Page 1

การนาเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจาปี การศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การศึกษาการเปลีย่ นแปลงทางชลศาสตร์ และพลวัตสิ ั ณฐานของนา้ โดยการประยุกต์ ใช้ โปรแกรมแบบจาลอง RIC – Nay กรณีศึกษา: แม่ น้าปิ ง A Study of the Changes in Hydraulics and Morphodynamics by using Application program RIC – Nays: Ping River ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ชลลดา ยวงใย1 และระพีพรรณ ทามูล2 1 E-mail : chonlada_cte35@hotmail.com 2 E-mail : by_inkaew@hotmail.com ภาควิชาครุ ศาสตร์โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บทคัดย่ อ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชลศาสตร์และพลวัติสณ ั ฐานท้องน้ า โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมแบบจาลอง RIC – Nays กรณี ศึกษา: แม่น้ าปิ ง เป็ นการศึ กษาการเปลี่ยนแปลงทางชลศาสตร์ และพลวัติสัณฐานท้องน้ าของแม่น้ าปิ ง ตลอดจนแนะแนว ทางการป้ องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมของจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยเก็บข้อมูลรู ปตัดขวางพร้อมทั้งทาการเก็บข้อมูลระดับผิวน้ าและ การเก็บตัวอย่างดิ น เพื่ อใช้เป็ นข้อมูลป้ อนเข้าและการปรับแก้แบบจาลอง ซึ่ งได้แสดงผลการเปลี่ ยนแปลงทางชลศาสตร์ และ สัณฐานท้องน้ าในรู ปแบบ 2 มิติ เมื่อนาผลที่ ได้จากการคานวณมาเปรี ยบเที ยบกับผลการสารวจจริ งเพื่อปรับแก้แบบจาลองแล้ว พบว่าได้ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ R2 = 0.999 และดัชนี ประสิ ทธิ ภาพ ε = 0.962 ซึ่ งนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา โดยแบ่ง กรณี ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลออก เป็ น 4 กรณี และอัต ราการไหลที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลคือ Q = 611.76, 725.19 และ 810.00 ลบ.ม./วินาที พบว่ากรณี ที่ 3 คือ รื้ อฝายดั้งเดิมทั้ง 3 ฝายออกและสร้างประตูระบายน้ า ซึ่ งทาให้ค่าระดับผิวน้ าต่ากว่าตลิ่งส่ งผลให้มี ความเสี่ ยงต่อการเกิ ดน้ าล้นตลิ่งได้ชา้ กว่า และได้แนะแนวทางการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมของจังหวัดเชี ยงใหม่ที่อาจจะ เกิดขึ้นไว้ดว้ ย คาสาคัญ : RIC-Nays / พลวัติสัณฐานท้องน้ า / แม่น้ าปิ ง / น้ าท่วม / ป้ องกันและแก้ไข

จัดทาโดย : ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การนาเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจาปี การศึกษา 2553

บทนา จัง หวัด เชี ย งใหม่ เป็ นจั ง หวัด ล าดั บ ต้ น ๆ ของ ประเทศไทย ที่ ประสบปั ญหาเหตุ การณ์ น้ าท่ วมที่ ค่อนข้าง รุ นแรงและซ้ าซาก เนื่ องมาจากจังหวัดเชี ยงใหม่มีเส้นทาง ลาน้ าปิ งซึ่ งเป็ นแม่น้ าสายหลักไหลผ่านตัวเมือง ประกอบกับ พื้ น ที่ จัง หวัด เชี ย งใหม่ ไ ด้รั บ การเร่ งรั ด พัฒ นาทางด้า น การประกอบอาชี พ และธรุ กิจ ซึ่ งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รู ปแบบที่ดินในเขตตัวเมือง เป็ นสาเหตุประการหนึ่ งที่ทาให้ มีการรุ กล้ าพื้นที่ในบริ เวณริ ม 2 ฝั่ง ของแม่น้ าปิ ง ซึ่ งเดิมหน้า ตัด แม่ น้ า ตามธรรมชาติ ก ว้า งกว่ า ปั จ จุ บัน มาก เมื่ อ พื้ น ที่ การไหลของน้ าถูกบี บให้แคบลงไป จึ งส่ งผลทาให้ปริ มาณ น้ า ของแม่ น้ าปิ งในฤดู น้ าหลากไหลล้น เข้า ท่ ว มบริ เวณ ราบลุ่ ม ที่ อ ยู่ ส องข้า งตลิ่ ง แม่ น้ า และส่ ง ผลท าให้ จัง หวัด เชี ย งใหม่ ป ระสบปั ญ หากับ เหตุ ก ารณ์ น้ าท่ ว มอยู่ ต ลอด เรื่ อยมา ดังนั้นในการศึ กษานี้ จึงทาการศึ กษาและวิเคราะห์ ข้อมูลทางชลศาสตร์ แ ละพลวัติสัณฐานท้องน้ า เพื่ อนาไป ช่วยในการออกแบบสร้างฝายกั้นน้ า การขยายรู ปตัดแม่น้ าใน บริ เวณแม่น้ าปิ ง จังหวัดเชี ยงใหม่ ทั้งนี้ เพื่ อเป็ นแนวทางใน ป้ องกันและหาวิธีในแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมในจังหวัดเชี ยงใหม่ ต่อไป เนือ้ หา โปรแกรมแบบจาลอง RIC-Nays เป็ น Freeware ที่ ถูกพัฒนาขึ้ นโดย The Foundation of Hokkaido River Disaster Prevention Research Center (RIC) แห่ งประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่ งจะสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมกับคู่มือการ ใช้งานได้จากเว็บไซด์ http://iric.org/nays/en/download.html โปรแกรมแบบจาลอง RIC-Nays ยังไม่เป็ นที่รู้จกั ในประเทศ ไทยมากนัก แต่โปรแกรม RIC-Nays นี้ มีขอ้ ดีอยู่หลายด้าน ดังนี้ - ไม่ตอ้ งเสี ยค่าลิขสิ ทธิ์ ในการใช้งาน - สามารถแสดงผลออกมาได้หลายอย่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- สามารถนาผลที่ ได้จากการคานวณในรู ปแบบ 2 มิติ และ 3มิติ ไปแสดงผลในโปรแกรม Google Earth การเตรี ยมข้ อ มู ล ป้ อนเข้ า ส าหรั บ โปรแกรม แบบจาลอง RIC-Nays 1. ข้อมูลตาแหน่งพิกดั และรู ปตัดขวาง ข้อมูลตาแหน่งพิกดั และรู ปตัดขวางจะประกอบด้วย ข้อมูล 2 ส่ วนคื อ ข้อมูลต าแหน่ งพิ กดั ของตลิ่ งซ้ายกับขวา (#Survey) กับข้อมูลรู ปตัดขวาง (#X-Section) ของแม่น้ า ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ จะได้จากการสารวจภาคสนาม จะเก็บไว้ใน ไฟล์ *.riv 2. ข้อมูลของการไหล เช่ น ความลึ ก และอัตราการไหล เป็ นต้น ข้อมูลของการไหล จะประกอบด้วยอนุ กรมเวลา ของอัต ราการไหลกับ ระดับ น้ าด้า นท้า ยน้ า เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ค่าขอบเขตด้านบนกับด้านล่างของแบบจาลอง ข้อมูลจะเก็บ ไว้ในไฟล์ *.d 3.ข้อมูลของค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ เช่ น ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความ ขรุ ขระของท้องน้ า ข้อมูลของค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ เช่ น  ,  , n, d,  t และกาหนดเลือกคานวณสภาพเริ่ มต้นกับวิธีการคานวณ เป็ นต้น ซึ่ งในไฟล์น้ ี จะทาการกาหนดค่ าพารามิเตอร์ ต่างๆ รวมทั้งกาหนดชื่ อไฟล์กบั ตาแหน่ งที่ จดั เก็บเพื่ อจะใช้เรี ยก อ่านเป็ นข้อมูลป้ อนเข้าและแสดงผลลัพ ธ์การคานวณด้ว ย โดยจะเก็บไฟล์ขอ้ มูลไว้ใน *.cond 4.ขนาดช่วงเวลา (Time step:  t) และกาหนดเลือกคานวณ สภาพเริ่ มต้นกับวิธีการคานวณ ผลลัพธ์และการนาเสนอผลการคานวณ เมื่อทาการ run โปรแกรมเพื่อประมวลผลโดย Solver แล้ว ผลลัพธ์จาก การคานวณที่ ได้ก็จะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ชื่อ out.dat เป็ น ข้อมูลแบบ binary ซึ่ งข้อมูล ในไฟล์ขา้ งต้นสามารถนาเอาไป ใช้ โ ดย Nays2D,3D เพื่ อ สร้ า งรู ปภาพนิ่ ง และ/หรื อรู ป ภาพเคลื่อนไหวแบบต่างๆ ได้

จัดทาโดย : ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การนาเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจาปี การศึกษา 2553

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชลศาสตร์ และพลวัติ สัณ ฐานท้อ งน้ า โดยการประยุ ก ต์ใ ช้โ ปรแกรม RIC-Nay กรณี ศึ กษา: แม่ น้ าปิ งในบริ เวณพื้ นที่ ของแม่ น้ าปิ ง ตั้ง แต่ บ ริ เวณสะพานนวรั ฐ ถึ ง บริ เวณสะพานเกาะกลาง ในช่ วงขอบเขตพื้นที่ ตาบลวัดเกตุ ถึ ง ตาบลป่ าแดด อาเภอ เมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยอัตราการไหลที่ ใช้ในการสอบ เที ยบโปรแกรม แบบจาลอง RIC-Nays คื อ Q = 611.76, 725.19 และ 810.00 ลบ.ม./วินาที โดยวิเคราะห์ผลแบบสถิติ ด้วยวิธีการแจกแจงแบบกัมเบล

รู ปที่1 แสดงกราฟข้อมูลแจกแจงความถี่ของอัตราการไหล ของแม่น้ าปิ งรายปี ด้วยวิธีการแจกแจงแบบกัมเบล และเพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ งและความแม่ น ย าของ โปรแกรมแบบจาลอง ดังนั้นจึ งทาการปรั บแก้ค่า Manning เพื่ อ น าไปสอบเที ย บแบบจ าลองที่ อ ั ต ราการไหล 10 ลบ.ม./วิน าที และน าข้อ มู ลค่ า ระดับ ผิ ว น้ า จากสอบเที ย บ แบบจาลอง และค่าระดับผิวน้ าจากการสารวจไปคานวนหา ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (R2) ซึ่ งได้ค่า R2 = 0.999 และ ค่าประสิ ทธิ ภาพของ Nash and Sutcliffe ( ) มีค่า 0.962 โดย ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (R2) และค่าประสิ ทธิ ภาพของ Nash and Sutcliffe ( ) มีค่าเข้าใกล้ 1 มากเท่าใด แสดงว่า การเลื อกใช้ค่า Manning และการจาลองพฤติ กรรมทาง ชลศาสตร์ ของโปรแกรมแบบจาลอง RIC-Nays มี ความ ถูกต้องและความแม่นยาสูงเช่นกัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระดับผิวน้ าจากแบบจาลอง ระดับท้องน้ าจากสารวจ

ระดับท้องน้ า

รู ปที่2 ผลการสอบเทียบโปรแกรมแบบจาลอง RIC-Nays จากการวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมแบบจาลอง RIC-Nays ได้ ใช้การจาลอง Turbulent model ซึ่ งมีลกั ษณะการไหลแบบ Constant eddy และหลักการที่นามาใช้การแก้ระบบสมการ เพื่อหาผลเฉลยโดยใช้ระเบี ยบวิธีเชิ งจานวนผลต่างสื บเนื่ อง Finite difference method: (FDM) แบบวิธี Upwind scheme การประยุกต์ใช้โปรแกรมแบบจาลอง RIC-Nays สามารถแบ่งกรณี ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 1. มีฝายกั้นในลาน้ า 3 แห่ ง (ฝายท่าศาลา ฝายหนองผึ้ง และ ฝายท่าวังตาล) 2. รื้ อฝาย 3 แห่ งในลาน้ าปิ ง (ฝายท่าศาลา ฝายหนองผึ้ง และ ฝายท่าวังตาล) 3. รื้ อฝาย 3 แห่ งในลาน้ าปิ ง (ฝายท่าศาลา ฝายหนองผึ้ง และ ฝายท่ าวังตาล) แล้วทาการสร้ างประตูระบายน้ าในบริ เวณ ช่วงท้ายของท่าวังตาล 4. ขยายพื้ นที่ ห น้ า ตั ด ของล าน้ าปิ งข้ า งละ 20 เมตร ในเขตพื้นที่ วิกฤต 4 จุด คือ ช่ วงบริ เวณโรงแรมเพชรงามถึง สะพานเหล็ก ช่ วงบริ เ วณวัด ชัย มงคลถึ งฝายท่ า ศาลา ช่ ว ง บริ เวณโรงเรี ยนมงฟอร์ ตถึงสะพานเม็งรายอนุสรณ์ และช่วง บริ เวณฝายหนองผึ้งถึงสะพานตารวจภาค 5 กรณี ที่ 1

กรณี ที่ 2

กรณี ที่ 3

กรณี ที่ 4

รู ปที่ 3 แสดงการเปลี่ ยนแปลงความเร็ วของกระแสน้ า ที่ อัตราการไหล 611.76 ลบ.ม./วินาที กรณี ที่ 1, 2, 3 และ 4

จัดทาโดย : ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การนาเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจาปี การศึกษา 2553

กรณี ที่ 1

กรณี ที่ 2

กรณี ที่ 3

กรณี ที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทาให้ระยะเวลาการเอ่อล้นของน้ าหรื อเข้าท่วมบริ เวณพื้นที่ ริ ม 2 ตลิ่ ง ไหลเข้ า ช้ า กว่ า และสามารถไหลได้ ส ะดวก เนื่องจากไม่มีการสิ่ งกีดขวางในลาน้ า กรณีที่ 4

ตลิ่งขวา

ตลิ่งซ้าย กรณีที่ 1

กรณีที่ 3

รู ปที่ 4 แสดงการเปลี่ ยนแปลงความเร็ วของกระแสน้ า ที่ อัตราการไหล 725.19 ลบ.ม./วินาที กรณี ที่ 1, 2, 3 และ 4 กรณี ที่ 1

กรณี ที่ 2

กรณี ที่ 3

กรณีที่ 2

ระดับท้องน้ า

กรณี ที่ 4

รู ปที่ 7 แสดงการเปรี ย บเที ย บค่ า ระดับผิ ว น้ า ในลาน้ า ที่ อัตราการไหล 611.76 ลบ.ม./วินาที กรณีที่ 4

ตลิ่งขวา

ตลิ่งซ้าย กรณีที่ 1

รู ปที่ 5 แสดงการเปลี่ ยนแปลงความเร็ วของกระแสน้ า ที่ อัตราการไหล 810.00 ลบ.ม./วินาที กรณี ที่ 1, 2, 3 และ 4

กรณีที่ 3 กรณีที่ 2

ระดับท้องน้ า

จากรู ปที่ 3, รู ปที่ 4 และรู ปที่ 5 แสดงผลการเปลี่ ย นแปลง ความเร็ วของกระแสน้ าที่อตั ราการไหลต่างๆ โดยการวิ เ คราะห์ ผ ลด้ว ยโปรแกรมแบบจ าลอง RIC-Nays แสดงให้เห็นว่าทั้งกรณี 4 มีการเปลี่ยนแปลงทาง ชลศาสตร์และพลวัติสณ ั ฐานของท้องน้ า ส่ งผลทาให้เกิดการ พัด พาของตะกอนอี ก ทั้งยัง เกิ ด กัด เซาะในบริ เ วณริ ม ตลิ่ ง ตลอดจนการเกิดสันดอนกลางลาน้ า ขณะที่มีอตั ราการไหล เพิ่มขึ้น โดยหากเปรี ยบเทียบทั้ง 4 กรณี จะพบว่าในกรณี ที่ 2 คือ รื้ อฝาย 3 แห่งในลาน้ าปิ ง (ฝายท่าศาลา ฝายหนองผึ้ง และ ฝายท่าวังตาล) และกรณี ที่ 3 คื อ รื้ อฝาย 3 แห่ งในลาน้ าปิ ง (ฝายท่ าศาลา ฝายหนองผึ้ง และฝายท่ าวังตาล) แล้วทาการ สร้ างประตูร ะบายน้ าในบริ เ วณช่ วงท้ายของฝายท่ าวังตาล แม้จ ะมี ค วามเร็ ว เฉลี่ ย ของกระแสน้ าที่ สู ง เพิ่ ม ขึ้ น และ เวกเตอร์ แ สดงทิ ศ ทางการไหลของน้ า ที่ มี ค วามปั่ น ป่ วน ซึ่ งส่ งผลทาให้เกิดการพัดพาของตะกอน และการกัดเซาะใน บริ เวณริ มตลิ่ ง ตลอดจนการเกิ ด สันดอนกลางลาน้ า ก็ต าม แต่เมื่อพิจารณาที่ ค่าระดับผิวน้ าของทั้ง 4 กรณี จะพบว่าใน กรณี ที่ 2 และกรณี ที่ 3 มีค่าระดับผิวน้ าที่ต่ากว่าระดับริ มตลิ่ง

รู ปที่ 8 แสดงการเปรี ย บเที ย บค่ า ระดับ ผิ วน้ า ในลาน้ า ที่ อัตราการไหล 725.19 ลบ.ม./วินาที กรณีที่ 4

ตลิ่งขวา

ตลิ่งซ้าย กรณีที่ 1

กรณีที่ 3 กรณีที่ 2

ระดับท้องน้ า

รู ป ที่ 9 แสดงการเปรี ยบเที ย บค่ า ระดับ ผิ ว น้ า ในล าน้ า ที่ อัตราการไหล 810.00 ลบ.ม./วินาที รู ปที่7 รู ปที่ 8 และรู ปที่ 9 แสดงการเปรี ยบเทียบค่า ระดับผิวในลาน้ าทั้ง 4 กรณี ที่อตั ราการไหลต่างๆ ซึ่ งแสดง ให้เห็นว่าค่าระดับผิวน้ าในกรณี ที่ 2 และกรณี ที่ 3 มีค่าระดับ ผิวน้ าที่ต่ากว่าระดับริ มตลิ่ง

จัดทาโดย : ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การนาเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจาปี การศึกษา 2553

ดังนั้นทางผูศ้ ึ กษาจึงเสนอแนวทางในการปรับปรุ ง และป้ องกันปั ญหาน้ าท่วมของจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยการรื้ อ ฝาย 3 แห่ งในลาน้ าปิ ง (ฝายท่ าศาลา ฝายหนองผึ้ง และ ฝายท่าวังตาล) และทาการสร้างประตูระบายน้ าในช่ วงท้าย ของฝายท่าวังตาล เพื่อเป็ นการลดปั ญหาการเกิ ดน้ าท่วมใน จังหวัด เชี ยงใหม่ และเพื่ อให้ส อดคล้องกับสภาพลาน้ าใน ปัจจุบนั ผูศ้ ึ กษาจึ งมีขอ้ เสนอแนะแนวทางการป้ องกันและ วิธีการแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมเพิ่มเติม โดยสามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้ 1. การรื้ อถอนสิ่ งล่วงล้ าและขุดลอกลาน้ าเพื่อขุดลอกขยาย แม่น้ าปิ ง 2. ตกแต่ ง ดิ น ตามลาดตลิ่ ง ให้เ รี ย บมิ ใ ห้เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ ทางเดินของน้ า 3. กาจัดวัชพืช ผักตบชวา และรื้ อทาลายสิ่ งกี ดขวางทางน้ า ไหลให้ออกไปจนหมดสิ้ น 4. หากลาน้ าคดโค้งมาก ให้หาแนวทางขุดคลองใหม่เป็ นลา น้ าสายตรงให้น้ าไหลสะดวก กิตติกรรมประกาศ ในการศึ กษาครั้งนี้ จะประสบความสาเร็ จมิได้หาก มิ ไ ด้รั บความอนุ เ คราะห์จ ากอาจารย์ที่ มีคุ ณ วุ ฒิ อ าจารย์ที่ ปรึ กษาโครงงานศึ กษา ผศ.ดร.สนิ ท วงษา โดยอาจารย์ได้ ให้คาปรึ กษา แนะนาวิธีในการศึ กษา ตลอดจนขั้นตอนการ ใช้ โ ป ร แ กร มแบ บ จ า ลอ งท างช ลศ า ส ต ร์ RIC-Nays ช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ ผ ล และช่ วยแก้ปัญหาต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดเวลาในการทาโครงงานศึกษาสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ขอขอบคุณหน่ วยงานจากกรมชลประทาน (ปากเกร็ ด) และ สานักชลประทานที่ 1 (เชี ยงใหม่) ที่ให้การอนุเคราะห์ขอ้ มูล พร้อมทั้ง ขอขอบคุณคุณวิทวัส บุญไทย นักศึกษาปริ ญญาโท ที่ ค อยให้ ค าแนะน าและค าปรึ กษาที่ ดี ต ลอดระยะเวลาที่ ทาโครงงานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทวิจารณ์ จากบทความข้ า งต้ น ได้ ก ล่ า วถึ งโปรแกรม แบบจาลอง RIC-Nays โดยได้มีการนาเสนอในด้าน ข้อดี และการท าข้อ มู ล ป้ อนเข้า อี ก ทั้ง ยัง มี ผ ลการสอบเที ย บ แบบจ าลองซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรมแบบจ าลอง RIC-Nays มีความแม่นยาสู ง ซึ่ งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ งานได้จริ ง ซึ่ งเป็ นการเพิ่มทางเลือกสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษา ทางด้าน ชลศาสตร์ เอกสารอ้ างอิง [1] กนกวรรณ แท่นนอกและคณะ (2552), ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสัณฐานท้องน้ าแบบตะกอนทราย ด้วยแบบจาลองชลศาสตร์ RIC-Nays ในบริ เวณแม่น้ าปิ งช่วง ท้ายเขื่อนภูมิพล [11] สนิท วงษา และ ยาสุ ยกู ิ ชิมิซึ, 2552, “การประยุกต์ใช้โปรแกรม Ric-Nays ในการคานวนด้าน ชลศาสตร์ และพลวัติสัณฐานท้องน้ า”, การประชุ มวิชาการ วิศวกรรมแหล่ งนา้ แห่ งชาติ ครั้งที่ 3, 6-7 สิ งหาคม, จ.นครนายก, หน้า 106-115. [13] สานักชลประทานที่ 1 (2551), ได้ทาการศึ กษาแนว ทางการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกรณี การระบายน้ าออกจากพื้นที่ น้ าท่ ว มให้ เ ร็ ว ขึ้ นและมากขึ้ นในเขตพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ยงใหม่ โดยใช้ แ บบจ าลอง Hydrodynamic (MIKE 11)

จัดทาโดย : ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การนาเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจาปี การศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เกีย่ วกับผู้เขียน

ชลลดา ยวงใย ประวัติการศึกษา การศึกษาปัจจุบนั

ที่อยูป่ ัจจุบนั

สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสุ พรรณบุรี ภาควิชาครุ ศาสตร์โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 40/76 หมู่ 1 ตาลบดอนกายาน อาเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี 72000

ระพีพรรณ ทามูล ประวัติการศึกษา การศึกษาปัจจุบนั

ที่อยูป่ ัจจุบนั

สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรี ยนบุญวาทย์วทิ ยาลัย ภาควิชาครุ ศาสตร์โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 280 หมู่ 3 ตาบลบ้านเอื้อม อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52100

จัดทาโดย : ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การนาเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจาปี การศึกษา 2553 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดทาโดย : ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัย

พลวัฒสันฐานท้องน้ำ  

hfhfhidjlksmjsjsmj