Page 1

Iberiaskogsnegl (brunsnegl) Arion lusitanicus

02.09.2009

Svarteliste for Utsira Fremmede arter som gjør skade på vårt naturmiljø (introudusert til Utsira ved mennesklig aktivitet)

Miljø- og plansjef: Atle Grimsby


Miljø- og plansjef: Atle Grimsby

Svarteliste for Utsira kommune Artsdatabanken er en fellesportal for Biologisk Mangfold. Artsdatabanken er administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet og Norges teknisknaturvitenskaplige universitet (NTNU), men opererer selvstendig innenfor eget mandat. I 2007 kom den første Norske Svarteliste for Norsk fauna! Norsk svarteliste 2007 Norsk svarteliste 2007 er en oversikt over vurderinger av den økologiske risikoen knyttet til 217 av de fremmede artene som er påvist i Norge . Med økologisk risiko menes her om arten kan ha negative effekter på økosystemer, stedegne arter, genotyper eller kan være en vektor (bærer) for andre arter (parasitter og sykdommer) som kan være skadelig for stedegent (lokalt) biologisk mangfold. Svartelista er primært laget for å bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av biologisk mangfold, men også for å spre kunnskap om fremmede arter til allmennheten og relevante målgrupper i samfunnet. Den er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med eksperter fra seks forskningsinstitusjoner (Bioforsk, Folkehelseinstituttet, Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for skog og landskap og Norges teknisknaturvitenskaplige universitet – Vitenskapsmuseet). Norsk svarteliste 2007 inneholder også den hittil mest omfattende oversikten over fremmede arter påvist her til lands, totalt 2483 arter.

Svarteliste for Utsira kommune: Antall fremmede arter i Utsira er ikke kjent. Den norske lista er uendelig med totalt 2483 arter inkludert flere hundre rustsopper , forvillede innsekter, bakterier, gallemidd, planter og fugler. Miljø og plansjef vil presentere alle sikkert påviste fordelt etter risiko for miljøet vårt. Høy risiko (arter som kan gjøre stor skade vårt naturmiljø): 1. Sitkagran Picea sitchensis - Alvorlig problem. Største trussel for kystlyngheia på Utsira. Små planter bekjempes med lyngbrenning, men må iverksette mekanisk rydding nær plantefelt. Sitkadugnad 2011, Grønn Utsira. 2. Hagelupin Lupinus polyphyllus - Plantet ut i vegkantfrøblandinger av U.K og er en trussel for viltvoksende kantvegetasjon. Forbud i kommunale frøblandinger.

1


Miljø- og plansjef: Atle Grimsby

3. Rynkerose Rosa rugosa - Negativ effekt på naturlig havstrands vegetasjon. Krever næringsrik jord for etablering, spres kun naturlig i havstrand (Kvalvikvågen og Tressvikje). Kan også ha negativ effekt på viltvoksende roser i kommunen? 4. Platanlønn Acer pseudoplatanus - Utsira har ingen ville lønnetærbestander, alle er plantet ut. Frøspreding ingen fare på Utsira 5. Iberiaskogsnegl (brunsnegl) Arion lusitanicus - stort problem for hageeiere, fare for andre lokale sneglearter, gjør skade i gammel fyrhage. (gamle prydarter) 6. Kanin Oryctolagus cunniculus - Rask spredning med flere kull, lager hull i bakken, tar urter og løker - trussel for biologisk mangfold

Har forekommet på Utsira, men er nå utdødd: Pinnsvin og Mink. Ikke 100% påvist på Utsira: Japansk drivtang, Amerikansk hummer, vasspest og veggdyr.

Ukjent risiko: Stripegås Anser indicus

S

kun et funn 12. juni 2006

Canadagås Branta canadensis Canada Goose S

Enkelte høst og vinterfunn

Bydue

Regelmessig vår-sommer- høst. brevdue slipp

Columba livia

Rock Dove

t

Svarthyll/Rødhyll ikke ville?

Lav risiko: Sølvkre Lepisma saccharina og klesmøll Tineola bisselleia,

Opprettet av atle Sist endret 02.09.2009 12:26

2


Miljø- og plansjef: Atle Grimsby

Her finner du mer informasjon om Norsk Svarteliste 2007

Norsk svarteliste 2007 - Økologiske risikovurderinger av fremmede arter Norsk svarteliste 2007 er den første offisielle oversikten over økologiske risikovurderinger for et utvalg fremmede arter, og den hittil mest omfattende oversikten over fremmede arter i Norge. Lista omfatter totalt 2483 arter, hvorav 217 er risikovurdert.

Norsk svarteliste 2007 er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med eksperter fra relevante vitenskapelige institusjoner. Til grunn for risikovurderingene er det lagt et kriteriesett utviklet for å kunne foreta en standardisert vurdering av økologiske konsekvenser av fremmede arter.

Last ned Svartelista: Last ned Svartelista i sin helhet (PDF-fil, 2,3 MB)

Last ned de enkelte kapitlene: Omslag - for og bakside (PDF-fil, 480 kB) Kolofon (PDF-fil, 100 kB) Forord (PDF-fil, 150 kB) Innhold (PDF-fil, 200 kB) Sammendrag (PDF-fil, 150 kB) Innledning (PDF-fil, 250 kB) Spredning og effekter (PDF-fil, 1 MB) Risikovurdering (PDF-fil, 350 kB) Arbeidet i ekspertgruppen (PDF-fil, 200 kB) Resultater (PDF-fil, 450 kB) Veien videre (PDF-fil, 300 kB) Litteratur (PDF-fil, 200 kB)

3


Miljø- og plansjef: Atle Grimsby

Artsregister (PDF-fil, 150 kB) Vedlegg (PDF-fil, 500 kB)

Har du sett en av disse?

Øverst fra venstre: kjempespringfrø (Impatiens glandulifera), hagelupin (Lupinus polyphyllus), rynkerose (Rosa rugosa), parkslirekne (Fallopia japonica), bisam (Ondatra zibethicus), harlekinmarihøne (Harmonia axyridis), iberiaskogsnegl/brunskogsnegl (Arion vulgaris), kanadagås (Branta canadensis), ørekyt (Phoxinus phoxinus). Artsdatabanken oppfordrer deg til å registrere disse artene i Artsobservasjoner dersom du finner dem i sommer. Unntaket er harlekinmarihøne som skal registreres i Bioforsk sitt registrerings-skjema for harlekinmarihøne. Kreditering av fotografer nederst på siden.

4


Miljø- og plansjef: Atle Grimsby

Fakta Ark - Bekjemping av Brunsnegl - nyttig informasjon Iberiaskogsnegl er på kommunen sin svarteliste. Neste års produksjon av brunsnegl skjer nå! Årets tørre sommer har svekket oppveksten av stor kjønnsmoden brunsnegl. Her følger en del nyttig informasjon om Iberiabrunsnegl: Arten ble først påvist i Utsira kommune i 2003, med to spredningslokaliteter i Sørevågen og ved Utsira Fyr. Sneglen har senere spredt seg til Myre, Skare og Hovland. Det er forsøkt med en dyr 'nematode-vask' på den begrensede bestanden ved Utsira Fyr uten særlig hell. Mest effektiv behandling er plukking og koking, men forhåpentligvis vil dette nettstedet gi inspirasjon til å bekjempe denne seiglivede innførte svartelistearten?

Snegledugnaden er et nytt nettsted utarbeidet av Bioforsk og Haqeselskapet. Her finner du alt det du trenger å vite om snegler og bekjempelse av den innførte iberiaskogsneglen.

Miljolare.no har Iberiaskogsnegl som spesialoppdrag! Siste torsdagen i August arrangeres den årlige Biodagen. Du kan være med å registrere 'brunsnegl'

Regjeringen sin tiltaksplan mot iberiabrunsnegl. Mer om Lars Peder Brekk sin krigføring.

Faktaarket ble opprinnelig laget som en kampanje på www.utsira.kommune.no 5


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.