Page 1

Ý

Á

UÉÆÃ ¥

Á§ ±Àv

rU ÀȵÀÚ C ÀgÀ d£Àä ®P

±ÀvÁ§Ý ¸ÀägÀuÉ

‘PÀ«UÀ¼À PÀ«’ GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

1


2

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018


¢Ã¦Û

zÀjzÁæ£ï ¨sÀgÀ PË£ÉÛÃAiÀÄ £À ¸ÀªÀÄÈzÁÞ£ï PÀzÁZÀ£À | ªÁå¢üvÀ¸ËåµÀzsÀA ¥ÀxÀåA ¤ÃgÉÆÃUÀ¸Àå QªÀi˵ÀzsÉÊB || - ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ “ªÀĺÁgÁd! ¥ÀæeÁgÀPÀëPÀgÀ UÀªÀÄ£À PÉÃA¢æÃPÀÈvÀªÁVgÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ DvÀð-¢Ã£ÀgÀ ªÉÄïÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÀA¥À£ÀßgÀ ªÉÄî®è. OµÀzsÀ-¥ÀxÁå¢UÀ½AzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ PÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀjUÉà ºÉÆgÀvÀÄ DgÉÆÃUÀåªÀAvÀjUÀ®è.” JµÉÖà £ÁUÀjPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉzÀgÀÆ fêÀ£Á£ÀÄPÀÆ®ªÀAavÀgÀ zÉÆqÀØ ªÀUÀð EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. §ºÀıÀÀB EzÀÄ ¥ÀæPÀÈw¤AiÀĪÀÄ. CAvÀºÀ DvÀðgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÀ®è. ºÉZÀÄѪÀÄA¢ GzÁ¹Ã£ÀgÁVgÀÄvÁÛgÀµÉÖ. ¸ÀAªÉÃzÀ£À²Ã®gÁzÀªÀgÀÄ PÀµÀÖzÀ°ègÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÉÆqÀ£É zÀ櫹©qÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ £ÉgÀ«UÉ zsÁ«¸ÀÄvÁÛgÉ, vÀ«ÄäAzÁzÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÁxÀðPÀå PÀAqÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. PÀqÀ° D£ÀAzïPÀĪÀiÁgï JA§ vÀgÀÄt¸ÀdÓ£À «±ÁR¥ÀlÖt ªÀÄÆ®zÀªÀgÁV FUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¹ÜgÀUÉÆArgÀĪÀ L.n. GzÉÆåÃV. FUÉÎ K¼ÀÄ ªÀµÀð »AzÉ MªÉÄä ¸ÀÄvÁÛqÀ®Ä zÉÆqÀØ¨É¯É ¥ÁæAvÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. C°è MAzÀÄ ¸ÀPÁðjà ±Á¯É. ¨É¼ÀUÉÎ ±Á¯Á¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄUÀgÉ®è ¤AwzÀÝgÀÄ. EzÀÝQÌzÀAvÉ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ d£À ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÀĹzÀÄ©zÀÝgÀÄ. ¸ÀÄvÀÛ°£ÀªÀgÀÄ G¥ÀZÀj¸ÀĪÁUÀ w½zÀzÀÄÝ - D ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÀ¹zÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è §A¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀ PÀÄlÄA§¹Üw ºÁVvÀÄÛ. D£ÀAzïgÀªÀjUÉ £ÉÆêÀÅ vÀqÉAiÀįÁUÀ°®è. ±Á¯Á ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀjUÉ ºÉýzÀgÀÄ - “E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ªÁgÀzÀ¯ÉÆèAzÀÄ ¢£À CµÀÆÖ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ £Á£ÀÄ G¥ÁºÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ.” »ÃUÉ DgÀA¨sÀUÉÆAqÀ G¥ÁºÁgÀzÁ£À¸ÉêÉAiÀÄ°è EvÀgÀ C£ÉÃPÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ PÉÊeÉÆÃr¹zÀgÀÄ. ªÁgÀzÀ DgÀÆ ¢£ÀPÉÌ ¸ÉÃªÉ «¸ÀÛj¹vÀÄ. £ÉÆÃqÀÄ£ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉ F ¸ÉêÁ-‘¸ÁAPÁæ«ÄPÀ’ £ÉgÉAiÀÄ ±Á¯ÉUÀ½UÀÆ f¯ÉèUÀ½UÀÆ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ DAzsÀæ ªÀĺÁgÁµÀÖç ºÀjAiÀiÁuÁ ¥À²ÑªÀħAUÁ¼ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ºÀgÀrvÀÄ! ²æøÀvÀå¸Á¬Ä C£ÀߥÀÆtð læ¸ïÖ JA§ £Áå¸À K¥ÀðnÖvÀÄ. ªÁ®AnAiÀÄgÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¸ÁܤPÀgÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ ¸ÀºÀPÀj¹zÀgÀÄ. E¢ÃUÀ 1500PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ±Á¯ÉUÀ¼À°è F ¸ÉêÁPÁAiÀÄð £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. £Áå¸ÀªÀÅ G¥ÁºÁgÀzÁ£ÀªÀ®èzÉ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ±ËZÁ®AiÀÄ ¤ªÀiÁðt, §qÀºÀÄqÀÄUÀjUÉ «zÁåyðªÉÃvÀ£À, PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ½UÀÆ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛj¹zÉ. D£ÀAzïPÀĪÀiÁgï ¨Á®åzÀ°è «±ÁR¥ÀlÖtzÀ D¸ÀÄ¥Á¹£À°è ¸ÀvÀå¸Á¬Ä ¸ÉêÁ¸À«Äw £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉêÁPÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÄÝzÉà CªÀgÉƼÀV£À ¸ÉêÉÇÃvÁìºÀPÉÌ ¥ÉÆõÀPÀªÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝzÀÄ. ¯ÉÆÃPÀzÀ°è zÀĵÀÖPÀÆlUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉzÀAvÉ ¸ÀdÓ£ÀPÀÆlUÀ¼ÀÆ ¨É¼ÉAiÀħ®èªÀÅ - JA§ÄzÀPÉÌ ªÉÄð£ÀzÀÄ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ zÀȵÁÖAvÀªÀ®èªÉ?

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

3


4

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ

- ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ, ±ÁAw¥ÀªÀð, CzsÁåAiÀÄ 274

"GvÁÜ£À JAzÀgÉ GvÁìºÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð²Ã®vɬÄAzÀ D®¸ÀåªÀ£ÀÄß UÉ®è¨ÉÃPÀÄ. PÀÄvÀPÀðªÀ£ÀÄß ¹zÁÞAvÀzÀ zÀÈqsÀvɬÄAzÀ JzÀÄj¹ UÉ®è¨ÉÃPÀÄ. C¢üPÀ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß ªÀiË£À¢AzÀ UÉ®è¨ÉÃPÀÄ. »ªÀÄäwÛ¤AzÀ ©üÃwAiÀÄ£ÀÄß »A¢PĄ̀ÉÃPÀÄ." K¦æ¯ï 2018 ¸ÀA¥ÀÄl 53, ¸ÀAaPÉ 7 UË|| ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

J¸ï.Dgï. gÁªÀĸÁé«Ä

ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

£Á. ¢£ÉÃ±ï ºÉUÉØ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

PÁPÀÄAeÉ PÉñÀªÀ ¨sÀlÖ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ

GvÁÜ£À læ¸ïÖ

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560 019 080-26612732

utthana1965@gmail.com

ªÀÄÄzÀæt

gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄ PÉA¥ÉÃUËqÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

560 019

080-26612730 rmudrana@gmail.com

¥ÀwæPÉ «£Áå¸À

ªÀĺÉÃAzÀæ r. ¸ÀAaPÉ PÀ¯Á«zÀgÀÄ:

¸ÀĪÀtð ªÉAPÀlæªÀÄt ¨sÀmï gÀWÀÄ¥Àw ±ÀÈAUÉÃj «dAiÀIJæà £ÀlgÁeï VjzsÀgÀ PÁPÀð¼À ªÁ¶ðPÀ ZÀAzÁ ©r¥Àæw:

PÁªÉÃj gÁf-¸ÀÆvÀæ

¼ÉzÀ MAzÀÄ zÀ±ÀPÀ¢AzÀ PÀUÀÎAmÁV £É£ÉUÀÄ¢UÉ ©¢ÝzÀÝ PÁªÉÃj £À¢¤ÃgÀ ºÀAaPÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÉ PÀ¼ÉzÀ ¥sɧÄæªÀj 16gÀ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ wÃ¥ÀÄð vÁvÁÌ°PÀªÁVAiÀÄAvÀÆ vÉgÉ J¼ÉzÀAvÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ. G½¹zÀ ©rUÁ¸ÀÄ ¯Á¨sÀzÀ ¯ÉPÀÌPÉÌ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉA§ ¸ÁªÀÄwAiÀÄAvÉ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ºÀ¢£Á®Æ̪ÀÄÄPÁÌ®Ä n.JA.¹. ‘¯Á¨sÀ’ªÁVzÉ. EzÀPÀÆÌ «ÄV¯ÁV PÁªÉÃjPÉƼÀîzÀ CZÀÄÑPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀzÀ «¸ÀÛgÀuÉUÉ EzÀÝ ¥Àæw§AzsÀPÀ ¤ªÁgÀuÉAiÀiÁVzÉ. ºÁ° wæð¤AzÁV vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ¸À°è¹zÀÝ ºÀ®ªÀÅ ªÀÄ£À«UÀ¼ÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¸À°èPÉAiÀiÁVzÀÝ £ÁåAiÀiÁAUÀ¤AzÀ£É CfðAiÀÄÆ UÀvÁxÀðªÁVªÉ. ¥ÀæªÀÄÄRªÁV PÁªÉÃjªÀÄÆ®zÉÝà DzÀ 10 n.JA.¹.AiÀĵÀÄÖ CAvÀdð®zÀ ®¨sÀåvÉ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁrUÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀUÉƼÀî®Ä PÁgÀt«®è. AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÁzÀzÀ°è G¨sÀAiÀÄjUÀÆ £ÀÆgÀPÉÌ £ÀÆgÀgÀµÀÄÖ ¸ÀAvÀÈ¦Û zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ «gÀ¼À. F wæð£À¯ÁèzÀgÀÆ CµÉÖ. MAzÀÄ ‘¤ÃgÀÄ ¤ªÀðºÀuÁ ªÀiAqÀ°’ gÀa¸ÀĪÀAvÉ PÉÃAzÀæ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ DzÉñÀzÀ §UÉUÉ KPÀªÀÄvÀ«®è. CzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ gÉÊvÀªÀ®AiÀÄUÀ¼ÀªÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÉ CzÀjAzÀ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀzÉAzÀÆ CzÀÄ ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉà G¨sÀAiÀÄgÁdåUÀ¼ÀÆ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀzÀ vÀlÄÖªÀÅzÀ£ÀÄß ¤ªÁj¸À§ºÀÄzÉAzÀÆ £ÁåAiÀÄvÀdÕgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. K£Éà DzÀgÀÆ ¸ÀzÀåPÀÌAvÀÆ ªÀÄzsÀåªÀĪÀiÁUÀðzÉÝ£ÀߧºÀÄzÁzÀ wÃ¥Àð£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀ £ÁåAiÀĦÃoÀPÀÆÌ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀgÀ ªÁzÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ªÀÄAr¹zÀ ªÀQîvÀAqÀPÀÆÌ ªÀAzÀ£É ¸À®ÄèvÀÛzÉ.

$. 220/-

(CAZɪÉZÀÑ ¸ÉÃj)

$. 20-00 GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

5


vÉgÉ vÉgÉzÀAvÉ ¥ÀæZÀ°vÀ

8

¨ÁåAPï ºÀUÀgÀt J¸ï.Dgï.Dgï.

UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀ d£Àä±ÀvÁ§Ý ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ

10

CrUÀgÀ PÁªÀå

JAzÉAzÀÆ £À¼À£À½¸ÀĪÀ PÉAzÁªÀgÉ JZï. qÀÄArgÁeï

PÀ«-¸Á»w ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛçdÕ

«±ÉõÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À

30

qÁ| PÉ.«. wgÀĪÀįÉñï

‘C¥Àà £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀévÀAvÀæ ªÀåQÛUÀ¼À£ÁßV ¨É¼É¹zÀgÀÄ’ qÁ| ¥ÀæzÀÄåªÀÄß CrUÀ ¤ªÉâvÁ ¸ÁzsÀð±ÀvÁ§Ý ¸ÀägÀtªÀiÁ°PÉ - 6

¸ÀªÀiÁeÉÆÃfÓêÀ£ÀzÀ ªÀĺÁ©üAiÀiÁ£À - J¸ï.Dgï.Dgï.

¸ÀägÀuÉ

76

gÁªÀĨsÀPÁÛUÉæøÀgÀ UÁ£À«±ÁgÀzÀ ©qÁgÀA PÀȵÀÚ¥Àà «zÁé£ï J¸ï. ±ÀAPÀgï

6

GvÁÜ£À

16

K¦æ¯ï 2018

92

UÁA¢üÃAiÀÄ CxÀð±Á¸ÀÛç - 11

98 DyðPÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ

¥ÉÆæ| JA.JA. UÀÄ¥ÀÛ


60 ªÀÄ£É-ªÀiÁ¤¤ zÉêÀjUÀÆ ºÉÆmÉÖQZÁÑUÀĪÀAvÉ ¦æÃw¬ÄAzÀ §zÀÄQ©r! DgÀw ¥ÀlæªÉÄ

66 DqÀÄA¨ÉÆ® D JgÀqÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ !

¤ÃªÀÇ §gɬÄj...

zÀÄ.UÀÄ. ®PÀëöät

‘GvÁÜ£À'zÀ ¥ÀÄlUÀ¼À°è ¤ÃªÀÇ §gÉAiÀħºÀÄzÀÄ;

PÀxÉUÀ¼ÀÄ / gÀ¸ÁAiÀÄ£À 40 ¨ÉÃgÀÄ ªÀÄtÄÚUÀ¼À fêÀAiÀiÁ£À (§ºÀĪÀiÁ¤vÀ PÀxÉ) gÉñÁä ¨sÀmï

48 ºÀÄ®è §AiÀÄ°£ÉƼÀÄ ºÀƪÀ ºÀÄqÀÄPÀ ºÉÆgÀlªÀ£ÀÄ (PÀxÉ) J.Dgï. ±ÀĨsÁ

70 gÁdPÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¸Àå (gÀ¸ÁAiÀÄ£À)

qÁ. PÉ. dUÀ¢Ã±À ¥ÉÊ

84 ¤µÀÌøw (PÀxÉ) ©.J£ï. ±À²QgÀuï

PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ 28 £É£À¥ÀÄUÀ¼É ºÁUÉ

UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀ

83 JgÀqÀÄ avÀæUÀ¼ÀÄ n.JA. gÀªÉÄñÀ

 PÀxÉ, PÀªÀ£À, ºÀ¤UÀªÀ£À, «Ä¤PÀxÉ, ®°vÀ ¥Àæ§AzsÀ,

ºÁ¸Àå¯ÉÃR£À, QgÀÄ£ÁlPÀ, zsÁgÁªÁ», ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£À, ZÁgÀt, avÀæ§gÀºÀ, ªÀiÁzÀj UÁæªÀÄ, ±Á¯É, ªÀåQÛ ºÁUÀÆ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ¯ÉÃR£À, gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw, zÉñÀ¥ÉæêÀĪÀżÀî §gÀºÀ, ªÀåAUÀåavÀæ, £ÀUɺÀ¤ »ÃUÉ J®è vÀgÀºÀzÀ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀluÉUÁV PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ.  ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw, »jªÉÄUÀ¼À£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåzÀ PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄļÀî §gÀºÀUÀ½UÉ DzÀåvÉ.  ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ J®è §gÀºÀ/avÀæUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀA¨sÁªÀ£É EgÀÄvÀÛzÉ.  £ÀÄr CxÀªÁ §gÀºÀ vÀAvÁæA±ÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß utthana1965@gmail.com EªÉÄÃ¯ï «¼Á¸ÀPÉÌ CxÀªÁ PɼÀUÉ w½¹zÀ «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ½¹PÉÆr.  §gÀºÀ, avÀæUÀ¼ÀÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀgÉ ¯ÉÃRPÀjUÉ MAzÀÄ wAUÀ¼ÉƼÀUÉ w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¹éÃPÀÈvÀªÁzÀgÉ ¥ÀævÉåÃPÀ w½ªÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÁV, §gÀºÀzÀ MAzÀÄ bÁAiÀiÁ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä°è ElÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ.  C£ÀĪÁ¢vÀ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅ¢zÀÝ°è ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀgÀ C£ÀĪÀÄw¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÀºÀzÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀÄ.  §gÀºÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¤ªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¨sÁªÀavÀæ ºÁUÀÆ QgÀÄ¥ÀjZÀAiÀĪÀÇ EgÀ°.  ¤ªÀÄä §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß F «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹:

¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

‘GvÁÜ£À' ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ PÉA¥ÉÃUËqÀ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560019

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

7


¨ÁåAPï ºÀUÀgÀt £À J¸ï.Dgï.Dgï.

8

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

ªÀÄä ¸ÁªÀðd¤PÀ fêÀ£ÀzÀ°è zÀPÀëvÉUÉ ºÉ¸ÀgÁzÀ ¸ÀA¸ÁܸÀªÀÄƺÀUÀ¼À°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀÄzÀÄ ¨ÁåAQAUï ªÀåªÀ¸ÉÜ. ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À£ÀÄß d£ÀgÀÄ UËgÀªÀ¢AzÀ PÁtÄvÁÛgÉ. EzÀPÉÌ ºÉÆð¹zÀgÉ ¸ÀPÁðjà E¯ÁSÉUÀ¼ÀÆ EµÀÄÖ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß UÀ½¹PÉƼÀî¯ÁV®è; CªÀÅUÀ¼ÀzÀÄ ¥Á¼ÉUÁjPÉAiÀĵÉÖ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è MªÉÆäªÉÄä ¨ÁåAQAUï PÉëÃvÀæzÀ°è CªÀåªÀºÁgÀ £ÀqÉzÁUÀ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ «µÁzÀUÉƼÀÄîvÁÛgÁzÀgÀÆ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À §UÉUÉ d£ÀgÀ «±Áé¸ÀPÉÌ zsÀPÉÌ §gÀzÀÄ. ¥ÀAeÁ¨ï £Áå±À£À¯ï ¨ÁåAQ£À ºÀ®ªÀÅ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ±Á«ÄïÁV ¤ÃgÀªï ªÉÆâ JA§ ªÀdæªÁå¥Áj ¨ÁåAQUÉ gÀÆ. 11,343 PÉÆÃnAiÀĵÀÄÖ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ


¥ÀæZÀ°vÀ SÁ¸ÀV ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä DªÀ±ÀåPÀvÉUÉ «ÄÃjzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸Á®ªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, D ºÉZÀÄѪÀjAiÀÄ£ÀÄß gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, GvÀÛgÉÆÃvÀÛgÀ F ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ‘£Á£ï¥Àgï¥sÁ«ÄðAUï C¸Émïì’ JAzÀÄ ¯ÉQ̹ w¯ÁAd° PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ - EªÉ®è gÁeÁgÉÆõÀªÁVAiÉÄ £ÀqÉ¢ªÉ. PÀ¼ÉzÀ ¥sɧÄæªÀj wAUÀ¼À DgÀA¨sÀzÀ°è ¨É¼ÀQUÉ §AzÀÄ d£ÀjUÉ DWÁvÀ vÀA¢zÉ. ªÀAZÀ£ÉAiÀÄ CUÁzsÀvÉAiÀĵÉÖ vÀ¼ÀªÀļÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ F CªÀåªÀºÁgÀ §AiÀįÁUÀ®Ä K¼ÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ ¢ÃWÀðPÁ® »rzÀzÀÄÝ ºÉÃUÉA§ÄzÀÄ. ¤ÃgÀªï ªÉÆâAiÀÄ D¨sÀgÀt ªÁå¥ÁgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ «zÉñÀUÀ¼À°è ¨ÁåAPÀÄUÀ½AzÀ ¸Á® ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀ±Àå«zÀÝ C¢üPÀgÀt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß (¯Élgïì D¥sï CAqÀgïmÉÃQAUï) ¸ÀAªÁ¢ DzsÁgÀUÀ¼Éà E®è¢zÀÝgÀÆ ¥ÀAeÁ¨ï £Áå±À£À¯ï ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄA§¬Ä ±ÁSÉ ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¤ÃqÀÄvÀÛ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ F ªÀµÀðzÀ DgÀA¨sÀzÀ®èµÉÖ C¢üPÁjUÀ¼À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §AzÀÄ CªÀåªÀºÁgÀzÀ ¸ÉÆáÃlªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨ÁåAPï WÉÆÃmÁ¼ÀUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀªÉãÀ®è. jdªïð ¨ÁåAPï 1949gÀ°è WÀnvÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀµÀÄÖªÀÄnÖ£À ¤AiÀÄAvÀæt §A¢vÁzÀgÀÆ DUÁUÀ JqÀªÀlÄÖUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀzÀÄÝAlÄ. £É£À¥ÁUÀĪÀ CAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ: 1961gÀ PÉÃgÀ¼ÀzÀ ¥À¯Á¬Ä ¨ÁåAPï ªÀÄļÀÄUÀqÉ (d£ÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ‘PÀ¯Á¬Ä ¨ÁåAPï’ J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ), 1998gÀ UÉÆèç¯ï læ¸ïÖ ¨ÁåAPï CªÀ¸Á£À, ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ. JµÉÖà ©V ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÀÆ C£ÉÊwPÀvÉAiÀÄ£Éßà zÀAzsÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀªÀgÀÄ C¥ÀªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQAiÀiÁgÀÄ. ¥ÀAeÁ¨ï £Áå±À£À¯ï ¨ÁåAPï ºÀUÀgÀt PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃa¸ÀĪÁUÀ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ JzÀÄgÁUÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ: (1) ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¤ÃgÀªï ªÉÆâ zÉÆÃagÀĪÀ ºÀtªÉµÀÄÖ, PÁUÀzÀ¥ÀvÀæUÀ¼À°è ¸ÀÆavÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ JµÀÄÖ? (2) ¨ÁåAQ£À DqÀ½vÀªÀUÀðzÀ°èAiÉÄ CªÀåªÀºÁgÀ £ÀqÉ¢zÉAiÉÄ, CxÀªÁ £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ vÁAwæPÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀªÉ? (3)

¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÁgÀÄ? (4) PÉÃAzÀæ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ SÁvÉUÉ ªÀiÁ»w EgÀ°®èªÉ? (5) PÀ¤µÀ× K¼ÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀqÉ¢zÀÝ F CPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀ UÀªÀÄ£ÀPÀÆÌ §gÀ¢zÀÄÝzÀÄ ºÉÃUÉ? (6) ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À DAvÀjPÀ ¨sÀzÀævÁªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°èAiÉÄ £ÀÆå£ÀvÉUÀ¼ÀÄ EªÉAiÉÄ? (7) DrlgÀÄUÀ½AzÀ C¥ÀgÁzsÀ £ÀqÉ¢zÉAiÉÄ? (8) ¨ÁåAQAUï£ÀAvÀºÀ ©VªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß M§â vÀ¯ÉªÀiÁ¹zÀ ªÁå¥Áj G®èAX¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ? (9) ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À DªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉAiÉÄ? Fa£À PÁ®zÀ°è «±ÉõÀªÁV ¸ÀPÁðjà ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À°è CªÀåªÀºÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è (ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀ»ªÁlÄUÀ¼ÀÆ aAvÀ¤ÃAiÀÄ) ¥ÀÄ£À«ðªÀıÉðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛªÀAvÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À DªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉAiÉĤ¸ÀÄvÀÛzÉ. (2011gÀ°è ¤ÃgÀªï ªÉÆâ¬ÄAzÀ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëPÉÌ gÀÆ. 98 PÉÆÃn G¥ÁAiÀÄ£À zÉÆgÉwvÉÛAzÀÄ ªÀzÀAw EzÉ.) SÁ¸ÀV ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä DªÀ±ÀåPÀvÉUÉ «ÄÃjzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸Á®ªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, D ºÉZÀÄѪÀjAiÀÄ£ÀÄß gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, GvÀÛgÉÆÃvÀÛgÀ F ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ‘£Á£ï-¥Àgï¥sÁ«ÄðAUï C¸Émïì’ JAzÀÄ ¯ÉQ̹ w¯ÁAd° PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ - EªÉ®è gÁeÁgÉÆõÀªÁVAiÉÄ £ÀqÉ¢ªÉ. CªÀÅUÀ¼À ºÉÆgÉ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ vÉjUÉzÁgÀgÀ ºÉUÀ® ªÉÄïÉ. ªÀAZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß JA¢UÁzÀgÀÆ £ÀÆgÀPÉÌ £ÀÆgÀgÀµÀÄÖ vÀ¦à¸À¯Á¢ÃvÉ JA§ÄzÉà ±ÀAPÁ¸ÀàzÀ. DzÀgÀÆ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ¸ÀPÀëªÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð DUÀ¯ÉèÉÃPÁVzÉ.

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

9


PÀ« JA. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀgÀ d£Àä±ÀvÁ§Ý ªÀµÀð EzÀÄ (d£À£À: 18.2.1918gÀAzÀÄ PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀzÀ ªÉÆUÉÃjAiÀÄ°è). CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåPÉÌ ºÉƸÀvÉÆAzÀÄ zÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ £ÉÃvÁgÀ; PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¸ÀÆPÀëävÉUÉ, ¸Á»vÀå «ªÀıÉðUÉ ºÉƸÀ zÀȶÖAiÀÄ£ÀÆß, ¥Àæ§ÄzÀÞvÉAiÀÄ£ÀÆß ¤ÃrzÀªÀgÀÄ. ‘£ÀªÀåPÁªÀå’ J£ÀÄߪÀ ºÉƸÀ¢±ÉUÉ ZÁ®£É ¤ÃrzÀ CrUÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå¯ÉÆÃPÀzÀ°è MAzÀÄ §UÉAiÀÄ PÁæAwUÉ ªÀÄÄ£ÀÄßr §gÉzÀªÀgÀÆ ºËzÀÄ. CxÀð¥ÀÇtð £ÀªÀåPÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀ CrUÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÀwÛgÀzÀ §AzsÀĪÁV CªÀgÉÆqÀ£É MqÀ£Ál ºÉÆA¢zÀÝ JZï. qÀÄArgÁeï CªÀgÀÄ ¸ÁAzÀ©üðPÀªÁV ‘GvÁÜ£À’PÉÌAzÉà §gÉzÀ ¯ÉÃR£À E°èzÉ.

JAzÉAzÀÆ £À¼À£À½¸ÀĪÀ PÉAzÁªÀgÉ

EAzÀÄ PÉAzÁªÀgÉAiÀÄÄ £À¼À£À½¹ zÁjAiÀÄ° UÀAzsÀzËvÀt ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀPÉ ªÀÄAzÀªÀiÁgÀÄvÀ«gÀ° ªÀÄjzÀÄA© EgÀ° D£ÀAzÀ«gÉ CwyUÀ¼À PÀgÉAiÀĨÉÃPÉ?

JZï. qÀÄArgÁeï hanigarike@gmail.com

10

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

EzÀÄ £Á£ÀÄ N¢zÀ CrUÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼À°è ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÀzÀÄ ¥ÀoÀåªÁVvÀÄÛ. FUÀ CrUÀgÀÄ ºÀÄnÖ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÁVªÉ. CªÀgÀÄ PÁ®£À ªÀÄÄgÀ°AiÀÄ PÀgÉUÉ NUÉÆlÄÖ E°ègÀĪÀÅzÀ£Éß®è ©lÄÖ E®èzÀªÀgÀ £ÁrUÉ £ÀqÉzÀÄ 26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¢ªÉ. DzÀgÀÆ CªÀgÀ PÁªÀåzÀ PÉAzÁªÀgÉ £À¼À£À½¸ÀÄvÀÛ¯Éà EzÉ; EAzÀÆ PÀÆqÀ PÁªÀå¦æAiÀÄjUÉ UÀAzsÀzËvÀtªÀ£ÀÄß Gt§r¸ÀÄvÀÛ¯Éà EzÉ. EzÀPÉÌ PÁgÀt CªÀgÀ PÁªÀåzÀ C£À£ÀåvÉ. £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÁªÀågÀZÀ£É DgÀA©ü¹zÀ CrUÀgÀÄ PÉAzÁªÀgÉ, ªÉÆúÀ£À ªÀÄÄgÀ° ªÀÄÄAvÁzÀ C£ÉÃPÀ ZɮĪÁzÀ


ªÀµÀð

®P

UÆ É Ã¥ Á

Ý Á§

CrUÀgÀ d£Àä±Àv ÀȵÀÚ

±ÀvÁ§Ý ¸ÀägÀuÉ

¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÀÝgÀÄ. ¦. PÁ½AUÀgÁªï ºÁrzÀ “C¼ÀĪÀ PÀqÀ¯ÉƼÀÆ vÉð §gÀÄvÀ°zÉ £ÀUÉAiÀÄ ºÁ¬Ä zÉÆÃt” ªÀÄvÀÄÛ gÀvÀߪÀiÁ¯Á ¥ÀæPÁ±ï CªÀgÀ UÁAiÀÄ£ÀzÀ°è “AiÀiÁªÀ ªÉÆúÀ£À ªÀÄÄgÀ° PÀgɬÄvÀÄ zÀÆgÀ wÃgÀPÉ ¤£ÀߣÀÄ” FUÀ®Æ £Á£ÀÄ DUÁUÀ PÉüÀĪÀ £À£Àß ªÉÄaÑ£À ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼ÀÄ. CrUÀgÀÄ EAxÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀßµÉÖ §gÉ¢zÀÝgÀÆ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÁªÀåzÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÀ«UÀ¼À ¸Á°£À°è ¤®ÄèwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ CªÀjUÉ ºÁUÉ ¤®ÄèªÀÅzÀÄ, ¤AvÀ ¤ÃgÁV ¥ÁaUÀlÄÖªÀÅzÀÄ EµÀÖ«gÀ°®è. CªÀgÉƧ⠪ÀĺÀvÁÛ÷éPÁAPÉëAiÀÄ PÀ«AiÀiÁzÀÝjAzÀ vÀªÀÄUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁVzÀÝ DgÁªÀĪÀ®AiÀĪÀ£ÀÄß (PÀA¥sÀmïð gÉhÆãï) ©lÄÖ “£ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁjPÀqÉUÉ wgÀÄV¸À¨ÉÃqÀ PÀtÚ ºÉÆgÀ½¸À¨ÉÃqÀ” JAzÀÄ

£ÀªÀåPÁªÀåªÉA§ PÀ£ÀßqÀzÀ°è CzÀĪÀgÉUÉ AiÀiÁgÀÆ vÀĽAiÀÄzÀ ºÉƸÀºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ. ºÁUÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ¯Éà CrUÀgÀÄ NªÀð ªÀiÁUÀð¥ÀæªÀvÀðPÀ PÀ« C¤ß¹PÉÆAqÀgÀÄ. F ¤zsÁðgÀ DPÀ¹äPÀªÀ®è. ºÉƸÀvÀ£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀ §AiÀÄPÉ CªÀgÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀªÀ£ÀUÀ¼À°è C®è°è PÁtÄwÛvÀÄÛ. ¤zÀ±Àð£ÀPÉÌ F ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. ZÀAzÀæ¸ÀÆAiÀÄðgÀ £ÉgÀ«¤AzÉ ¨É¼ÀUÀĪÀ½Ã ªÀ¸ÀÄAzsÀgÉUÀzÉAzÀÄ §ºÀÄzÉÆà ¸ÀéAiÀÄA¢Ã¥ÀPÀvÉ! CªÀjªÀgÀ £ÀÄrUÀ¼À£ÀÄ PÀzÀÄÝ ªÀÄgÀÄ£ÀÄrUÉÆqÀĪÀ zɸÉUÀ¼ÉÃ, ¤ªÀÄUÉAzÀÄ §ºÀÄzÀÄ, «ÄøÀ®Ä ¤£ÀzÀ? (£À£Àß £ÀÄr) GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

11


§AqÁAiÀÄ PÁªÀåzÀ C§âgÀzÀ°è CrUÀgÀ £ÀªÀåPÁªÀå nÃPÉUÉ M¼ÀUÁ¬ÄvÀÄ. CrUÀgÀ£ÀÄß §AqÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ fêÀ«gÉÆâü JAzÀgÀÄ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ CrUÀgÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß NzÀ¨ÉÃPÉ , ¨ÉÃqÀªÉ? - JA§ ¸ÀA¢UÀÞzÀ°èzÁÝUÀ ¥ÀÄ£ÀB CrUÀgÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀAvÉ , CªÀgÀ PÁªÀåzÀ «©ü£Àß DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ «ªÀıÀðPÀ Q.gÀA. £ÁUÀgÁeï. ºÉƸÀvÀ£ÀzÀ ªÀÄÈzÀÄUÀA©üÃgÀ gÀhÄAPÁgÀ E¼ÉAiÀÄUÀ®ªÀ£ÀÄ «ÄrzÀÄ ªÉƼÀUÀÄwgÀ°! (§AiÀÄPÉ) ºÉƸÀºÁ¢AiÀÄ£ÀÄ »rzÀÄ £ÀqÉAiÀÄtÚ, ªÀÄÄAzÉ! ºÉƸÀfêÀ, ºÉƸÀ¨sÁªÀ, ºÉƸÀªÉÃUÀ¢AzÉ. ºÀ¼ÉºÁ¢ £ÀqÉUÀ°ªÀªÀgÉUɪÀÄUÉ ¸ÁPÀÄ; §°ªÀÅzÀPÉ, £À°ªÀÅzÀPÉ ºÉƸÀºÁ¢ ¨ÉÃPÀÄ! (ºÉƸÀºÁ¢) ºÀÄqÀÄQzÀgÉ EAxÀ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ E£ÀßµÀÄÖ ¹UÀÄvÀÛªÉ. CªÀjVAvÀ »A¢£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À PÀ«UÀ¼ÀAvÉ CrUÀgÀÆ PÀÆqÁ gÀÆrü¬ÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁUÀðzÀ¯Éè vÀÈ¥ÀÛgÁV “EµÉÖ ¸ÁPÉAzÀÄ” E¢ÝzÀÝgÉ, ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĸÀÜgÀÄ ¨ÉaѩüÀĪÀAvÉ £ÀªÀåPÁªÀåzÀ ‘ZÀAqÉ ªÀÄzÀݼɒAiÀÄ£ÀÄß ¨Áj¸ÀĪÀ C¥ÁAiÀÄPÁj ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ

12

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

PÉʺÁPÀÄwÛgÀ°®è. CªÀgÀ ªÀiÁw£À¯Éè ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ “gÀÆrüAiÀiÁzÀzÀÝgÀ M¼ÀºÉÆPÀÄÌ ¹rªÀĢݣÀ ºÁUÉ ¸ÉÆáÃn¹ CzÀ£ÀÄß C¸ÀÛªÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀzÉ ºÉƸÀPÁ®zÀ ºÉƸÀ §zÀÄQUÉ CvÀåUÀvÀåªÁzÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è.” ‘‘ºÁQlÖ ºÀ½UÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÉ樀 ©qÀzÉ’’ PÀ®Äè ªÀÄļÀÄîUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ºÉƸÀ ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä CAdzÉ ªÀÄÄ£ÀÄßVÎzÀÝjAzÀ¯Éà CªÀjUÉ PÁªÀåzÀ°è CªÀgÀzÉà DzÀ «²µÀÖ ‘C¸À®ÄPÀ¸ÀħĒ vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. £ÀªÀåPÁªÀåzÀ eÉÆvÉ £À£Àß ªÉÆzÀ® ªÀÄÄSÁªÀÄÄT £ÀqÉzÀzÀÄÝ 1972gÀ°è. DUÀvÁ£É J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ªÀÄÄV¹zÀÝ £Á£ÀÄ, £À£Àß ºÀÄlÆÖgÁzÀ ºÀnÖPÀÄzÀÄæ JA§ zÀ.PÀ.f¯ÉèAiÀÄ ºÀ½îAiÀÄ£ÀÄß CUÀ° PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀëtPÁÌV ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èzÀÝ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÉÝ. CtÚ ¸Á»vÁå©üªÀiÁ¤AiÀiÁVzÀÝjAzÀ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁQë, ¸ÀAPÀæªÀÄt ªÀÄÄAvÁzÀ ¸Á»wåPÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. CrUÀ, gÁªÀÄZÀAzÀæ±ÀªÀÄð, PÀA¨ÁgÀ, ¥Ánî, ¤¸Ágï, £ÁrUï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ £ÀªÀåPÀ«vÉUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼ÀÆ EzÀݪÀÅ. ¥ÀwæPÉUÀ¼À C£ÉÃPÀ ¥ÀÄgÀªÀtÂUÀ¼À°è £ÀªÀåPÀ«vÉUÀ¼Éà ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÀݪÀÅ. C°èAiÀĪÀgÉUÉ £Á£ÀÄ bÀAzÉÆçzÀÞªÁzÀ, ¥Áæ¸Á£ÀÄ¥Áæ¸ÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ªÀÄPÀ̼À PÀªÀ£À ºÁUÀÆ VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ N¢zÉÝ. MA¢µÀÄÖ ¥Áæ¸À§zÀÞªÁzÀ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÉÝ. EªÀÅUÀ½VAvÀ wÃgÁ ©ü£ÀߪÁzÀ ªÀÄÄPÀÛbÀAzÀ¹ì£À, ¥Áæ¸ÀUÀ½®èèzÀ, vÀÄAqÀj¹zÀ UÀzÀåzÀ ¸Á®ÄUÀ¼ÀAvÉ vÉÆÃgÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀåPÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ £À£ÀUÉ ¢V¯Á¬ÄvÀÄ. JµÀÄÖ ¨Áj N¢zÀgÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀA¥ÀÆtð CxÀð w½AiÀÄÄwÛgÀ°®è. CxÀðªÁUÀ°®è JAzÀgÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß zÀqÀØ£ÉAzÀÄ w½zÀÄPÉƼÀÀÄzÉA§ CAfPÉ! ºÀ½î¬ÄAzÀ §AzÀ £À£ÀUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÉA§ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr «¥ÀjÃvÀ UÁ§j, DvÀAPÀ, ¨sÀAiÀÄ GAmÁVvÀÄÛ. £ÀªÀåPÁªÀåªÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ UÁ§jAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. £ÀªÀå PÀ«vÉUÀ¼À §UÉÎ C£ÀAvÀªÀÄÆwð, f.JZï. £ÁAiÀÄPÀ, JA.f. PÀȵÀÚªÀÄÆwð ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ §gÉzÀ ¥ÀÄlUÀlÖ¯É «ªÀıÉð N¢zÀgÀÆ CzÀgÀ ¸ÁégÀ¸Àå UÉÆvÁÛUÀÄwÛgÀ°®è. DzÀgÀÆ £Á£ÀÄ CrUÀgÀ PÀªÀ£À¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß,


±ÀvÁ§Ý ¸ÀägÀuÉ

zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ ¨ÉïÁrAiÀÄ ‘PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ’zÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÉÇAzÀgÀ°è CrUÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ; PÀĽwgÀĪÀªÀgÀ°è §®UÀqɬÄAzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÄ.². ºÀjzÁ¸À ¨sÀlÖgÀÄ ®APÉñÀgÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀvÀézÀ°è ¥ÀæPÀlªÁVzÀÝ ‘CPÀëgÀ ºÉƸÀ PÁªÀå’zÀ°èzÀÝ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀoÀ »rzÀÄ N¢zÉ. «ªÀıÀðPÀgÀÄ vÀÄA¨Á ºÉÆUÀ¼ÀÄwÛzÀÝ CrUÀgÀ ªÀÄÄRå PÀ«vÉUÀ¼ÁzÀ ‘»ªÀÄVjAiÀÄ PÀAzÀgÀ’, ‘¨sÀÆ«ÄVÃvÀ’, ‘¨sÀÆvÀ’, ‘ºÀzÀÄÝ’, ‘ªÀzsÀðªÀiÁ£À’UÀ½VAvÀ ‘£À£Àß CªÀvÁgÀ’, ‘¥ÀĵÀà PÀ«AiÀÄ ¥ÀgÁPÀÄ’, ‘K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄwgÀÄ vÀªÀÄä’, ‘ºÀ¼ÉªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄA¢’, ‘¥ÁæxÀð£É’, ‘£ÉºÀgÀÆ ¤ªÀÈvÀÛgÁUÀĪÀÅ¢®è’, ‘ªÀÄÆ®PÀ ªÀĺÁ±ÀAiÀÄgÀÄ’, ‘¤£Àß UÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ’ ªÀÄÄAvÁzÀ CªÀgÀ «qÀA§£ÁvÀäPÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉZÀÄÑ EµÀÖªÁUÀÄwÛzÀݪÀÅ. £Á£ÀÄ NzÀÄwÛzÀÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ºÉ¨Áâ¼ÀzÀ PÀȶ PÁ¯ÉÃf£À°è JZï.J. gÁªÀÄPÀȵÀÚ JA§ EAVèµï ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀjzÀÝgÀÄ. ¸ÀévÀB ¯ÉÃRPÀgÁVzÀÝ CªÀgÀÄ «zÁåyðUÀ½UÁV MAzÀÄ PÁªÀåPÀªÀÄälªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹ CzÀPÉÌ ªÀÄÄRå CwyAiÀÄ£ÁßV CrUÀgÀ£ÀÄß PÀgɹzÀÝgÀÄ. CAzÀÄ CrUÀgÀÄ PÁªÀå gÀZÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ §ºÀ¼À ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÝgÀÄ. C£ÀAvÀgÀ £ÀqÉzÀ ¸ÀAªÁzÀzÀ°è £Á£ÀÄ CªÀjUÉ PÉ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÉÝ.

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À CªÀgÀ PÀZÉÃjUÉ §AzÀÄ DºÁ餹zÉ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ §gÀ¯ÉÆ¥Àà°®è. MvÁ۬ĹzÁUÀ “AiÀÄÆ ¥sÀƯï UÉmï Omï” JAzÀÄ ¨ÉÊzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ¨ÉøÀgÀ¢AzÀ £À£Àß CtÚ£À ¸ÉßûvÀgÁVzÀÝ ¸Á»w ¸ÀĪÀÄwÃAzÀæ £ÁrUÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV £ÀqÉzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß w½¹zÉ. CªÀgÀÄ “¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃqÀ. ¤£ÀUÉ £Á£ÀÄ ®APÉñÀ¤VAvÀ M¼ÉîAiÀÄ PÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÉÛãɔ JAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß CrUÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ vÀÄA¨Á CAfPɬÄAzÀ «zÁåyð¸ÀAWÀzÀ GzÁÏl£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉýPÉÆAqÁUÀ CrUÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ M¦àPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ¢£À gÉÊ°£À°è zsÁgÀªÁqÀPÉÌ §AzÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉƼÀî®Ä £Á£ÀÄ PÁ¯ÉÃf£À PÁj£À°è gÉʮĤ¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃVzÉÝ. DzÀgÉ CAzÀÄ EA¢gÁUÁA¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAdAiÀiï UÁA¢ü «ªÀiÁ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¤zsÀ£ÀgÁzÀ ¸ÀÄ¢Ý §AzÀzÀÝjAzÀ «zÁåyð¸ÀAWÀzÀ GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ gÀzÁݬÄvÀÄ.

1978gÀ°è £Á£ÀÄ zsÁgÀªÁqÀzÀ°è JA.J¹ì. (PÀȶ) NzÀÄwÛzÁÝUÀ «zÁåyð¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁVzÉÝ. ¸ÀAWÀzÀ GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ DUÀ vÀgÀÄtd£ÁAUÀPÉÌ ¦æAiÀÄgÁVzÀÝ ®APÉñÀgÀ£ÀÄß

CrUÀjAzÀ «zÁåyð¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß GzÁÏn¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À vÀ¦àºÉÆÃzÀzÀÝPÉÌ £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á ¨ÉøÀgÀªÁ¬ÄvÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß GzÉÝò¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ CªÀPÁ±À vÀ¦àºÉÆÃzÀzÀÝjAzÀ GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

13


ªÉÆUÉÃjAiÀÄ°è PÁj¤AzÀ E½AiÀÄÄwÛzÀÝ ºÁUÉ ¨sÁªÉÇÃzÉéÃUÀPÉÌ M¼ÀUÁzÀ Q.gÀA. “EzÀÄ dUÀwÛ£À ±ÉæõÀ× PÀ« NqÁrzÀ ªÀÄtÄÚ. E°è PÀĽvÀÄ CªÀgÀ PÁªÀå NzÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ £É®zÀ ªÉÄïÉAiÉÄà PÀĽvÀÄ©lÖgÀÄ. G¥ÁzsÀåjUÀÆ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉý , CrUÀgÀ MAzÀÄ PÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß PÉý Q.gÀA. ªÁí ªÁí JAzÀÄ vÀ¯ÉzÀÆUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß D ºÀ½îAiÀÄ d£ÀgÀÄ zÀÆgÀ¢AzÀ D±ÀÑAiÀÄðZÀQvÀgÁV £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ... CrUÀjUÀÆ ¤gÁ¸ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. JµÀÄÖ PÉýPÉÆAqÀgÀÆ £ÀªÀÄä ²PÀët ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɸÀ®Ä M¥Àà°®è. PÉÆ£ÉUÉ CrUÀgÉà MAzÀÄ G¥ÁAiÀÄ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. “ºÁ¸ÉÖ¯ï£À°è MAzÀÄ PÀqÉ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀÄ, £Á£ÀÄ C¯Éèà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛãɔ JAzÀgÀÄ. CªÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ £Á£ÀÄ ºÁ¸ÉÖ¯ï£À qÉʤAUï ºÁ¯ï£À°è MA¢µÀÄÖ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÉ. ªÉâPÉ, ªÉÄÊPï E®è¢zÀÝgÀÆ PÀÆqÁ CrUÀgÀÄ CzsÀð UÀAmÉ ¸ÉÆUÀ¸ÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. DUÀ zÉñÀzÀ°è vÀÄvÀÄð¥Àj¹Üw EvÀÄÛ. CrUÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨sÁµÀtzÀ°è EA¢gÁUÁA¢üAiÀÄ ¸ÀªÁð¢üPÁj zsÉÆÃgÀuÉ ºÁUÀÆ vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß RAr¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è

14

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

PÀĽwzÀÝ £À£Àß ¨É¤ßUÉÆAzÀÄ UÀÄ¢Ý “EªÀ£ÀÄ qÀÄAr-gÁd. ¤ªÀÄä°è ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ gÁd£ÉÃ. ¤ÃªÀÅ AiÀiÁjUÀÆ CAd¨ÁgÀzÀÄ” JAzÀÄ ¨sÁµÀt ªÀÄÄV¹zÁUÀ, C°è ¸ÉÃjzÀݪÀgÉ®è JzÀÄÝ ¤AvÀÄ ZÀ¥Áà¼É vÀnÖzÀÝgÀÄ. CAzÀÄ zsÁgÀªÁqÀzÀ°è G½zÀÄPÉÆArzÀÝ CrUÀgÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¢£À CªÀgÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄAvÉ PÀ« PÀt«AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ f.©. eÉÆöAiÀĪÀgÀ ClÖPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉÝ. ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀåzÀ°è CªÀgÀ £ÉaÑ£À ¹UÀgÉÃlÄ Rjâ¹ PÉÆnÖzÉÝ. CªÀgÀÄ ¹UÀgÉÃlÄ ¸ÉÃzÀÄvÀÛ G¥sï JAzÀÄ ºÉÆUÉ GUÀĽzÁUÀ ‘¹UÀgÉÃn£À ºÉÆUÉ/ ªÀvÀÄð¼À, ªÀvÀÄð¼À/ zsÀÆ¥ÀzsÀƪÀÄ ªÀiÁ¯É’ JA§ CªÀgÀ ‘zsÀƪÀİïɒ PÀªÀ£À £É£À¥ÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è §AqÁAiÀÄ PÁªÀåzÀ C§âgÀzÀ°è CrUÀgÀ £ÀªÀåPÁªÀå nÃPÉUÉ M¼ÀUÁ¬ÄvÀÄ. CrUÀgÀ£ÀÄß §AqÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ fêÀ«gÉÆâü JAzÀgÀÄ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ CrUÀgÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß NzÀ¨ÉÃPÉ, ¨ÉÃqÀªÉ? - JA§ ¸ÀA¢UÀÞzÀ°èzÁÝUÀ ¥ÀÄ£ÀB CrUÀgÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀAvÉ, CªÀgÀ PÁªÀåzÀ «©ü£Àß DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ «ªÀıÀðPÀ Q.gÀA. £ÁUÀgÁeï. CªÀgÉƪÉÄä ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ §A¢zÁÝUÀ £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÀ PÀÆlzÀ°è CrUÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄvÀÛ CzÀgÀ ±ÉæõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÀÛ ¨É¼ÀPÀÄ ºÀjªÀ vÀ£ÀPÀ PÁªÀåzÀ gÀ¸ÀzËvÀt Gt§r¹zÀÝgÀÄ. £À£ÀUÀAvÀÆ D ¢£À gÁwæ Erà AiÀÄPÀëUÁ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV §AzÀ C£ÀĨsÀªÀ! F £ÀqÀÄªÉ E£ÀÆß MAzÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀ £ÀqɬÄvÀÄ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀAiÀĹìUÉ §A¢zÀÝ £À£ÀUÉ ªÉÆUÉÃj JA§ Hj¤AzÀ MAzÀÄ eÁvÀPÀ §A¢gÀĪÀÅzÁV vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ w½¹zÀgÀÄ. ªÉÆUÉÃj JAzÁPÀët ¸Á»vÀå¦æAiÀÄjUÉ £É£À¥ÁUÀĪÀÅzÀÄ D Hj£À°è d¤¹zÀ PÀ« JA. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀ. £À£ÀUÀÆ ºÁUÉà D¬ÄvÀÄ. ºÉtÄÚ ºÉÃUÁzÀgÀÆ EgÀ°, CrUÀgÀ ºÀÄlÆÖgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆUÉÃjUÉ ºÉÆÃzÉ. K£Á±ÀÑAiÀÄð? CzÀÄ CrUÀgÀÄ ¨Á®åªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ ªÀÄ£É! £Á£ÀÄ PÀAqÀ ºÀÄqÀÄV PÀ« CrUÀgÀ vÀªÀÄä (aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ) ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt CrUÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ. GzÀAiÉÆãÀÄäR PÀ«AiÀiÁVzÀÝ


±ÀvÁ§Ý ¸ÀägÀuÉ

£Á£ÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß M¦àPÉƼÀî®Ä CzÀÆ MAzÀÄ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ DUÁUÀ D ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÉÝ. C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ¯É®è D ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀvÁÛ¹£À°è, ªÀÄgÀzÀ PÀ¥Án£À°è CrUÀgÀ ¸À», ºÀ¸ÁÛPÀëgÀ EgÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ gÉÆêÀiÁAZÀ£ÀUÉƼÀÄîwÛzÉÝ. £Á£ÀÄ GqÀĦAiÀÄ°èzÁÝUÀ Q.gÀA. AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÝgÀÄ. gÁwæ AiÀÄxÁ¥ÀæPÁgÀ CrUÀgÀ PÁªÀåzÀ §UÉÎ DªÉñÀ¨sÀjvÀgÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀiÁw£À £ÀqÀÄªÉ £Á£ÀÄ ªÉÆUÉÃjAiÀÄ C½AiÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ CªÀjUÉ w½¬ÄvÀÄ. “£Á£ÀÄ CrUÀgÀ Cw zÉÆqÀØ C©üªÀiÁ¤AiÀiÁzÀgÀÆ CªÀgÀÄ ºÀÄnÖzÀ HgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr®è. £Á¼É ¤ÃªÀÅ £À£ÀߣÀÄß C°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¯ÉèÉÃPÀÄ” JAzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ M¦àzÉ. C¯Éèà EzÀÝ «ªÀıÀðPÀ ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀågÀÄ PÁj£À ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À £ÁªÀÅ Q.gÀA. CªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆUÉÃjUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ªÉÆUÉÃjAiÀÄ°è PÁj¤AzÀ E½AiÀÄÄwÛzÀÝ ºÁUÉ ¨sÁªÉÇÃzÉéÃUÀPÉÌ M¼ÀUÁzÀ Q.gÀA. “EzÀÄ dUÀwÛ£À ±ÉæõÀ× PÀ« NqÁrzÀ ªÀÄtÄÚ. E°è PÀĽvÀÄ CªÀgÀ PÁªÀå NzÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ £É®zÀ ªÉÄïÉAiÉÄà PÀĽvÀÄ©lÖgÀÄ. G¥ÁzsÀåjUÀÆ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉý, CrUÀgÀ MAzÀÄ PÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß PÉý Q.gÀA. ªÁí ªÁí JAzÀÄ vÀ¯ÉzÀÆUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß D ºÀ½îAiÀÄ d£ÀgÀÄ zÀÆgÀ¢AzÀ D±ÀÑAiÀÄðZÀQvÀgÁV £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

CrUÀgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁzÀzÀÄÝ PÉêÀ® £Á®ÄÌ ¸À®. ¥Àæw ¨Áj CªÀgÉÆqÀ£É ªÀiÁvÁrzÁUÀ®Æ M¼À£ÉÆÃlUÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄwÛzÀÝ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, CªÀgÀ vÀÄAl £ÀUÀÄ, K£ÁzÀgÀÆ PÀıÁ®Ä ªÀiÁr PÀtÄÚ «ÄlÄQ¸ÀĪÀ jÃw £À£ÀߣÀÄß §ºÀÄPÁ® PÁqÀÄwÛvÀÄÛ. PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV £Á£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀzÀÄÝ 1992gÀ°è. CzÁzÀ PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è CªÀgÀ ¤zsÀ£ÀzÀ ¸ÀÄ¢Ý §AvÀÄ. CªÀjUÉ ±ÀæzÁÞAd° ¸ÀÆa¸À®Ä £Á£ÀÄ §gÉzÀ MAzÀÄ QgÀÄUÀªÀ£À »ÃVzÉ: CrUÀgÀ ZÀAqÉ ªÀÄzÀÝ¼É Q« ºÉÆQÌzÀÝgÉ ªÉÆúÀ£À ªÀÄÄgÀ° PÉüÀ®Ä ¹QÌzÀÝgÉ CxÀªÁ CªÀgÉà MªÉÄä K£ÀAiÀiÁå JAzÀÄ PÀtÄÚ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÉÆZÀÄѨÁAiÀÄ°è £ÀQÌzÀÝgÉ vÀ¥Áà¬ÄvÉAzÀÄ §ºÀıÀB ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÁ®¥ÀÄgÀĵÀ!

*** GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

15


«±ÉõÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À

CrUÀgÀÄ M§â ‘PÀ«UÀ¼À PÀ«’ - qÁ. PÉ.«. wgÀĪÀįÉñï

ªÀÈwÛfêÀ£ÀªÀ£ÀÄß zÀÆgÀzÀ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï£À°è PÀ¼ÉzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAvÀgÀ C¯Éèà £É¯É¹zÀªÀgÁVzÀÝgÀÆ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåUÀ¼À §UÉUÉ ¤gÀAvÀgÀ ¸ÀàA¢¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ PÀ«-¸Á»w ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁ±Á¸ÀÛçdÕ qÁ| PÉ.«. wgÀĪÀįÉñï. CªÀgÀÄ PÀ« UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀjAzÀ DgÀA¨sÀUÉÆAqÀ £ÀªÀå¸Á»vÀå ZÀ¼ÀªÀ½¬ÄAzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁV §gÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹ ªÀÄÄAzÉ §ºÀÄJvÀÛgÀPÉÌ ¨É¼ÉzÀªÀgÀÄ. EAVèµï ¸ÉÃjzÀAvÉ ¥Á±ÁÑvÀå ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ aAvÀ£À¥ÀæuÁ½UÀ¼À£ÀÄß «¥ÀÄ®ªÁV N¢PÉÆArgÀĪÀ wgÀĪÀįÉÃ±ï ¥ÀwæPÁ CAPÀt ¸ÉÃjzÀAvÉ ««zsÀ PÀqÉ D PÀÄjvÀÄ C¥ÁgÀªÁV §gÉ¢zÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå, ¸Á»vÀåUÀ¼À°è ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË°PÀ PÀÈwUÀ¼À gÀZÀ£É¬ÄAzÀ EªÀgÀÄ PÀ« CrUÀgÀ ªÀÄÄA¢£À vÀ¯ÉªÀiÁj£À NªÀð ¥ÀæªÀÄÄRgɤ¹zÁÝgÉ. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀgÀ d£Àä±ÀvÁ§ÝzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, PÀ« CrUÀgÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀ¢AzÀ §®èªÀgÁzÀ qÁ| wgÀĪÀįÉñï CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAzÀ²ð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è qÁ| wgÀĪÀįÉñï CªÀgÀÄ CrUÀgÀ PÁªÀåzÀ ªÀĺÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ PÁªÀåzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èlÄÖ J¼ÉJ¼ÉAiÀiÁV «±Éèö¹zÁÝgÉ. 16

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018


ªÀµÀð

®P

UÆ É Ã¥ Á

Ý Á§

CrUÀgÀ d£Àä±Àv ÀȵÀÚ

±ÀvÁ§Ý ¸ÀägÀuÉ

¥Àæ±Éß: PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¥ÀæPÁgÀ PÀ« JA. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀgÀÄ J°è ¤®ÄèvÁÛgÉ? ¸ÀÄ¢ÃWÀðªÁzÀ F ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ §UÉAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉƼÀÄîvÁÛgÉ? CxÀªÁ ºÉÆgÀUÉ ¤®ÄèvÁÛgÉAiÉÄ? GvÀÛgÀ: ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÄA§ PÀ®à£ÉAiÀÄ£Éßà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆAzÀÄ zÉñÀzÀ®Æè ¨sÁµÉAiÀÄ®Æè CzÀÄ AiÀiÁªÀvÀÆÛ ¸ÀéAiÀÄA¹zÀÞªÁVgÀĪÀÅ¢®è J£ÀÄߪÀÅzÀÄ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ. CxÀªÁ KPÀvÁjAiÀÄ ºÁUÉ ¸ÀgÀ¼ÀªÁVAiÀÄÆ EgÀĪÀÅ¢®è. ºÀ®ªÀÅ zsÀé¤UÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjAiÉÄà MAzÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. F zsÀé¤UÀ¼À°è DUÁUÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀÄåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå; CAxÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåvÉUÀ½gÀĪÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ MnÖUÉà ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ, MAzÉà vÀgÀºÀzÀ gÉPÉÌUÀ½gÀĪÀ ºÀQÌUÀ¼ÀÄ MnÖUÉà EgÀĪÀAvÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ: eÉÊ£ÀPÀ«UÀ¼À PÁªÀåUÀ¼ÀÄ, ²ªÀ±ÀgÀtgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, µÀlࢠPÁªÀåUÀ¼ÀÄ, £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢. eÉÊ£ÀPÀ«UÀ¼À ZÀA¥ÀÆ PÁªÀåUÀ½UÀÆ ²ªÀ±ÀgÀtgÀ

ªÀZÀ£ÀUÀ½UÀÆ EgÀĪÀ PÁ®zÀ CAvÀgÀ QjzÀÄ, DzÀgÉ G½zÀAvÉ CAvÀgÀ §ºÀ¼À zÉÆqÀØzÀÄ. ¤ªÀÄä F ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß ªÀZÀ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÁVAiÀÄÆ D PÁ®zÀ°è PÉüÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ C®èªÉÃ? CªÀÅ PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉAiÉÄà E®èªÉà JA§ÄzÁV. FUÀ¯ÁzÀgÉ CªÀÅ PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ CAUÀªÉà DV £ÀªÀÄUÉ UÉÆÃZÀj¸ÀÄvÀÛªÉ. CrUÀgÀ £É¯ÉAiÀÄÆ ºÁUÉAiÉÄà JAzÀÄ £À£ÀUÀ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ°è CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÉV£À ¥ÀgÀA¥ÀgɬÄAzÀ JµÉÖà ©ü£ÀßgÁVzÀÝgÀÆ D ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ ¸ÉÃjAiÉÄà EzÁÝgÉ. ©ü£ÀßgÁV EgÀĪÀÅzÀjAzÀ¯ÉÃ, EgÀÄvÀÛ¯ÉÃ, CªÀgÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÈ¢ÞUÉƽ¹zÁÝgÉ. zÀvÀÛªÁzÀÄzÀPÉÌ CAxÀzÀÝ£Éßà ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ (¸ÀA¸ÀÌøw JAzÀÄ CAzÀÄPÉÆ½î ¨ÉÃPÁzÀgÉ) ¹ÜgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ ¤d, DzÀgÉ §ºÀÄPÁ® ºÁUÉAiÉÄà EzÀÝgÉ CzÀÄ ¤AvÀ ¤ÃgÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ ºÉƸÀvÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÁUÀ¯Éà CzÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. CrUÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÁªÀåPÉëÃvÀæzÀ°è ªÀÄÆr¹zÀ «zÀÄåvï ¸ÀAZÀ®£ÀªÀ£ÀÄß GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

17


£À£Àß ªÀÄvÀÄÛ NgÀUÉAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É CrUÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ºÉÃVvÀÄÛ JAzÀgÉ CzÀÄ £ÀªÀÄUÉÆAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉ vÀAzÀÄPÉÆnÖvÀÄ. ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉ. DUÀ £ÀªÀÄUÉ PÀ«AiÀiÁUÀĪÀÅzÉAzÀgÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ §AzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß QvÉÆÛUÉAiÀÄĪÀÅzÉà DVvÀÄÛ; CzÀĪÉà ¤dªÁzÀ ¸ÀȶÖQæAiÉÄ J¤¹vÀÄ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀåQÛ«²µÀÖªÁzÀªÀÇ (JVì¸ÉÖ¤êAiÀÄ°¸ÀA , C¹ÛvÀéªÁzÀ) PÀ£ÀßqÀPÉÌ §AvÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ; EzÀgÀ°è CrUÀgÀ PÉʪÁqÀ EgÀ°®è,; C£ÀAvÀªÀÄÆwð , ®APÉÃ±ï ªÀÄÄAvÁzÀ CrUÀgÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼ÀzÀÄ EvÀÄÛ. AiÀiÁgÀÆ C®èUÀ¼ÉAiÀįÁgÀgÀÄ. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¤®ÄèªÀÅ¢®è, ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ¨sÁUÀªÉà DVgÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ CªÀgÀ £ÀAvÀgÀzÀªÀgÀÄ M¦àPÉÆAqÀ, M¦àPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ «µÀAiÀÄ.

¥Àæ±Éß: £ÀªÀå¸Á»vÀå ZÀ¼ÀªÀ½UÉ CªÀgÉà ªÀÄÆ®¥ÀÄgÀĵÀgÉAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÉÃ? CxÀªÁ UÉÆÃPÁPÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÀgÀ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÉÆA¢UÉ CzÀÄ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÉ? GvÀÛgÀ: F ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß ¤RgÀªÁV ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ dn® ¸ÀªÀĸÉå. £ÀªÀå JAzÀ vÀPÀët £ÀªÀÄUÉ ªÀÄ£À¹ìUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ CrUÀgÀÄ JA§ÄzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ªÀiÁw®è. CªÀgÀ£ÀÄß £ÀªÀå¸Á»vÀå ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ ªÀÄÆ®¥ÀÄgÀĵÀgÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è £À£ÀUÉãÀÆ vÀPÀgÁj®è. vÀPÀgÁjgÀĪÀÅzÀÄ ‘ªÀÄÆ®¥ÀÄgÀĵÀ’ JA§ PÀ®à£ÉAiÀÄ°è. CzÀÄ

18

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

DzsÀĤPÀ FxÉÆøïUÉ »r¸ÀĪÀÅ¢®è. ‘£ÀªÀåPÁªÀå’ JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß UÉÆÃPÁPÀjUÉ MAiÀÄå¯ÁUÀÄwÛzÉ. EAVèµï CzsÁå¥ÀPÀgÁVzÀÝ UÉÆÃPÁPÀgÀÄ 193638gÀ°è DPïì¥sÀqïð AiÀÄƤªÀ¹ðnUÉ ºÉÆÃV C°è EAVèµï£À°è D£À¸ïð UÀ½¹ §A¢zÀÝgÀÄ. D£ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ‘¸ÀªÀÄÄzÀæ VÃvÀUÀ¼ÀÄ’ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ. »£ÉÆßÃlzÀ°è £ÉÆÃrzÀgÉ CªÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ ‘£ÀªÀå’ªÉAzÀÄ C¤¸ÀzÉ EzÀÝgÀÆ, CªÀÅ CA¢£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ °jPïì RArvÀPÀÆÌ DVgÀ°®è. CªÀÅUÀ¼À°è ºÉƸÀvÀ£ÀzÀ vÀÄrvÀUÀ½zÀÄݪÀÅ. ªÀÄÄPÀÛbÀAzÀ¹ì£À vÀÄAiÀÄÛUÀ½zÀÄݪÀÅ. UÉÆÃPÁPÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ ‘¸ÀªÀÄÄzÀæ VÃvÀUÀ¼ÀÄ’ PÀ«vÉUÀ¼À°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀåvÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀªÀgÀ°è ªÉÆzÀ°UÀgÀÄ CªÀgÀÄ. DzÀgÀÆ M§â ‘£ÀªÀåPÀ«’AiÀiÁV CªÀgÀÄ UÀÄgÀÄw¸À®àqÀ°®è J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¤d. E£ÀÄß UÉÆÃPÁPÀgÀ®èzÉ, PÀ£ÀßqÀPÉÌ ºÉƸÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀªÀgÀ°è ªÀiÁ¹Û, r.«.f., PÁgÀAvÀ, J¸ï.«. gÀAUÀtÚ, ²æÃgÀAUÀ, J.J£ï. ªÀÄÆwðgÁªï, PÉʯÁ¸ÀA ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÆ EzÁÝgÉ. £Á£ÀÄ PÉêÀ® PÀ«vÉUÀ¼À §UÉÎ ºÉüÀÄwÛ®è. DzsÀĤPÀ ªÀÄ£À¹ì£À §UÉÎ ºÉüÀÄwÛzÉÝãÉ. CrUÀgÀ ‘ZÀAqÉ ªÀÄzÀݼɒ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À 1954gÀ°è §AvÀÄ, CzÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀåPÁªÀå PÀÆqÀ. CrUÀgÀ£ÀÄß D PÁ®zÀ ¸À馅 JAzÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¸ÀévÀB EAVèµï CzsÁå¥ÀPÀgÁVzÀÝ CrUÀgÀ ªÉÄÃ¯É DzÀ DzsÀĤPÀ EAVèµï PÁªÀåzÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß, ªÀÄÄRåªÁV J°AiÀÄmï£À “zÀ ªÉøïÖ ¯ÁåAqï” PÁªÀåzÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß, ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀÛgÀ PÁ®zÀ°è GAmÁzÀ ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£À vÀªÀÄä£ÀÄß ºÉƸÀ ºÁ¢ (JAzÀgÉ £ÀªÀåzÀ ºÁ¢) »rAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ CrUÀgÀÄ. ºÉÃVzÀÝgÀÆ CrUÀgÀ PÁªÀå PÀ£ÀßqÀzÀ°è MAzÀÄ PÁæAwAiÀÄ£ÀÄß vÀA¢vÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¤¸ÀìAzÉúÀ.

¥Àæ±Éß: PÁªÀå-¸Á»vÀåUÀ¼À ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀæªÁºÀzÀ°è ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ §UÉÎ vÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀºÀªÀÄvÀªÉ? DPÉëÃ¥À EzÉAiÉÄ? CxÀªÁ ªÀåQÛUÀ¼Éà ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÁÛgÁ? GvÀÛgÀ: ªÀåQÛUÀ½®èzÉ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ½®è, ZÀ¼ÀªÀ½UÀ½®èzÉ ªÀåQÛUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÉƸÀvÉÆAzÀÄ


±ÀvÁ§Ý ¸ÀägÀuÉ §AzÀgÉ CzÀgÀ PÀÄjvÀÄ GvÁìºÀ vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¤gÀÄvÁìºÀ vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸Á»vÀåPÀ¯ÁdUÀwÛ£À°è ¸Áé¨sÁ«PÀ, EvÀgÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À®Æè ºÁUÉAiÉÄÃ. GzÁºÀgÀuÉUÉ- ªÉÊZÁjPÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è. ¦ü¯Á¸À¦üAiÀÄ°è JµÉÆÖAzÀÄ ‘¸ÀÆÌ®ÄUÀ¼ÀÄ’ §A¢®è! FZÉUÉ vÁ£É ‘¤gÀZÀ£ÀªÁzÀ’ (Deconstruction) C¯ÉUÀ¼À£Éß©â¹vÀÄ. CzÀQÌAvÀ »AzÉ C¹ÛvÀéªÁzÀ (Existentialism) zÉÆqÀØ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁrvÀÄ. EªÉ®è PÉ®ªÀÅ «ZÁgÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸ÀĪÀªÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼ÀÄ. EªÀÅ §gÀÄvÀÛªÉ, ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ, ºÉzÉÝgÉUÀ¼À ºÁUÉ. EªÀPÉÌ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ½gÀÄvÀÛªÉ, DzÀÝjAzÀ PÀÈwUÀ½UÉ PÁgÀtªÀÇ DUÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅ £À£ÀUÉ ¸ÀªÀÄävÀªÉà C®èªÉà J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRåªÀ®è, AiÀiÁPÉAzÀgÉ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ®Æè EgÀĪÀÅ¢®è. CrUÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¤ÃªÀÅ F ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß PÉýgÀÄvÀÛ, CzÀÄ £ÀªÀå¸Á»vÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ JAzÀÄ £Á£ÀÄ w½zÀÄPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. CrUÀgÀÄ CzÀgÀ ¥Àæw¥ÁzÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ §gÉAiÀÄ®Ä ±ÀÄgÀĪÀiÁrzÀÄÝ CgÀªÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è. DUÀ £ÀªÀå ZÀ¼ÀªÀ½ eÉÆÃgÁVvÀÄÛ. ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV £Á£ÀÆ CzÀgÀ°è UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÉ. DzÀgÉ PÉ®ªÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ‘¥ÀAxÀ’ªÉÇAzÀgÀ dvÉ £À£ÀߣÀÄß £Á£ÀÄ UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ C¤¹vÀÄ. £À£ÀUÉ £Á£Éà DUÀ¨ÉÃPÀÄ J¤¹vÀÄ. £ÀªÀåzÀ eÉÆÃgÀÄ PÀqÀªÉÄAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀßqÀzÀ°è zÀ°vÀ-§AqÁAiÀÄ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼ÀÄ §AzÀªÀÅ. £Á£ÀÄ EªÀÅUÀ¼É®èzÀgÀ ZÁjwæPÀ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß PÁtÄvÉÛãÉ, DzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À CAUÀªÁV C®è. £ÀªÀå ¸ÉÃjzÀAvÉ EªÉ®èªÀ£ÀÄß £Á£ÉãÀÆ ¤gÁPÀj¸ÀĪÀÅzÀÆ E®è. DzÀgÉ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Éç¯ï EµÀÖªÁUÀĪÀÅ¢®è. ¸Á»vÀå¸ÀȶÖUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀ¼ÀªÀ½ ¨ÉÃPÉAzÉà E®è, AiÀiÁªÀ ¥ÀAxÀPÉÌ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÁzÀÆÝ E®è. ªÀÄÄzÀÝt¤UÉ AiÀiÁªÀ ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ CxÀªÁ ¥ÀAxÀzÀ ¨ÉA§®«vÀÄÛ? DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ¸ÉÃgÀzÀªÀgÀÄ MAnAiÀiÁUÀÄvÁÛgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÆ ¤d. FUÀ CrUÀgÀ ¸ÀAUÀwUÉ §AzÀgÉ, £ÀªÀåzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è CªÀgÀÄ AiÀiÁjUÀÆ CxÀðªÁUÀ°®è; CxÀðªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ CzsÀð ±ÀvÀªÀiÁ£ÀªÉà ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±ÉÊ°AiÀÄ°è §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹ ºÉƸÀ

«zsÀzÀ°è ¥ÀzÀågÀZÀ£ÉUÉ vÉÆqÀVzÀÄÝ §ºÀÄ zÉÆqÀØ j¸ïÌ DVvÀÄÛ. PÀ« EAxÀ j¹ÌUÉ vÀAiÀiÁgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.

¥Àæ±Éß: NªÀð PÀ«-¸Á»wAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ°è vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É CrUÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ E¢ÝgÀ¨ÉÃPÀ®èªÉÃ? CzÀÄ AiÀiÁªÀ §UÉAiÀÄzÀÄÝ? vÀªÀÄäAvÀºÀ PÀ«-¸Á»wUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ DUÀ EzÀÝ CrUÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉƼÀÀÄzÉ? GvÀÛgÀ: CrUÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄzÀÄ JAzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ: MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀzÀÄ, EªÀÅ ºÉZÉÑZÀÄÑ ºÉƸÀvÀÆ, ¸ÁªÀiÁfPÀªÀÇ L»PÀªÀÇ DVgÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ; E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄrªÀAwPÉAiÀÄ wgÀ¸ÁÌgÀ. EªÀÅ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀ«UÀ¼À°è vÀªÀÄäzÉà jÃwAiÀÄ°è PÁt¹PÉÆAqÀĪÀÅ. MAzÀÄ vÀgÀºÀzÀ ªÀÄÆwð¨sÀAd£É EzÀÄ. CrUÀgÀ ‘ªÀzsÀðªÀiÁ£À’ PÀ«vÉAiÀÄ°è£À ‘ªÀÄUÀ’£ÀAvÉ DV©mÉÖªÀÅ J®ègÀÆ! JAzÀgÉ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÆA¢V£À ¸ÀA§AzsÀ PÀ¼Àa ©lÖAvÉ. CrUÀgÀ ‘ZÀAqÉ ªÀÄzÀݼɒ ¥ÀæPÀlªÁzÁUÀ (1954) £Á¤£ÀÆß MAzÀÄ ºÀ½îAiÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è «zÁåyð. ‘ZÀAqÉ ªÀÄzÀݼɒ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ §UÉÎAiÀiÁUÀ° CrUÀgÀ §UÉÎAiÀiÁUÀ° £Á£ÀÄ PÉýgÀ°®è. CrUÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÆß £Á£ÁUÀ N¢gÀ°®è. r.«.f., ¨ÉÃAzÉæ, PÀĪÉA¥ÀÄ, UÉÆ«AzÀ ¥ÉÊ, £ÀgÀ¹AºÀ¸Áé«Ä, ¥ÀAeÉ ªÀÄAUÉñÀgÁAiÀÄgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉý UÉÆwÛvÀÄÛ. ‘dAiÀÄAw’, ‘dAiÀÄPÀ£ÁðlPÀ’, ‘fêÀ£À’ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä PÀtÂÚUÉ ©Ã¼ÀÄwÛzÀݪÀÅ. DzÀgÉ PÀ«vÉAiÀÄ PÀÄjvÁzÀ £À£Àß PÀ®à£É E£ÀÆß ®AiÀħzÀÞªÀÇ ¥Áæ¸À§zÀÞªÀÇ DzÀ ¨sÁªÀ¥ÀæzsÁ£À gÀZÀ£É JAzÉà EvÀÄÛ. ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ¥ÀzÀå §gÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄ¢zÉ. DzÀgÉ CªÉ®è ¨Á°±À AiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ. D£ÀAvÀgÀ 1960gÀ°è PÁ¯ÉÃfUÉ ¸ÉÃjzÀ ªÉÄïÉAiÉÄà £Á£ÀÄ PÁªÀågÀZÀ£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÉZÀÄÑ PÀÄvÀƺÀ® vÉÆÃjzÀÄzÀÄ. £ÀªÀå ¸Á»vÀåªÀÇ xÀlÖAvÀ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ §gÀ°®è. CzÀPÉÌ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ«vÀÄÛ. CzÀÄ ¹éÃPÀÈvÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ «gÀÄzÀÞªÁVzÉ JAzÀÄ. DzÀÝjAzÀ F ‘¹éÃPÀÈvÀ ¸ÀA¸ÀÌøw’AiÀÄ vÁgÀvÀªÀÄåvÉ, C£ÁåAiÀÄ, zÀ¨Áâ½PÉ, AiÀiÁdªÀiÁ£Àå ¥ÀzÀÞw, ªÀåQÛ¸ÁévÀAvÀæöå ¤gÁPÀgÀuÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ¦qÀÄUÀÄUÀ½UÉ M¼ÀUÁzÀªÀgÀÄ, §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß §AiÀĹzÀªÀgÀÄ GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

19


£ÀªÀåªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀgÀÄ. CAxÀªÀgÀ°è £Á£ÀÆ M§â£ÁVzÉÝ. ¹éÃPÀj¹zÀªÀgÀÄ C®à¸ÀASÉåAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. «gÉÆâü¹zÀªÀgÉà §ºÀĸÀASÁåvÀgÀÄ. DzÀgÀÆ ¸Á»vÀå ¸ÀAZÀ®£À £ÀªÀå CxÁðvï DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ PÀqÉUÉ EvÀÄÛ. £Á£ÀÄ §gÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÀÄÝ 1960£Éà zÀ±ÀPÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è JAzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. D PÁ®PÉÌ £Á£ÀÄ CrUÀgÀ PÉ®ªÀÅ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß N¢¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £É£À¦®è. £ÀªÀå¸Á»vÀåzÀ MAzÀÄ ªÁvÁªÀgÀtzÀ CjªÀÅ £À£ÀVvÀÄÛ, ªÀÄÄRåªÁV AiÀÄÄ.Dgï. C£ÀAvÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ §gÀªÀtÂUÉUÀ½AzÀ. CªÀgÀÄ £ÀªÀå¸Á»vÀåzÀ §UÉÎ, CrUÀgÀ PÁªÀåzÀ §UÉÎ, vÀÄA¨Á GvÁìºÀ¢AzÀ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. £Á¤zÀÄÝzÀÄ PÉÃgÀ¼ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À°è, JA.J. (EAVèµï) ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ EAVèµï ¯ÉPÀÑgÀgï DV PÉ®¸À DgÀA©ü¹zÀÄÝ J®èªÀÇ PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £É£À¦qÀ¨ÉÃPÀÄ. DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ CjªÀÅ £À£ÀUÉ PÉ®ªÀÅ ªÀįÉAiÀiÁ½ PÀ««ÄvÀægÀ ªÀÄÆ®PÀªÀÇ ¹QÌvÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ §ºÀ¼À zÀÆgÀªÁVzÀÄݪÀÅ. DzÀgÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ°è K£ÁUÀÄwÛzÉ JA§ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ CjªÀÅ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À £À£ÀUÉ EvÀÄÛ. C®èzÉ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À°è £À£ÀßAxÀ EvÀgÀgÀÆ EzÀÝgÀÄ. C°è FUÁUÀ¯Éà EzÀÝ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ CªÀPÁ±À«gÀ°®è, §ºÀıÀB CzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÀÆ EgÀ°®è. £ÁªÉ®è ¸ÉÃj £ÀªÀå ¸Á»vÀå ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zɪÀÅ. CzÀgÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀvÉÆqÀVzɪÀÅ. MªÉÄä C£ÀAvÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ£ÀÆß PÀgɹzɪÀÅ. CªÀgÀ ‘¸ÀA¸ÁÌgÀ’ PÁzÀA§j DUÀvÁ£É ¥ÀæPÀlªÁVvÀÄÛ. ‘¸ÀA¸ÁÌgÀ’zÀ §UÉÎAiÀÄÆ ¸ÀAQgÀt £ÀqɹzɪÀÅ. »ÃUÉ £ÀªÀåªÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä §gÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¨sÁUÀªÁ¬ÄvÀÄ. F PÁ®WÀlÖzÀ¯Éèà £Á£ÀÄ ‘£ÀªÀå’ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä vÉÆqÀVzÀÄÝ. CªÀÅ CrUÀgÀ PÁªÀå¢AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀªÁVzÀÄݪÀÅ. 1968gÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ £À£Àß ‘ªÀÄÄRªÁqÀUÀ¼ÀÄ’ JA§ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀPÉÌ CrUÀgÀzÉà ªÀÄÄ£ÀÄßr! DUÀ CªÀgÀÄ ¸ÁUÀgÀzÀ PÁ¯ÉÃf£À°è ¦æ¤ì¥Á¯ï DVzÀÝgÀÄ. “ªÀÄÄRªÁqÀUÀ¼ÀÄ” PÀ«vÉUÀ¼À°è ¤ÃªÀÅ ¸ÁªÀiÁfPÀ G®èAWÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÁtÄ«j, jÃwAiÀÄÆ

20

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

ªÀÄÄPÀÛbÀAzÀzÀÄÝ, ±ÁPï ¤ÃqÀĪÀAxÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. EªÉ®è CrUÀgÀ C£ÀÄPÀgÀuɬÄAzÀ¯Éà EgÀ¨ÉÃPÀÄ. CrUÀgÀzÀÄ ªÀiÁvÀæªÉà C®è, F jÃwAiÀÄ°è §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ®APÉñï, £ÁrUÀ, ZÀA¥Á, C£ÀAvÀªÀÄÆwð ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀgÀ §gÀªÀtÂUÉUÀ¼À ¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ PÀÆqÀ. DzÀgÉ £À£Àß PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ wÃgÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÀݪÀÅ. F ¸ÀAPÀ®£ÀPÉÌ CrUÀjAzÀ ªÀÄÄ£ÀÄßr §gɹzÀÝPÉÌ £À£ÀUÉ £ÁaPɬÄzÉ; AiÀiÁPÉAzÀgÉ CªÀgÀ ªÀÄÄ£ÀÄßrUÉ CzÀÄ AiÉÆÃUÀåªÁVgÀ°®è. D£ÀAvÀgÀ £À£Àß AiÀiÁªÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀPÀÆÌ £Á£ÀÄ AiÀiÁjAzÀ®Æ ªÀÄÄ£ÀÄßr §gɸÀ°®è. £À£Àß §gÀºÀUÀ½UÉ £Á£Éà dªÁ¨ÁÝgÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ EgÁzÉ £À£Àß°è ªÀÄÆrvÀÄ. £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ NgÀUÉAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É CrUÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ºÉÃVvÀÄÛ JAzÀgÉ CzÀÄ £ÀªÀÄUÉÆAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉ vÀAzÀÄPÉÆnÖvÀÄ. ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉ. DUÀ £ÀªÀÄUÉ PÀ«AiÀiÁUÀĪÀÅzÉAzÀgÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ §AzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß QvÉÆÛUÉAiÀÄĪÀÅzÉà DVvÀÄÛ; CzÀĪÉà ¤dªÁzÀ ¸ÀȶÖQæAiÉÄ J¤¹vÀÄ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀåQÛ«²µÀÖªÁzÀªÀÇ (JVì¸ÉÖ¤êAiÀÄ°¸ÀA, C¹ÛvÀéªÁzÀ) PÀ£ÀßqÀPÉÌ §AvÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ; EzÀgÀ°è CrUÀgÀ PÉʪÁqÀ EgÀ°®è, C£ÀAvÀªÀÄÆwð, ®APÉÃ±ï ªÀÄÄAvÁzÀ CrUÀgÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼ÀzÀÄ EvÀÄÛ.

¥Àæ±Éß: ºÀ®ªÀÅ PÀ«-¸Á»wUÀ¼ÀÄ CrUÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ ©r¹PÉƼÀî®Ä vÀÄA§ ±Àæ«Ä¹zÁÝgÉ. vÀªÀÄUÉ F ¸ÀªÀĸÉå GAmÁVvÉÛ? CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃw JzÀÄj¹¢j? GvÀÛgÀ: ¤ÃªÀÅ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ‘C£ÀÄPÀgÀuÉ’AiÀÄ PÀÄjvÀÄ. ¥Àæ¨sÁªÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀvÀÆÛ EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß «ÄÃgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è, CzÀÄ AiÀÄÄUÀzsÀªÀÄðzÀ ºÁUÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà CrUÀgÀÄ M§â AiÀÄÄUÀ¥ÀæªÀvÀðPÀgÀÄ. CrUÀgÀÄ RÄzÁÝV ¸ÀéAiÀÄA¨sÀÆ K£À®è, CªÀgÀ ªÉÄÃ®Æ ¥Àæ¨sÁªÀ«vÀÄÛ. DzÀgÉ F ‘¥Àæ¨sÁªÀ’ J£ÀÄߪÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀiÁå£Àgï (ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁå£Àj¸ÀA) PÀÄjvÁV PÀÆqÀ §¼À¸ÀÄvÉÛêÉ. M§â »j PÀ« AiÀÄĪÀ PÀ«UÀ¼À£ÀÄß D jÃwAiÀÄ®Æè ‘¥Àæ¨sÁ«’¸À§ºÀÄzÀÄ. £À£Àß ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ºÀ®ªÀÅ


±ÀvÁ§Ý ¸ÀägÀuÉ Contribution to Kannada Poetry

PÀ«UÀ¼À ªÉÄÃ¯É EAxÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ¸ÀºÁ DVzÉ. EzÀÄ (¥Àæ¨sÁ«¸ÀĪÀ) »j PÀ«UÁUÀ° (¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ M¼À¥ÀqÀĪÀ) AiÀÄĪÀ PÀ«UÁUÀ° EµÀÖzÀ «ZÁgÀªÀ®è. DzÀgÉ PÀ¯ÉAiÀÄ «ZÁgÀªÉà »ÃUÉ. EAxÀ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ ©r¹PÉƼÀî®Ä AiÀÄw߸ÀÄvÀÛ¯Éà £ÁªÀÅ ‘¨É¼É’AiÀÄÄvÉÛêÉ. ¸ÀévÀB CrUÀjUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §gÉzÀAvÉ vÁªÀÅ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ‘£ÀgÀPÀ’ªÉ¤¹vÀÛ®èªÉÃ? JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀ £Á£ÀÄ CrUÀgÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ QænPÀ¯ï DV £ÉÆÃqÀvÉÆqÀVzÉ. CrUÀgÀ ±ÉÊ° C§âgÀzÉÝAzÀÄ C¤¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ, CªÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼À°è ‘ZÀAqÉ ªÀÄzÀݼɒAiÀÄ ¸ÀzÉÝà ºÉZÁÑVvÀÄÛ. C®èzÉ CªÀgÀÄ J®èªÀ£ÀÆß ªÀåAUÀå zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ J¤¹vÀÄ. ºÉƸÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¨sÀ¸ÀzÀ°è §zÀÄQ£À ¸ÀÆPÀëöä ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉUÀt¸ÀÄvÁÛgÉ J¤¹vÀÄ. CzÉãÉÆà ¥ÀæªÁ¢AiÀiÁUÀĪÀ ªÀĺÀvÁÛ÷éPÁAPÉëAiÉÆAzÀÄ CªÀgÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼À°èvÀÄÛ. £Á£ÀÄ EzÀQÌAvÀ ©ü£ÀߪÁV §gÉAiÀÄ®Ä §AiÀĹzÉ. EzÀgÀ CxÀð £Á£ÀÄ CrUÀgÀ ªÀĺÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹zÉ JAzÀ®è. CrUÀgÀ PÀÄjvÀÄ £À£ÀUÉ DzÀgÀ CAzÀÆ EvÀÄÛ, FUÀ®Æ EzÉ. DzÀgÉ F DzÀgÀ ºÉZÀÄÑ ¥ÀPÀéªÁzÀzÀÄÝ JAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. 1974gÀ°è £Á£ÀÄ Adiga

JA§ ¯ÉÃR£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ ¥ÀwæPÉAiÉÆAzÀgÀ°è ¥ÀæPÀn¹zÀÆÝ EzÉ. PÁ¯ÁwÃvÀ PÀ«AiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ EgÁzÉ £À£ÀV®è. £Á£ÀÄ PÁ® zÉñÀPÉÌ §zÀÞ, F G¥Á¢üUÀ½AzÀ £À£ÀUÉ, AiÀiÁjUÀÆ ©qÀÄUÀqɬĮè. DzÀÝjAzÀ £À£Àß ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ® «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ §gÉAiÀĨÉÃPÉAzɤ¹vÀÄ. CrUÀgÀµÉÖà ªÀĺÀvÀÛ÷ézÀ PÀ«AiÀiÁzÀ J. PÉ. gÁªÀiÁ£ÀÄd£ï wÃgÀ ©ü£ÀߪÁV §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV 1975gÀ°è £Á£ÀÄ G£ÀßvÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ vÉÆgÉzÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢UÉ §AzÉ. ºÉƸÀ HgÀÄ, ºÉƸÀ ¨sÁµÉ, ºÉƸÀ d£ÀgÀÄ, ºÉƸÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ, J®èQÌAvÀ®Æ ºÉZÁÑV MAzÀÄ vÀgÀºÀzÀ C£Á«ÄPÀ ¸ÁévÀAvÀæöå - ¸ÀAvÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀªÀ£À ºÁUÉ DzÉ. MAnvÀ£À CAnPÉÆArvÀÄ. EzÀĪÀgÉUÉ EzÀÝ PÀ««ÄvÀægÀ ¸ÀA¥ÀPÀð vÀ¦àvÀÄ. £À£ÀߣÀÄß ºÉüÀĪÀªÀgÀÄ PÉüÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®è. £À£ÀUÉ EµÀÖ §AzÀAvÉ §gÉAiÀÄvÉÆqÀVzÉ. »ÃUÉ £Á£ÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÉ.

¥Àæ±Éß: £ÀªÉÇåÃvÀÛgÀzÀ°è PÁªÀå-PÀvÉUÀ¼À°è ¤ÃªÀÅ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ¢ÝÃgÉAzÀÄ «ªÀıÀðPÀgÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÉ. CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CrUÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ«vÉÛ? GvÀÛgÀ: E®è, CrUÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ EgÀ°®è. £À£Àß DgÀA©üPÀ PÀvÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ«zÀÄÝzÀÄ ZÉPï ¸Á»w ¥sÁæAgÀhiï PÁ¥sÁÌ£ÀzÀÄ. PÁ¥sÁÌ £À£Àß EµÀÖzÀ PÀvÉUÁgÀ. CzÉà jÃw MAzÀÄ vÀgÀºÀzÀ C¸ÀAUÀvÀªÀÇ (C§ìrð¸ïÖ ZÀ¼ÀªÀ½) £À£ÀߣÀÄß DPÀ¶ð¹vÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ²Ã®vÉ £À£Àß MAzÀÄ eÁAiÀĪÀiÁ£À. PÀvÉ §gÉAiÀÄĪÁUÀ®Æ MAzÀgÀAvÉ E£ÉÆßAzÀÄ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £À£Àß D¸É. DzÀgÉ PÉ®ªÀÅ ¸À® ¥ÀæAiÉÆÃUÀ²Ã®vÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ E£ÀÄß½zÀzÀÄÝ ªÀÄgÉAiÀiÁUÀĪÀ C¥ÁAiÀÄ«zÉ. CzÀÄ CwAiÀiÁV §tÚ ºÀaÑzÀ ªÀÄÄRzÀAvÉ, CxÀªÁ CwAiÀiÁV £Àn¸ÀĪÀ £Àl£ÀAvÉ. The lady doth protest too much, me thinks J£ÀÄßvÁÛ£À®è ±ÉÃPïì¦AiÀÄgï, ºÁUÉ! PÀvÉAiÀiÁUÀ°, PÀ«vÉAiÀiÁUÀ° ºÉÃUÉ ªÀÄÆr§gÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ¯Éà ¤zsÀðj¸À®Ä DUÀĪÀÅ¢®è. M§â ªÀåQÛ §gÉzÀÄzÉ®è ZÉ£ÁßVgÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÆ ¸ÁzsÀå«®è. CrUÀgÀÄ GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

21


PÁªÀåzÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÁÝgÉ, DzÀgÉ EvÀgÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è CªÀgÀÄ §gÉzÀÄzÉà PÀqÀªÉÄ.

¥Àæ±Éß: CrUÀgÀÄ ‘MAzÀÄ d£ÁAUÀzÀ PÀtÄÚ vÉgɹzÀ PÀ«’ JAzÀÄ ªÉÄaÑPÉÆAqÀ PÉ®ªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ §ºÀÄvÉÃPÀ CzÀPÉÌ ¥ÀÆwð «gÀÄzÀÞ ¤®ªÀ£ÀÄß vÀ¼ÉzÀgÀÄ. CzÀPÉÌ PÉêÀ® gÁdQÃAiÀÄ PÁgÀtªÉ? ¨ÉÃgÉ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ EªÉAiÉÄ? C£ÀAvÀgÀzÀ PÁ®zÀ°è£À CrUÀgÀ gÁdQÃAiÀÄ ¤®ªÀÅ CªÀgÀ PÁªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÉAiÉÄ? GvÀÛgÀ: F ¥Àæ±ÉßUÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV GvÀÛj¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð £À£ÀUÉ E®è. CrUÀgÀ£ÀÄß ‘MAzÀÄ d£ÁAUÀzÀ PÀtÄÚ vÉgɹzÀ PÀ«’ JAzÀÄ §tÂÚ¹zÀªÀgÀÄ ®APÉñï; D ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ ªÀÄA¢ M¦àPÉÆAqÀÆ EzÁÝgÉ. D PÁ®zÀ°è CrUÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®APÉÃ±ï ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÉßúÀzÀ°è EzÀÝgÀÄ. D£ÀAvÀgÀ ¯ÉÃRPÀgÀ MPÀÆÌl §AvÀÄ, zÀ°vÀ-§AqÁAiÀÄ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼ÀÄ ±ÀÄgÀĪÁzÀªÀÅ. CrUÀgÀ dvÉVzÀÝ ®APÉñï, ZÀA¥Á, vÉÃd¹é ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ CªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁzÀgÀÄ, ªÀiÁvÀæªÀ®è, CªÀgÀ£ÀÄß «gÉÆâü¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ PÀÆqÀ. CrUÀgÀ PÀÄjvÀÄ ZÀA¥Á JgÀqÀÄ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ, MPÀÆÌl¥ÀƪÀðzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ. ªÉÆzÀ°£ÀzÀgÀ°è ªÉÄZÀÄÑUɬÄzÀÝgÉ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀgÀ°è wgÀ¸ÁÌgÀ«zÉ. CrUÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ªÉÄaÑzÀ ºÀ®ªÀÅ ¯ÉÃRPÀgÀÄ D£ÀAvÀgÀ nÃQ¸À®Ä ±ÀÄgÀĪÀiÁrzÀgÀÄ. EzÀPÉÌ gÁdQÃAiÀÄ PÁgÀtªÉà CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ EªÉAiÉÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¤ªÀÄä ¥Àæ±Éß: ‘¨ÉÃgÉ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ’ J£ÀÄߪÀ°è ¤ÃªÀÅ ¨ÁæºÀät-±ÀÆzÀæ ªÀUÀð«gÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß GzÉÝò¸ÀÄwÛgÀÄ«j JAzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁw ªÀVÃðAiÀÄvÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV G½¢®èªÀ®è? PÁgÀt K£Éà EgÀ°, CrUÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F EvÀgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ©gÀÄPÀÄ vÀ¯ÉzÉÆÃjzÀÄzÀÄ ¤d. EzÀÄ CrUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjvÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¤RgÀªÁV ºÉüÀ¯ÁgÉ; DzÀgÉ zÀ°vÀ-§AqÁAiÀÄ ¸Á»vÀå ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼ÀÄ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV JwÛPÉÆArªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀð«¢vÀ. CrUÀgÀ ºÀ®ªÀÅ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ DµÉÃðAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß

22

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

JwÛ»rAiÀÄĪÀ ºÁUÉ vÉÆÃgÀĪÀÅzÀjAzÀ F ªÀUÀðªÁzÀzÀ°è CªÀgÀÄ ¨ÁæºÀätåzÀ ¥Àæw¤¢üAiÀiÁV PÁt¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ JqÀ¥ÀAxÀªÀ£ÀÄß nÃQ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ §®¥ÀAxÀzÀ ªÀPÁÛgÀgÁVAiÀÄÆ C¤¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀ §UÉÎ §gÉzÀ CrUÀgÀÄ ±ÁAvÀªÉÃj UÉÆÃ¥Á®UËqÀgÀ PÀÄjvÀÆ, ©üêÀÄgÁªï CA¨ÉÃqÀÌgï PÀÄjvÀÆ §gÉ¢zÁÝgÉ. £ÉºÀgÀƪÀ£ÀÄß vÉUÀ½zÀªÀgÀÄ ªÀiÁªÉÇà vÉì vÀÄAUï£À PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÆß C£ÀĪÁ¢¹zÁÝgÉ. ¨sÀÆvÀzÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß §AiÀĸÀĪÀ PÀ« ¨sÀÆvÀzÀ PÉƼÀPÀ£ÀÆß PÀAqÀªÀgÀÄ. ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀĤ߸ÀÄvÀÛ¯Éà CdÓ£ÉlÖ D®PÉÌ eÉÆÃvÀĩüÀĪÀÅzÀ£ÀÆß «gÉÆâü¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ gÁªÀÄgÁdåzÀ PÀ®à£É £É£À¥ÉÆà PÀ£À¸ÉÆà JAzÀÄ ¸ÀºÀ w½AiÀÄĪÀÅ¢®è. ‘£Á£ÀÄ »AzÀÆ, £Á£ÀÄ ¨ÁæºÀät’ JA§ CªÀgÀ PÀ«vÉAiÀÄ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ N¢ PÀ«vÉAiÀÄ£ÀÄß NzÀzÉ ©lÖªÀgÉà ºÉZÀÄÑ. CAvÀÆ ªÀUÀðPÀ®ºÀzÀ°è CrUÀgÀ ¸ÀAQÃtð ªÀåQÛvÀé ªÀiÁ¹ºÉÆìÄvÀÄ.

¥Àæ±Éß: PÁªÀåzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è CrUÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß NªÀð ¨sÁµÁ«eÁÕ¤AiÀiÁV ºÉÃUÉ «±Éèö¸ÀÄwÛÃj? GvÀÛgÀ: CrUÀgÀÄ DqÀĨsÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹zÀgÀÄ; ºÁUÉ §¼À¹zÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ«UÀ¼À°è CªÀgÉãÀÆ ªÉÆzÀ°UÀgÁV EgÀ¯ÁgÀgÀÄ. «.PÀÈ. UÉÆÃPÁPÀgÀÄ CzÉà PÁ®PÉÌ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÁªÀåzÀ°èAiÀÄÆ DqÀĨsÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÁtÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ CrUÀgÀ «±ÉõÀvÉAiÉÄAzÀgÉ, CªÀgÀÄ ²µÀÖ, UÁæªÀÄå ªÀÄÄAvÁzÀ J®è ¸ÀÛgÀzÀ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÆß MnÖUÉà vÀAzÀÄzÀÄ; ¨sÁµÁ ªÀÄrªÀAwPÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃgÀĪÀ, «ÄÃgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¸ÁgÀĪÀ bÀ®ªÀAwPÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼À°è PÁtÄvÉÛêÉ. CrUÀgÀzÀÄ QëµÀÖ ±ÉÊ° J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀð«¢vÀ. EzÀPÉÌ C£ÉÃPÀ PÁgÀtUÀ½ªÉ; MAzÀÄ ªÀÄÄRå PÁgÀtªÉAzÀgÉ CªÀgÀÄ ºÉÆgÀ£ÉÆÃlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ«®èzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß MnÖUÉ vÀAzÀÄ PÀÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ ¸ÀÈf¸ÀĪÀ gÀÆ¥ÀPÀUÀ¼ÀÄ CZÀÑj ªÀÄÆr¸ÀĪÀAxÀªÀÅ. EzÀ£ÀÄß CjAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ £ÁªÀÅ 17£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ EAVèµï PÀ«UÀ¼À°èUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. eÁ£ï qÀ£ï, CAqÀÆæöå ªÀiÁªÉð¯ï,


±ÀvÁ§Ý ¸ÀägÀuÉ C¼Àî¼Áî¬Ä d¦¸ÀĪÀ ©¹®PÉÆðUÉUÀj vÉPÁ̪ÀÄÄQÌ ºÁAiÀÄÄwÛzÉ vÀļÀ¹ªÀÈAzÁªÀ£ÀzÀ ºÉÆzÀjUÀÆ.

eÁeïð ºÀ§ðmïð, ºÉ¤æ ªÁ£ï ªÀÄÄAvÁzÀ F PÀ«UÀ¼À£ÀÄß qÁPÀÖgï eÁ£Àì£ï ‘ªÉÄl¦ü¹PÀ¯ï’ PÀ«UÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ£É. EªÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼À°è “the most heterogeneous ideas are yoked by violence together”

J£ÀÄßvÁÛ£É eÁ£Àì£ï. JAzÀgÉ ©ü£Àß ©ü£ÀߪÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß §®ªÀAvÀ¢AzÀ MnÖUÉ MAzÀÄ £ÉÆUÀPÉÌ PÀlÖ¯ÁVzÉ JAzÀÄ. C£ÀAvÀgÀzÀ PÁªÉåÃwºÁ¸ÀzÀ°è PÀqÉUÀt¸À®àlÖ F PÀ«UÀ½UÉ ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À vÀAzÀÄPÉÆlÄÖªÀ£ÀÄ n.J¸ï. J°AiÀÄmï. F PÀ«UÀ¼À PÀÄjvÀÄ CªÀ£ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ §gÉ¢zÁÝ£É. CªÀgÀ F PÁªÀåvÀAvÀæªÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÀ«vÉUÀ¼À°è §¼À¹PÉÆArzÁÝ£É PÀÆqÀ. DzsÀĤPÀ PÁªÀåzÀ DgÀA¨sÀ EzÀÄ. ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É J°AiÀÄmï£À ¥Àæ¨sÁªÀ«gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀévÀB CrUÀgÉà M¦àPÉÆArzÁÝgÉ. ©ü£Àß ©ü£Àß «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß MnÖUÉ Ej¹ ¥ÀjuÁªÀÄ vÉUÉAiÀÄĪÀ ªÉÄl¦ü¹PÀ¯ï vÀAvÀæªÀ£ÀÄß CrUÀgÀÄ CvÀåAvÀ Cw±ÀAiÀĪÁV §¼À¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀàµÀÖ. EzÉà CªÀgÀ PÀ«vÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV CxÀðªÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄRå PÁgÀt J£ÀߧºÀÄzÀÄ. J°AiÀÄmï ¥ÀæPÁgÀ CAxÀ PÁªÀå “requires considerable agility on the part of the reader.”

NzÀÄUÀ ZÀÄgÀÄPÁVgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁPÉAzÀgÉ PÀ«vÉ CªÀ£À£ÀÄß ZÀQvÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛzÉ. CrUÀgÀ £ÀªÀåPÁªÀåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀ«vÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÆ EzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ ¹UÀÄvÀÛzÉ. ‘¨sÀÆvÀ’ PÀ«vÉAiÀÄ DgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr: PÁqÀÄwÛªÉ ¨sÀÆvÀPÁ®zÀ ¨sÀÆætUÀÆqsÀUÀ¼ÀÄ ºÀÄVzÀ ºÀ¼À¨sÁ«AiÉƼÀ PÀvÀÛ® ºÀ¼À¸ÀÄ UÁ½ CA¨ÉUÁ°lÄÖ vÀ¯ÉPɼÀUÀÄ vɪÀ¼ÀÄvÉÛÃj

vÉÆlÄÖ PÀ¼ÀazÀ ºÉÆPÀÄ̽£À §½î zÀqÀzÀ°è PÀvÀÛj¹¢°¨Á® «ÄqÀÄPÀÄvÀÛzÉ. PÀvÀÛ®¯Éèà PÀtÄÚ £ÉlÄÖ vÀqÀPÀĪÀ £À£ÀUÉ ºÉƼɪÀÅzÀÄ ºÀoÁvÀÛ£ÉÆAzÉÆAzÀÄ a£ÀßzÀ UÉgÉ, CªÀiÁªÁ¸Éå PÀAzÀPÀUÀ¼À°è ºÉÃUÉÆà ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwgÀĪÀ UÀj¸ÀÄlÖ vÁgÉ. (‘¨sÀÆvÀ’) PÀ«vÉ JvÀÛtÂAzÉvÀÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉ £ÉÆÃr: ºÀ¼À¸ÀÄ UÁ½ E°è CA¨ÉUÁ°PÀÄ̪À ºÀ¸ÀļÉAiÀiÁV vɪÀ¼ÀÄvÀÛ ªÉÄïÉÃgÀÄvÀÛzÉ, ©¹® PÉÆðUÉ JUÀj! C°èAzÀ CzÀÄ vÀļÀ¹ ªÀÈAzÁªÀ£ÀzÀ ºÉÆzÀjUÀÆ ºÁAiÀÄÄvÀÛzÉ. vÉÆlÄÖ PÀ¼ÀazÀ ºÉÆPÀÄ̼À §½îAiÀÄ£ÀÄß PÀvÀÛj¹zÀ E°¨Á®zÀAvÉ gÀƦ¸À¯ÁVzÉ: EzÀÆ CrUÀgÀÄ DzsÀĤPÀ PÁªÀå¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ MAzÀÄ ®PÀët, JAzÀgÉ fUÀÄ¥Éì ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ ¥ÀæwªÉÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ, ºÁUÀÆ ¥À«vÀæªÀ£ÀÄß C¥À«vÀæzÀ dvÉ ºÉuÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ! F ªÉÊgÀÄzsÀåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ CzɯÉÆèà PÀ«UÉ ¦æAiÀĪÁzÀ ‘a£ÀßzÀ UÉgÉ’AiÀÄÆ PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÉÆAzÀÄ UÀj¸ÀÄlÖ (±ÀÀ¦vÀ?) vÁgÉ. EªÉ®èªÀÇ ¨sÀÆvÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛªÉ. £ÀªÀÄV°è ªÀÄÄRåªÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÉüÀĪÀ PÀæªÀÄ. CrUÀgÀ §ºÀÄ¥Àæ¹zÀÞ PÀ«vÉUÀ¼À°è MAzÁzÀ ‘ªÀzsÀðªÀiÁ£À’ ±ÀÄgÀĪÁUÀĪÀ §UÉAiÀÄ£ÀÆß UÀªÀĤ¹: vÀ£Àß gÁdPÀĪÀiÁgÀvÀ£ÀzÀ «ÄøÉAiÀÄ aUÀÄgÀÄ zÉñÀ PÁtzÀ ºÁUÉ £ÉgÉzÀÄ, PÀwÛ£À PÀÄtÂPÉ ºÀjzÀÄ ºÀgÀªÉÇà ºÀgÀ. ºÀÄ®Äè, zÀgÉ, VqÀ, ºÉÆzÀgÀÄJ®èªÀ£ÉßvÉÛwÛ PÀÄwÛ wÃgÀzÀ vÀÄjPÉ ªÉƼɪÀ PÉÆA©UÉ. CgÀ©âoÁPÀt ¸ÀªÁjAiÀÄ ¥ÉÆUÀgÀÄ £Át ªÀÄUÀ ¹Ã¤UÉ. CPÁ±À PÉÊUÉlÄPÀ¢zÀÝPÉÌ, PÉÆñÁªÀ¸ÉÜ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÀÝPÉÌ, vÀ£ÀVAvÀ ªÉÆzÀ¯Éà vÀ£ÀߥÀà ºÀÄnÖzÀÝPÉÌ, ªÉÆ¯É ©r¹zÀªÀªÀiÁ£À ªÀÄĬÄå wÃgÀzÀÝPÉÌ GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

23


M§â ¥ÀæªÀÄÄR PÀ«AiÀÄ G¥À¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÖn¹ÖPÀ¯ï DV ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. CrUÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß N¢¢ÝÃgÁ JAzÀÄ ºÉƸÀ (JAzÀgÉ Fa£À vÀ¯ÉªÀiÁj£À) PÀ«UÀ¼À£ÀÄß PÉýzÀgÉ, GvÀÛgÀ ¤gÁ±Ád£ÀPÀªÁV¢ÝÃvÀÄ. ¥ÀA¥À, gÀ£Àß, d£Àß, PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À, ®QëöäñÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ §UÉÎ PÉýzÀgÀÆ »ÃUÉAiÉÄÃ. DzÀgÉ CrUÀgÀÄ Fa£ÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄUÉ ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ, DzÀÝjAzÀ EA¢£À PÀ«UÀ¼ÀÄ, «ªÀıÀðPÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß NzÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÁªÀÅ §AiÀĸÀĪÀÅzÀÄ, DzÀgÉ ¤jÃPÉëAiÀÄ ªÀÄlÖPÉÌ d£À NzÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¨ÉøÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀdªÉà DVzÉ. NzÀĪÀÅzÀÄ, N¢zÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ, §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, «±Éèö¸ÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ fêÀAvÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ®PÀët. gÉÆZÀÄÑ: PÉÆZÀÄÑvÁÛ£É UÁ½ªÉÆÃ¥ÀÄ; gÉÃV QgÀZÀÄvÁÛ£É ¨sÁj gÉÆÃ¥sÀÄ; ºÀÆAPÀj¹ ºÁgÀÄvÁÛ£É ªÀÄÆgÀÄ UÀÄ¥ÀÄà. (‘ªÀzsÀðªÀiÁ£À’) C¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£À £ÀqÀÄ«£À PÀAzÀgÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀ F PÀ«vÉAiÀÄ®Æè CrUÀgÀ ªÉÄaÑ£À vÀAvÀæUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ: «ÄÃ¸É §gÀĪÁUÀ zÉñÀ PÁtzÀÄ JA§ UÁzɪÀiÁvÀ£ÀÄß £É£À¦¸ÀĪÀAvÉ F ºÉÊzÀ¤UÀÆ «ÄÃ¸É §A¢zÉ, ºÁUÀÆ CªÀ¤UÉ zÉñÀ PÁt¸ÀĪÀÅ¢®è; CxÁðvï CªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÆß ¯ÉQ̸ÀĪÀÅ¢®è. ‘£ÉgÉzÀÄ’ JA§°è£À ±ÉèõÉAiÀÄÆ UÀªÀÄ£ÁºÀð. (CrUÀgÀÄ ±ÉÃPïì¦AiÀÄgï£ÀAvÉAiÉÄà ±ÉèõÉAiÀÄ£ÀÄß ©qÀĪÀªÀgÀ®è!) ªÀAiÀĹìUÉ ªÉÆzÀ¯Éà FvÀ ªÀÈzÀÞ£ÁVzÁÝ£É J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¨sÁªÀ. C£ÀAvÀgÀ §gÀĪÀÅzÀÄ UÀƽAiÀÄ ¥ÀæwªÉÄ; DªÉÄÃ¯É PÀÄzÀÄgÉAiÀÄzÀÄ,

24

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

CzÀÆ ‘CgÀ©oÁPÀt’zÀÄÝ; ‘oÁPÀt’ªÉAzÀgÉ VqÀØ eÁwAiÀÄ PÀÄzÀÄgÉ. ªÉÄÃAiÀÄĪÀ, ºÁAiÀÄĪÀ, £ÉUÉAiÀÄĪÀ ºÀĪÀÄä¸ÀÄì F £Át ªÀÄUÀ ¹Ã¤UÉ - F £ÀÄrUÀlÄÖ CªÀ£À ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À gÉÆaÑ£À C¸ÀAUÀvÀ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÆß UÀªÀĤ¹! ‘UÁ½ªÉÆÃ¥ÀÄ’ J£ÀÄߪÀ ¸ÀªÀiÁ¸À¥ÀzÀ §®ªÀAvÀzÀÄÝ, CzÉÆAzÀÄ C¸ÁzsÁgÀtªÁzÀ gÀÆ¥ÀPÀ. UÁ½AiÀÄ£ÀÄß ªÉÆÃ¥ÁV PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ, ºÁUÀÆ CzÀ£ÀÄß £À«Ääà PÀxÁ£ÁAiÀÄPÀ PÉÆZÀÄѪÀÅzÀ£ÀÄß UÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÉ PÀ« £ÀªÀÄä£ÀÄß F C¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀÄvÁÛgÉ. CrUÀgÀÄ §¼À¸ÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr: PÉ®ªÉÇAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ CxÀðªÉà DUÀĪÀÅ¢®è. PÉ®ªÀPÉÌ CªÀgÉà CxÀð PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. ‘C¼Àî¼Áî¬Ä¸ÀÄ’ JAzÀgÉ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¯Á° ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÉüÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ. ‘oÁPÀt’ ±À§ÝzÀ CxÀ𠤪ÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¥ÀzÀPÉÆñÀzÀ°è ¹QÌzÀgÉ ¨sÁUÀå. CrUÀgÀzÀÄ «Ä±ÀæzsÁvÀÄ«£À ¨sÁµÉ, DzÀÝjAzÀ¯Éà UÀ滸À®Ä PÀµÀÖªÁzÀÄÝ, DzÀgÉ AiÉÆÃUÀåªÁzÀÄÝ PÀÆqÀ. CªÀgÀ ¥ÀzÀ¥ÀæAiÉÆÃUÀ £À£ÀUÉ PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À£À£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄvÀÛzÉ! CrUÀgÀ ±ÉÊ°AiÀÄ §UÉÎ E£ÀßµÀÄÖ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ EzÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÉâPÉAiÀÄ®è. MAzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ºÉý ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛãÉ: CzÀÄ CrUÀgÀ ªÀåAUÀå (LgÀ¤); ªÀåAUÀå«®èzÉ CrUÀ PÁªÀå«®è. ‘§vÀÛ¯ÁgÀzÀ UÀAUÉ,’ ‘CdÓ £ÉmÁÖ®,’ ‘JqÀ-§®,’ ‘K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄwgÀÄ vÀªÀÄä,’ ‘UÉÆAzÀ®¥ÀÄgÀ,’ ‘»ªÀÄVjAiÀÄ PÀAzÀgÀ,’ ‘¥ÀĵÀàPÀ«AiÀÄ ¥ÀgÁPÀÄ,’ ‘qÉÆAPÀÄ ¨Á®PÉÌ a£ÀßzÀ £À½UÉ,’ ‘£ÉºÀgÀÆ ¤ªÀÈvÀÛgÁUÀĪÀÅ¢®è’ - AiÀiÁªÀ PÀ«vÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ vÉUÉzÀÄPÉƽî, ªÀåAUÀå EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä CzÀÄ PÁgÀtgÀ»vÀªÁV CwAiÀiÁ¬ÄvÀÄ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ, JAzÀgÉ CzÀPÉÌ vÀPÀÄÌzÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ¥ÀæwgÀÆ¥À (objective correlative) ¸Á®zÀÄ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. DUÀ CrUÀgÀ ¸Àé¨sÁªÀªÉà PÀlĪÁzÀÄÝ J£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀ£É §AzÀgÉ D±ÀÑAiÀÄð«®è. vÀªÀÄä PÀlĪÁzÀ ªÀiÁw£À ªÀÄÆ®PÀ ¯ÉÆÃPÀªÀ£Éßà §zÀ°¹©qÀÄvÉÛÃ£É JA§ «±Áé¸ÀªÉÇAzÀÄ CªÀjUÉ EvÉÆÛà K£ÉÆÃ.

¥Àæ±Éß: PÀ£ÁðlPÀ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è


±ÀvÁ§Ý ¸ÀägÀuÉ AiÀÄÆgÉÆæ£ÀAvÀºÀ ¥Àj¹Üw EgÀ°®è. DzÀÝjAzÀ E°è £ÀªÀåZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ CUÀvÀå«gÀ°®è JA§ MAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ EzÉAiÀÄ®èªÉ? D §UÉÎ ¤ªÀÄä ¤®ªÉãÀÄ? GvÀÛgÀ: EzÀPÉÌ CrUÀgÀÄ 1976gÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ vÀªÀÄä ‘¸ÀªÀÄUÀæ PÁªÀå’PÉÌ §gÉzÀ ªÉÆzÀ® ªÀiÁw£À°è GvÀÛj¹zÁÝgÉ. ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀÛgÀzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è GAmÁzÀ ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£ÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ªÉÆzÀ® ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ ¨É£À߯Éèà AiÀÄÆgÉÆæ£À°è GAmÁzÀ C¹ÜgÀ ªÀÄ£ÀB¹ÜwUÉ ºÉÆð¸ÀÄvÁÛgÉ, JgÀqÀPÀÆÌ ¸ÁªÀÄåvÉ PÀ°à¸ÀÄvÀÛ. PÉêÀ® EAVèµï PÀ«UÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀiÁV £ÀªÀåPÁªÀå E°èUÉ §AvÀÄ J£ÀÄߪÀ D¥ÁzÀ£ÉUÉ CªÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ GvÀÛgÀ EzÀÄ. EzÀgÀ PÀÄjvÀÄ £À£Àß «ZÁgÀ ¨ÉÃgÉAiÉÄà EzÉ. £ÀªÀåªÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ MAzÀÄ C©üªÀåQÛ. CzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è MAzÀ®è MAzÀÄ ¢£À PÁt¹PÉƼÀî¯ÉèÉÃQvÀÄÛ, gÉïÉéAiÀÄAvÉ, «zÀÄåwÛ£ÀAvÉ, «eÁÕ£ÀzÀAvÉ, vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀAvÉ. ¥Á±ÁÑvÀå-¥ËgÁvÀå JA§ ¸ÀUÀlÄ «¨sÀd£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ £ÀA©PɬĮè. ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ ¹zÀÞgÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé §AvÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÉýzÉÝãÉ! ¸ÁévÀAvÀæöåPÉÌ ¹zÀÞgÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀgÉãÀÄ? CzÉà jÃw £ÀªÀåPÁªÀåPÉÌ ¹zÀÞvÉ J£ÀÄߪÀÅzÉÆAzÀÄ EzÉAiÉÄÃ? ¸ÁévÀAvÀæöå¥ÀƪÀðzÀ°è ‘PÀlÄ֪ɪÀÅ £ÁªÀÅ’ §gÉzÀ CrUÀjUÉ ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ C£ÀAvÀgÀ CªÀgÀ PÀ®à£ÉAiÀÄ ‘gÀ¸ÀzÀ ©ÃqÀÄ’ ªÀÄÆr§A¢®è JAzÀÄ ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£À DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. DUÀ ªÀÄÆr§AzÀÄzÀÄ ‘ZÀAqÉ ªÀÄzÀݼɒAiÀÄ £ÀªÀå PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ J£ÉÆßÃtªÉÃ? ºÁUÀ£ÀÄߪÀÅzÉÆAzÀÄ ‘¨Áåqï ¥sÉÊvï’£ÀAvÉ £À£ÀUÀ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. ‘PÀlÄ֪ɪÀÅ £ÁªÀÅ’ MAzÀÄ PÀ«¸ÀªÀÄAiÀÄ, gÉƪÀiÁåAnPï ¥ÀAxÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀÄÝ; CzÀ£ÀÄß CPÀëgÀ±ÀB £ÀA§ÄªÀµÀÄÖ ªÀÄÄUÀÞgÁVgÀ°®è CrUÀgÀÄ. LªÀvÀÛgÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀgÀÄ PÀ«vÉAiÀÄ ºÉƸÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÀgÀÄ; ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ CªÀjUÉ CzsÀĤPÀ EAVèµï PÁªÀåzÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀÄzÉà PÁgÀt J¤¸ÀÄvÀÛzÉ £À£ÀUÉ. n.J¸ï. J°AiÀÄmï, DqÉ£ï, ®Æ¬Ä ªÉÄPï¤Ã¸ï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ£ÀÄß, ªÀÄÄRåªÁV J°AiÀÄmï£À «ªÀıÁð¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß, NzÀĪÀAvÉ CrUÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸À®ºÉ¬ÄvÀÛgÀÄ JA§ÄzÁV gÁªÀÄZÀAzÀæ ±ÀªÀÄð MAzÉqÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ

CxÀðªÀ£ÀÄß ¤ÃªÉà ªÀiÁrPÉƽî. £À£Àß ¥ÀæPÁgÀ £ÀªÀåªÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ MAzÀÄ CAUÀ. DzsÀĤPÀvÉ dUÀwÛ£À J®è PÀqÉAiÀÄÆ ºÀgÀrzÉ - PÁ®zÀ°è ºÉZÀÄÑ PÀqÀªÉÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÉãÀÄ, CzÀÄ §gÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtªÉãÀÄ JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß £Á¤°è GvÀÛj¸À¯ÁgÉ. DzÀgÉ CzÀPÉÌ ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£ÀªÀAvÀÆ PÁgÀtªÀ®è. E£ÀÄß £À£ÀßAxÀªÀjUÉ JAzÀÆ ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£À EgÀ°®è, AiÀiÁPÉAzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ ¨sÀæªÉÄAiÉÄà EgÀ°®è. £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁVzÀÄÝzÀÄ ªÀåQÛ¸ÁévÀAvÀæöå, «zÁå¨sÁå¸À ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ CªÀPÁ±À. AiÀiÁdªÀiÁ£Àå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è EzÀÄ ¸ÁzsÀå«gÀ°®è. DzÀÝjAzÀ £ÀªÀå EAxÀ §AzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á»wåPÀªÁVAiÀiÁzÀgÀÆ G®èAX¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, ºÁUÀÆ D ªÀÄÆ®PÀ EvÀgÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ MAzÀÄ «zsÁ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀPÉÌ EAVèµï «zÁå¨sÁå¸À £ÀªÀÄUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ §AvÀÄ. £Á£ÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉªÀiÁj£À AiÀÄĪÀPÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀ §UÉÎ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ. EA¢£ÀªÀjUÉ EzÀÄ CxÀðªÁUÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ.

¥Àæ±Éß: CrUÀgÀÄ ¤zsÀ£ÀgÁV PÁ®Ä ±ÀvÀªÀiÁ£À zÁnzÀgÀÆ PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå FUÀ®Æ CxÁð£ÀĸÁj - DqÀĪÀiÁw£À ®AiÀÄ, ªÀÄÄPÀÛ bÀAzÀ¸ÀÄì ªÀÄÄAvÁV CrUÀgÀ ±ÉÊ°AiÀįÉèà EzÉAiÉÄ? GvÀÛgÀ: EzÉ ªÀÄvÀÄÛ E®è! §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ, ºÉƸÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ DUÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛªÉ. CrUÀgÀÄ E£ÀÆß §gÉAiÀÄÄvÀÛ EgÀĪÁUÀ¯Éà ‘CrUÉÆÃvÀÛgÀ’ PÁªÀåzÀ §UÉÎ d£À ªÀiÁvÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÀÄgÀĪÀiÁrzÀÝgÀÄ. CrUÀgÀ PÁ®zÀ¯Éèà J.PÉ. gÁªÀiÁ£ÀÄd£ï CªÀjVAvÀ ©ü£ÀߪÁV §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ gÁªÀiÁ£ÀÄd£ï PÀÆqÀ ªÀÄÄPÀÛ bÀAzÀ¸Àì£ÀÄß §¼À¹zÀgÀÄ, DqÀĪÀiÁw£À ®AiÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹zÀgÀÄ, CªÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÆ CxÁð£ÀĸÁjAiÉÄÃ. DzÀgÀÆ CªÉ®è CrUÀjVAvÀ §ºÀ¼À ©ü£ÀߪÁVzÀÄݪÀÅ. E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ CrUÀgÀ ±ÉÊ°AiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀzÀ°èzÀÄÝzÀÄ ¤d. DzÀgÉ CªÀgÀÆ ¸ÀéAwPÉAiÀÄ£Àß ¸Á¢ü¹PÉÆArzÁÝgÉ. CrUÀgÀ vÀzÀÆæ¦UÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®è. CrUÀgÀÄ EgÀĪÁUÀ¯Éà J¥ÀàvÀÛgÀ°è zÀ°vÀ-§AqÁAiÀÄ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼ÀÆ ªÀÄÆr§AzÀĪÀÅ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £É£ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

25


EzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæUÀw¥ÀAxÀ; DzÀgÉ CzÀÄ ºÉZÀÄÑ UÀzÀåPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁVvÀÄÛ. FUÀ F vÁAwæPÀAiÀÄÄUÀzÀ°è M¨ÉÆâ§âgÀÆ vÀªÀÄUÉ vÉÆÃazÀAvÉ §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ, DzÀÝjAzÀ ªÉÊ«zsÀå«zÉ. DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ bÀ¼ÀPÀÄ J®è gÀZÀ£ÉUÀ¼À ªÉÄÃ®Æ EzÉ.

C¥Àà ªÀÄUÀ E§âgÀÆ GjAiÀÄ°è ¨ÉÃAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ, E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀr¢zÉ. ‘CxÀªÁ CªÀ£À ¨sÁµÉAiÉÄà ¨ÉÃgÉÆ?’

¥Àæ±Éß: CrUÀgÀ PÁªÀå QèµÀÖªÉ? ¸ÀAQÃtðªÉ? PÁªÀå ¸ÀgÀ¼ÀªÁVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ EA¢£À NzÀÄUÀ ¤jÃQë¸ÀÄvÁÛ£ÉAiÉÄ?

182, ZÀÄQÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ®zÀ°ègÀĪÀAvÉ.) CvÀåAvÀ §»ªÀÄÄðTAiÀiÁzÀ CrUÀgÀ ¨sÁµÉ CxÀðªÁUÀzÀ D ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉAiÀÄÆ ºËzÀÄ! EzÉÆAzÀÄ ªÉÊgÀÄzsÀå.

GvÀÛgÀ: CrUÀgÀ PÁªÀå QèµÀÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAQÃtð J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¤d. F §UÉÎ FUÁUÀ¯Éà ¥Àæ¸ÁÛ¦¸À¯ÁVzÉ. EAVèµï£À ªÉÄl¦ü¹PÀ¯ï PÀ«UÀ¼ÀÄ (J°AiÀÄmï ªÀÄÆ®PÀ) ªÀiÁrzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ EzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÆß £ÉÆÃrzÉÝêÉ. E£ÀÄß DzsÀĤPÀ fêÀ£À ¸ÀAQÃtðªÁVzÉ, CzÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV DzsÀĤPÀ PÀ«vÉAiÀÄÆ ¸ÀAQÃtðªÁVgÀÄvÀÛzÉ JA§ ªÁzÀªÀÇ EzÉ. ¨sÁµÉAiÉÄà PÀĹ¢zÉ, ¨sÁµÉAiÀÄ ªÉÄð£À £ÀA©PÉ (‘¨sÁµÉAiÀÄ ¨sÁµÉ’) ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÉ - DzÀÝjAzÀ F ¸ÀAQÃtðvÉ JAzÀÆ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. EAxÀ ªÁåSÁå£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉÆà w½AiÀÄĪÀÅ¢®è. EzÀgÀ°è EzÀ«ÄvÀÜA JA§ ¤RgÀ ¸ÀvÀåªÉÇAzÀÄ EzÉAiÉÄ£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ PÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄÆgÉÆæ£À ¸ÀjæAiÀÄ°¸ïÖ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á«zÀgÀÄ ºÉÆgÀ£ÉÆÃlPÉÌ PÁt¸ÀzÀAxÀ ªÀ®AiÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CrUÀgÀÄ CAxÀzÉãÀ£ÁßzÀgÀÆ ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÀÝgÉAzÀÄ C¤¸ÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ CªÀjUÉ CzÉãÉÆà DAvÀjPÀ vÀĪÀÄÄ®ªÉÇAzÀÄ EzÉÝà EvÀÄÛ. CrUÀgÀzÉÆAzÀÄ ‘¨sÀUÀß ªÀåQÛvÀé’ JAzÀÄ £À£ÀUÀ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß, K£À£ÀÄß nÃQ¸ÀÄvÁÛgÉÆà CzÀÄ CªÀgÀzÉà MAzÀÄ ¨sÁUÀ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ‘ªÀzsÀðªÀiÁ£À’zÀ°è ªÀÄUÀ£ÀÆ vÀAzÉAiÀÄÆ CrUÀgÉÃ! CzÀ®è¢zÀÝgÉ ªÉÄÊ ¥ÀgÀaPÉƼÀÄîªÀAxÀ CAxÀ ±ÉÊ°UÉ CxÀð«®è. PÉÆgÀPÀ°£À zÀAqÉAiÀÄgÉ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÉÝÃ£É ¹UÀgÉÃlÄ ºÀaÑ ¸ÉÃzÀÄvÀÛ ¸ÀÄqÀĪÀÅjAiÀÄ°è ¨ÉøÀUÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß. PɼÀUÉ C¼À®ÄvÁÛ£É ¥ÀAZÁVß ªÀÄzsÀå¸ÀÜ ªÀÄUÀ. PÀÆV PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É ªÀÄAqÉ ©¹ PÀAzÀ QªÀÅqÁVzÁÝ£É. CxÀªÁ CªÀ£À ¨sÁµÉAiÉÄà ¨ÉÃgÉÆ? (‘ªÀzsÀðªÀiÁ£À’)

26

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

‘By the waters of Leman I sat down and wept...’

(T. S. Eliot, The Waste Land, l.

¤ÃªÀAzÀAvÉ PÁªÀå¨sÁµÉ ¸ÀgÀ¼ÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀÄ®¨sÀªÁV CxÀðªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ ¤jÃPÉë CrUÉÆÃvÀÛgÀ PÁ®zÀ°è EzÉ. ºÀ®ªÁgÀÄ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ. zÀ°vÀ §AqÁAiÀÄ PÁªÀå (¸Á»vÀå) ¸ÉÆòAiÀįï jAiÀÄ°¸ÀA ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©¹zÉ. CzÀÄ ±ÉÆövÀªÀUÀðzÀ PÁªÀå, DzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è CªÁA-UÁzïð ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ½UÉ CªÀPÁ±À«®è. PÁªÀåzÀ°è ‘CxÀð’ªÉà ªÀÄÄRå, CzÀgÀ gÀÆ¥ÀªÀ®è, ºÁUÀÆ F CxÀð ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è ¸ÀAªÀºÀ£ÀUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ - J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÉÆòAiÀįï jAiÀÄ°¸ÀA ¸Á»vÀå ¹zÁÞAvÀzÀ DUÀæºÀ. CzÉà jÃw, ¥sɫĤ¸ÀA ªÉÆzÀ¯ÁzÀ LrAiÀiÁ®f¬ÄAzÀ ¥ÉæÃjvÀªÁzÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÆ DgÀA¨sÀzÀ¯Éèà vÀªÀÄä CxÀðªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹©qÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉ ¸ÀzÀå Ln ©n EvÁå¢ OzÉÆåÃVPÀ »£É߯ɬÄAzÀ §gÀĪÀ C£ÉÃPÀ ¯ÉÃRPÀjzÁÝgÉ. CªÀjUÉ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ºÉZÉÑãÀÆ EgÀzÀ PÁgÀt, vÀªÀÄUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨ÉÃPÁzÀ ºÁUÉ §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. NzÀÄUÀjUÁzÀgÀÆ QèµÀÖ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ªÉüÉAiÀiÁzÀgÀÆ J°èzÉ? EzɯÁè M¼ÉîAiÀÄzÉÆà PÉlÖzÉÆÝà JAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉüÀ¯ÁgÉ, DzÀgÉ EA¢£À ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÁVzÉ. PÀ«vÉAiÀÄ NzÀÄUÀgÀÄ »AzÉAiÀÄÆ PÀrªÉĬÄzÀÝgÀÄ, FUÀ E£ÀßµÀÄÖ PÀqÀªÉĬÄgÀ§ºÀÄzÀÄ. C£ÉÃPÀ ªÀÄA¢ PÀ«UÀ¼ÀÄ ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ PÀqÉ ¸Àj¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ EzÀÆ MAzÀÄ PÁgÀt«¢ÝÃvÀÄ. CzɯÁè K£Éà EzÀÝgÀÆ PÀ«vÉAiÉÆAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¦æAiÀĪɤ¸ÀĪÀÅzÀÄ CzÀgÀ QèµÀÖvɬÄAzÀ¯ÁUÀ° ¸ÀgÀ¼ÀvɬÄAzÀ¯ÁUÀ° C®è, ¸ÀÄ®¨sÀªÁV «ªÀj¸À¯ÁUÀzÀ E£ÉßãÉÆà UÀÄt¢AzÀ. ‘CxÀðªÁUÀĪÀ ºÁUÉ §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ’ J£ÀÄߪÀ CrUÀgÀzÉà PÀ«vÉ E°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ: CxÀðªÁUÀĪÀ ºÁUÉ §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀªÀjUÉÆøÀÌgÀ CrUÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ CxÀðfeÁÕ¸É EzÀÄ: “CxÀðªÉà E®è CxÀªÁ J®èªÀÇ CxÀð.”


±ÀvÁ§Ý ¸ÀägÀuÉ ¥Àæ±Éß: ºÉƸÀ PÀ«UÀ¼ÀÄ, «ªÀıÀðPÀgÀÄ CrUÀgÀ PÁªÀåzÀvÀÛ UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÀÄwÛ®è J¤ß¸ÀÄvÀÛzÉAiÉÄ? FªÀwÛ£À PÁªÀådUÀwÛ£À°è CrUÀgÀÄ JµÀÄÖ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ?

qÁ| PÉ.«. wgÀĪÀįÉÃ±ï ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð¯Á wgÀĪÀįÉñï eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀA¥ÁzÀPÀ PÁPÀÄAeÉ PÉñÀªÀ ¨sÀlÖ

¥Àæ±Éß: CrUÀgÀ PÁªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É PÀgÁªÀ½AiÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀ¯ÉUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ EzÉAiÉÄ? AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è EzÉ? GvÀÛgÀ: AiÀÄPÀëUÁ£À §AiÀįÁlzÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀAvÀÆ EzÉÝà EzÉ, E£ÀÄß ¸ÀAVÃvÀ, avÀæPÀ¯É, ²®à ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ EzÉAiÉÆà £Á£ÀÄ ºÉüÀ¯ÁgÉ. AiÀÄPÀëUÁ£À d£À¦æAiÀĪÁVzÀÝ Hj¤AzÀ¯Éà §AzÀªÀgÀÄ CªÀgÀÄ. ‘¸ÀªÀÄUÀæ PÁªÀå’zÀ ªÉÆzÀ® ªÀiÁw£À°è EzÀ£Éß®è CªÀgÉà ºÉýPÉÆArzÁÝgÉ. ‘ZÀAqÉ ªÀÄzÀݼɒ JA§ ²Ã¶ðPÉAiÉÄà AiÀÄPÀëUÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ZÀAqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÝ¼É §ºÀ¼À ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ JgÀqÀÄ ZÀªÀÄðªÁzÀåUÀ¼ÀÄ. ‘ZÀAqÉ ªÀÄzÀݼɒ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CrUÀgÀÄ vÀªÀÄä £ÀªÁåªÀvÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÁjPÉÆAqÀgÀÄ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. CªÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ £ÁlQÃAiÀÄvɬÄAzÀ vÀÄA©ªÉ. CªÀÅUÀ¼À JvÀÄÛUÀqÉ, ¤®ÄUÀqÉ, ZÀ®£À EvÁå¢. MqÉÆØîUÀ §gÀÄvÀÛzÉ; CzÀgÀ°è PÀxÁ¥ÁvÀæ ¨sÁUÀªÀvÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁtÄvÉÛêÉ. PÉ®ªÀÅ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ PÉÆÃqÀAV PÀÄtÂvÀUÀ¼À£ÀÄß, E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ §tÚzÀ ªÉõÀUÀ¼À (CxÁðvï gÁPÀë¸À ¥ÁvÀæUÀ¼À) ºÀÆAPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦UÉ vÀgÀÄvÀÛªÉ. ‘UÉÆAzÀ®¥ÀÄgÀ’, ‘»ªÀÄVjAiÀÄ PÀAzÀgÀ’, ‘zɺÀ°AiÀÄ°è’ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ EzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ. CrUÀgÀ MmÁÖgÉ ¨sÁµÉAiÀįÉèà AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ UÀvÀÄÛ EzÉ. CzÀ£ÀߪÀgÀÄ ªÀåAUÀåªÁV §¼À¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÆ ¤d. DzÀgÉ ¥ÁvÀæzsÁj J°è £Àl, J°è ªÀåQÛ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÉ®ªÀÅ ¸À® UÉÆvÁÛUÀzÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ!

GvÀÛgÀ: M§â ¥ÀæªÀÄÄR PÀ«AiÀÄ G¥À¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÖn¹ÖPÀ¯ï DV ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. CrUÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß N¢¢ÝÃgÁ JAzÀÄ ºÉƸÀ (JAzÀgÉ Fa£À vÀ¯ÉªÀiÁj£À) PÀ«UÀ¼À£ÀÄß PÉýzÀgÉ, GvÀÛgÀ ¤gÁ±Ád£ÀPÀªÁV¢ÝÃvÀÄ. ¥ÀA¥À, gÀ£Àß, d£Àß, PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À, ®QëöäñÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ §UÉÎ PÉýzÀgÀÆ »ÃUÉAiÉÄÃ. DzÀgÉ CrUÀgÀÄ Fa£ÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄUÉ ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ, DzÀÝjAzÀ EA¢£À PÀ«UÀ¼ÀÄ, «ªÀıÀðPÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß NzÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÁªÀÅ §AiÀĸÀĪÀÅzÀÄ, DzÀgÉ ¤jÃPÉëAiÀÄ ªÀÄlÖPÉÌ d£À NzÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¨ÉøÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀdªÉà DVzÉ. NzÀĪÀÅzÀÄ, N¢zÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ, §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, «±Éèö¸ÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ fêÀAvÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ®PÀët. FUÀ CrUÀgÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ, ¤ÃªÀÅ £À£ÀߣÀÄß ¸ÀAzÀ²ð¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÆ EzÉà PÁgÀtPÁÌVAiÉÄÃ. EzÉÆAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸À. CrUÀgÀ£ÀÄß EA¢£ÀªÀgÀÄ JµÀÄÖ ªÀÄA¢ NzÀÄvÁÛgÉ, ©qÀÄvÁÛgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è. PÉ®ªÀgÀÄ vÁªÀÅ CªÀjAzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ NzÀzÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ! PÉ®ªÀjUÉ ºÁUÉ NzÀĪÀ C¨sÁå¸À E®èzÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ, ªÉüÉAiÉÄà ¹UÀ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ, CrUÀgÀ PÀÄjvÀÄ K£ÀÆ UÉÆwÛ®èzÉAiÀÄÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ! AiÀiÁgÀÄ NzÀ°, NzÀ¢gÀ°, CrUÀgÀÄ M§â ‘PÀ«UÀ¼À PÀ«’ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀæeÁÕªÀAvÀgÀÄ C®èUÀ¼ÉAiÀįÁUÀĪÀÅ¢®è. EzÀÄ ‘¥Àæ¨sÁªÀ’zÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ®è. CzÀQÌAvÀ®Æ «ÄÃjzÀÄÝ. PÀ£ÀßqÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁV¹zÀªÀgÀ°è CªÀjUÉ ªÀĺÀvÀÛ÷ézÀ ¸ÁÜ£À«zÉ. EAVèµï£À°è JgÀhiÁæ ¥ËAqï ªÀÄvÀÄÛ J°AiÀÄmïUÉ ºÉÆð¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ PÀ« CrUÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV NzÀzÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ CªÀgÀ ¨É¼ÀQ£À°è EgÀÄvÁÛgÉ.

(avÀæUÀ¼ÀÄ: PÁPÀÄAeÉ PÉñÀªÀ ¨sÀlÖ)

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

27


£É£À¥ÀÅUÀ¼É ºÁUÉ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀ

£É£À¥ÀÅUÀ¼É ºÁUÉ; ªÀļÉUÁ®zÀ°è £É®zÉƼÀQ̽zÀ ¤Ãj£À vÀļÀÄPÀÄ, ¨ÉøÀUÉUÉ ¨Á£É®è ¤ÃgÀ £É¼À®Ä; PÁAiÀÄĪÀ £É®Q̽ªÀ ¸ÀjAiÀÄ ©¼À®Ä; ¸ÀÄlÄÖ »r§Æ¢AiÀiÁzÀ¥Àà ªÀÄgÀ¼ÀÄvÁÛ£É £Á¼À £Á¼ÀUÀ¼À°è wÃxÀðgÀÆ¥À; ªÀÄƯÁzsÁgÀ¢AzÁeÉÕªÀgÉUÉ ZÀPÀæZÀåªÀ£À; AiÀiÁvÉæ ºÉÆÃUÀzÉ ¨ÉÃgÉ zÁj E®è: ªÀiÁgÀÄvÀ¯É UÀÄgÀÄw¸ÀzÀ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À C¯ÉªÀiÁj; §jAiÀÄ ªÀÄƯÁzsÁgÀ, §rØ ±ÀÆ£Àå.

10

PÀgÀļÀÄ QªÀÅazÀ ºÁUÉ MAzÉÆAzÀÄ ¸À®: CªÀÄä£ÉzɬÄAzÉwÛ UÀĪÀÄä ¥ÁvÁ¼ÀPÉÌ

¤zÉÝAiÉļÉAiÀÄ£ÀÄß bÉâ¸ÀĪÀ ªÁ¸ÀÛªÀzÀgÀZÀÄ,

JwÛ PÀÄQÌzÀ ºÁUÉ;

ºÉÆ¢PÉAiÉįÁè ¨ÉªÀgÀÄ, PÀĤß-QgÀZÀÄ;

¸ÀgÀ¨sÀgÀzÀ ªÀÄ¼É ºÉÆgÀUÉ; ZÀ½AiÀÄ £ÉUÀ¹£À ªÉÄïÉ

PÀ£À¸À°è QlQPÀzÀ vÉgÉzÀÄ vÉƼÉAiÀÄĪÀ JgÀZÀÄ;

¥Áw £À£ÀßzÀÄ ¥ÀÅnÖ ºÁ¸ÀÄ; wgÀÄUÀt ªÀÄqÀÄ«£À°è 20

C°è UÁ½UÉ ªÀÄ£ÀªÀ ZÁZÀÄ-

VgÀQ, PÀÄUÀÄÎwÛgÀ®Ä ZÀPÀæ¥Àj¢ü.

ªÀÄgÀªÉ JA§ÄzÉ E®è, ªÀÄgÀªÉ J®è.

PÀtÂÚUÉ PÀtÄÚ vÁV vÁUÀzÉ, M¼ÀUÉ vÀtÚ£ÉAiÀÄ PÉÊ CªÀÄÄPÀĪÉzÉ; ºÉÆgÀUÀqÉUÉ

28

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018


ªÀµÀð

®P

UÆ É Ã¥ Á

Ý Á§

CrUÀgÀ d£Àä±Àv ÀȵÀÚ

±ÀvÁ§Ý ¸ÀägÀuÉ

¥ÀgÀzÉ ªÉÄîPÉÌ ¸ÀÄgÀĽ ¸ÀÄgÀĽ ©aÑ ¸ÁUÀÄwÛgÀĪÀ 30 C£ÀAvÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀ «avÀæ. ªÀÄ¼É PÀ¼ÉzÀÄ ¨É¸À¯ÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÆÛ £É£À¥ÀÅ; ¸ÀºÀ¸Àæ vÀÆvÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀÆPÀë÷ä gÀÆ¥À ºÀ©â ªÀÄAzÀ¬Ä¸ÀĪÀ ªÀĺÁ©®PÉÌ ¨É½îAiÀÄ ¥ÀgÀzÉ, K¼ÀÄ §tÚUÀ¼À £ÀÆgÉüÀÄ PÉëÃ¥À. D¸ÁrUÁ½ PÁAiÀÄÄvÀÛ PÀÆgÀĪÀ PÉ®¸À PÁzÀÄ PÉA¥ÁVgÀĪÀ gÀAzsÀæUÀ½UÉ; ©gÀÄUÁ½ ªÀÄ¼É UÀÄqÀÄUÀÄ ¹r®Ä PÉÆïÁºÀ®, vÀtÚ vÀtÚ£É UÁ½, PÀÄtÂPÉAiÉĸɪÀ PÀgÁ¼À

zsÁvÀÄzsÁgÉUÉ aVªÀ fêÀeÁ®.

PÀvÀÛ ©VAiÀÄÄvÀÛ°gÉ, £Á®UÉAiÀģɩâ¸ÀzÀ

M¼ÀVAzÀ ºÉÆgÀUÉ, ºÉÆgÀVAzÉƼÀUÉ, ªÉÄðAzÀ

vÀqÀPÉƼÀî¯ÁgÀzÉƼÀ QjZÀÄ - ¤±Àê§Ý.

PɼÀPÉÌ, ªÉÄîPÉÌ gÁn ZÀ®£É;

40

ZÀÄPÁÌt »rzÀµÉÖ vÀÈ¦Û §Ä¢ÞUÉ; ¢PÀÄÌ §ºÀ¼À ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÉÆUÉÃjAiÀÄ°è ¨ÉÃgÀÄ £ÉnÖgÀĪÀ £À£ÀÆßj£À°è; ºÉÆ¢PÉAiÉƼÀUÀqÉ PÀÄVÎ PÀÄVÎ ¨ÉÆmÁÖV «ÄgÀÄUÀĪÀ ºÀgÀ¼ÀÄ;

zÁj £ÀqÉ ¤zsÁðgÀ CzÀgÁZÉUÉ. (‘ªÀzsÀðªÀiÁ£À’, ¸É¥ÉÖA§gï 1971)

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

29


‘C¥Àà £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀévÀAvÀæ ªÀåQÛUÀ¼À£ÁßV ¨É¼É¹zÀgÀÄ’ - qÁ. ¥ÀæzÀÄåªÀÄß CrUÀ ¥Àæ±Éß: 1968gÀ DgÀA¨sÀzÀ°è CrUÀjUÉ 50 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÁUÀ CªÀgÀ ¸Á»w«ÄvÀægÀÄ, C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ GqÀĦAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À DwäÃAiÀÄ C©ü£ÀAzÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÀqɹzÀgÀ®èªÉ? DUÀ¯Éà CªÀgÀÄ GqÀĦAiÀÄ°è EzÀÝgÁ? GvÀÛgÀ: E®è; CzÀPÉÌ §A¢zÀÝgÀÄ, CµÉÖ. CzÁzÀ ªÉÄïÉAiÉÄà CªÀgÀÄ C°è ¥ÀÆtð¥ÀædÕ PÁ¯ÉÃf£À ¦æ¤ì¥Á®gÁV ¸ÉÃjzÀÄÝ. DUÀ £ÁªÀÅ GqÀĦUÉ ºÉÆÃzɪÀÅ. £Á£ÀÄ ªÀÄtÂ¥Á® ºÉʸÀÆÌ®Ä (FUÀ ªÀÄtÂ¥Á¯ï ¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉÃeï) JAl£Éà vÀgÀUÀwUÉ ¸ÉÃjzÉ; CtÚ (dAiÀÄAvÀ CrUÀ) ºÀvÀÛ£Éà vÀgÀUÀwUÉ ¸ÉÃjzÀ.

¥Àæ: ¤ªÀÄä MqÀºÀÄnÖzÀªÀgÀ §UÉÎ ºÉý. G: £ÁªÀÅ LªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ. E§âgÀÄ CPÀÌA¢gÁzÀ ªÉÄÃ¯É CtÚ, £ÀªÀÄUÉƧâ¼ÀÄ vÀAV. CtÚ N¢zÀÝ; ¯Á J®è ªÀiÁrzÀÝ. ¥ÁæQÖ¸ï ªÀiÁqÀ°®è. PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀzÀ §½ d«ÄãÀÄ Rjâ¹ PÀȶ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ; ¸ÁéªÀ®A©AiÀiÁVzÀÝ. DzÀgÉ zÀÄgÀzÀȵÀÖªÀ±Ávï, ¨ÉÃUÀ 56£Éà ªÀµÀð ªÀAiÀĹìUÉà wÃjºÉÆÃzÀ. qÀAiÀiÁ©nøï

30

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018


ªÀiÁvÀÄPÀvÉ

PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ºÉÆgÀVzÀÄÝ FUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ M¼ÀUÉà EgÀĪÀ ªÀiÁgÀvÀÛºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JA.f.J. ºÁ¹àl¯ï J£ÀÄߪÀ MAzÀÄ D¸ÀàvÉæ EzÉ. JA.f.J. ºÁ¹àl¯ï JAzÀgÉ ‘ªÉÆUÉÃj UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀ ºÁ¹àl¯ï’ C®èzÉ ¨ÉÃgÉãÀÆ C®è. AiÀÄÄUÀ¥ÀæªÀvÀðPÀ PÀ« JA. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ F D¸ÀàvÉæAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀªÀgÀÄ PÀ« CrUÀgÀ JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀ qÁ| ¥ÀæzÀÄåªÀÄß CrUÀ CxÀªÁ qÁ| JA.f. ¥ÀæzÀÄåªÀÄß CªÀgÀÄ. ªÀĺÁ£ï ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁ¢AiÀiÁzÀ ¥ÉÆæ| CrUÀgÀ ªÀiÁ£ÀªÀ¥ÉæêÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d£À¸ÉêÉAiÀÄ DPÁAPÉëUÀ¼ÀÄ E°è F D¸ÀàvÉæAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤AwªÉ JAzÀgÉ vÀ¥ÉसÀzÀÄ. PÀ« CrUÀgÀ d£Àä±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è qÁ| ¥ÀæzÀÄåªÀÄß CªÀgÉÆA¢UÉ £ÀqɹzÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ E°èªÉ:

EvÀÄÛ; PÉÆ£ÉUÉ Qrß ªÉÊ¥sÀ®å D¬ÄvÀÄ. K£ÉãÉÆà vÉÆAzÀgÉAiÀiÁV wÃjºÉÆÃzÀ. CPÀÌA¢j§âgÀÆ CªÉÄjPÀzÀ°èzÁÝgÉ. zÉÆqÀØ CPÀÌ ©.J¹ì., ©.Jqï. ªÀiÁrzÀݼÀÄ. aPÀ̪À¼ÀÄ JA.J. EAVèµï. C°èUÉ (CªÉÄjPÀ) ºÉÆÃVAiÀÄÆ K£ÉÆà ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. CªÉÄjPÀzÀ°è E§âgÀÆ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ªÀÄzÀĪÉUÀÆ ªÀÄÄ£Àß E§âgÀÆ ¨ÁåAPï PÉ®¸ÀzÀ°èzÀÝgÀÄ. zÉÆqÀØ CPÀÌ£À ªÀÄzÀÄªÉ 1975gÀ DgÀA¨sÀzÀ°è D¬ÄvÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀ¼ÀzÀÄÝ ªÀÄvÉÛ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ C£ÀAvÀgÀ £ÀqɬÄvÀÄ. zÉÆqÀØ CPÀÌ «zÁå PÀȵÀÚgÁdÄ CªÀ¼À UÀAqÀ qÁPÀÖgï. ªÀÄPÀ̼ÀgÉÆÃUÀ vÀdÕgÀÄ, ¤AiÉÆãÉmÁ®f¸ïÖ. CPÀÌ C°è£À «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. JgÀqÀ£Éà CPÀÌ (£ÀA¢¤ ±À²zsÀgï) PÀÆqÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. CªÀ¼À UÀAqÀ EAf¤AiÀÄgï; DmÉÆêÉƨÉʯï G¢ÝªÉÄAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. E§âgÀÆ ZÉ£ÁßVzÁÝgÉ (ªÉ¯ï ¸Élèqï). AiÀiÁªÁUÀ¯ÉÆà vÀÄA§ ªÉÆzÀ¯Éà (CªÉÄjPÀPÉÌ) ºÉÆÃVzÁÝgÉ.

zÉÆqÀØ CPÀÌ ªÁ¶AUÀÖ£ï£À°èzÀÝgÉ JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀ¼ÀÄ aPÁUÉÆÃzÀ°èzÁݼÉ. vÀAV (CAd£Á gÀWÀÄ) EAUÉèAr£À°èzÀݼÀÄ. CªÀ¼À UÀAqÀ PÀÆqÀ qÁPÀÖgï; CªÀgÀÄ ¸Àdð£ï. CªÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀªÁV ¸ÀqÀ£ÁßV wÃjPÉÆAqÀ¼ÀÄ; CªÉÄjPÀPÉÌ CPÀÌ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀݼÀÄ; ¸ÀqÀ£ÁßV wÃjPÉÆAqÀ¼ÀÄ; CzÉÆAzÀÄ zÀÄgÀAvÀ (mÁæfr).

¥Àæ: £ÀªÀÄUÉ CrUÀgÀÄ GqÀĦ ¥ÀÆtð¥ÀædÕ PÁ¯ÉÃf£À°è MAzÀÄ ªÀµÀð ¦æ¤ì¥Á®gÁVzÀÝgÀÄ; £Á£ÀÄ ¥ÀzÀ« MAzÀ£Éà ªÀµÀðzÀ°èzÁÝUÀ ªÉÇÃnUÉ ¤®ÄèªÀ ¸À®ÄªÁV ©lÄÖºÉÆÃzÀgÀÄ. PÉAUÀ¯ï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå(EA¢gÁ PÁAUÉæ¸ï)£ÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ NnUÉ ¤AvÀgÀ¯Áè (1971). ªÉÇÃnUÉ ¤AvÁUÀ §ºÀıÀB PÁ¯ÉÃdÄ £ÀqɸÀĪÀ ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ (CA¢£À CzÀªÀiÁgÀÄ ªÀÄoÁ¢üñÀ ²æà «§ÄzsÉñÀ wÃxÀðgÀÄ) ©lÄÖºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ºÉýgÀ¨ÉÃPÀÄ. GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

31


G: ºËzÀÄ ºËzÀÄ, CªÀgÉà ºÉýzÀÄÝ; ªÉÇÃnUÉ ¤®ÄèªÀÅzÁzÀgÉ ©lÄÖºÉÆÃV CAvÀ. CµÀÄÖ ºÉýzÀ ªÉÄÃ¯É EªÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ C°è ¤®è°PÉÌ E®è. CªÀgÀÄ ºÁUÉÃ. £ÉÃgÀ£ÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÖçPïÖ. CªÀgÀÄ AiÀiÁjUÀÆ vÀ¯É §VθÀÄvÁÛ EgÀ°®è. ©lÄÖ §gÀĪÀÅzÉÃ; AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ°PÉÌ E®è. vÀÄA§ D£É¸ïÖ (¥ÁæªÀiÁtÂPÀgÀÄ), £ÉÃgÀ £ÀqÉ; ¸Áé©üªÀiÁ£À vÀÄA§. ©lÄÖPÉÆqÀÄwÛgÀ°®è. zÀÄqÀÄØ, VqÀÄØ CªÀjUÉ CµÀÄÖ ªÀÄÄRåªÁV EgÀ°®è. AiÀiÁªÁUÀ®Æ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸Àj DUÀĪÀAxÀzÀÝ£Éßà ªÀiÁrzÁÝgÉ.

¥Àæ: CzÀjAzÀ ¥sÁå«Ä°UÉ vÉÆAzÀgÉ DUÀ°®èªÉ? G: ¤dªÉAzÀgÉ, ¥sÁå«Ä°UÉ ºÉZÀÄÑ vÉÆAzÀgÉ DUÀ°®è. zÉÆqÀØ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è EzÀÝgÀ®èªÉ? ºÁUÁV £ÁªÀÅ ºÉÃUÉÆà ¤¨sÁ¬Ä¹zɪÀÅ. DªÉÄïÉ, PÉÆ£ÉUÉ F ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É ¸Àé®à vÉÆAzÀgÉ D¬ÄvÀÄ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. GqÀĦ ©lÄÖ §AzÀgÀ®èªÉÃ? DªÁUÀ £ÀªÀÄä CPÀÌA¢gÀ ²PÀët PÀÆqÀ E£ÀÆß ªÀÄÄVAiÀÄÄwÛvÀÄÛ, CµÉÖ. ªÀÄvÉÛ CªÀgÀÄ (E§âgÀÆ) PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. ªÀÄvÉÛ CªÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ D¬ÄvÀÄ, CªÉÄjPÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀÄ£É RaðUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÉÃUÉÆà DUÀÄwÛvÀÄÛ. D ºÉÆwÛUÉ £Á£ÀÄ ªÉÄrPÀ¯ïUÉ ¸ÉÃjzÀݵÉÖ. MAzÀÄ LzÁgÀÄ ªÀµÀð ¸Àé®à vÉÆAzÀgÉ DVzÉ. CAzÀgÉ wÃgÁ K£ÀÆ C®è. CPÀÌA¢gÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄ£É ¸ÁV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ°PÉÌ DUÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄvÉÛ £À£Àß JdÄPÉõÀ£ï ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ; ªÀÄÄAzÉ vÉÆAzÀgÉ DUÀ°®è J£ÀߧºÀÄzÀÄ.

¥Àæ: ¤ªÀÄä ¥ÀÆwð ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ²PÀët ªÀÄtÂ¥Á®zÀ¯Éèà D¬ÄvÉÃ? G: ºËzÀÄ, JA©©J¸ï, JA.r. J®è ¸ÉÃj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀð C¯Éèà EzÉÝ. LzÀƪÀgÉ ªÀµÀð JA©©J¸Éìà DUÀÄvÀÛzÉ; ªÀÄvÉÛ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæ. C°èUÉ DgÀÄ ªÀµÀð D¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÉÛ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð JAr. j¸À¯ïÖ §gÀĪÁUÀ J®è ¸ÉÃj ºÀvÀÄÛ ªÀµÀð DVºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ; ªÀÄvÉÛ £Á£ÀÄ ¸Émïè DzÉ; ªÀÄ£ÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝj £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ.

¥Àæ: DyðPÀ vÉÆAzÀgÉ EzÁÝUÀ vÀAzÉ AiÀiÁgÀzÁzÀgÀÆ £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÁ?

G: CzÉ®è ªÀiÁqÉÆâ®è £ÀªÀÄä¥Àà. PÉüÀĪÀÅzÀÄ, AiÀiÁgÀ §½UÁzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ, K£ÀÆ E®è. ¥sÁ¯ÉÆêÀgïì vÀÄA§ EzÀÝgÀÄ. ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ d£À EzÀÝgÀÄ. ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄAwæUÀ¼É®è §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄÄRåªÀÄAwæªÀgÉUÉ J®ègÀÆ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ EªÀjUÉ PÉüÀĪÀ C¨sÁå¸À E®è. vÀÄA§ PÀµÀÖ¥ÀnÖzÀÝgÀÄ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÁzÀgÉ CµÀÄÖ PÀµÀÖ¥ÀqÀÄwÛgÀ°®è.

¥Àæ: CrUÀgÀÄ DUÁUÀ HgÀÄ §zÀ°¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ, E£ÉÆßAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ DUÀ°®èªÉ? G: HgÀÄ §zÀ¯ÁUÀÄvÁÛ EvÀÄÛ ¤d. DzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ ºÉaÑ£À vÉÆAzÀgÉ DUÀ°®è. £À£Àß §UÉÎ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ ªÉÄʸÀÆj£À°è; £ÁªÀÅ ºÉaÑ£À ªÀÄPÀÌ¼É®è ºÀÄnÖzÀÄÝ ªÉÄʸÀÆj£À°è. CµÀÖgÉƼÀUÉ CªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÉ®è ªÀÄÄV¹zÀÝgÀÄ. ºÀvÀÄÛ ªÀµÀð (1954-64) ªÉÄʸÀÆj£À°èzÀÝgÀÄ. ªÉÄʸÀÆj¤AzÀ ¸ÁUÀgÀPÉÌ; C°è £Á®ÄÌ ªÀµÀð. §½PÀ GqÀĦAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð; DªÉÄÃ¯É ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. PÀĪÀÄmÁzÀ°è EzÀÝgÀAvÉ; CzÉ®è ªÉÆzÀ®Ä. DUÀ C¥Àà-CªÀÄä£À eÉÆvÉUÉ zÉÆqÀØ CPÀÌ K£ÁzÀgÀÆ EzÀݼÉãÉÆà UÉÆwÛ®è. £Á£ÀÄ CªÀgÀ eÉÆvÉ £Á®ÄÌ eÁUÀ ªÀiÁvÀæ £ÉÆÃrzÀÄÝ: ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ¸ÁUÀgÀ, GqÀĦ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

¥Àæ: ZÀÄ£ÁªÀuÉ (1971) ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É CrUÀgÀÄ zɺÀ°UÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀ®èªÉ? G: ºËzÀÄ. £Áå±À£À¯ï §ÄPï læ¸ïÖ£À G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀ(¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ «¨sÁUÀ)gÁV C°èUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ºÀwÛgÀºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀµÀð ªÀiÁvÀæ D ºÀÄzÉÝAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. C°è£À PÉ®¸À (eÁ¨ï) CªÀjUÉ EµÀÖ DUÀ°®è (¥ÀæPÀluÉUÉ ¥ÀĸÀÛPÀ Dj¸ÀĪÁUÀ ªÉÄð¤AzÀ ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥À £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÉÛAzÀÄ CrUÀgÀÄ ºÉýPÉÆAqÀ¢ÝzÉ - £ÉÆÃr, ‘£É£À¦£À UÀt¬ÄAzÀ’ - ¸ÀAzÀ±ÀðPÀ). ªÀµÀðªÁUÀĪÀ ªÀÄÄ£ÀߪÉà CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¹ªÀiÁèUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. C°è£À ‘EArAiÀÄ£ï E£ï¹ÖlÆåmï D¥sï CqÁé£ïìqï ¸ÀÖrøÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð EzÀÝgÀÄ. zɺÀ°, ¹ªÀiÁèUÉ CªÀÄä ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ; £ÁªÉ®è E¯Éèà (¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ) EzÉݪÀÅ. C°èAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ (1975). ªÀÄvÉÛ J®Æè PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃgÀ°®è.

¥Àæ: GzÉÆåÃUÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¢£ÀUÀ¼À°è

32

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018


±ÀvÁ§Ý ¸ÀägÀuÉ

CrUÀgÀ ¢£ÀZÀj ºÉÃVvÀÄÛ? G: CªÀgÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¨É¼ÀUÉÎ ¨ÉÃUÀ K¼ÀĪÀÅzÀÄ. £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀĪÁV¤AzÀ CªÀgÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ LzÀÄ UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ªÁQAVUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. ¹UÀgÉÃlÄ ¸ÉÃzÀĪÀ MAzÀÄ C¨sÁå¸À«vÀÄÛ CªÀjUÉ. ¸ÉÆäÃPï ªÀiÁr ªÁQAUï ªÀÄÄV¹ §AzÀÄ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. §gÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉZÁÑV ¨É¼ÀUÉÎAiÉÄà ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨É¼ÀUÉÎ £ÁªÉ®è K¼ÀĪÀÅzÀgÀ M¼ÀUÉà PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ K£ÉÆà §gÉ¢gÀÄwÛzÀÝgÀÄ; DUÀ CªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ UÀAmÉ ¹UÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀ ªÀÄÄRåªÁzÀ PÀªÀ£À¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£Éß®è §ºÀıÀB ¨É¼ÀVΣÀ ºÉÆwÛ£À¯Éèà §gÉ¢zÀÝgÀÄ C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ; MAzÀÄ ¸ÀtÚ ªÁQAUï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÁªÉ®è ªÀÄPÀ̼ÀÄ aPÀ̪ÀjzÀÝgÀÆ ¨É¼ÀUÉÎ 7 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀUÉ K¼ÀÄwÛzÉݪÀÅ. JzÀÄÝ ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄ ¸ÁߣÀ-VãÀ J®è DzÀ ªÉÄÃ¯É wAr. MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ®è ²¸ÀÄÛ C°èAzÀ¯Éà §AzÀzÀÄÝ. ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥Á®£É, AiÀiÁgÀ£ÀÆß PÁ¬Ä¸À¨ÁgÀzÀÄ; ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÉ®è C¥Àà¤UÉ ¨sÁjà ªÀÄÄRå. PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ,

PÁ¯ÉÃfAzÀ §gÀĪÀÅzÀÄ J®èzÀgÀ®Æè ²¸ÀÄÛ; ªÀÄvÀÄÛ vÀÄA§ d£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸Á»vÁå¸ÀPÀÛjgÀ§ºÀÄzÀÄ, CªÀgÀ ¸ÉßûvÀjgÀ§ºÀÄzÀÄ - »ÃUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÁUÀ®Æ d£À. ¤ªÀÄUÉ ¤dªÁV ¸Á»vÀåzÀ°è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ D¸ÀQÛ (EAlgɸïÖ) EzÉ, ¸Á»vÀå ¤ªÀÄUÉ CxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ, N¢PÉƼÀÄîvÁÛ E¢ÝÃj CAvÀ C¤ß¹zÀgÉ vÀÄA¨Á ¥ÉÆæÃvÁìºÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ (J£ÀÌgÉÃeï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ). AiÀiÁgÉà DUÀ°, §AzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀ£Éà EgÀ°; ¸ÀĪÀÄä£É PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛgÀ°®è. K£ÁzÀgÀÆ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ CzÀ£ÀÄß N¢ vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ ºÉý ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆmÉÖà PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. §AzÀªÀ£ÀÄ vÀÄA¨Á N¢PÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É C¤ß¹zÀgÉ, N¢PÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À PÉÆlÄÖ vÀÄA§ ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

¥Àæ: ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ºÁUÉãÁ? G: ¥ÉÆæ¥sɸÀgï DVzÁÝUÀ, ¦æ¤ì¥Á¯ï DVzÁÝUÀ J®è ºÁUÉÃ. vÀÄA§ d£À §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ; ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÁUÀ®Æ d£À. PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÉ CzÉà jÃw EvÀÄÛ. GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

33


N¢zÁÝgÉ.

¥Àæ: J°è? G: J®è PÀqÉ; CzÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV EvÀÄÛ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ DUÀ°, GqÀĦ DUÀ°, CxÀªÁ ¸ÁUÀgÀªÁUÀ°. £À£Àß aPÀ̪ÀAiÀĹì¤AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è NzÀĪÀªÀgÀÄ 3-4 d£À JPïìmÁæ EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÁ¯ÉÃf£À°è NzÀĪÀÅzÀPÉÌ C¥Àà zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀ¸Àw MzÀV¹ EªÀgÉà J®è £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ; ¨ÉÃgÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

¥Àæ: CªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀÄqÀÄUÀgÁ?

CªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀ ¢£À PÀÆqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁÝgÉ. d£À AiÀiÁªÁUÀ®Æ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ; r¸ÀÌ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÁªÀå, gÁdQÃAiÀÄ J®è ZÀað¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. J®ègÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ; ZÉ£ÁßVAiÉÄà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. K£ÁzÀgÀÆ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÀÝgÀ ºÉÆgÀvÁV AiÀiÁjUÀÆ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛgÀ°®è. J®èjUÀÆ UËgÀªÀ PÉÆlÄÖ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. aPÀ̪ÀgÀÄ PÀÆqÀ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤£Éß M§âgÀÄ qÁPÀÖgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ §AzÀgÀÄ. ¢£À¥ÀwæPÉ(¥ÀæeÁªÁtÂ)AiÀÄ°è £À£Àß ¯ÉÃR£À £ÉÆÃr ªÉÄʸÀÆj¤AzÀ §A¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ 23 ªÀµÀð EgÀĪÁUÀ ¥ÀÆtð¥ÀædÕ PÁ¯ÉÃf£À°èzÀÝ C¥Àà£À£ÀÄß ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀÝgÀAvÉ. vÁ£ÀÄ ¸ÀtÚ AiÀÄĪÀPÀ£ÁVzÀÝgÀÆ vÀ£ÀߣÀÄß ºÉÃUÉ næÃmï ªÀiÁrzÀgÉAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. qÁ| £ÁUÀgÁdgÁªï CAvÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ. C¥Àà CªÀgÀ£ÀÄß DwäÃAiÀĪÁV PÀgÉzÀÄ PÀÆj¹ ZÉAzÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀAvÉ. CªÀgÀÄ vÀÄA§ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ°èzÀÝgÀÄ. PÉêÀ® CªÀgÀÄ CAvÀ C®è. vÀÄA§ d£À D jÃw ºÉüÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÄß vÀÄA§ d£ÀjUÉ NzÀĪÀÅzÀPÉÌ C¥Àà ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀįÉè EzÀÄÝPÉÆAqÀÄ JµÉÆÖà d£À

34

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

G: PÉ®ªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀgÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ EzÀÝgÀÄ. E°èUÉ JµÉÆÖà d£À §AzÀÄ C¥Àà ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. M§âgÀÄ ªÉAPÀlVj CAvÀ §gÀÄvÁÛgÉ. CªÀjUÉ NzÀĪÀÅzÀgÀ°è EAlgɸïÖ; DzÀgÉ §qÀvÀ£À. CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà EzÀÄÝ N¢zÀªÀgÀÄ. ¸ÁUÀgÀ ©qÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C¥Àà CªÀjUÉ PÁ¯ÉÃf£À°è PÉ®¸À PÉÆr¹zÀgÀÄ. PÁ¯ÉÃdÄ ©r¹ ¸ÀAeÉ PÁ¯ÉÃfUÉ ¸ÉÃj¹zÀgÀÄ. PÁ¯ÉÃf£À ¯Áå¨ï£À°è qɪÀiÁ£ï¸ÉÖçÃlgï xÀgÀ PÉ®¸À PÉÆr¹zÀgÀÄ. DvÀ FUÀ PÉ.E.©.(¨É¸ÁÌA) AiÀÄ°è zÉÆqÀØ D¦üøÀgï. AiÀiÁªÁUÀ®Æ §gÀÄvÁÛgÉ; “¤ªÀÄä vÀAzɬÄAzÁV £Á£ÀÄ F ªÀÄlÖPÉÌ ªÀÄÄnÖzÉ” JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. FUÀ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ɮè ZÉ£ÁßV N¢PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ §A¢zÁÝgÉ; zÉÆqÀØzÉÆqÀØ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°èzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨sÉÃn ªÀiÁrzÁUÀ vÀÄA§ ¸ÀAvÉÆõÀªÁUÀÄvÀÛzÉ; D jÃw vÀÄA§ d£À §gÀÄvÁÛgÉ.

¥Àæ: zÉÆqÀØ DzÁAiÀÄ«®è¢zÀÝgÀÆ CrUÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀ®èªÉÃ? G: zÉÆqÀØ DzÁAiÀÄ«®è¢zÀÝgÀÆ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrAiÉÄà ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ¦üøɮè PÀlÄÖwÛzÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ CzÀÄ C£ÀAvÀgÀ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. JµÉÆÖà ªÀÄPÀ̽UÉ ¦üøï PÀlÖ®Ä DUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è jAiÀiÁAiÀÄw PÉÆr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ D jÃw J®è ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ FUÀ zÉêÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAyAUï jAiÀÄ°Ã UÀÄqï. ªÀÄ£ÀĵÀå vÀ£Àß PÁ® ªÉÄÃ¯É UÀnÖAiÀiÁV ¤AwzÀÝgÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ


±ÀvÁ§Ý ¸ÀägÀuÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd CAvÀ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. EªÀgÀ ¹Üw CµÀÖPÀ̵ÉÖ C®èªÁ? DUÀ ¸ÀA§¼ÀªÉ®è JµÀÄÖ? £À£ÀUÉ ZÉ£ÁßV eÁÕ¥ÀPÀ EzÉ. ¥ÀÆtð¥ÀædÕ PÁ¯ÉÃf£À ¦æ¤ì¥Á®gÁVzÁÝUÀ CªÀjUÉ ¹UÀÄwÛzÀÝ ¸ÀA§¼À 2,000 gÀÆ. DzÀgÀÆ D xÀgÀ EgÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA§ PÀµÀÖ. CªÀgÀÄ D jÃw EzÀÝzÀÝPÉÌ £ÀªÀÄUÉ vÀÄA§ ¸ÀAvÉÆõÀ!

¥Àæ: C¥Àà ¤ªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÉAzÀÄ J¯ÉÆèà MAzÀÄ PÀqÉ ºÉý¢ÝÃj. AiÀiÁªÀ PÁgÀtUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ? G: CzÀÄ aPÀ̪À¤gÀĪÁUÀ. CAiÉÆåà £Á£ÀÄ §ºÀ¼À vÀÄAl EzÉÝ. ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ, VqÀ J®è QvÀÄÛºÁPÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄgÀ Kj ºÀuÉÚ®è QvÀÄÛ ©¸ÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÀ¸À ©Ã¸ÁqÀĪÀÅzÀÄ K£ÉãÉÆà ZÉõÉÖ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ; ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JAlÄ ªÀµÀðzÀ vÀ£ÀPÀ. ¥Àæw¢£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀA¥ÉèÃAmï §gÀĪÀÅzÀÄ, ±Á¯ÉAiÀÄ nÃZÀgï, £ÉgɪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ. C¥Àà¤UÉ zÀÆgÀÄ ºÉÆìÄvÀÄ CAzÀgÉ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ! £Á£ÀÄ ZÉ£ÁßV wA¢zÉÝãÉ; K¼ÉAlÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ. DªÉÄÃ¯É K£ÀÆ E®è. DªÁUÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¦üæà C®èªÁ? FUÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÀqÉ ©qÀĪÀÅzÉà E®è. ºÁUÉ ²Që¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è CªÀgÀÄ vÀÄA¨Á ¹ÖçPïÖ. £Á£ÀÄ, CtÚ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ wA¢zÉÝêÉ. ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ CªÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ EgÀ°®è J£ÀߧºÀÄzÀÄ. ºÉʸÀÆ̯ï DzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÉßûvÀgÀAvÉ PÁtÄwÛzÀÝgÀÄ. K¤zÀÝgÀÆ £ÀªÉÆäA¢UÉ r¸ÀÌ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DªÁV¤AzÀ®Æ £ÀªÀÄUÉ C¥Àà CAzÀgÉ C°è ªÉÄïÉ; zÉêÀgÀ ºÁUÉ (ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ). PÉÆ£ÉvÀ£ÀPÀªÀÇ D UËgÀªÀ EzÉÝà EvÀÄÛ.

¥Àæ: ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÀ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ (EAmÉÆæqÀÆå¸ï) ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ EvÁå¢ EvÁÛ? G: E®è, CzÀÄ ºÉaÑ®è. CzÉà £Á£ÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ - CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ PÀ«-¸Á»wUÀ½UÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä£ÀÄß E£ïªÁ¯ïé ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ J®è ªÀiÁrzÀÝgÉ £ÁªÀÅ ¸Àé®à §gÀªÀtÂUÉUÉ ªÀÄÄAzÁUÀÄwÛzÉݪÁ CAvÀ.

PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë £ÀªÀÄä°è M§âgÀÄ CxÀªÁ E§âgÁzÀgÀÆ §gÉAiÀħºÀÄ¢vÁÛ CAvÀ. DzÀgÉ CzÀ£ÀߪÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀ°®è.

¥Àæ: ¤ªÀÄä°è AiÀiÁjUÀÆ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀA¥ÀPÀð E®èªÁ? G: NzÀÄwÛzÉݪÀÅ. J®ègÀÆ ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ NzÀÄwÛzÉݪÀÅ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÁUÀ®Æ 2-3 ¸Á«gÀ ¥ÀĸÀÛPÀ EzÉÝà EgÀÄwÛvÀÄÛ. C¥Àà ¤gÀAvÀgÀªÁV ºÉƸÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀ£ÀÄß N¢PÉƼÀÄîwÛzÉݪÀÅ; §gÉAiÀÄ°®è CµÉÖ. £À£Àß ªÀÄUÀ (D¢vÀå) ¸Àé®à §gÉAiÀÄÄvÁÛ£É. zÉÆqÀØ CPÀÌ£À M§â ªÀÄUÀ£ÀÆ §gÉAiÀÄÄvÁÛ£É. zÉÆqÀØ ªÀÄlÖ C®è.

¥Àæ: ¤ªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ vÀªÀgÀÄ J°è? G: ªÉÄʸÀÆgÀÄ; £ÀªÀÄäªÀÄä ªÉÄʸÀÆj£ÀªÀgÀÄ. CªÀgÀ ¥ÀÆ«ðPÀgÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀªÀgÀAvÉ. 3-4 vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À »AzÉAiÉÄà ªÉÄʸÀÆjUÉ ºÉÆÃV £É¯É¹zÀݪÀgÀÄ.

¥Àæ: vÁ¬ÄAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀA¥ÀPÀð EzÉAiÀiÁ? G: E®è. N¢zÀªÀgÀÄ, w½zÀÄPÉÆAqÀªÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ. ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæzÀ°è AiÀiÁgÀÆ E®è. CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ, CAzÀgÉ CªÀÄä£À CdÓ£À ªÀÄ£ÉUÉ C¥Àà ªÁgÁ£ÀßPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C¥Àà HgÀÄ (PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ ªÉÆUÉÃj) ©lÄÖ NzÀ°PÉÌ ªÉÄʸÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. DV£À PÀæªÀÄzÀAvÉ ªÁgÀzÀ°è MAzÉÆAzÀÄ ¢£À M¨ÉÆâ§âgÀ ªÀÄ£ÉUÉ HlPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ªÀÄ£É CªÀÄä£À CdÓ£À ªÀÄ£É. ¸ÀAiÀiÁåfgÁªï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CªÀjUÉ zÉÆqÀØ ªÀÄ£É EvÀÄÛ; CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄAvÀºÀ PÀlÖqÀ. C¥Àà PÀ°vÀÄ zÉÆqÀتÀgÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀiÁV D ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¬ÄvÀÄ.

¥Àæ: ¤ªÀÄä vÀAzÉ C£ÉÃPÀ ¸Á»wUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹zÁÝgÀ®èªÉ? G: £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ¸Àé¨sÁªÀªÉà CzÀÄ, C®èªÁ? §gÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÀ ºÀ®ªÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컹 ¨É¼É¹zÁÝgÉ. CzÀjAzÀ vÀÄA§ d£À ªÀÄÄAzÉ §A¢zÁÝgÉ. CzÀgÀ°è C£ÀAvÀªÀÄÆwð, ®APÉñï

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

35


CªÀgÉ®è EzÁÝgÉ. ªÉÄʸÀÆj£À ªÀģɬÄAzÀ¯Éà CzÉ®è DgÀA¨sÀªÁVvÀÄÛ. vÁªÀÅ §gÉzÀÄzÀ£ÀÄß C¥Àà£À ªÀÄÄAzÉ NzÀĪÀÅzÀÄ, CªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ PÉüÀĪÀÅzÀÄ, ZÀað¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀæPÀluÉUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ J®è ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀÄA§ d£À §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

¥Àæ±Éß: ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¤ªÉÆäA¢UÉ CrUÀgÀÄ ¸Á»vÀåzÀ «µÀAiÀÄ ZÀað¸ÀÄwÛzÀÝgÁ? GvÀÛgÀ: E®è. MAzÀÄ ªÉÃ¼É £ÁªÉà K£ÁzÀgÀÆ CªÀgÀ°è PÉýzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. E®èªÁzÀgÉ ºÉýzÉ£À¯Áè; ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ZÀZÉðUÀ½AzÀ £ÁªÀÅ ºÉÆgÀUÉÃ. £Á£ÀÄ DUÀ ¸Á»vÀåzÀ §UÉÎ ºÉZÀÄÑ D¸ÀQÛ ªÀ»¸ÀzÉ EzÀÄÝzÀPÉÌ CzÀÄ PÀÆqÀ MAzÀÄ PÁgÀt EgÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä (±Á¯Á) ¸À¨ÉÓPïÖ£À¯Éèà EzÉݪÀÅ. £Á£ÀAvÀÆ EµÀÄÖ ªÀµÀðªÀÇ £À£Àß ¸À¨ÉÓPïÖ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæQÖù£À¯Éèà §Äå¹ EzÉÝ. FUÀ C¥Àà£À PÁªÀåªÀ£ÀÄß NzÀ°PÉÌ DgÀA©ü¹zÉÝãÉ. ¸Á»wUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀĪɮè EzÉ. CªÀgÀÄ §AzÁUÀ ZÀað¸ÀÄvÉÛãÉ. ¸Á»vÀåzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ. PÁªÀå NzÀĪÀÅzÀÄ, CzÀgÀ¯Éè®è FUÀ I am taking lot of interest. ¤zsÁ£ÀUÀwAiÀÄ°è CzsÀåAiÀÄ£À DgÀA¨sÀªÁVzÉ. EzÀPÉÌ®è C¨sÁå¸À ¨ÉÃPÀÄ £ÉÆÃr. vÀAzÉAiÀĪÀgÀ PÁªÀå CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî°PÉÌ CµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀ E®è, C®èªÁ? N¢, ªÀiÁvÁr, r¸ÀÌ¸ï ªÀiÁrAiÉÄà DUÀ¨ÉÃPÀÄ.

¥Àæ±Éß: CrUÀgÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ¯Éà ¤ÃªÀÅ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄwÛ¢ÝgÁ? GvÀÛgÀ: DªÁUÀ £ÁªÀÅ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À®èªÁ? £Á£ÀAvÀÆ DUÀ ±Á¯ÉAiÀÄzÀ£ÀÄß NzÀÄwÛzÉÝ; DUÀ £ÀªÀÄä ±Á¯Á NzÀÄ ¸ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. C¥Àà wÃjPÉƼÀÄîªÁUÀ £À£Àß ¸ÀÖr ªÀÄÄVzÀÄ ¥ÁæQÖùUÉ §A¢zÉÝ CµÉÖ.

¥Àæ±Éß: CrUÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ®è ¸ÁévÀAvÀæ÷å PÉÆnÖzÀÝgÀ®èªÉ? GvÀÛgÀ: ºËzÀÄ. ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. K£ÁzÀgÀÆ PÉ®¸À EzÀÝgÉ £ÁªÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 12£Éà PÁè¸ï (¦.AiÀÄÄ.¹.) ªÀÄÄVAiÀÄĪÁUÀ £À£ÀUÉ ªÉÄrPÀ¯ïUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ C¤ß¹vÀÄ. EAf¤AiÀÄjAUÁ, ªÉÄrPÀ¯Áè JA§ zÀéAzÀéªÀÇ EvÀÄÛ. DUÀ £ÀªÀÄUÉ K£ÀÆ UÉÆwÛgÀ°®è, C®èªÁ? DzÀgÀÆ £À£Àß §UÉÎ

36

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

£Á£Éà ¤zsÀðj¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ²PÀëtPÉÌ ºÉÆÃzÀzÀÄÝ £À£ÀßzÉà ¤zsÁðgÀ. K£ÁzÀgÀÆ PÉ®¸À DUÀ¨ÉÃQzÀÝgÉ C¥Àà “AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¤£ÀUÉ ¸Àj J¤¸ÀÄvÀÛzÉ, CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄ” JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. D jÃwAiÀÄ°è ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CPÀÌA¢gÀÄ, CtÚ, vÀAV, £Á£ÀÄ J®ègÀÆ ¥ÀÇwð ¸ÀévÀAvÀægÀÄ (EAr¥ÉAqÉAmï). MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÀgÉ CzÀÄ ¤dªÁV ±ÁQAUï (DWÁvÀPÁj). AiÀiÁgÀ ºÀwÛgÀªÀÇ ºÉÆÃUÀ°QÌ®è; ¸ÀévÀAvÀæªÁV £ÁªÉà ¤zsÁðgÀ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. D jÃw vÀÄA§ PÀpt (l¥sï) ªÀiÁUÀð. DªÁVAzÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß D jÃwAiÀÄ°è ¨É¼É¹zÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ EAf¤AiÀÄjAUï ¹ÃlÄ ¸ÀºÀ ¹QÌvÀÄÛ. J®è ¹UÀÄwÛvÀÄÛ; M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁPïìð EvÀÄÛ. £Á£ÀÄ ªÉÄr¹£ï «¨sÁUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ; £À£ÀßzÉà ¤zsÁðgÀªÁzÀ PÁgÀt DªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ vÀ¥ÀÅöà (¨ÉèêÀiï) ºÉÆj¸ÀĪÀAw®è.

¥Àæ±Éß: CªÀÄä K£ÀÆ ºÉüÀÄwÛgÀ°®èªÉ? GvÀÛgÀ: E®è; CªÀÄä ºÉüÀÄwÛgÀ°®è. CzÉ®è C¥Àà£ÀzÉà PÉëÃvÀæ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C¥Àà£Éà ¨Á¸ï; CªÀgÉà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀÄä£À ºÀwÛgÀ K£ÁzÀgÀÆ ¨ÉÃPÁzÀgÉ ºÉý ªÀiÁr¹PÉƼÀÀÄzÀµÉÖ. EAvÀºÀ zÉÆqÀØ ¤zsÁðgÀUÀ¼ÀÄ C¥Àà£À ªÀÄÆ®PÀªÉÃ. CªÀgÀÄ PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ r¸ÀÌ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. “£ÉÆÃqÀÄ, ¤£ÀUÉ EzÀÄ DUÀÄvÀÛzÁ? ¤£Àß EAlgɸïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¤Ã£Éà ¤zsÁðgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, C®èªÁ” J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÁV ¸ÀtÚzÁUÀ°, zÉÆqÀØzÁUÀ°, AiÉÆÃa¹ ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ C¨sÁå¸ÀªÁVvÀÄÛ. PÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ, K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉAzÀÄ »AdjAiÀÄĪÀ ¥Àæ±Éß EgÀ°®è. JµÀÄÖ PÀµÀÖªÁzÀgÀÆ £ÁªÉà CqÀÓ¸ïÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃQvÀÄÛ. CzÀjAzÁV £ÁªÀÅ aPÀÌ ªÀAiÀĹì£À¯Éèà vÀÄA§ EAr¥ÉAqÉAmï DVzÉݪÀÅ. ¦.AiÀÄÄ.¹. DVzÀÄÝ ªÀiÁvÀæ; J°è G½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ J®è £Á£Éà ªÀiÁrPÉÆAqÉ.

¥Àæ±Éß: ¸ÉÆÖçÃPï (¥Á±ÀéðªÁAiÀÄÄ) DzÀ ªÉÄÃ¯É CrUÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀð EzÀÝgÀ®èªÉ? GvÀÛgÀ: ºËzÀÄ; DgÀÄ ªÀµÀð EzÀÝgÀÄ. DUÀ PÀÆqÀ CªÀgÉà ªÀiÁå£ÉÃeï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. JqÀ¨sÁUÀ ¥ÀÇwð ©zÀÄݺÉÆÃVvÀÄÛ. ªÀÄAZÀ¢AzÀ K¼ÀĪÀÅzÀPÀÆÌ


±ÀvÁ§Ý ¸ÀägÀuÉ vÀÄA§ PÀµÀÖ. DzÀgÀÆ (JvÀÄÛªÀÅzÀPÉÌ) AiÀiÁjUÀÆ ©qÀÄwÛgÀ°®è; CªÀgÉà K¼ÀĪÀÅzÀÄ. CªÀgÉà ¨ÁvïgÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ, JµÀÄÖ PÀµÀÖªÁzÀgÀÆ CªÀgÉà ¸ÁߣÀªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀ J®èªÀ£ÀÄß CªÀgÉà £ÉÆÃrPÉÆAqÀgÀÄ. HlªÀ£ÀÆß CªÀgÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀgÉPÁÖV qÉʤAUï mÉç¯ï£À¯Éèà PÀĽvÀÄ HlªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. JµÀÄÖ PÀµÀÖªÁzÀgÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀ vÁªÉà ªÀiÁå£ÉÃeï ªÀiÁrzÀgÀÄ; AiÀiÁgÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀjUÉ EµÀÖ«®è. eÉÆvÉAiÀÄ°è CªÀÄä EzÀÝgÀÆ CªÀgÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ°PÉÌ E®è.

¥Àæ±Éß: ¸ÉÆÖçÃPï£À D£ÀAvÀgÀ CªÀjUÉ §gÉAiÀÄ®Ä vÉÆAzÀgÉ DVvÁÛ? GvÀÛgÀ: E®è. ¸ÉÆÖçÃPï DzÀzÀÄÝ JqÀUÉÊUÉ. §®UÉÊAiÀÄ°è §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. «ÄzÀļÀÄ ¥ÀPÁÌ ±Á¥ïð DVvÀÄÛ. CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjuÁªÀÄ DVgÀ°®è. PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀzÀªÀgÉUÀÆ CªÀgÀÄ §gÉ¢zÀÝgÀÄ. K£ÀÆ vÉÆAzÀgÉ DUÀ°®è. DaÃZÉ wgÀÄUÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ (movement) ªÀiÁvÀæ vÉÆAzÀgÉ DVvÀÄÛ. DªÁUÀ PÀÆqÀ ¨É¼ÀUÉÎ ¨ÉÃUÀ JzÀÄÝ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ ZÉ£ÁßV £É£À¦zÉ; §gÉAiÀÄĪÀ D ²¸ÀÛ£ÀÄß CªÀgÀÄ ©qÀ¯Éà E®è.

¥Àæ±Éß: ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀµÀÖ«vÀÛ®èªÁ? GvÀÛgÀ: ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DUÀÄwÛgÀ°®è. ¸ÉßûvÀgÉ®è ªÀÄ£ÉUÉà §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. §AzÁUÀ EªÀgÀÄ ºÉÆÃV ºÁ¯ï£À°è PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ; ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀPÉÌãÀÆ vÉÆAzÀgÉ EgÀ°®è.

¥Àæ±Éß: CrUÀgÀ ªÉÆzÀ® gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ ¥ÀzÀåUÀ¼ÀÄ, C£ÀAvÀgÀzÀÄÝ PÀpt. ¨sÀÆ«ÄVÃvÀzÀAvÀºÀ (PÀpt) ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¤ÃªÀÅ DUÀ NzÀĪÀÅ¢vÉÛ? GvÀÛgÀ: CPÀÌA¢gÀÄ NzÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ZÉ£ÁßV N¢PÉÆArzÀÝgÀÄ.

¥Àæ±Éß: CªÀgÀ PÉ®ªÀÅ PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÉAiÉÄà CxÀðªÁUÀĪÀÅ¢®è; CzÀgÀ §UÉV£À «ªÀıÉðAiÀÄ£ÀÄß N¢ CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

DzÀgÉ ¸ÀĪÀÄwÃAzÀæ £ÁrUÀgÀAxÀªÀgÀÄ §ºÀ¼À »AzÉAiÉÄà «ªÀıÉðUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀgÀ®èªÉ? GvÀÛgÀ: C£ÀAvÀªÀÄÆwð, £ÁrUÀgÉ®è §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. «ªÀıÉð N¢PÉÆAqÀÄ eÉÆvÉeÉÆvÉUÉà CªÀgÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀ¨ÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ CzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¸ÀÄvÀÛzÉ.

¥Àæ±Éß: vÉæöʪÀiÁ¹PÀ ¸Á»vÀå ¥ÀwæPÉ ‘¸ÁQë’AiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁV CrUÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÀqɹzÀgÀ®èªÉ? GvÀÛgÀ: ºËzÀÄ ºËzÀÄ. CzÉÆAzÀÄ ºÉʯɪɯï£À°è §gÀÄvÁÛ EvÀÄÛ. d£À CzÀ£ÀÄß FUÀ PÀÆqÀ eÁÕ¦¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ.

¥Àæ±Éß: CrUÀgÀÄ ¨É¼ÀVΣÀ ºÉÆvÀÄÛ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ JA¢j; ¨ÉÃgÉ ºÉÆvÀÄÛ §gÉAiÀÄÄwÛgÀ°®èªÉ? GvÀÛgÀ: ºÁUÉä®è. ¨ÉÃgÉ ºÉÆwÛ£À®Æè §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. §gÉzÀzÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ®Æ CªÀgÀ mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É EgÀÄwÛvÀÄÛ. ¥ÀÅlUÀlÖ¯É §gÉzÀÄ mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É MAzÀgÀ ªÉÄïÉÆAzÀÄ EnÖgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄ£À¸ÀÄì §AzÁUÀ CxÀªÁ K£ÁzÀgÀÆ ºÉƼÉzÁUÀ ªÀÄvÉÛ §gÉzÀÄ EqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DaÃZÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

37


§gÀĪÁUÀ LrAiÀiÁ¸ï §AzÀgÉ ZÀPÀÌAvÀ §gÉzÀÄ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ; JgÀqÀÄ ¯ÉÊ£ÁzÀgÀÆ ¸ÀjAiÉÄ, §gÉzÀÄ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀ£Éß®è MAzÀgÀ ªÉÄïÉÆAzÀÄ EqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÉÛ PÉÆ£ÉUÉ J®èªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ JgÉÃAeï ªÀiÁr ¸Àj¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. §gÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÉãÀÄ ¥Áæ°¦üPï gÉÊlgï (gÁ²UÀlÖ¯É §gÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ) C®è £ÉÆÃr. ªÀµÀðzÀ°è PÉ®ªÀÅ ¸À® 2-3 ¥ÀzÀå ªÀiÁvÀæ §gÉzÀzÀÄÝ PÀÆqÀ GAlÄ. AiÀiÁªÁUÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è §gÀÄwÛvÉÆÛà PÀÆqÀ¯É §gÉzÀÄ ElÄÖ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÉÛ CzÀ£Éß®è eÉÆÃr¹ ¥ÀzÀåPÉÌ CAwªÀÄ gÀÆ¥À PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨É¼ÀUÉÎ CªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà r¸ÀÖ¨Éð£ïì EgÀÄwÛgÀ°®è. §ºÀıÀB CzÉà PÁgÀt¢AzÀ ºÉZÁÑV ¨É¼ÀUÉÎ ¨ÉÃUÀ §gÉAiÀÄÄwÛ¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ.

¥Àæ±Éß: PÉ®ªÀÅ ¸À® MAzÀÄ ¥ÀzÀåzÀ MAzÉgÀqÀÄ ¸Á®Ä ºÉƼÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß §gÉ¢lÄÖ ªÀÄvÉÛ qɪÀ®¥ï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉ®è ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ; ‘AiÀiÁªÀ ªÉÆúÀ£À ªÀÄÄgÀ½’ ¥ÀzÀå ªÉÆzÀ®Ä JgÀqÀÄ ¯ÉÊ£ï ºÉƼÉzÀzÀÝAvÉ. GvÀÛgÀ: ºËzÀÄ, ºÁUÉÃ. §ºÀÄvÉÃPÀ J®è ¥ÀzÀåUÀ¼ÀÄ ºÁUÉà EgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀAn£ÀÆåªÀ¸ï §gÉzÀzÀÄÝ CAvÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀºÁ UÉÆwÛ®è. PÉ®ªÀÅ ¸Á®Ä §gÉ¢lÄÖ ªÀÄÄA¢£À ¢ªÀ¸ÀªÉÇà ªÀÄÄA¢£À ªÁgÀªÉÇà ªÀÄÄA¢£À wAUÀ¼ÉÆà CzÀ£ÀÄß ªÉÄ®èUÉ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ, PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀå ªÀÄÄV¸À°PÉÌ MAzÀÄ ªÀµÀð DVzÀÄÝ PÀÆqÀ GAlÄ. ¥ÀzÀå ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæw ªÀqïð PÀÆqÀ CµÀÄÖ PÉÃgï¥sÀůÁèV Dj¹, ±À§Ý ±À§ÝªÀ£ÀÆß Dj¹ eÉÆÃr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. D ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ ¨ÉÃqÀzÉ EzÀÝzÀÄÝ CAvÀ AiÀiÁªÀÅzÀÆ EgÀĪÀÅ¢®è. MAzÀÄ ªÀqïð ºÁQzÀgÉ CµÀÄÖ vÀÆPÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀPÁÌVAiÉÄà CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß d£À AiÀiÁªÁUÀ®Æ £É£À¦lÄÖPÉƼÀÄîvÁÛgÉ!

¥Àæ±Éß: CrUÀgÀÄ gÁdQÃAiÀÄPÉÌ E½zÀgÀ¯Áè! ªÉÇÃnUÉ ¤®ÄèªÀ §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è K£ÁzÀgÀÆ r¸ÀÌ¸ï ªÀiÁrzÀÝgÁ? GvÀÛgÀ: E®è, E®è. gÁdQÃAiÀÄPÉÌ §AzÀzÀÄÝ CªÀgÀzÉÝà ¤zsÁðgÀ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ PÀªÀ£À, ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß N¢zÀgÉ, gÁdQÃAiÀÄ aAvÀ£É

38

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

«µÀAiÀÄzÀ°è CªÀgÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÀQæAiÀĪÁVzÀÝgÀÄ (vÀl¸ÀÜgÀ®è) JA§ÄzÀÄ ¤ªÀÄUÉ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ. gÁdQÃAiÀÄzÀ°è CªÀgÀÄ (¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀªÁV) ¸ÀzÁ vÀªÀÄä£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ; EzÀÄ »ÃUÉ DUÀ¨ÉÃPÀÄ, zÉñÀ ZÉ£ÁßVgÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ PÁ¼Àf CªÀjUÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ EzÉÝà EvÀÄÛ. PÉlÖ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À §UÉÎ CªÀjUÉ wÃgÁ ¹nÖvÀÄÛ. CzÉà PÁgÀt¢AzÀ, K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÉÆÃtªÉAzÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄ gÁdQÃAiÀÄPÉÌ §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ; gÁdQÃAiÀÄPÉÌ CªÀgÀÄ CºÀðgÀ®è JA§ÄzÀÄ £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄ; CzÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀÄ «ZÁgÀ. gÁdQÃAiÀĪÀÅ DUÀ¯Éà JµÉÆÖAzÀÄ PÉnÖvÀÄÛ, PÉƼÉvÀĺÉÆÃVvÀÄÛ JAzÀgÉ £ÀªÀÄä C¥Àà CzÀPÉÌ RArvÀªÁVAiÀÄÆ ¦ümï DVgÀ°®è. CªÀgÀAvÀºÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ gÁdQÃAiÀÄPÉÌ CºÀðgɤ¸ÀĪÀÅ¢®è. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀgÉãÁzÀgÀÆ UÉ¢ÝzÀÝgÉ §ºÀıÀB PÉÃAzÀæ¸ÀA¥ÀÅlzÀ°è ªÀÄAwæ DUÀÄwÛzÀÝgÉãÉÆ; CzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ E®è. DzÀgÉ gÁdQÃAiÀÄPÉÌ CªÀgÀÄ CºÀðgÁVgÀ°®è; DzÀÝjAzÀ ¸ÉÆÃvÀgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÉAUÀ¯ï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÉÆÃvÀgÀÄ. gÁdQÃAiÀÄPÉÌ §AzÀÄ PÀÆqÀ CªÀgÀÄ C°è §ºÀ¼À ¢£À EgÀ°®è. CzÀÄ CªÀgÀzÉà ¤zsÁðgÀ. gÁdQÃAiÀÄPÉÌ M¼ÉîAiÀĪÀgÀÄ §AzÀgÉ CzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå J£ÀÄߪÀ £ÀA©PÉ CªÀjVvÀÄÛ. PÉlÖ gÁdQÃAiÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃqÀªÀ¥Áà JAzÀÄ J®ègÀÆ zÀÆgÀ ºÉÆÃzÀgÉ M¼ÉîAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? - J£ÀÄߪÀ DvÀAPÀ CªÀjVvÀÄÛ.

¥Àæ±Éß: GqÀĦAiÀÄ°è EzÀݪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤°è¹zÀÝgÀ®èªÉ? («gÉÆÃzsÀ¥ÀPÀëUÀ¼À PÀÆlzÀ ¥ÀgÀªÁV d£À¸ÀAWÀ¢AzÀ CªÀgÀÄ ¸Àà¢üð¹zÀÝgÀÄ). GvÀÛgÀ: ºËzÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è C°èAiÀĪÀgÉUÉ PÉAUÀ¯ï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ JzÀÄgÀÄ ¤®ÄèªÀªÀgÉà E®è JA§AwvÀÄÛ. ¸ÉÆð¸ÀĪÀÅzÀAvÀÆ zÀÆgÀªÉà G½¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄä¥Àà ¸Àà¢üð¹zÀ ªÀÄÄA¢£À ¸À® PÉAUÀ¯ï ¸ÉÆÃvÀgÀÄ. C¥Àà ¸Àà¢üð¹zÁUÀ¯Éà M¼ÉîAiÀÄ ¸ÀàzsÉð DVvÀÄÛ; PÉAUÀ¯ï ¸ÉÆîÄvÁÛgÉãÉÆà JA§ ªÁvÁªÀgÀt«vÀÄÛ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ UÀnÖ


±ÀvÁ§Ý ¸ÀägÀuÉ vÀ¼ÀªÀÇjzÀݪÀgÀ®èªÉ? D ¸À® UÉzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À ¸À® ¸ÉÆÃvÀgÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ¸À®ªÀÇ C¥Àà¤UÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉUÉ ¸Àà¢üð¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À«vÀÄÛ; CªÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ EAlgɸïÖ E®è; ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.

¥Àæ±Éß: ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæzÀ°è CrUÀjUÉ PÉ®ªÀgÀ ºÀwÛgÀ DUÀÄwÛgÀ°®è. ªÉÆzÀ®Ä M¼ÉîAiÀÄ¢zÀÄÝ D£ÀAvÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÁ¼ÁzÀzÀÄÝ PÀÆqÀ EvÀÛ¯Áè. D §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è K£ÁzÀgÀÆ ºÀAaPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÁ? GvÀÛgÀ: RArvÁ E®è; RArvÁ ºÀAaPÉƼÀÄîwÛgÀ°®è; AiÀiÁªÀvÁÛzÀgÀÆ ¸ÁAzÀ©üðPÀªÁV MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ §gÀÄwÛvÉÆÛà K£ÉÆÃ. CªÀgÀÄ D §UÉÎ vÀ¯ÉPÉr¹PÉƼÀÄîwÛgÀ°®è PÀÆqÀ. £ÉÆÃr, ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ CªÀgÀªÀgÀzÉà »vÁ¸ÀQÛ (EAlgɸïÖ) EzÀÝgÉ C¥Àà¤UÉ CAxÀzÉãÀÆ EgÀÄwÛgÀ°®è. EªÀgÀÄ AiÀiÁgÀ£ÁßzÀgÀÆ ¨É¼É¹zÀgÉ CªÀjAzÀ vÀªÀÄUÉ ¥ÀæAiÉÆÃd£À (CqÁéAmÉÃeï) DUÀ¨ÉÃPÉAzÀÆ AiÀiÁªÀvÀÆÛ £ÉÆÃqÀ°®è. PÉ®ªÀgÀÄ PÁ®PÁ®PÉÌ §zÀ¯ÁzÀ¢ÝzÉ. EzÀjAzÀ vÀAzÉUÉ ªÀÄ£À¹ì£À°è ¨ÉÃeÁgÀÄ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä°è ºÉýPÉƼÀÄîwÛgÀ°®è. vÀÄA§ d£À ºÁUÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ. £ÀªÀÄä¥Àà AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ £ÀA§ÄwÛzÀÝgÀÄ; ªÉÆzÀ°¤AzÀ PÀÆqÀ.

¥Àæ±Éß: PÉ®ªÀgÀ §UÉÎ ¥ÀzÀåzÀ®Æè §gÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ; PÉ®ªÀÅ ºÀ¼À§gÀ §UÉUÀÆ §gÉ¢zÀÝgÀ®è! GvÀÛgÀ: ºËzÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÀaÑPÉƼÀÄîwÛgÀ°®è. ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ d£À CªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÁÝgÉ. PÉ®ªÀgÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ PÉÆqÀzÉAiÀÄÆ ªÀAa¹zÁÝgÉ. DzÀgÉ ªÀÄgÀÄ¢£ÀªÀÇ §AzÀÄ CªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ; CµÉÆÖAzÀÄ ¹A¥À¯ï ªÀÄ£ÀĵÀå CªÀgÀÄ.

¥Àæ±Éß: ªÉÆzÀ®Ä vÀÄA§ ¹UÀgÉÃlÄ ¸ÉÃzÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ ©lÖgÀ®èªÉ?

PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ªÁQAUï CAvÀ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. CAUÀrAiÀĪÀ N¥À£ï ªÀiÁr®è. EªÀjUÉ wÃgÁ ¨ÉÃQvÀÄÛ. ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄ §A¢zÁÝgÉ; ªÀÄvÉÛ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. DUÀ®Æ ¨ÁV®Ä vÉUÉ¢®è. 2-3 ¸Àwð ºÉÆÃV §A¢zÁÝgÉ. ªÀÄvÉÛ EzÀÄ JAxÀ UÀįÁ«Ä CAzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÉà ¢£ÀzÀ°è ©lÄÖ©nÖzÁÝgÉ. CzÀgÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¸ÉÆäÃPï ªÀiÁqÀ¯Éà E®è; CzÀPÉÌ AiÀiÁPÉ UÀįÁªÀÄ£ÁV EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤°è¹©lÖgÀÄ.

¥Àæ±Éß: ªÀÄvÉÛ CªÀjUÉ ¥ÁætÂUÀ¼À §UÉÎ §ºÀ¼À ¦æÃw EvÀÛ¯Áè? GvÀÛgÀ: ¥ÁætÂUÀ¼ÉAzÀgÉ CªÀjUÉ vÀÄA§ EµÀÖ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ¨ÉQÌvÀÄÛ. CzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ CªÀgÀ eÉÆvÉUÉà EgÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀÄ §gÉAiÀÄĪÁUÀ CªÀgÀ mÉç¯ï ªÉÄïÉà ªÀÄ®VgÀÄwÛvÀÄÛ. MAzÀÄ ¢£À CzÀÄ (£ÀgÀ¹AUÀ) PÁuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ; ªÀÄgÀÄ¢£ÀªÀÇ §gÀ°®è. vÀAzÉ ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. J¯ÉÆèà ¥Á¥À, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃVvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ JwÛPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀévÀB ªÀÄtÄÚªÀiÁrzÀgÀÄ. D jÃwAiÀÄ°è wÃgÁ UÁqsÀ ¸ÀA§AzsÀ. ***** ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹ qÁ| ¥ÀæzÀÄåªÀÄß CrUÀgÀ PÉÆoÀr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ§AzÁUÀ ‘ºÀºÀºÁ’ J£ÀÄߪÀ CªÀgÀ ªÀÄÄPÀÛªÀÄ£À¹ì£À ¥ÀÇtð£ÀUÀÄ Q«UÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆArvÀÄÛ. CzÀgÀ »AzÉ PÀ«, ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ ¥ÉÇæ| JA. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀgÀÄ EzÁÝgÉ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁvÀÄPÀvÉ £ÀqɹzÀªÀgÀÄ JZï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨sÀmï PÀ« CrUÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹zÀªÀgÀÄ: dAiÀÄgÁªÀÄ CrUÀ

GvÀÛgÀ: ¸ÀqÀ£ÁßV MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ©lÖgÀÄ. ¨É¼ÀUÉÎ DgÀÄ UÀAmÉUÉ ¹UÀgÉÃlÄ ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉÆÃVzÁÝgÉ; CAUÀrAiÀĪÀ vÉgÉ¢gÀ°®è. £Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

39


‘GvÁÜ£À’ PÀxÁ¸ÀàzsÉð -2017 ªÉÄZÀÄÑUÉ §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉzÀ PÀxÉ

40

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018


gÉñÁä ¨sÀmï reshmagirisha@gmail.com

£À£ÉßzÉ zsÀ¸ÀPï JA¢vÀÄ. ¤£Éß PÀAqÀ PÀ£À¹UÀÆ EzÀPÀÆÌ K£ÁzÀgÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«gÀ§ºÀÄzÉÃ? ºÀoÀªÁ¢ , bÀ®UÁgÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ »ÃUÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÉà J¤¹vÀÄ...

¨ÉÃgÀÄ ªÀÄtÄÚUÀ¼À fêÀAiÀiÁ£À....

ªÀÄ

tÂÚ¤AzÀ ªÉÄïÉzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄtÂÚ£ÉƼÀUÉ £ÀÄVÎzÀAwzÀÝ JgÀqÀÄ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À PɼÀUÉ £ÀĸÀļÀÄvÁÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ K£À£ÉÆßà ºÁrPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀÅ. F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÀÄtÚ£Éß®è F ¨ÉÃgÀÄUÀ¼É »r¢nÖgÀ§ºÀÄzÉ? dUÀ¢Ã±ÀégÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨ÉÃgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, “EzÀÄ £À£Àß ¨ÉÃgÀÄ, £Á¤°èAzÀ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀ®Ä ©qÀ®è” JAzÀÄ G½zÀªÀjUÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ©qÀ¢zÀÝgÉ »qÀÄPÉÆà JAzÀÄ G½zÀªÀÅUÀ¼É®è D ¨ÉÃj£À PɼÀUÉ vɪÀ½PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄäµÀÖPÉÌà Dl ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀªÀÅ. ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ JgÀqÉgÀqÀÄ ¨Áj ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÉÃj¹©lÖ£À®è. »rzÀ ºÀoÀ ©qÀ¯ÁgÀ. MªÉÄä PɼÀV£À vÉÆÃlzÀ ²æÃgÀAUÀ, ¨ÉÊ®UÀzÉÝAiÀÄ ªÀiÁ§®tÚ, ºÉƸÉÆÛÃlzÀ gÁªÀÄtÚ ªÉÄõÀÄÖç, CªÀ£À ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ UÉÆÃ¥Á®¨sÀlÄæ »ÃUÉ WÀmÁ£ÀÄWÀnUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ªÉÆzÀ® ¸À® ªÀiÁrzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥sÀ® PÉÆqÀ°®è. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸À®PÉÌ ¥ÀlÖt¢AzÀ zÉÆqÀØ ªÀQîgÀ£Éßà UÉÆvÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

41


§AzÀÄ ¥Á®Ä¥ÀnÖAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ C£ÁåAiÀĪÁVzÉAiÉÄAzÀÄ £ÉÆÃn¸ï PÉÆr¹zÀÝ. zÀÆgÀzÀ°èzÀÝ «±ÉéñÀégÀ PÀÆqÀ¯É §AzÀÄ ¥ÀæwAiÀiÁV E£ÉÆߧ⠯ÁAiÀÄgÀ£ÀÄß £ÉëĹzÀÝ. «µÀAiÀÄ PÉÆÃnð£À PÀzÀ vÀnÖvÀÄÛ. PÉÆ£ÉUÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ §AiÀĹzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ MAzÀÄ JPÀgÉAiÀĵÀÄÖ eÁUÀ CªÀ£À ¥Á°£À vÉÆÃlPÉÌ ¸ÉÃjºÉÆìÄvÀÄ. EµÉÖà DVzÀÝgÉ JµÉÆÖà ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. »vÀÛ°£À°è zÉÆqÀØPÉÌ ºÀgÀrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉzÀ fÃgÀQÌ ªÀiÁ«£ÀªÀÄgÀzÀ°è D ªÀµÀð vÀÄA©zÀ ¥sÀ¸À®Ä. «±ÉéñÀégÀ£À ªÀÄUÀ ¥ÀÄlÖ, ºÀtÄÚ DAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV CªÀ£À£ÀÄß ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£À D¼ÀÄ zÉêÀÅ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, FvÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä zÉêÀŪÀ£ÀÄß £ÀÆQ ºÉÆAqÀPÉÌ ©Ã½¹, DvÀ£À PÁ® ªÀÄÄjzÀÄ, PÉÆ£ÉUÉ zÉêÀÅ«£À D¸ÀàvÉæ RZÀð£ÀÄß «±ÉéñÀégÀ ¨sÀj¹zÀ £ÀAvÀgÀªÉà F ¥ÀæPÀgÀt CAvÀå PÀAqÀzÀÄÝ. “JgÀqÀÄ ºÀtÄÚ vÁ£ÉÃ, ºÉQÌPÉƼÀÄîwÛzÀÝ, ªÀÄPÀ̽UÉ D¸ÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®èªÁ zÉêÀÅ” JAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ, “AiÀiÁgÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÆß ©qÀ¨ÉÃqÀ. ¸À¸ÁgÀ DUÀÛzÉ CAvÀ CtÚ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ Nr¹zÀÄÝ CªÀiÁä... E®è¢zÀÝgÉ JgÀqÀÄ ºÀtÚ°è JAvÀ DUÀÛzÉ... K£ÀÄ ºÉÆÃUÀÛzÉ” JA¢zÀÝ zÉêÀÅ. ¨ÉùUÉ gÀeÉAiÀÄ°è »ÃUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÉƪÀÄäPÀÌ¼É®è ¸ÉÃgÀĪÁUÀ F fÃgÀQÌ ªÀiÁ«£ÀºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀzÀ vÀÄA§ vÀÆUÀÄwÛzÀݪÀÅ. C½®Ä, ¨ÁªÀ°UÀ¼ÀÄ CzsÀðzsÀð wAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀAzÀĺÁQzÀ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß F ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉQÌ w£ÀÄßwÛzÀݪÀÅ. ºÉÆmÉÖAiÉƼÀV£À ¸ÀAPÀlªÀ£ÀÄß ±ÀªÀÄ£ÀUÉƽ¸À®Ä F ªÀÄgÀUÀ¼À ¤°ð¥ÀÛvÉ £À£ÉÆß¼ÀUÀÆ §gÀ¨ÉÃPÉãÉÆÃ? £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV F ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉƸÉAiÀiÁV §AzÀªÀgÀÄ. CªÀgÉƪÉÄä vËjUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ C°è £À£ÀßdÓ, “¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼É®è EzÀÝ®è PÀƸÉ?” JAzÀÄ ¦æÃw¬ÄAzÀ PÉýzÀÝgÀAvÉ. CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ, “J®è EzÀÝ¥Àà, DzÀgÉ G¦à£ÀPÁ¬ÄUÉ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ «Är©qÀĪÀ ªÀiÁ«£ÀªÀÄgÀªÉà E¯Éè C°è” JA¢zÀÝgÀAvÉ.

42

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

“CAiÉÆåà PÀƸÉÃ, ¤Ã£ÀÄ CAzÉà ºÉýzÀÝgÉ £ÀªÀÄä PɼÁt vÉÆÃlzÀ ¥ÀjªÀļÀ ¸ÉÆ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¸À¹ ªÀiÁr ªÀÄqÀÄUÀÄwÛzÉÝ. F ªÀļÉUÁ®zÀ°è ¤£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÉÆAqÉÆÃV £ÉqÀ¯ÁªÀÅwÛvÀÄÛ” JAzÀÄ £À£ÀßdÓ PÉÊ PÉÊ »¸ÀÄQPÉÆArzÀÝgÀAvÉ. CzÀgÀAvÉ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ºÀtÄÚ PÉƼÉvÀÄ ºÀÄnÖzÀ VqÀªÉãÁzÀgÀÆ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ vÀ¯Á±ï ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀ DgÉÆÃUÀåªÀAvÀ VqÀªÉÇAzÀ£ÀÄß eÁUÀævɬÄAzÀ CzÀgÀ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©r¹ MAzÀÄ UÉÆÃtÂAiÀÄ°è ElÄÖ ªÀÄtÄÚ vÀÄA©¹ £ÀA©PÀ¸ÀÜ D¼ÉƧâ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆj¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÀAvÉ. CzÀĪÉà F »vÀÛ® fÃgÀQÌ PÁlĪÀiÁªÀÅ. £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ºÉƸÀvÀgÀ°è CvÉÛAiÉÄà £À£Àß°è, CzÀÆ F ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¤AvÀÄ ºÉýzÀ «µÀAiÀÄ EzÀÄ. QlQ¬ÄAzÀ PÁtÄwÛzÀÝ ºÉÆgÀV£À zÀȱÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ ºÁUÉAiÉÄà ¨ÉÃqÀ ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÀÆ F J®è £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀÄPÀ½¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ. ºÀtÂÚUÉãÉÆà CªÀ£ÀÄ ¤§ðAzsÀ ºÁPÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ F ªÀÄgÀPÉÆqÀĪÀ UÁ½AiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ªÀiÁvÀæ ©Ã¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉ? ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀÄæzÀÞªÁUÀĪÁUÀ ¥ÀÄ£ÀB F ªÀÄgÀUÀ¼À ¤°ð¥ÀÛvÉAiÀÄ£ÀÆß, ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ §zÀÄPÀĪÀ EªÀÅUÀ¼À jªÁd£ÀÆß £É£À¦UÉ vÀAzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiˤAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ F ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ¦æÃw¸À®Ä vÉÆqÀVzÀÄÝ AiÀiÁªÁV¤AzÀ?..... £À£Àß ¥ÀæeÉÕ ªÀÄÆrzÀ°èAzÀ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁPÉ £Á£ÀÄ F ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ¦æÃw¸À®Ä vÉÆqÀVzÉ? ‘§ºÀıÀB MAzÀÄ »r ªÀÄtÄÚ ¹PÀÌgÉ ¸ÁPÀÄ ¨ÉÃgÉãÀ£ÀÆß AiÉÆÃa¸ÀzÉ ¨ÉÃj½¹©qÀÄvÀÛªÀ®è..... D ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÁzÀgÀÆ JAxÀzÀÄÝ, ©üêÀÄ£À vÉÆüÀÄUÀ¼ÀAvÉ §°µÀתÁzÀ, CAPÀÄqÉÆAPÁV ¤ÃgÀ£ÀÆß ¸ÁgÀªÀ£ÀÆß ºÀÄqÀÄQ »ÃgÀĪÀ vÀªÀPÀ¢AzÀ ªÀÄtÂÚ£ÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ JµÀÄÖ zÉÆqÀØ ªÀÈPÀëªÀ£ÁßzÀgÀÆ JwÛ ¤°è¹©qÀÄvÀÛªÀ®è.... UÁ½ ªÀļÉUÉ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ JzÉAiÉÆqÀÄØvÀÛªÉ JAzÀgÉ CzÀPÉÌ PÁgÀt F ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÉÃ. vÀ¯ÉAiÀÄÄgÀĽ¹PÉÆAqÀ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÆ ªÀÄvÉÛ aVvÀÄ ªÉƼÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃgÀÄUÀ½AzÀ¯ÉÃ. F fÃgÀQÌ ªÀiÁ«£ÀªÀÄgÀ FUÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£À eÁUÀzÀ°èzÀÝgÀÆ CzÀgÀ MAzÀÄ §¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ ªÀÄtÚ£Éßà »rzÀÄPÉÆArªÉ. £À£Àß vÀªÀj£ÀzÀÄÝ


§ºÀĪÀiÁ¤vÀ PÀxÉ JA§ PÁgÀtPÁÌVAiÉÆà K£ÉÆà EzÀgÀ ªÉÄïÉÆAzÀÄ «±ÉõÀ ªÀĪÀÄvÉ. «±ÉéñÀégÀ UÀAlÄ£ÉÆë£À aQvÉìUÉAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÀUÀgÀPÉÌ PÀgÉzÉÆAiÀiå®Ä §AzÁUÀ £Á£ÀÄ vÀ¯ÉAiÀiÁr¹ ©nÖzÉÝ. “«±Àé, F ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄ, MAzÀÄ fêÀªÀiÁ£ÀªÀ CªÀÅ ¤AzÀ°èAiÉÄà ¤AzÀÄ ªÀÄÄV¸ÀÄvÀÛªÀ®è?” JAzÀÄ £ÀQÌzÉÝ. FUÉÎ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ MAzÀÄ C½®£ÀÄß vÀ£Àß KgïUÀ£ï£À°è ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAzÀÄ CzÀgÀ ¨Á®PÉÌ ºÀUÀÎ PÀnÖ F fÃgÀQÌ ªÀiÁ«£ÀªÀÄgÀPÉÌ vÀÆUÀĺÁQzÀÝ. EzÀjAzÁV C½®ÄUÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÝ ºÀtÄÚUÀ½UÀÆ vÀvÁégÀ DVºÉÆìÄvÀÄ. AiÀiÁªÀ C½®ÄUÀ¼ÀÆ FUÀ F ªÀÄgÀzÀ PÀqÉUÉ ¸ÀĽAiÀÄÄwÛgÀ°®è, ªÀiÁ«£ÀªÀÄgÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä »vÀÛ°£À £ÀqÀÄªÉ FUÀ zÉÆqÀØzÉÆAzÀÄ ¨Éð J¢ÝzÉ. ¨ÉðUÉ ªÀÄļÀÄîvÀAw J¼ÉAiÀįÁVzÉ. ªÀÄļÀÄîPÀAnUÀ¼À£ÀÆß, ªÀÄļÀÄî PÁUÀzÀzÀºÀÆ«£À §½îAiÀÄ£ÀÆß ¨ÉðAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ ºÀ©â¹zÁÝ£É. “JAUÉÆ DgÀÆ ¤£Àß vÉÆÃlPÉÌ PÁ®Æ ºÁPÀÄwÛ¯Éè. ªÀÄvÉÛ JAvÀPÉ F ¨Éð ªÀÄļÀÄî J®è?” JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀÝPÉÌ, “EzÀÄ UÀrAiÀÄ UÀÄwðAUÉ CµÉÖÃ?” JAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ ºÁj¹zÀÝ. £À£ÀUÉ £ÀUÀÄ §A¢vÀÄÛ. UÀr UÀÄgÀÄw¸À®Ä F ¥Án ªÀÄļÀÄîUÀ¼ÀÆ ¨ÉÃPÁ? MAzÀÄ £Á®ÄÌ UÀÆlzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß HjzÀÝgÉ ¸ÁQvÀÄÛ, aVvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀUÀ°gÀļÀÄ UÀr PÁAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. D¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉýzÉÝ. AiÀiÁgÉÆà M§â vÀ£Àß vÉÆÃlzÉqÉUÉ £ÀÄVÎzÀÝ ºÀ®¹£ÀªÀÄgÀzÀ zÉÊvÀå ¨ÉÃgÀ£ÀÄß PÀwÛ¬ÄAzÀ PÉÆgÉzÀÄ CzÀgÉƼÀUÉ JAxÀzÉÆÝà «µÀ zÁæªÀtªÀ£ÀÄß vÀÄA©, MAzÉà ªÁgÀzÀ°è ¥ÀÆwð ªÀÄgÀªÉà MtUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀAvÉ. “C¯Áè! ¤ÃgÀÄ ¸ÁgÀ »ÃgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¨ÉÃj£ÉƼÀUÉ «µÀ vÀÄA§ÄªÀµÀÄÖ PÀlÄPÀ£ÁV ºÉÆÃzÀ£Éà ªÀiÁ£ÀªÀ?” JAzÀÄ £À£Àß°è £Á£Éà PÉýPÉÆArzÉÝ. MªÉÄä ¸ÀA¦UÉ ªÀÄgÀzÀ ¨ÉÃgÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß CgÀ¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä §ZÀÑ®PÉÆÃuÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVΩnÖvÀÄÛ. EzÀjAzÀ UÉÆÃqÉ ©gÀÄPÀÄ©lÄÖ JgÀqÀÄ ¨sÁUÀªÁVvÀÄÛ. ªÀÄvÉÛ D¼ÀÄUÀ¼É®è ¸ÉÃj UÀgÀUÀ¸À¢AzÀ D ¨ÉÃgÀ£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀ¹ÛUÉƽ¹zÀÝgÀÄ. JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ....ºËzÀÄ F ªÀļÉUÁ®PÉÌ. ªÀÄzsÀÄPÉñÀégÀ GvÀÛgÀzÀ¯Éè¯ÉÆè »ªÀÄzÀ

gÁ²AiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁV wgÀÄV §gÀ¯Éà E®è. £Á£ÀÄ £À£Àß PÁ®ÄUÀ¼À°è ±ÀQÛ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĹzÀĺÉÆÃVzÉÝ. DUÀ £À£ÀUÉ zsÉÊAiÀÄð vÀÄA©zÀÄÝ ªÀÄtÄÚ PÀaÑ ¤AvÀ F ¨ÉÃgÀÄUÀ¼Éà C®èªÉÃ? PÁAqÁè PÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ avÀæzÀ°è £ÉÆÃrzÉÝ. ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ¯ÉUÀ½UÀÆ ¨ÉzÀgÀzÉ JzÉUÉÆlÄÖ ¤®ÄèªÀ UÀnÖ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À ¸ÀtÚeÁwAiÀÄ ªÀÄgÀ CzÀÄ. C¯É §AzÀÄ C¥Àཹ C¥Àཹ £ÀqÀÄ«£À ªÀÄuÉÚ®è PÉÆgÉzÀÄ, §jAiÀÄ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À eÁ® ªÀiÁvÀæ G½zÀÄ CzÉÆAzÀÄ C¥ÀƪÀðªÁzÀ PÀ¯ÁPÀÈwAiÀÄAvÉ UÉÆÃZÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄà JµÉÆÖà d®ZÀgÀUÀ¼À DªÁ¸ÀªÀÇ DVgÀÄvÀÛzÉ. F jÃw G¥ÀÄà¤Ãj£À gÁPÀëë¸À C¯ÉUÀ½UÉ ¸ÀªÁ¯ÉÆrØ ¤®ÄèªÀÅzÉãÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå «µÀAiÀĪÉÃ? ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ UÀnÖAiÀiÁzÀ ¨ÉðAiÉÄãÉÆ ºÁQzÀÝ. D ¨Éð fÃgÀQÌ ªÀiÁ«£ÀªÀÄgÀzÀ JgÀqÀÄ zÉÊvÀå ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À ªÉÄïÉAiÉÄà ºÁzÀĺÉÆÃVvÀÄÛ. F ªÀiÁ«£ÀªÀÄgÀzÀ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ CµÀÄÖ UÀnÖAiÉÄãÀ®è. PÉ®¸ÀzÀ «ÄtÄÌ ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ, ‘CªÀiÁä... F ¨ÉÃgÀÄUÀ½UÉ JAxÁzÀgÉÆAzÀÄ «µÀ vÀAzÀÄ ¸ÀÄgÀÄÝ©r. ¸ÁAiÀÄ° CvÁèV..CªÀgÀ C£ÁåAiÀÄPÉÌ...’ JAzÀÄ. ªÀÄzsÀĪÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÀAPÀlªÉà E£ÀÆß Dj®è, ºÁVgÀĪÁUÀ............ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ CµÀÄÖ ºÀoÀªÀiÁr »vÀÛ®eÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄzÀPÉÌ PÁgÀt D£ÀAvÀgÀ w½¬ÄvÀÄ. F »vÀÛ®eÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝ ¹ÃgɺÉƼÉUÉ vÁVAiÉÄà EvÀÄÛ.s vÉÆÃlzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ gÁvÉÆæÃgÁwæ £ÁmÁUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãj£À°è vÉð©lÄÖ JgÀqÀÄ Q.«Äà ªÀÄÄAzÉ CzÀ£ÀÄß vÀqÉ»rzÀÄ ¯ÁjUÉ vÀÄA© PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ DvÀ¤UÉ F eÁUÀ ¨ÉÃQvÀÄ.Û ºÉzÁÝj ZÉPï¥ÉÆøïÖ vÀ¦à¸À®Ä EzÉÆAzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ G¥ÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ºÉZÁÑV EzÀÄ ªÀļÉUÁ®zÀ £Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ zÀAzsÉ. G½zÀ JAlÄ wAUÀ¼ÀÄ £À¢AiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ zÉÆÃtÂAiÀÄ°è vÀÄA© zÀqÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀ®¥À¨ÉÃPÁzÀ°èUÉ vÀ®¦¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. £ÁmÁªÀ£ÀÄß ¤ÃjUÉ E½¸ÀĪÀ eÁUÀzÀ°è MAzÀÄ zÉÆÃt AiÀiÁªÁUÀ®Æ PÀnÖºÁQPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ «ÄtÄÌ MªÉÄä ºÉýzÀݼÀÄ. F ªÀÄzsÉå ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ PÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄ¢ CfÓAiÉƧâ¼ÀÄ GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

43


wÃjPÉÆAqÀ¼ÀÄ. D ¢£À Erà HjUÉ HgÉà eÁvÉæAiÀÄAvÉ CªÀ£À CAUÀ¼ÀzÀ°è £ÉgÉ¢vÀÄÛ. FUÀ Hj£À J®ègÀÆ CªÀ¤AzÀ G¥ÀPÀÈvÀgÁzÀªÀgÉÃ. ºÉt ¸ÀÄqÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ »rzÀÄ J®è ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÆß Erà HgÉà ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ªÀiÁrvÀÄÛ. ºÀÆ ©lÄÖ ¤AwzÀÝ fÃgÀQÌ ªÀiÁ«£À MAzÀÄ UÉ®è£ÀÄß £ÉÆÃqÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ªÉÆÃmÁgïZÁ°vÀ UÀgÀUÀ¸ÀªÉÇAzÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀgÀ£É PÉÆgÉzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁrvÀÄÛ. D ¢£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ®è ºÀÆ«£À¥ÀzÀgÀ ºÀgÀrPÉÆArvÀÄÛ. E°èUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ PÀjAiÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw FUÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ. C°è ªÁ¶ðPÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ §mÉÖAiÀÄAvÉ, «ªÉÄAiÀÄAvÉ, ¸ÀA§¼ÀzÀ°è ¸Àé®à »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ DvÀ£ÀÆ ¸Àé®à ¸ÉÃj¹ JAxÀ ªÀÄuÉÆÚÃ........«ÄtÄÌ ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ.

zÀĨÁj ªÉƨÉÊ®ÄUÀ¼ÀÄ.......£À£Àß PÉÆÃuÉAiÀÄ ¸ÀtÚ QlQ¬ÄAzÀ PÁt¸ÀĪÀ F avÀæzÀ°è ªÀiÁvÀæ AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄÆ DV®è.

E°èUÉ FUÀ SÁAiÀÄA DV PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀĪÀªÀgÀÄ E§âgÉÃ. M§â¼ÀÄ «ÄtÄÌ, E£ÉÆߧâ CªÀ¼À UÀAqÀ ªÉÆÃAl. CªÀj§âgÀÆ ¥Àæw¢£À ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£À vÉÆÃlzÀ zÁj¬ÄAzÀ¯Éà §gÀĪÀªÀgÀÄ. ªÉÆÃAl£À CtÚ LvÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£À SÁAiÀÄA PÉ®¸ÀzÀªÀ. »ÃUÉ F «µÀAiÀÄUÀ¼É®è PÉ®¸ÀUÁgÀjAzÀ¯Éà £À£ÀߣÀÄß vÀ®¥ÀÄwÛvÀÄÛ. LvÀ FUÀ ºÀUÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÉà EgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÆ gÁwæ ºÉƼɬÄAzÀ vÉUÉzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀĪÀ, £ÁmÁUÀ¼À£ÀÄß vÀ®¥À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ vÀ®¦¸ÀĪÀ EvÁå¢ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÆ, LvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ FUÀ JgÀqɼÉAiÀÄ a£ÀßzÀ PÀjªÀÄt¸ÀgÀ §A¢zÉAiÉÄAzÀÄ «ÄtÄÌ ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ. CµÉÖà C®è LvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ JgÀqÀÄ gÀƪÀÄÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVzÉAiÉÄAzÀÆ..., LvÀ£À ªÀÄUÀ ¥ÉÃmɬÄAzÀ n.«. vÀA¢zÁÝ£ÉAiÉÄAzÀÆ...., CªÀ£ÀÆ LvÀ£ÉÆA¢UÉ gÁwæ zÉÆÃtÂAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£ÉAiÉÄAzÀÆ...., F «ÄtÄÌ«£À ¸ÀÄ¢ÝUÀ½UÉ PÉÆ£É JA§Ä¢zÉAiÉÄÃ?

¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀ£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀªÉà MAzÀÄ PÉÆÃnAiÀÄ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß PÀnÖ¹ CzÀÆÞjAiÀiÁV UÀȺÀ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁrzÀÝ. FUÀ CªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÉÃgÀ¼ÀzÀ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ¨ÁåjUÀ¼ÀÆ §gÁÛ EgÁÛgÀAvÉ, «ÄtÄÌ«£À ¸ÀÄ¢Ý. ªÀiÁ«£ÀªÀÄgÀ CAxÁ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀªÉãÀ®è. E®è¢zÀÝgÉ FUÁUÀ¯Éà F fÃgÀQÌAiÀÄ PÁAqÀªÀÇ ºÉƼÉAiÀÄ°è vÉîÄvÁÛ vÀ®¥À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ vÀ®¦AiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ.

LvÀ£À ºÉAqÀwUÉ a£ÀßzÀ PÀjªÀÄt §AzÁV¤AzÀ EªÀ¼À vÀ¯ÉPÉlÖAvÁV ºÉÆÃVzÉ. ¢£ÀPÉÌ MAzÀÄ ¸À®ªÁzÀgÀÆ vÀ£Àß NgÀVwÛAiÀÄ£ÀÄß DrPÉƼÀî¢zÀÝgÉ CªÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÉà E®è. EzÉ®è J°èUÉ ºÉÆÃV vÀ®¥ÀÄvÀÛzÉÆÃ.........? Erà HgÀ°è FUÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ©lÄÖ J®ègÀÆ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆArzÁÝgÉ. ¸ÀtÚ »qÀĪÀ½zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À®Æè FUÀ xÀ¼ÀxÀ¼À ºÉƼÉAiÀÄĪÀ PÁgÀÄ, ¥ÀqÉØ ºÀÄqÀÄUÀgÀ PÉÊUÀ¼À°è

44

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

ºÉƼɪÀÄÆ¯É ±Élæ CrPÉvÉÆÃlzÀ §¢AiÀÄ°èzÀÝ E£ÀÆß wgÀļÀÄ §°AiÀÄzÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß gÁvÉÆæà gÁwæ ¨ÉÃgÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ J©â¹ PÉÆAqÉƬÄÝzÁgÀAvÉ; «ÄtÄÌ ¥ÁvÉæ wPÀÄÌvÁÛ ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ. “CzÀÄ JAvÀzÀPÉÌ CªÀiÁä, J¼ÀvÀÄ. CzÀgÀ°è JAvÀ GAlÆAvÀ PÉÆAqÉÆÃVzÁÝgÉÆÃ? JµÀÄÖ J¼ÀvÁzÀgÀÆ CªÀjUÉ DUÀÛzÉ CAvÉ. CzÀPÉÌ UÀAzsÀzÀ JuÉÚ ªÀÄÄnÖ¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÁÛgÀAvÉ. LvÀ£À ªÀÄUÀ ±À²zsÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À°è £É£Éß ºÉüÁÛ EzÀÝ...”

¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀȺÀ¥ÀæªÉñÀ PÀ¼ÉzÀÄ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ £ÀAvÀgÀ UÀuÁåwUÀtåjUÉ®è §ºÀ¼À zÉÆqÀØ ¥Ánð DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁVvÀÛAvÉ.... «ÄtÄÌ«£À CPÀ̤UÉ gÁwæ¬Ärà C°è PÉ®¸À«vÀÛAvÉ.....ºÉ¸ÀgÉà UÉÆwÛ®èzÀ wArUÀ¼É®è EzÀÄݪÀAvÉ....G½zÀzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÀÆ PÉÆnÖzÀݼÀAvÉ..... CwyUÀ½UÉAzÀÄ EzÀÝ ¥ÀævÉåÃPÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉƼÀÄîªÀ UÀtåjUÉ «ÄtÄÌ«£À CPÀÌ£Éà ºÉÆÃV «Ää£À CqÀÄUÉ, PÉÆýAiÀÄ CqÀÄUÉ J®è ªÀiÁrPÉÆlÄÖ §gÁÛ¼ÀAvÉ .......... EªÀ½UÉ MAzÀÄ ¸ÀÄ¢Ý ºÉüÀĪÀÅzÀgÀ°è GzÁ¹Ã£ÀªÉà E®è. JµÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ AiÀiÁgÁågÀ ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÁÛ EgÁÛ¼É. ªÉÆzÀ¯É®è d£ÀªÀj wAUÀ¼ÀÄ §AzÀgÉ ¸ÁPÀÄ ¸ÉƸÉAiÀÄA¢gÀ ¥sÉÆãÀÄ §gÀÄwÛvÀÄÛ. “CvÉÛ, fÃgÀQÌ ºÀÆUÀÄ ºÉÆìÄzÁ?”


§ºÀĪÀiÁ¤vÀ PÀxÉ

“CvÉÛ, fÃgÀQÌ «Är D¬ÄzÁ?” FUÀ E°è £ÀqÀÄªÉ ¨Éð ºÀÄnÖzÀ ªÉÄÃ¯É ¥sÉÆãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®è. ªÉÆzÀ¯É®è £Á®ÄÌ ªÀÄ£ÉUÀ½UÀÆ ªÀµÀðPÁÌUÀĪÀµÀÄÖ «Är G¦à£ÀPÁ¬Ä E°èAzÀ¯Éà ¸ÀgÀ§gÁeÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¨ÉùUÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ ¸ÉÃgÀĪÁUÀ HlPÉÌ ªÀiÁ«£ÀºÀtÂÚ£À SÁzÀå EzÉÝà EgÀÄwÛvÀÄÛ. §lÖ°UÉ w½¸ÁgÀÄ, ªÀÄfÓUÉ JgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è UÉÆgÀlÄ C¢Ý C¢Ý aÃ¥ÀÄvÁÛ, Hj£À «µÀAiÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ Hl ªÀÄÄVAiÀÄĪÁUÀ UÀAmÉ ªÀÄÆgÁzÀgÀÆ D¬ÄvÀÄ, £Á¯ÁÌzÀgÀÆ D¬ÄvÉÃ. UÀAqÀ¸ÀgÀ, ªÀÄPÀ̼À ºÀAw ¨ÉÃUÀ ªÀÄÄVAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. vÀqÀªÁUÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ ºÉAUÀ¸ÀgÀ ºÀAwAiÉÄÃ. FUÀ ªÀÄPÀ̼À NzÀÄ CzÀÆ EzÀÆ CAvÀ J®ègÀÆ MnÖUÉ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÉà C¥ÀgÀÆ¥À.

¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ fÃgÀQÌ«Är PÉƬĸÀĪÁUÀ ¸Ëd£ÀåPÁzÀgÀÆ ‘«Är ¨ÉÃPÁ zÉÆqÀتÀÄä’ JAzÀÄ PÉýzÀªÀ£À®è. £À£Àß vÀªÀj£ÀzÀÄÝ, £À£Àß CdÓ £À£Àß CvÉÛUÁV PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, F «ªÀgÀUÀ¼É®è CªÀ¤UÉ w½¢zÉAiÉÆà E®èªÉÇà UÉÆwÛ®è. w½¢zÀÝgÀÆ CªÀ£À zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ªÀ»ªÁn£À JzÀÄgÀ°è EzÉ®è CªÀ¤UÉ a®ègÉ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀµÉÖÃ. QlQ¬ÄAzÀ PÁtĪÀ ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÉÆAZÀ PÀvÀÄÛ vÀVι £ÉÆÃrzÉ. MAzÀÄ ªÀÄgÀPÀÄnUÀ PÁAqÀªÀ£ÀÄß PÉÆPÀÄÌwÛvÀÄÛ. JvÀÛgÀzÀ JgÀqÀÄ UÉ®ÄèUÀ¼À°è §AzÀ½PÉ ¨É¼É¢vÀÄÛ. “AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄgÀPÁÌzÀÆæ CµÉÖà §AzÀ½PÉ §AzÀgÉ ºÉÆÃAiÉÄÛÃ... ªÀÄvÉÛ UÉ®Äè MtUÀĪÀÅzÉÃ?” J£ÀÄßvÁÛ ªÉÆÃAl «Är PÉÆAiÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß CAnPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÀÄ ©lÖAvÀºÀ §AzÀ½PÉAiÀÄ£Éß®è GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

45


vÉUÉzÀÄ ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀÄwÛzÀÝ. “EgÀ° ©qÀÄ ªÉÆÃAl. CªÀÅUÀ½UÀÆ ¨ÉÃj½¸À®Ä MAzÀÄ eÁUÀ ¨ÉÃPÀ®è” JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÉÝ. £À£Àß UÀAqÀ¤UÉÆà «Är G¦à£ÀPÁ¬ÄAiÉÄAzÀgÉ «¥ÀjÃvÀ ¦æÃw. “£ÀªÀÄä Hj£À ¨ÁæªÀÄägÀ°è «Är G¦à£ÀPÁ¬Ä E®èzÀ ªÀÄ£É E¯Éè JAzÉà ºÉüÀ®PÀÄÌ. «Är G¦à£ÀPÁ¬Ä ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV §AzÀ ¸ÉƸÉAiÀÄ ºÁAUÉ. ¨ÉÃgÉ G¦à£ÀPÁ¬ÄUÉÆ J®è CA§UÀ CA§UÀ §¥Àà £ÉAlæ ºÁAUÉ” JAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÀ°è ºÉý £ÀUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ºÉƸÀvÀgÀ°è £À£Àß vÀªÀjAzÀ¯Éà «Är ¸ÀgÀ§gÁdÄ DUÀÄwÛvÀÄÛ. F fÃgÀQÌ ªÀiÁ«£ÀªÀÄgÀzÀ CªÀÄä£À ¥ÀjªÀļÀzÀ ¸ÉÆ£ÉPÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß UÉÆÃtÂPÀnÖ eÉÆÃ¥Á£ÀªÁV E½¹, D¼ÀÄ ¹Ã£À£À°è PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DvÀ CzÀ£ÀÄß ºÀÆ«£ÀAvÉ «Är £À®ÄUÀzÀ ºÁUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆvÀÄÛ K¼ÉAlÄ ªÉÄÊ° £ÀqÉzÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ. £À£Àß ¹ÃªÀÄAvÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è F »vÀÛ®ªÀÄgÀ «Är ©qÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ. ¹ÃªÀÄAvÀPÉÌ §AzÀªÀgÉ®ègÀÆ CAzÀÄ HlPÉÌ §r¹zÀ «Är G¦à£ÀPÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆUÀ½zÀªÀgÉÃ. “EzÁåªÀ ªÀÄgÀzÀ «Är ±ÁAvÀ?” JAzÀÄ PÉýzÀªÀjUɯÁè, “N, CzÁ! £ÀªÀÄä »vÀÛ°£À ºÉƸÀ PÁlÄ «Är. C¥Àà£À ªÀģɬÄAzÀ CvÉÛ vÀAzÀÄ £ÉlÖzÀÄÝ. F ªÀµÀðzÀÄÝ ºÉƸÀ ¥sÀ¸À®Ä” JAzÀÄ J®ègÀ®Æè GvÁìºÀ¢AzÀ ºÉýzÉÝ. “CªÀiÁä... ªÉÃt CfÓ ¸ÀvÀÛzÀÄÝ UÉÆvÀÄÛAl®è.... ºÉÆwÛ¸À®Ä ªÀiÁ«£À ¸ËzÉ ¹PÀÌzÉ ±Á¸ÀÛçPÉÌ CAUÀ¼ÀzÀ PÀ¹ªÀiÁ«£À JgÀqÀÄ ¸ÀtÚ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉAQUÉ ºÁQzÀgÀAvÉ....” «ÄtÄÌ PÉÆÃuÉ UÀÄr¸À®Ä §AzÀªÀ¼ÀÄ ºÉýzÀ¼ÀÄ. “ªÀÄgÀUÀ½gÀĪÀ eÁUÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¤UÉ ºÉÆÃAiÀÄÛ®è. E£ÀÄß £À£Àß ºÉtPÀÆÌ JgÀqÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁ«£À¸ËzÉ UÀw¬Ä®èzÉ DUÀÛzÉÆà K£ÉÆÃ..?” “¸ÀvÀÛ ªÉÄÃ¯É K£ÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛUÀÛzÁ ©r CªÀiÁä..”

46

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

“fÃgÀQÌ ªÀiÁ«£À FZÉ §AzÀ JgÀqÀÄ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ GAl®è.. CzÀgÀ°è MAzÀ£ÀÄß ±Á¸ÀÛçPÉÌ ¸Àé®à PÉwÛ PÁµÀ×PÉÌ ºÁPÀ®Ä ªÉÆÃAlÄ«UÉ ºÉüÀÄ. ºÁA.. ªÀÄgÀ ¸ÁAiÀÄĪÀµÀÄÖ vÉUÉzÀÄ©mÁÖ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ.... ¤Ã£Éà eÁUÀævÉ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉüÀÄ?” JAzÀÄ ºÉýzÉ £ÀUÀÄvÁÛ. ¤dPÁÌzÀgÀÆ £À£Àß ºÉtªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛ¸ÀzÉ ªÀÄtÄÚªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÉà £À£Àß D¸É. DzÀgÉ CzÀPÉÌ PÀÄlÄA§zÀ »jAiÀÄgÀÄ CqÀاgÀ§ºÀÄzÀÄ. £À£Àß UÀAqÀ wÃjPÉÆAqÁUÀ E£ÉÆßAzÀÄ zÉÆqÀØ PÁlĪÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ UÉ®è£ÀÄß PÀrzÀzÀÄÝ £É£À¦zÉ. ¸ÀtÚPÉÌ vÉÆÃrzÀ PÀtÂAiÀÄ°è CqÀدÁV ªÀÄÆgÀÄ ªÀiÁ«£À ¢«ÄäUÀ¼À£ÀÄß Ej¹ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃgÉ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ avÉ ¹zÀÞ¥Àr¹zÀÝgÀÄ. ¨ÉÃUÀ GjzÀÄ ªÀÄÄVAiÀĨÁgÀzÀÄ JAzÀÄ EqÀĪÀ F ºÀ¹ ¢«ÄäUÀ¼ÀÄ J®ègÀ ¸Á«UÀÆ ¥ÀÄ¸ï ¥Àĸï JAzÀÄ PÀtÂÚÃgÀÄ «ÄrAiÀÄÄvÁÛ GjAiÀÄÄvÀÛªÉ. “ºÀªÀ£ÀPÉÌ ºÀ®¸ÀÄ, ªÀÄgÀtPÉÌ ªÀiÁªÀÅ. ªÀÄgÀUÀ¼É®è £ÁmÁUÀ¼ÁV ºÉƼÉAiÀÄ°è vÉðºÉÆÃzÀgÉ ªÀÄvÉÛ ºÀªÀ£ÀPÀÆÌ E®è ªÀÄgÀtPÀÆÌ E®è; K£ÀÄ ºÉýÛ?” JAzÉ «ÄtÄ̪À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ. “¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ §æºÀäPÀ®±ÀPÉÌ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀtÚ£À vÉÆÃl¢AzÀ¯Éà ªÀÄgÀ CAvÉ CªÀiÁä... zÉÆqÀØ ¨sÉÆÃV ªÀÄgÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ‘PÉÆrªÀÄgÀ’PÉÌ £ÉÆÃr EnÖÖzÁÝgÀAvÉ....’’ «ÄtÄÌ«£À ºÉƸÀ ¸ÀÄ¢Ý. “CªÀ£À ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉUÉ MAzÀÄ ºÀ®¸ÀÄ, JgÀqÀÄ ºÉ§â®¸ÀÄ. §æºÀäPÀ®±ÀPÉÌ E£ÉßgÀqÀÄ ªÀÄgÀ ¨ÉÃPÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ‘PÉÆrªÀÄgÀ’PÉÌ ªÀÀÄvÉÆÛAzÀÄ, vÉÆÃlzÀ°è CrPÉ ªÀÄgÀUÀ¼ÁzÀgÀÆ G½¢zÉAiÀÄ®è?” JAzÉ. ¥Àæw¢£À EzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼ÀÄ; K£ÀÆ «±ÉõÀ«®è CAzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑPÉÆAqÉ. D gÁwæ £À£ÀUÉ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁzÀ ¸Àé¥ÀߪÉÇAzÀÄ PÁt¹PÉÆArvÀÄ. ¨sÀÆ«Ä vÀ£Àß «gÀÄzÀÞ ¢QÌ£À°è «¥ÀjÃvÀªÁzÀ ªÉÃUÀzÀ°è wgÀÄVzÀAvÉ... wgÀÄUÀÄvÁÛ wgÀÄUÀÄvÁÛ ªÀÄtÄÚ vÀ£Àß zsÀƼÀ£Éß®è PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÁzÀAvÉ... ¹ÃgɺÉƼÉAiÀÄ ¤ÃgÉ®è CwÛvÀÛ


§ºÀĪÀiÁ¤vÀ PÀxÉ JgÀa ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄ UÀÄArAiÀiÁzÀ UÀArUÀ½UÉ £ÁmÁUÀ¼É®è GgÀĽ GgÀĽ ©zÀÝAvÉ... ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÉUÉAiÀÄĪÀ zÉÆÃtÂ, d£ÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ PÁgÀÄUÀ¼ÀÄ, £ÁmÁ ¸ÁV¸ÀĪÀ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ J®èªÀÇ zsÀƽ£ÀPÀtUÀ¼ÀAvÉ ¸ÀÄAlgÀUÁ½UÉ ¹PÀÄÌ VgÀVgÀ£É wgÀÄVzÀAvÉ.... ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¨ÉÃgÀÄ PÀaÑ ¤AvÀÄ ºÁAiÀiÁV N¯ÁqÀÄwÛªÉ. ¨ÉÃjzÀݪÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ F ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄPÉƼÀègÀÄ. LvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ n.«. ¥ÀqÉغÀÄqÀÄUÀgÀ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ, Q¸É¬ÄAzÀ ºÁjzÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ J®èªÀÇ UÁ½UÉ vÀÆUÁqÀĪÀ ªÀÄgÀUÀ¼À gÉA¨ÉUÉ ¹QÌPÉÆAqÀÄ ©nÖªÉ. ªÀÄgÀUÀ½UÉ ¨ÉÃgÀÄUÀ½ªÉ J£ÀÄߪÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÉÆA¢UÉ £Á£ÀÄ F ¨sÁ£ÀUÀrAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AwzÉÝ. ªÀÄgÀÄ¢£À «ÄtÄÌ NrPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ¼ÀÄ KzÀĹgÀÄ ©qÀÄvÁÛ,

ºÀoÀªÁ¢, bÀ®UÁgÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ £ÉÃtÄPÀnÖPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ?

“CªÀiÁä.... «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛAiÀiÁÛ?.... ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀtÚ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄPÀnÖPÉÆArzÁÝgÀAvÉ. gÁwæ AiÀiÁgÉÆqÀ£ÉAiÉÆà ¸Àé®à eÉÆÃgÁV ªÀiÁvÁVvÀÛAvÉ ¨É¼ÀUÉÎ £ÉÆÃrzÀgÉ »ÃUÉÃ..”

“C®è CªÀiÁä... CzÉÃ... ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ D zÉÆqÀØ £ÉÃgÀ¼ÉªÀÄgÀ GAl®è...”

“£À£Àß UÀAqÀ £ÉÃtÄPÀnÖPÉƼÀÄîªÀ ºÉÃrAiÀÄ®è. AiÀiÁgÉÆà PÉƯɪÀiÁr ªÀÄgÀzÀ°è vÀÆUÁr¹zÁÝgÉ CAvÀ ¸Á«wæ CªÀÄä ¥ÉưøÀgÉzÀÄgÀÄ ºÉýPÉÆAqÀÄ C¼ÁÛ EzÀæAvÉ ....” “zÉÆÃt ºÀ¼ÀvÁAiÀÄÄÛ, £Á¼É DZÉ ¨ÉÊ°£À vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀ.... DZÁjAiÀÄ£ÀÄß §gÀ®Ä ºÉýzÉÝãÉ..... zÉÆÃtÂUÉ MAzÀÄ ªÀÄgÀ £ÉÆÃr EnÖzÉÝÃ£É CAvÀ ¤£Éß ¨sÁªÀ£À°è ºÉýzÀÝgÀAvÉ CªÀiÁä... EªÀvÀÄÛ £ÉÆÃrzÀgÉ »ÃUÉ...” “AiÀiÁªÀ ªÀÄgÀPÉÌ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÁÌ?”

£ÉÃtÄPÀnÖPÉÆAqÀzÀÝAvÉ?

£É£Éß PÀ£À¹£À°è £ÉÃgÀ¼ÉªÀÄgÀ PÁt¹PÉÆArvÉÛÃ? AiÉÆÃa¸ÀvÉÆqÀVzÉ.

£À£ÉßzÉ zsÀ¸ÀPï JA¢vÀÄ. ¤£Éß PÀAqÀ PÀ£À¹UÀÆ EzÀPÀÆÌ K£ÁzÀgÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«gÀ§ºÀÄzÉÃ?

«¥ÀAiÀiÁð¸À £ÀUÀgÀzÀ°è ¦.AiÀÄÄ.¹. NzÀÄwÛzÀÝ gÉÊvÀ£ÉƧâ£À ªÀÄUÀ¤UÉ KPÀ¢£À QæPÉmï ¥ÀAzÀåUÀ¼ÉAzÀgÉ «¥ÀjÃvÀ ºÀÄZÀÄÑ. CAzÀÄ ¥sÉÊ£À¯ï ¥ÀAzÀå. ªÀÄÄAeÁ£É¬ÄAzÀ¯Éà ªÉÆÃqÀPÀ«zÀ ªÁvÁªÀgÀt«zÀÄÝ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ ¨sÀdðj ªÀļÉAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃrzÀÝgÀÄ. gÉÊvÀ£À ªÀÄUÀ DvÀAPÀ¢AzÀ ZÀqÀ¥Àr¸ÀÄvÀÛ - “ºÉà ¨sÀUÀªÀAvÀ, K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁr EAzÀÄ ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÀAvÉ PÁ¥ÁqÀÄ. ªÀÄ¼É §AzÀgÉ QæPÉmï ¥ÀAzÀå gÀzÁÝV©qÀÄvÀÛzÉ” JAzÀÄ zÉêÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¸ÁgÉ ¥Áæyð¸ÀÄwÛzÀÝ. CvÀÛ ºÀ½îAiÀÄ°è CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ CªÀ£À C¥Àà gÉÊvÀ - “N zÉêÀgÉÃ! EzÉäzÀÄ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ ©¹°£À vÁ¥À. ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr eÉÆÃgÁV ªÀÄ¼É §gÀĪÀAvÉ C£ÀÄUÀ滸ÀÄ. ªÀÄ¼É §gÀ¢zÀÝgÉ ¨É¼É §gÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ? F §qÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÀAiÉÄvÉÆÃgÀÄ” JAzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛ DUÀ¸ÀzÀvÀÛ zÀ馅 ©ÃgÀÄvÀÛ ¨ÉÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ. JAxÁ «¥ÀAiÀiÁð¸À! - JA.PÉ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

47


J.Dgï. ±ÀĨsÁ devayani.shubha@gmail.com

C§â§â ¯ÉÆÃPÀªÉÃA ¨ÉƨÉâ¬ÄqÀÄwºÀÄ¢AvÀÄ | vÀ©â§â¯ÁVºÀÄzÀÄ £É¯ÉUÁt¢ºÀÄzÀÄ || ªÀÄ©â£À° ¨sÀÆvÀ aÃgÁqÀÄvÀ¯ÉªÀAwºÀÄzÀÄ | vÀ§â°0iÉÄ ²ªÀ¸ÀȶÖ? - ªÀÄgÀļÀªÀÄĤ0iÀÄ || - r.«.f.

48

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018


PÀxÉ

... d£À ¤¨ÉâgÀUÁzÀgÀÄ... CZÀÑjUÉÆAqÀgÀÄ... PÉ®ªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ªÉƨÉÊ®ÄUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼Éà £ÁdÆPÁV ¨sÁUÀðªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄvÀÛ ¥sÉÇÃPÀ¸ÁìzÀªÀÅ. ¨sÁUÀðªÀ PÀĽvÉà EzÀÝ. ªÉƼÀPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆqÀÄvÀÛ¯Éà EzÀݪÀÅ...

ºÀÄ®è §AiÀÄ°£ÉƼÀÄ ºÀƪÀ ºÀÄqÀÄPÀ ºÉÆgÀlªÀ£ÀÄ

C

ªÀ£À vÀ¯É0iÀÄ ªÉÄð£À ªÉƼÀPÉ0iÀÄAvÀºÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ£ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉ0iÉÄà GzÀÄÝzÀݪÁV ¨É¼É0iÀÄvÉÆqÀVzÀªÀÅ. vÀ¯É0iÉƼÀUÉ K£ÉÆà «Ä®«Ä®£É ¸ÀjzÁrzÀAvÁV vÀ¯É ªÉÄÃ¯É PÉÊ0iÀiÁr¹zÀ. CgÉÃ! CªÀ£À ¸ÉßûvÀgÀÄ ºÉÆmÉÖQaѤAzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ £À0iÀĪÁzÀ gÉöªÉÄ0iÀÄAvÀ PÀÆzÀ®Ä ¸Àà±ÀðPÉÌ ¹UÀÄvÀÛ¯Éà E®è. UÀnÖ0iÀiÁzÀ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ PÉÆA§ÄUÀ¼ÀAvÀºÀzÉÝãÉÆà PÉÊUÉ ZÀÄaÑzÀAvÁ0iÀÄÄÛ. ºËºÁjzÀªÀ£ÀÄ vÀqÀ§r¹ ¸ÀÄvÀÛ PÀuÁÚr¹zÀ. CªÀ¤UÉÆAzÀÄ PÀ£Àßr ¨ÉÃQvÀÄÛ vÀÄvÁðV. C¯Éè°èzÉ? EzÀÄÝzÉ®è §j UÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ. K£ÉÆà ºÉƼÉzÀÄ eÉéUÉ PÉÊ ºÁQzÀ. ¸ÀzÀå ªÉƨÉ樀 C¯Éèà EvÀÄÛ. ¸É°á PɪÉÄgÁ vÉgÉzÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ »rzÀ. C£ÀĪÀiÁ£ÀªÉà E®è vÀ¯É0iÀÄ°è MAzÀÄ PÀÆzÀ®Æ PÁtÄwÛ®è. PÀÆzÀ°zÀÝ PÀqÉ0iÉÄ®è UÀnÖ0iÀiÁzÀ PÉÆA§ÄUÀ¼ÀÄ ¨É¼É¢ªÉ. PÉ®ªÀÅ GzÀÝ EzÀÝgÉ PÉ®ªÀÅ PÀqÀ¯ÉPÁ½£À ªÉƼÀPÉ0iÀĶÖzÀݪÀÅ. C0iÉÆêÀÄ0iÀĪÁ¬ÄvÀªÀ¤UÉ. PÉÊ 0iÀiÁAwæPÀªÁV D

PÉÆA§ÄUÀ¼À£ÀÄß QüÀ¯Ét¹vÀÄ. C0iÉÆåÃ! £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ aÃjzÀªÀ£À PÀtÚ°è ¤ÃgÀÄ f£ÀÄVvÀÄ. ¢üUÀ룃 JzÀÝ ¨sÁUÀðªÀ ¨ÉªÉvÀÄ MzÉÝ0iÀiÁVzÀÝ. K¤AxÀ «avÀæ PÀ£À¸ÀÄ? F C¯ÁgÁA ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ F PÀ£À¸ÀÄ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÀĪÀj0iÀÄÄwÛvÉÛãÉÆà JAzÀÄPÉÆAqÀªÀ, ªÀÄvÉÛ CgÉWÀ½UÉ ªÀÄ®UÉÆÃt JAzÀÄ GgÀĽPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÀ. ¤zÉÝ ¸Á®zÉAzÀÄ zÀÆgÀĪÀAvÉ Gj0iÀÄÄwÛzÀÝ PÀtÄÚUÀ¼ÀÆ CzÀ£Éßà §0iÀĸÀÄwÛzÀݪÀÅ. DzÀgÉ UÀr0iÀiÁgÀ CtQ¹ ¨sÁUÀðªÀ ªÀÄvÉÛ JzÀÄÝ PÀĽvÀ. PÉÊ 0iÀiÁAwæPÀªÁV C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ ¥ÀÅlÖ nÃ¥Á¬Ä0iÀÄ ªÉÄðzÀÝ ¤Ãj£À dVΣÀvÀÛ ¸Àj¬ÄvÀÄ. CAUÉÊUÉ PÉÆAZÀ ¤ÃgÀÄ §VιPÉÆAqÀªÀ£ÀÄ Gj0iÀÄÄwÛgÀĪÀ PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß vÀt¹ £É® MzÉÝ0iÀiÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÆß ¯ÉQ̸ÀzÉà C¯Éèà PÉÊ SÁ° ªÀiÁrzÀ. CªÀÄä£À £É£À¥Á¬ÄvÀÄ. CªÀ¼ÉãÁzÀgÀÆ £ÉÆÃrzÀÝgÉ? vÀÄn0iÀÄ°è ¸ÀtÚ £ÀUÉ ªÀÄÆr ºÁUÉà PÉzÀjzÀ PÀÆzÀ®£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹PÉƼÀî®Ä vÀ¯É0iÀÄ ªÉÄÃ¯É GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

49


PÉÊ0iÀiÁr¹PÉÆAqÀ. CgÉÃ! £ÉwÛ0iÀÄ ªÉÄ¯É K£ÉÆà ¸ÀtÚUÉ EµÀÄÖzÀÝ ¹PÀÌAvÁ¬ÄvÀÄ. xÀÆ £Á¤£ÀÆß D PÀ£À¹£À UÀÄAV£À¯Éèà EzÉÝãÉ. JAzÀÄ UÉÆtUÀÄvÁÛ ªÀÄvÉÛªÀÄvÉÛ PÉÊ Dr¹zÀ. C£ÀĪÀiÁ£ÀªÉà E®è. K£ÉÆà EzÉ0iÀÄ°è. ¨ÉaÑzÀªÀ£ÀÄ JzÀÄÝ ¤®ÄUÀ£Àßr0iÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀtÚ PÉÊUÀ£Àßr0iÀÄ£ÀÄß £ÉwÛ0iÀÄ ªÉÄÃ¯É »rzÀÄ ¸ÀPÀð¸ï ªÀiÁrzÀ. CgÉ! ¸ÀtÚUÉ ºÉ¸ÀgÀÄPÁ½£À ªÉƼÀPÉ0iÀÄAvÀºÀÄzÉãÉÆà EzÉ. GUÀÄj¤AzÀ ªÉÄ®è£É VÃgÀ¯Éwß¹zÀ. £ÀgÀ£ÁrUÀ¼À£ÀÄß gÀhÄÄA J¤¸ÀĪÀ £ÉÆêÀÅ. ¨sÁUÀðªÀ PÀPÁÌ©QÌ0iÀiÁzÀ. EzÉãÀÄ ºÉƸÀ ¸ÀªÀĸÉå? ¤£Éß ªÀÄ®UÀĪÀªÀgÉUÀÆ F jÃw0iÀÄzÉÝãÀÆ UÀªÀĤ¹gÀ°®èªÀ®è. ¨É¼ÀUÁUÀĪÀÅzÀgÉƼÀUÉ K¤zÀÄ «avÀæ? EgÀ° UÀļÉî0iÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ MAzÉgÀqÀÄ ¢£ÀzÀ°è ¸ÀjºÉÆâÃvÀÄ J¤¹ UÀr0iÀiÁgÀzÀvÀÛ PÀuÁÚr¹zÀ. NqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄļÀÄîUÀ½UÉ°èzÉ PÀgÀÄuÉ? UÀqÀ§r¹ lªÉ¯ï JwÛPÉÆAqÀªÀ£Éà ¨ÁvïgÀÆ«Ä£ÀvÀÛ NrzÀ. PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ eÁUÀ vÀ®¦ vÀ£Àß PÀÄå©PÀ¯ï£À°è PÀĽvÁUÀ®Æ ¨sÁUÀðªÀ¤UÉ D PÀ£À¸ÀÄ, eÉÆvÉUÉ vÀ¯É0iÀÄ°è PÁt¹PÉÆAqÀ D UÀļÉî0iÀÄzÉÝà PÁl. DUÁUÀ vÀ¯É ¸ÀªÀjPÉƼÀÄîvÁÛ CzÀÄ EzÉ0iÉÆà E®èªÉÇà JAzÀÄ RavÀ¥Àr¹PÉƼÀÄîvÀÛ¯Éà PÉ®¸ÀzÀ°è ªÀÄļÀÄVzÀ. ¸ÀAeÉ0iÀÄ PÉ®¸ÀªÀÇ EvÀÛ®è. CzÀÄ vÁ£Éà PÀnÖPÉÆAqÀ §ÄwÛ0iÀiÁzÀÝjAzÀ JAvÀºÀ Hl«zÀÝgÀÆ ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃQvÀÄÛ. §ºÀ¼À »A¢£À ¥Àæ¸ÀAUÀ £É£À¥Á¬ÄvÀÄ ¨sÁUÀðªÀ¤UÉ. n« £ÉÆÃqÀĪÀ C¨sÁå¸À CµÁÖV E®è¢zÀÝgÀÆ DUÉƪÉÄä FUÉƪÉÄä M¼Éî0iÀÄ PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄ«zÉ JAzÀÄ w½zÁUÀ MAzÀzsÀðUÀAmÉ Œn« ªÀÄÄAzÉ PÀÆgÀÄwÛzÀÝ ¨sÁUÀðªÀ£À£ÀÄß ¥ÀjavÀgÉ®ègÀÆ ‘N¢ N¢ PÉlÖ PÀÆZÀĨsÀlÖ’ JAzÉà vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ. CzÀgÀ §UÉÎ CªÀ¤UÀÆ vÀPÀgÁjgÀ°®è. CAzÀÆ »ÃUÉ C¥ÀgÀÆ¥ÀPÉÌ n« ºÁQ PÀÆwzÀݪÀ£ÀÄ D 0iÀÄĪÀPÀ«0iÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ Q«UÉ ©zÀÄÝ ¨É£ÀÄß £ÉlÖUÁV¹ UÀªÀÄ£À PÉÆnÖzÀÝ. “dUÀvÉÛà EªÀvÀÄÛ zÀÄrØ£À »AzÉ NqÀÄvÁÛ UÀr0iÀiÁgÀzÀ eÉÆvÉUÀÆ ¥ÉÊ¥ÉÇÃn ªÀiÁqÁÛ EzÉ. CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀjgÀ° £ÀªÀÄäzÉà ªÀÄ£É0iÀĪÀgÀ eÉÆvÉ D¥ÀÛªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ, ªÀiÁvÀÄ PÉý¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄ£ÀB¹Üw0iÀÄ£ÀÆß £ÁªÀÅ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÁÛ EzÉÝêÉ.

50

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

0iÀiÁjUÀÆ 0iÀiÁgÀ ¸ÀÄRzÀÄBRUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁV®è. vÁ£ÀÄ vÀ£ÀßzÀÄ JAzÀÄ PÉÆÃmÉ PÀnÖ §zÀÄPÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀå E£ÉÆߧâgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½UÉ Q«0iÀiÁUÀĪÀ, ªÀÄ£ÀªÁUÀĪÀ ªÀÄÆ® ¸Àé¨sÁªÀªÀ£Éßà ªÀÄgÉvÀÄ 0iÀÄAvÀæªÁUÁÛ EzÁÝ£É. EzÉà £À£ÀߣÀÄß §ºÀ¼À PÁqÀĪÀ ¸ÀAUÀw. EzÉà £À£Àß PÁªÀåzÀ C¼À®Ä. ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄvÉÛ ªÉÆzÀ°£ÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÉà £À£Àß PÁªÀåzÀ D±À0iÀÄ.” PÀtÄÚUÀ¼À°è «µÁzÀ vÀÄn0iÀÄ°è ¨sÀgÀªÀ¸É0iÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ ºÉÆ«Ää¸ÀÄvÁÛ D PÀ« ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÉ ¨sÁUÀðªÀ¤UÉ 0iÀiÁPÉÆà K£ÉÆà C°è PÀÆvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ D PÀ«0iÀÄ®è vÁ£Éà J¤¹©nÖvÀÄÛ. CgÉà EzÀÄ vÀ£ÀßzÉà ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ zsÀé¤ ªÀiÁvÀæ CªÀ£ÀzÀÄ J¤¹ RĶ0iÀiÁV©nÖvÀÄÛ. Nºï EzÀÄ £À£ÉÆߧâ£À C¼À®®è, £À£ÀßAxÀ C¼À®Ä ºÉÆvÀÛªÀgÀ°è F PÀ«0iÀÄÆ M§â. CxÀªÁ F PÀ«0iÀÄAvÉ C¼À®Ä ºÉÆvÀÛªÀgÀ°è £Á£ÀÆ M§â. E£ÀÆß CzɵÀÄÖ d£ÀjzÁÝgÉÆà »ÃUÉ. CfÓ ¥ÁvÀfÓ £É£À¥ÁzÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀðªÀ¤UÉ. CzɵÀÄÖ d£À ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¥ÁvÀfÓ0iÀÄ£ÀÄß. UÀAqÀ¸ÀgÀÄ, ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ, zÉÆqÀتÀgÀÄ aPÀ̪ÀgÉ£ÀßzÉ ¥ÁvÀfÓ MAzÀÄ ¢£ÀªÀÇ ¨ÉøÀj¹zÀÝ£ÀÄß 0iÀiÁgÀÆ £ÉÆÃqÉà EgÀ°®è. “CfÓà ¤Ã£ÉÆAzÀÄ PË£Éì°èAUï ¸ÉAlgï N¥À£ï ªÀiÁr©qÀÄ, ‘¥ÁvÀfÓ PË£Éì°AUï ¸ÉAlgï’ CAvÁ£É ¨ÉÆÃqÀÄð ºÁPÉÆÃt. mÉÆÃPÀ£ï PÉÆqÀPÉÌ £Á£Éà PÀÆvÀÄPÉÆÃwä” JAzÀÄ vÁ£ÀÄ ºÁ¸Àå ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ¯É®è ¥ÁvÀfÓ CPÀëgÀ eÁÕ£ÀªÉà EgÀ¢zÀÝgÀÆ D ¸ÀtÚ ºÀ½î0iÀÄ ¥Àæwà ªÀÄ£É0iÀÄ M¼ÀUÀÄlÄÖUÀ¼ÀÆ PÀÄ¢UÀ¼ÀÆ J®èªÀ£ÀÆß vÀ£ÉßzÉUÉ vÀAzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÁ £ÀUÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄwÛzÀݪÀ¼ÀÄ DªÀvÉÛÃPÉÆà MªÉÄäUÉà ¹nÖUÉ¢ÝzÀݼÀÄ. “¤£ÀVzɯÁè vÀªÀiÁµÉ0iÀiÁUÉà PÁtvÉÛ. DzÀgÉ ¤£Àß PÁ®PÉÌ £À£ÀßAxÀªÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÀÄqÀÄØ PÉÆlÄÖ ªÀiÁvÁr¸ÉÆà ¥Àj¹Üw §gÀvÉÛ PÀuÉÆÃ. DUÀ F ¤£Àß ¥ÁvÀfÓãÀ £É£À¦¹PÉƽÛÃ0iÀÄ” JAzÀÄ gÉÃV C°èAzÀ JzÀÄÝ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. ªÀÄvÉÛ ¥ÁvÀfÓ EgÀĪÀªÀgÉUÀÆ ¨sÁUÀðªÀ JAzÀÆ F §UÉÎ QZÁ¬Ä¸À®Ä ºÉÆÃVgÀ°®è. §zÀ°UÉ CªÀ¼À ºÀwÛgÀ §AzÀªÀgÉ®è zÀÄUÀÄqÀ«½¹ ºÀUÀÄgÁzÀ ¨sÁªÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£Éßà PÀÄvÀƺÀ® D¸ÉܬÄAzÀ UÀªÀĤ¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀªÀ¤UÉ ºÉƼɢvÀÄÛ F ¥ÁvÀfÓ


PÀxÉ 0iÀiÁªÀ ¸ÉÊPÁ®f¹ÖUÀÆ PÀqÀªÉĬĮè JAzÀÄ. DzÀgÀÆ MAzÀÄ C¸ÀªÀiÁzsÁ£À CªÀ£À£ÀÄß PÁqÀÄvÀÛ¯Éà EvÀÄÛ. EµÀÄÖ d£ÀgÀ°è M§âgÀÆ ¥ÁvÀfÓ ¤Ã£ÀÄ ºÉÃV¢ÝÃ0iÀÄ ¤£Àß PÀµÀÖ ¸ÀÄR K£ÀÄ JAzÀÄ M§âgÁzÀgÀÆ JAzÁzÀgÀÆ PÉý¢ÝzÉ0iÀiÁ? MªÉÄä »ÃUÉà »A¢£À ¥Àæ¸ÀAUÀ £É£ÉzÀÄ »Adj0iÀÄÄvÀÛ¯Éà ¥ÁvÀfÓ0iÀÄ£ÀÄß F §UÉÎ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÀÝ. “C0iÉÆåà ºÀÄZÁÑ, £À£Àß PÀµÀÖ ¸ÀÄR PÉüÀPÉÌ C°ègÉÆêÀÅöß M§â ¸Á®zÉãÉÆ? ¥Á¥À §gÉÆêÀÅöæ CªÀgÀzÉÝà DzÀ ¨ÉlÖ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §A¢vÁðgÉ. £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ vÉÆÃazÀ ºÁUÉ E½¸ÉÆÃzÀPÉÌ ¸ÀºÁ0iÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ ºÉÆgÀvÀÄ ¤ªÀÄä ¨sÁgÀzÀ eÉÆvÉUÉ £À£ÀßzÀ£ÀÆß ºÉÆvÀÄÛPÉÆà JAzÀgÉ CªÀgÀÄ ºÉÃUÉ ºÉÆvÁÛgÀÄ? CµÀÖPÀÆÌ £À£ÀV°è K¤zÉ CAvÁ PÀµÀÖ, ¸ÀAPÀl? ¨sÁUÀðªÁ F ªÀÄ£ÀĵÀåd£Àä §ºÀ¼À C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀÄÝ CAvÁgÉ PÀuÉÆà ¤Ã£ÀÄ FV£À PÁ®zÀªÀ£ÀÄ EzÀ£Éß®è £ÀA§®è CAvÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ. DzÀgÀÆ £À£Àß MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ £É£À¦£À°èlÄÖPÉÆÃ. d£ÀPÉÌ zÀÄrzÉæ zÀÄqÀÄØ ¹UÀvÉÛ, ¸ÀÄR ¸ÀªÀ®vÀÄÛ ¹UÀvÉÛ.

DzÀgÉ ªÀÄ£À¹ì£À ±ÁAw ¹UÀ®è. CzÀÄ ¹UÉÆÃzÀÄ PÉüÉÆà Q«¬ÄAzÀ, C£ÀĨsÀ«¸ÉÆà ªÀÄ£À¹ìAzÀ ªÀiÁvÁæ. ¤Ã£ÀÆ CµÉÖ, zÉÆqÀتÀ£ÁzÀªÉÄÃ¯É PÉý¹PÉƼÉÆîà ¸Àé¨sÁªÀ ¨É¼É¹PÉÆÃ. dUÀvÀÛ°è ºÉüÉÆêÀÅöæ, ºÉýPÉƼÉÆîêÀÅöæ §ºÀ¼À d£À EzÁÝgÉ. DzÀgÉ PÉüÉÆÃgÀÄ, PÉý¹PÉƼÉÆîÃgÀÄ §ºÀ¼À PÀqÀªÉÄ” ¥ÁvÀfÓ ¦æÃw¬ÄAzÀ vÀ¯É £ÉêÀj¹zÀݼÀÄ. ¥ÁvÀfÓ E®èªÁV ªÀµÀðUÀ¼Éà PÀ¼ÉzÀÄ, §zÀÄPÀ°è K£É®è §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁV ¨sÁUÀðªÀ F ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£ÀAxÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆmÉÖ¥ÁrUÁV §AzÀgÀÆ ¥ÁvÀfÓ0iÀÄ £É£À¥ÀÅ, ªÀiÁvÀÄ J®è ¸ÀzÁ CªÀ£À Q«0iÀÄ°è UÀÄA0iÀiïUÀÄqÀÄvÀÛ¯Éà EzÀݪÀÅ. §¸ÀÄì mÉæöÊ£ÀÄUÀ½UÁV NqÀĪÀ d£À, J¹ PÁj£À°è UÉÆA¨ÉUÀ¼ÀAvÉ PÀĽvÀÄ ZÀ°¸ÀĪÀ d£À, ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀgÉ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£É0iÀĪÀgÉ°è EtÄPÀĪÀgÉÆà JAzÀÄ ¸ÀzÁ PÀzÀ«lÄÖPÉÆAqÉà §zÀÄPÀĪÀ C¥ÁgïmïðªÉÄAmï §zÀÄQ£À d£À. C0iÉÆåà ºÀ½îUÉ »A¢gÀÄV ºÉÆÃUÀ¯Éà J¤¹©nÖvÀÄÛ

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

51


¨sÁUÀðªÀ¤UÉ. ºÉÆÃUÀ¯ÁzÀgÀÆ K¤zÉ0iÀÄ°è? ¥ÁvÀfӬĮè, C¥Àà CªÀÄä£ÀÆ E®è. E°è£À d£À ªÉÆzÀ°zÀÝ ºÁV®è JAzÀÄ zÀÆgÀĪÀ UɼÉ0iÀÄgÀÄ. ºÉÃUÉÆà vÁ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ¨sÁUÀðªÀ §®ªÀAvÀªÁV MVκÉÆÃVzÀÝ. DVÃUÀ n« ªÀÄÄAzÉ PÀÆgÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ CAzÀÄ D PÀ«0iÀÄ ¸ÀAzÀ±Àð£À £ÉÆÃqÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ CgÉà EzÀÄ ¨ÉÃgÉ 0iÀiÁgÉÆà C®è vÀ£Àß ¥ÁvÀfÓ0iÉÄà F PÀ«0iÀÄ ¨Á0iÀÄ°è F jÃw0iÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Áßr¸ÀÄwÛzÁݼɤ¹ UÀªÀÄ£À«lÄÖ £ÉÆÃrzÀªÀ£ÀÄ CAzÉà wêÀiÁð£À ªÀiÁr©nÖzÀÝ. ¥ÁvÀfÓ0iÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ0iÀÄ£ÀÄß vÁ£ÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¯ÉèÉÃPÉAzÀÄ. ¢£ÀªÀÇ ªÀÄĸÀìAeÉ0iÀÄ ªÉÃ¼É PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ C¯Éè D¦üù¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ zÁj0iÀÄ°è ¹UÀĪÀ ¥ÁQð£À°è MAzÀÄ UÀAmÉ PÀĽvÀÄ PÁ® PÀ¼É0iÀÄĪÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ. ¨ÉAZÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀµÀÖ ¸ÀÄR ªÀiÁvÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ E½ªÀ0iÀĹì£ÀªÀgÀÄ, ªÀÄPÀ̼ÉÆqÀ£É PÁ® PÀ¼É0iÀÄĪÀ CªÀÄäA¢gÀÄ, ºÉUÀ°UÉ ºÉUÀ¯Á¤¹ ¦¸ÀÄUÀÄqÀĪÀ 0iÀÄĪÀeÉÆÃrUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä F MAn¥ÁætÂ0iÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÀiÁ£À¢AzÀ «avÀæªÁV £ÉÆÃqÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ PÀæªÉÄÃt FvÀ ºÁªÀiïð¯É¸ï JAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÀªÀgÀAvÉ DUÁUÉÎ ¥ÀjavÀ £ÀUÀÄ ©ÃgÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀÝgÀÄ. wAUÀ¼ÉƼÀUÉ ¨sÁUÀðªÀ¤UÉ C°èzÀÝ ºÉZÀÆÑ PÀqÀªÉÄ J®ègÀ ¥ÀjZÀ0iÀĪÁVvÀÄÛ. PÀæªÉÄÃt M¨ÉÆâ§âgÉà ªÀiÁvÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀÝgÀÄ. ¨sÁUÀðªÀ ¨ÉaѩüÀĪÀAvÉ M¨ÉÆâ§âgÀzÀÆ MAzÉÆAzÀÄ ªÀåxÉ. MªÉÆäªÉÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ CzÉà PÀxÉ0iÀÄ UÀÄAUÀÄ.

JµÉÆÖà ¨Áj vÀmÉÖ0iÀÄ°èzÀÝ HlªÀÇ gÀÄa¸ÀzÉà ºÁUÉà JzÀÝzÀÆÝ EzÉ. C0iÉÆåà ¥ÁvÀfÓà ¤Ã£ÀÄ ¤dªÁUÀ®Æ UÉæÃmï. CzɵÀÄÖ d£ÀgÀ PÀµÀÖ ¸ÀÄR PÉý ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý ¤Ã£ÀÆ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¢A¢wð¢Ý0iÀįÉèà JAzÀÄ CzɵÀÄÖ ¸À® ¥ÁvÀfÓ0iÀÄ£Àß £É£ÉzÀ¢ÝzÉ0iÉÆ. “JAvÀ¢æà ¤ªÀÄäzÀÄ ¨sÁUÀðªÀ, CzÉãÉÆà Q« PÉÆqÉÆà ¸ÉÃªÉ ±ÀÄgÀÆ ªÀiÁr¢ÝÃgÀAvÉ.” ¨Á¸ï, UɼÉ0iÀÄgÀÄ ºÁ¸Àå ªÀiÁqÀĪÀ eÉÆvÉUÉà DPÉ D ¥ÀPÀÌzÀ ¥sÁèn£À EAf¤0iÀÄgï ±À«Ää “NºÉÆà ¨sÁUÀðªï, £À£ÀUÉ ¤ªÀÄä Q« RArvÀ ¨ÉÃqÀ, ªÀÄ£À¸ÀÄì PÉÆrÛÃgÁ ¦èøï..?” JAzÀÄ ªÁgÉ £ÉÆÃl ©ÃgÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¨sÁUÀðªÀ£À ¸ÀAeÉ0iÀÄ PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄ CªÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ eÁUÀzÀ®èµÉÖà C®è. CªÀ¤gÀĪÀ C¥ÁmïðªÉÄAn£À®Æè ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹vÀÄÛ. “¨sÁUÀðªÁ ¤£Àß ¥sÉÇÃ£ï £ÀA§gï PÉÆqÀÄ. MAzÀÄ ¢£À ªÀiÁvÁrè®è CAzÉæ K£ÉÆà PÀ¼ÀPÉÆAqÀ ºÁUÁUÀvÉÛ.., ¨sÁUÀðªÁ ªÀÄUÀ CªÉÄjPÁUÉ ¨Á CAwzÁ£É; DzÉæ £Á£À°èUÉ ºÉÆÃV MAn¥Áæt xÀgÀ ¸Á0iÀįÁgÉ K£ÀÄ ºÉüÀ° CªÀ¤UÉ?” “£ÀªÀÄä£ÉëæUÉ F ªÀ0iÀĸÀì°è CzÉãÀÄ gÉÆÃUÀ §A¢zÉ PÁuÉ. PÀÄr0iÉÆà ZÀl ªÀiÁvÀæ EvÀÆÛAvÀ CAzÀÄPÉÆArzÉæ CzÁåªÀ¼ÉÆà ºÀ¼É0iÀÄ ¥ÀjZÀ0iÀÄzÀªÀ¼ÀAvÉ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà CªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆzÀÄ, ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ. E°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÉæ £À£Àß ªÀÄÄR PÀAqÉæ DUÀzÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÁÛgÉ. JzÉæ PÀÆvÉæ vÀ¥ÀÅöà, ºÉÃUÁzÀÄæ ªÀiÁr CªÀ¼À ¸ÀºÀªÁ¸À ©lÄÖ £À£Àß ºÀvÀæ ¸Àj0iÀiÁVgÉÆà ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄ.

CzÀ®Ä-§zÀ®Ä

MªÉÄä £ÀÆål£ï ¯ÉPÀÌ ©r¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è vÀ°èãÀ£ÁVzÁÝUÀ CrUÉAiÀĪÀ¼ÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À G¥ÁºÁgÀPÁÌV MAzÀÄ ªÉÆmÉÖ, MAzÀÄ ¸ÀÖªï, ¥ÁvÉæAiÉÆAzÀgÀ°è ¸Àé®à ¤ÃgÀÄ ºÁUÀÆ UÀrAiÀiÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢lÄÖ, ªÉÆmÉÖAiÀÄ£ÀÄß LzÀÄ ¤«ÄµÀPÁ® ¨ÉìĹ w£ÀߨÉÃPÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À §½PÀ DPÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ £ÀÆål£ï UÀrAiÀiÁgÀªÀ£ÀÄß ¤Ãj£À°è ºÁQ CAUÉÊAiÀÄ°è ªÉÆmÉÖAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ CzÀ£Éßà ¢nÖ¸ÀÄvÁÛ PÀĽwzÀÝ!

52

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018


PÀxÉ zÉêÀgÀÄ ¤£ÀUÉ M¼ÉîÃzÀÄ ªÀiÁqÁÛ£É..” LªÀvÉÛöÊzÀgÀ ±ÁgÀzÀªÀÄä C®ªÀvÀÄÛPÉƼÀÄî«PÉ. “¨sÁUÀðªÁ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ EwÛÃZÉUÉ £ÀªÀÄä PÉÊ ©lÄÖ ºÉÆÃUÁÛ EzÁ¼É C¤¸ÁÛ EzÉ. £ÀA©PÉ EnÖzÀÄÝ vÀ¥Áà0iÀÄÄÛ C¤¹ÛzÉ, K£ÀÄ ªÀiÁqÀ°?” “CAPÀ¯ï, £ÀªÀÄäªÀÄä¤UÉ ¸Àé®à §Ä¢Þ ºÉý, 0iÀiÁªÁUÀÆè NzÀÄ NzÀÄ CAvÁ EvÁð¼É. £ÀAUÀÆ ZÉÃAeï ¨ÉÃPÀÆAvÀ C¤¸À®é, ªÀÄ£Éà ¸ÀÆÌ®Æ J®è MAzÉãÁ?” “jà ¨sÁUÀðªï, £Á«§âgÀÆ M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ vÀÄA¨Á EµÀÖ ¥Àn֢ë. DzÀgÉ EªÀ¼À ªÀÄ£Éð M¥ÁÛ E®è. J¯ÁèzÀgÀÆ ºÉÆÃV £Á«§âgÉà ¨Á¼ÉÆÃt CAzÀgÉ EªÀ½UÉ C¥Àà CªÀÄä£Àß ©lÄÖ §gÉÆÃPÉÌ DUÀ®èªÀAvÉ, £Á£ÀÆ ¨ÉÃPÀÄ C¥Àà CªÀiÁä£ÀÆ ¨ÉÃPÀÆAvÁ¼É, CªÀgÉÆà ªÀĺÁ ºÀlªÀiÁjUÀ¼ÀÄ. EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÉå ¹QÌPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀ¯É PÉlÄÖºÉÆÃVzÉ. 0iÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ gÉÊ°UÉ vÀ¯ÉPÉÆlÄÖ ¸Á0iÉÆÃt C¤ß¸ÀvÉÛ DUÁUÀ. ¤ÃªÁzÀÄæ EªÀ½UÉ §Ä¢Þ ºÉý.” “¤ÃªÀÅ RArvÁ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁvÁæ DUÀ¨ÉÃr ¨sÁUÀðªï. 0iÀiÁPÉ ºÉüÁÛ E¢Ã¤ÃAzÉæ EªÀ½zÁ¼À®è £À£Àß ºÉAqÀw ªÀĺÁ£ï C£ÀĪÀiÁ£ÀzÀ ¨sÀÆvÀ. £Á£ÀÄ 0iÀiÁgÁzÀÄæ ºÉAUÀ¸ÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁrzÉæ, 0iÀiÁgÀzÁzÀÄæ ¥sÉÇÃ£ï §AzÉæ, ªÉĸÉÃeï §AzÀgÉ ¸ÁPÀÄ gÀA¥À ªÀiÁr©qÁÛ¼É. C®è £Á¤ªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉ0iÀiÁzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ 0iÀiÁªÀ ºÉAUÀ¸ÀgÀ eÉÆvÉãÀÆ ¸ÉßúÁ£Éà ¨É¼É¸À¨ÁgÀzÀ? £Á£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆãÀÄ. ºÀvÁÛgÀÄ d£ÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EªÀ¼ÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁrzÉæ. £À£ÀUÉ ªÀÄ£À¸Éìà ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVzÉ.” ¥ÁvÀfÓ C¯Éè¯ÉÆèà ¤AvÀÄ £ÀPÀÌAvÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¸À¢Ý®èzÉà PÀÆvÀÄ PÉý¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀUÉ vÉÆÃazÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý JzÀÄÝ §gÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÀzÁ¼ÀzÀ¯Éè¯ÉÆèà C¥ÀgÁ¢üà ¥ÀæeÉÕ. ¤dPÀÆÌ vÁ£ÉãÀÄ ªÀiÁqÁÛ EgÉÆÃzÀÄ? EªÀgÀ F J®è ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ vÁ£ÉãÀÄ ¥ÀªÁqÀ ¥ÀÅgÀĵÀ£Á, ªÀÄ£ÉÆêÉÊzÀå£Á? ¸ÀĪÀÄä£É EªÀjUÉ®è ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀAvÀ®é?

“¨sÁUÀðªÁ, ¤¤ßAzÀ ¥ÀjºÁgÀ ¹UÀÄvÉÛ C£ÉÆßà D¸É ElÄÖPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ¤£Àß ºÀvÀæ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀĸÉå ºÉýPÉƼÀî®è. ¤Ã£ÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¢AzÀ PÀÆvÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀ£Àß PÉý¸ÉÆÌÃwÃ0iÀÄ®è CµÉÖà ¸ÁPÀÄ. ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÀUÀÄgÁUÉÆÃzÀPÉÌ. ¤£ÀUÉ UÉÆvÁÛ £À£Àß ªÀÄUÀ, ¸ÉÆ¸É £À£Àß ºÀvÀæ PÀÆvÀÄ ºÉÃV¢ÃgÀ CAvÀ PÉýzÀÄÝ £À£ÀUÉ £É£À¥Éà E®è” CgÀªÀvÀÛgÀ £ÁgÁ0iÀÄt gÁ0iÀÄgÀÄ ºÉüÀĪÁUÀ CªÀgÀ PÀtÚ°è PÀAqÀÆ PÁtzÀ ¤ÃgÀ ¥ÉÇgÉ. vÀ¯É0iÀÄ°è K£ÉÆà ºÀjzÀAvÁV ¨sÁUÀðªÀ PÀÆzÀ¯ÉƼÀUÉ ¨ÉgÀ¼Ár¹zÀ. ¨É¼ÀUÉÎ PÉÊUÉ ¹PÀÌ UÀļÉî FUÀ UÀnÖ0iÀiÁVvÀÄÛ. JZÉÑvÀÛªÀ£ÀÄ ¸ÀÄvÀÛ £ÉÆÃrzÀ. J®ègÀÆ CªÀgÀªÀgÀ PÉ®¸ÀzÀ°è ªÀÄUÀßgÉÃ. C0iÉÆåà vÁ¤µÀÄÖ ºÉÆvÀÆÛ »ÃUÉ D¦üù£À°è PÀĽvÀÄ.... zÉêÀgÉÃ, PÉ®¸ÀzÀ UÀw! ®UÀħUɬÄAzÀ QèÉÆÃjØ£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉgÀ¼Ár¹zÀ. ªÀÄzsÁåºÀßzÀªÀgÉUÀÆ C®ÄUÁqÀzÉ PÀĽvÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ¸À©ämï ªÀiÁrzÀªÀ¤UÉ C«£Á±ï §AzÀÄ PÀgÉzÁUÀ¯Éà ºÉÆmÉÖ ºÀ¹0iÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ CjªÁzÀzÀÄÝ. C«£Á±À£À£ÀÄß ªÁ±ïgÀÆ«Ä£ÀvÀÛ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV K£ÉÆà UÀÄlÄÖ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀAvÉ vÀ£Àß vÀ¯É vÉÆÃj¹ K£ÁVzÉ £ÉÆÃqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ JAzÀÆ ªÀÄÄR PÀA¢¸ÀzÀ F ¨sÁUÀðªÀ EAzÀÄ »ÃUÉ PÀAUÁ¯ÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀ C«£Á±À ¹Ãj0iÀĸÁìUÉà CªÀ£À £ÉwÛ0iÀÄ PÀÆzÀ®Ä ¸Àj¹ £ÉÆÃrzÀ. ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ PÉÊ0iÀiÁr¹zÀ. C£ÀĪÀiÁ£ÀªÉà E®è. K£ÉÆà ¨É¼ÀîUÉ ZÀÆ¥ÁV ªÉƼÀPÉ0iÉÆqÉzÀAvÉ. CªÀ£À ¨ÉgÀ¼ÀÄ PÉÆAZÀ eÉÆÃgÁUÉà vÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ¨sÁUÀðªÀ £ÉwÛ dĪÉÄä£ÀÄߪÀAvÀ £ÉÆêÀÅ. £É¥ÀPÉÌ vÀmÉÖ0iÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀ ¨sÁUÀðªÀ ¨É¼ÀUÉÎ vÀ£ÀUÉ ©zÀÝ PÀ£À¹£À §UÉÎ, vÀ¯É0iÀÄ°è ªÉƼÀPÉ0iÉÆqÉ¢gÀĪÀ §UÉÎ ºÉýzÁUÀ C«£Á±À¤UÉ K£ÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÉÆ w½0iÀÄzÁ0iÀÄÄÛ. “£ÉÆë®è JAzÀgÉ ¸Àé®à ¢£À PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ ¨sÁUÀðªÁ. DzÉæ ªÀÄÄnÖzÀgÉ ¥Áæt ºÉÆÃUÀĪÀµÀÄÖ £ÉÆêÀÅ CAvÀ E¢ÝÃ0iÀÄ. £ÉUÉèPïÖ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ ¨ÉÃqÀ. ªÉÆzÀ®Ä qÁPÀÖgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÉÆÃzÀÄ M¼ÉîÃzÀÄ C¤¸ÀÄvÉÛ. ¨ÉÃPÁzÉæ £Á£ÀÆ £Á¼É gÀeÁ vÀUÉÆÃwä” JAzÀªÀ£À ªÀiÁwUÉ ¨sÁUÀðªÀ£À PÀtÄÛA© §AvÀÄ.

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

53


“¸ÀzÀåB ¤£ÀUÁzÀÄæ £À£Àß §UÉÎ PÁ¼Àf EzÉ0iÀÄ®è” JAzÀªÀ£ÀÄ vÀlÖ£É £Á°UÉ PÀaÑPÉÆAqÀ. ¤£ÀUÁzÀgÀÆ J£ÀߨÉÃPÁzÀgÉ £À£ÀUÉ PÁgÀtªÁzÀgÀÆ K¤zÉ. 0iÀiÁjzÁÝgÉ J¤¹ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¨sÁgÀªÁ¬ÄvÀÄ. CgÉà vÀ£ÀUÉÃPÉ »ÃUÉ 0iÀiÁªÀvÀÆÛ E®èzÀÄÝ »ÃUÀ¤¹vÀÄ? C«£Á±À£À MAzÀÄ PÁ¼Àf0iÀÄ ªÀiÁvÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À ¨sÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀµÀÄÖ vÀnÖvÉ? ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ºÀUÀÄgÀªÀÇ ªÀiÁqÀ§®èªÀÅ ¨sÁgÀªÀÇ ªÀiÁqÀ§®èªÉ? C«£Á±À CªÀ£À ¨sÀÄd vÀnÖ JZÀÑj¹zÀ. E®è E£ÉÆßAzÉgÀqÀÄ ¢£À PÁzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÁ0iÀÄÄÛ. EµÀÖPÉÌ®è qÁPÀÖgï 0iÀiÁPÉ ¨É¼ÀV£À PÀ£À¹UÀÆ F UÀļÉîUÀÆ... ¸ÀjºÉÆÃ0iÀÄÄÛ.... JAzÀÄ £ÀPÀÄÌ ºÀUÀÄgÁzÀ. D¦üøÀÄ ªÀÄÄV¹ ºÉÆgÀlªÀ¤UÉ FªÀvÉÆÛAzÀÄ ¢£À ¥ÁPÀÆð ¨ÉÃqÀ, JAvÀzÀÆÝ ¨ÉÃqÀ, ¹ÃzÁ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®UÉÆÃt J¤¹vÀÄ. vÀ£ÀUÁV PÁvÀgÀ¢AzÀ PÁ0iÀÄĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ¼À £É£À¥ÁV 0iÀiÁgÉÆà J¼ÉzÉÆ0iÀÄÝAvÉ ªÀÄvÉÛ ¥ÁQðUÉà §AzÀÄ PÀÆvÀ. C°èzÀÝ ¥ÀjavÀgÀ ªÀÄÄRzÀ°è zÀÄUÀÄqÀ. ±ÁgÀzÀªÀÄä CªÀgÀ UÀAqÀ£À PÁl vÀqÉ0iÀįÁUÀzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ ¸ÀÄ¢Ý. J°ègÀĪÀgÉÆà K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀgÉÆà F ªÀ0iÀĹì£À°è? ¨sÁUÀðªÀ£À vÀ¯É ¢üªÉÄäA¢vÀÄ. DzÀgÀÆ vÉÆÃj¹PÉƼÀîzÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý CzsÀðUÀAmÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ E£ÀÆß PÀĽwgÀ¯ÁUÀzÉ JzÀÄÝ ºÉÆgÀl. EµÀÆÖ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÉÃPÉ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ C¸ÀºÁ0iÀÄvÉ, C¥ÀgÁ¢üà ¨sÁªÀ. “EµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ?” “C0iÉÆåà ¨sÁUÀðªÁ E£ÀÆß ªÀiÁvÁqÉÆâvÀÄÛ.., £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄÄA¢£À ªÁgÀ §vÁð EzÁ£É £À£ÀߣÀÄß CªÉÄjPÁUÉ PÀgÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀPÉÌ.” “DªÀvÀÄÛ ºÉüÁÛ EzÉÝ£À®è £À£Àß ªÀÄUÀ¼À §UÉÎ. EwÛÃZÉUÉ CªÀ¼À ªÉƨÉÊ°£À°è JAvÉAxÀzÉÆà ªÉĸÉÃdÄUÀ¼ÀÄ. CªÀj§âjUÀÆ ªÀÄzÀĪÉ0iÀÄ°è D¸ÀQÛ E®èªÀAvÉ. MAzÉgÀqÀÄ ªÀµÀð MnÖUÉ EzÀÄÝ ¸ÀjºÉÆÃzÀgÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÁÛgÀAvÉ. E®è¢zÀÝgÉ CªÀgÀªÀgÀ zÁj CªÀgÀªÀjUÀAvÉ. £À£ÀVzÀ£Éß®è CgÀV¹PÉƼÀîPÉÌà DUÁÛ E®è.” ¨sÁUÀðªÀ¤UÉ

54

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

ªÉÆzÀ®¸À®

vÀ¯É

alÄÖ»rzÀAvÁ0iÀÄÄÛ. ‘EªÀgÀzÉãÀÄ vÀ¥ÀÅöà? ¥Á¥À £ÉÆAzÀªÀgÀÄ’ JAzÀÄPÉÆAqÀªÀ£ÀÄ ‘0iÀiÁPÉÆà vÀ¯É£ÉÆêÀÅ £Á¼É ¹UÀĪɒ J£ÀÄßvÀÛ PÉÊ0iÀiÁr¹ ¨ÉÊPï ºÀwÛzÀ. ©¹ ©¹ PÁ¦ü »ÃgÀĪÁUÀ®Æ PÁrzÀÄÝ PÀ£À¸ÉÃ. eÉÆvÉUÉ vÀ¯É0iÀÄ ªÉƼÀPÉ. PÁ¦ü 0iÀiÁªÁUÀ ªÀÄÄV¬ÄvÉÆà CzÁåªÁUÀ ºÁ¹UÉUÉ ©zÀÝ£ÉÆà CzÁåªÁUÀ ¤zÉÝ ºÀwÛvÉÆà MAzÀÆ w½0iÀÄ°®è. JZÀÑgÀªÁzÁUÀ ¨É¼ÀUÉÎ DgÀÄ ºÉÆqÉ¢vÀÄÛ. ¸ÀzÀåB £É£Éß0iÀÄAvÉ FªÀvÀÄÛ PÀ£À¸ÀÄ ©Ã¼À°®è J¤¹ ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÀUÀÄgÁzÀgÀÆ, PÉÊ C£ÀĪÀiÁ£À¢AzÀ vÀ¯ÉUÀÆzÀ®¯ÁèrvÀÄ. ¨ÉaÑ©zÀÝ. C0iÉÆåà MAzÉà MAzÀÄ PÀqÉ EzÀÝzÀÄÝ FUÀ ªÀÄÆ£Áð®ÄÌ PÀqÉ ZÀÄZÀÄÑwÛzÉ. K£ÁUÀÄwÛzÉ vÀ£ÀUÉ? ¤£Éß UÀļÉî0iÉÄzÀÝ eÁUÀzÀ°è ¨ÉgÀ¼Ár¹zÀ. EµÉÖà EµÀÄÖ EzÀÝzÀÄÝ FUÀ QgÀĨÉgÀ¼ÀµÁÖVzÉ. ¥ÁvÀfÓ ºÉüÀÄwÛzÀÝ PÀxÉUÀ¼À°è£À gÁPÀë¸À£À gÀÆ¥À PÀtÄäAzÉ §AvÀÄ. PÀ£Àßr0iÀÄvÀÛ wgÀÄVzÀ. vÀ¯É0iÀÄ PÀÆzÀ®ÄUÀ¼É¯Áè PÉÆA§ÄUÀ¼ÁV ªÀÄÄR «PÁgÀªÁV PÁt¹ ¨ÉaÑzÀ. EzÀÄ £À£Àß ¨sÀæªÉÄ. K£ÉÆà DVzÉ. DzÀgÉ D K£ÉÆà DVgÀĪÀÅzÀÄ PÀÆzÀ®£É߯Áè PÉÆA¨ÁV ªÀiÁrÃvÉ? PÉýzÀªÀgÀÄ ºÀÄZÀÄÑ JAzÁgÀÄ. £Á¼É »ÃUÉà EzÀÝgÉ qÁPÀÖgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. CµÀÖPÀÆÌ ªÀÄÄnÖzÀgÀµÉÖ vÁ£É £ÉÆêÀÅ, ¸ÀzÀåPÉÌ CzÀgÀ vÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉà ¨ÉÃqÀ JAzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ vÀ£Àß UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉqÉ ºÀj¹ gÉr0iÀiÁUÀvÉÆqÀVzÀ. D¦üù£À°è 0iÀiÁAwæPÀªÁV PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀªÀ¤UÉ C«£Á±À §AzÀÄ ‘ºÉÃV¢ÝÃ0iÉÆÃ’ JAzÁUÀ¯É D «µÀ0iÀÄ £É£À¥ÁzÀzÀÄÝ. CªÀ£À ªÀÄÄR £ÉÆÃqÉà C«£Á±À¤UÉ CxÀðªÁVºÉÆÃ0iÀÄÄÛ. ‘£Àr, ¸Á0iÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÆ qÁPÀÖgï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ’ JAzÀªÀ£ÀÄ UÀr0iÀiÁgÀ £ÉÆÃrzÀ. CzsÀð ¢£À gÀeÉ §gÉzÀÄ 0iÀiÁªÀ qÁPÀÖgÀ°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ CAvÀ ZÀað¸ÀÄvÀÛ¯Éà ºÉÆgÀ§AzÀgÀÄ. C«£Á±À£À ¥sÁå«Ä° qÁPÀÖgÀÄ §¤ß JAzÀzÀÝPÉÌ ¤gÁ¼ÀªÁ0iÀÄÄÛ. ¨sÁUÀðªÀ£À PÀvÉ qÁ. ªÉÆúÀ£ÀjUÀÆ CZÀÑj. mɸÀÄÖUÀ¼ÀÄ, vÀ¯É0iÀÄ ¹n ¸ÁÌ£ï, JªÀiï.Dgï.L. CzÀÆ EzÀÆ JAzÀzÀÄÝ PÉý ¨sÁUÀðªÀ¤UÉ vÀ£ÀUÉãÉÆà DUÀ¨ÁgÀzÀÄÝ DVzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ RavÀªÁV ºÉÆÃV DvÀAPÀªÁUÀvÉÆqÀVvÀÄ.


PÀxÉ “j¯ÁPïì ¨sÁUÀðªÀ mɸïÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ K£ÁVzÉ CAvÀ ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑPÉÌ, ¤ÃªÁåPÉ FUÀ¯Éà ¤ªÀÄUÉãÉÆà DUÀ¨ÁgÀzÀÄÝ DVzÉ CAvÀ ºÉzÀwðÃj, vÀ¯Éð ªÉƼÀPÉ MqÉ¢gÉÆÃzÀÄ ©mÉæ 0iÀÄÄ Dgï ¥sÀ¥sÉðQÖ÷èà D¯ïgÉÊmï. ºÉzÀgÀ¨ÉÃr.” qÁ|| ªÉÆúÀ£ÀgÀ ªÀiÁwUÉ vÀ¯É0iÀiÁr¹zÀªÀ£À PÀtÄÚ CªÀgÀ »AzÉ UÉÆÃqÉ0iÀÄ ªÉÄðzÀÝ ¥sÀ®PÀzÀvÀÛ ºÉÆìÄvÀÄ. ªÀÄgÀtªÀ£ÀÄ ¨ÉÃqÀ¢gÀÄ fëvÀªÀ ¨ÉÃqÀ¢gÀÄ | vÀgÀĪÀÅzÉ®è ¸ÀPÁ®PÉÌ PÀªÀÄðZÀPÀæA || r«f0iÀĪÀgÀ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ. ¤d, DUÀĪÀÅzÀÄ DUÉà DUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì UÀnÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀ. ªÀÄ£É0iÀĪÀgÉUÀÆ §gÀ¯Éà JAzÀ C«£Á±À¤UÉ ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ ºÉý CªÀ£À£ÀÄß PÀ½¹zÀªÀ£ÀÄ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß 0iÀÄxÁ¥ÀæPÁgÀ ¥ÁQð£À PÀqÉUÉ wgÀÄV¹zÀ. ºÉÃUÀÆ E£ÉßgÀqÀÄ ¢£À EvÀÛ §gÀ¯ÁUÀzÀÄ ¸Á̤AUï CAvÀ ºÉÆÃzÀªÉÄÃ¯É D j¥ÉÇÃjÖ£À¯ÉèägÀÄvÉÆÛÃ, CzÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ E£ÁߪÀ qÁPÀÖgÀgÀvÀÛ C¯ÉzÁlªÉÇÃ. ¥Á¥À E°è£ÀªÀgÀÄ MzÁÝrºÉÆÃzÁgÀÄ. ¨ÉÃPÉÆà ¨ÉÃqÀªÉÇà ¢£Á ºÉÆÃV MAzÀÄ UÀAmÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹ §gÉÆÃzÀÄ C¨sÁå¸ÀªÁV©nÖzÉ. CªÀjUÁzÀgÀÆ

0iÀiÁjzÁÝgÉ? vÀ£ÀߣÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ¯É CzɵÉÆÖà PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ CgÀ½zÀÝ£ÀÄß PÁtzÀ PÀÄgÀÄqÉä®èªÀ®è. “¨sÁUÀðªÁ ºÉÃV¢ÝÃ0iÀÄ, vÀ¯É£ÉÆêÀÅ PÀqÀªÉÄ0iÀiÁ0iÀiÁÛ? ¤Ã §gÀzÉà EzÉæ F ¥ÁPÉðà £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ. K£ÉÆ ¤£Àß ºÀvÀæ £Á®ÄÌ ªÀiÁvÁr ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÀUÀÄgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÉÆÃzÀÄ gÀÆrü0iÀiÁV©nÖzÉ. ¢£Á ¸Á0iÀÄAPÁ®PÁÌV PÁ0iÀiÁÛ PÀÆwwðë. ŒFªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÀÄA¦UÉ M§âgÀÄ ºÉƸÀ§gÀÄ §A¢zÁgÉ. ¥Á¥À ºÉAqÀw ºÁgïÖCmÁåPï¤AzÀ wÃjPÉÆAqÀÄ wAUÀ¼Á0iÀÄÄÛ. ¯ÉÆÃPÁ£É ªÀÄgÉvÀªÀgÀ ºÁUÉ DqÁÛ EzÀÄæ. ¤£Àß ºÀvÀæ ªÀiÁvÁr¹zÉæ ¸Àé®à ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¹UÀ¨ÉÆÃzÀÄ CAvÀ ¤£Àß ºÀvÀæ PÀgÀPÉÆAqÀÄ §AzÉ. §¤ß gÁ0iÀÄgÉ, EªÀ£É ¨sÁUÀðªÀ £Á£ÀÄ ºÉüÁÛ E¢ÝzÉÝ£À®è” ¨sÁUÀðªÀ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ. ¨sÁUÀðªÀ¤UÉ DzÀAvÉ0iÉÄà qÁ|| ªÉÆúÀ£ÀjUÀÆ J®è C0iÉÆêÀÄ0iÀÄ. £À£Àß Erà ¸À«ðù£À°è EAxÁzÀ£Àß PÀAr®è J£ÀÄߪÁUÀ CªÀgÀ zsÀé¤0iÀÄ°è CZÀÑj¬ÄvÉÆÛà CxÀªÁ EAvÀºÁ PÉøÀ£ÀÄß vÁ£Éà ªÉÆzÀ®Ä £ÉÆÃrzÀÄÝ J£ÀÄߪÀ ºÉªÉÄä¬ÄvÉÆÛÃ

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

55


¨sÁUÀðªÀ¤UÉ UÀÄwð¸À¯ÁUÀ¯Éà E®è. J¯Áè j¥ÉÇÃgÀÄÖUÀ¼ÀÆ £ÁªÀÄð¯ï! PÉÆ£ÉUÉ £ÁdÆPÁV PÀvÀÛj¹ vÉUÉzÀ CªÀ£À vÀ¯É0iÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉƼÉvÀ PÉÆA©£À ¸ÀtÚ vÀÄAr£À §0iÀiÁ¦ì j¥ÉÇÃmïð ¸ÀºÀ £ÁªÀÄð¯ï! K£ÉÆà DVzÉ CzÀ£ÀÄß F qÁPÀÖgÀÄ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ næÃmï ªÀiÁqÁÛgÉ J£ÀÄߪÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉUÉ K£ÀÆ DV®è CxÀªÁ K£ÁVzÉ0iÉÆ UÉÆvÁÛUÀÄwÛ®è J£ÀÄߪÀ ¥Àj¹Ü0iÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÉÆÃvÀÄ vÀ¯ÉvÀVι ¤®è¨ÉÃPÁzÀ ¹Üw. MAzÉÆAzÀÄ mɸïÖUÀ½UÉ MrØPÉƼÀÄîªÁUÀ®Æ C£ÀĨsÀ«¹zÀ DvÀAPÀ, D j¥ÉÇÃmïðUÀ¼ÀÄ §gÀĪÀªÀgÉUÀÆ PÁrzÀ zÀÄUÀÄqÀ, §AzÀ j¥ÉÇÃlÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ qÁPÀÖgÀ PÉÊ°vÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄÄR, PÀtÄÚUÀ¼À£Éßà gÉ¥Éà0iÀiÁr¸ÀzÉ ¢nÖ¸ÀÄvÀ CªÀgÀ zsÀé¤UÁV, MAzÀÄ «µÁzÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀPÉÆÌà ¤gÁ¼ÀvÉ0iÀÄ £ÀUÉUÉÆà PÁ0iÀÄÄÝ PÁvÀj¹zÀ WÀ½UÉUÀ¼ÀÄ MAzÉà JgÀqÉÃ. zÉêÁ! K£ÀÆ DVgÀ¢gÀ°. K£ÁzÀgÀÆ DVzÀÝgÉ ªÁ¹0iÀiÁUÀĪÀAxÀ¢ÝgÀ° CxÀªÁ £ÀgÀ½¹ £ÀgÀ½¹ ¸Á¬Ä¸ÀĪÀ §zÀ®Ä MAzÉà PÀëtzÀ°è ¥Áæt ºÉÆÃzÀzÉÝà w½0iÀÄzÀAvÉ PÀxÉ ªÀÄÄV0iÀĨÉÃPÀÄ. CAxÁzÁÝVgÀ°. K£É®è vÁPÀ¯ÁlUÀ¼ÀÄ. K£ÀÆ E®è JAzÁUÀ CUÁzsÀ ¤gÁ¼ÀvÉ0iÀÄ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅzÉÆÃ. EzÁªÀÅzÀÆ C®è¢zÀÝgÉ EªÀÅUÀ½UÉ®è «ÄÃjzÀ D E£ÉÆßAzÀÄ 0iÀiÁªÀÅ¢zÉ? J£ÀĪÀ PÀÄvÀƺÀ® DvÀAPÀªÀ£ÀÆß «ÄÃjzÀ ªÀÄ£ÀB¹Üw. ¤£ÀUÉÆzÀVzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¤Ã£É ºÀj¹PÉƼÉÆ | J¤vÀÄ¢£ÀªÀªÀjªÀgÀ£ÀªÀ®A©¹gÀÄªÉ || ºÉt ºÉÆgÉ0iÀĪÀgª À jÀ UÀªgÀ ª À gÀ É ºÉÆgÀĪÀ¤vÀÄ | ¤£ÀUÉ ¤Ã£Éà UÀw0iÉÆà - ªÀÄgÀļÀ ªÀÄĤ0iÀÄ ||

¨sÁUÀðªÀ¤UÉÃPÉÆà C¥Àæ0iÀÄvÀߪÁV r«f0iÀĪÀgÀ PÀUÀÎ £É£À¥ÁV©lÄÖ vÀqÉ0iÀÄzÉà ºÉý0iÀÄÆ ©lÖ. qÁ| ªÉÆúÀ£ï, C«£Á±À E§âgÀÆ CZÀÑj¬ÄAzÀ CªÀ£À£Éßà £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀgÀ CjªÁV £Á°UÉ PÀaÑPÉÆAqÀ. “EzÀ£ÀÄß £Á£ÀÆ PÉý¢Ýä ¨sÁUÀðªÀ. DzÀgÉ F mÉʪÀÄ°è EzÀ£ÀÄß ºÀvÁ±É¬ÄAzÀ ºÉüÁÛ E¢ÃgÀ C¤¸ÁÛ EzÉ. ¨ÉÃqÀ, ¸ÀzÀåPÉÌ ¤ªÀÄUÉ 0iÀiÁªÀÅzÀÆ ¥Áæ§èªÀiï E®è CAvÀ §A¢zÉ0iÀÄ®è J®è j¥ÉÇÃlÄðUÀ¼ÀÄ CAvÀ RĶ ¥Àr, ªÀÄÄA¢£ÀzÉãÀÄ CAvÀ FUÀ £ÉÆÃqÉÆÃt.” ¨sÁUÀðªÀ £ÀPÀÌ. “¤ªÉÄä®è mɸÀÄÖUÀ¼ÀÆ ¥sÉïÁV £À£ÀߣÀÄß ¥Á¸ï ªÀiÁr¹zÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉäzÉ?” “Qè¤PÀ°Ã ¤ªÀÄUÉãÀÆ ¸ÀªÀĸÉå¬Ä®è CAvÀ UÉÆvÁÛzÀ ªÉÄÃ¯É E£ÀÄß½¢gÉÆzÀÄ MAzÉà zÁj. MAzÀÄ ¸À® M§â ¸ÉÊQ0iÀiÁnæ¸ïÖ ºÀwÛgÀ M¦¤0iÀÄ£ï vÉUÉzÀÄPÉƼÉÆîÃt. £À£Àß ¥sÉæAqÉà EzÁÝgÉ” qÁ|| ªÉÆúÀ£À ªÀiÁwUÉ C«£Á±À£ÀÆ zsÀé¤UÀÆr¹zÀ. “C®Æè K£ÀÆ UÉÆvÁÛUÀ¢zÀÝgÉ..?” ¨sÁUÀðªÀ£À ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁUÀzÉ qÁPÀÖgÀÄ ZÀqÀ¥Àr¸À¯ÁgÀA©ü¹zÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ C«£Á±À ªÉÄ®è£É CªÀ£À PÉÊ CzÀÄ«ÄzÀ ¨sÀgÀªÀ¸É PÉÆqÀĪÀAvÉ. ¸ÉÆÃvÀ ¨sÁUÀðªÀ PÉÆïɧ¸ÀªÀ£ÀAvÉ vÀ¯É0iÀiÁr¹zÀªÀ£ÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀ ¢£À §gÀĪÀÅzÁV w½¹ C°èAzÀ ºÉÆgÀl. CªÀ¤UÉà UÉÆwÛ®èzÉ CªÀ£À ¨ÉÊQ£À ZÀPÀæUÀ¼ÀÄ ¥ÁQð£ÀvÀÛ wgÀÄVzÀªÀÅ.

PÁAiÀÄðWÀ£ÀvÉ MªÉÄä UÀÄgÀÄzÉêÀ gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀgÀÄ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ PÁ°£À°è ZÀ¥Àà°AiÀÄ ªÉÆ¼É £ÉlÄÖ PÁ®Ä gÀPÀÛªÀÄAiÀĪÁUÀvÉÆqÀVvÀÄ. DzÀgÉ ªÁPÀàçªÁºÀ CgÉPÀëtªÀÇ ¤®è°®è. ¨sÁµÀtzÀ §½PÀ PÉ®ªÀgÀÄ UÀÄgÀÄzÉêÀgÀ PÁ®£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁV CªÀgÀvÀÛ ¢nÖ¹ «ZÁj¹zÁUÀ gÀ«ÃAzÀægÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ: “J®ègÀÆ E°è ¸ÉÃjzÀÄÝ ªÀÄÄRåªÁV £À£Àß ¨sÁµÀt PÉüÀ°PÉÌAzÀÄ. EªÀgÉzÀÄjUÉ £À£Àß zÀÄBRªÀ£ÀÄß ºÉýPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ¤gÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀjPÁt°®è!”

56

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018


PÀxÉ ¥ÁQð£À°è PÀĽwzÀÝ ¨sÁUÀðªÀ¤UÉ vÀ¯É0iÀÄ°è PÀ¹«¹. ºÉƸÀªÀÄÄRUÀ¼ÀÆ £Á¯ÁÌgÀÄ EzÀݪÀÅ. “CgÉà ¨sÁUÀðªï, EzÉãÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É K£ÉÆà ¨É¼Àî ¨É¼ÀîUÉ PÁuÁÛ EzÉ.” “£À£ÀUÉ PÉÆA§Ä §vÁð EzÉ” ¨sÁUÀðªÀ £ÀPÀÌ. D £ÀUÉ ºÀgÀr J®è ªÀÄÄRUÀ¼À ¨É¼ÀV, ªÀÄvÉÛ zÀÄUÀÄqÀPÉÌ ºÀtPÀ®Ä zÁj ªÀiÁrPÉÆnÖvÀÄ. CªÀgÀªÀjUÉ CªÀgÀzÉà aAvÉ, vÁ¥ÀvÀæ0iÀÄ. ¨sÁUÀðªÀ ¸ÀĪÀÄä£Éà PÀĽvÀÄ Q«¬ÄvÀÛ. ªÀÄvÀÛªÉà zÀÄUÀÄqÀ«½¹PÉƼÀÄîªÀ vÀªÀPÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ, ºÀUÀÄgÁUÀĪÀ vÀªÀPÀUÀ¼ÀÄ. M¨ÉÆâ§âgÁV ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßqÀÄvÀÛ¯Éà ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¨sÁUÀðªÀ PÀĽvÀ¯Éèà «ÄqÀÄQzÀ, PÀ¼ÀªÀ½¹zÀ vÀ¯É0iÉƼÀUÉ wêÀæ MvÀÛqÀ. MAzÉÆAzÀÄ ªÀÄÄRzÀ zÀÄUÀÄqÀ«½zÀAvÉ vÀ¯É0iÀįÉèãÉÆà «Ä¸ÀÄPÁl. ¸ÀÄvÀÛ°zÀݪÀgÉ®è £ÉÆÃqÀ£ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉà CªÀ£À PÀgÀæUÉ «Ä£ÀÄUÀĪÀ gÉöªÉÄ0iÀÄAvÉ £ÀÄtÄ¥ÁzÀ PÀÆzÀ®Ä ªÀiÁ0iÀĪÁV ©½0iÀÄ ZÀÆ¥ÁzÀ ¨ÉgÀ½£ÀAvÀºÀªÀÅUÀ¼ÉãÉÆà CªÀ£À vÀ¯É0iÉƼÀVAzÀ ¸ÀgÀ¸ÀgÀ£É ¥ÉÊ¥ÉÇÃn ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É zsÁ«¹ ªÉƼÉ0iÀÄvÉÆqÀVzÀªÀÅ. ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä K£ÉÆà ºÀļÀÄ«gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄPÉÆAqÀªÀgÀÄ MAzÀgÀ »AzÉÆAzÀÄ £ÀÄVΧAzÀ GzÀÄÝzÀÝ ¨É¼Àî£É0iÀÄ K£ÀªÀÅ? PÉÆÃqÀÄUÀ¼ÉÆà ªÉƼÀPÉ0iÉÆà JAzÀÄ. d£À ¤¨ÉâgÀUÁzÀgÀÄ. CZÀÑjUÉÆAqÀgÀÄ. PÉ®ªÀgÀ PÉÊ0iÀÄ°è ªÉƨÉÊ®ÄUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼Éà £ÁdÆPÁV ¨sÁUÀðªÀ£À vÀ¯É0iÀÄvÀÛ ¥sÉÇÃPÀ¸ÁìzÀªÀÅ. ¨sÁUÀðªÀ PÀĽvÉà EzÀÝ. ªÉƼÀPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆqÀÄvÀÛ¯Éà EzÀݪÀÅ. ªÀÄÆr §°vÀÄ PÉÆA§ÄUÀ¼ÁUÀÄvÀÛ¯Éà EzÀݪÀÅ. EzÁªÀÅzÀÆ vÀ£ÀUÉ ¸ÀA§A¢ü¹0iÉÄà E®èªÉ£ÀÄߪÀAvÉ, 0iÀiÁªÀÅzÀÆ vÀ£Àß ¤0iÀÄAvÀætzÀ°è®èªÉ£ÀÄߪÀAvÉ PÀ°è£À UÉÆA¨É0iÀÄAvÉ PÀĽwzÀÝ ¨sÁUÀðªÀ¤UÉ zÀÆgÀzÀÆgÀzÀ¯Éè¯ÉÆèà ¥ÀjavÀ ªÀÄÄRªÉÇAzÀÄ PÀAqÀAvÁV ºÁUÉà PÀtÚUÀ°¹zÀ. CgÉÃ! ºËzÀÄ. CzÀÄ ¥ÁvÀfÓ0iÉÄà ºËzÀÄ. C£ÀĪÀiÁ£ÀªÉà E®è. DzÀgÉ CªÀ¼ÉÃPÉ £ÀUÀÄwÛzÁݼÉ. ¨sÁUÀðªÀ gÉ¥Éà «ÄlÄQ¸À®Ä ¥Àæ0iÀÄwß¹zÀ. gÉ¥ÉàUÀ¼ÀÆ UÀnÖ0iÀiÁV. ªÉÄÊ0iÀÄ gÉÆêÀÄ gÉÆêÀÄUÀ¼ÀÆ ªÉƼÉvÀÄ ZÀÆ¥ÁV vÀ£ÀߣÉßà w«0iÀÄ®Ä ºÀªÀt¸ÀÄwÛªÉ0iÀÄ®è J¤¹ PÀÆUÀ®Ä ¥Àæ0iÀÄwß¹zÀ. zsÀé¤ ºÉÆgÀqÀ¯Éà E®è. d£À ¸ÉÃgÀÄvÀÛ¯Éà EzÀÝgÀÄ. zÀÆgÀzÀ°è PÀAqÀ ¥ÁvÀfÓ £ÀUÀÄvÀÛ¼Éà EzÀݼÀÄ.

©.J£ï. «zÁå zz ªÀÄÆ®vÀB PÀ£ÁðlPÀzÀªÀgÉ DzÀ ©.J£ï. «zÁå CªÀgÀÄ ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀzÀ°è vÀªÀÄä «zÁå¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ªÁ¸ÀªÁVzÁÝgÉ. aPÀ̪ÀAiÀĹì£À¯Éèà avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è C©ügÀÄa ªÀÄÆr¹PÉÆArzÀÝ EªÀgÀÄ, FUÀ CzÀ£Éß ªÀÈwÛAiÀÄ£ÁßV¹PÉÆArzÁÝgÉ. zz «zÁå CªÀgÀÄ ¸ÀéAiÀÄA¥ÉæÃjvÀ avÀæPÀ¯Á«zÀgÀÄ. EªÀjUÉ £ÉÊdfêÀ£ÀzÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ©r¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ ¦æAiÀÄ. ¤vÀåfêÀ£ÀzÀ zÀȱÀåUÀ¼À£ÀÄß, £ÀªÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV UÀªÀÄ£ÀPÉÌ ¨ÁgÀ¢gÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÆß UÀÄgÀÄw¹, ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ §tÚUÀ¼À ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÉÆA¢UÉ awæ¸ÀĪÀÅzÀÄ EªÀgÀ ªÉʲµÀÖ÷å. zz EªÀgÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼ÀÄ avÀæPÀ¯Á ¥ÀjµÀwÛ£À°è ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉÆArªÉ. 2016gÀ avÀæ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. 2007gÀ°è ºÀAUÉjAiÀÄ §ÄqÁ¥É¸ïÖ£À°è £ÀqÉzÀ avÀæPÀ¯Á ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹gÀĪÀ EªÀgÀÄ; D¸ÉÖçðAiÀiÁzÀ ‘Dmïð ªÀiÁ¸ÀÖgï’ J£ÀÄߪÀ avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¨Áj «eÉÃvÀgÁVzÁÝgÉ.

¸ÀA¥ÀPÀ𠫪ÀgÀ: F-ªÉÄʯï: bnvidya8960@gmail.com ¥sÉÇÃ£ï £ÀA: 9880923530

CAPÀtPÉÌ ¸ÀégÀavÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ½¸ÀĪÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ vÀªÀÄä gÀZÀ£ÉAiÀÄ High Resolution bÁAiÀiÁ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß Jpeg Format£À°è «ªÀgÀUÀ¼ÉÆqÀ£É, ¨sÁªÀavÀæ, QgÀÄ¥ÀjZÀAiÀÄ ºÁUÀÆ «¼Á¸ÀUÀ¼ÉÆqÀ£É utthana1965@gmail.com - FªÉÄÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ.

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

57


58

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018


PÁå£ÀéÀ¸ï

©.J£ï. «zÁå bnvidya8960@gmail.com

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

59


‘AiÀiÁ

ªÀ ¦æÃwAiÀÄÆ C£ÉÊwPÀªÀ®è’ JA§ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉ PÀëtPÁ® PÀ¹«¹AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. EzÉäzÀÄ, J®è ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀjAiÉĤ߸ÀĪÀAvÉ §gÉzÀgÉ, ¨sÁ«¹zÀgÉ, £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À zÁj CzÉvÉÛvÀÛ¯ÉÆà ºÉÆgÀ½, wgÀÄV ªÉÆzÀ¯Éà CzsÀðPÉnÖzÉAiÉÄAzÀÄ £ÁªÀÅ w½AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀiÁd ¥ÀÆtð ¢PÉÌqÀĪÀÅzÀPÉÌ E£ÉßãÀÄ ¨ÉÃPÀÄ C¤¹vÀÄ. DzÀgÉ ¸Áà¤µï §gÀºÀUÁgÀ eÁeïð ®Æ¬Ä¸ï ¨Ádð¸ï ºÉüÀĪÀ ºÁUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV NzÀzÉÃ, CzÀgÀ¯ÉèäzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß CjAiÀÄzÉÃ, ¸ÁgÁ¸ÀUÀmÁV wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®èªÀAvÉ. ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ ªÉĺÀAzÀ¼ÉAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ F ¥ÀĸÀÛPÀ £ÉÆÃrzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ°è£À PÉ®ªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼ÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄä §zÀÄQUÉ, ªÀÄÄRåªÁV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ CvÀåUÀvÀå J¤¹zÀÝjAzÀ E°è §gÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. ªÀÄ£ÉAiÉÄAzÀgÉ C°è C£ÀÄgÀÆ¥À zÁA¥ÀvÀåUÀ¼ÀÄ

CgÀ½ £ÀUÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÅ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è «ªÁºÀ §AzsÀªÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÀ» £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀµÉÖà DV, EvÀÛ ©qÀ®Æ DUÀzÉÃ, CvÀÛ EgÀ®Æ DUÀzÉÃ, MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ «gÀÄzÀÞ ¢QÌ£À°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛªÉ. E£ÀÄß PÉ®ªÉqÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀ gÉÃSÉUÀ¼ÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ CjAiÀÄzÉÃ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÉ, ªÀÄPÀ̽ªÉ JA§ PÁgÀtPÉÌ MAzÉà ¸ÀÆj£À PɼÀUÉ ªÁ¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¥Àw-¥ÀwßAiÀÄjzÁÝgÉ. UÀAqÀ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß D¸É DPÁAPÉëUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ AiÀÄAvÀæªÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À ±ÀæªÀÄzÀ zÀÄrªÉÄAiÀÄ ¥sÀ®ªÀ£Éß®è ±Á¦AUï ºÀÄaÑ£À°è SÁ°ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄqÀ¢ÃªÀÄtÂAiÀÄjzÁÝgÉ. ¥Àwß JµÉÖà PÉ®¸À ªÀiÁqÀ°, vÀ£ÀUÁV JµÀÄÖ PÀµÀÖ ¥ÀqÀ°, K£É®è £ÉÆêÀÅ ¸ÀAPÀlUÀ¼À£ÀÄß CzÀÄ«ÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀ¸À£ÀÄäTAiÀiÁV ¨Á¼ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀgÀ CjªÉà E®èzÉ CªÀ¼ÉÆAzÀÄ vÉÆUÀ®Ä¨ÉÆA¨ÉAiÉÄA§AvÉ £ÉÆÃqÀĪÀ UÀAqÀA¢gÀÆ EzÁÝgÉ. EAxÀªÀgÀ£Éß®è »ªÉÄänÖ¹, UÀAqÀºÉArgÉAzÀgÉ »ÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ J®ègÀÆ PÀgÀħĪÀAvÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ D¸ÀQÛ,

zÉêÀjUÀÆ ºÉÆmÉÖQZÁÑUÀĪÀAvÉ

¦æÃw¬ÄAzÀ §zÀÄQ©r! DgÀw ¥ÀlæªÉÄ arathipatrame@gmail.com

60

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018


G¥ÀªÀ£À

ªÀÄ£É-ªÀiÁ¤¤

¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß UËgÀ«¹ vÀ£ÀUÉ ¹UÀĪÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÆ vÀ£Àß ¸ÀAUÁwUÀÆ ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ºÉÆA¢gÀĪÀªÀjzÁÝgÉ. vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ MvÀÛqÀ K£Éà EzÀÝgÀÆ ¸ÀAUÁwAiÀÄ ºÀªÁå¸ÀUÀ½UÁV ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÉÆA¢¹PÉƼÀÄîªÀªÀjzÁÝgÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÉÄA§ÄzÀÄ ¸ÀéUÀðzÀ¯Éèà ¤±ÀÑAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JA§ªÀjzÁÝgÉ, eÁvÀPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjºÉÆA¢¹ £ÉÆÃr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀªÀjzÁÝgÉ. CzÉ®è ¸ÀļÀÄî JAzÀÄ ¨sÁ«¹ vÀªÀÄä §zÀÄPÀ£ÀÄß vÀªÀÄVµÀÖ §AzÀAvÉ vÁªÀÅ §zÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¸ÀqÀÄغÉÆqÉAiÀÄĪÀªÀjzÁÝgÉ. ºÁUÉà ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀgÀÆ JgÀqÉà ªÁgÀzÀ°è «ZÉÒÃzÀ£ÀPÉÌ Cfð UÀÄdgÁ¬Ä¹ ©qÀÄUÀqÉUÉ ºÀA§°¸ÀĪÀªÀjzÁÝgÉ. ¢£À¨É¼ÀUÁzÀgÉ dUÀ¼ÁrPÉÆAqÀÆ, LªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÀÄ¢ÃWÀð PÁ® eÉÆvÉAiÀiÁV fêÀ£À £ÀqɹzÀªÀjzÁÝgÉ. CAvÀÆ UÀAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄgÉAzÀ ªÉÄÃ¯É eÉÆvÉAiÀiÁV §zÀÄPÀĪÀ ¨Á¼À ¥ÀAiÀÄtzÀ°è ºÀ®ªÀÅ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÆ, J®èªÀ£ÀÆß ¸ÀjzÀÆV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¢AzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ¥ÁrUÉ §zÀÄQ ©qÀĪÀªÀjzÁÝgÉ.

ºÉAqÀwAiÀiÁzÀªÀ¼ÀÄ JµÉÖà DzsÀĤPÀ dUÀwÛ£À DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À£ÀÄß CjvÀªÀ¼ÁzÀgÀÆ, AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÉÃUÉ §zÀ¯ÁzÀgÀÆ, UÀAqÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV vÀ£ÉÆߧâ¼À£Éßà ¦æÃw¸À° JA§ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß §zÀ°¸À¯ÁgÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀ ªÉĺÀAzÀ¼ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁgÁ¸ÀUÀmÁV ‘F UÀAqÀ£ÉA§ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ¥À¼ÀV¸ÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ ºÉtÄÚ vÀ£Àß §zÀÄQ£À CzsÀð ZÁ¥É ¸ÀÄwÛgÀÄvÁۼɒ JA§ «µÁzÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ. vÀ£ÀUÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÁV ¨Á¼ÀĪÀ ¥Àwß ¸ÉÆAlzÀ£ÉÆêÉAzÀÄ MzÁÝqÀÄwÛzÀÝgÉ, ‘PÉÆAZÀ MvÀÛ¯ÉÃ’ JAzÀÄ ¦æÃwvÀÄA© PÉýzÀgÀÆ ¸ÁPÀÄ, CªÀ¼À £ÉÆêÀÅ CzsÀð ªÁ¹AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀ¼ÀÄ §AiÀĸÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £Á£ÀÄ ¸ÀzÁ ¤£ÉÆßA¢UÉ EzÉÝÃ£É JA§ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ. ‘ºÉtÂÚ£À PÀtÚAZÀÄ MzÉÝAiÀiÁUÀĪÀ ªÀÄÄ£ÀߪÉà C°è£À ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀiÁvÀæªÉà ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß D¼À§®è, CjAiÀħ®è.. zÉÊ»PÀªÁV CªÀ£ÀÄ ¸À§®£ÉAzÀÄPÉÆAqÀgÀÆ, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÉtÂÚVAvÀ zÀħð®£Éà ºËzÀÄ J£ÀÄߪÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ C£ÉÃPÀ ªÀÄA¢ ºÉAUÀ¼ÉAiÀÄjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ì£À ¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® vÀªÀÄäªÀ®è, CªÀÅ ¸ÁªÀðwæPÀªÁV J®ègÀzÀÆÝ ºËzÀÄ JA§ CjªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀÄvÁÛgÉ

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

61


JAzÀgÉ GvÉàçÃPÉëAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ. PÀtÚAZÀÄ MzÉÝAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁVgÀ° ¢A¨Éà vÉÆÃAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¥Àwß CvÀÛgÀÆ vÀ¯ÉPÉr¹PÉƼÀîzÀ ªÀÄA¢ E®èªÉÃ? CxÀªÁ PÀtÂÚÃjUÉ UÀAqÀ PÀgÀUÀÄvÁÛ£ÉAzÀgÉ CzÀ£Éßà C¸ÀÛçªÁV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä D¸ÉUÀ¼À£Éß®è ¥ÀÆgÉʹPÉƼÀÄîªÀ ºÉAUÀ¸ÀgÀÆ EzÁÝgÀ®è! ‘ªÉIJ£ï PÉlÖgÉ E°èAiÉÄà PÉnÖzÉ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ, ªÀÄ£À¹ì£À AiÀiÁªÀ ¥Á¬ÄAmï §½ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ ºÉÃUÉ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ?’ UÀAqÀ ºÉArgÀ £ÀqÀÄ«£À J®è C£ÀħAzsÀUÀ½UÀÆ ¥ÉæÃgÀuÉ ªÀÄ£À¸ÀÄì. PÀtÂÚUÉ PÁtzÀ CA±ÀªÁzÀgÀÆ ªÀÄ£À¸ÀÄì £ÀªÀÄä£ÀÄß ¤UÀ滸ÀĪÀ jÃw PÀAqÀgÉ £ÁªÀÅ CZÀÑj¥ÀqÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ. PÉÆAZÀ £ÉÆêÁzÀgÀÆ £ÉÆAzÀÄPÉÆAqÀgÀÆ £ÉÃgÀªÁV DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß ¥Àæ¨sÁ«¸À§®è ¸ÁªÀÄxÀåð«gÀĪÀÅzÀÄ EzÉà ªÀÄ£À¹ìUÉ. CAxÁzÀÝgÀ°è CzÉà ªÀÄ£À¸ÀÄì J¯ÉÆèà MAzÉqÉ ºÁ¼ÁzÀgÉ §zÀÄQUÀÆ UÉzÀÝ®Ä »rAiÀÄÄvÀÛzÉ. FqÉÃgÀzÉà G½ªÀ D¸ÉUÀ¼ÀÄ, DUÉƪÉÄä FUÉƪÉÄä ºÀÄnÖPÉƼÀÄîªÀ C£ÀĪÀiÁ£ÀzÀ J¼É ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß PÀAUÉr¸À§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ DªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀÅzÀPÁÌVAiÉÄà JA§AvÉ zÀÄrªÉÄAiÀÄ£ÀÄß £ÉaÑPÉÆAqÀÄ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÁV ªÀiÁ¥ÀðlÄÖ AiÀiÁAwæPÀªÁV §zÀÄPÀÄvÁÛ vÀªÀÄävÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¼ÀĪÀªÀgÀÆ PÀÆqÁ G®è¹vÀgÁVgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÀÄ£À¸Àì£ÀßjAiÀÄĪÀ ¸ÀAUÁw¬ÄgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÉÆAzÀÄ ªÉÃ¼É E®èzÉà ºÉÆÃzÀgÉ §AiÀÄPÉ ¸ÀvÀÄÛ vÀÆvÀÄ ©zÀÝ §QÃmÁV ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ §zÀÄPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. vÀªÀÄä §zÀÄPÀ°è vÁªÀAzÀÄPÉÆAqÀ §tÚUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ J®ègÀ PÀ£À¸ÀÄ. D §tÚUÀ¼À£ÀÄß ºÀZÀѨÉÃPÁzÀgÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ ¥ÀÆgÀPÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. MvÀÛqÀzÀ°è MvÁÛAiÀÄzÀ°è ºÀZÀÑ®àlÖ §tÚUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀjºÉÆAzÀ¯ÁgÀªÀÅ. ºÁUÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV£À £ÀªÀÄä §tÚzÀ avÀæ PÉlÖgÉ ¢nÖ ¨ÉÃgÉ avÀæzÉqÉUÉ ºÁzÉà ºÁAiÀÄÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÉĺÀAzÀ¼ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸À«ªÀgÀªÁV ©aÑqÀÄvÁÛgÉ. UÀAqÀ ºÉArgÀ £ÀqÀÄªÉ §ºÀĪÀÄÄRåªÁzÀ zÁA¥ÀvÀåzÀ C£ÀħAzsÀªÀÇ AiÀiÁAwæPÀªÁUÀÄvÁÛ §AzÀgÉ DªÉÄÃ¯É C¯ÉèãÀÆ G½AiÀÄĪÀÅ¢®è

62

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

JA§ÄzÀÄ ¤d. DzÀgÀÆ ¹Ûçà ¥ÀÄgÀĵÀgÀ «ÄzÀĽ£À gÀZÀ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀåvÁå¸ÀUÀ½gÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉtÄÚ ºÉZÀÄÑ ¨sÁªÀÅPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÉÃQë¹zÀgÉ, ¥ÀÄgÀĵÀ¤UÉ PÁªÀĪÁAbÉAiÉÄà ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è §zÀÄPÀÄ ¸ÉÆîĪÀÅzÀÄ E°èAiÉÄÃ. vÀ£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì CgÀ½PÉƼÀîzÉà ºÉtÄÚ AiÀiÁªÀ ¸ÀÄRPÀÆÌ vÉgÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁgÀ¼ÀÄ. vÀ£Àß D¸É FqÉÃgÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì CgÀ¼ÀzÀÄ! ¸ÀȶÖAiÀÄ «¥ÀAiÀiÁð¸À JAzÀgÉ EzÉà C®èªÉÃ? DzÀgÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃAiÀÄĪÀÅzÀÄ E°èAiÉÄÃ. vÀ£ÀߣÀÄß PÉêÀ® EªÀ£À D¸ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ AiÀÄAvÀæªÉAzÀÄ ¨sÁ«¹PÉÆArzÁÝ£É JAzÀÄ ºÉtÄÚ £ÉÆAzÀÄPÉÆAqÀgÉ, ºÉAqÀwAiÀiÁV PÀ¤µÀÖ vÀ£Àß PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß EªÀ¼ÀÄ ªÀĤ߸À¯ÁUÀzÉà JAzÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ PÉÆgÀUÀÄvÁÛ£É. ªÀÄ£ÉAiÉÄA§ zÉÃUÀÄ®zÀ°è ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀªÀÄgÀĪÀÅzÀÄ EzÉà ¸ÀA¢UÀÞUÀ¼À°è. DzÀgÉ zÀÄgÀAvÀªÉAzÀgÉ F «µÀAiÀĪÁV ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀgÀ §½ ºÉýPÉÆAqÀgÁzÀgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ ªÀÄÄPÀÛªÁV ªÀiÁvÁrPÉƼÀî¯ÁgÀgÀÄ. CzÀÆ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ªÀÄrªÀAwPÉAiÉÄãÉÆÃ! QjAiÀÄ UɼÀwAiÉÆêÀð¼ÀÄ PÉ®¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ »AzÉ ¤°ð¥ÀÛªÁV ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ £É£À¥ÁzÀªÀÅ: ¥Àw ¥ÀwßAiÀÄgÀ ¸ÀA§AzsÀ d£Àäd£ÁäAvÀgÀzÀÄÝ, DvÀäUÀ¼À ¨É¸ÀÄUÉ JA§ÄzÉ®è §jà ¸ÀļÀÄî CPÁÌ, F ¸ÀA§AzsÀzÀ vÀ¼À¥ÁAiÀĪÉà zÉÊ»PÀ §AzsÀ. CzÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVgÀ°®è JAzÀgÉ AiÀiÁªÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÆ MAzÉqÉ ¤®ÄèªÀÅ¢®è. PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀÄlUÀ¼À°è ªÉĺÀAzÀ¼ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸À®ºÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢µÉÖÃ: D zÉêÀjUÀÆ ºÉÆmÉÖQZÁÑUÀĪÀAvÉ ¦æÃw¬ÄAzÀ §zÀÄQ©r. ¤ªÀÄä ¦æÃwAiÀÄ fêÀªÀ£ÀÄß ¦æÃw¹©r. F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ NzÀÄ ºÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹ÃvÀÄ!

ºÀ®ªÀÅ

§zÀÄPÀÄUÀ¼À


gÀ¸À¥Àæ±Éß

G¥ÀªÀ£À

1. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀAiÀÄÄzÀÞzÀ°è AiÀiÁgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁzÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¥ÁAqÀªÀgÀÄ, PËgÀªÀgÀÄ - E§âgÀÆ wgÀ¸ÀÌj¹zÀgÀÄ? 2. PÁ°zÁ¸À£À ‘C©üeÁÕ£À±ÁPÀÄAvÀ®’ £ÁlPÀzÀAvÉ zÀÄBµÀ£ÀÛ£ÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ PÀtéªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ J°èzÀÝgÀÄ? 3. ¨ËzÀÞUÀæAxÀ ‘«Ä°AzÀ¥ÀºÀß’zÀAvÉ zÉÆgÉ ªÉÄ£ÁAqÀgÀ£ÀÄ PÉýzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV GvÀÛj¹zÀ ¨ËzÀÞ DZÁAiÀÄð AiÀiÁgÀÄ? 4. ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÉÆqÀ£É «°Ã£ÀUÉƼÀî®Ä ¸ÀªÀÄäw¥ÀvÀæPÉÌ ¸À» ªÀiÁrzÀ ªÉÆzÀ® ¸ÀA¸ÁÜ£Á¢ü¥À AiÀiÁgÀÄ? 5. AiÀiÁªÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ ¥Àæw¨sÀn¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV CªÀÄÈvÀ¸ÀgÀzÀ d°AiÀÄ£ïªÁ¯Á¨ÁV£À°è 1919 K¦æ¯ï 13gÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ? 6. C®PÀ£ÀAzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃgÀy £À¢UÀ¼À ¸ÀAUÀªÀĸÁÜ£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 7. ‘¹’ C£À߸ÀvÀÛ÷ézÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ºÉ¸ÀgÀÄ K£ÀÄ? 8. PÁAUÉæ¸ï C¢üªÉñÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀ ªÉÆzÀ® ªÀÄ»¼É AiÀiÁgÀÄ? 9. 1874gÀ°è §AUÁ¼À¢AzÀ ¨ÉÃ¥ÀðlÄÖ ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÁæAvÀªÁzÀ ¨sÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 10. ‘GvÀìªï’ ZÀ®£ÀavÀæ AiÀiÁªÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ £ÁlPÀzÀ ªÉÄÃ¯É DzsÁjvÀ?

10. ±ÀÆzÀæPÀ£À ‘ªÀÄÈZÀÒPÀnPÁ’. 9. C¸ÁìªÀiï. 8. ¸ÀgÉÆÃf¤ £ÁAiÀÄÄØ (1925). 7. D¸ÁÌ©ðPï DªÀÄè. 6. zÉêÀ ¥ÀæAiÀiÁUÀ. GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ

5. qÁ|| ¸ÉÊ¥sÀÄ¢Þ£ï QZÀÆè ªÀÄvÀÄÛ qÁ|| ¸ÀvÀå¥Á¯ï. UÁAiÀÄPÀªÁqï. 4. §qÉÆÃzÉAiÀÄ ªÀĺÁgÁd ¥ÀævÁ¥À¹AºÀ 3. £ÁUÀ¸ÉãÀ. 2. ¸ÉÆêÀÄwÃxÀð. 1. PÀȵÀÚ£À ¥Àwß gÀÄQätÂAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ gÀÄQä.

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

63


²±ÀÄVÃvÉ

£ÀPÀëvÀæ ¯ÉÆÃPÀ £ÁUÀgÁd C£ÀAvÀ

64

GvÁÜ£À

gÁwæAiÀÄ ºÉÆvÀÛ° K¤zÀÄ »ÃUÉ

PÀ¥ÀÄà DUÀ¸À¢ §UɧUÉ §tÚ

ºÀZÀÑqÀzÀ° gÀAzsÀæzÀ ºÁUÉ

UÁvÀæªÀÅ «zsÀ«zsÀ, zÉÆqÀØ-¸ÀtÚ

DUÀ¸ÀzɯÉèqÉ vÁgÁ¥ÀÄAd

¥ÀæwPÀët «ÄgÀ«ÄgÀ «Ä£ÀÄUÀÄvÀÛªÉ

¨ÉÃUÀ£É Jt¹ ºÉüɯÉÆà ¥ÀÄlßAd ||1||

PÀ£À¹£À ¯ÉÆÃPÀPÉ PÀgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ ||3||

MAzÉÃ, JgÀqÉÃ, £ÀÆgÁgÀÄ ¸Á«gÀ

¨ÉÃUÀ£É gÁPÉmï vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄ

£ÀPÀëvÀæUÀÄZÀÒ, £ÀAiÀÄ£À ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ !

vÁgÁ ¯ÉÆÃPÀPÉ ¥ÀæAiÀiÁt ºÀÆqÀÄ

£ÉlÖªÀgÁjà ºÀÆUÉÆAZÀ®£ÀÄ

¨ÁºÁåPÁ±ÀzÀ CzÀÄãvÀ £ÉÆÃqÀÄ

GvÀÛgÀ ºÉüɯÉÆà ¥ÀÄlßAd ¤Ã£ÀÄ ||2||

¸ÁºÀ¸À VÃvÉAiÀÄ gÁUÀ¢ ºÁqÀÄ ||4||

K¦æ¯ï 2018


G¥ÀªÀ£À

AiÀiÁgÀÄ UÀnÖUÀgÀÄ?

£À

ªÀÄä ¥ÀjavÀgÀÄ ºÉýzÀ WÀl£É EzÀÄ. CªÀgÀ vÉÆÃlPÉÌ ªÀÄAUÀUÀ¼À PÁl «¥ÀjÃvÀªÁVvÀÛAvÉ. C°èUÉ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è EzÀÝ PÁqÀÄd£ÁAUÀzÀ d£ÀgÀÄ “750 gÀÆ. UÀ½UÉ MAzÀÄ ªÀÄAUÀ »rzÀÄPÉÆqÀÄvÉÛêÉ. ¥Àæw¢£À 20 ±ÉÃgÀÄ ±ÉÃAUÁ, 10 PÉ.f. ¨Á¼ÉºÀtÄÚ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ” J£ÀÄߪÀ µÀgÀvÀÛ£ÀÄß ºÉýzÀgÀÄ. EªÀgÉÆà ªÀÄAUÀUÀ¼À PÁl vÀqÉAiÀįÁgÀzÉà ¸Àj JAzÀÄ M¦àPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À D d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ vÉÆÃlPÉÌ §AzÀgÀÄ. EªÀgÀÄ ±ÉÃAUÁ ¨Á¼ÉºÀtÄÚ vÀj¹PÉÆlÖgÀÄ. D d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ 6-8 d£À EzÀÝgÀÄ. vÉÆÃlzÀ°è ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ¸ÀĽAiÀÄĪÀ eÁUÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ±ÉÃAUÁ, ¨Á¼ÉºÀtÚ£ÀÄß w£ÀßvÉÆqÀVzÀgÀÄ. Erâ£À CzÉà PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ªÀÄvÉÛ §AzÀÄ ªÀÄvÀÛzÉà PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÀÄ. EªÀjUÉ ¹lÄÖ §AzÀÄ “ªÀÄAUÀ »rAiÉÆÃPÉ CAvÀ §AzÀÄ, ±ÉÃAUÁ ¨Á¼ÉºÀtÄÚ wAzÀÄ ºÉÆÃVÛ¢ÃgÁ” JAzÀÄ ¨ÉÊzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ “2 ¢£À PÉÆr ¸Á«ÄÃ... ºÀAUÀ §AzÀÄ »AUÀ ªÀÄAUÀ »qÉÆÌqÉÆÃzÀÄ CAzÀæ ¸ÀÄ®¨sÀ CAzÉÆÌAr¢ÃgÁ” JAzÀÄ EªÀgÀ°è PÉýzÁUÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁV ªÀÄvÉÛgÀqÀÄ ¢£À £ÉÆÃqÉÆÃt JAzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ.

C£ÀĨsÀªÀ-CªÀÄÈvÀ

ªÁt ²æúÀµÀð

ªÀÄvÉÛ 4-5 ¢£ÀzÀ°è 18-20 ªÀÄAUÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆmÁÖUÀ EªÀjUÉ D±ÀÑAiÀÄð. DUÀ ªÀÄAUÀUÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄĪÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄ «ªÀj¹zÀgÀAvÉ. ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV ¸ÀĽzÁqÀĪÀ eÁUÀzÀ°è D d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¢£À ¸ÀĪÀÄä£É PÀÆvÀÄ ±ÉÃAUÁ, ¨Á¼ÉºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß w£ÀÄßvÁÛgÉ. ¹¥Éà C¯Éèà J¸ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ EzÀ£Éßà UÀªÀĤ¸ÀÄvÁÛ EgÀÄvÀÛªÉ. CªÀgÀÄ D eÁUÀ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ C°èUÉ §AzÀÄ CzÀgÀ°è G½zÀ ±ÉÃAUÁUÀ¼À£ÀÄß w£ÀÄßvÀÛªÉ. ªÀÄÆgÀ£Éà ¢£À MAzÀÄ ±ÉÃgÀÄ CUÀ®, 2 Cr D¼ÀzÀ ¸ÀtÚ UÀÄAr vÉÆÃr, ±ÉÃAUÁ wAzÀÄ ¹¥ÉàUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÉƼÀUÉ vÀÄA§ÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ vɼÀĪÁzÀ UÀnÖ zÁgÀ CxÀªÁ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß GgÀĽ£À xÀgÀ ªÀiÁr CzÀgÀ°è ElÄÖ, ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃV PÀÆvÀÄ ªÀÄvÉÛ EzÉà xÀgÀ ±ÉÃAUÁ w£ÀÄßvÁÛgÉ. D GgÀĽ£À MAzÀÄ PÉÆ£É EªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉà 5-6 UÀÄArUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃr EzÉà xÀgÀ ªÀiÁr ªÀÄzsÀåzÀ°è PÀÆvÀÄ J®è GgÀļÀÄUÀ¼À PÉÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ ºÁUÉÃ, ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ¢AzÀ PɼÀV½zÀÄ ¹¥ÉàUÀ¼À°è G½zÀ ±ÉÃAUÁUÀ¼À£ÀÄß Dj¹ w£Àß®Ä §gÀÄvÀÛªÉ. DUÀ ±ÉÃAUÁ ºÀÄqÀÄPÀÄvÀÛ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß UÀÄArAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÁQzÁUÀ D d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÀÄ©qÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ ¹QÌPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. ªÀÄAUÀUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀzÀ PÁrUÉ ©lÄÖ §¤ß CAzÀgÉ CªÀgÀÄ PÉüÀ¯Éà E®èªÀAvÉ. “¤ÃªÀÅ 750 C®è, K¼ÀƪÀgÉ ¸Á«gÀ PÉÆqÉÛÃ£É CAzÀÆæ F PÉ®¸À £ÁªÀÅ ªÀiÁqÁQ®è ¸Á«ÄÃ.... ¥sÁgɸïÖ£ÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß »rzÀÄæ CAzÉæ eÉïÉà UÀw.. £ÁªÀÅ »qÀÄÝPÉÆrÛë CA¢é. »qÀÄÝPÉÆné. £ÀªÀÄä ºÀt PÉÆr. £ÁªÀÅ ºÉÆÃVÛë” JAzÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀAvÉ. £ÀAvÀgÀ EªÀgÉà MzÁÝrPÉÆAqÀÄ zÀÆgÀzÀ PÁrUÉ ©lÄÖ §A¢zÁÝgÀAvÉ. ‘2 wAUÀ¼ÁVzÉ. ªÀÄÄAzÉãÀÄ JAzÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀzsÀåPÉÌ ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ SÁ°AiÀiÁVªÉ’ JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ ¤lÄÖ¹gÀÄ©lÖgÀÄ.

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

65


QæÃ

qÁPÉëÃvÀæzÀ°è wÃgÁ FZÉUÉ dgÀVzÀ D JgÀqÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÃfUÀ, DzÀgÀÆ ¤d. ªÀ²Ã°¨Áf, ¨sÀæµÁÖZÁgÀ, vÁgÀvÀªÀÄåUÀ¼Éà ºÉÆUÉAiÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ QæÃqÁ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ‘»ÃUÀÆ GAmÉÃ?’ JAzÀÄ C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ ºÀĨÉâÃj¸À¨ÉÃPÁzÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀªÀÅ.

zÀÄ.UÀÄ. ®PÀëöät dugulakshman@yahoo.com

66

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

¥ÁPïð£À°è Nr ¥ÀzPÀ À UÉzÝÀ¼ÄÀ ! DPÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À CyèÃmï ¥ÀæeÁÕ J¸ï. ¥ÀæPÁ±ï. 2017gÀ CPÉÆÖçgï wAUÀ½£À AiÀÄĪÀd£À¸ÉêÁ E¯ÁSÉAiÀÄÄ PÀApÃgÀªÀ QæÃqÁAUÀtzÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÉ®ªÀÅ CyèÃmïUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀ£ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ


DqÀÄA¨ÉÆ®

D JgÀqÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ! DzÉò¹vÀÄÛ. mÁæöåPï ªÉÄÃ¯É C¨sÁå¸À £ÀqɸÀ®Ä ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉà CrØAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝ CyèÃmï C®èzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÉƧâgÀ£ÀÄß “¤ÃªÉÃPÉ E°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj? ¨ÉÃgÉ PÀqÉ C¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉƽî. ¤ÃªÉãÀÄ CyèÃmï C®èªÀ®è?” JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÉÝà EzÀPÉÌ PÁgÀtªÁVvÀÄÛ. DPÉ L¦J¸ï C¢üPÁjAiÉƧâgÀ ¥Àwß. ºÁUÁV DPÉUÉ eÁVAUï, ªÁQAUï ªÀiÁqÀ®Ä PÀApÃgÀªÀ QæÃqÁAUÀtzÀ°è ªÀÄÄPÀÛ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ CyèÃmïUÀ¼ÀÄ C¨sÁå¸À £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ¯Éèà DPÉ mÁæöåPï ªÉÄÃ¯É §AzÀgÉ QjQjAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ ¸ÀºÀd. EzÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀÝPÉÌ CyèÃmïUÀ½UÉ QæÃqÁAUÀt¢AzÀ

ºÉÆgÀºÉÆÃUÀĪÀAvÉ DzÉò¹zÀÄÝ ªÀiÁvÀæ C¢üPÁgÀ¸ÀÜgÀ zÀ¥ÀðzÀ £ÀqÀªÀ½PÉAiÉÄà ¸Àj. CyèÃmïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÀ®è, CªÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ PÉÆÃZï AiÀÄwñï CªÀgÀ£ÀÆß QæÃqÁAUÀt¢AzÀ ºÉÆgÀºÁPÀ¯Á¬ÄvÀÄ. AiÀÄwñï C¢üPÀÈvÀ PÉÆÃZïVgÀĪÀ ¸Ànð¦üPÉÃmï ºÉÆA¢®èªÉA§ ¸À§Æ§Ä C¢üPÁjUÀ½AzÀ. QæÃqÁAUÀtzÀ°è QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ¼À®èzÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ eÁVAUï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀÄwñï PÀÆqÀ ¥Àæ²ß¹zÀÝgÀÄ. EªÀgÉ®èjUÀÆ PÀApÃgÀªÀ QæÃqÁAUÀt §Azï DVvÀÄÛ. DzÀgÉãÀÄ, C¨sÁå¸À ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À¨ÉÃPÀ®è, CªÀgÁgÀÆ EzÀPÉÌ ºÉzÀgÀ°®è. QæÃqɬÄAzÀ »AzÉ GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

67


zÁæ«qï JA§ zÉÆÃæ uÁZÁAiÀÄð FZÉUÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆAqÀ CAqÀgï-19 QæPÉmï «±ÀéPÀ¥ï UÉzÀÝ ¨sÁgÀvÀ vÀAqÀPÉÌ J¯ÉèqɬÄAzÀ ¥Àæ±ÀA¸ÉAiÀÄ ¸ÀÄjªÀÄ¼É ªÀåPÀÛªÁVvÀÄÛ. QjAiÀÄgÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß «±ÀéPÀ¥ï UÉ®ÄèªÀAvÉ ªÀiÁrzÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄ PÉÆÃZï gÁºÀįï zÁæ«qï. DvÀ£À PÀpt ¥Àj±ÀæªÀÄ, ¸ÀÆPÀÛ vÀgÀ¨ÉÃvÀÄ, GavÀ n¥ïìUÀ½®è¢gÀÄwÛzÀÝgÉ CAqÀgï-19 «±ÀéPÀ¥ï E£ÁßgÀzÉÆà ¥Á¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. «±ÀéPÀ¥ï UÉ®«UÉ PÁgÀtPÀvÀðgÁzÀ gÁºÀįï zÁæ«qïUÉ ©¹¹L (¨sÁgÀvÀ QæPÉmï ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½) 50 ®PÀë gÀÆ. §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆö¹vÀÄÛ. vÀAqÀzÀ DlUÁgÀjUÉ vÀ¯Á 30 ®PÀë ºÁUÀÆ E£ÀÄß½zÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÉÆÃZïUÀ½UÉ vÀ¯Á 20 ®PÀë §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß WÉÆö¹vÀÄÛ. AiÀiÁjUÀÄAlÄ, AiÀiÁjV®è! zÁæ«qï eÁUÀzÀ°è ¨ÉÃgÁgÁzÀgÀÆ E¢ÝzÀÝgÉ 50 ®PÀë wÃgÁ PÀ«ÄäAiÀiÁAiÀÄÄÛ, E£ÀßµÀÄÖ PÉÆr J£ÀÄßwÛzÀÝgÉãÉÆÃ! zÁæ«qï ªÀiÁvÀæ ©¹¹L£À F ¤®ªÀ£ÀÄß M¥Àà°®è! F §UÉÎ zsÀé¤ JwÛzÀ CªÀgÀÄ, §ºÀĪÀiÁ£À «vÀgÀuÉAiÀÄ°è vÁgÀvÀªÀÄå ¸À®èzÀÄ. ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ EgÀ°. KPÉAzÀgÉ UÉ®ªÀÅ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÉÆÃZï M§â£ÀzÉà ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÆr§A¢gÀĪÀÅzÀ®è. UÉ®«UÉ J®ègÀ ¸ÁAXPÀ ¥Àj±ÀæªÀĪÉà PÁgÀt. ºÁUÁV J®ègÀ ¥Àj±ÀæªÀÄPÀÆÌ ¨É¯É EzÉ JAzÀÄ ªÁ¢¹zÀgÀÄ. §ºÀĪÀiÁ£À «vÀgÀuÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀAvÉ ©¹¹L §½ UÀgÀA DVAiÉÄà vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄUÉ WÉÆö¹zÀ 50 ®PÀë gÀÆ. vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¤gÁPÀj¹zÀgÀÄ. vÀAqÀzÀ AiÀıÀ¹ì£À°è vÀªÀÄäµÉÖà ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß G½zÀ PÉÆÃZïUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ªÀ»¹zÁÝgÉ.

68

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

DzÀÝjAzÀ J®ègÀ£ÀÆß MAzÉà jÃw £ÀqɹPÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ zÁæ«qï DUÀæºÀ. PÉÆ£ÉUÀÆ CªÀgÀ DUÀæºÀPÉÌ ªÀÄtÂzÀ ©¹¹L, ¥ÀæzsÁ£À PÉÆÃZï zÁæ«qï ¸ÉÃj J®è PÉÆÃaAUï ¹§âA¢UÀ½UÉ vÀ¯Á 25 ®PÀë ¤ÃqÀĪÀÅzÁV WÉÆö¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. 50 ®PÀë zÉÆgÀQzÀ RĶAiÀÄ°è zÁæ«qï ¸ÀĪÀÄä£É vÀtÚVgÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. DzÀgÉ CªÀgÉƼÀV£À ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ PÁ¼ÀfAiÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÁUÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀ£ÀÄß ©qÀ°®è. CAqÀgï-19 «±ÀéPÀ¥ï UÉ®è®Ä £Á£ÀÄ ¤«ÄvÀÛ ªÀiÁvÀæ JA§ «¤ÃvÀ¨sÁªÀ CªÀgÀzÀÄ. CAqÀgï-19 «±ÀéPÀ¥ï UÉ®«£À £ÀAvÀgÀ E¢ÃUÀ vÁ£Éà ªÀÄÆ®PÁgÀt JAzÀÄ ©ÃUÀzÀ zÁæ«qï UÀªÀÄ£À ¥sÀÄmï¨Á¯ï DlUÁgÀgÀ PÀqÉUÉ! J°èAiÀÄ zÁæ«qï, J°èAiÀÄ ¥sÀÄmï¨Á¯ï JAzÀÄ ¨ÉgÀUÁUÀ¢j. EArAiÀÄ£ï ¸ÀÆ¥Àgï °ÃUï£À 4£Éà DªÀÈwÛAiÀÄ ¥Àæ±À¹Û UÉ®ÄèªÀ £ÉaÑ£À vÀAqÀ J¤¹PÉÆArgÀĪÀ ¸ÀĤïï ZÉnæ £ÉÃvÀÈvÀézÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ J¥sï¹UÉ UÉ®«£À n¥ïì PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ vÉgɪÀÄgÉAiÀÄ ªÀåQÛ zÁæ«qï. ¸ÀévÀB ¥sÀÄmï¨Á¯ï DqÀ¢zÀÝgÀÆ ºÉÃUÉ DrzÀgÉ UÉ®ªÀÅ ¸ÁzsÀå JA§ÄzÀ£ÀÄß zÁæ«qï §®ègÀÄ. «ÄPÀÄ, ¸ÀĤ¯ï ZÉnæAiÀÄAvÀºÀ «±Àé±ÉæõÀ× ¸ÉÖçöÊPÀgïUÀ½UÉ ZÉAqÀ£ÀÄß UÉÆîĥÉnÖUÉUÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÀÅ JA§ §UÉÎ zÁæ«qï ¸ÁPÀµÀÄÖ n¥ïì PÉÆnÖzÁÝgÉ. zÁæ«qï M§â DzÀ±Àð zÉÆæÃuÁZÁAiÀÄð J£Àß®Ä E£ÉßãÀÄ ¨ÉÃPÀÄ?


DqÀÄA¨ÉÆ® DvÀ䫱Áé¸À vÀÄA©zÀ PÉÆÃZï AiÀÄwñï CªÀjUÉ £ÁªÉ®è agÀIÄtÂUÀ¼ÀÄ” JAzÀÄ ¨É½î ¥ÀzÀPÀ UÉzÀÝ ¥ÀæeÁÕ ºÉüÀÄvÁÛ¼É. ¥ÁPïð ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁr EArAiÀÄ£ï UÁæöå£ï¦æÃAiÀÄ 400 «ÄÃ. NlzÀ°è a£ÀßzÀ ¥ÀzÀPÀ UÉ¢ÝzÀÝ E£ÉÆߧâ QæÃqÁ¥ÀlÄ ¸ÉßúÁ ¦.eÉ. wêÀæ dégÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ PÁgÀt 400 «ÄÃ. NlzÀ°è ¥ÀzÀPÀ UÉ®è¯ÁUÀ°®è. DPÉ 8£Éà ¸ÁÜ£ÀPÉÌ vÀȦۥÀqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. EArAiÀÄ£ï UÁæöå£ï¦æÃAiÀÄ 400 «ÄÃ. NlªÀ£ÀÄß DPÉ PÉêÀ® 53.9 ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼À°è ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÀÝgÀÄ.

¥ÀæeÁÕ J¸ï. ¥ÀæPÁ±ï ¸ÀjAiÀÄĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁqÀ°®è. CyèÃmïUÀ¼ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà EgÀĪÀ PÀ§â£ï ¥ÁPïð, «oÀ®ªÀÄ®å gÀ¸ÉÛ, qÀ§¯ï gÉÆÃqï ¥sÉèöÊNªÀgïUÀ¼À¯Éèà ¤gÀAvÀgÀ C¨sÁå¸À £Àqɹ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÀàzsÉðV½zÀgÀÄ. ¥ÀnAiÀiÁ¯ÁzÀ°è £ÀqÉzÀ ¥sÉqÀgÉõÀ£ï PÀ¥ï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ CxÉènPïì ZÁA¦AiÀģﲥï£À°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀgÀÄ. K£Á±ÀÑAiÀÄð! gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, J¯Éè¯ÉÆèà C¨sÁå¸À £ÀqɹzÀ F QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ¼ÀÄ D ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¥ÀzÀPÀ UÉzÀÝgÀÄ. ªÀ¤vÉAiÀÄgÀ 100 «ÄÃ. NlzÀ°è PÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¹zÀ ¥ÀæeÁÕ J¸ï. ¥ÀæPÁ±ï 11.81 ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼À°è UÀÄj vÀ®¦ ¨É½î ¥ÀzÀPÀPÉÌ ªÀÄÄwÛQÌzÀgÀÄ. mÁæöåPï£À°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀ CªÀPÁ±À ¹QÌgÀÄwÛzÀÝgÉ a£Àß UÉ®ÄèwÛzÉÝ JAzÀÄ ¥ÀæeÁÕ ºÉýzÁÝgÉ. ¥ÀÄgÀĵÀgÀ «¨sÁUÀzÀ ¯ÁAUïdA¥ï£À°è PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀA²Ãgï J¸ï.E. 7.54 «ÄÃ. zÀÆgÀPÉÌ fVzÀÄ PÀAa£À ¥ÀzÀPÀ UÉzÀÝgÀÄ. UÉ®è¨ÉÃPÉA§ bÀ®ªÉÇA¢zÀÝgÉ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÀ®è JA§ÄzÀ£ÀÄß F QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ¼ÀÄ ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¹zÁÝgÉ. “QæÃqÁAUÀtPÉÌ ¥ÀæªÉñÀ ¤gÁPÀj¹zÁUÀ DgÀA¨sÀzÀ°è §ºÀ¼À £ÉÆêÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ gÀ¸ÉÛ ºÁUÀÆ ¥ÁPÀÄðUÀ¼À°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä°è zsÀ£ÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀUÉÆAqÀªÀÅ. ¥ÀzÀPÀ UÉ®ÄèªÀ bÀ® ºÀÄnÖvÀÄ. PÀpt C¨sÁå¸À ªÀiÁrzɪÀÅ. ¹AxÉnPï mÁæöåPï£À°è C¨sÁå¸ÀPÉÌ CªÀPÁ±À ¹QÌgÀÄwÛzÀÝgÉ ¥ÀæzÀ±Àð£À E£ÀÆß GvÀÛªÀĪÁVgÀÄwÛvÀÄÛ. £ÀªÀÄä°è

ºÀqð À ¯ï죰 À è ¸Àà¢ð ü ¸À®Ä ºÀqð À ¯ïì! PÀ¼ÉzÀ ¨ÁjAiÀÄ ¥sÉqÀgÉõÀ£ï PÀ¥ï£À ºÀqÀð¯ïì£À°è PÀAa£À ¥ÀzÀPÀ UÉ¢ÝzÀÝ ¥ÀæeÁÕ F ¨Áj ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆμÀî¯ÁUÀ°®è. KPÉAzÀgÉ gÀ¸ÉÛ CxÀªÁ ¥ÁPïðUÀ¼À°è ºÀqÀð¯ïì C¨sÁå¸À PÀµÀÖ. F ¨Áj ¸Àà¢üð¹zÀÝgÉ DPÉUÉ PÀ¤µÀ× ¨É½î ¥ÀzÀPÀ RArvÀ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. “DzÀgÉ, C¨sÁå¸À«®èzÉ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼É¢zÉ. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? gÀ¸ÉÛ ºÁUÀÆ ¥ÁPÀÄðUÀ¼À°è NqÀ§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ ºÀqÀð¯ïìUÉ CªÀPÁ±À«®è. QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ½UÉ DUÀÄwÛgÀĪÀ F §UÉAiÀÄ C£ÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀªÀgÁgÀÄ?” ºÀqÀð¯ïì£À°è C£ÁåAiÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ»¸À¯ÁUÀzÀ ¥ÀæeÁÕ¼À £ÉÆë£À ¥Àæ±É߬ÄzÀÄ. PÀApÃgÀªÀ QæÃqÁAUÀtªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹gÀĪÀÅzÉà QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ¼À C¨sÁå¸ÀPÁÌV. C°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÀzÀ L¦J¸ï C¢üPÁjAiÀÄ ¥Àwß §AzÀÄ eÁVAUï mÁæöåPï C£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉAzÀgÉ EzÀPÉÌãÀxÀð? ºÉüÀĪÀªÀgÀÄ PÉüÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®èªÉ? C¢üPÁjUÀ¼À PÀÄlÄA§¸ÀÜgÀ zÀ¥ÀðPÉÌ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ¼À ¨sÀ«µÀå ªÀÄAPÁUÀ¨ÉÃPÉ? gÀ¸ÉÛ, ¥ÁPïðUÀ¼À°è C¨sÁå¸À £ÀqɹAiÀÄÆ ¥ÀzÀPÀ UÉzÀÝ ¥ÀæeÁÕ, ¸ÀA²Ãgï CªÀgÀ ¥Àæw¨sÉUÉ FUÀ¯ÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÀßuÉ ¹UÀ¨ÉÃQzÉ.

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

69


EA

¢£À gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ¸ÀȶָÀĪÀ CªÁAvÀgÀUÀ½AzÀ d£ÀjUÉ ¥ÀÀÅPÀÌmÉ ªÀÄ£ÀgÀAd£É ¹UÀÄvÀÛzÉ. vÁ¬ÄAiÉƧâ½UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ vÀPÀët ºÉÃUÉ D£ÀAzÀªÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÆÃ, ºÁUÉAiÉÄà PÉ®ªÉǧâ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ vÀPÀët d£ÀjUÉ £ÀUÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ¯É Dgï. PÉ. ®PÀëöäuïgÀAvÀºÀ ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀgÀÄ EAvÀºÀ ºÁ¸Áå¸ÀàzÀ gÁdPÁgÀtUÀ½AzÀ QÃwð UÀ½¹zÀgÀÄ.

¸ÀªÄÀ ¸ÉåUÀ¼À ªÀÄÆ® ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÀÆ, gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÀÆ C«£Á¨sÁªÀ ¸ÀA§AzsÀ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ F dUÀwÛ£À°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ gÁdPÁgÀtÂUÀ½AzÀ¯É ºÀÄnÖPÉÆAqÀAxÀªÀÅ. ¸ÀªÀĸÉåUÀ½®è¢zÀÝgÉ gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÉ C¹ÛvÀé EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄÆ E®è¢zÁÝUÀ, vÁªÉà MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁQ, D ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¤ªÁj¸ÀÄvÉÛÃªÉ JA§ÄzÁV d£ÀgÀ°è ¨sÀæªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄnÖ¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ¤¹ìêÀÄgÀÄ. ¨sÀæªÉĬÄAzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃQ¹zÀgÉ CxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ, d£ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÉ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ¥ÀjºÁgÀªÀ®è, §zÀ°UÉ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼Éà d£ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉå JA§ÄzÁV. DzÀÝjAzÀ¯Éà ªÀÄÆ®vÀB gÁdPÁgÀtÂAiÀiÁVzÀÝ, CªÉÄjPÀzÀ°è ªÀÄAwæAiÀÄÆ DVzÀÝ ¨É£ï PÁgÀì£ï (Ben Carsen) »ÃUÉ ºÉýzÁÝ£É: “We have been conditioned to think that only politicians can solve our problems. But at some point, maybe we will wake up and recognize that it was politicians who created our problems.”

qÁ. PÉ. dUÀ¢Ã±À ¥ÉÊ 94481 03172

70

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018


gÀ¸ÁAiÀÄ£À

ªÀÄvÀÄÛ CzÉÆAzÀÄ ¥ÁæAvÀzÀ°è ªÀļÉAiÀÄ C§âgÀ¢AzÀ d£ÀfêÀ£À C¸ÀÛªÀå¸ÀÛªÁVvÀÄÛ. ¸Á«gÁgÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÁºÀzÀ°è ªÀÄļÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀݪÀÅ. ¥ÀæªÁºÀ¦ÃrvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ¸À«ÄÃPÉë £Àqɹ, ªÀgÀ¢ ¸À°è¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀA¸ÀzÀjUÉ ªÀ»¹vÀÄÛ. ªÀÄƪÀgÀ£ÀÆß ºÉÆvÀÛ ¸ÀĸÀfÓvÀ ºÉ°PÁ¥ÀÖgï ¥ÀæªÁºÀ¦ÃrvÀ ¥ÀæzÉñÀzÀvÀÛ ºÁjvÀÄ. ¸ÀAvÀæ¸ÀÛgÀ §ªÀuÉ £ÉÆÃrzÀ ¸ÀA¸ÀzÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀ®QºÉÆìÄvÀÄ. ¨sÁªÉÇÃzÉéÃUÀPÉÆ̼ÀUÁzÀ M§â eÉé¤AzÀ £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ £ÉÆÃl£ÀÄß vÉUÉzÀÄ QlQ¬ÄAzÀ J¸ÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉýzÀ, “£Á£ÀÄ J¸ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ F £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÆÃn¤AzÀ M§â¤UÁzÀgÀÆ vÀĸÀÄ £ÉªÀÄä¢ ¹UÀÄvÀÛzÉ.” JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀ¤UÉ vÁ£ÀÆ K£ÁzÀgÉÆAzÀÄ G¥ÀPÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzɤ¹vÀÄ. ºÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ºÀvÀÄÛ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß J¸ÉzÀÄ ºÉýzÀ, “F ºÀvÀÄÛ £ÉÆÃlÄUÀ½AzÀ ºÀvÀÄÛ d£ÀjUÉ £ÉªÀÄä¢ ¹UÀ°.” ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤gÀÄvÁÛ£ÉAiÉÄ? MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ £ÀÆgÀÄ £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß QlQ¬ÄAzÀ gÉÆAiÀÄå£É J¸ÉzÀÄ, “£Á£ÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½AzÀ £ÀÆgÀÄ d£ÀjUÉ £ÉªÀÄä¢ ¹UÀÄvÀÛzÉ” JAzÀ. EªÀgÀ ªÀvÀð£É¬ÄAzÀ gÉÆùºÉÆÃVzÀÝ ¥ÉÊ®mïUÉ E£ÀÄß ¸ÀĪÀÄä¤gÀ¯ÁUÀ°®è. xÀlÖ£É ºÉýzÀ, “¤ªÀÄä ªÀÄƪÀgÀ£ÀÆß FUÀ ºÉÆgÀPÉÌ vÀ½îzÀgÉ ®PÁëAvÀgÀ ªÀÄA¢UÉ £ÉªÀÄä¢ ¹UÀÄvÀÛzÉ!”

JqÀªl À ÄÖ d£ÀgÀ fêÀ£À UÉÆAzÀ®PÉÆ̼ÀUÁzÁUÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ºÀÄlÄÖvÁÛgÉ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ d£ÀgÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ UÉÆAzÀ®ªÀÄAiÀĪÀ£ÁßV¸ÀÄvÁÛgÉ. GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

71


fêÀ£À C¸ÀºÀåªÁUÀ®Ä gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ PÁgÀtgÉÆÃ, fêÀ£À ¸ÀºÀåªÁUÀ®Ä gÁdPÁgÀtÂUÀ¼Éà PÁgÀtgÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÆ D±ÀÑAiÀÄðªÁzÀgÀÆ ¸ÀvÀå. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV £ÀUÀÄ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À zÁAiÀiÁ¢. £ÀUÀÄ«UÀÆ gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÀÆ JuÉÚ-¹ÃUÉPÁ¬Ä ¸ÀA§AzsÀ. ºÉaÑ£À gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ºÀgÀ¼ÉuÉÚ PÀÄrzÀAvÉ ¸ÀzÁ UÀA©üÃgÀ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ wgÀÄUÀÄvÁÛgÉ. £ÀPÀÌgÀÆ PÀÈvÀPÀvɬÄAzÀ £ÀUÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£À©aÑ £ÀUÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀªÉà gÁdPÁgÀtÂUÀ½AzÀ zÀÆgÀªÁVzÉ. Erà ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÉÄ vÀªÀÄä vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðzÉ JAzÉà CªÀgÀ ¨sÁªÀ£É. gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ ¸ÀévÀB £ÀUÀĪÀÅ¢®è, EvÀgÀgÀ£ÀÆß £ÀV¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ vÀªÀÄä £ÀqÀªÀ½PɬÄAzÀ, ªÀiÁw¤AzÀ C¥ÀæAiÀÄvÀߪÁV d£ÀgÀÄ £ÀUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è ªÀÄAwæAiÀÄÄ GvÀÛj¸À¨ÉÃPÁVzÁÝUÀ ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ±À§Ý ¹UÀzÉ vÀqÀPÁqÀÄvÀÛ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¥ÀzÀ §¼À¹zÁUÀ CzÀÄ PÀÆqÀ ¸À¨sÉUÉ «£ÉÆÃzÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÁæ¸ï ¥ÁæAvÀzÀ°èzÀÝ §¼Áîj 1953gÀ°è ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è «°Ã£ÀUÉÆAqÁUÀ, ªÀÄzÁæ¹£À°è ªÀÄAwæAiÀiÁVzÀÝ qÁ|| Dgï. £ÁUÀ£ÀUËqÀgÀÆ ¸ÀºÀ D f¯ÉèAiÉÆA¢UÉ ªÉÄʸÀÆjUÉ §AzÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄAwæAiÀiÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ gÁeÁfAiÀĪÀgÀ MvÁÛAiÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ, DV£À ªÉÄʸÀÆj£À ªÀÄÄRåªÀÄAwæ PÉAUÀ¯ï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄAwæAiÀiÁV vÀªÀÄä ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. ‘§¼Áîj f¯Éè ªÉÄʸÀÆj£À°è ¸ÉÃj MA§vÀÄÛ wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼É¢ªÉ. £ÀªÀÄV£ÀÆß «zÀÄåZÀÒQÛ §gÀ°®è’ JAzÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÉƧâgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è ¥Àæ±Éß ºÁQzÀgÀÄ. «zÀÄåZÀÒQÛ ªÀÄAwæ qÁ| Dgï. £ÁUÀ£ÀUËqÀgÀÄ GvÀÛgÀ ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ JzÀÄݤAvÀgÀÄ. CªÀjUÉ ‘«zÀÄåZÀÒQÛ vÀAw J¼ÉAiÀÄ®Ä PÀA§UÀ¼À PÉÆgÀvÉ EzÉ’ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅ¢¢ÝvÀÄÛ. DzÀgÉ PÀA§ J£ÀÄߪÀ ªÀiÁvÀÄ CªÀgÀ ¨Á¬ÄUÉ §A¢®è. DzÀgÉ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¸À¨ÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ CªÀjVvÀÄÛ. qÁ| £ÁUÀ£ÀUËqÀgÀÄ ¨Á¬Ä©mÁÖUÀ ºÉýzÀÄÝ ‘£ÀªÀÄUÉ UÀÆlUÀ¼ÀÄ PÀ«Ää ©¢ÝªÉ’ JAzÀÄ; ¸À¨sÉ £ÀUÀÄ vÀqÉAiÀįÁUÀzÉ UÉƼÀî£É £ÀQÌvÀÄ.

72

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À EAvÀºÀ ªÀiÁw¤AzÀ¯Éà AiÀiÁAwæPÀfêÀ£ÀzÀ®Æè PÉ®ªÉǪÉÄä ®ªÀ®«PÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. F zÀȶÖAiÀÄ°èAiÉÄà ¥Àæ¹zÀÞ ºÁ¸ÀåUÁgÀ ZÁ°ð ZÁ¦è£ï ºÉýzÁÝ£É: “£Á£ÀÄ PÉêÀ® «zÀƵÀPÀ£À ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¤ªÀð»¸ÀÄvÉÛãÉ. ºÁUÉÉAzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdPÁgÀtÂVAvÀ £Á£ÀÄ ±ÉæõÀ×.” ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 85 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà CªÉÄjPÀzÀ SÁåvÀ ºÁ¸Àå£Àl «¯ï gÉÆÃdgï (Will Roger) gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À §UÉÎ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ EA¢UÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ: ‘Everything is changing: people are taking their comedians seriously and the politicians as a joke’.

“¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ §zÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä «zÀƵÀPÀgÀ£ÀÄß UÀA©üÃgÀªÁVAiÀÄÆ, gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃPï DVAiÀÄÆ ¥ÀjUÀt¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.”

C¢üPÁgÀªAÉ § ¹Ã¸É gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÉ C¢üPÁgÀ PÉÊUÉ ¹QÌzÀ PÀÆqÀ¯É CzÀgÀ CªÀÄ®Ä vÀ¯ÉUÉÃgÀÄvÀÛzÉ. F CªÀÄ°£À°è vÁªÉà ¸ÀªÉÇÃðZÀÑ, ¸ÀªÀðdÕ JA§ÄzÁV ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛgÉ. PÉ®ªÀgÀAvÀÆ C¢üPÁgÀzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÀªÁð¢üPÁjAiÀÄAvÉ ªÀwð¸ÀÀÄvÁÛgÉ. d£ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß D¼ÀªÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁr CzÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀjºÁgÀ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ, vÀªÀÄä §®¢AzÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À®Ä ºÉÆÃV ¸ÀªÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÀUÉ¥Ál°VÃqÁUÀÄvÁÛgÉ. El°AiÀÄ ¸ÀªÁð¢üPÁj ªÀÄĸÉÆ°¤ vÀ£Àß zÉñÀzÀ J®è gÉÊ®ÄUÀ¼ÀÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ZÀ°¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ MAzÀÄ ¢£À ¤zsÀðj¹zÀ. PÉ®ªÀÅ gÉÊ®ÄZÁ®PÀgÀ£ÀÄß UÀÄArQÌ PÉÆA¢zÉÝà vÀqÀ, J®è gÉÊ®ÄUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖ¤mÁÖV ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥Á®£É ªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. El°AiÀÄ ZÀjvÉæAiÀįÉèà JAzÀÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥Á®£É ªÀiÁqÀzÀ gÉÊ®ÄUÀ¼ÀÄ, FUÀ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ªÉüÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV NqÁqÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. F ¸ÁzsÀ£É¬ÄAzÀ ¸ÀAvÀ¸ÀUÉÆAqÀ ªÀÄĸÉÆ°¤ EzÀgÀ ¸ÀägÀuÁxÀð, vÀ£ÀßzÉà ªÀÄÄRavÀæ«gÀĪÀ CAZÉaÃnAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä ¤zsÀðj¹zÀ. CAZÉaÃn ºÉÆgÀ§AvÀÄ. DzÀgÉ ®PÉÆÃmÉUÉ ºÀaÑzÀ CAZÉaÃnUÀ¼É®è PÀ¼Àa©Ã¼ÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. CAZÉAiÀĪÀ£À aîzÀ vÀ¼ÀzÀ¯Éè J®è CAZÉaÃnUÀ¼ÀÄ


gÀ¸ÁAiÀÄ£À GzÀÄj ©Ã¼ÀÄwÛzÀݪÀÅ. zÀÆgÀÄ ªÀÄĸÉÆ°¤AiÀĪÀgÉUÀÆ ºÉÆìÄvÀÄ. D ¸ÀªÁð¢üPÁj CAZÉE¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜ£À£ÀÄß vÀgÁmÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ. “CAZÉaÃnAiÀÄ »AzÉ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ CAl£ÀÄß AiÀiÁPÉ ºÀaÑ®è?” JAzÀÄ PÉýzÀ. ¨sÀAiÀÄUÀæ¸ÀÛ£ÁzÀ D C¢üPÁj «£ÀªÀÄæ£ÁV ºÉýzÀ: “£ÁªÀÅ CvÀÄåvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ CAl£Éßà ºÀaÑzÉÝêÉ. DzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, d£ÀgÀÄ CAZÉaÃnAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ GUÀļÀÄ ºÀZÀÄѪÀ §zÀ®Ä ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ GUÀļÀÄwÛzÁÝgÉ!” gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÉ PÉ®ªÉǪÉÄä C¢üPÁgÀzÀ CªÀÄ®Ä JµÉÆÖAzÀÄ vÀ¯ÉUÉÃgÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÉ “India is Indira, Indira is India” JA§ WÉÆõÀuÉAiÀÄ PÀºÀ¼É »AzÉƪÉÄä F zÉñÀzÀ°è PÉý§A¢vÀÄÛ. gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ J°èAiÉÄà ºÉÆÃUÀ° vÀªÀÄUÉ CUÀæ¥ÀÇeÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀgÀÄ §AiÀĸÀÄvÁÛgÉ. vÀ£Àß CºÀAPÁgÀPÉÌ K£ÁzÀgÀÆ ¥ÉmÁÖzÀgÉ CzÀgÀ ¸ÉÃqÀ£ÀÄß wÃj¸À®Ä D gÁdPÁgÀt ªÀÄgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. ºÀÄZÀÑgÀ D¸ÀàvÉæUÉ gÁdPÁgÀtÂAiÉƧâgÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄAvÉ J®è ºÀÄZÀÑgÀÆ gÁdPÁgÀtÂUÉ £ÀªÀĸÀÌj¹zÀgÀÄ. M§â ªÀiÁvÀæ ¸ÀĪÀÄä£É ¤AwzÀÝ. PÉÆÃ¥ÀUÉÆAqÀ gÁdPÁgÀt vÀ£ÀUÉ £ÀªÀĸÁÌgÀ AiÀiÁPÉ ªÀiÁr®èªÉAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ, DvÀ ºÉýzÀ: ‘£À£Àß ºÀÄZÀÄÑ PÀqÀªÉÄAiÀiÁVzÉ!’ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä JµÉÆÖAzÀÄ ¨Á°±ÀªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛgÉAzÀgÉ CªÀgÀ ªÀvÀð£É¬ÄAzÀ JAzÀÆ £ÀUÀzÀªÀ£ÀÄ £ÀUÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄvÁÛ£É. MªÉÄä ªÀÄAwæAiÉƧâgÀÄ ¨sÀzÁæªÀwAiÀÄ GQÌ£À PÁSÁð£ÉUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÖgÀÄ. DUÀ PÁSÁð£ÉAiÀÄ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉýzÀgÀÄ, “£ÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄä PÁSÁð£ÉAiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À GvÁàzÀ£É¬ÄAzÀ ¯Á¨sÀ E®è. §zÀ°UÉ ¨ÉÊ-¥ÁæqÀPïÖ¤AzÀ ¯Á¨sÀ DUÀÄwÛzÉ.” DUÀ D ªÀÄAwæ, “ºÁUÁzÀgÉ ¤ÃªÁåPÉ D ¨ÉÊ-¥ÁæqÀPïÖ C£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÉ GvÁࢸÀ¨ÁgÀzÀÄ?” JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀgÀÄ.

zÀQëuÉUÉ vÀPÌÀ ¥Àz æ QÀ ëuÉ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ ªÀA¢ªÀiÁUÀzsÀgÀÄ ¸ÀzÁ ¸ÀÄvÀÄÛwÛgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÁgÀÆ gÁdPÁtÂUÀ¼À ªÉÄð£À UËgÀªÀ¢AzÀ CªÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄvÀÄÛªÀÅ¢®è. vÀªÀÄä ¸ÁéxÀðPÁÌV CªÀgÉÆA¢UÉ EgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À §UÉÎ M¼ÉîAiÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ«®è. J®ègÀÆ CªÀgÀ£ÀÄß zÀƶ¸ÀĪÀªÀgÉÃ, zÉéö¸ÀĪÀªÀgÉÃ. ¸ÀdÓ£ÀgÁgÀÆ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À ¸ÀºÀªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß §AiÀĸÀĪÀÅ¢®è. MAzÀÄ ªÀÄgÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÆ¨É PÀÆgÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄgÀPÉÌ ¨ÉÉøÀgÀ. ªÀÄgÀ ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÀÆ UÀÆ¨É PÉüÀ°®è. MAzÀÄ ¢£À §qÀV ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀrzÀĺÁQzÀ. ªÀÄgÀPÉÌ J°è®èzÀ D£ÀAzÀ; PÉÆ£ÉUÀÆ UÀƨɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ zÉÆgÀQvÀÄ JA§ RĶ. DzÀgÉ D RĶ ºÉZÀÄÑ PÁ® G½AiÀÄ°®è. §qÀV D ªÀÄgÀªÀ£Éßà PÀvÀÛj¹ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ PÀÄaðUÀ¼ÁV GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

73


¥ÀjªÀwð¹zÀ! gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ «±ÉõÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ vÀAiÀiÁgÁVgÀÄvÁÛgÉ. CªÀjUÉ ‘PÁ®PÉÌ vÀPÀÌAvÉ PÉÆî’ PÀlÄÖªÀ PÀ¯É PÀgÀUÀvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ‘zÀQëuÉUÉ vÀPÀÌ ¥ÀæzÀQëuÉ’ JA§ÄzÀÄ CªÀgÀ PÁAiÀÄð¹zÁÞAvÀ. CªÀjUÉ ¸À«ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Æ UÉÆvÀÄÛ, CUÀvÀå©zÁÝUÀ zÉéõÀ PÁgÀ®Æ UÉÆwÛzÉ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉUÀ® ªÉÄïÉÃj PÀÄaðAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Æ UÉÆvÀÄÛ. PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆvÀªÀ£À PÁ¯É¼ÉAiÀÄ®Æ UÉÆwÛzÉ. ¸ÀªÀiÁdzÀ JzÀÄgÀÄ ¸À¨sÀå£ÀAvÉ ªÀwð¹ d£ÀgÀ£ÀÄß £ÀA§ÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¯É CªÀjUÉ PÀgÀvÀ¯ÁªÀÄ®PÀ. ºÀÄqÀÄUÀ E£ÀÆß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÝ. M§â£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ M¼ÉîAiÀÄ GzÉÆåÃUÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ vÀAzÉAiÀÄ C©ü¯ÁµÉ. J¼ÉAiÀÄ ªÀAiÀĹì£À¯Éèà DvÀ£À C©ügÀÄa K£ÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀgÉ ¸ÀÆPÀÛ ²PÀët-vÀgÀ¨ÉÃw PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ AiÉÆÃa¹zÀ vÀAzÉ, NªÀð ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛçdÕ£À ¸À®ºÉ PÉýzÀ. CªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ºÀÄqÀÄUÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ §gÀĪÁUÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ªÉÄÃf£À ªÉÄÃ¯É ºÀtzÀ PÀlÄÖ, ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ, ±ÀgÁ§Ä ªÀÄvÀÄÛ ¦¸ÀÆÛ®ÄUÀ¼À£ÀÄß Ej¹zÀ. ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ ªÁå¥Áj, VÃvÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ ¸ÀA£Áå¹, ±ÀgÁ§Ä JwÛPÉÆAqÀgÉ PÀÄqÀÄPÀ, ¦¸ÀÆÛ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ ¥ÁvÀQ DUÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛçdÕ ºÉýzÀÝ.

74

GvÁÜ£À

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¨sÁµÀtªÉÇAzÀgÀ°è gÁdPÁgÀtÂAiÉƧ⠺ÉýzÀ, “¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÉÆÃzÀjAiÀÄgÉÃ, »A¢£À ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½AzÀ D ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ ¤ªÀÄä ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ¸ÀÆgÉ ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ. F ¸Áj £ÀªÀÄUÀÆ CªÀPÁ±À PÉÆr.” ªÀiÁw£À ªÀÄAl¥À¢AzÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÀÄArUÉ w£ÀÄߪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð gÁdPÁgÀtÂUÀ½VzÉ. ‘¸ÀvÀåªÉÄêÀ dAiÀÄvÉÃ’ JA§ÄzÀÄ F zÉñÀzÀ WÉÆõÀªÁPÀå. DzÀgÉ ‘¸ÀļÉîà £ÀªÀÄä PÀÄ®zÉêÀgÀÄ’ JA§ÄzÀÄ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À ªÉÃzÀªÁPÀå. “gÁªÀÄtÚ¤UÉ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð C¥ÀWÁvÀªÁzÁUÀ ¥ÀÀÅqsÁj ¥Á¥ÀAiÀÄå gÀPÀÛzÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ eÁÕ¥ÀPÀ EzÉAiÀiÁ?” “ºËzÀÄ, ¥Á¥ÀAiÀÄå CzÉÆAzÉà M¼Éîà PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ.” “DzÀgÉ CzÀjAzÀ vÉÆAzÀgÉ ±ÀÄgÀĪÁVzÉ. gÁªÀÄtÚ CUÁzsÀªÁV ¸ÀļÀÄîUÀ¼ÀÄ ºÉüÉÆÃPÉ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÁÝ£ÀAvÉ. ªÉÄÊPï ¹PÀÌgÉ ¨sÁµÀt ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÁÛ£ÀAvÉ!” PÉÆÃ®è ¸ÀvÀÄÛ ¸ÀéUÀð vÀ®¥ÀÀÅvÁÛ£É. ¸ÀéUÀðzÀ UÉÆÃqÉUÀ½UÉ®è zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ UÀrAiÀiÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÆUÀĺÁPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÉÆîè: “J¯ÉÊ gÀA¨sÉ, E°è EµÉÆÖAzÀÄ UÀrAiÀiÁgÀUÀ¼ÉÃPÉ?”

¥ÀPÀÌzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÀĽvÀ vÀAzÉ PÁvÀgÀ¢AzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ZÀAiÉÄðAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ. ¨Á®PÀ ªÉÆzÀ®Ä ±ÀgÁ©£À gÀÄa £ÉÆÃrzÀ. §½PÀ ºÀtªÀ£ÀÄß eÉéV½¹zÀ. VÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAPÀļÀrAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¦¸ÀÆÛ®£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ ºÉÆgÀ£ÀqÉzÀ. ‘EªÀ£ÀÄ gÁdQÃAiÀÄPÉÌ CºÀð’ JAzÀÄ vÀAzÉ GzÀÎj¹zÀ.

gÀA¨sÉ: “EªÀÅ ‘¸ÀļÀÄî UÀrAiÀiÁgÀUÀ¼ÀÄ’. ¥Àæw ªÀåQÛAiÀÄ ¯ÉPÀÌzÀ°è MAzÀÄ UÀrAiÀiÁgÀ vÀÆUÀĺÁPÀÄvÉÛêÉ. ªÀåQÛ ¸ÀļÀÄî ºÉýzÀAvÉ®è UÀrAiÀiÁzÀ ªÀÄļÀÄî wgÀÄUÀÄvÀÛzÉ.”

«zÀƵÀPÀ gÁdPÁgÀtU  ¼ À ÄÀ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀĪÀÅzÀgÀ°è, ¥ÉǼÀÄî ¨sÀgÀªÀ¸É PÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ°è gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ JwÛzÀ PÉÊ. FUÀAvÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiÁvÉà gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À ±ÀQÛ. D±Áé¸À£ÉAiÉÄà CªÀgÀ D¹Û.

gÀA¨sÉ: “CzÀÄ ¸ÀvÀåºÀj±ÀÑAzÀæ£À UÀrAiÀiÁgÀ, EzÀĪÀgÉUÀÆ ¸Àé®àªÀÇ wgÀÄV®è!”

K¦æ¯ï 2018

PÉÆîè: (UÀrAiÀiÁgÀªÉÇAzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ) “CzÀÄ AiÀiÁgÀ UÀrAiÀiÁgÀ?”

PÉÆ®è: “ºÁUÁzÀgÉ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À UÀrAiÀiÁgÀUÀ¼É®è J°èªÉ?” gÀA¨sÉ: “N CªÁ? £ÀªÀÄä EAzÀæ£À D¦üù£À°èªÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ mÉç¯ï¥sÁå£ï xÀgÁ §¼À¸ÀÄvÁÛ


gÀ¸ÁAiÀÄ£À EzÉÝêÉ!” ºÉaÑ£À gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À°è DAvÀjPÀªÁV ºÉüÀĪÀAvÀºÀ CAvÀB¸ÀvÀÛ÷é«®è¢zÀÝgÀÆ ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀæ §gÀ«®è. ªÀiÁw¤AzÀ¯Éà ¸ÀéUÀðªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀµÀÄÖ ¤¥ÀÀÅtgÀÄ CªÀgÀÄ. dUÀwÛ£À°è AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ §gÀ §AzÀgÀÆ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À ªÀiÁwUÉ JAzÀÆ §gÀ §gÀĪÀÅ¢®è. CªÀgÀ ªÀiÁw¤AzÀ PÉ®ªÉǪÉÄä CªÀgÉà £ÀUÉ¥Ál°UÉ M¼ÀUÁUÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ J®èzÀPÀÆÌ C¥ÀªÁzÀ«zÀÝAvÉ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À®Æè PÉ®ªÀgÀÄ §Ä¢ÞªÀAvÀjzÁÝgÉ. vÀªÀÄä ªÀiÁw£À ªÉÆ£Àa¤AzÀ¯Éà «gÉÆâüUÀ¼À ¨Á¬ÄªÀÄÄaѸÀĪÀ ZÁvÀÄAiÀÄð CªÀgÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä «ZÁgÀzsÁgɬÄAzÀ, ºÁ¸Àå¥ÀæªÀÈwÛ¬ÄAzÀ JzÀÄgÁ½AiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÃaUÉ ¹Q̸ÀĪÀAvÀºÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÆ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ EzÁÝgÉ.

¥Àw æ ¶×vÀ gÁdPÁgÀtU  ¼ À À ¥Àw æ µÉ× ºÉ¤æ PÉèà ªÀÄvÀÄÛ gÁ£ïqÉÆïïÝ CªÉÄjPÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¸É£ÉÃlgÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÁPÀàlÄUÀ¼ÀÄ. ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ºÉÆgÀlgÉ, ¸Àj-«ÄV¯É¤¸ÀĪÀ ªÀÄÄvÀì¢ÝUÀ¼ÀÄ. MAzÀÄ ¨Áj ¸ÉÀ£Én£À°è E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQ ªÁUÀÄåzÀÞzÀ°è ¥ÀAiÀiÁðªÀ¸Á£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV gÁdQÃAiÀÄ zsÀÄjÃtgÀÄ M¼ÀUÉ PÀZÁÑrPÉÆAqÀgÀÆ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ºÉÆgÀUÉ ¸ÉßúÀ G½¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. DzÀgÉ EªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÉÄà ¤AvÀĺÉÆìÄvÀÄ. MªÉÄä CªÀj§âgÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ §¢AiÀÄ QgÀÄzÁjAiÀÄ°è ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁzÀgÀÄ. CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è zÀÄgÀ¹ÛUÉAzÀÄ ªÀÄtÄÚ CUÉzÀĺÁQzÀÝgÀÄ. AiÀiÁgÁzÀgÉƧâgÀÄ §¢UÉ ¸Àj¢zÀÝgÉ ¸ÀªÀĸÉå §UɺÀjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ E§âjUÀÆ ºÀl, ¥ÀæwµÉ×AiÀÄ ¥Àæ±Éß. ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀÄnÖ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ¤AvÀgÀÄ. §½PÀ gÁ£ï qÉÆïïá ¨Á¬Ä vÉgÉzÀ. GzÀÞl£À¢AzÀ “£Á£ÀÄ oÀPÀÌjUÉ zÁj ©qÀĪÀÅ¢®è” J£ÀÄßvÁÛ C¯Éèà ¤AvÀgÀÄ. “£Á£ÀAvÀÆ ©qÀÄvÉÛãɔ J£ÀÄßvÁÛ ºÉ¤æ PÉèà ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄtÂÚV½zÀgÀÄ. gÁ£ïqÉÆïïá ªÀÄÄR¨sÀAUÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ.

qÀUÁè¸ï ¸ÀAzÀ¨sÀð ¹QÌzÁUÀ¯É®è °APÀ£ÀßgÀ£ÀÄß CªÀªÀiÁ¤¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄÄRåªÁV °APÀ£ï PɼÀªÀUÀð¢AzÀ, §qÀ »£É߯ɬÄAzÀ §AzÀ ªÀåQÛ JA§ÄzÀ£ÀÄß d£ÀjUÉ JwÛ vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ GzÉÝñÀªÁVvÀÄÛ. MAzÀÄ ¸À® ¸À¨sÉAiÉÆAzÀgÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ qÀUÁè¸ï vÀªÀÄä ªÉÆzÀ® ¨sÉÃn MAzÀÄ CAUÀrAiÀįÁè¬ÄvÀÄ JAzÀgÀ®èzÉ, °APÀ£ï MAzÀÄ ¨Ágï£À®Æè PÀÆqÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝgÉ JAzÀÄ ºÉüÀ®Ä ªÀÄgÉAiÀÄ°®è. CzÉà ¸À¨sÉAiÀÄ°è §½PÀ ªÀiÁvÁrzÀ K§æºÁA °APÀ£ï “qÀUÁè¸ï ºÉýgÀĪÀÅzÉ®è ¸ÀvÀå. £Á£ÀÄ PÉ® ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ »AzÉ ¢£À¹ CAUÀr EnÖzÉÝ. §mÉÖ, ªÉÄÃtzÀ §wÛ, ¹UÀgÉÃlÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ «¹ÌAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÀÄwÛzÉÝ. qÀUÁè¸ï £À£Àß M¼ÉîAiÀÄ VgÁQ. EwÛÃZÉUÉ £Á£ÀÄ «¹Ì ªÀiÁgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹zÉÝãÉ. DzÀgÉ qÀUÁè¸ÀgÀÄ FUÀ®Æ CzÀ£ÀÄß PÉƼÀÄîªÀ VgÁQAiÀiÁV G½¢zÁÝgÉ” JAzÀgÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è £ÀUÉ GQÌvÀÄ. ©ænµï ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ DVzÀÝ ¯ÁAiÀiïØ eÁdðgÀÄ vÀªÀÄä ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. ¯ÁAiÀiïØ eÁdðgÀÄ ¨sÁµÀtPÉÌ vÉÆqÀVzÁÝUÀ, ±ÉÆæÃvÀÈUÀ¼À°è M§â£ÀÄ JzÀÄÝ ¤AvÀÄ, “¤ªÀÄä vÀAzÉ PÀvÉÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ PÀvÉÛAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁVzÀÝ£À®èªÉ?” JAzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ZÀÄZÀÄѪÀiÁw¤AzÀ PÉýzÀ. CªÀ£À F ªÀiÁwUÉ ¯ÁAiÀiïØ eÁdðgÀÄ ±ÁAvÀavÀÛgÁV GvÀÛj¹zÀgÀÄ. “ºËzÀÄ, CªÀ£ÀÄ PÀvÉÛAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁVzÀÝ. D ZÁ®PÀ FUÀ E®è. CªÀ£ÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É. PÀvÉÛ ªÀiÁvÀæ E£ÀÆß QgÀÄZÀÄvÀÛ¯Éà EzÉ.” ¤dªÁzÀ ºÁ¸ÀåUÁgÀgÉAzÀgÉ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÉÃ. gÁdPÁgÀtÂUÀ½AzÀ d£ÀgÀ GzÁÞgÀ DUÀÄvÀÛzÉÆ, E®èªÉÇ; DzÀgÉ F dUÀwÛ£À°è gÁdPÁgÀtÂUÀ½AzÀ d£ÀjUÉ Cw zÉÆqÀØ G¥ÀPÁgÀªÉAzÀgÉ ¥ÀÀÅPÀÌmÉ ªÀÄ£ÀgÀAd£É. F zÀȶ֬ÄAzÀ¯ÁzÀgÀÆ d£ÀgÀÄ gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÉ PÀÈvÀdÕgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ!

K§æºÀA °APÀ£ï CªÉÄjPÀzÀ gÁµÀÖç¥Àw ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¸Àà¢üð¹zÁUÀ, CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¤AvÀ GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

75


©qÁgÀA PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀÄ CvÀÄåvÀÛªÀÄ UÁAiÀÄPÀ, JvÀÛgÀzÀ DPÀµÀðPÀ ªÀåQÛvÀé, ®PÀë÷å®PÀëtUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄ£ÁzÀ ¥ÁArvÀå¢AzÀ, ¸ÀÄálªÁzÀ GZÁÑgÀuɬÄAzÀ CxÀðªÀ£ÀßjvÀÄ ºÁqÀĪÀ PÁ¼Àf ºÉÆA¢zÀݪÀgÀÄ...

1

866gÀ PÀȵÀÚd£ÁäµÀÖ«ÄAiÀÄAzÀÄ d¤¹zÀ PÁgÀt vÀªÀÄä ªÀÄUÀÄ«UÉ ‘PÀȵÀÚ’ JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀ¤ßlÖgÀÄ «±Àé£ÁxÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀ¸Àéw¨Á¬Ä zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ. «±Àé£ÁxÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ GqÀĦAiÀÄ §½¬ÄgÀĪÀ £ÀAzÀ½PÉ JA§°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ PÉÆAPÀt ªÀiÁvÀȨsÁµÉAiÀÄ£ÁßqÀÄwÛzÀÝ UËqÀ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¥ÀAUÀqÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ zÀ±ÁªÀvÁgÀ AiÀÄPÀëUÁ£À ªÀÄAqÀ½AiÀÄ°è ¹ÛçÃ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß GvÀÛªÀĪÁV ¤ªÀ𻹠ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß UÀ½¹zÀÝgÀÄ.

«zÁé£ï J¸ï. ±ÀAPÀgï shankar_1950@yahoo.com

76

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

AiÀÄzÀĪÀA±À gÁdgÀÄ PÀ¯ÉUÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ°è JwÛzÀ PÉÊ. ªÀÄĪÀÄär PÀȵÀÚ¨sÀÆ¥Á®gÀÄ «±Àé£ÁxÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ £Àl£É ºÁUÀÆ UÁAiÀÄ£ÀPÉÌ ªÀiÁgÀĺÉÆÃV ªÉÄʸÀÆjUÉ §AzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ÃqÀ®Ä DºÁ餹zÀgÀÄ. F zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ ªÉÄʸÀÆjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀħâgÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ©qÁgÀ ©lÖgÀÄ. ºÁUÁV ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ‘©qÁgÀA’ PÀȵÀÚ¥Àà JAzÉÃ


¸ÀAVÃvÀ-PÀ¯É

gÁªÀĨsÀPÁÛUÉæøÀgÀ UÁ£À«±ÁgÀzÀ

©qÁgÀA PÀȵÀÚ¥Àà ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀgÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀÄ. «±Àé£ÁxÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ºÀoÁvï ªÀÄgÀt¢AzÀ ¸ÀA¸ÁgÀªÀÅ DyðPÀ ¸ÀAPÀµÀÖPÉÌ ¹®ÄQvÀÄ. ¸ÀÄAzÀgÀgÁVzÀÝ ºÁUÀÆ GvÀÛªÀÄ PÀAoÀªÀ£ÀÆß ºÉÆA¢zÀÝ F ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À°è ®ªÀPÀıÀgÀAvÉ ©Ã¢AiÀÄ°è GAbÀªÀÈwÛAiÀÄ jÃwAiÀÄ°è ºÁqÀÄvÀÛ, d£À¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ¤vÀåfêÀ£À £ÀqɸÀĪÀAvÀºÀ ¥Àj¹Üw GAmÁ¬ÄvÀÄ. aPÀÌ ªÀAiÀĹì£À PÀȵÀÚ¥Àà D®¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄqÀÄUÁl¢AzÀ ¢£À¤vÀå CtÚ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä »AdjAiÀÄÄwÛzÀÝ. MªÉÄä CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ DAd£ÉÃAiÀÄ£À ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ºÀjzÀ CAUÀªÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ºÀgÀr gÁªÀÄ-DAd£ÉÃAiÀÄgÀ ¥ÀgÀªÁzÀ zÉêÀgÀ£ÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀıÁæªÀåªÁV, ¨sÁªÀ¥ÀgÀªÀ±À£ÁV ºÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DAiÀiÁ¸À¢AzÀ §¼À° ¤zÉæUÉ eÁjzÀ. qÁ|| £ÀAdÄAqÀAiÀÄå JA§

ªÉÊzÀågÀÆ, PÉÆqÀÄUÉÊ zÁ¤UÀ¼À F ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ G¥ÀZÀj¹ DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃrzÀgÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÀȵÀÚ¥Àà¤UÉ F zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁqÀĪÀÅzÀÄ ¤vÀå ªÀævÀªÉà D¬ÄvÀÄ.

PÀpt ¸Ázs£ À É MªÉÄä PÀgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä JA§ ¥Àæ¹zÀÞ UÁAiÀÄPÀgÀ°è ¸ÀAVÃvÀ²PÀët PÉÆr¸À¨ÉÃPÉA§ ºÀA§® vÁ¬Ä ¸ÀgÀ¸Àéw¨Á¬ÄUÉ GAmÁV CªÀgÀ°è «ZÁj¹zÁUÀ CzÀÄ £Á£Á PÁgÀtUÀ½AzÀ ¥sÀ°¸À°®è. DzÀgÉ ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À PÀȵÀÚ¥Àà£À zÉʪÀzÀvÀÛªÁzÀ ¹jPÀAoÀPÉÌ ªÀiÁgÀĺÉÆÃzÀ ¸ÁºÀÄPÁgÀ wªÀÄäAiÀÄå JA§ EzÉà «zÁéA¸ÀgÀ §½ wAUÀ½UÉ 100 gÀÆ. «zÁå±ÀĮ̪À¤ßvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß ºÉýPÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ gÁªÀĸÁé«ÄUÀ¼ÀÄ E®èªÉ£À߯ÁUÀ°®è! GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

77


ªÉÄʸÀÆj£À ²æÃgÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ ¨ÁºÀå£ÉÆÃl UÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀgÉÆà zÀƪÁð¸ÀªÀÄĤUÀ¼À C¥ÀgÁªÀvÁgÀ. ±ÁjÃgÀzÉÆA¢UÉ ±ÀjÃgÀzÀ DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÆß PÁ¥ÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ C©ü¥ÁæAiÀĪÀżÀîªÀgÁVzÀÝgÀÄ. ¥Àæw¢ªÀ¸À PÀAoÀzÀªÀgÉUÉ vÀtÂÚÃj£À°è zÉúÀªÀ£ÀÄß ªÀÄļÀÄV¹ ‘CPÁgÀ’ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥ÀzÁä¸À£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¨É£ÀߣÀÄß £ÉÃgÀªÁV Ej¹ DgÀA¨sÀ¢AzÀ PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÉ MAzÉà ®AiÀÄ«gÀĪÀAvÉ C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. F C¸ÀÄgÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¥sÀ®ªÁV PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀjUÉ wæ¸ÁܬÄUÀ¼À°è °Ã¯ÁeÁ®ªÁV ¸ÀAZÀj¸À§®è §®ªÁzÀ ºÁUÀÆ £ÁzÀªÀÄAiÀĪÁzÀ ±ÁjÃgÀ ¹¢Þ¹vÀÄÛ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §gÀĪÁUÀ¯É®è PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß GuÉÚ§mÉÖ¬ÄAzÀ ªÀÄÄaÑPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÁrPÉAiÀiÁVvÀÄÛ ºÁUÀÆ ºÉÆgÀUÀqÉ ¥Á¤ÃAiÀÄ CxÀªÁ DºÁgÀ ¸Éë¸ÀÄwÛgÀ°®è. Vj¨sÀlÖ vÀªÀÄäAiÀÄå, ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÀjVjgÁªï ªÀÄvÀÄÛ «ÃuÉ ±ÉõÀtÚ£ÀªÀgÀ°èAiÀÄÆ UÁAiÀÄ£À C¨sÁå¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ. £ÁlPÀzÀ PÀA¥É¤AiÀÄ°è ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ£ÁV £Àn¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¢ªÁ£ï gÀAUÁZÁ®Äð CªÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ ¥sÀ®ªÁV gÀÆ. 6 ªÀiÁ¹PÀ ¸ÀA§¼À ¹UÀĪÀAvÁV, ªÀÄÄAzÉ EzÀÄ gÀÆ. 30PÉÌ KjPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÆ EªÀgÀ£ÀÄß DºÁ餹 EªÀgÀ ºÁqÀ£ÀÄß §ºÀ¼ÀªÁV ªÉÄaÑ

78

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

D¸ÁÜ£À«zÁéA¸ÀgÀ£ÁßV £ÉëĹzÀgÀÄ. PÀæªÉÄÃt EªÀgÀ UÁAiÀÄ£À¥Àæw¨sÉ zÉñÀzÀ¯Éè®è ºÀgÀrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV vÀAeÁªÀÇgÀÄ, ªÀÄzsÀÄgÉÊ, zÉêÀPÉÆÃmÉ, ªÀÄÄA§¬Ä, UÀzÁé¯ï ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj DºÁé¤vÀgÁV d£ÀªÀÄ£ÀßuÉUÀ½¹ ªÉÄʸÀÆjUÉ QÃwð vÀAzÀÄPÉÆlÖgÀÄ.

¸Ázs£ À U É É ¸ÀAzÀ ¸ÀªiÀ Áä£À DgÀÄ Cr JvÀÛgÀ, vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀAUÉƽ¸ÀÄwÛzÀÝ zÉÆqÀØ VjeÁ«ÄøÉ, ºÉÆA§tÚ, £ÁzÁ£ÀĸÀAzsÁ£À ¥sÀ®¢AzÀ ¢Ã¦ÛAiÀÄÄvÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ, J®èzÀQÌAvÀ «ÄV¯ÁV vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄð£À ªÉÄʸÀÆj£À ¥ÉÃl¢AzÀ DPÀµÀðPÀªÁVzÀÝ EªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀªÀgÉ®è UËgÀ«¸ÀĪÀAvÉ DUÀÄwÛvÀÄÛ. PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¥ÀPÀ̪ÁzÀåUÁgÀgÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ UËgÀªÀ¢AzÀ DzÀj¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀjAiÀÄÆ §ºÀ¼À ±ÁèWÀ¤ÃAiÀĪÁVvÀÄÛ. EªÀgÀ ²µÀågÀ°è M§âgÁVzÀÝ UÁ£À«zÁå¸ÀÄAzÀj ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä£ÀªÀgÀÄ ªÀÄzÁæ¹£À°è vÀªÀÄä £ÀÆvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀȺÀ¥ÀæªÉñÀPÉÌ PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀjAzÀ ºÀjzÁ¸ÀgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£Éßà DzsÀj¹zÀ PÀbÉÃj K¥Àðr¹zÀÝgÀÄ. CAzÀÄ ºÁdjzÀÝ UÀtå ªÀåQÛUÀ¼À ¥ÉÊQ ‘»AzÀÆ’ ¥ÀwæPÉAiÀÄ PÀ¸ÀÆÛjgÀAUÀ CAiÀÄåAUÁAiÀÄðgÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸ÀAVÃvÀPÉÌ ªÀiÁgÀĺÉÆÃV D fêÀªÀÇ


¸ÀAVÃvÀ-PÀ¯É

ªÉÄʸÀÆj£À ²æÃgÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ M¼À¨sÁUÀ CªÀgÀ C©üªÀiÁ¤AiÀiÁVzÀÝgÀÄ. ‘»AzÀÆ’ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ UÀÄtUÁ£À ªÀiÁr §gÉzÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ, «zÀĶ £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä£ÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀªÀð¸ÀéªÀ£ÀÄß wgÀĪÀAiÀiÁåj£À°è ¸ÀAvÀ vÁåUÀgÁdgÀ ¸ÀªÀiÁ¢üUÉ ¸ÀÆPÀÛ jÃwAiÀÄ°è PÀlÖqÀ PÀ°à¹ CªÀÄgÀgÁzÀgÀÄ. zÉñÀzÀÄzÀÝUÀ®PÉÌ ¸ÀAZÀj¹ C£ÉÃPÀ CªÀÄÆ®å §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¹zÀ PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAqÁgÀ ¸À¤ß¢üAiÀÄ ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ ‘UÁAiÀÄPÀ ²SÁªÀÄtÂ’ JA§ ©gÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ a£ÀßzÀ vÉÆÃqÁªÀ¤ßvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ䤹zÀgÀÄ. ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ ‘ªÀĺÁªÉÊzÀå£ÁxÀ CAiÀÄågï’ CªÀgÁzÀ ªÉÄÃ¯É PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀ zÉêÀUÁ£À PÉüÀÄwÛzÉÝãÉ, JAzÀÄ ¥Àæ±ÀA¹¹zÀgÀÄ. ²ªÀUÀAUÉAiÀÄ ªÀÄoÀzÀ ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÆ EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ䤹zÀgÀÄ. ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ ªÀÄoÀ¢AzÀ DV£À PÁ®zÀ¯Éèà gÀÆ. 25 ªÁ¶ðPÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£É ¤ÃqÀ®ànÖvÀÄÛ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀjUÉ ‘UÁ£À«±ÁgÀzÀ’ JA§ ©gÀÄzÀ¤ßvÀÄÛ PÀ£ÀPÁ©üµÉÃPÀªÀ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹zÀgÀÄ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ EvÀgÀ zÉñÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ GvÀÛgÀ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ C£ÉÃPÀ «zÁéA¸ÀgÀ£ÀÄß ªÉÄʸÀÆjUÉ DºÁ餹 CªÀgÀ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä «zÁéA¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¹PÀgÀÄ PÉý eÁÕ£Ádð£É ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÀzÀªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀgÀ

¯Á¨sÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀªÀgÀÄ ©qÁgÀA PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀÄ. C§Äݯï PÀjÃASÁ£ï CªÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ¢AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁV CªÀgÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÀĪÀÄðUÀ¼À£ÀÄß CjvÀÄ vÀªÀÄä UÁAiÀÄ£ÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä »A¢ ¨sÀd£ïUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ°è ºÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÀjzÁ¸À ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆUÀ¸ÁV ºÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. eÉÆvÉUÉ ªÀAiÉÆ°£ï ªÁzÀ£ÀzÀ®Æè ¹zÀÞºÀ¸ÀÛgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ±ÀÄæw±ÀÄzÀÞvÉUÉ ‘±ÀÄzÀÞ ¸ÀégÁZÁAiÀÄð’ JA§ ©gÀÄzÀ£ÀÄß, ®AiÀÄzÀ°è C¥ÀæwªÀÄ ¥ÁArvÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝjAzÀ ‘®AiÀÄ §æºÀä’ JA§ ©gÀÄzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀgÀÄ. C¥À¸ÀégÀªÀ£ÁßUÀ°, C¥À®AiÀĪÀ£ÁßUÀ° ¸À»¸ÀÄwÛgÀ°®è. MªÉÄä ²µÀå ZËqÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ £ÀÄr¸ÀĪÁUÀ ºÉÆgÀ§AzÀ C¥À¸ÀégÀªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀįÁgÀzÉ PÀ¥Á¼ÀªÉÆÃPÀë ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ¥À®è« UÁAiÀÄ£ÀzÀ°è ¥ÀæPÁAqÀ ¥ÁArvÀå«zÀÄÝzÀjAzÀ ‘¥À®è« PÀȵÀÚ¥Àà’ JA§ ©gÀÄzÀÆ ¸ÀA¢vÀÄÛ. E£ÀÄß EªÀgÀ ²µÀåªÀUÀðzÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ ¦nÃ®Ä ZËqÀAiÀÄå ºÁUÀÆ gÁ¼Àî¥À°è C£ÀAvÀPÀȵÀÚ±ÀªÀÄð F FªÀðgÀÆ ‘¸ÀAVÃvÀ PÀ¯Á¤¢ü’ ¥Àæ±À¹ÛUÉ ¨sÁd£ÀgÁzÀgÀÄ.

²µÀå¥ÀgAÀ ¥ÀgÉ ZËqÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ zsÁgÉAiÀÄ ²µÀå¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è gÀÄzÀæ¥ÀlßA ªÉAPÀlgÁªÀıÁ¹Ûç, ¸ÉÃvÀÄgÁªÀÄAiÀÄå, GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

79


PÀAzÀzÉë C¼ÀVj¸Áé«Ä, ¥Á¯ïWÁmï CR ªÀÄtÂ, PÁl¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ PÀȵÀÚªÀÄÆwð, ¥ÉÆæ¥sɸÀgï gÁªÀÄgÀvÀßA, £ÀAdÄAqÀ¸Áé«Ä ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ.

©qÁgÀA PÀȵÀÚ¥àÀ£ª À g À À PÉ®ªÀÅ ²µÀågÀÄ gÁ¼Àî¥À½î C£ÀAvÀPÀȵÀÚ±ÀªÀÄð - ¸ÀAVÃvÀ, vÉ®ÄUÀÄ, ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ°è GzÁݪÀÄ ¥ÀArvÀgÁVzÀݪÀgÀÄ. n.J¸ï. vÁvÁZÁgï, J.«. PÀȵÀÚªÀiÁZÁgï (¥ÀzÀäZÀgÀuï); ±ÀªÀÄðgÀ ¥ÀÅvÀæ ¥ÉÇæ¥sɸÀgï ¥sÀt±Á¬Ä. UÁ£À«zÁå¸ÀÄAzÀj ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä PÉÆïÁgÀ £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä ©. zÉêÉÃAzÀæ¥Àà - ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï G¥Á¸ÀPÀgÀÄ, UÁAiÀÄPÀgÀÄ, ªÁUÉÎÃAiÀÄPÁgÀgÀÄ; ªÀAiÉÆ°£ï, ¹vÁgï, d®vÀgÀAUÀ, «ÃuÉ ªÀÄÄAvÁzÀ C£ÉÃPÀ ªÁzÀåUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛªÀĪÀÄlÖzÀ°è £ÀÄr¸ÀÄwÛzÀÝ §ºÀĪÀÄÄTà ¥Àæw¨sÁªÀAvÀgÀÄ. CªÀgÀÄ KPÀ®ªÀå£ÀAvÉ ©qÁgÀAgÀªÀgÀ£ÀÄß DgÁ¢ü¹ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. MªÉÄä ªÀĺÁgÁdgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁrzÁUÀ ªÀĺÁgÁdgÀÄ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ. ©qÁgÀAgÀªÀgÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÁUÀ ©qÁgÀAgÀªÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ CªÀjUÉ «zÁåzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀAvÉ. J.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà - PÀÄgÀÄqÀÄ PÀ¯Á«zÀgÁzÀ EªÀjUÉ ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¦nðUÉ Horn ¸ÉÃj¹ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÁßV PÉÆlÖgÀÄ. J.PÉ. ¸ÀħâgÁªï - PÉƼÀ°£À §UÉÎ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁr PÉƼÀ®ÄªÁzÀPÀgÁV ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½¹zÀÝgÀÄ. n. ¥ÀÅlÖ¸ÁéªÀÄAiÀÄå - ¦nÃ®Ä ZËqÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀAiÀÄÄvÀ UÁAiÀÄ£ÀPÉÌ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ. n. °AUÀ¥Áàf ¸ÀAVÃvÀdÕgÀÄ, DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ°è GzÉÆåÃUÀ¸ÀÜgÁVzÀÝgÀÄ. n. UÀÄgÀÄgÁd¥Àà DPÁ±ÀªÁt wgÀÄa£Á¥À½îAiÀÄ°è ¤®AiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÁVzÀÝ EªÀgÀÄ ¦nÃ®Ä «zÁéA¸ÀgÀÄ. Dgï.Dgï. PÉñÀªÀªÀÄÆwð - SÁåvÀ ‘K¼ÀÄ vÀAw’ ¦nÃ®Ä «zÁéA¸ÀgÀÄ.

80

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

ªÀÄĪÀÄär PÀȵÀÚ¨sÀÆ¥Á®gÀÄ J. ¸ÀħâgÁªï - UÀÄgÀÄUÀ¼ÀAvÉ ºÀjzÁ¸À ¥ÀzÀUÀ¼À£Éßà ºÁr PÀbÉÃj ªÀiÁr ªÀģɪÀiÁvÁzÀ UÁAiÀÄPÀgÀÄ. ºÁªÉÆÃð¤AiÀÄA ©üêÀÄgÁªï - ¦nîÄ, ºÁªÉÆÃð¤AiÀÄA ªÁzÀ£ÀzÀ°è C¸ÁzsÁgÀt ¸ÁzsÀ£ÉUÉÊzÀªÀgÀÄ.

¸ÀªÄÀ AiÀÄPÉÌ ¨É¯É PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀ PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ ¸ÀAeÉ 4PÉÌ DgÀA¨sÀªÁV gÁwæ 10gÀªÀgÉUÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥ÀæeÉÕUÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉ¸ÀgÁVzÀݪÀgÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀÄ. ¥ÀPÀ̪ÁzÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁgÀ¢zÁÝUÀ®Æ, ¥ÀPÀ̪ÁzÀåUÀ½®èAiÉÄ PÀbÉÃj ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. ²µÀåjUÉ CªÀgÀªÀgÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß CjvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀ½¹zÀ ¸ÀAVÃvÀeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ vÀªÀÄäzÉà ±ÉÊ° C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧâgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÀÄ£À¹ì¤AzÀ PÉý, ºÉÃUÉ ºÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, ºÉÃUÉ ºÁqÀ¨ÁgÀzÉA§ÄzÀ£ÀÄß w½AiÀĨÉÃPÉ£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ.


»ÃUÉ jhÄÃgÉÆâAzÀ »ÃgÉÆà DzÀ PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀ PËvÀÄPÀ¨sÀjvÀªÁzÀ fêÀ£À 29£Éà dįÉÊ 1931gÀ°è PÉÆ£ÉUÉÆArvÀÄ. CªÀgÀ 65 ªÀµÀðzÀ fêÀ£ÀzÀ CAvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÆå¹Pï CPÁqÉ«ÄAiÀÄ d£Àð¯ï£À°è »ÃUÉ PÉÆAqÁrzÁÝgÉ: “CvÀÄåvÀÛªÀÄ UÁAiÀÄPÀ, JvÀÛgÀzÀ DPÀµÀðPÀ ªÀåQÛvÀé, ®PÀë÷å-®PÀëtUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄ£ÁzÀ ¥ÁArvÀå¢AzÀ, ¸ÀÄálªÁzÀ GZÁÑgÀuɬÄAzÀ CxÀðªÀ£ÀßjvÀÄ ºÁqÀĪÀ PÁ¼Àf ºÉÆA¢zÀÄÝ, CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¢ÃWÀð ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀÝ EªÀgÀ CUÀ°PɬÄAzÀ ¸ÀAVÃvÀ¯ÉÆÃPÀPÉÌ vÀÄA§¯ÁgÀzÀ £ÀµÀÖªÁVzÉ.” E¹àÃlÄ DqÀĪÀÅzÀÄ, £É±Àå ¸ÉÃzÀĪÀÅzÀÄ CªÀjUÉ EµÀÖªÁzÀ C¨sÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ. eÉÆåÃwµÀåzÀ®Æè £ÀA©PÉ. ¥ÀgÀzÉñÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ¸ÀAVÃvÀzÀ »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁgÀĪÀ ºÉ§âAiÀÄPÉ EzÀÄÝ, J®è eÉÆåÃwµÀåUÀ¼À°è F MAzÉà ¥Àæ±Éß PÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀÄ PÀ£À¸ÁVAiÉÄà G½¬ÄvÀÄ. ªÁ¸ÀÄzÉêÁZÁAiÀÄðgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄzsÉå «gÀ¸À vÀAzÉÆqÀÄØwÛzÀÝgÀÄ ºÀ®ªÀgÀÄ PÀĺÀQUÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ vÁªÀÅ ºÉÆÃzÀPÀqÉ ¥Àæ±ÀA¸É ¹éÃPÀj¹zÁUÀ, “MªÉÄä £ÀªÀÄä ªÁ¸ÀÄzÉêÁZÁAiÀÄðgÀ ¸ÀAVÃvÀ ¤ÃªÀÅ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. MªÉÄä ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À gÀ¹PÀgÉ®è ¸ÉÃj ‘ªÀĺÁ «zÁé£ï’ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹ ¸ÀªÀiÁ䤹zÀgÀAvÉ. F ¸ÀÄ¢Ý ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÀ®¦vÀÄ. PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ ªÀiÁUÀðzÀ²ðUÀ¼ÁzÀ «ÃuÉ ±ÉõÀtÚ£ÀªÀgÀÄ zÀQëtzÉñÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¥À®è« «zÁéA¸À£À JzÀÄgÀÄ ºÁr ©gÀÄzÀ£ÀÄß ¸ÁxÀðPÀ ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀªÁ®£ÀÄß K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¥À®è« «zÁéA¸À ºÁqÀĪÀ ¥À®è«AiÀÄ£ÀÄß PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀÄ DgÀÄ PÁ®zÀ°è ºÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ ¸ÀªÁ¯ÁVvÀÄÛ. EzÀPÉÌ PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀÄ M¦àzÀgÀÄ, DzÀgÉ vÁ£ÀÄ ºÁqÀĪÀ ¥À®è«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ÀܼÀzÀ «zÁéA¸ÀgÀÆ ºÁqÀ¨ÉÃPÉA§ µÀgÀvÀÄÛ MrØzÀgÀÄ. PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀÄ F ¸ÀªÁ®£ÀÄß GvÀÛªÀĪÁV JzÀÄj¹ C¥ÁgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀægÁzÁUÀ, ±ÉõÀtÚ£ÀªÀgÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀ£ÀÄß ©VzÀ¦à D£ÀAzÀ¨ÁµÀà ¸ÀÄj¹zÀgÀAvÉ ºÁUÀÆ CªÀÄÆ®åªÁzÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ¤ßvÀÄÛ UËgÀ«¹zÀgÀAvÉ.

²æÃgÁªÀÄ£À ¸ÉÃªÉ - ¥ÀÆuÁð£ÀÄUÀº æ À aPÀÌA¢£À°è vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ ¢PÀÌ£Éßà §zÀ°¹zÀ GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

81


²æÃgÁªÀÄ£À£ÀÄß ¥Àæw¢ªÀ¸À £É£ÉzÀÄ ²æÃgÁªÀĤUÁV MAzÀÄ ªÀÄA¢gÀ PÀlÖ¨ÉÃPÉA§ §ºÀĪÀµÀðzÀ §AiÀÄPÉAiÀÄ£ÀÄß FqÉÃj¹PÉƼÀî®Ä vÀªÀÄä£ÀÄß GzÀÞj¹zÀ ¸ÁºÀÄPÁgÀ vÀªÀÄäAiÀÄå, qÁ. £ÀAdÄAqÀAiÀÄå ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹ CªÀjAzÀ GvÉÛÃd£À ¥ÀqÉzÀÄ gÁªÀĪÀÄA¢gÀ PÀlÖ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹AiÉÄélÖgÀÄ. ºÀt ¸ÀAUÀæºÀPÁÌV C£ÉÃPÀ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝgÀÆ ¯ÉQ̸ÀzÉ PÀZÉÃjUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr, UÀ½¹zÀ zÀÄqÀØ£ÀÄß gÁªÀĪÀÄA¢gÀPÁÌV «ÄøÀ°lÄÖ, fêÀ£ÀzÀ°è vÀªÀÄUÉ zÉÆgÀQzÀ a£Àß, ¨É½î, CªÀÄÆ®åªÁzÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼É®èªÀ£ÀÄß ªÀiÁjzÀgÀÄ. CzÀµÉÖà C®èzÉ vÀªÀÄä zsÀªÀÄð¥ÀwßAiÀÄ a£ÀßzÀ ªÀiÁAUÀ®åªÀ£ÀÆß ªÀiÁj §AzÀ ºÀtªÀ£Éß®è gÁªÀiÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÀ vÁåUÀªÀÄ¬Ä PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀÄ. zÁ¸ÀgÀÄ £ÀÄrzÀAvÉ ‘PÉgÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄ PÉgÉUÉ’ ZÉ°èzÀgÀÄ. »AzÉƪÉÄä ªÀÄzÁæ¹£À°èzÀÝ EªÀgÀ C©üªÀiÁ¤ D¼Áégï ZÉnÖAiÀiÁgï vÀªÀÄä ¸ÀªÀð¸ÀéªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ, PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀÄ CªÀjUÁV PÀbÉÃjUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ºÀt ¸ÀAUÀ滹 PÉÆnÖzÀÝgÀAvÉ. ºÁUÁV gÁªÀĪÀÄA¢gÀPÁÌV ZÉnÖAiÀiÁgïgÀªÀgÀÄ PÀ©âtzÀ vÉƯÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖgÀAvÉ. ªÉÄʸÀÆj£À £ÁgÁAiÀÄt±Á¹Ûç ©Ã¢AiÀÄ°è PÀAUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀ ‘©qÁgÀA PÀȵÀÚ¥Àà gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ’ªÀÅ ¸ÀAVÃvÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è£À Cw CªÀÄÆ®åªÁzÀ PÀlÖqÀ. F ‘¥Àæ¸À£Àß ¹ÃvÁgÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ’ªÀÅ vÀAeÁªÀÇj£À ¸ÀAVÃvÀ ªÀĺÀ¯ï£ÀAvÉ, ºÀA¦AiÀÄ ¥ÀzÀä¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆîÄvÀÛzÉ. 40x80 CrUÀ½gÀĪÀ ºÀeÁgÀªÀÅ ªÀÄzÁæ¸ï mÉgÉøï¤AzÀ PÀÆrzÉ. zÀ±ÁªÀvÁgÀzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ zÉêÀvÉUÀ½gÀĪÀ DPÀµÀðPÀªÁV ¥sÉæêÀiï DVgÀĪÀ vÉÊ®ªÀtð¢AzÀ PÀAUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀ F ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è 4 DPÀµÀðPÀ ¤®ªÀÅUÀ£ÀßrUÀ½ªÉ. ªÀÄÄRåªÁV J®ègÀ ªÀÄ£À¸É¼ÉAiÀÄĪÀ avÀæªÉAzÀgÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀÄ ¹ÃvÁªÀiÁvÉAiÉÆqÀ£É PÀĽwgÀĪÀÅzÀÄ; ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¨sÀgÀvÀ, ®PÀë÷ät, ±ÀvÀÄæWÀß ¤AwgÀĪÀÅzÀÄ. ²æÃgÁªÀÄ£À ¥ÁzÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß CAUÉÊAiÀÄ°èlÄÖPÉÆArgÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÉÆqÀ£É EgÀĪÀ F ¨sÀªÀå avÀæ £ÉÆÃrzÀªÀjUÉ ¤dPÀÆÌ D£ÀAzÀ¨ÁµÀà §gÀ¢gÀzÀÄ. F avÀæzÀ°è£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÄR¨sÁªÀ

82

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

ªÀtð£ÁwÃvÀ, EzÀ£ÀÄß PÀAqÉà D£ÀA¢¸À¨ÉÃPÀÄ. F ºÀeÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ £Á®ÄÌ PÉÆoÀrUÀ½ªÉ. ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ¹gÁ«ÄPï mÉʯïì ºÁ¸À®ànÖzÉ. ¥ÀÅgÀAzÀgÀ, vÁåUÀgÁd, ±ÁåªÀi±Á¹Ûç, ¢ÃQëvÀgï, ±ÀAPÀgÀ, gÁªÀiÁ£ÀÄd, ªÀÄzsÀé, £Á®ÄÌ AiÀÄzÀĪÀA±À gÁdgÀ ¨sÁªÀavÀæUÀ½ªÉ. ¥ÀlÚA ¸ÀħæºÀätå CAiÀÄågï, vÀAeÁªÀÇgÀÄ ªÀĺÁªÉÊzÀå£ÁxÀ CAiÀÄågï, ¥Á¯ÁÏmï ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ¨sÁUÀªÀvÀgÀÄ, £ÁªÀÄPÀÌ¯ï £ÀgÀ¹AºÀ CAiÀÄåAUÁgï, ¸ÀħâgÁªÀÄ ¢ÃQëvÀgï, PÉÆAiÀĪÀÄvÀÆÛgÀÄ gÁWÀªÀAiÀÄågï, «ÃuÉ ±ÉõÀtÚ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÁ¸ÀÄzÉêÁZÁAiÀÄðgÀÄ, n. ZËqÀAiÀÄå ºÁUÀÆ ©qÁgÀA PÀȵÀÚ¥Àà CªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæUÀ½ªÉ. EzÀPÉÌ®è ªÉÄgÀUÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ JvÀÛgÀzÀ ªÉÄïÁÒªÀt¬ÄAzÀ E½©nÖgÀĪÀ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ (Chandeliers). 1928gÀ°è F PÀlÖqÀzÀ ¤ªÀiÁðt ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. MAzÀÄ £À«gÉüÀĪÀ ¥Àæ¸ÀAUÀªÉAzÀgÉ, MªÉÄä PÉÆÃwAiÉÆAzÀÄ gÁªÀÄ£À ¥ÀlzÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ, Nr¸À®Ä JµÀÄÖ ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀlÖgÀÆ C®ÄUÁqÀzÉ PÀÆwvÀÄÛ. ©qÁgÀAgÀªÀgÀÄ gÁªÀÄ¥ÀmÁÖ©üµÉÃPÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £É£À¦UÉ §AzÀÄ ZËqÀAiÀÄå£ÀªÀjUÉ ¥ÀmÁÖ©üµÉÃPÀ K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÁPÀët PÉÆÃw ºÉÆgÀ£ÀqɬÄvÀAvÉ. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀðªÀµÉÖ F PÀlÖqÀzÀ ºÁUÀÆ vÉÊ®ªÀtðzÀ avÀæUÀ¼À fÃuÉÆÃðzÁÞgÀ ªÀiÁr CA¢£À ªÉʨsÀªÀ ªÀÄgÀÄPÀ½¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ QÃwð FV£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ®QëãÁgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀPÉÌ ¸À®è¨ÉÃPÀÄ. F

¨sÀªÀå ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è EA¢UÀÆ ¥Àæw gÁªÀÄ£ÀªÀ«Ä ¸ÀA§AzsÀªÁzÀ ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ¸ÀAVÃvÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸ÀĪÀªÀjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£À zÀ¨Áðj£À°è ºÁrzÀ C£ÀĨsÀªÀ RArvÀ DUÀ¢gÀzÀÄ. CA¢£À ¢UÀÎdgÉ®ègÀÆ E°è ºÁr, ªÁzÀå £ÀÄr¹ d£Àä¸ÁxÀðPÀåªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. F ¨sÁUÀå £À£ÀUÉ JgÀqÀÄ ¨Áj zÉÆgÀQzÉ JA§ ºÉªÉÄä EzÉ. »ÃUÉ ²æÃgÁªÀÄ£À ¥ÀÇuÁð£ÀÄUÀæºÀ ¥ÀqÉzÀ ©qÁgÀA PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀÄ gÁªÀĨsÀPÁÛUÉæøÀgÀ®èzÉ ªÀÄvÉÛãÀÄ?


PÀªÀ£À

JgÀqÀÄ avÀæUÀ¼ÀÄ

n.JA.gÀªÉÄñÀ

avÀæ JgÀqÀÄ:

avÀæ

MAzÀÄ:

»ÃgÉÆà ªÉÄðzÀÝ ºÀÄqÀÄUÀ ZÀgÀªÁtÂUÉÆAzÀÄ PÉÊ Q«AiÀiÁ¤¹ §zÀÄPÀ£ÉÆAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èlÖªÀ£ÀÄ ºÀA¥À°è fVzÀÄgÀĽ »A¢zÀÝ §¹ì£Àr ¨ÉÊPÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ PÀ¥Éà CªÀ£ÉÆà §ZÁªÁVzÀÝ ZÀgÀArAiÀÄ°è zÉêÀgÀÄ zÉÆqÀتÀ£ÀÄ J®ègÀÆ ºÉýzÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ zÉêÀgÀÄ §ºÀÄ zÉÆqÀتÀ£ÀÄ ºÀtÄÚ PÁ¬Ä ¢Ã¥À zsÀÆ¥À ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw ºÉvÀÛªÀgÀ ¥ÀÄtå zÉÆqÀØzÀÄ G¯Áè¸À¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÉÄzÀÄgÀÄ dAwUÉ vÀÆUÀĺÁQzÀ PÉÆæÃl£ï ¥ÉÆzÉUÉ aPÀÌ PÀrØAiÀÄ UÀÆqÀÄPÀnÖ ªÉÆmÉÖ¬ÄlÄÖ PÁªÀÅ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ §Ä¯ï§Ä¯ï ºÀQÌAiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆà vÉUÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄV©zÀÝ £À£Àß PÀgÀļÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄað ºÀwÛ J¼ÉzÁr ºÀUÀÎ PÀrzÀÄ ºÀÆzÁ¤ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝPÉÌ PÁªÀ° ªÉÄÃ¯É DªÉÄènÖUÉ ºÉÆAiÀÄÝAvÉ ªÉÆmÉÖ gÀ¸À. §¢UÀÄgÀĽzÀ ºÀÆzÁ¤ Nr §AzÀ ªÀÄqÀ¢ ºÀÆzÁ¤AiÉÄwÛ ©gÀÄPÀÄ ¨ÁgÀzÀÝPÉÌ ¤lÄÖ¹gÀ°è ºÉýzÀ¼ÀÄ ¥ÀÄtå K£ÁV®è ªÁgÀzÀ »AzÀµÉÖ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÉÆnÖzÉÝ zÉêÀgÀÄ zÉÆqÀتÀ£ÀÄ £Á£ÀÆ ªÀÄvÉÛ ºÉýzÉ ºËzÀÄ zÉêÀgÀÄ §ºÀÄ zÉÆqÀتÀ£ÀÄ G¯Áè¸À¢AzÀ ªÀÄ£É M¼ÀºÉÆPÉÌ.

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

83


©.J£ï. ±À²QgÀuï shashikiran17@gmail.com

84

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

¤µÀÌöÈw


PÀxÉ

K£ÀzÀÄ ¸É¼ÉvÀ? CzÀÄ CAvÀBPÀgÀtªÀ®AiÀÄzÉÆÝÃ, §»jA¢æAiÀĪÀ®AiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀÄzÉÆÃ? PÀtÄÚ vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É, ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ PÀëªÉÄAiÀÄÄ GvÀÛjÃAiÀĪÀ£ÀÄß J¼ÉAiÀÄÄwÛzÁݼÉ. ªÀÄÄAeÁ«¤AzÀ J®ègÀÆ ‘gÁªÀÄ, gÁªÀÄ’ JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝzÀÝ£ÀÄß PÉý, ºÁUÉAzÀgÉ K£ÉAzÀÄ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä vÀ£Àß §½UÉ §A¢zÁݼÉ.

C

gÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄzÀ ªÉüÉUÁUÀ¯Éà CAiÉÆÃzsÁå£ÀUÀjAiÀÄÄ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ°è «ÄAzÉ¢ÝzÉ. CzɵÉÆÖà ªÀµÀðUÀ¼À ªÀÄÄ£Àß ¸ÀÄR-ªÉʨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À¸ÀAPÀ®àªÁV vÁåUÀªÀiÁrzÀ ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ E¢ÃUÀ-ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÉßûvÀgÀ£ÉÆßà JA§AvÉ - CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB DªÁ»¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄä¯Éà ¥Àæ¥sÀůÁè¸ÀågÁVzÁÝgÉ. zsÀÆ°zsÀƸÀjvÀªÁzÀ WÀAmÁ¥ÀxÀUÀ¼À£ÀÄß

¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ, ±ÀÈAUÁlPÀzÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è gÀAUÀªÀ°èë£Áå¸ÀªÀ£ÉßÃ¥Àðr¹ vÀ½gÀÄvÉÆÃgÀtUÀ¼À C®APÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ. ºÀ®ªÀgÀÄ ©Ã¢-©Ã¢UÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV ZÀAzÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉÃAiÀÄÄÝ ¸ÀPÀ®jUÀÆ «vÀj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. §qÀªÀ-§°èzÀ JA§ ¨sÉÃzÀ«®èzÉ J®ègÀÆ vÀªÀÄä ±ÀPÀÛ÷å£ÀĸÁgÀªÁV ¸ÀĪÀuÁð¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÆß, ««zsÀgÀvÀßUÀ¼À£ÀÆß vÀªÀÄä ¤ªÁ¸ÀzÀvÀÛ §AzÀªÀjUÉ GqÀÄUÉÆgÉAiÀiÁV PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ. agÀPÁ®¢AzÀ ¨É¼ÀPÀ£Éßà PÁtzÀ D gÀvÁߨsÀgÀtUÀ¼ÀÄ QAavÁÛV PÁAw»Ã£ÀªÁVzÀÝgÀÆ, CªÀ£ÀÄß «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ¸ÀAvÉÆõÁw±ÀAiÀÄ¢AzÀ CzÉÆAzÀÄ §UÉAiÀÄ C¯ËQPÀ¥Àæ¨sɬÄAzÀ PÀAUÉƽ¸ÀÄwÛªÉ. ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß ««zsÀ¥ÀvÁPÉUÀ½AzÀ C®APÀj¹zÁÝgÉ. J®èQÌAvÀ «ÄV¯ÁV CAiÉÆÃzsÁå¢ü£ÁxÀgÀ ¯ÁAbÀ£ÀªÁzÀ PÉÆëzÁgÀzsÀédUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄV¯ÉvÀÛgÀ ¤AvÀÄ ªÀÄÄUÀļÀßUÀÄwÛgÀĪÀAvÉ vÉÆÃgÀÄwÛªÉ. ¥ÀæPÀÈwAiÉÄà D ¸ÀqÀUÀgÀªÀ£ÀÄß PÁt®ÄvÀÄìPÀ¼ÁV §UɧUÉAiÀÄ PÀĸÀĪÀÄ£ÀAiÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CgÀ½¹ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀAwzÉ. JA¢¤AzÀ®Æ CAiÉÆÃzsÉåAiÀÄ £Àl-£ÀvÀðPÀgÀÆ, UÁAiÀÄPÀ-ªÁzÀPÀgÀÆ vÀªÀÄä PÀ¯ÁP˱À®zÀ PÁgÀt ¯ÉÆÃPÀ«SÁåvÀgÀÄ. E°èAiÀÄ ¹ÛçãÁlPÀªÀÄAqÀ°UÀ¼À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄÆ dUÀ¢é¢vÀ. EAxÀ PÀ¯Á«zÀgÉ®è GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

85


EAzÀÄ MmÁÖV ¸ÉÃj §ºÀÄ¢£ÀUÀ¼À §½PÀ vÀªÀÄä G¯Áè¸ÀªÀ£ÀÄß PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV ºÉÆ«Ää¹zÁÝgÉ. »ÃUÁVAiÉÄà UÁAiÀÄPÀgÀÄ £ÀÆvÀ£ÀVÃvÀgÀZÀ£ÉAiÀÄ°è vÀvÀàgÀgÁVzÁÝgÉ; £ÀvÀðPÀgÀÄ £ÀÈvÀå¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ ¸ÀdÄÓUÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è, CªÀgÀÄ ªÀÄĢݤAzÀ ¸ÁQzÀ ¥ÀQëUÀ¼ÀÆ, ¥ÁætÂUÀ¼ÀÆ, ¸ÉÃjzÀAvÉ ¸ÀPÀ®fêÀgÁ²UÀ¼ÀÆ ¸ÀA¨sÀæªÉÆïÁè¸À¢AzÀ zÀ±À¢PÀÄÌUÀ¼À°èAiÀÄÆ NqÁqÀÄwÛgÀ®Ä CAiÉÆÃzsÁå£ÀUÀgÁ¢üzÉêÀvÉAiÉÄà gÉÆêÀiÁAavÀ¼ÁzÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛzÉ. ªÀÈzÀÞ£ÁzÀ wædl¤UÉ EzÁªÀÅzÀÆ w½AiÀÄzÀÄ. CªÀ£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¨ÁæºÀäªÀÄĺÀÆvÀðzÀ°è JzÀÄÝ ¥ÁævÀBPÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹ D §½PÀ vÀ£Àß UÉÆñÁ¯É¬ÄAzÀ PÉý§gÀÄwÛzÀÝ ¸À¸ÀA¨sÀæªÀĸÀégÀªÀ£ÀÄß D°¹ CzÉãÉAzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CvÀÛ ¸ÁVzÀ. vÁ£ÀÄ ¥ÀæªÉò¹zÀ PÀÆqÀ¯É vÁªÀÅ JzÀÄgÀÄ£ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß wædl PÀgÉvÀAzÀ£ÉÆà JA§AvÉ D zsÉãÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀªÀÅ. PÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄÄRzÀ°è PÀÄvÀƺÀ®ªÀÇ, ªÀÄÄ¢ºÀ¸ÀÄUÀ¼À ªÀÄÄRzÀ°è ¸ÀäöÈwZÉÆâvÀªÁzÀ GvÁìºÀªÀÇ EzÀÝAw¢ÝvÀÄ. wædl UÀAUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀj, PÀ¦¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄĢݹ, ¸ÀÄgÀ©üAiÀÄ §½ §AzÀ£ÀÄ. D ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà ¸ÀÄgÀ©üAiÀÄ PÀgÀĪÀÅ vÀ£Àß ¥Á°£À ºÁ®£ÀÄß »Ãj PÀÄrzÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £À°zÁqÀÄwÛvÀÄÛ. EAwzÀÝgÀÆ ¸ÀÄgÀ©üAiÀÄ PÉZÀÑ®ÄUÀ¼À°è PÀªÉÇõÀÚQëÃgÀªÀÅ C¥ÀæAiÀÄvÀߪÁV f£ÀÄUÀÄwÛvÀÄÛ. DPÉ WÀmÉÆâüßAiÀiÁzÀgÀÆ F ¢£À ºÀvÀÄÛ ©A¢UÉUÀ¼À vÀÄA§ ºÁ®£ÀÄß zÀAiÀÄ¥Á°¹zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ wædl¤UÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÉÆÛªÉÄä J®è zsÉãÀÄUÀ¼À£ÀÆß ¸À«ÄÃQë¹ ºÉÆgÀ§AzÀ£ÀÄ. ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ J¯Éè°èAiÀÄÆ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ. UÀvÀPÁ®zÀ ªÉʨsÀªÀªÀ£ÀÄß £É£À¦UÉ vÀAzÀÄPÉÆlÖ D ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è wædl£ÀÄ »A¢£À £É£À¥ÀÅUÀ¼À£Éßà ªÉÄ®ÄPÀĺÁPÀÄvÀÛ ¤AwzÀÝ. EAxÀ eÁUÀævÁì÷é¥ÁªÀ¸ÉܬÄAzÀ CªÀ£À£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà GzÁvÀÛUÀA©üÃgÀªÁzÀ ¸ÀégÀªÉÇAzÀÄ ºÉÆgÀvÀA¢vÀÄ. P˸À¯ÉåUÀÆ ¸ÀÄ«ÄvÉæUÀÆ DZÁAiÀÄð£ÁVzÀÝ «¥Àæ£ÀÄ vÉÊwÛjÃAiÉÆÃ¥À¤µÀwÛ£À D£ÀAzÀªÀ°èAiÀÄ£ÀÄß GZÀѸÀégÀzÀ°è ¥Àp¸ÀÄvÀÛ vÀ£Àß

86

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

PÀqÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄUÀļÀßPÀÄÌ, zÉêÀgÀ ¥Àæ¸ÁzÀªÉAzÀÄ ¸ÀÄgÀ©ü®¸ÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èj¹ ºÉÆgÀlĺÉÆÃzÀ£ÀÄ. CzÁzÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÉÄà wædl£ÀÄ PÀoÀPÁ¯Á¥À¢édgÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀ. CªÀ£ÀÄ D ¨ÁæºÀäuÉÆÃvÀÛªÀÄgÀ£ÀÄß ¥ÀǪÀðzÀ°è CªÀgÀÄ zÀAqÀzsÁjUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁtªÀPÀgÁVzÁÝUÀ PÀArzÀÝ. FUÀ CªÀgÉà ¥ÀwßÃ¥ÀÅvÀæ¸ÀªÉÄÃvÀgÁV ªÀÄAUÀ¼À¸ÀªÀiÁ®A¨sÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÉ®èªÀÇ ¸Àé¥ÀߪÉA§AvÉ ¸ÁUÀÄwÛgÀ®Ä wædl£ÀÄ vÀ£Àß «ÄvÀæPÀÆlªÀ£ÀÄß ¸ÀA¢ü¹ PÁgÀtªÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀî®Ä £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°èzÀÝ ¨sÀUÀªÁ£ï ¸ÀÆAiÀÄðzÉêÀ£À ZÉÊvÁåAiÀÄvÀ£ÀzÀvÀÛ ºÉÆgÀl£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ ZÉÊvÁåAiÀÄvÀ£ÀzÁégÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÉÄà vÀ£Àß «ÄvÀægÁzÀ CUÀ¸ÀÛ÷å ªÀÄvÀÄÛ P˲PÀgÀÄ JzÀÄgÀÄUÉÆAqÀÄ D£ÀAzÀ¨ÁµÀàUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄj¸ÀÄvÀÛ UÁqsÀªÁV D°AV¹zÀgÀÄ. ¸ÉßûvÀgÀ£ÀÄß EµÀÄÖ ¸ÀAvÉÆõÀ¥ÀÇjvÀgÁV PÀAqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼Éà ¸ÁVzÀÝjAzÀ wædl£ÀÄ vÀ£Àß ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£Éßà ªÀÄgÉvÀÄ vÁ£ÀÆ D£ÀAzÀ¢AzÀ vÀÄA©ºÉÆÃzÀ. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É wædl£À vÀªÀPÀªÀ£ÀÄß vÁªÉà CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À «ÄvÀægÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ, “ºÀ£ÀƪÀÄAvÀ£ÉA§ ¸ÀzÁâçºÀät£ÀÄ ¨sÀgÀvÀ£À£ÀÄß £ÀA¢UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀA¢ü¹ ²æÃgÁªÀÄ£ÀÄ ZÉÊvÀæ±ÀÄPÀè¥ÀAZÀ«ÄAiÀÄ ¢£À - CAzÀgÉ ¤£Éß ¨sÀgÀzÁédªÀÄĤUÀ¼À D±ÀæªÀÄPÉÌ §A¢gÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. gÁªÀÄ£ÀÄ ¦vÁæeÉÕAiÀÄAvÉ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ªÀ£ÀªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹ E¢ÃUÀ PÀÈvÀPÀÈvÀå£ÁVzÁÝ£É. EAzÀÄ ¥ÀŵÀå£ÀPÀëvÀæPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV DUÀ«Ä¸À°zÁÝ£É; ªÉÆzÀ®Ä £ÀA¢UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¥ÀjªÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj vÀzÀ£ÀAvÀgÀ CAiÉÆÃzsÉåUÉ §gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÁVAiÉÄà F ¸ÀA¨sÀæªÀÄ, ¸ÀqÀUÀgÀ. £ÁªÉ®ègÀÆ £ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ C®APÀj¹ £ÀA¢UÁæªÀÄPÉÌà ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉA¢zÉÝêÉ. ¤Ã¤°èUÉ §gÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß £ÁªÀÅ «£ÉÆÃzÀ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÉݪÀÅ. CzÉãÉAzÀgÉ, gÁªÀĨsÀzÀæ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼Á¬ÄvÀÄ. ¥ÀǪÀðzÀ¯ÁèzÀgÉÆà CAiÉÆÃzsÉåAiÀÄ ¥ÀæwAiÉƧ⠥ÀæeÉAiÀÄ zÉúÀ®PÀëtªÀ£ÀÆß ªÀA±Á£ÀÄ¥ÀÇ«ðAiÀÄ£ÀÆß CªÀ£ÀÄ §®èªÀ£ÁVzÀÝ. FUÀ ºÁVgÀ¯ÁgÀzÀÄ. £ÁªÀÇ zÉÊ»PÀªÁV vÀÄA§ §zÀ¯ÁVzÉÝêÉ.


PÀxÉ DzÀÄzÀjAzÀ ªÀÄÄAa£À DPÀÈwAiÀÄAvÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥ÀÅ£ÁgÀa¹PÉƼÀî®Ä AiÀÄw߸À¨ÉÃPÀÄ. E®èªÁzÀgÉ gÁªÀÄ£À zÀ馅 £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ C¸ÀA¨sÁªÀå. EUÉÆà £ÉÆÃqÀÄ, ¥À°vÀPÉñÀUÀ½UÉ ¥ÀǪÀðzÀ PÀȵÀÚªÀtðªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆqÀ®Ä F ZÀÆtðUÀ¼À£ÀÆß vÉÊ®ªÀ£ÀÆß ¯Éæ¹PÉƼÀî°zÉÝêÉ. PÉñÀ¨sÁUÀåªÀÅ wÃjºÉÆÃzÀªÀjUÉãÉÆà PÀÈvÀPÀPÉñÀªÀ£ÀÄß PÀÆr¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ zÀAvÀ¥ÀAQÛUÀ¼Éà C¸ÀÛªÁzÀªÀgÀ UÀwAiÉÄãÀÄ! ¤£ÀUÀAvÀÆ F AiÀiÁªÀ aAvÉAiÀÄÆ E®è. ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÉÃVzÉÝAiÉÆà FUÀ®Æ ºÁUÉAiÉÄà E¢ÝÃAiÀÄ. CzÀÄ ºÁVgÀ°, ¤Ã£ÀÆ ¥ÀjªÁgÀ¸ÀªÉÄÃvÀ£ÁV £ÀA¢UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ©qÀÄ. gÁªÀÄ£À §UÉUÉ ¤£ÀVgÀĪÀ UËgÀªÁzÀgÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ w½zÀzÉÝÃ. PÀÆqÀ¯Éà vÉgÀ¼ÀÄ. £ÁªÀÇ §gÀÄvÉÛêÉ. £ÀA¢UÁæªÀÄzÀ°è PÀ¯ÉAiÉÆÃt.” D ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÀUÀªÁ£ï ¨sÁ¸ÀÌgÀ¤UÉ ªÀÄAUÀ¼À¤ÃgÁd£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÁªÀ¥ÁgÀªÀ±Àå ºÉÆA¢zÀÝ wædl¤UÉ ¤ÃgÁd£À¸Àà±ÀðªÀÅ «zÀÄåzÁ°AUÀ£ÀzÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ. D vÉÃeÉÆÃgÁ²AiÀÄÄ gÁªÀÄZÀAzÀæªÀÄÆwðAiÀÄ£Éßà £É£À¦UÉ vÀA¢vÀÄ. CzÀ£Éßà zsÁ夸ÀÄvÀÛ wædl£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄvÀÛ ¸ÁVzÀ. ¸ÀÄvÀÛ°£À ªÁvÁªÀgÀtzÀ°èAiÀÄ D£ÀAzÁA±ÀªÀÅ vÀ£ÀߣÀÆß ¥ÀæªÉò¹zÉAiÀiÁzÀgÀÆ, CzÁªÀÅzÉÆà ºÀÈzÀAiÀiÁAvÀgÁ¼ÀzÀ ©üÃw-PÀ¼ÀªÀ¼ÀUÀ¼ÀÄ DªÀj¹PÉÆArªÉ. CªÀ£À ªÀÄÄRªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ PÀÈvÀWÀߣÉA§ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄálªÁV ¸ÀÆa¸ÀÄwÛzÉ.

vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÁ£Éà gÀa¹zÀ ²æÃgÁªÀÄ£À D¯ÉÃRåzÀ JzÀÄgÀÄ £ÀvÀªÀĸÀÛPÀ£ÁV ¤AwgÀĪÁUÀ CªÀ£À eÉåõÀ×¥ÀÅvÀæ£ÁzÀ UÁUÀåð£ÀAzÀ£À£ÀÄ DUÀµÉÖà CVߥÀjZÀAiÉÄðAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀA¢UÁæªÀÄUÀªÀÄ£ÀPÉÌ E¢ÃUÀ¯Éà ¸ÀeÁÓUÉÆÃtªÉAzÀÄ ºÉýzÀ. wædl£ÀÄ ¸ÀªÀÄäw ¸ÀÆa¸À®Ä, J®ègÀ£ÀÆß ¸ÀdÄÓUÉƽ¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ºÉÆgÀlĺÉÆÃzÀ. ²æÃgÁªÀÄ£À avÀæªÀ£Éßà ¢nÖ¸ÀÄvÀÛ wædl£ÀÄ aAvÁªÀÄUÀߣÁVgÀ®Ä, D ªÀÄÆwðAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀÄAzÀºÁ¸ÀªÀÅ ¸ÁAvÀé£À ¤ÃqÀĪÀAwvÀÄÛ. CzÀjAzÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ»vÀUÉƽ¹PÉÆAqÀ wædl ¤«ÄðvÀ£ÉÃvÀæ£ÁV ¨sÁªÀPÀ¯ÉÆèîUÀ¼À£ÀÄß G¥À±À«Ä¸À®Ä vÉÆqÀVzÀ. K£ÀzÀÄ ¸É¼ÉvÀ? CzÀÄ CAvÀBPÀgÀtªÀ®AiÀÄzÉÆÝÃ, §»jA¢æAiÀĪÀ®AiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀÄzÉÆÃ? PÀtÄÚ vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É, ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ PÀëªÉÄAiÀÄÄ GvÀÛjÃAiÀĪÀ£ÀÄß J¼ÉAiÀÄÄwÛzÁݼÉ. ªÀÄÄAeÁ«¤AzÀ J®ègÀÆ ‘gÁªÀÄ, gÁªÀÄ’ JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÉý, ºÁUÉAzÀgÉ K£ÉAzÀÄ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä vÀ£Àß §½UÉ §A¢zÁݼÉ. ªÀÄUÀÄ«£À ²gÀ¸Àì£ÀÄß DWÁæt¹ ªÀÄr°£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÁUÀ, DPÉAiÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ¨sÀÆdð¥ÀvÀæUÀ¼À UÀÄZÀÒªÉÇAzÀÄ PÁt¹vÀÄ. CzÀ£ÀߪÀ¼ÀÄ JwÛ»rzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ CPÀëgÀUÀ¼ÀvÀÛ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ZÁa, “EzÉà gÁªÀÄ£Á?” JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀ¼ÀÄ. D ¨sÀÆdð¥ÀvÀæzÀ°èzÀÝzÀÄÝ wædl ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¥Àwß ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ gÁªÀÄ£ÁªÀĸÀgÀtÂ. MAzÉÆAzÀÄ PÉÆÃn ¸ÀASÉåAiÀÄ ¥ÀjªÀiÁtªÀ£ÀÆß ¥ÀævÉåÃPÀUÀÄZÀÒªÁV EnÖzÀÝjAzÀ

C¨sÁªÀ ¥Áæ¦Û £É¥ÉÆðAiÀÄ£ï J¯Áâ ¢éÃ¥ÀzÀ°è SÉÊ¢AiÀiÁVzÁÝUÀ M§â EmÁ°AiÀÄ£ï d£ÀgÀ¯ï CªÀ£À£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä §AzÀ. £É¥ÉÆðAiÀÄ£ï£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ CªÀ£ÀÄ, “¤ÃªÀÅ JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀgÀ ¨sÀÆ«Ä ºÁUÀÆ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß zÉÆÃZÀ®Ä AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁr¢j. DzÀgÉ £ÁªÀÅ ªÀiÁvÀæ DvÀä¸ÀªÀiÁä£ÀPÁÌV AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁrzɪÀÅ” JAzÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £É¥ÉÆðAiÀÄ£ï, “AiÀiÁgÀ §½ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ C¨sÁªÀ«zÉAiÉÆà CzÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹PÉƼÀî®Ä CªÀgÀÄ ºÉÆÃgÁqÀÄvÁÛgÉ” JAzÀÄ GvÀÛj¹zÀ!

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

87


“gÁªÀÄPÉÆÃn” JAzÉà CªÀ£ÀÄß UÀt¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¹ävÀ¥ÀÇjvÀ£ÁzÀ wædl ºËzÉ£Àß®Ä, “AiÀiÁgÀÄ DvÀ? ¤ÃªÉÃPÉ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß EµÀÄÖ ¨Áj §gÉ¢gÀÄ«j? J®ègÀÆ KPÉ CªÀgÀ §UÉUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝgÉ?” JAzÀÄ PÀëªÉÄAiÀÄÄ PÉýzÀ¼ÀÄ. DUÀ wædl£ÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ£À avÀæzÀvÀÛ C£ÀÄeÉÕ ¥ÀqÉAiÀįÉÆà JA§AvÉ £ÉÆÃr, QgÀÄ£ÀUɬÄAzÀ EAvÀAzÀ: “ªÀÄUÀÄ, £Á£ÀÄ ¤£ÀVÃUÀ PÀxÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÉÛãÉ. D PÀxÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¥ÁvÀæzsÁjUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ, ¤£Àß CfÓ, ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ. PÀxÉ £ÀqÉzÀzÀÄÝ §ºÀ¼À »AzÉ. DV£ÀÆß ¤Ã£ÀÄ ºÀÄnÖgÀ°®è; ¤£Àß aPÀÌ¥Àà¤UÁUÀ ¤£Àß ªÀAiÀĸÀÄì. ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¤£Àß vÁ¬Ä CAiÉÆÃzsÉåAiÀÄ gÁdgÀÄUÀ¼À PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ¼À®èªÉ? CªÀgÀ¯ÉÆè§â£ÁzÀ ªÀĺÁgÁd zÀ±ÀgÀxÀ£À ªÀÄUÀ£Éà gÁªÀÄ. MªÉÄä gÁªÀÄ£ÀÄ vÀ£Àß°èzÀÝ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£Éß®è AiÉÆÃUÀå¥ÀæeÉUÀ½UÉ zÁ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ. D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £Á£ÀÄ PÀqÀħqÀªÀ£ÁVzÉÝ. ¤ªÀÄä CfÓ gÁªÀÄ£À §½ ºÉÆÃV K£ÁzÀgÀÆ ¥ÀjUÀ滹 §gÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. DUÀ £À£ÀUÉ GAbÀªÀÈwÛ¬ÄAzÀ ¤£Àß C¥Àà, aPÀÌ¥Àà, §AzsÀÄUÀ¼À£Éß®è £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®è. ºÁUÁV gÁªÀÄ£À §½ ºÉÆÃzÉ. £Á£ÀÄ ¤zsÀð£À£ÀµÉÖà C®è, §ºÀÄ¥ÀÅvÀæ£ÀÆ ºËzÉAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÉ. £Á£ÀÄ vÉÆnÖzÀÝ ºÀgÀPÀħmÉÖAiÀÄÆ, £À£Àß CAPÀÄqÉÆAQ£À DPÁgÀªÀÇ gÁªÀĤUÉ ZÉÆÃzÀåªÁV vÉÆÃj¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÀ£ÁUÀ £À£Àß PÉÊUÉÆî£Éßà £À£ÀUÉ ¤Ãr “¤£Àß ±ÀQÛ¸ÀªÀð¸ÀéªÀ£ÀÆß MUÀÆÎr¹ F zÀAqÀªÀ£ÀÄß J¸É. CzÀÄ JµÀÄÖ zÀÆgÀ ºÉÆÃV ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉAiÉÆà D ¹ÃªÉÄAiÀÄ M¼ÀVgÀĪÀ ºÀ¸ÀÄUÀ¼É®è ¤£ÀߪÉÔ JAzÀ. DUÀ £Á£ÀÄ ºÉÆzÉ¢zÀÝ ºÀgÀPÀħmÉÖAiÀÄ£Éßà ¸ÉÆAlPÉÌ ©VzÀÄ, D zÀAqÀªÀ£ÀÄß VgÀæ£É wgÀÄV¹, £À£Àß ¥Áæt±ÀQÛAiÀÄ£Éßà CzÀgÉƼÀUÉ vÀÄA©¹ UÀnÖAiÀiÁV J¸ÉzÉ. D zÀAqÀªÀÅ ¸ÀgÀAiÀÄÆ£À¢AiÀÄ Da£À wÃgÀPÉÌ ¸ÉÃgÀ®Ä C°èAiÀĪÀgÉV£À UÉÆêÀÅUÀ¼ÀµÀÆÖ £ÀªÀÄäªÁzÀªÀÅ.” F PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß CAUÀZÉõÉÖUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÉÊ£ÉÆâPÀªÁV ºÉýzÀÝjAzÀ PÀëªÉÄAiÀÄÄ ¸ÀAvÀ¸ÀUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß CPÀÌvÀªÀÄäA¢gÀ §½ CzÀ£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀî®Ä GvÀÄìPÀ¼ÁV zsÁ«¹zÀ¼ÀÄ. EzÀ£Éß®è ªÀiË£À¢AzÀ UÀªÀĤ¸ÀÄwÛzÀÝ wædl£À

88

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

PÀÄlÄA©¤ PÀëªÉÄAiÀÄÄ vÉgÀ½zÀ §½PÀ CªÀ£À §½ §AzÀÄ PÀĽvÀ¼ÀÄ. DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÉÆqÀ£ÉAiÉÄà wædl£À ªÀÄÄRzÀ°è C°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀĽzÁqÀÄwÛzÀÝ «£ÉÆÃzÀzÀ £ÀUÉ ªÀiÁAiÀĪÁV D ¸ÀܼÀzÀ°è CAvÀgÀAUÀªÀiÁè£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ¨sÁªÀªÉÇAzÀÄ PÁt¹PÉÆArvÀÄ. “CgÀtåPÉÌ vÉgÀ¼ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÀÄÆ «£ÉÆÃzÀPÉÌ avÁÛªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß G½¹PÉÆArzÀÝ£À®è, JAxÀ ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀ £ÀªÀÄä gÁªÀĨsÀzÀæ” JAzÀÄ £ÀÄrAiÀÄÄvÀÛ ºÀ¤UÀuÁÚzÀ£ÀÄ. “CªÀ£ÀÄ CµÀÖPÉÌ ¤°è¸ÀzÉ, ‘PÉÆÃ¥ÀUÉƼÀî¨ÉÃr, £Á£ÀÄ PÉêÀ® ¥ÀjºÁ¸ÀPÁÌV »ÃUÉ ªÀiÁrzÉ£ÀÄ’ JAzÀ£À®è, CzÉAxÀ ¸ÀdÓ¤PÉ DvÀ£ÀzÀÄÝ!” J£ÀÄßvÀÛ ºÀ¼ÀºÀ½¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. DUÀ wædl£À zÉÊ»PÀz˧ð®åªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ CªÀ£À ¨sÁAiÉÄð ªÉÊzÀågÀÄ DzÉò¹zÀÝAvÉ OµÀzsÀ«Ä²ævÀQëÃgÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆlÖ¼ÀÄ. ºÁ®£ÀÄß PÀAqÉÆqÀ£ÉAiÉÄà wædl¤UÉ ªÀÄvÉÛ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀAUÀwUÀ¼É®èªÀÇ £É£À¥ÁV avÀÛUÁè¤AiÀÄÄ G®ât¹vÀÄ. PÉÆAZÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£ÀÄ »ÃUÉAzÀ: “²æÃgÁªÀÄ£ÀÄ ¹ÃvÁ®PÀë÷ätgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ£ÁV CgÀtåPÉÌ vÉgÀ¼ÀÄwÛzÁÝUÀ CAiÉÆÃzsÉåAiÀÄ §ºÀÄ¥Á°£À d£ÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »A¨Á°¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ ºÉƸÀzÁV ®©ü¹zÀÝ ¸ÀA¥ÀwÛ£À ¸ËRåªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÉ £ÁªÀÅ E°èAiÉÄà G½zɪÀÅ. CzɵÀÄÖ PÀÈvÀWÀßgÀÄ £ÁªÀÅ! ¸ÀĪÀÄAvÀæ gÁªÀÄ£À£ÀÄß PÁr£À°è ©Ã¼ÉÆÎlÄÖ §AzÀ ªÉÄÃ¯É D¨Á®UÉÆÃ¥Á®gÉ®ègÀÆ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ gÁªÀÄ£À §UÉUÉ ¥Àj¥ÀjAiÀiÁV ¥Àæ²ß¹zÀgÀ®è, DUÀ®Æ £ÁªÀÅ »AzÀĽzɪÀÅ. ®©ü¹zÀ ¸ÀA¥ÀzÀªÀÅ £ÀªÀÄä°è ¸ËRå-£ÉªÀÄä¢UÀ½VAvÀ®Æ PÀÈvÀWÀßvɯÉÆîĥÀvÉUÀ¼À£Éßà ºÉaѹvÀ®è! PÁ®¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ zÀ±ÀgÀxÀªÀĺÁgÁdgÀ CªÀ¸Á£ÀªÁV ¨sÀgÀvÀ£ÀÄ »AwgÀÄV ¥Àj¥ÀjAiÀÄ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ £ÀgÀ¼ÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¥Á¥ÀzÀ CjªÁUÀvÉÆqÀVvÀÄ. E£ÀÄß ¨sÀgÀvÀ£ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ¥ÁzÀÄPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹ CªÀ£Éßà ¹AºÁ¸À£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæw¶×¹ £ÀA¢UÁæªÀÄzÀ°è £É¯É¹zÀ ªÉÄîAvÀÆ £À£Àß ¥Á¥À¥ÀæeÉÕAiÀÄÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ wêÀæªÁ¬ÄvÀÄ. ¸À»¸À®¸ÁzsÀåªÁzÀ

D

¥Á¥À¥ÀæeÉÕAiÀÄ


PÀxÉ G¥À±ÀªÀÄ£ÀPÁÌVAiÉÄà C®èªÉ £Á£ÀÄ gÁªÀĨsÀzÀæ£À avÀæªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ; ¤Ã£ÀÄ gÁªÀÄ£ÁªÀĪÀ£ÀÄß d¦¹, CzÀ£Éßà °¦§zÀÞªÁV¸ÀĪÀ ¥ÁæAiÀIJÑvÀÛPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÀÄÝ.” CªÀ¼ÀÄ ¥ÀwAiÀÄ §½ §AzÀÄ ¹ßUÀÞvɬÄAzÀ CªÀ£À ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É PÉÊAiÀiÁr¸ÀÄvÀÛ »ÃUÉAzÀ¼ÀÄ, “ºËzÀÄ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Á°¸ÀvÉÆqÀVzÀÝ£ÀÄß FUÀ £ÀªÀÄä £ÀUÀgÀzÀªÀgÉ®ègÀÆ C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. gÁªÀÄPÉÆÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ E¢ÃUÀ J¯Éè°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀĪÀ zÀȱÀå. EzÀgÀ C£ÀĵÁ×£À¢AzÀ ¸Àé®àªÁzÀgÀÆ ªÀÄ£À¸ÀìªÀiÁzsÁ£À ®©ü¹zÀÄÝ ¸ÀvÀå. CzÁzÀgÀÆ ¥ÀÇtð¥ÀæªÀiÁtzÀÝ®è; ¨ÉùUÉAiÀÄ°è ¨ÁAiÀiÁjzÀªÀ£ÀÄ vÀtÂÚÃgÀÄ zÀPÀÌ¢zÁÝUÀ ¹QÌzÀ ©¹¤ÃgÀ£Éßà PÀÄrzÀAvÉ. CgÀtåzÀ PÀqɬÄAzÀ PÁ®PÁ®PÀÆÌ PÉý§gÀÄwÛzÀÝ d£À±ÀÄæwUÀ¼ÀÄ ºÀÈzÀAiÀĪÉÃzsÀPÀUÀ¼ÁV ¥Àjt«Ä¹zÀªÀÅ. ±ÀÆ¥ÀðtSÉAiÉÄA§ PÁªÀÄgÀƦt gÁPÀë¹AiÀÄÄ ¹ÃvÁgÁªÀÄ®PÀë÷ätgÀ£ÀÄß PÁr¹zÀ¼ÀAvÉ; zÉêÁ£ÀÄzÉêÀvÉUÀ¼À£Éßà ¸ÀzɧqÉzÀÄ zÀQët¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ DZÉ C¥ÀgÀ¸ÀéUÀðªÀ£Éßà ¤«Äð¹ D¼ÀÄwÛgÀĪÀ gÁªÀt£ÉA§ gÁPÀë¸À ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹zÀ£ÀAvÉ. ¹ÃvÁ£ÉéõÀuÉAiÀÄ°è gÁªÀÄ£ÀÄ ¥ÀqÀ¨ÁgÀzÀ ¥ÁqÀ£Éß®è ¥ÀlÖ£ÀAvÉ. ®APÉAiÀÄ°è ¸ÉgÉAiÀiÁVzÀÝ ¹ÃvÉAiÀÄÄ ªÀiÁ£À-¥ÁætUÀ¼À ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ°è ªÀµÀð«rà ¸ÀAPÀl¥ÀlÖ¼ÀAvÉ. CAiÉÆåÃ! £ÁªÀAzÀÄ gÁªÀÄ£ÉÆA¢UÉ vÉgÀ½zÀÝgÉ £ÀªÀÄä PÉʯÁzÀ C®à¸Àé®àzÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÁßzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. ¢üPï!”

wædl£ÀÄ CvÀåAvÀªÁåPÀįÉAiÀiÁzÀ ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¸ÀÄvÀÛ CªÀ¼À £ÀqÀÄUÀĪÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¹ßUÀÞªÁV »rzÀÄ £ÀÄrzÀ, “¥ÁæAiÀıÀB ¸ÀàAzÀ£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¼ÀĪÀÅzÉà £ÀUÀgÀfêÀ£ÀzÀ ¥Àj J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. M§âjUÉƧâgÀÄ DV§gÀĪÀÅ¢®è. EAwzÀÝgÀÆ £ÀªÀÄä gÁªÀĨsÀzÀæ£À ªÀåQÛ¸ÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß ªÉÄZÀѨÉÃPÀÄ. CªÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV ¤µÁzÁ¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀ UÀĺÀ, ªÁ£ÀgÁ¢ü¥À£ÁzÀ ¸ÀÄVæêÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ ®©ü¹zÀgÀAvÉ. dmÁAiÀÄĪÀAvÀÆ ¥ÁætªÀ£Éßà vÉvÀÛ£ÀAvÉ. M¼ÉîAiÀĪÀgÀÄ J°è ºÉÆÃV JAxÀ PÀµÀÖPÉÌ vÀÄvÁÛzÀgÀÆ CªÀjUÉ ¸ÀvÀìºÁAiÀĪÀÅ ®©ü¸ÀzÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. gÁªÀĨsÀzÀæ£À ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ MzÀV§AzÀ D ¥ÀÅuÁåvÀägÉà zsÀ£ÀågÀÄ!” DPÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀ¼ÀÄ, “ªÀÄÄvÉÛöÊzÉAiÀÄgÉ®ègÀÆ CzÉƪÉÄä ¹ÃvÁgÁªÀÄ®PÀë÷ätgÀ ¸ËRåPÁÌV ¸ÀgÀAiÀÄÆwÃgÀzÀ°è zÉëåÀÇeÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁAUÀªÁV £ÉgɪÉÃj¹, ¤±ÁªÀÄÄRzÀ°è DgÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ºÀtvÉUÀ¼À£ÀÄß £À¢AiÀÄ°è vÉð©mÉÖªÀÅ. C°èAiÀĪÀgÉUÉ «µÀuÉÚAiÀiÁV vÉÆÃgÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÀAiÀÄÆzÉëAiÀÄ ªÉÆUÀªÀÅ ¸ÉÆqÀgÀÄUÀ¼À PÁAwAiÀÄ°è ¹ävÀ±ÉÆéüvÀªÁzÀAvÉ PÀArvÀÄ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÉgÉ¢zÀÝ ¸ÀPÀ®jUÀÆ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À. ±ÀÄzÁÞAvÀªÁ¸ÀzÀ gÁtÂAiÀÄgÀÆ C°èUÁUÀ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀjUÀÆ avÀÛ¸Áé¸ÀÜ÷å ®©ü¹zÀAvÁ¬ÄvÀÄ.” »ÃUÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ £É£À¥ÀÅUÀ¼À°è PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVzÀÝ D UÀÈ»t ªÀÄvÉÛãÉÆà £É£À¥ÁzÀAvÉ vÀ¯ÉAiÉÆ°zÀÄ ªÉÄïÉzÀݼÀÄ. “£ÀqɬÄj. E£ÀÄß vÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ.

¨sÁgÀwÃAiÀÄvÉ MAzÀÄ ¸À® «dAiÀÄ®Qëöä ¥ÀArvï JzÀÄjUÉ M§â AiÀÄÆgÉÆæAiÀÄ£ï ¸À¨sÀå£ÀÄ vÀ£Àß zÉñÀªÁ¹UÀ¼À §UÉUÉ dA¨sÀ PÉÆaÑPÉƼÀÄîwÛzÀÝ. §ºÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ DvÀä¥Àæ±ÀA¸É ªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ «dAiÀÄ®QëöäAiÀĪÀjUÉ, “£ÉÆÃr, £ÁªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄjVAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸ÀdÓ£ÀgÉA§ÄzÀÄ ¤ªÀÄUÉ FUÀ SÁwæAiÀiÁ¬ÄvÀ®èªÉÃ?” JAzÀÄ PÉýzÀ. DUÀ ²æêÀÄw ¥ÀArvï «£ÀAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁVAiÉÄà £ÀÄrzÀgÀÄ: “CªÀ±ÀåªÁV. DzÀgÉ F jÃw £Á£ÀÄ M¦àPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸Ëd£ÀåvÉAiÀÄ PÀÄgÀĺÀÄ, CµÉÖ!”

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

89


J®ègÉÆA¢UÉ £ÀA¢UÁæªÀÄPÉÌ vÉgÀ¼ÉÆÃt. ²æÃgÁªÀÄ£À ¥ÁzÀ¥ÀzÀäUÀ¼À°è ²gÀ¸Àì¤ßlÄÖ PÀëªÉÄ AiÀiÁa¸ÉÆÃt.” wædl¤UÀÆ EzÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV vÉÆÃjvÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà ¨sÀUÀªÁ£ï D¢vÀåzÉêÀ¤UÉ £ÀªÀĸÀÌj¹ ¸ÀeÁÓUÀ¯ÉAzÀÄ vÀ£Àß PÉÆÃuÉUÉ ºÉÆÃzÀ. AiÀiÁªÀ ºÀgÀPÀħmÉÖAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£À£ÀÄß ¸ÀA¥À¢ãPÉëUÁV ¸ÀAzÀ²ð¹zÉ£ÉÆà CzÉà ªÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄßlÄÖ ºÉÆÃUÀĪɣÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÀ. vÀ£Àß §qÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß »AV¹zÀ ¸ÀÄ¢£ÀzÀ ¸À«£É£À¥ÁV CzÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁVj¹PÉÆArzÀÝ£ÀÄ. D ¥ÀÅgÁvÀ£À¥ÀlZÀÑgÀªÀ£ÀÄß zsÀj¹ ºÉÆgÀ§AzÁUÀ vÀ£Àß PÀÄlÄA©¤AiÀÄÆ ¤gÁqÀA§gÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÛç¢AzÀ ¥ÀjªÀÈvÀ¼ÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀUÉÆAqÀ. ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀ£ÀÆß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¨sÁAiÉÄðUÀÆ eÉåõÀ×¥ÀÅvÀæ¤UÀÆ DzÉò¹, vÁ£ÉƧâ£Éà £ÀA¢UÁæªÀÄzÀvÀÛ ªÉÃUÀ¢ÃXÃðPÀÈvÁAUÀ£ÁV £ÀqÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀ. ºÀwÛgÀzÀ°è ¸ÀĽzÀ CªÀ£À eÉÆvÉUÁgÀgÀÄ EµÀÄÖ C£ÀÄPÀÆ®ªÀAvÀ£ÁzÀ ¤£ÀUÉ EAxÀ ¥ÀªÀð¢£ÀzÀAzÀÄ F §UÉAiÀÄ aA¢aêÀgÀUÀ¼À£ÀÄß GlÄÖ§gÀĪÀ C«ªÉÃPÀªÉÃPÁ¬ÄvÉAzÀÄ ªÀÄÆzÀ°¹zÁUÀ®Æ CªÀPÉÌ®è QªÀÅqÁV vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£ÀÄ PÁ¯É¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁVzÀ.

vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀVιPÉÆAqÀÄ ¤AvÀÄ©lÖ. ±ÀQۻãÀvÉ, C¸ÀºÁAiÀÄPÀvÉ, ¸ÁévÀäfºÁ¸ÉJ®èªÀÇ CªÀ£À£ÀÄß QvÀÄÛw£ÀÄßwÛzÀݪÀÅ. EAwgÀ®Ä ²æÃgÁªÀÄ£ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß ¸À«Äæ¹zÀÝ£ÀÆß CªÀ£ÀÄ UÀªÀĤ¸À°®è. C°è ¤®è¯ÁUÀzÉ ¤UÀð«Ä¸ÀĪÀÅzÉà ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¤«ÄðvÀ£ÉÃvÀæ£ÁV wædl£ÀÄ D¯ÉÆÃa¸ÀÄwÛgÀ®Ä CªÀ£À ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄR¸Àà±ÀðzÀ C£ÀĨsÀªÀªÁ¬ÄvÀÄ. £ÉÃvÀ椪ÁðtPÀgÀªÁzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæªÀÄÆwðAiÀÄÄ »ÃUÉ £ÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÉý¹vÀÄ, “wædl, ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅ¢®èªÉ? CAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjºÁ¸ÀPÉÌ PÉÆÃ¥À«£ÀÆß ±ÁAvÀªÁV®èªÉ?” *** [ªÁ°äÃQgÁªÀiÁAiÀÄtzÀ CAiÉÆÃzsÁåPÁAqÀzÀ°è §gÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ PÀ®à£ÉAiÉÆqÀ£É «¸ÀÛj¹zÀ PÀxÁ£ÀPÀ«zÀÄ.]

D ¸ÀªÀÄAiÀÄPÁÌUÀ¯Éà ¥ÀŵÀå£ÀPÀëvÉÆæÃzÀãªÀªÁVgÀ®Ä ²æÃgÁªÀÄ£ÀÄ £ÀA¢UÁæªÀÄPÉÌ DUÀ«Ä¹zÀÝ. zÀÆgÀ¢AzÀ¯Éà gÁªÀÄ£À£ÀÆß ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÆß «ÃQë¹ wædl£ÀÄ zÀÄBRvÀ¥ÀÛ£ÁzÀ. PÀȱÀPÁAiÀÄgÀÆ dmÁªÀ®Ì®zsÁjUÀ¼ÀÆ DzÀ CªÀgÀ zÀ±Àð£À ºÀÈzÀAiÀÄ«zÁæªÀPÀªÁVvÀÄÛ. MAzÀÄ ºÉeÉÓAiÀÄÆ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁUÀ¯ÁUÀzÉ wædl£ÀÄ ªÀiË£ÀªÁV,

PÁgÀt «£ÉÆèÁgÀªÀgÀ£ÀÄß M¨ÁâvÀ, “C¯Áè, ¤ÃªÉÃPÉ PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÁ¸À ªÀiÁqÀÄwÛÃj?” JAzÀÄ PÉýzÀ. “£Á£ÀÄ «ªÀiÁ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¹zÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß PÉ®¸ÀªÀÇ UÁ½AiÀÄ°èAiÉÄà G½¢ÃvÀÄ” - GvÀÛgÀ §A¢vÀÄ «£ÉÆèÁgÀªÀjAzÀ.

90

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018


¥ÀÅmÁtÂUÀ½UÁV

wtÄPÀÄ-«ÄtÄPÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß IÄuÁvÀäPÀ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÀÅ PÁt¹UÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß zsÀ£ÁvÀäPÀªÁV AiÉÆÃa¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÁUÀ CAvÀºÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀªÀÇ §ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀgÀÆ¥ÀzÀ°è ¹UÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸Àj E®è, ¸ÀªÀiÁd ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¢QÌ£À°è ¸ÁUÀÄwÛ®è, zÉñÀ C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀÄwÛ®è, £ÁªÀÅ §ºÀ¼À »A¢zÉÝÃªÉ J£ÀÄߪÀ zÀÆgÀÄUÀ¼À ¸ÀgÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ §zÀ¯ÁV; ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ-¸ÀtÚ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀiÁV ¸Àé¸ÀܸÀªÀiÁdPÉÌ £ÁªÀÅ PÁgÀtgÁUÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̼À ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÀÄÆr¹, vÀ£ÀÆä®PÀ ªÀÄPÀ̼À°è ‘£ÁªÀÇ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¨sÁUÀªÁVzÉÝêÉ, zÀÆgÀĪÀ §zÀ®Ä ¥ÀjºÁgÀ ºÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ’ J£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ F ‘wtÄPÀÄ-«ÄtÄPÀÄ’ CAPÀtzÀÄÝ. ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉå CxÀªÁ EgÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁzÀgÉ E£ÀÆß GvÀÛªÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¤ªÀiÁðt ¸ÁzsÀåªÁUÀÀ§ºÀÄzÀÄ - JA§ PÀÄjvÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CzÀPÉÌ ¥ÀÇgÀPÀªÁV ¤ªÀÄäAxÀ ¥ÀÅmÁtÂUÀ½AzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß §AiÀĸÀÄvÉÛêÉ.

¥Àæ±Éß 1

ªÀÄÄzÀÄÝ ¥ÀÄmÁtÂUÀ¼ÉÃ, E£ÉßãÀÄ ¤ÃªÀÅ 2016-17 ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹, ¨ÉøÀUÉ gÀeÉAiÀÄ DgÀA¨sÀzÀ ºÀAvÀzÀ°è EgÀÄ«j. K¦æ¯ï-ªÉÄà JgÀqÀÄ wAUÀ¼À F gÀeÁ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ EaÒ¹¢ÝÃj? ¨ÉøÀUÉ ²©gÀUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ºÉvÀÛªÀgÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀ§ºÀÄzÀÄ, CAvÀºÀ ¨ÉøÀUÉ ²©gÀUÀ½UÉ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¤ªÀÄUÉ EµÀÖªÉÇà CxÀªÁ CfÓªÀÄ£ÉUÉ, ºÀ½îUÉ ºÉÆÃV ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ RĶAiÉÆÃ? AiÀiÁPÉ? ¤ªÀÄä GvÀÛgÀ K¦æ¯ï 10, 2018gÀ M¼ÀUÁV £ÀªÀÄUÉ vÀ®¥À°.

¤ªÀÄä GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß - utthana1965@gmail.com F-ªÉÄÊ¯ï ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ‘¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ, ‘wtÄPÀÄ-«ÄtÄPÀÄ’ «¨sÁUÀ, GvÁÜ£À ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ, PÉñÀªÀ ²®à, PÉA¥ÉÃUËqÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560019’ F «¼Á¸ÀPÉÌ §gÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹. ¥ÀæPÀnvÀ GvÀÛgÀPÉÌ §ºÀĪÀiÁ£À GAlÄ.

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

91


¸ÁzsÀð±ÀvÁ§Ý ¸ÀägÀtªÀiÁ°PÉ - 6

¸ÀªÀiÁeÉÆÃfÓêÀ£ÀzÀ ªÀĺÁ©üAiÀiÁ£À 1

900gÀ CAvÀåzÀ°è ¨sÁgÀvÀPÉÌ »A¢gÀÄVzÁV¤AzÀ ¸Áé«ÄfÃAiÀĪÀgÀ zÉúÀ¹Üw ºÀzÀUÉqÀÄvÀÛ¯Éà ¸ÁVvÀÄÛ. 1902gÀ dįÉÊ 4gÀAzÀÄ CªÀgÀÄ zÉúÀvÁåUÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. PÉÊAiÀÄ°è »r¢zÀÝ d¥ÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤«ÄðvÀ£ÉÃvÀægÁV wgÀÄV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸Áé«ÄfÃAiÀĪÀgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ gÁwæ 9gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ vÀl¸ÀܪÁzÀªÀÅ. MAzÉgÀqÀÄ ¨Áj ¢ÃWÀð±Áé¸ÀªÀ£Éß¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ zÀȶÖAiÀÄÄ ¨sÀÆæªÀÄzsÀåzÀ°è KPÁUÀæUÉÆArvÀÄ. ¸Áé«ÄfÃAiÀĪÀgÀ fêÀªÀÅ ªÀÄÆ®£É¯ÉUÉ ªÀÄgÀ½vÀÄÛ. ¸Áé«Äfà ªÉÆzÀ¯Éà ¤zÉðò¹zÀÝAvÉ CAvÀå¸ÀA¸ÁÌgÀ £ÀqɬÄvÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä CV߸Àà±Àð ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ ¤ªÉâvÁ; CªÀgÀ »AzÀÄUÀÆr EvÀgÀ ¸ÀA£Áå¹UÀ¼ÀÄ. vÀªÀÄä fëvÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ°è vÀªÀÄä PÀvÀðªÀå K£ÉA§ §UÉUÉ ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è UÉÆAzÀ®«gÀ°®è; »AzÉAiÉÄà ¤zsÁðgÀ ªÀiÁrzÀÄzÁVvÀÄÛ: »AzÀƸÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ ¸Áé«Äfà C©üAiÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. F ªÉüÉUÉà ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁw£À ¥ÀæRgÀvÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢¢ÝvÀÄ. »ÃUÁV ¸ÀPÁðjà UÀÄ¥ÀÛZÀgÀgÀÄ ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ ZÀ®£ÀªÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ, CªÀgÀÄ §gÉzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ §AzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀÄ¥ÀÛªÁV MqÉzÀÄ NzÀĪÀÅzÀÄ - EªÉ®è £ÀqÉ¢zÀݪÀÅ. DzÀgÉ ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉÆÃgÀZÀ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ©üÃwUÉ CªÀPÁ±ÀªÉà EgÀ°®è.

92

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018


J¸ï.Dgï.Dgï. utthana1965@gmail.com

PÀ¼a À zÀ PÉÆAr ¸Áé«ÄfÃAiÀĪÀgÀ ªÀĺÁ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄoÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀªÀgÀÄ ¸Áé«Ä §æºÁä£ÀAzÀgÀÄ. CªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀªÀwðUÀ¼À C©üªÀÄvÀzÀ°è ªÀÄoÀªÀÅ CzsÁåvÀä¥Àæ¸ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÁPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÁVvÀÄÛ. F ¥ÀæuÁ½UÉ ¤ªÉâvÁ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÀÝgÉ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁUÀÄwÛgÀ°®è. DzÀgÉ ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ ©ü£ÀßzÀȶÖAiÀÄÄ DUÀ¯Éà ªÀÄoÀzÀ eÉåõÀ×jUÉ ¸ÀàµÀÖªÁVAiÉÄà w½¢vÀÄÛ. ««zsÀ ªÉâPÉUÀ¼À°è ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À zsÀé¤AiÀÄÆ zsÁnAiÀÄÆ ªÀÄoÀzÀ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝ ¸Áé«Ä §æºÁä£ÀAzÀjUÉ »vÀªÉ¤¸À°®è. CªÀgÀÄ ¤ªÉâvÁjAzÀ ¤jÃQë¹zÀÄÝzÀÄ CzsÁåvÀä¥Àæ¸ÁgÀ PÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ MAzÀµÀÄÖ ²PÀëuÁ¢ ¸ÉêÁPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ. DzÀgÉ DV£À zÉñÀzÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è gÁdQÃAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀÆt𠫪ÀÄÄRgÁV G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉA§ ªÁ¸ÀÛªÀªÀÅ ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è zÀÈqsÀUÉÆArvÀÄÛ. CzÀ£Éßà CªÀgÀÄ ¸Áé«Ä §æºÁä£ÀAzÀjUÉ C¸ÀA¢UÀÞ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÀgÀÄ. CAwªÀĪÁV CªÀgÀÄ ¸Áé«ÄUÀ½UÉ ºÉýzÀÄzÀÄ - “£À£Àß zÀȶÖAiÀÄ°è £À£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀPÉëAiÀÄ PÁAiÀÄðUÀ½VAvÀ §ºÀÄ¥Á®Ä ºÉZÀÄÑ ªÀĺÀvÀÛ÷ézÀÄÝ JAzÀgÉ zÉñÀPÁAiÀÄðªÉÔ JAzÀÄ. ¸Áé«Ä §æºÁä£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«Ä ±ÁgÀzÁ£ÀAzÀgÉÆqÀ£É ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ ZÀZÉð £ÀqÉzÁUÀ ªÀÄoÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄrAiÀÄ°è ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÁt°®è. CAwªÀĪÁV ¸Áé«Ä §æºÁä£ÀAzÀgÀÄ ¸ÀÆa¹zÀAvÉ ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀÄ ªÀÄoÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉܬÄAzÀ ºÉÆgÀ©zÀÝgÀÄ. ¸Áé«ÄfÃAiÀĪÀgÀ ªÀĺÁ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀiÁV DUÉÎ JgÀqÀÄ

ªÁgÀUÀ¼ÀµÉÖ PÀ¼É¢zÀݪÀÅ. ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ ‘gÁdQÃAiÀÄ’ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀÄoÀzÀ DV£À ¥ÀæªÀÄÄRjUÉ EgÀĸÀĪÀÄÄgÀĸÀÄ vÀA¢zÀÄÝzÀÄ ¸ÀºÀd. CzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁV gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀÄoÀzÀ DgÀA¨sÀPÁ®ªÉA§ÄzÀ£ÀÄß £É£À¦qÀ¨ÉÃPÀÄ. DV£À DzÀåvÉAiÉÄAzÀgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¹éÃPÁAiÀÄðvÉAiÀÄ£ÀÄß (PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë C«gÉÆÃzsÀªÀ£ÁßzÀgÀÆ) ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ JAzÀÄ ªÀÄoÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄRjUÉ C¤¹zÀÝgÉ CzÀÄ DPÉëÃ¥ÀtÂÃAiÀĪɤ¸ÀzÀÄ. »ÃUÁV ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀÄ £ÀqɹzÀÝAvÀºÀ d£À-¸ÀAWÀl£É ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÁAiÀÄð¸ÀgÀtÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄoÀzÀ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼À C£ÀĸÀgÀuÉ JA§ ¨sÁªÀ£É ªÀÄÆqÀ¢zÀÝgÉ ªÉÄÃ®Ä JAzÀÄ ªÀÄoÀzÀ DV£À ¥ÀæªÀÄÄRgÁzÀ ¸Áé«Ä §æºÁä£ÀAzÀgÀÄ ¸ÀÆa¹zÀÝgÀÄ. »AzÉAiÀÄÆ MAzÉgÀqÀÄ ¨Áj F ¸ÀÆZÀ£É §A¢vÀÄÛ. FUÀ¯ÁzÀgÉÆ ¤ªÉâvÁgÀªÀjUÉ ªÀdæPÀªÀZÀzÀAwzÀÝ ¸Áé«ÄfÃAiÀĪÀgÀÆ EgÀ°®è. »ÃUÁV ªÀÄoÀzÀ C¹ÛvÀéPÉÌ vÀ¤ßAzÀ zsÀPÉÌAiÉÆzÀUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ ¸ÀÄvÀgÁA EµÀÖ¥ÀqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÆ C°èAzÁZÉUÉ (18 dįÉÊ 1902) vÁ£ÀÄ ªÀÄoÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀÅzÁV J°èAiÀÄÆ ºÉýPÉƼÀÄîªÀÅ¢®èªÉAzÀÆ ¸Áé«Ä §æºÁä£ÀAzÀjUÉ C¢üPÀÈvÀ ¥ÀvÀæ §gÉzÀgÀÄ ¤ªÉâvÁ. DV¤AzÁZÉUÉ ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À°è ªÀÄoÀzÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀzÉ ‘gÁªÀÄPÀȵÀÚgÀ ¨sÀPÉÛ ¤ªÉâvÁ’ JAzÀµÉÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸Áé«ÄfÃAiÀĪÀgÀ ªÀĺÁ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀiÁzÀ JgÀqÉà ªÁgÀUÀ¼ÉƼÀUÉ ¸Áé«ÄfÃAiÀĪÀgÀ CvÀÄ®¤ÃAiÀÄ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄAiÀiÁVzÀÝ ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀÄ ªÀÄoÀ¢AzÀ zÀÆgÀ¸ÀjAiÀĨÉÃPÁV §AzÀzÀÝ£ÀÄß MAzÀÄ «¢üªÉÊPÀlåªÉ£ÀߧºÀÄzÀÄ. GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

93


¥Àª æ Z À £ À ¥ À ª æÀ Á¸À ¸Àgt À  vÁªÀÅ »AzÉAiÉÄà ¤zsÀðj¹PÉÆArzÀÝAvÉ ¤ªÉâvÁ 1902gÀ ¸É¥ÉÖA§gï £ÀqÀĨsÁUÀ¢AzÁZÉUÉ PÉÆ®ÌvÁ¢AzÀ ¤µÀÌç«Ä¹ ¥ÀæªÀZÀ£À¥ÀæªÁ¸À PÉÊUÉÆAqÀgÀÄ. §gÀħgÀÄvÀÛ CªÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄѺÉZÀÄÑ d£ÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. ªÀÄÄA§¬Ä, £ÁUÀ¥ÀÄgÀ, §qËzÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÉqÉ £ÀqÉzÀ ¤ªÉâvÁ ¥ÀæªÀZÀ£À¸ÀgÀtÂAiÀÄzÀÄ MAzÀÄ WÉÆõÀAiÀiÁvÉæAiÉÄ D¬ÄvÀÄ. 1902gÀ GvÀÛgÁzsÀðzÀ°è, JAzÀgÉ ¸Áé«ÄfÃAiÀĪÀgÀ ªÀĺÁ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ C£ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¤ªÉâvÁ ºÀ®ªÁgÉqÉ ¤ÃrzÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À°è MwÛºÉüÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ LPÀå ªÀÄvÀÄÛ CRAqÀvÉ; gÁµÀÖçzÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁÜ£À ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ zsÀªÀÄðeÁUÀÈwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀPÁÛöågÁzsÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ JA§ÄzÀÄ; ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÀªÁðAVÃt K¼ÉÎ DUÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀgÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ; - ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ. 1902gÀ CAvÀåzÀ ªÀÄvÀÄÛ 1903gÀ DgÀA¨sÀzÀ ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ zÀQët¨sÁgÀvÀ ¥ÀæªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¢VédAiÀĪÉAzÉà PÀgÉAiÀħºÀÄzÀÄ. CªÀgÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ½UÉ J¯ÉèqÉ C¨sÀÆvÀ¥ÀƪÀð d£À¸ÀàAzÀ£À zÉÆgɬÄvÀÄ. »ÃUÉ ¸Áé«ÄfÃAiÀĪÀgÀ ªÀĺÁ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀiÁzÀ ªÀµÁðzsÀðzÀ°èAiÉÄ ¸Áé«Äfà fëvÁ±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀßqɸÀĪÀ UÀt¤ÃAiÀÄ ºÉeÉÓUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÉâvÁ Ej¹zÀÝgÀÄ.

CgÀ«AzÀgÀ ¨sÃÉ n ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ §qËzÉAiÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀå¢AzÁzÀ MAzÀÄ ¯Á¨sÀªÉAzÀgÉ CgÀ«AzÀgÀ ¨sÉÃn. E§âgÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ §UÉUÉ PÉýzÀÝgÁzÀgÀÆ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¨sÉÃnAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀð MzÀVzÀÄzÀÄ FUÀ¯ÉÃ. D ¢£ÀUÀ¼À°è CgÀ«AzÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì qÉÆïÁAiÀĪÀiÁ£À ¹ÜwAiÀÄ°è E¢ÝvÀÄ. vÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ CAwªÀÄ ®PÀëöåªÉãÉA§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV¢ÝvÁzÀgÀÆ £ÀqÀÄ«£À ºÀAvÀUÀ¼À §UÉUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÀÄAiÀiÁÝqÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. CzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉAiÉÄà PÁæAwPÁj ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ZÁ®£É ¤ÃqÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß CgÀ«AzÀgÀÄ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ.

94

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

AiÀÄwÃAzÀæ£ÁxÀ §AzÉÆÃ¥ÁzsÁåAiÀÄ JA¨ÁvÀ£À£ÀÆß E£ÀÆß M©â§â vÀgÀÄtgÀ£ÀÆß ¨sÀÆUÀvÀPÁAiÀÄðzÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV §AUÁ¼ÀPÉÌ CgÀ«AzÀgÀÄ PÀ½¹zÀÝgÀÄ. DgÀA¨sÀzÀ°è CA¢£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ §UÉUÀÆ zÁ±Àð¤PÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉUÀÆ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ. DzÀgÉ PÀæªÉÄÃt E§âgÀ CAvÀgÀAUÀUÀ¼ÀÆ ¥ÀæRgÀ ±ÀPÀÄÛöå¥Á¸À£ÉAiÀÄ ¢QÌ£À°è EzÀÄÝzÀÄ E§âjUÀÆ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀÄ D ªÉüÉUÉ vÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ §A¢zÀÝ ¨sÀÆUÀvÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À §UÉUÉ w½¹ D DAzÉÆî£ÀUÀ½UÉ CgÀ«AzÀgÀAvÀºÀ vÉÃeÉÆêÀAvÀgÀ DªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉAiÉÄAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. »ÃUÉ CgÀ«AzÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è CAPÀÄgÀUÉÆArzÀÝ ±ÀPÀÄÛöå¥Á¸À£ÉAiÀÄ aAvÀ£À¥ÀæuÁ½UÉ zÉÆúÀzÀ zÉÆgÉvÀAvÉ D¬ÄvÀÄ. RavÀªÁzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è ºÀgÀ¼ÀÄUÀlÖvÉÆqÀVzÀªÀÅ.

¸ÁªÀiÁædå±Á»UÉ ¥Àw æ gÉÆÃzsÀ 1903gÀ DgÀA¨sÀzÀ°è zÀ¦ðµÀ× PÀdð£À£ÀÄ zɺÀ°AiÀÄ°è K¥Àðr¹zÀ «±ÉõÀ zÀ¨ÁðgÀÄ CxÀð»Ã£ÀªÉAzÀÆ zÀÄAzÀĪÉZÀѪÉAzÀÆ gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ oÁPÀÆgÀgÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ ¥ÀæRgÀªÁV nÃQ¹zÁUÀ CzÀÄ ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ d£ÀeÁUÀÈwAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀªÉAzÀÄ D£ÀAzÀUÉÆAqÀªÀgÀÄ ¤ªÉâvÁ. ºÁUÉ ªÀåPÀÛUÉƼÀÄîwÛzÀÝ d£Á©üªÀÄvÀzÀ ªÉÆ£ÀZÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÁUÀ ¨sÁgÀvÀªÀÅ C£ÀwPÁ®zÀ°è ¸ÀévÀAvÀæUÉƼÀÄîªÀ ¨sÀgÀªÀ¸É vÀªÀÄUÉ PÁtÄwÛzÉ JAzÀÄ ¤ªÉâvÁ ªÁåSÉå ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ ¤©üðÃvÀvÉ ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉà ºÉƪÀÄÄäwÛvÀÄÛ. MAzÀÄ WÀl£É G¯ÉèÃR¤ÃAiÀÄ. PÀdð£À£À C¢üPÁgÁªÀ¢üAiÀÄ°è 1904gÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß O¥ÀZÁjPÀªÁVAiÀÄÆ PÉüÀzÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÉÆAzÀ£ÀÄß eÁjªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀPÁðgÀzÀ F ¸ÀéZÀÒAzÀvÉ d£ÀgÀ°è C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁrzÀÄzÀÄ ¸ÀºÀd. ºÀvÁÛgÀÄ ªÀÄA¢ d£À¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ «gÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. ºÁUÉ ¥Àæw¨sÀn¹zÀªÀgÀ°è gÁ¸À©ºÁj ¨ÉÆøï


¸ÁzsÀð±ÀvÁ§Ý ¸ÀägÀuÉ CªÀgÀÆ EzÀÝgÀÄ. CzÀgÀ §UÉUÉ §AUÁ¼ÀzÀ DV£À ¯É¦üÖ£ÉAmï-UÀªÀ£Àðgï DåAqÀÆæ ¥sÉæøÀgï ‘EzÉ®è ¥ÀqÉØ ºÀÄqÀÄUÀgÀ «gÉÆÃzsÀ’ JAzÀÄ ªÀåAUÀåªÁrzÀ - ‘A pushing lad’ JAzÉ®è G¥ÀºÁ¸À ªÀiÁrzÀÝ. CzÀPÉÌ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀiÁV ºÉÆ«ÄäzÀ gÁ¸À©ºÁj CªÀgÀ QgÀÄ¥ÀĹÛPÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¥ÀjµÀÌj¸ÀÄvÀÛ ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀÄ ¥sÉæøÀgÀ£À C¥Àæ§ÄzÀÞ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉêÀr ªÀiÁr ‘EµÁÖV FvÀ EAV趣ÀªÀ£ÉãÀ®èªÀ®è’ JA§ ªÁåSÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀÝgÀÄ. ºÁUÉ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¥sÉæøÀgÀ£ÀÄ ¸ÁÌmÉèAr£ÀªÀ£ÉA§ ¸ÀAUÀwUÉ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉzÀgÀÄ. (EAVèµÀgÀ £ÀÄrUÀnÖ£À°è ¸ÁÌnµï d£ÀgÉA§ ¸ÀA¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÉÄ ¥ÀjºÁ¸ÁvÀäPÀ.) ¸ÀªÁð¢üPÁgÀzÀ DV£À ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è §AUÁ¼ÀzÀ ¯É¦üÖ£ÉAmï-UÀªÀ£Àðgï£ÀAvÀºÀªÀ£À£Éßà AiÀiÁgÁzÀgÀÆ nÃQ¸ÀĪÀÅzÀÄ CPÀ®à¤ÃAiÀĪÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ ªÉÄÊAiÀÄ PÀtPÀtzÀ°è ¨sÁgÀvÀ¥ÉæêÀÄ JµÀÄÖ ªÀÄqÀÄUÀnÖvÉÛAzÀgÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà d£À«gÉÆâü PÀæªÀÄUÀ½UÉ wÃPÀë÷ÚªÁV ¥ÀæwQæAiÉÄ ¸ÀÆa¸ÀzÉ EgÀÄwÛgÀ°®è. «±Àé«zÁå®AiÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ £ÀqÀªÀ½UÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁVAiÀÄÆ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁVAiÀÄÆ nÃQ¹zÀ ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀÄ ²PÀëtzÀ ¢PÀÄÌzÉ¸É PÀÄjvÀÄ ¤±ÀѬĸÀ¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ d£ÀvÉAiÉÄà - JA§ DªÁºÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß EvÀÛgÀÄ. UÉÆÃR¯É ¸ÀAUÀrPÉ 1903gÀ ¨ÉøÀUÉAiÀÄ°è ©¹°£À zsÀUÉ, ¥ÉèÃV£À ºÁªÀ½ - JgÀqÀjAzÀ®Æ zÀÆgÀ«gÀ®Ä ºÀ®ªÁgÀÄ d£À¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ vÀA¥ÀĺÀªÉAiÀÄ qÁfð°AVUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤±ÀѬĹzÀgÀÄ. dUÀ¢Ã±ÀZÀAzÀæ¨ÉÆÃ¸ï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ D vÀAqÀzÀ°è EzÀÝgÀÄ. D ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ¥sÀ°vÀªÉAzÀgÉ ¤ªÉâvÁgÀªÀjUÉ DV£À PÁAUÉæ¸ï zsÀÄjÃt UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ UÉÆÃR¯ÉAiÀĪÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ. E§âgÀ aAvÀ£ÀjÃwUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÉà JA§ÄzÀÄ «¢vÀªÉà E¢ÝvÀÄ. UÉÆÃR¯ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ËªÀÄåªÀiÁVðUÀ¼ÀÄ; ¤ªÉâvÁ wêÀæªÀiÁVðUÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ C¸ÀÍ°vÀ gÁµÀÖç¥ÉæêÀĪÀÅ E§âgÀ£ÀÆß UÁqsÀªÁV ¨É¸É¢vÀÄÛ. ¤ªÉâvÁgÀAvÀºÀ ¥Àæw¨sÁ±Á°UÀ¼ÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ UÉÆÃR¯ÉAiÀĪÀgÀÄ

EaÒ¹zÀÄzÀÄ ¸ÀºÀdªÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ DV£À PÁAUÉæ¸ï ªÁrPÉAiÀÄ°è EzÀÝAvÀºÀ PÉêÀ® ¤tðAiÀÄUÀ¼À ZÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ°è vÀªÀÄUÉ D¸ÀQÛ E®èªÉAzÀÄ ¤ªÉâvÁ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÀgÀÄ. DzÀgÀÆ ¸ÀdÓ¤PÉAiÀÄ ªÀÄÆwðAiÀiÁzÀ UÉÆÃR¯ÉAiÀĪÀgÀ D¥ÉÃPÉëAiÀÄAvÉ PÁAUÉæ¹£À PÁ² C¢üªÉñÀ£ÀPÉÌ DªÀÄAwævÀgÁV ¤ªÉâvÁ ºÉÆÃV §AzÀgÀÄ. UÉÆÃR¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀgÀ°è ºÉZÀÄÑ wêÀæ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À §UÉUÉ E£ÀÆß D¸ÀQÛ ¨É¼ÉAiÀÄ¢zÀÄÝzÀgÀ §UÉUÉ UÉÆÃR¯ÉAiÀĪÀjUÉ §gÉzÀ ¥ÀvÀæªÉÇAzÀgÀ°è ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀÄ ªÉÃzÀ£É ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÝgÀÄ. F AiÀiÁªÀ zsÀÈUï¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÆ CªÀj§âgÀ £ÀqÀÄ«£À UÁqsÀ DwäÃAiÀÄvÉUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀ°®è.

»AzÀÆzsª À ÄÀ ð: ºÉƸÀ ªÁSÁå£À ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ qÁfð°AUï ªÁ¸ÀÛªÀå¢AzÁzÀ MAzÀÄ ¯Á¨sÀªÉAzÀgÉ CªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð »AzÉ EAUÉèAr£À°è §gÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÀÝ ‘¨sÁgÀwÃAiÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è£À CAvÀ¸ÀÆìvÀæ’ (The Web of Indian Life) UÀæAxÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtð ªÀiÁrzÀÄzÀÄ. D UÀæAxÀªÁzÀgÉÆà ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR §gÀºÀªÉAzÀÄ EA¢UÀÆ UÀt¸À®ànÖzÉ. »AzÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ §UÉUÉ CvÀåAvÀ DwäÃAiÀÄ UÀæ»PÉ ªÀåPÀÛªÁVgÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ §zÀÄQUÉ ¤zÉðñÀPÀªÁVzÀÝ ¥ÉæÃgÀuÉUÀ¼À zÀlÖuÉAiÀÄÆ C°è ªÀåPÀÛUÉÆArzÉ. ¸ÀAzÀ¨sÀð MzÀVzÁUÀ¯É®è «zÁåyð¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß GzÉÝò¹ ¤ªÉâvÁ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ DVAzÁUÀ DªÁºÀ£É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÁå¸ÀAUÀzÀ eÉÆvÉeÉÆvÉUÉ ¸ÀªÀiÁd¥ÀÄgÀĵÀ£À PÀgÉUÀÆ ¸ÀàA¢¸À¨ÉÃPÀÄ - JA§ÄzÀÄ. ²PÀët¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀÄ ²PÀëtªÀÅ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉUÉ C©üªÀÄÄRªÁVgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É MwÛ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 1904gÀ ¥sɧÄæªÀj 26gÀAzÀÄ PÉÆ®ÌvÁzÀ ¥ÀÄgÀ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ©¦£ïZÀAzÀæ ¥Á¯ïgÀªÀgÀ GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

95


wêÀæªÁV¢ÝvÉAzÀÄ J®ègÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÀéAiÀÄA ²æà ±ÁgÀzÁ ªÀiÁvÉAiÀĪÀgÉà “FPÉ »A¢£À d£ÀäzÀ°è »AzÀĪÉà DVzÀݪÀgÀÄ. £ÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ ºÉaÑ£À ¥Àæ¸ÀgÀtPÁÌV FUÀ dUÀwÛ£À ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è d¤¹zÁݼɔ J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ ¤µÉ×AiÀÄ£ÀÆß zÀÈqsÀvÉAiÀÄ£ÀÆß ²æà ªÀiÁvÉAiÀĪÀgÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄvÀÄA© ¥Àæ±ÀA¹¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ‘¥ÀæRgÀ »AzÀÆzsÀªÀÄð’ JA§ «µÀAiÀĪÁV ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ G¥À£Áå¸ÀªÀÅ CvÀåAvÀ ¥Àæ¨sÁ«AiÀiÁV¢ÝvÀÄ. zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ aAvÀ£ÉUÉ CzÀÄ ºÉƸÀ wgÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃrvÉ£ÀߧºÀÄzÀÄ. C£ÁåPÀæªÀÄtUÀ½UÉ ±ÀQÛªÀAvÀªÁzÀ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ £ÉÊdzsÀªÀÄðzÀ PÀPÉëUÉ ¸ÉÃjzÀÄzÉà - JA§ ¸Àà¶ÖÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß CzÀĪÀgÉUÉ AiÀiÁgÀÆ EµÀÄÖ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ªÀåPÀÛ¥Àr¹gÀ°®è. F ¸Àà¶ÖÃPÀgÀtªÀÅ »AzÀÆzsÀªÀÄðzÀ £ÀªÉÇÃvÁÜ£ÀPÉÌ ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ «²µÀÖ PÉÆqÀÄUÉ JAzÀÄ EA¢UÀÆ ¸Àäj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ GdÓ÷é® ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉý ©¦£ïZÀAzÀæ ¥Á¯ï CªÀgÉà gÉÆêÀiÁAZÀUÉÆAqÀgÀÄ. “»AzÀÆzsÀªÀÄð PÀÄjvÀ EAvÀºÀ ªÁåSÁå£ÀzÀ DªÀ±ÀåPÀvÉ FUÀ wêÀæªÁVvÀÄÛ” JAzÀÄ GzÀÎj¹zÀgÀÄ. ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀzÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ ºÉZÀÄÑ AiÀÄÄUÁ£ÀÄPÀÆ® ¸ÀÄánÃPÀgÀt JA§ÄzÀÄ ¤¸ÀìAzÉúÀªÁVvÀÄÛ. 1904gÀ ªÀµÀðzÀÄzÀÝPÀÆÌ ºÀvÁÛgÉqÉUÀ¼À°è ««zsÀ ªÉâPÉUÀ¼À°è ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ ¥ÀæRgÀ ¨sÁµÀtUÀ¼ÀÄ DzÀªÀÅ. ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ vÀÆAiÀÄðzsÀé¤AiÀÄ WÉÆõÀ¢AzÀ ¥ÀgÉÆÃPÀë ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÆ DzÀªÀÅ. CªÀgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ eÁqÀ£ÀÆß £ÀÄrUÀlÖ£ÀÆß gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ oÁPÀÆgï ªÀÄvÀÄÛ ©¦£ïZÀAzÀæ¥Á¯ï ¸ÉÃjzÀAvÉ ¥ÀæªÀÄÄR gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÁªÁ¢UÀ¼É®è §¼À¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. DV£À ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è »AzÀÆzsÀªÀÄðPÉÌ ¤ªÉâvÁgÀAvÀºÀ ¸ÀªÀÄxÀðPÀgÀ DªÀ±ÀåPÀvÉ

96

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ ¥ÀÄAd CzÉà ¢£ÀUÀ¼À°è ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ CAvÀgÀAUÀªÀ£ÀÄß G¯Áè¸ÀUÉƽ¹zÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À¤ßªÉñÀªÉAzÀgÉ ¸Áé«ÄfÃAiÀĪÀgÀ ¥ÀƪÁð±ÀæªÀÄzÀ vÁ¬Ä ¨sÀĪÀ£ÉñÀéjÃzÉëAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃzÀgÀ ¨sÀÆ¥ÉÃAzÀæ£ÁxÀ zÀvÀÛgÀ ¤PÀl ¥ÀjZÀAiÀÄ. ¨sÀÆ¥ÉAzÀæ£ÁxÀgÁzÀgÉÆà ¨sÀÆUÀvÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¤gÀAvÀgÀ MqÀ£ÁlzÀ°èzÀݪÀgÀÄ. CªÀgÀ F ¢±ÉAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¤ªÉâvÁgÀªÀjUÉ ºÉZÀÄÑ DwäÃAiÀÄgÀ£ÁßV¹vÀÄ. MnÖ£À ªÉÄÃ¯É D ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ ¥Á°UÉ ¸ÀvÀvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ¥ÀªÀðªÁVzÀݪÀÅ. ºÉZÀÄÑPÀqÀªÉÄ ¥Àæw¢£À J°èAiÉÆ ¨sÁµÀt, AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀwæPÉUÉ vÀÄvÀÄð ¯ÉÃR£À, D¸ÀPÀÛgÉÆqÀ£É ¸ÀvÀvÀ ¨sÉÃnUÀ¼ÀÄ. zÀÆgÀzÀ ªÀÄzÀgÁ¸ÀÄ, ªÀÄÄA§¬Ä ¥ÁæAvÀUÀ¼À CVæªÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ½AzÀ®Æ ¯ÉÃR£ÀUÀ½UÁV ¨ÉÃrPÉUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÀݪÀÅ. F ¤gÀAvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄÄRªÀÇ E¢ÝvÀÄ. ¯ÉÃR£ÀUÀ½UÁV §AzÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£ÉAiÀĵÀÆÖ ±Á¯ÉUÁV «¤AiÉÆÃUÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ªÉÆzÀ°UÉ §AUÁ½ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ‘¥ÀæªÁ¹’ JA§ ºÉ¸Àj£À ¥Àæw¶×vÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀgÀÆ ¤ªÉâvÁjUÉ CvÀåAvÀ DwäÃAiÀÄgÀÆ DVzÀÝ gÁªÀiÁ£ÀAzÀ ZÀmÉÆÖÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ EAV趣À°èAiÀÄÆ ‘ªÀiÁqÀ£ïð gɪÀÇå’ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÀªÀ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀÄzÀÄ ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉAiÉÄà (1907). DgÀA¨sÀzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀð ¸ÀvÀvÀªÁV ¤ªÉâvÁgÀªÀgÀÄ ‘ªÀiÁqÀ£ïð gɪÀÇå’ ¥ÀwæPÉUÉ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀgÀÄ. C®àPÁ®zÀ°è D ¥ÀwæPÉ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ°èAiÀÄÆ ¥ÀæwµÉ× UÀ½¹PÉÆArvÀÄ.

(¸À±ÉõÀ)


EwºÁ¸À

PÉA

¥ÉÃUËqÀgÀ ªÀA±À¸ÀÜgÀÄ zÁ£À-zsÀªÀÄðPÉÌ ºÉ¸ÀgÁzÀªÀgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ CªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ PÉÆqÀÄUÉ C¥ÁgÀ. CAvÀºÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼À°è »jAiÀÄ PÉA¥ÉÃUËqÀgÀÄ ¥ÉÃmÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃmÉAiÀÄ ªÀÄzsÉå ¤«Äð¹zÀ ¹¢ÝPÀmÉÖ PÀ¯ÁåtÂAiÀÄÆ MAzÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀ »jAiÀÄ PÉA¥ÉÃUËqÀgÀÄ (1510-1570) ZÀ£ÁßA¨ÉAiÉÆqÀ£É «ªÁºÀªÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁV gÁtªÁ¸ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀÝ ¹¢Ý (¹¢Þ) JA¨ÁPÉ gÁt ZÀ£ÁßA¨ÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ¼ÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÆgÀĺÉÆvÀÄÛ ªÀĺÁgÁtÂAiÀÄ AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄzÀ ºÉÆuÉ ºÉÆvÀÛ ¹¢Ý ªÀĺÁgÁtÂAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ EgÀÄwÛgÀ°®è. D£ÀAvÀgÀzÀ°è DPÉ vÀ£Àß fêÀ£À¥ÀAiÀÄðAvÀ gÁtÂAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀįÉèà ¤gÀvÀ¼ÁzÀ¼ÀÄ. gÁt ZÀ£ÁßA¨ÉAiÀÄ §UÉÎ DPÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦æÃw, CAvÀBPÀgÀt, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß CAvÀB¥ÀÄgÀzÀ gÁtªÁ¸ÀzÀªÀgÉ®è §ºÀĪÁV ªÉÄaÑPÉÆArzÀÝgÀÄ. £ÁqÀ¥Àæ¨sÀÄ«UÀÆ DPÉ JAzÀgÉ ¥ÀAZÀ¥Áæt. EAvÀºÀ ¹zÀÞªÀÄä 1550gÀ°è CPÁ® ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ¼ÀÄ.

¹¢ÝPÀmÉÖ PÀ¯Áåt DUÀ gÁd-gÁt ºÁUÀÆ ¥ÀjªÁgÀzÀªÀgÉ®è §ºÀĪÁV zÀÄBT¹zÀgÀÄ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ G¥ÀPÁgÀªÀ£ÀÄß £É£É¸ÀĪÀ CAvÀBPÀgÀt«zÀÝ £ÁqÀ¥Àæ¨sÀÄ PÉA¥ÉÃUËqÀgÀÄ gÁtÂAiÀÄ C¥ÉÃPÉëAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉÃmÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃmÉAiÀÄ ªÀÄzsÉå ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ «±Á®ªÁzÀ PÀ¯ÁåtÂAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¹, CzÀPÉÌ ‘¹¢ÝPÀmÉÖ’ (¹¢ÞPÀmÉÖ) JAzÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁr ¹zÀݪÀÄä£À ºÉ¸ÀgÀÄ d£ÀªÀÄ£ÀzÀ°è £É¯É¸ÀĪÀAvÉ K¥ÁðlÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. F ¹¢ÝPÀmÉÖ PÀ¯ÁåtÂAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà EzÀÝ §AiÀÄ°£À°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀAvÉAiÀÄÆ ªÁgÀPÉÆÌAzÀÄ ¸À® £ÀqÉAiÀÄ®Ä DUÀ¯Éà ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1840gÀªÀgÉUÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 300 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® F PÀ¯ÁåtÂAiÀÄÄ ¸ÀAvÉUÉ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ¤Ãj£À D¸ÀgÉAiÀiÁVvÀÄÛ. 1840-50gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃmÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß £É®¸ÀªÀÄUÉƽ¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D PÀ¯ÁåtÂAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃmÉUÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄtÄÚ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ªÀÄÄZÀѯÁ¬ÄvÀÄ. D£ÀAvÀgÀ PÀ¯Áåt EzÀÝ ¸ÀܼÀªÀÇ ¸ÉÃjzÀAwzÀÝ «±Á®ªÁzÀ §AiÀÄ°£À°è ¸ÀAvÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ ‘¹¢ÝPÀmÉÖ CUÀæºÁgÀ’ JAzÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁr ¨ÁæºÀätjUÉ zÁ£À ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀPÉÌ ¥ÀÄgÁªÉAiÀiÁV FUÀ®Æ ¹nªÀiÁPÉðmï »A¨sÁUÀzÀ gÀ¸ÉÛUÉ ‘UÀÄAqÉÆÃ¥ÀAvÀ®Ä gÀ¸ÉÛ’ JAzÀÄ ºÉ¸ÀjgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1900gÀªÀgÉUÀÆ ¸ÀAvÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀ DV£À ‘¹n EA¥ÀÆæªïªÉÄAmï PÀ«Än’AiÀĪÀgÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉAiÀÄ £ÁUÀjPÀjUÉ zÉÊ£ÀA¢£À ¸ÀAvÉAiÀÄ DªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ C°èUÉ §gÀĪÀ ªÁå¥ÁjUÀ¼À C£ÀÄPÀÆ®PÉÌAzÀÄ vÀUÀqÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀtÚ¸ÀtÚ CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß vÁvÁÌ°PÀªÁV ¸ÀAvÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤«Äð¹ ªÁå¥ÁjUÀ½UÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. C£ÀAvÀgÀ CzÉà ‘¹¢ÝPÀmÉÖ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ’ JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqɬÄvÀÄ. 1921gÀ°è D ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà £ÀÆvÀ£À PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹ DV£À ªÀĺÁgÁdgÁVzÀÝ £Á®ér PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄgï CªÀgÀ ºÉ¸gÀ £À ÄÀ ß ElÖgÄÀ . CzÉà FV£À ‘¹n ªÀiÁPÉðmï’ (PÉ.Dgï.ªÀiÁPÉðmï) PÀlÖqÀ.

- ªÉêÀÄUÀ¯ï ¸ÉÆêÀıÉÃRgï GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

97


“UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä DyðPÀ ¤®ªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÊPÀëtÂPÀvÀdÕgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è w½¸ÀzÉ , ¸ÁªÀiÁ£Àåd£ÀgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ºÉýzÀgÀÄ. DzÀÝjAzÀ EvÀgÀ DyðPÀvÀdÕgÀÄ UÁA¢üAiÀĪÀgÀ£ÀÄß M§â ªÀĺÁ£ï CxÀð±Á¸ÀÛçdÕ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉ ºÉÆìÄvÀÄ.” E.J¥sï. ±ÀĪÀiÁPÀgï,

SÁåvÀ dªÀÄð£ï CxÀð±Á¸ÀÛçdÕ

ԤA

qÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ £À£ÀUÉãÀÆ ¸ÀAPÉÆÃZÀ«®è. §AqÀªÁ¼ÀªÁzÀzÉÆqÀ£É £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀÄvÉÛãÉ. d£ÁAUÀ, d£ÁAUÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨sÁj AiÀÄÄzÀÞªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV §AqÀªÁ¼ÀzÀ PÉÆæÃrüÃPÀgÀt PÉ®ªÉà ªÀåQÛUÀ¼À°è DUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ J®ègÀÆ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ¤eÁxÀðzÀ°è §AqÀªÁ¼À ºÁUÀÆ ±ÀæªÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «gÉÆâüUÀ¼À®è. M§â E£ÉÆߧâ¤AzÀ ¹jªÀAvÀ£ÁVzÁÝ£É ¤d. DzÀgÉ ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À ²æêÀÄAvÀgÀÄ §qÀªÀgÀ ±ÉÆõÀuÉ ªÀiÁqÀzÉ ¹jªÀAvÀgÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ §qÀªÀgÀÄ ¹jªÀAvÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆmÉÖ Gj¥ÀqÀ¢gÀĪÀ PÁ® §gÀ°zÉ JAzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£À £ÀÄrAiÀÄÄwÛzÉ. CvÀåAvÀ ¥Àj¥ÀÇtð¹ÜwAiÀÄ°è£À ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ®Æè ¸ÀºÀ ¸ÀA¥ÀÇtð DyðPÀ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è. DyðPÀ«µÀªÀÄvÉ E®èzÀ ¸ÀªÀiÁdgÀZÀ£É C¸ÁzsÀå. DzÀgÉ ¸ÀÆPÀÛ DyðPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¤Ãw ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ

98

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018


DyðPÀaAvÀ£É ¥ÉÇæ || JA.JA. UÀÄ¥ÀÛ mahabaleswara@gmail.com

C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ PÀAzÀPÀªÀ£ÀÄß PÀrvÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ, ªÀUÀð¸ÀAWÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. J®ègÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ §qÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄAvÀgÀ £ÀqÀĪÀt ¸ËºÁzÀðªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ’ JA§ÄzÀÄ UÁA¢üAiÀĪÀgÀ DUÀæºÀ.

DvÉÆäÃzÁÞgz À À ªÀiÁUÀ𠓨sÀªÀå ¨sÁgÀvÀzÀ §Ä£Á¢UÉ ¥À²ÑªÀÄzÀ gÀPÀÛ¹PÀÛ ªÀiÁUÀð ¸ÀjAiÀÄ®è. F ªÀiÁUÀðzÀ AiÀıÀ¹ì£À §UÉÎ CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ £ÀA©PÉ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. §zÀ¯ÁV GzÁvÀÛ ªÀiË®åUÀ¼À DzsÁjvÀ gÀPÀÛgÀ»vÀ ±ÁAwªÀiÁUÀðªÉà zÁj¢Ã¥À. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ

¨sÁgÀvÀ vÀ£Àß ‘DvÀä’ªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fë¹gÀ¯ÁgÀzÀÄ. ‘¥À²ÑªÀÄgÁµÀÖçUÀ¼À DWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ vÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁgÉ’ J£ÀÄߪÀ C¸ÀºÁAiÀÄPÀ aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ C¥À¸ÀégÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è JAzÀÆ ¸ÀĽAiÀĨÁgÀzÀÄ. ¨sÁgÀvÀ vÀ£Àß C¹ÛvÀéPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ M½wUÁV F ºÉÆqÉvÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV JzÀÄj¸ÀĪÀµÀÄÖ ¸À±ÀPÀÛ gÁµÀÖçªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ” JA§ÄzÀÄ UÁA¢üAiÀĪÀgÀ D±ÀAiÀÄ (ºÀjd£À, 8.2. 1935).

¸ÀéAiÀÄA¥ÀÆtðvÉAiÀÄ zÁj UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ºÉüÀĪÀ ªÀiÁvÉAzÀgÉ ±ÉÆõÀuÉ ¤AvÁUÀ ªÀiÁvÀæ ºÀ½îUÀ¼À ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

99


¥ÀÀÅ£ÀgÀÄfÓêÀ£ÀUÉƽ¸À¨ÉÃPÁVzÉ. F »AzÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀ½îUÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀlÖtUÀ¼À CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÀÇgÉʸÀ®Ä ¢£À¤vÀåzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀÄwÛzÀݪÀÅ. JAzÀÄ £ÀªÀÄä £ÀUÀgÀUÀ¼ÀÄ «zÉòà ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼ÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉÆAqÀÄ «zÉñÀ¢AzÀ §AzÀAvÀºÀ PÀ¼À¥É ºÁUÀÆ PÀqÀªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÀ½îUÀ¼À°è ªÀiÁgÀ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrzÀªÉÇ DUÀ ¨sÁgÀvÀ §qÀªÁ¬ÄvÀÄ” (M.K. Gandhi, Economic and Industrial Life and Relations – vol. I, p. 1).

ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄ£ÀgÀÄzÀAiÀÄ ¸ÁzsÀå. ««zsÀjÃwAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À ¸ÀªÀĸÉå §AzÁUÀ zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ PÉÊUÁjQÃPÀgÀt ºÀ½îUÀgÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV CxÀªÁ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ±ÉÆõÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. DzÀPÁgÀt £ÁªÀÅ ºÀ½îUÀ¼ÀÄ ¸ÀéAiÀÄA¥ÀÆtðªÁUÀĪÀAvÉ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£À ºÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀ½îUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¢£À¤vÀåzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÁªÉà GvÁàzÀ£É ªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÁUÀ EzÀÄ ¸ÁzsÀå. “¢£ÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀĪÀ UÁæªÀÄPÉÊUÁjPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀgÉ DUÀ CvÁåzsÀĤPÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ «gÉÆÃzsÀªÀÇ EgÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß E£ÉÆߧâgÀ ±ÉÆõÀuÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è” JA§ JZÀÑjPÉAiÀÄ£ÀÄß UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÁÝgÉ (ºÀjd£À, 28-9-1946 ¥ÀÄ. 226).

OzÉÆåÃVÃPÀgt À zÀ ªÀiÁzÀj “¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ OzÉÆåÃVÃPÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀÅ¢®èªÉ” JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ GvÀÛgÀ«zÀÄ: “RArvÀªÁVAiÀÄÆ OzÉÆåÃVÃPÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÉ. DzÀgÉ CzÀÄ ¥Á²ÑªÀiÁvÀå ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è EgÀzÉ, £À£Àß PÀ®à£ÉAiÀÄ jÃwAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. UÁæ«ÄÃt ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß

100

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

“£À£ÀUÉ MAzÀÄ zÉÆqÀØ GzÀåªÀĪÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹ CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ ±ÀQÛ EzÉ. DzÀgÉ £À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄ EzÀgÀ «gÀÄzÀÞ §AqÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁgÀt £Á£ÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀǪÀðPÀªÁV CzÀ£ÀÄß vÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÉÝãÉ. EzÀÄ vÁåUÀªÀ®è. zÉñÀzÀ°è ¥Àæw¤vÀå £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ®ÆnAiÀÄ°è £À£ÀUÉ ¥Á®Ä ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ. DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà £ÀªÀÄä UÁæªÀÄUÀ¼À OzÉÆåÃVÃPÀgÀt ªÀiÁqÀ§AiÀĸÀÄvÉÛãɔ (ºÀjd£À, 27-9-1937, ¥ÀÄ. 18).

C£ÀUv À åÀ AiÀÄAvÀPæ ˱À®zÀ DªÀÄ¢UÉ «gÉÆÃzsÀ “AiÀÄAvÀæ-vÀAvÀæÀ-P˱À®zÀ°è £ÁªÀÅ CdÕgÀÄ ¤d. AiÀÄAvÀæP˱À®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è mÁmÁ ªÀÄ£ÉvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¸ÀªÀÄyð¸À¯ÁgÉ. wAUÀ½UÉ 20 ¸Á«gÀ ¸ÀA§¼À PÉÆlÄÖ M§â CªÉÄjPÀ£ï vÀdÕ£À£ÀÄß PÀgɹPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CªÀjUÉ ¸ÁzsÀå. ¸ÁºÀ¸À¥ÀæªÀÈwÛUÉãÉÆà CªÀgÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ §qÀ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àæw¤¢üAiÀÄ®è. ¨sÁgÀvÀzÀ 90 ¥Á°£À d£À¸ÀASÉåAiÀÄļÀî 7 ®PÀë ºÀ½îUÀ½ªÉ. vÀAvÀæeÁÕ£À P˱À®zÀ°è CdÕ zÉñÀPÉÌ £ÀªÀÄä PÀıÀ®vÉAiÀÄ £ÉgÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀ M½wUÁV AiÀiÁªÀ ¥Àæw¥sÀ®ªÀ£ÀÆß ¨ÉÃqÀzÉ PÉÆqÉÆÃt JAzÁzÀgÉ ¤ªÀÄä OzÁAiÀÄð CPÀ®AQvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CªÉÄjPÀ ¤dªÁV ¨sÁgÀvÀPÉÌ £ÉgÀªÁUÀ®Ä §AiÀĸÀĪÀÅzÁzÀgÉ vÀ£Àß ¥ÀævÀÄåvÀà£Àß ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß F ¢QÌ£À°è ºÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. CzÀPÁÌV zÀÄrAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ CUÀæUÁ«Ä gÀ¥sÀÅÛgÁµÀÖçªÁVgÀĪÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß CªÉÄjPÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁ¢ÃvÀÄ. £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀĪÀÅ ¥ÀæZÀ°vÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½VAvÀ wÃgÀ «©ü£ÀߪÁVzÉ. CzÀÄ OzÉÆåÃVÃPÀgÀtzÀ ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀAvÉ £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è. ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀ½îUÀ½UÉ OzÉÆåÃVÃPÀgÀtzÀ ¸ÉÆÃAPÀÄ ºÀvÀÛzÀAvÉ EqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £À£Àß EZÉÒ.


DyðPÀaAvÀ£É CªÉÄjPÀ£ÀßgÀÄ J¸ÀVgÀĪÀ ±ÉÆõÀuɬÄAzÀ ±ÉÆövÀ zÉñÀUÀ¼ÁUÀ°, ±ÉÆõÀPÀ gÁµÀÖçzÁÝUÀ° WÀ£ÀvÉUËgÀªÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV®è. vÀ¢égÀÄzÀÞ CzÀÄ CªÀgÀ DzsÁåwäPÀ ¥ÀæUÀwUÉ CrØAiÀiÁVzÉ. CªÉÄjPÉAiÀÄÄ ¤dªÁzÀ DzsÁåwäPÀ OzÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸ÁAiÀħr¢zÉ. CªÉÄjPÀzÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀ vÀĽAiÀÄzÀÄ. ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è l£ÀÄßUÀlÖ¼É UÉÆâü, ¸ÀPÀÌgÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¨ÉøÁAiÀÄzÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß £Á±ÀªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj. EzÀÄ §AqÀªÁ¼ÀªÁzÀzÀ ¥Á¥ÀzÀ ¥sÀ® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæAiÀIJÑvÀÛ. EvÀgÀ zÉñÀUÀ½UÉ D ¸ÀPÀÌgÉ, UÉÆâü PÉÆqÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ CxÀªÁ CªÉÄjPÉAiÀÄ ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ½UÉà Gt¸À§ºÀÄ¢vÀÄÛ. DzÀgÉ ¤ÃªÀÅ ºÁUÉ ªÀiÁqÀ°®è” (ºÀjd£À, 12-2-1938).

ªÀÄvÀÄÛ §ÈºÀvï PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀÄrzÀgÀÄ. “£À£Àß ¥ÀæPÁgÀ «zÀÄåZÀÒQÛ vÀAiÀiÁjPÁ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ, ºÀqÀUÀÄ ¤ªÀiÁðt, PÀ©ât GvÁࢸÀĪÀ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÄ UÀÄrPÉÊUÁjPÉUÀ¼À eÉÆvÉeÉÆvÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ C¢üãÀvÉ vÀ¯ÉPɼÀUÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀ½îUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ½îUÀ¼À PÀgÀPÀıÀ®vÉUÀ¼À£ÀÄß £Á±ÀªÀiÁqÀĪÀ jÃw PÉÊUÁjQÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß AiÉÆÃd£Á§zÀÞªÁV ªÀiÁrzÀgÀÄ. E£ÀÄߪÀÄÄAzÉ PÉÊUÁjQÃPÀgÀt ºÀ½îUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ºÀ½îUÀgÀ PÀgÀPÀıÀ®vÉUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä CzÀgÀ C¢üãÀªÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ.”

¸À«Ää±æÀ PÉÊUÁjPÁ ¨É¼ª À t À U Â É ªÀiÁzÀj UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¸À«Ää±Àæ jÃwAiÀÄ PÉÊUÁjPÁ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß D²¹zÀÝgÀÄ. ºÉÃUÉAzÀgÉ ºÀ½îUÀ¼À°è «±Á® ¥ÀæªÀiÁtzÀ aPÀÌ aPÀÌ GvÁàzÀ£Á WÀlPÀUÀ½zÀÄÝ, £ÀUÀgÀUÀ¼À°è PÉêÀ® PÉ®ªÀÅ ¥ÀæªÀÄÄR PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è PÁAiÀÄð £ÀqɸÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀUÀgÀPÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ C¤ªÁAiÀÄð ¦qÀÄUÀÄ DVzÀÄÝ, UÁæ«ÄÃt PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àåd£ÀgÀ ¢£À¤vÀåzÀ DªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀ½îUÀ¼À ¥ÀÅ£ÀgÀÄvÁÜ£À fêÀ C½zÀ PÀgÀPÀıÀ®ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÉÊUÁjPÁ C©üªÀÈ¢Þ ªÀiÁqÀzÉ ¸ÁzsÀå«®è J£ÀÄߪÀ ¸ÀàµÀÖ ¤®«UÉ UÁA¢ü §A¢zÀÝgÀÄ. PÉÊUÁjQÃPÀgÀt ªÀÄÈvÀ¥ÁæAiÀĪÁzÀ ºÀ½îUÀ½UÉ fêÀ vÀÄA§®Ä ¸ÁzsÀå«®è. gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀgÀPÀıÀ®vÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÀÅ£ÀgÀÄfÓêÀ£ÀUÉƽ¹ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©AiÀiÁV d£ÀgÀ ¢£À¤vÀåzÀ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀ®Ä ºÀ½îUÀ¼À¯Éèà ¨sÀzÀæªÁV ¤AvÁUÀ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄä UÀÄj PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¥ÀÀÅ£À±ÉÑÃvÀ£ÀUÉƽ¸À®Ä ¸ÁzsÀå. gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä FV£À ºÀ½î-£ÀUÀgÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß vÀ¯ÉPɼÀUÀÄ ªÀiÁr £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ ºÀ½îAiÀÄ°è GvÁࢹzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀ°à¸ÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

F GzÉÝñÀ ¥ÀÀÇgÉʸÀ®Ä ¥ÀæªÀÄÄR PÉÊUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß gÁ¶ÖçÃPÀj¸À®Ä UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ §AiÀĹzÀÝgÀÄ. AiÀiÁªÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß gÁ¶ÖçÃPÀj¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ JZÀÑjPÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀÄ. “ºÀ½îUÀgÀÄ ¸Àé®àªÀÄnÖUÉ PÀıÀ®vɬÄAzÀ AiÀiÁªÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÉÇà CAvÀºÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß gÁ¶ÖçÃPÀj¸À®Ä DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀ CUÀvÀå«®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ, £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä PÉÊUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À®Ä ¸ÁzsÀå JAzÀÄ £ÀA©gÀ°®è. DzÀgÉ FUÀ £Á£ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ºÀ½îAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¢£À¥ÀwæPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ PÁUÀzÀªÀ®èzÉ G½zÀ jÃwAiÀÄ J®è PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß vÁ£Éà vÀAiÀiÁj¹PÉƼÀÀÄzÀÄ JAzÀÄ £ÀA©zÉÝãÉ. PÁUÀzÀ vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðgÀ vÀ£Àß »rvÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÀgÉ, DUÀ ºÀ½îUÀ¼À°è PÁUÀzÀ vÀAiÀiÁjPÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ DyðPÀ gÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÁ¢ÃvÀÄ.” EzÀ£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ®Ä MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀgÀÄ. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ ºÀ½îAiÀÄ°è GvÁࢸÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À¨ÉÃPÀÄ.

ºÀ½îUÀ¼À°è ªÁ¸ÀªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀjUÉ J®è jÃwAiÀÄ C£ÀÄPÀÆ® ºÁUÀÆ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀPÀĪÀAvÉ DyðPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄrPÉÊUÁjPÉUÀ¼À

PÉÊUÁjPÉU¼ À À gÁ¶ÖçÃPÀgt À PÉÌ «gÉÆÃzsÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß gÁ¶ÖçÃPÀj¹zÀgÉ CªÀÅUÀ¼ÀÄ zÉÆõÀ ªÀÄÄPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄA¢AiÀÄzÀÄ. DzÀgÉ UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ F GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

101


ªÁzÀªÀ£ÀÄß M¥ÀÀÅàªÀÅ¢®è. ‘¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ £À£Àß ºÁUÉ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ £ÉºÀgÀÆgÀªÀgÀÄ PÉÊUÁjQÃPÀgÀt zÉñÀzÀ ¥ÀæUÀwUÉ CªÀ±Àå JAzÀgÀÄ. PÁgÀt CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÁ¶ÖçÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀgÉ §AqÀªÁ¼À±Á»Ã ¥ÀzÀÞw¬ÄAzÀ DUÀĪÀ PÉqÀPÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ CªÀgÀ £ÀA©PÉ. £À£Àß ¸ÀéAvÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÉAzÀgÉ F J®è PÉqÀÄPÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÊUÁjQÃPÀgÀtzÀ CAvÀUÀðvÀzÀ¯Éèà EzÉ. DzÀPÁgÀt JµÉÖà ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è £ÁªÀÅ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÁ¶ÖçÃPÀj¹zÀgÀÆ D PÉqÀÄPÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁUÀĪÀÅ¢®è’ (Ibid). “¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄð¤ÃwUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV «gÉÆÃzsÁ¨sÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ PÁgÀt zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ GvÁàzÀ£Á WÀlPÀUÀ¼À MqÉvÀ£À ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀÄAvÀæUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ EAzsÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ MqÉvÀ£ÀzÀ°èzÀÄÝ ±ÉÆõÀuÁªÀÄÄPÀÛªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ±ÉÆõÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¸ÁéªÀ®A§£ÉAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ gÀZÀ£É ¸ÁPÀµÀÄÖ zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÀÆ J®ègÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀjavÀgÁUÀ®Ä ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÁÝVgÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. UÁA¢üAiÀĪÀgÀ ¸ÀàµÀÖ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðgÀzÀ MqÉvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ: ‘PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj MqÉvÀ£ÀzÀ°èzÀÄÝ ¸ÀPÁðgÀzÀ DyðPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À GvÁàzÀ£É ªÀiÁr ¸ÁªÀiÁ£Àåd£ÀgÀ PÀ¯Áåt ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄߪÀ ¸ÀªÀiÁdªÁzÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ M¥ÀÀÅàªÀÅ¢®è’ (D.G. Tendulkar. Mahatma vol. v, p. 277). CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ PÉÆqÀĪÀ PÁgÀt: ‘¸ÀPÁðjà MqÉvÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À°è DqÀ½vÀ±ÀQÛAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ ªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀjAzÀ J®è jÃwAiÀÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¥ÀæUÀwUÉ §ºÀĪÀÄÄRå PÁgÀtªÁzÀ ‘ªÀåQÛ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ’ C¥ÀºÀgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ¨sÀAiÀĪÉAzÀgÉ ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß

102

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

PÀqÀªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÀåQÛvÀézÀ £Á±ÀªÀiÁqÀĪÀ §ºÀÄzÉÆqÀØ ¸ÀAPÀlªÀ£ÀÄß CzÀÄ vÀAzÉÆqÀÄØvÀÛzÉ’ (Ibid, vol. v, p.15).

PÉÊUÁjQÃPÀgt À zÀ zÉÆõÀU¼ À ÄÀ PÉÊUÁjQÃPÀgÀt JµÉÖà ªÀĺÀvÀÛ÷ézÁÝzÀgÀÆ, CzÀÄ C£ÉÃPÀ zÉÆõÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ 1. PÉêÀ® PÉ®ªÀÅ ªÀÄA¢AiÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §AqÀªÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ±ÀQÛAiÀÄ PÉÆæÃrÃPÀgÀt. 2. ¥ÀgÁªÀ®A© fëUÀ¼À GzÀAiÀÄ - ±Àæ«ÄPÀgÀ ±ÀæªÀıÀQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²æêÀÄAvÀ ºÁUÀÀÆ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðUÀ¼ÀªÀgÀÄ, ºÀ½îUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £ÀUÀgÀªÁ¹UÀ¼ÀÄ, PÉÊUÁjPÁ zÉñÀUÀ¼ÀÄ PÀȶ¥ÀæzsÁ£À zÉñÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀgÁªÀ®A©UÀ¼ÁUÀÄvÁÛgÉ. 3. §AqÀªÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ±ÀæªÀÄzÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀAWÀµÀð. 4. §qÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄAvÀgÀ £ÀqÀÄ«£À CAvÀgÀ ºÉaÑ DyðPÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ªÀÈ¢Þ. 5. DPÀæªÀÄtPÁj ªÁtÂfåÃPÀgÀtzÀ «¸ÀÛgÀuɬÄAzÀ vÀt¸À¯ÁUÀzÀ ¨sËwPÀ ¸ÀAvÉÆõÀUÀ¼À UÀÄj MAzÀÄ PÀqÉAiÀiÁzÀgÉ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ ¤ªÀiÁðt E£ÉÆßAzÉqÉ.

¤gÀÄzÉÆåÃUÀ ¸ÀªÄÀ ¸ÉåUÉ GvÀg Û À OzÉÆåÃVÃPÀgÀt JµÉÖà ºÉƸÀwgÀ° MAzÀÄ ¸ÀAUÀwAiÀÄAvÀÆ ¸ÀàµÀÖ. CzÀÄ ¥ÀÀÇtð GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ ±ÀAPÁ¸ÀàzÀ. £ÉºÀgÀÄ MAzÀÄ ¨Áj F jÃw ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ‘£ÁªÀÅ JµÉÖà Që¥ÀæªÁV PÉÊUÁjQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ, £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°ègÀĪÀ ®PÁëAvÀgÀ ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ½UÉ GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀÄvÉÛêÉAiÉÆà UÉÆwÛ®è. ®PÁëAvÀgÀ ªÀÄA¢ MAzÀÄ PÉÊUÁjPÉAiÀÄ°è GzÉÆåÃUÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. DzÀgÉ G½zÀ ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ¼À PÀvÉ K£ÀÄ? G½zÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä UÀȺÀPÉÊUÁjPÉ, ¸ÀtÚPÉÊUÁjPÉ ºÁUÀÆ ¸ÀºÀPÁj PÉëÃvÀæzÀ°ègÀĪÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À°è GzÉÆåÃUÀ UÀ½¸ÀĪÀAvÁUÀ¢zÀÝgÉ CªÀÅUÀ½AzÀ K£À£ÀÆß ¥ÀqÉzÀAvÁUÀĪÀÅ¢®è, CxÀªÁ CªÀÅUÀ½AzÀ JµÀÄÖ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉÆà CµÀÖ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀAvÁUÀĪÀÅ¢®è’ (JA.PÉ. UÁA¢ü


DyðPÀaAvÀ£É -¸ÀªÉÇðzÀAiÀÄ, ¥ÀÄ. 41). PÉÊUÁjQÃPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ J®è ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ½UÉ GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è. F ªÀÄÄRå PÁgÀtPÁÌV UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁgÀvÀªÀÄå«gÀĪÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À §¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjQÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß PÀlĪÁV «gÉÆâü¹zÀgÀÄ. UÁA¢üAiÀĪÀgÀ DzÀ±ÀðUÀ¼ÁzÀ ¥ÀjvÀåf¸ÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÀÈ¦Û ¨sÁªÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¹UÀĪÀ ±Á±ÀévÀ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß UÀ½¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ F ªÉÄð£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß §UɺÀj¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¢ÃvÀÄ. EzÉà ¤dªÁzÀ ªÀÄÄQÛUÉ zÁj. ±ÉÆõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ ªÀÄÄQÛ zÉÆgÀQ¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C¤²ÑvÀ ¸ÁªÀiÁ¤åÃPÀgÀtzÀ GvÀÛgÀ¢AzÀ ¸ÁzsÀå«®è. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è EAzÀÄ §AqÀªÁ¼À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀAvÀºÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ C¥ÉÃPÉë¥ÀqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß EAzÀÄ »A¸ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀªÉà ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå. CªÀgÀÄ §AqÀªÁ¼ÀzÀ £ÀÆå£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀgÉ, §AqÀªÁ¼ÀzÀ §UÉÎ vÀªÀÄä PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ¹zÀÞgÁzÀgÉ DUÀ ªÀiÁvÀæ ±ÀæªÀÄ¢AzÀ GvÁàzÀ£ÉUÉÆAqÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À £ÁåAiÉÆÃavÀ «vÀgÀuÉ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀvïPÀët ¸ÀAvÀÈ¦Û ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀ¼ÀvÉAiÀÄ PÀqÉUÉ EZÁÒ¥ÀǪÀðPÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀAvÉ DUÀÄvÀÛzÉ. F ºÉƸÀ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ ¨sËwPÀ D¸ÉUÀ¼À DªÀvÀð£É fêÀ£ÀzÀ §ºÀÄ ªÀÄÄRå UÀÄj DVgÀĪÀÅ¢®è. §zÀ°UÉ £ÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è ¤gÀAvÀgÀ ¸ÀÄR-¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À PÀrvÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà DVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÁV ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ K£À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«®èªÉÇà CAvÀzÀÝ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ aAvÀ£É ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. F jÃwAiÀÄ Cj«®èzÀ C¥ÁgÀ DzsÁåwäPÀ ¥sÀ°vÁA±ÀÀUÀ¼À §UÉÎ AiÀÄÆgÉÆæ£À d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ CxÀð±Á¸ÀÛçzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¥sÀ®å ¥ÀqÉzÀ E¤ßvÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀµÀÖzÁAiÀÄPÀªÀ®èzÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÀ¨ÉÃPÁVzÉ. DzsÁåwäPÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäµÀÖPÉÌ vÁªÉà PÁAiÀÄðUÀvÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. §zÀ°UÉ CªÀÅ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ ¢£À¤vÀåzÀ EvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀåPÀÛªÁUÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÉ CªÀÅ DyðPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼À ªÉÄïÉ

¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛªÉ (M.K. Gandhi, NonViolence in Peace and War, vol. I, p. 30).

¤d £ÁUÀjPÀvÉ F ºÁ¢AiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ¤dªÁzÀ £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄlÖ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÁUÀÀjPÀvÉ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ £ÀqÀªÀ½PÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ, ¤dªÁzÀ PÀvÀðªÀåzÀ zÁj AiÀiÁªÀÅzÀÄ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ w½ªÀ½PÉ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. PÀvÀðªÀåzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÊwPÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À C£ÀĵÁ×£À - F JgÀqÀÆ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£ÁvÀäPÀ £ÉÊwPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ JAzÀgÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀAvÉ (JA.PÉ. UÁA¢ü - »AzÀÆ zsÀªÀÄð, ¥ÀÄ. 57). ¨sÁgÀvÀ KPÉ PÉÊUÁjQÃPÀgt À zÀ ªÀiÁUÀð ºÀÄqÀÄPÀ°®è ªÉÄÃ¯É «±ÀzÀ¥Àr¹zÀ J®è PÁgÀtUÀ½AzÁV £ÀªÀÄä ¥ÀǪÀðdgÀÄ PÉÊUÁjQÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁAwæPÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ºÉaÑ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀÀ®Ä ºÉÆÃUÀ°®è. EzÀgÀ CxÀð CªÀjUÉ D PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä UÉÆwÛ®è CxÀªÁ CUÀvÀå eÁÕ£À«gÀ°®è JAzÀÄ C®è. CzÀgÀ GzÉÝñÀ J®è jÃwAiÀÄ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ½¹zÀ ¨sÁgÀvÀzÉñÀ PÀÄgÀÄqÀ£ÁUÀzÉ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ EvÀgÀ zÉñÀUÀ½UÉ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ. UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAUÀw JAzÀgÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä £ÉÃV°£À°è AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÆß ªÀiÁqÀzÉ ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝêÉ. CzÉà UÀȺÀ-PÉÊUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝêÉ. zÉòÃAiÀÄ «zÁå¨sÁå¸À ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ°£À ºÁUÉ G½¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝêÉ, ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ fêÀ£À £ÀqɸÀ®Ä AiÀiÁªÀ ºÉƸÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÆß ¨É¼É¸À°®è. ¥ÀæwAiÉƧ⠨sÁgÀwÃAiÀÄ vÀ£Àß PÀÄ®PÀ¸ÀħÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÁAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹ PÀÆ°ºÀtzÀ ......111£Éà ¥ÀÄlzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

103


ZËgÀ ¸ÀÄR:

£É£À¥Éà MAzÀÄ ¸ÀÄR

¥ÀA

ZÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼À°è MAzÁzÀ ZÀªÀÄðzÀ C«¨sÁdå CAUÀ PÀÆzÀ®Ä. zÉúÀzÀ J®è ¨sÁUÀUÀ¼À°è E®è¢zÀÝgÀÆ EgÀĪÀ PÀqÉ MAzÉÆAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. vÀ¯ÉUÀÆzÀ®Ä UÀAqÀÄ-ºÉtÂÚUÉ ¸ÀªÀÄ£ÁzÀgÀÆ wÃgÁ Fa£ÀªÀgÉUÀÆ ºÉtÂÚ£À vÀ¯ÉUÀÆzÀ®£ÀÄß vÉUɸÀĪÀ PÀæªÀÄ EgÀ°®è («zsÀªÉAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß ©lÄÖ). ªÀÄÄRzÀ ªÉÄð£À «ÄøÉ-UÀqÀØUÀ¼À°è ºÉtÄÚ-UÀArUÉ ªÀåvÁå¸À. «ÄøÉ-UÀqÀØUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÀÆzÀ®£ÀÄß vÉUɸÀĪÀ «ZÁgÀzÀ¯Éèà £Á£Á feÁÕ¸ÉUÀ¼ÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß JµÀÄÖ vÉUɸÀ¨ÉÃPÀÄ? AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀîÀ¨ÉÃPÀÄ? vÉUÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ºÉÃUÉ? - EzÉ®è zÉÆqÀØ ¸ÀAUÀwAiÉÄà DVºÉÆÃVzÉ. EzÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «µÀAiÀĪÁzÀgÀÆ PÉêÀ® ¥ÀÀÅgÀĵÀgÀ ¸ÀévÁÛV G½¢®è. ¨ÉèÃr£À eÁ»ÃgÁw£À°è ºÀÄqÀÄVAiÀÄ avÀæ KPÉ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ. DzÀgÉ «ªÁ»vÀ ¥ÀÀÅgÀĵÀgÀ°è, ¤ªÀÄä UÀqÀØ-«ÄøÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤ªÀÄUÉ ¥ÀÇwð C¢üPÁgÀ«zÉAiÉÄ - JAzÀÄ PÉý. CzÀPÉÌ ¸ÀÄ®¨sÀ ºÁUÀÆ £ÉÃgÀ GvÀÛgÀ ¹UÀ¯ÁgÀzÀÄ. F jÃwAiÀÄ°è EzÉÆAzÀÄ ¸ÀAQÃtð «µÀAiÀÄ DVgÀĪÀAvÉAiÉÄà CzÀÄ ºÉÃUÉÆà ºÁ¸Àå¸Á»wUÀ¼À PÉÊUÀÆ ¹QÌ©nÖzÉ. F «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ CªÀgÀÄ

104

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

§UɧUÉAiÀÄ «ZÁgÀzsÁgÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀj¹zÁÝgÉ. EzÀÄ zÉñÀzÀ MAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀĺÀvÀÛ÷ézÀ «µÀAiÀÄ J£ÀÄߪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¨É¼É¢gÀĪÀ PÁgÀt zÉñÀzÀ J®è ¨sÁµÉUÀ¼À®Æè UÀqÀØ-«ÄøÉ-ZËgÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸Á»vÀå gÀZÀ£ÉAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ®èAvÀÆ zÉÆqÀØ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ EzÀgÀ §UÉÎ ¯ÉÃR£À-¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. CAvÀºÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À MAzÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ FZÉUÉ ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ. ‘ZËgÀ ¸ÀÄR’ J£ÀÄߪÀ F ¥ÀÀŸÀÛPÀzÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ªÉÊ. J£ï. UÀÄAqÀÆgÁªï CªÀgÀÄ. ¥ÀŸÀÛPÀzÀ §UÉÎ PËëgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ »jAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀ DAiÀÄÝ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ºÉýPÉÆArzÁÝgÉ. CvÀåAvÀ »jAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ CµÉÖãÀÆ ‘»jAiÀÄ’gÀ®èzÀªÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÆ EªÉ. J®è ºÁ¸Àå¯ÉÃRPÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÆ PÀÆqÀ E°èªÉ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀAw®è. KPÉAzÀgÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ CªÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀ®èªÉ! E°è£À J®è ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ PËëjPÀ ªÀiÁqÀĪÀ PËëgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAxÀªÀÅ JAzÀÄ PÀÆqÀ ºÉüÀĪÀAw®è. MlÄÖ 33 ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E¥ÀàvÀÄÛ D PÀÄjvÀÄ EªÉ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. G½zÀªÀÅ


UÀæAxÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£À

ZËgÀ¸ÀÄR (PËëgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ »jAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀ DAiÀÄÝ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ) ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ: ªÉÊ.J£ï. UÀÄAqÀÆgÁªï ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: CAQvÀ ¥ÀĸÀÛPÀ 53, ±ÁåªÀiï¹AUï PÁA¥ÉèPïì UÁA¢ü§eÁgï ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 004 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 200 UÁvÀæ: 1/8 rªÉÄÊ ¨É¯É: gÀÆ. 195

UÀqÀØ-«ÄÃ¸É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéÀvÀB ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ UÀqÀØ«ÄøÉUÀ¼À PËëgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÉAzÀÄ ¸ÀÆÜ®ªÁV ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. UÉÆgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgï, ¥ÉÉÇæ| ¥Àæ¨sÀıÀAPÀgÀ, «ÃgÉÃAzÀæ ¹A¦, £ÁrUÉÃgÀ PÀȵÀÚgÁªï, qÁ| PÀȵÁÚ£ÀAzÀ PÁªÀÄvï, ªÉÊ.J£ï. UÀÄAqÀÆgÁªï, ©.J¸ï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, FgÀ¥Àà JA. PÀA§½, ¤ÃgÀUÀÄAzÀ PÉñÀªÀªÀÄÆwð gÁªï, JA.r. UÉÆÃUÉÃj, ¥Á.ªÉA. DZÁAiÀÄð, JA.Dgï. ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð, ¹.PÉ.J£ï. gÁd, zÁ±ÀgÀy ¢ÃQëvï, ²æäªÁ¸À ªÉÊzÀå, ±ÀgÀvï PÀ¯ÉÆÌÃqï, ªÀÄAdÄ£ÁAiÀÄPÀ ZɼÀÆîgÀÄ, ±À±ÁAPÀ eÉÆìĸï, ©. w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà, PÉ.J¸ï. ¨sÀUÀªÁ£ï, C.£À.PÀÈ., ºÉÆ.gÁ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÁªï, JA.¦. ªÀÄ£ÉÆúÀgÀZÀAzÀæ£ï, J¸ï.Dgï. ZÀAzÀæ, JA.«. ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå, qÁ| f.r. eÉÆò, J£ï.PÉ. PÀÄ®PÀtÂð, ²æäªÁ¸À eÁ®ªÁ¢, «. ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå, ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ, PÀȵÀÚªÀÄÆwð ¥ÀÄgÁtÂPï, JZï.J¯ï. PÉñÀªÀªÀÄÆwð CªÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ E°èªÉ; ¸ÀA¥ÁzÀPÀ UÀÄAqÀÆgÁAiÀÄgÀ JgÀqÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ½ªÉ. PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ zÉÆqÀØ ¯ÉÃRPÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁV F «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹gÀ¢zÀÝgÀÆ

CxÀªÁ CµÉÆÖAzÀÄ ªÉÄîälÖzÀªÀ®è¢zÀÝgÀÆ CªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÁVAiÉÄà ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀgÉãÉÆà JA§AxÀªÀÇ ¸ÉÃj¢ÝzÉ; EgÀ°. MmÁÖgÉ NzÀÄUÀ¤UÉ MAzÉà PÀqÉ ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ¸ÁxÀðPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß J£Àß®rجĮè. UÉÆgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgÀgÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÉÃR£À ‘ºÁgÀĪÀAiÀÄå PËëjPÀ£ÁzÀÄzÀÄ’; CzÀjAzÀ ¥ÀÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß DgÀA©ü¸À¯ÁVzÉ. ºÁ¸ÀåzÀ ªÀÄnÖUÉ CªÀgÀÄ ¸ÁªÀðPÁ°PÀ ±ÉæõÀ× §gÀºÀUÁgÀgÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ F ¯ÉÃR£ÀzÀ®Æè ªÀåPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ºÀ½î; C°è ¨ÁæºÀätgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁæºÀäuÉÃvÀgÀ eÉÆÃrzÁgÀgÀÄ. ¨ÁæºÀätgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ PËëjPÀgÀ£ÀÄß Ej¹PÉÆAqÀzÀÄÝ, ¨ÁæºÀätgÀ PËëjPÀ PÁgÀuÁAvÀgÀ¢AzÀ NrºÉÆÃzÀzÀÄÝ, ¨ÁæºÀätgÉ®è C¤ªÁAiÀÄðªÁV UÀqÀØ©lÄÖ ¤AzÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ, EªÀgÀ ªÀÄÄR £ÉÆÃr ¥ÀÀÅlÖ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉzÀgÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄÄAzÉ £ÀgÀ¹AºÁZÁAiÀÄð JA§ NªÀð ¨ÁæºÀät£Éà F ªÀÈwÛ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, £ÉAlgÀ PÉÊAiÀÄ°è ¹Q̩üÀĪÀÅzÀÄ, PÉÆ£ÉUÉ gÁf ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ M§â PËëjPÀ£À£ÀÄß F PÉ®¸ÀPÉÌ M¦à¸ÀĪÀÅzÀÄ - »ÃUÉ ºÉeÉÓºÉeÉÓUÀÆ PÀÄvÀƺÀ® PÉgÀ½¸ÀÄvÁÛ, ¸ÀªÀĸÉå £ÀªÀÄäzÉà K£ÉÆà GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

105


JA§AvÀºÀ ¯ÉÃR£À«zÀÄ.

GvÀÌlvÉAiÀÄ°è

N¢¹PÉƼÀÄîªÀ

¥ÀŸÀÛPÀzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è PÁtĪÀ MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå CA±ÀªÉAzÀgÉ, ¯ÉÃRPÀgÀ ¨Á®åzÀ ºÀ½îAiÀÄ fêÀ£À, HjUÉƧ⠺ÀeÁªÀÄ, CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀqÀ¥ÀzÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄA¢UÉ®è ºÀeÁªÀÄw (PËëgÀ) ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, vÀ£Àß PÁæ¥ÀÅ F xÀgÀ DUÀ¨ÉÃPÉA§ D±É¬ÄzÀÝ ¥ÀÀÅlÖ ¨Á®PÀgÀ£ÀÄß DvÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß EµÀÖzÀAvÉ K£ÉÆà MAzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, PÀƦ¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ DUÀĪÀ UÁAiÀÄ, ¨ÁæºÀätgÀ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀgÉ PËëgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄrUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀlÖ¥ÁqÀÄUÀ¼ÀÄ, EzÉà ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ zÉÆqÀتÀgÁV ¥ÉÃmÉ ¸ÉÃjzÀ ªÉÄÃ¯É C°è PÁtĪÀ PËëgÀzÀAUÀr(¸É®Æ£ÀÄ)UÀ¼ÀÄ, C°è£À ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà §UÉAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ. PËëjPÀ£Éà £ÁAiÀÄPÀ£ÁV C°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, DvÀ£À gÁdQÃAiÀÄ D¸ÀQÛ, ¨ÉÃgɨÉÃgÉ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ§®è DvÀ£À ¸ÁªÀÄxÀåð, DvÀ ªÀiÁqÀÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ºÉÃgï¸ÉÖöʯïUÀ¼ÀÄ - ªÀÄÄAvÁzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ vÀÄA§ d£ÀgÀ C£ÀĨsÀªÀ DVgÀ®Ä ¸ÁzsÀå. DzÀÝjAzÀ¯Éà F «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ NzÀÄUÀgÀ°è GvÀÛªÀÄ ¸ÀàAzÀ£ÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀzÉ EgÀ¯ÁgÀªÀÅ. UÀqÀØ-«ÄÃ¸É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéAvÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ PËëgÀzÀÄÝ E£ÉÆßAzÀÄ §UÉ. «ÄøÉ, £À£Àß «ÄÃ¸É gÁzÁÞAvÀ, UÀqÀØ-«ÄøÉ, UÀqÀØ«ÄÃ(ªÀiÁA)¸É, «ÄÃ¸É ªÀĪÀiÁA¸É, zÁrUÉ §AzÀ zsÁr, ‘zÁr’AiÀÄ ¸ÀªÀĸÉå, «ÄÃ¸É ªÀiÁªÀ, «ÄøÀ®Ä «ÄøÉ, UËvÀªÀÄ£À UÀqÀØ - EªÉ®è ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ²Ã¶ðPÉUÀ¼ÀÄ. EzÀjAzÀ UÀqÀØ-«ÄøÉUÀ¼ÀÄ E°è JAvÀºÀ ¥ÁæzsÁ£ÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArªÉ JA§ÄzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. UÀqÀØ«ÄøÉUÀ½UÉ ¥ÁæzsÁ£Àå EzÉ JAzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß Ej¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¨ÉÆý¸ÀĪÀÅzÀgÀ £ÀqÀÄªÉ CzÉà §UÉAiÀÄ ªÀåvÁå¸À CxÀªÁ ªÀĺÀvÀÛ÷é EzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. vÀªÀÄä ¯ÉÃR£À UÀqÀØ «ÄÃ(ªÀiÁA)¸ÉAiÀÄ°è JA.«. ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀAvÀÆ MAzÀÄ CvÀåAvÀ ¥ËæqsÀªÁzÀ feÁÕ¸ÉAiÀÄ£Éßà £ÀqɹzÁÝgÉ. “²ªÀ¤UÉ dmÉ EzÉ; UÀqÀØ E®è. ºÁVzÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß ¨ÉÆý¹zÀ PËëjPÀ AiÀiÁgÀÄ?” JAzÀªÀgÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀA¥À

106

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

vÀ£Àß PÁªÀå(D¢¥ÀÅgÁt)zÀ°è ¨ÁºÀħ°AiÀÄ£ÀÄß awæ¸ÀĪÁUÀ §½îUÀ¼À eÉÆvÉUÉ dqÉAiÀÄÆ E½©¢ÝvÀÄÛ JAzÀÄ ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ «ÄøÉ-UÀqÀØUÀ¼À ¥Àæ¸ÁÛ¥À«®è. CzÉà ªÉÃ¼É UÉƪÀÄäl «UÀæºÀUÀ¼À°è dqÉ PÁt¸ÀĪÀÅ¢®è, §zÀ¯ÁV UÀÄAUÀÄgÀÄ PÀÆzÀ°£À PÁæ¥ï PÀmï PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ JA.«.¹Ã. UÀªÀÄ£À¸É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À zËæ¥À¢Ã ¸ÀéAiÀÄAªÀgÀzÀ ªÉÃ¼É CdÄð£À£À£ÀÄß UÀqÀØzÀÄ¥ÁzsÁåAiÀÄ£ÁV awæ¹zÁÝ£É; (PÀȵÀÚ) ¸ÀAzsÁ£ÀzÀ ºÉÆwÛ£À°è ©üêÀĤUÉ ‘Gj GUÀĪÀ «Äøɒ EzÉ. F PÀ« ²æÃPÀȵÀÚ¤UÉ PÀÄr«ÄøÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÀÄt¹zÁÝ£É J£ÀÄߪÀ ¯ÉÃR£À, «PÉÆÖÃjAiÀÄ£ï AiÀÄÄUÀzÀ PÀ«UÀ¼ÀÄ UÀqÀØ-«ÄÃ¸É PÁ®zÀªÀgÀÄ J£ÀÄߪÀ vÀ£ÀPÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ; eÉÆvÉUÉ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ‘UÀqÀØ-«ÄøÉUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ºÁUÉ F £À£Àß §gÀºÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ EµÀÖ«®è” JAzÀÆ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. JA.¦ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀZÀAzÀæ£ï CªÀgÀ ‘«ÄÃ¸É gÁzÁÞAvÀ’ vÀ£Àß ±ÉæõÀ× ªÀÄlÖzÀ £ÁlQÃAiÀÄvɬÄAzÀ ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀæªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¯ÉÃRPÀ «ÄÃ¸É vÀ£Àß ¸ÀéAvÀzÉÝAzÀÄ w½zÀÄPÉÆArzÀÝ. DzÀgÉ «ÄÃ¸É EzÀÝ PÁgÀtªÉà CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀªÀ¼ÀÄ CªÀ£À ¥Àwß; CªÀ¼ÀÄ CzÀgÀ ªÉÄð£À vÀ£Àß ºÀPÀÄÌ ¸Áܦ¸ÀzÉ ©qÀÄvÁÛ¼ÉAiÉÄ? MAzÀÄ ¹£ÉªÀiÁ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr ‘FvÀ «ÄÃ¸É vÉUÉzÀgÉ avÀæzÀ £ÁAiÀÄPÀ PÀĪÀiÁgï£ÀAvÉAiÉÄà PÁtÄvÁÛ£ÉAzÀÄ’ PÀªÉÄAmï ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ºÁUÉà DUÉÉÆÃtªÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ D PÀÄjvÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¥À«lÖgÉ ¥Àwß ‘CzsÀð«ÄÃ¸É £À£ÀßzÀÄ; G½zÀ CzsÀð ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¨ÉÆý¹PÉÆ½î’ J£ÀߨÉÃPÉ! PÀæªÉÄÃt DPÉ ‘¤ªÀÄä «ÄøÉAiÀÄ£ÀÄß J®ègÀÆ ªÉÄaÑzÁÝgÉ; CzÀÄ ªÀģɪÀÄA¢UÉ®è ¸ÉÃjzÀÄÝ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ AiÀÄdªÀiÁ£À£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉ ¤AwgÀÄvÀÛzÉ’ JAzÀÆ ¸ÉÃj¸ÀÄvÁÛ¼É. «ÄÃ¸É vÉUÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è FvÀ ªÀÄvÉÛ MvÁ۬ĹzÁUÀ MAzÀÄ «ÄÃnAUÉà £ÀqɬÄvÀÄ; vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß «gÉÆâü¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ªÀÄUÀ-ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. DzÀgÉ MAzÀÄ ¢£À ZËgÀzÀAUÀrAiÀÄ°è ‘zsÁå£ÀªÀÄUÀß’£ÁVzÁÝUÀ PËëjPÀ ¸Àj ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ CµÀÖµÉÖà «ÄÃ¸É vÉUÉzÀÄ ¥ÀÇwð


UÀæAxÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ¨ÉÆý¹AiÉÄà ©qÀÄvÁÛ£É. ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä FvÀ¤UÉ ¨sÀAiÀÄ. UɼÉAiÀÄ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. CzÀjAzÀ CµÉÖãÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃd£À DUÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ zÀȶÖAiÀįÉèà §zÀ¯ÁªÀuÉ GAmÁV «ÄÃ¸É E®èzÀ EªÀ£À ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß M¦àPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. E§âgÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¥ÀnÖ ªÀiÁrzÀ «ÄøÉAiÀÄ ªÉÊ«zsÀåUÀ¼ÀÄ PÀÄvÀƺÀ® ªÀÄÆr¸ÀĪÀ eÉÆvÉUÉ DAiÀiÁ PÁ®WÀlÖzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¹ÜwUÀwUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ. qÁ| f.r. eÉÆò CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ‘«ÄÃ¸É «ÄêÀiÁA¸É’AiÀÄ°è ¨ÉÆý¹zÀ «ÄøÉ, ¸Àé®à aUÀÄj £ÀAvÀgÀ §AzÀ «ÄøÉ, ¥sÉæAZïPÀmï, Qj «ÄøÉ, »j(©üêÀÄ)«ÄøÉ, dnÖ «ÄøÉ, ¸ÉʤPï «ÄøÉ, ºÀÄj «ÄøÉ, ©½ «ÄøÉ, PÀqÀPï «ÄøÉ, eÉÆAqÀÄ «ÄøÉ, UÀÄAqÀÄ «ÄøÉ, M¥ÁàgÉ «ÄøÉ, ¨ÉQÌ£À «ÄøÉ, fgÀ¼ÉAiÀÄ «ÄøÉ, E½ «ÄøÉ, ©°è£À «ÄøÉ, ªÀiÁgÀÄzÀÝ «ÄøÉ, ºÀUÀÎzÀ «ÄøÉ, PÁgÀÄ J¼ÉªÀ «ÄÃ¸É JAzÀÄ ºÉ¸Àj¹zÀgÉ ²æäªÁ¸À eÁ®ªÁ¢ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ‘«ÄÃ¸É ªÀiÁªÀ’ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è PÁéj «ÄøÉ, ºÁj «ÄøÉ, VqÀØ «ÄøÉ, GzÀÝ «ÄøÉ, vÀ®ªÁvï PÀmï, £ÉÆtzÀ «ÄøÉ, ¥ÉÉÇgÀPÉ «ÄøÉ, PÀ°è «ÄøÉ, ZËj «ÄøÉ, UËj «ÄøÉ, PÁ«Ä¤ «ÄÃ¸É (QgÀÄUÁvÀæ), ZÉÆÃgÀÆ PÁ UÀįÁªÀiï «ÄøÉ, vÀ¯ÉPɼÀUÀÄ «ÄøÉ, HzsÀéðªÀÄÄR «ÄøÉ, CqÀØPÀ¸À© «ÄøÉ, «Ä¸ï DzÀ «ÄøÉ, °A¨ÉºÀtÄÚ (JgÀqÀÆ §¢UÉ) PÀÄt¸ÀĪÀ «ÄøÉ, dAVè «ÄøÉ, PÉÆÃvÀA§j «ÄøÉ, ¥ÉÃzÉ «ÄøÉ, UÀzÉ «ÄøÉ, ®rÌ «ÄøÉ, ¥ÉÇÃvÀgÁd «ÄøÉ, »lègï «ÄøÉ, PÁAUÉæ¸ï «ÄøÉ, PÀªÀÄÆ夸ïÖ «ÄøÉ, ¥ÉʯÁé£ï «ÄøÉ, §¸ï¸ÁÖöåAqï «ÄÃ¸É ªÀÄÄAvÁV zÁR°¸ÀÄvÁÛgÉ. E£ÉßgÀqÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß «±ÉõÀªÁV G¯ÉèÃT¸À¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ - ¥Á.ªÉA. CZÁAiÀÄÀæ ‘PÀ¼Á¥Àæ¥ÀÇtð DAiÀÄĵÀ̪ÀÄð ±Á¯Á’, E£ÉÆßAzÀÄ - JA.Dgï. ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð CªÀgÀ ‘ªÉÄõÀÄÖç ªÀÄĤ¸Á«Ä’. ¥Á.ªÉA. CªÀgÀ ¥ÀÀÅvÀæ CxÀð±Á¸ÀÛç ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ ¥ÉÇæ| ¦. gÁzsÁPÀȵÀÚ DZÁAiÀÄðgÀ£ÀÄß £Á£ÉƪÉÄä ¸ÀAzÀ±Àð£À ªÀiÁrzÁUÀ “£Á£ÀÄ CxÀð±Á¸ÀÛç ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ£ÁzÀgÀÆ £À£ÀVAvÀ ºÉZÀÄÑ CxÀð±Á¸ÀÛç £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ w½¢vÀÄÛ” JA¢zÀÝgÀÄ. CzÉà ªÀiÁvÀ£ÀÄß E°èUÉ C£ÀéAiÀÄ ªÀiÁr ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ DZÁAiÀÄðgÀÄ (¯ÁAUÀƯÁZÁAiÀÄð) ªÀÄÆ®vÀB

ºÁ¸Àå¯ÉÃRPÀgÀ®èªÁzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß §gÉzÁUÀ CªÀgÀÄ ºÁ¸Àå¯ÉÃRPÀgÀ£Éßà «ÄÃj¹zÀÝgÀÄ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. DAiÀÄĵÀ̪ÀÄð±Á¯ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀÄqÀÄ«£À PÉÊ, CAUÉÊUÀ¼À ZÀ®£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß PÁtÄvÁÛgÉ. “¤dªÁzÀ PÀ¯Á«zÀ vÀ£Àß PÀ¯Á¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄÄlÖzÉ PÀvÀÛjAiÀÄ£Éßà §¼À¸ÀÄvÁۣɔ J£ÀÄߪÀ wêÀiÁð£ÀPÉÌ §gÀÄvÁÛgÉ. JA.Dgï. ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ‘ªÉÄõÀÄÖç ªÀÄĤ¸Á«Ä’AiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ ¥Àæ¹zÀÞ ‘gÀAUÀtÚ£À PÀ£À¹£À ¢£ÀUÀ¼ÀÄ’ JA§ PÀÈw¬ÄAzÀ Dj¹PÉÆArzÀÄÝ. CA¢£À ²PÀëtzÀ ¥Àj¹Üw, ²PÀëPÀgÀ ¥ÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß E¤ß®èzÀAvÉ awæ¸ÀĪÀ F UÀæAxÀ PÀ£ÀßqÀzÀ MAzÀÄ ±ÉæõÀ×PÀÈw; ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÀÄ zÀæªÀ C°è ¥ÀÀÅl¥ÀÀÅlzÀ®Æè §¹AiÀÄÄvÀÛzÉ. F ¯ÉÃR£À PÀÆqÀ ºÁUÉÃ. ªÀÄĤ¸Á«Ä M¼ÉîAiÀÄ ²PÀëPÀ ¤d. DzÀgÉ ¹UÀĪÀ ¸ÀA§¼À ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ¤ªÀðºÀuÉUÉ ¸Á®ÄªÀÅ¢®è. CzÀPÁÌV DvÀ ±Á¯Á ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ±Á¯ÉAiÀįÉèà PËëgÀzÀAUÀrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. ±Á¯ÉUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ E£ï¸ÉàPÀÖgï gÀAUÀtÚ¤UÉ CzÀPÉÌ ¥ÀjºÁgÀ ºÀÄqÀÄPÀĪÀ EPÀÌlÄÖ JzÀÄgÁUÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ GvÀÛªÀÄ ²PÀëPÀ£À£ÀÄß ©qÀ®Ä CªÀjUÉ ªÀÄ£À¹ì®è. ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ºÀtªÀÇ §gÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄïÁV ±Á¯É £ÀqɸÀĪÀ ¥ÀÀÅlÖ PÀlÖqÀ ªÀÄĤ¸Á«ÄAiÀÄzÉÃ. DvÀ£À£ÀÄß ©r¹zÀgÉ CzÀÆ PÉÊvÀ¥ÀÅàvÀÛzÉ. CzÀPÁÌV ¸À«ÄÃ¥ÀªÉà MAzÀÄ UÀÄr¸À®Ä ºÁQ C°è vÀªÀÄä£À£ÀÄß PËëgÀPÉÌ £ÉëĹ eÉÆvÉAiÀiÁV ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀAvÉ gÀAUÀtÚ ¸ÀÆa¸ÀÄvÁÛ£É. MAzÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è F ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß ºÁ¸ÀåPÉÌ ¸ÉÃj¸À®Ä PÀµÀÖªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ EzÀÄ ±ÉæõÀ׸Á»vÀå J£ÀÄߪÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è. MnÖ£À°è ¸ÀévÀB ºÁ¸Àå¯ÉÃRPÀgÁzÀ UÀÄAqÀÆgÁªï CªÀgÀÄ ¸ÀA¥Á¢¹zÀ F PÀÈw CªÀgÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ “ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄA¢ ¯ÉÃRPÀgÀÄ E°è CªÀgÀªÀgÀ ¨sÁªÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ «ªÀj¹ vÁªÀÅ C£ÀĨsÀ«¹zÀ PËëgÀ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ Gt§r¹zÁÝgÉ. EzÉÆAzÀÄ «²µÀÖ §UÉAiÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ J£Àß®rجĮè.

- JA.©. ºÁgÁår GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

107


¥Àj¥ÀÆtð ªÀåQÛvÀ餪ÀiÁðtPÉÆÌAzÀÄ PÉʦr

«ªÉÃPÁ£ÀAzÀvÀé¢AzÀ ¥Àj¥ÀÆtð ªÀåQÛvÀé

EA

¢£À ªÁåªÀºÁjPÀ dUÀwÛ£À°è ªÀåQÛAiÀÄ ªÀåQÛvÀéªÀÅ vÀÄA§ ªÀĺÀvÀÛ÷ézÀ ¸ÁÜ£À UÀ½¹zÉAiÀiÁzÀÝjAzÀ, ¥Á±ÁÑvÀå zÀȶÖPÉÆãÀªÀ£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀ ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£À²©gÀUÀ¼ÀÄ, PÀÈwUÀ¼ÀÄ d£À¦æAiÀÄUÉƼÀÄîwÛªÉ. ¥Á±ÁÑvÀå zÀȶÖAiÀÄ°è ªÀåQÛvÀéªÀÅ M¼ÉîAiÀÄ GqÀÄ¥ÀÄ, PÉÊPÀÄ®ÄPÀÄ«PÉAiÀÄAvÀºÀ ¨ÁºÀå DZÀgÀuÉUÀ½UÉ ¹Ã«ÄvÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. C°è zÉÊ»PÀ£É¯ÉAiÀįÉè ªÀåQÛvÀéªÀÅ ¥Àj¥ÀÆtðvÀéªÀ£ÀÄß PÁtÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ£Éß ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ PÀÈw qÁ. ªÀiÁzsÀªÀ GqÀÄ¥ÀgÀÄ §gÉzÀ ‘«ªÉÃPÁ£ÀAzÀvÀé¢AzÀ ¥Àj¥ÀÆtð ªÀåQÛvÀé’. ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼É®è ªÀiÁ£ÀªÀPÉÃA¢ævÀªÁVzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼É®è ªÀÄ£ÀĵÀåfêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV¸ÀĪÀ §UÉÎ, ªÀÄ£ÀĵÀå¤AzÀ GvÀÌøµÀÖ ¸ÁºÀ¸À-¸ÁzsÀ£É DV¸ÀĪÀ §UÉÎAiÉÄà DrzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. “ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ, ¥ËgÀĵÀªÀAvÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ, £ÀªÀÄVAzÀÄ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ EªÀgÉÔ - EzÀÄ ¸Áé«ÄfÃAiÀĪÀgÀ aAvÀ£À, ¨ÉÆÃzsÉUÀ¼À ¥À®è«. ªÉÆzÀ®¯Éèà ¯ÉÃRPÀgÀÄ PÉüÀĪÀ MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ

108

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

- “£ÁªÀÅ Hl, GqÀÄ¥ÀÄ, ªÀ¸Àw J®èªÀÇ M¼ÉîAiÀÄzÉà EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C£ÀÄ¢£À, C£ÀÄPÀëtªÀÇ CzÀPÁÌVAiÉÄà ºÀÄqÀÄPÁl £ÀqɸÀÄvÉÛêÉ; ¸Àj, DzÀgÉ J®èªÀÇ M¼ÉîAiÀÄzÀ£Éßà §AiÀĸÀĪÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀåQÛvÀé M¼ÉîAiÀÄzÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĹzÉÝêÉAiÉÄ? CzÀPÁÌV ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqɹzÉÝêÉAiÉÄ?” 5 CzsÁåAiÀÄUÀ½gÀĪÀ F PÀÈwAiÀÄ MmÁÖgÉ D±ÀAiÀÄ £ÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ ²°àUÀ¼ÀÄ £ÁªÉà DVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß gÀƦ¹PÉƼÀÄîªÀ §zÀ°¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð £ÀªÀÄVzÉ JAzÀÄ w½¸ÀĪÀÅzÁVzÉ. ªÉÆzÀ® CzsÁåAiÀÄzÀ DgÀA¨sÀzÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ ªÀiÁvÀÄ - “ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß UÁf£ÀUÉÆüÀPÉÌ ºÉÆð¸À§ºÀÄzÀÄ. CzÀgÀ PÉÃAzÀæzÀ°ègÀĪÀ GdÓ÷é® ¢Ã¥ÀzÀAvÉ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À ¢ªÀå¸ÀvÀÛ÷éªÉà J®ègÀ®Æè EzÀÝgÀÆ, ¸ÀÄvÀÄÛªÀj¢gÀĪÀ UÁf£À zÀ¥Àà, §tÚUÀ¼À ªÀåvÁå¸À¢AzÁV ºÉÆgÀ§gÀĪÀ ¨É¼ÀQ£À PÁAwAiÀÄ°è KgÀÄ¥ÉÃgÁUÀĪÀAvÉ, J®ègÀ®Æè C©üªÀåPÀÛªÁVgÀĪÀ ¢ªÀåvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ºÉZÀÄÑ-PÀqÀªÉÄ DUÀÄvÀÛzÀµÉÖ.” ªÀÄ£ÀĵÀ太ÀiÁðt ºÁUÀÆ gÁµÀÖ礪ÀiÁðt F JgÀqÀÄ zsÉåÃAiÀÄUÀ½UÉ vÀªÀÄä£ÀÄß C¦ð¹PÉÆArzÀÝ


UÀæAxÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£À

AiÀĪÀd£ÀvÉUÉ PÀgÉ

«ªÉÃPÁ£ÀAzÀvÀé¢AzÀ ¥Àj¥ÀÆtð ªÀåQÛvÀé

¯ÉÃRPÀgÀÄ: qÁ|| J. ªÀiÁzsÀªÀ GqÀÄ¥À ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: ¤gÀAvÀgÀ #165, 8£Éà ‘J’ PÁæ¸ï, 14£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ Dg惡 ¯ÉÃOmï, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 040 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: xxxiv+ 214 UÁvÀæ: 1/8 rªÉÄÊ ¨É¯É: gÀÆ. 250

¸Áé«ÄfÃAiÀĪÀgÀÄ ¥Àj¥ÀÆtð ªÀåQÛvÀé¢AzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ, ¸À±ÀPÀÛ gÁµÀÖ礪ÀiÁðt ¸ÁzsÀåªÉAzÀÄ ¸ÁjzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ §AiÀĹzÀ D ¥Àj¥ÀÆtð ªÀåQÛvÀéªÉAzÀgÉ “ºÀÈzÀAiÀĪÀAwPÉ, «ZÁgÀ±ÀQÛ, PÁAiÀÄð²Ã®vÉUÀ¼É®è ¥Àj¥ÀPÀéªÀÇ, ¥ÀgÀªÉÆÃvÀÌøµÀÖªÀÇ DVgÀĪÀ ¥Àj¥ÀÆtð ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀ§AiÀĸÀÄvÉÛêÉ. ¨sÁ«¸À§®è ºÀÈzÀAiÀÄ, CjAiÀħ®è ªÉÄzÀļÀÄ, PÁAiÀÄðªÉ¸ÀUÀ§®è ¨ÁºÀÄUÀ¼ÀÄ - »ÃUÉ ªÉÄzÀļÀÄ, ºÀÈzÀAiÀÄ, PÉÊUÀ¼É®è ªÉÄüÉʹgÀĪÀ ¥ÀÄgÀĵÀ¹AºÀgÀÄ £ÀªÀÄVAzÀÄ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ. D jÃwAiÀÄ ¥Àj¥ÀÆtð «PÁ¸ÀªÁUÀ®Ä ªÀåQÛvÀézÀ ¨É¼ÀPÀÄ M¼ÀUÀqɬÄAzÀ ªÉÆzÀ¯ÉÆÎAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉUÉ ªÁ妸À¨ÉÃPÀÄ.”

¥Àj¥ÀÆtð ªÀåQÛvéz À À £Á®ÄÌ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÄÀ CzsÁåAiÀÄ 2gÀ°è ¥Àj¥ÀÆtð ªÀåQÛvÀézÀ UÀÄj¸ÁzsÀ£ÉUÉ zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ, £ÉÊwPÀ, DzsÁåwäPÀ JA§ £Á®ÄÌ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. zÉÊ»PÀ DAiÀiÁªÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛ ¸Áé«Äfà ºÉüÀÄvÁÛgÉ - “zsÀªÀÄð¸ÁzsÀ£ÉUÉ zÉúÀªÉà ªÉÆzÀ®Ä. ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀQÌAvÀ PÁ¯ÉÑAr£À DlzÀ

ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃªÀÅ ¸ÀéUÀðPÉÌ ºÉZÀÄÑ ºÀwÛgÀªÁUÀÄ«j. ¤ªÀÄä vÉÆüÀâ®, ¸ÁßAiÀÄħ® ºÉaѹPÉÆAqÁUÀ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ ¸ÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß E£ÀÆß ZÉ£ÁßV CxÀðªÀiÁrPÉƼÀèj” JAzÀÄ. zÉúÀ¥ÉÆõÀuÉUÉ ¸ÀvÀÛ÷éAiÀÄÄvÀ DºÁgÀ, ªÁåAiÀiÁªÀÄ, zÉÊ»PÀ Dl EªÀÅUÀ¼À PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ CUÀvÀå JAzÀÄ MwÛºÉüÀÄvÁÛgÉ. ‘ªÀÄ£À¹ì£ÀAvÉ ªÀÄ£ÀĵÀå’ J£ÀÄߪÀ ªÀiÁw£ÀAvÉ ªÀåQÛvÀé ¤ªÀiÁðtzÀ°è ªÀÄ£À¹ì£À ¥ÁvÀæ »jzÀÄ. ¦æÃw «±Áé¸À ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀPÀÆÌ, PÉÆæÃzsÀ PÉgÀ¼ÀĪÀÅzÀPÀÆÌ, bÀ® ªÀåPÀÛªÁUÀĪÀÅzÀPÀÆÌ, ªÀÄÆ®ªÀÅ ªÀÄ£À¸ÉìÃ. ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À, AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ® ªÀÄ£À¸Éìà DVzÀÄÝ, CzÀÄ «ªÉÃPÀzÀ vÀªÀgÀÆ ºËzÀÄ. «ªÉÃPÀ eÁUÀÈvÀªÁzÀ°è ªÀiÁvÀæ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÀÆPÀÛ ¤zsÁðgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀè. ªÀiÁ£À¹PÀ DAiÀiÁªÀÄzÀ ¨É¼À¸ÀÄ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ E°è C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. ªÀåQÛAiÀÄ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄÄ ªÀvÀð£ÉAiÀÄ PÉÊUÀ£Àßr. ¸ÀvÀå, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ, ¤B¸ÁéxÀð, ¦æÃw EªÀÅ ¨É¼É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ UÀÄtUÀ¼ÁzÀgÉ C¸ÀÆAiÉÄ, zÉéõÀ, GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

109


¸ÀļÀÄî EªÉ®è C½¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ. zÉêÀgÀÄ ¦æÃw¸ÀĪÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¨É¼É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. DUÀ¯Éà £ÉÊwPÀ DAiÀiÁªÀÄ ¥ÀÆtðªÁUÀÄvÀÛªÉ. DzsÁåwäPÀ DAiÀiÁªÀĪÁzÀ DvÀäPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ DAvÀAiÀÄðzÀ°è zÉÊ«PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ ¤²ÑAvÉ, ¤¨sÀðAiÀÄvÉ, ¤°ð¥ÀÛvÉ ªÉÄÊUÀÆqÀÄvÀÛzÉ. ±ÁAw-¸ËºÁzÀðUÀ¼ÀÄ £É¯É¸ÀÄvÀÛªÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV zÉêÀIÄt, IĶIÄt, d£ÀIÄt, ¨sÀÆvÀIÄtUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄðgÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ. EªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¸Áé«ÄfÃAiÀĪÀgÀÄ ‘£ÀªÀÄUÉÆAzÀÄ C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß MzÀV¹PÉÆlÖ d£Àä¨sÀÆ«ÄAiÀÄzÀÆ MAzÀÄ IÄtªÉÃ. CzÀ£ÀÄß wÃj¹. CzÀgÀ ¤ªÀiÁðtPÉÌ £ÉgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀ PÀvÀðªÀå. ‘eÁw-ªÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃj ¨sÁævÀÈvÀéªÀÅ £ÀªÀÄä°è ªÉÄÊUÀÆqÀ¨ÉÃPÀÄ; ¸À±ÀPÀÛ gÁµÀÖçzÀ PÀ£À¸ÀÄ £À£À¸ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ’ JA¢zÁÝgÉ.

¥Á±ÁÑvåÀ -¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT “EAzÀÄ dUÀwÛUÉ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ ZÁjvÀæöå¥ÀÆtð ªÀåQÛvÀé. AiÀiÁgÀ fêÀ£À ¤B¸ÁéxÀð GdÓ÷é® ¥ÉæêÀÄ¢AzÀ ¨É¼ÀVgÀĪÀÅzÉÆà CAxÀªÀjUÉ dUÀvÀÄÛ PÁ¢zÉ. ¥ÉæêÀÄ¢AzÀ CªÀgÁqÀĪÀ £ÀÄrAiÀÄÄ ¹r°£ÀAvÉ JgÀUÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄVAzÀÄ ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ÷¢üÃgÀ£ÀÄrUÀ¼ÀÄ, ¢üÃgÀvÀgÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ” JA¢zÁÝgÉ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ. ‘¥À¸Àð£Á°n qɪÀ®¥ïªÉÄAmï vs ¥Àj¥ÀÆtð ªÀåQÛvÀé«PÀ¸À£À’ J£ÀÄߪÀ CzsÁåAiÀÄzÀ°è ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀåQÛvÀézÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ®à£ÉUÀÆ, ¥Á±ÁÑvÀå PÀ®à£ÉUÀÆ EgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ. zÉúÀPÉÌ, ¨ÁºÀåQæAiÉÄUÉ ªÀiÁvÀæ MvÀÄÛ ¤ÃqÀĪÀ ªÀåQÛvÀézÀ ¥Á±ÁÑvÀå ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ ¥Àj¥ÀÆtð ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁgÀzÀÄ. DzÀgÉ ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£ÀªÀÅ CAvÀgÀAUÀzÀ°è ZÉ£ÁßVgÀĪÀ ¹Üw; ¯ËQPÀ-¥ÁgÀ¯ËQPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁVzÉ. ¥Àj¥ÀÆtð ªÀåQÛvÀézÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è wgÀĽUÉ ªÀĺÀvÀÛ÷éªÉà ºÉÆgÀvÀÄ ¹¥ÉàUÀ®è. ZÁjvÀæöå±ÀÄ¢ÞUÉ, ¥ÀjºÁgÀ¹¢ÞUÉ ªÀĺÀvÀÛ÷é ¨ÉÃPÀÄ. «Ää£À Hl ¤ÃqÀĪÀ §zÀ®Ä «ÄãÀÄ »rAiÀÄ®Ä PÀ°¸ÀĪÀÅzÉà ¥Àj¥ÀÆtð ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£ÀzÀ wgÀļÀÄ. ¸ÁªÀÄxÀåð, ¸Àdð£À²Ã®vÉ

110

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

ªÀÈ¢ÞUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀªÀð±ÀPÀÛ£À ªÉÄð£À £ÀA©PÉAiÉÄà ¸ÀªÀð±ÀQÛ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. CzÉà ¥Àj¥ÀÆtð ªÀåQÛvÀé. “MAzÀÄ «ZÁgÀªÀ£Éßà PÀÄjvÁV AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr, D §UÉÎAiÉÄà zsÁå£À²Ã®gÁzÁUÀ zsÀ£ÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑvÀÛªÉ; ªÀåQÛvÀé«PÀ¸À£ÀªÀÅ ºÀĮĸÁUÀÄvÀÛzÉ. D²µÀ×gÀÆ, §°µÀ×gÀÆ, zsÀȵÀÖgÀÆ, ªÉÄÃzsÁ«UÀ¼ÀÆ DzÀ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÉAzÀÄ ªÉÃzÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀºÀ £ÀÆgÀĪÀÄA¢ AiÀÄĪÀPÀjzÀÝgÉ dUÀwÛ£À¯ÉÆèAzÀÄ GvÁÌçAwAiÀÄ£Éßà ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. dUÀvÀÄÛ UÀgÀrªÀÄ£É. E°èUÉ £ÁªÀÅ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß §°µÀ×gÀ£ÁßV¹PÉƼÀî®Ä” J£ÀÄߪÀ ¸Áé«ÄfÃAiÀĪÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ G¯ÉèÃT¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸Áé«Ä ºÀµÁð£ÀAzÀfÃAiÀĪÀgÀÄ ‘AiÀÄĪÀd£ÀgÀ ¥Àj¥ÀÆtð ªÀåQÛvÀéPÉÌ «±ÉõÀ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀzÀÎçAxÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉʦr’ JAzÀÄ F ºÉÆvÀÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀtÂð¹zÁÝgÉ. ‘«ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ fêÀ£À¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£Éß®è »Ar gÀ¸ÀvÉUÉzÀÄ JgÀPÀºÉÆAiÀÄÄÝ gÀƦ¹zÀ C£À£Àå PÀÈw. ¸ÀªÀÄxÀð ªÀåQÛvÀé §AiÀĸÀĪÀ vÀgÀÄtjUÉ zÁj¢Ã¥ÀzÀAwgÀĪÀ F PÀÈw N¢ C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ vÀgÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ PÀÈw’ J£ÀÄßvÁÛgÉ ZÀPÀæªÀwð ¸ÀÆ°¨É¯ÉAiÀĪÀgÀÄ. ‘EzÉÆAzÀÄ ¨Á¼À£ÀÄß ¨É¼ÀV¸ÀĪÀ ¸ÀÄeÁÕ£À ¢Ã«UÉ’ JAzÀÄ ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛgÉ ©.«. PÉ¢¯ÁAiÀÄ CªÀgÀÄ. ‘ªÀåQÛvÀé«PÀ¸À£À §AiÀĸÀĪÀ ¥Àæw «zÁåyðAiÀÄÆ ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀÈwgÀvÀß’ªÉ£ÀÄߪÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ qÁ|| n.«. gÁdÄ CªÀgÀzÀÄ. «©ü£Àß £É¯ÉAiÀÄ°è ªÀåQÛvÀézÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ EAvÀºÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃV ºÉÆvÀÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀ ‘¤gÀAvÀgÀ ¥ÀæPÁ±À£À’zÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ.

- ¸ÀgÉÆÃeÁ ¥Àæ¨sÁPÀgï


DyðPÀaAvÀ£É 103£Éà ¥ÀÄl¢AzÀ..... ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¹zÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄUÉ ºÉƸÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÁßUÀ°, §UɧUÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£À ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÁßUÀ° PÀAqÀÄ»rAiÀÄĪÀ ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£À EgÀ°®è JAzÀÄ EzÀgÀ CxÀðªÀ®è. F jÃwAiÀÄ ºÉƸÀºÉƸÀ £Á«£Àå¥ÀÇtð AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£À¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À §UÉÎ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ £ÁªÀÅ CªÀÅUÀ¼À UÀįÁªÀÄgÁV £ÀªÀÄä £ÉÊwPÀ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄvÉÛÃªÉ JA§ CjªÀÅ £ÀªÀÄä ¥ÀÇ«ðPÀjUÉ EvÀÄÛ. DzÀ PÁgÀt CªÀgÀÄ PÀÆ®APÀµÀªÁV «ZÁgÀ«ªÀıÉð ªÀiÁr AiÀiÁªÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉÆà CAvÀºÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ wêÀiÁð£ÀPÉÌ §A¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ PÀAqÀÄPÉÆAqÀ ¸ÀvÀåªÉAzÀgÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¤dªÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁjÃjPÀ DgÉÆÃUÀå EgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ

PÁ®ÄUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁrzÁUÀ ªÀiÁvÀæ JAzÀÄ. £ÀªÀÄä ¥ÀÇ«ðPÀgÀÄ F PÁgÀt¢AzÀ zÉÆqÀØzÉÆqÀØ £ÀUÀgÀUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ G¥ÀAiÉÆÃUÀ«®èzÉ ºÉÆgÉAiÀiÁV £ÀªÀÄä PÀwÛUÉ GgÀļÁV d£ÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ«®èzÉ fë¸ÀĪÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ ¤zsÁðgÀPÉÌ §AzÀgÀÄ. eÉÆvÉAiÀÄ°è D £ÀUÀgÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîPÁPÀgÀ, ®Æn ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ, ºÁzÀgÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ zÀĵÀÌ«Äð UÀÄA¥ÀÀÅUÀ¼À ¤«Äðw¬ÄAzÀ §qÀd£ÀgÀÄ, C±ÀPÀÛgÀÄ ²æêÀÄAvÀjAzÀ ¸ÀÄ°UÉUÉÆAqÀÄ ±ÉÆõÀuÉUÉ M¼ÀUÁUÀĪÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ JA§ ¤µÀ̵ÉðUÉ §A¢zÀÝgÀÄ. DzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀÄ ¸ÀtÚ¸ÀtÚ ºÀ½îUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀįÉèà ¸ÀAvÉÆõÀ PÀAqÀgÀÄ. gÁdªÀĺÁgÁdgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ RqÀÎUÀ¼À ±ÀQÛ £ÉÊwPÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÁåwäPÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß G¼ÀîAvÀºÀ £ÀªÀÄä IĶªÀÄĤUÀ½VAvÀ ªÀĺÀvÀÛ÷ézÀÝ®è JA§ ¸ÁªÀðwæPÀ ¸ÀvÀåzÀ wêÀiÁð£ÀPÉÌ §A¢zÀÝgÀÄ. GzÁvÀÛ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ ¨sÁgÀvÀzÉñÀ EvÀgÀ zÉñÀUÀ½AzÀ PÀ°AiÀÄĪÀ §zÀ®Ä ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ®Ä CvÀåAvÀ CºÀðvÉ ¥ÀqÉ¢zÉ JA§ £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÝgÀÄ (JA. PÉ. UÁA¢ü, »AzÀÆ zsÀªÀÄð, ¥ÀÄ. 58).

PÉÊUÁjQÃPÀgt À zÀ ¨s« À µÀå PÁå°¥sÉÆäðAiÀiÁ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÉÇæ| ºÁåj¸À£ï ¨Ëæ£ïgÀªÀgÀÄ “AiÀÄAvÀæUÀ¼À DyðPÀ £ÁUÀjPÀvÉ EAzÀÄ K£ÀÄ ¸ÀAWÀnvÀªÁVzÉAiÉÆà CzÀÄ §gÀĪÀAvÀºÀ ¢£ÀUÀ¼À°è PÀȶ-DzsÁjvÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀiÁV ¥ÀÀǪÀð¹ÜwUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄvÀÛzÉ” JA§ §ºÀĪÀÄÄRå C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ. EzÀPÉÌ C£ÉÃPÀ ¥Á±ÁÑvÀå ¯ÉÃRPÀÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ aAvÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄxÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. EzÀÄ ¨sÀ«µÀåzÀ°è PÀȶPÉÃA¢ævÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ PÉÊUÁjQÃPÀgÀt ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä vÀÄA§§ºÀÄzÉà JA§ AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁQzÉ. eÁUÀwPÀ zÀȶ֬ÄAzÀ EzÀÄ ªÀÄ£À¤ÃAiÀÄ ¸ÀAUÀw. (ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ)

GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

111


¸ÁzÀgÀ¹éÃPÁgÀ

¹¤ªÀiÁ ¸ÀªÀÄAiÀÄ

¯ÉÃRPÀgÀÄ: UÀAUÁzsÀgï ªÉÆzÀ°AiÀiÁgï ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁ±À£À PÉƦàÃPÀgï ©Ã¢, ºÀħâ½î - 580 020 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 256 UÁvÀæ: 1/8 rªÉÄÊ ¨É¯É: gÀÆ. 230

£ÉÃgÀ£ÉÆÃl-5

¯ÉÃRPÀgÀÄ: zÀÄ.UÀÄ. ®PÀëöät ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: ¸ÁzsÀ£À ¥À©èPÉõÀ£ï £ÀA. 15/16, ²ªÀ PÁA¥ÉèPïì qÁ. gÁeï ¥ÀæwªÉÄ JzÀÄgÀÄ §¼ÉÃ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 053 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 270 UÁvÀæ: 1/8 rªÉÄÊ ¨É¯É: gÀÆ. 225

112

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

gÀhÄ®PÀÄUÀ¼ÀÄ

«ÄAa£ÀAvÀºÀ PÁªÀå vÀÄtÄPÀÄUÀ¼ÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ: ¥ÉÆæ. «µÀÄÚ eÉÆò ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁ±À£À PÉƦàÃPÀgï ©Ã¢, ºÀħâ½î - 580 020 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 72

ªÀÄvÀìöå£ÀUÀjAiÀÄ°è ¥ÁAqÀªÀgÀÄ

¨É¯É: gÀÆ. 80

¯ÉÃRPÀgÀÄ: qÁ|| PÉ.J¸ï. £ÁgÁAiÀÄuÁZÁAiÀÄð ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁ±À£À PÉƦàÃPÀgï ©Ã¢, ºÀħâ½î - 580 020 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 328 UÁvÀæ: 1/8 rªÉÄÊ ¨É¯É: gÀÆ. 350

¥ÀzÀ ¥ÀzÀgÀ

¸ÉƯÉÆ¥Àà¯ÁgÉ

UÁvÀæ: 1/8 rªÉÄÊ

ªÀÄÄRzÀ UÀAlÄ ©r¸ÀĪÀ ¤WÀAlÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ: qÁ. «±Àé£ÁxÀ ¸ÀÄAPÀ¸Á¼À ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁ±À£À PÉƦàÃPÀgï ©Ã¢, ºÀħâ½î - 580 020 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 264 UÁvÀæ: 1/8 rªÉÄÊ ¨É¯É: gÀÆ. 240

¯ÉÃ.: »A¢ ªÀÄÆ®: «dAiÀiï wæªÉâ C£ÀÄ.: ¹.J. ±ÉõÁ¢æ ºÉƼÀªÀ£ÀºÀ½î ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: ¦æ¸ÀªÀiï §ÄPïì ¥ÉæöÊ.°. 1865, 32£Éà PÁæ¸ï, 10£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ ©J¸ïPÉ 2£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 070 ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ: 412 UÁvÀæ: 1/8 rªÉÄÊ ¨É¯É: gÀÆ. 399


PÀıÀ¯ÉÆÃ¥Àj ªÀiÁZïð 2018gÀ ‘GvÁÜ£À’ ¥ÀwæPÉ GvÀÛªÀĪÁV ªÀÄÆr§A¢zÉ. qÁ. ºÀjÃ±ï ºÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÀÅ GvÀÛªÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ, «±ÉèõÀuÁvÀäPÀªÁV, ¸ÀªÀÄUÀæªÁVvÀÄÛ. PÀxÁ¸ÀAZÀAiÀĪÀÅ ZÉ£ÁßVvÀÄÛ. ‘ªÉÆÃa’ PÀxÉAiÀÄÄ EµÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ¯ÉÃRPÀ ‘¨sÁgÀwææAiÀÄ’ (J¸ï. ªÉAPÀlgÁªï) ‘GvÁÜ£À’ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¥ÀǪÀð¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁVzÀݪÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è G¯ÉèÃT¸À§ºÀÄ¢vÀÄÛ. GvÀÛªÀÄ ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ‘GvÁÜ£À’zÀ §¼ÀUÀPÉÌ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. - ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ ºÁ¯ÉÆÝqÉØÃj, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁZïð 2018gÀ ‘GvÁÜ£À’ ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÆÛgÀÄ ¸ÀħâtÚ£ÀªÀgÀ QgÀÄUÀvÉ ‘JgÀqÀÄ ¸Á°£À ¨É¯É’ PÀxÉ QjzÁzÀgÀÆ ¸ÀAzÉñÀ »jzÁVzÉ. AiÀÄĪÀ¥Àæw¨sÉ CAPÀtzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¥À®è« UÀt¥Àw ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ PÀxÉ ‘¥ÀæweÉÕ’ FªÀwÛ£À ¢£ÀªÀiÁ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ¸ÀvÀåWÀl£ÉAiÉÄãÉÆà JA§AvÉ NzÀÄUÀgÀ ªÀÄ£À«ÄrAiÀÄĪÀAwvÀÄÛ. N¢zÀ PÀ®ÄèºÀÈzÀAiÀÄzÀªÀgÀ PÀtÚ°èAiÀÄÆ ¤ÃgÁqÀĪÀAwvÀÄÛ. - J¸ï. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ, ºÀUÀj¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î «±ÉõÀªÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß, «±ÉõÀªÁzÀªÀgÀ£ÀÄß «±ÉõÀªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è NzÀÄUÀjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ‘GvÁÜ£À’zÀ «±ÉõÀ. CzÀgÀAvÉ, F ¨ÁjAiÀÄ (ªÀiÁZïð 2018) ‘GvÁÜ£À’zÀ°è qÁ. ºÀjÃ±ï ºÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¯ÉÃR£À vÀÄA¨Á GvÀÛªÀĪÁV §A¢zÉ. ¸É¯ÉÆÌ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ ºÀjÃ±ï ºÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CZÀÑj¥ÀqÀĪÀAxÀªÀÅ. qÁ. ºÀjñï CªÀgÀ £ÉÃgÀªÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ, ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÆ® ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉV£À CªÀgÀ C¥ÁgÀªÁzÀ PÁ¼Àf, ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸À©ìr ºÀtzÀ°è E°è N¢ C£Àå ²æêÀÄAvÀ gÁµÀÖçUÀ¼À ¸ÉêÉUÉ vÀªÀÄä£ÀÄß ªÀiÁjPÉƼÀÄîªÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞzÀ CªÀgÀ zÀ¤ ªÉÄZÀÄѪÀAxÀzÀÄÝ. CªÀgÀ ±ÀæªÀÄPÉÌ, PÁAiÉÆÃðvÁìºÀPÉÌ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¹UÀ° JA§ÄzÀÄ £À£Àß D±ÀAiÀÄ. - ‘¹j’, ¨sÀzÁæªÀw PÉêÀ® gÁdQÃAiÀÄ ºÉýPÉUÀ¼ÀÄ; KlÄ - wgÀÄUÉÃlÄ; gÁdQÃAiÀÄ ©lÄÖ dUÀwÛ£À°è ¨ÉÃgÉãÀÆ E®èªÉãÉÆà C¤ß¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ d£ÀjUÉ ¤dªÁVAiÀÄÆ ¨ÉÃPÁzÀAvÀºÀ, CAzÀgÉ ªÁ¸ÀÛ«PÀªÁV d£À¥ÀgÀªÁzÀ ¸ËgÀ±ÀQÛAiÀÄ PÀÄjvÁzÀ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀÄzÀPÁÌV ‘GvÁÜ£À’PÉÌ (ªÀiÁZïð 2018) C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. qÁ| ºÀjÃ±ï ºÀAzÉ CªÀgÀ ¸ÁzsÀ£É ¤dPÀÆÌ CªÉÆÃWÀ, CzÀÄãvÀ. DzÀgÉ ¢£À¨É¼ÀUÁzÀgÉ £ÀªÀÄä PÀtÂÚUÉ F KlÄ - J¢gÉÃn£ÀªÀgÉ gÁZÀÄwÛzÁÝgÀ¯Áè, EzÀPÉÌ K£É£ÉÆßÃt! £ÀªÀÄä «¢ü J£ÀߨÉÃPÀµÉÖ. ªÀ¸ÀÄÛ±ÀB vÀ¼ÀªÀÄlÖ¢AzÀ ªÉÄïÉzÀÄÝ §AzÀ ºÀjÃ±ï ºÀAzÉ eÁUÀwPÀªÀÄlÖzÀ°è UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢gÀĪÀÅzÀÄ (§ÈºÀvï ¥Àæ±À¹ÛUÀ½¹gÀĪÀÅzÀÄ) ¸ÀAvÉÆõÀzÀ «µÀAiÀÄ. ¨sÀ«µÀåzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®PÉÌ EAzsÀ£À §ºÀÄzÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉå DUÀ°zÀÄÝ, EAvÀºÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è CªÀgÀÄ PÀtÄÚvÉgɸÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ; ªÀĺÀvÁÛzÀÄzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. £À«ÃPÀgÀtAiÉÆÃUÀå EAzsÀ£ÀªÁzÀ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼ÀzÀ¯Éèà ©¢ÝgÀĪÀ ©¹®£ÀÄß ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ, ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ jÃwAiÀÄ°è £ÁªÀÅ §¼À¸À¨ÉÃPÁVzÉ. G½zÀAvÉ ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ EµÀÖªÁzÀªÀÅ. - JA.©., ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ªÀiÁZïð 2018gÀ PÀxÁ¸ÀAZÀAiÀÄ EµÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. ‘¥ÀæweÉÕ’ PÀxÉUÉ ©r¹zÀ avÀæªÀÅ ¸ÀÄAzÀgÀªÁVzÉ. PÀ¯Á«zÀ gÀWÀÄ¥Àw ±ÀÈAUÉÃj CªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. - ¥À®è« UÀt¥Àw ºÉUÀqÉ, ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

113


£Á®ÄÌ ªÉÆÃPÀë¥Áæ¥ÀPÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ - ²æêÀÄzï UÀAUÁzsÀgÉÃAzÀæ ¸ÀgÀ¸Àéwà ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀétðªÀ°èêÀÄoÀ

ªÉÆÃPÀëªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉ£ÀÄߪÀªÀ¤UÉ £Á®ÄÌ UÀÄtUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ - ±ÀªÀÄ, ¸ÀAvÉÆõÀ, «ZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀĸÀAUÀªÀÄ - JAzÀÄ ªÀ¹µÀ×gÀÄ AiÉÆÃUÀªÁ¹µÀ×zÀ°è ºÉýzÁÝgÉ. F £Á®ÌgÀ ¥ÉÊQ PÀ¤µÀ× MAzÁzÀgÀÆ ¥ÀŵÀ̼ÀªÁVzÀÝgÉ CzÀÄ E£ÀÄß½zÀ ªÀÄÆgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ MAzÁzÀgÀÆ UÀÄt«gÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÆß CªÀgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. ‘±ÀªÀÄ’ JAzÀgÉ ªÀÄ£À¹ì£À ¤UÀæºÀ. ‘«ZÁgÀ’ JAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÆúÀPÀÆÌ M¼ÀUÁUÀzÉ ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉAiÀÄ£Éßà ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ aAvÀ£À¸Àé¨sÁªÀ. ‘¸ÁzsÀĸÀAUÀªÀÄ’ ¸ÀA¸ÁgÀ¸ÁUÀgÀªÀ£ÀÄß zÁl®Ä J®è jÃwAiÀÄ ¸ÁzsÀPÀjUÀÆ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAvÉÆõÀ JAzÀgÉ vÀȦۥÀlÄÖPÉƼÀÄî«PÉ. vÀȦÛVAvÀ zÉÆqÀØ ¸ÀA¥ÀwÛ®è. CvÀȦÛVAvÀ zÉÆqÀØ §qÀvÀ£À«®è. zÉÆqÀØ ²æêÀÄAvÀ£ÁVzÀÝgÀÆ CvÀȦÛAiÀÄ°èzÀÝgÉ CªÀ£ÀÄ PÀqÀÄ §qÀªÀ£Éà ¸Àj. vÀÄA¨Á §qÀªÀ£ÁVzÀÝgÀÆ ¸ÀAvÀÈ¥ÀÛ£ÁVzÀÝgÉ CªÀ£ÀµÀÄÖ zÉÆqÀØ ²æêÀÄAvÀgÀÄ ªÀÄvÁÛgÀÆ E®è. F ¸ÀAvÉÆõÀªÀÅ ¸ÀĪÀÄä£É §gÀĪÀÅ¢®è, ¢ÃWÀðPÁ® ªÀÄ£À¹ìUÉ PÉÆqÀĪÀ vÀgÀ¨ÉÃw¬ÄAzÀ EzÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. D vÀgÀ¨ÉÃwAiÉÄà ¸ÁzsÀ£É. D¸ÉUÀ½AzÁUÀĪÀ C£ÀxÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Cw¨sÉÆÃUÀ¢AzÁUÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ aAvÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ£À¹ì£ÉƼÀUÉ ºÀÄzÀÄVPÉÆArgÀĪÀ D¸ÉUÀ¼Éà ªÀÄ£À¹ì£À ZÀAZÀ®vÉUÉ PÁgÀt. D¸É E®è¢gÀÄ«PÉAiÉÄà ªÉÊgÁUÀå. CzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ¤±ÀÑ®vÉUÉ ¸ÁzsÀ£À. EzÀ£ÀÄß £É£À¥ÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀȦۥÀlÄÖPÉƼÀÄî«PÉAiÀÄ C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ£ÀUÉ ¥Áæ¥ÀÛªÁzÀzÀÝgÀ°èAiÉÄà ¸ÀAvÀĶֺÉÆAzÀÄ«PÉAiÉÄà ¸ÀAvÉÆõÀ JA§ÄzÁV ²æà ¸ÀzÁ²ªÀ§æºÉäÃAzÀægÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. ¸À¤ß»vÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ½VAvÀ®Æ C¢üPÀªÁzÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §AiÀĸÀ¢gÀÄ«PÉAiÉÄà ¸ÀAvÉÆõÀ JA§ÄzÁV ªÁå¸À¨sÁµÀåªÀÅ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. F J®è «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ »AzÉ ºÉýzÀ ¸ÀAvÀÈ¦Û JA§ CxÀðPÉÌ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîvÀÛªÉ. AiÉÆÃUÀªÁ¹µÀתÀÅ ºÉüÀĪÀ ¸ÀAvÉÆõÀªÀÅ E£ÀÆß C£ÉÃPÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ JAzÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀëªÉÄ, ªÀiÁ£Á¥ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄvÉ, ¸ÁªÀiÁædåzÀAvÀºÀ L±ÀéAiÀÄðzÀ°èAiÀÄÆ D¸É E®è¢gÀÄ«PÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ F ¸ÀAvÉÆõÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉÆArªÉ. vÀ£ÀUÉ zÉÆgÉAiÀÄzÉà EzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛ«£À §UÉÎ CzÀÄ zÉÆgÉAiÀįÉA§ D¸É E®è. ºÁUÉAiÉÄà ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ ¥Áæ¥ÀÛªÁzÁUÀ C¥Áæ¥ÀÛªÁzÁUÀ EzÀÝ ¤°ð¥ÀÛvÉAiÉÄà E¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ ¥Áæ¥ÀÛªÁzÀzÀÄÝ ¸ÀvÀå-±Á±ÀévÀªÀ®è JA§ÄzÀÄ DvÀ¤UÉ UÉÆwÛgÀÄvÀÛzÉ. SÉÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ÷ºÀµÀðUÀ¼ÉgÀqÀÆ E®èzÀ EAvÀºÀ ªÀåQÛ ¸ÀAvÀĵÀ֣ɤ¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É. ¸ÀAvÀĵÀÖ£À F ¸Àé¨sÁªÀªÉà ¸ÀAvÉÆõÀ. ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸ÀéZÀÒªÁVzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæªÉà EAvÀºÀ ¸ÀAvÉÆõÀ«gÀÄvÀÛzÉ. E°è ¸ÀéZÀÒvÉAiÉÄAzÀgÉ ªÀÄPÀ̼ÀAvÀºÀ ªÀÄÄUÀÞvÉ; PÀÄn®vÉ-C¸ÀvÀå-£ÁlQÃAiÀÄvÉ E®è¢gÀÄ«PÉ. EAvÀºÀ ¸ÀéZÀÒ ¸Àé¨sÁªÀ«zÀÝgÉ ªÀiÁvÀæªÉà F ¸ÀAvÉÆõÀ«gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£À¸ÀÄì C¸ÀéZÀÒªÁVzÀÝgÉ ªÀÄ£À¹ì£À D¼ÀzÀ°è ¸ÀAvÉÆõÀ«gÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄïÉÆßÃlPÀ̵ÉÖà vÁvÁÌ°PÀªÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ«gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ E°è ºÉüÀĪÀ ¸ÀAvÉÆõÀ CzÀ®è. ªÉÄît £Á®ÄÌ UÀÄtUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ UÀÄtªÀ£ÁßzÀgÀÆ vÀ£ÀßzÁV¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÁzÀzÀÄÝ J®ègÀ PÀvÀðªÀå. [PÀÈ¥É: ‘¸ÀétðªÀ°èÃ¥Àæ¨sÁ’ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ]

114

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018


GvÁÜ£À K¦æ¯ï 2018

115


Registered Regn. No. RNP/KA/BGS/91/2018-2020 Registered with Registrar of Newspapers for India under No. 7845/65. Licensed to Post without prepayment: License No. WPP-346

UTTHANA

Kannada Monthly, Bangalore - 19 April 2018, Rs. 20.00, Pages : 112+4

Office of Posting : Bangalore PSO, BG 560 026. Date of publishing 25-3-2018 Date of Posting : 28th of Every Month

Edited and Published by S.R. Ramaswamy for UTTHANA TRUST at Keshava Shilpa, Kempegowdanagar, Bangalore - 19. Printed by N. Dinesh Hegde at RASHTROTTHANA MUDRANALAYA, Kempegowdanagar, Bangalore -19

116

GvÁÜ£À

K¦æ¯ï 2018

Utthana April2018  
Utthana April2018  
Advertisement