้กล้องดิจิตอล DSLR ( Digital Single Lens Reflect ) ในชั้นเรียน ร่วมกับแสงธรรมชาติ แฟลชประยุกต์ ( Compact Flash) และสตูดิโอแฟลช ด้วยวิธีการสอนที่ใช้คำพูดง่ายๆในการอธิบายบทเรียน ประกอบสไลด์บรรยายภาพ แนะนำช่างภาพที่น่าสนใจทุกสัปดาห์ ฝึกปฏิบัติทั้งในชั้นเรียนและออกไปถ่ายภาพนอกสถานที่ เพื่อฝึกฝนทักษะและเทคนิคการถ่ายภาพ สร้างความสนุกสนานให้กับการเรียน ครั้งที่ 1 แบบ: มุมกล้อง ตำแหน่งศีรษะ ลำตัว การจัดวางมืิอ เท้า การโพสท่า Outdoor Posing ช่างภาพถ่ายภาพบุคคล 1 ครั้งที่ 2 แสง : แสงต่อเนื่อง แสงแฟลช คุณลักษณะทั้ง 6 ของแสง ทิศทาง แสงแข็ง แสงนุ่ม ค่าความเข้ม ความสว่างของแสง Brightness , ค่าความเปรียบต่างของแสง Contrast และสี Color การใช้แฟลชขนาดเล็ก และสตูดิโอแฟลช กับการถ่ายภาพบุคคลเบื้องต้น ช่างภาพถ่ายภาพบุคคล 2 ครั้งที่ 3 กล้อง : การเลือกใช้เลนส์ ชัตเตอร์สปีด และรูรับแสง เพื่อผลของการถ่ายภาพบุคคล ช่างภาพถ่ายภาพบุคคล 3 ครั้งที่ี 4 การจัดแสงบุคคล: Lighting Pattern แบบแผนการจัดไฟขั้นพื้นฐาน 4 แบบ การแก้ไขข้อบกพร่องของบุคคล แฟลชขนาดเล็ก และสตูดิโอแฟลช ช่างภาพถ่ายภาพบุคคล 4 ครั้งที่ 5 แสงธรรมชาติ : การถ่ายรูปบุคคลภายในอาคาร การใช้แสงหน้าต่าง การถ่ายรูปบุคคลภายนอก การใช้อุปกรณ์กรองแสง สะท้อนแสง Field Trip 1 ครั้งที่ี 6 การประยุกต์แสง : การใช้แสงธรรมชาตฺิร่วมกับแสงแฟลชในการถ่ายภาพบุคคล Field Trip2 ครั้งที่ี 7 แฟลชในโลเคชั่น : การใช้อุปกรณ์เสริมกับแฟลช เมื่อถ่ายภาพนอกสถานที่ Resting Athlete และ Flash at sunset Field Trip3


 attappap_course_11_revised  

attappap_course_11_revised