Page 1

การนาเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจาปี การศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เว็บไซต์ ให้ ข้อมูลเพือ่ การก่ อสร้ างพืน้ คอนกรีตโรงงานอุตสาหกรรม แบบเสริมเหล็กและผสมเส้ นใยเหล็กแบบตะขอ Website for the Construction of Factory Reinforced Concrete Slabs with and without Hooked Steel Fibers. ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ฐิติพงศ์ กาญจนกันติ1 ทศพร แก้วกระจ่าง2และธตรฐ หิ นซุย3 1 E-mail : BaGaM_Dark@hotmail.com 2 E-mail : Newedo_tk@hotmail.com 3 E-mail : Tawhan_cte34@hotmail.com ภาควิชาครุ ศาสตร์โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บทคัดย่ อ โครงงานวิจยั นี้เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการก่อสร้างพื้นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมแบบเสริ มเหล็กและผสมเส้น ใยเหล็กแบบตะขอ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี ชลบุรีและจังหวัด ระยอง รวมทั้งหมด 7 แห่งซึ่ งข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผคู ้ วบคุมงานก่อสร้างหรื อผูท้ ี่ตดั สิ นใจเลือกใช้พ้ืน คอนกรี ตทั้งสองประเภท แล้วนาข้อมูลที่ได้มาทาการเปรี ยบเทียบขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลา ความพึงพอใจในการใช้งาน รวมถึงข้อดี – ข้อเสี ย ของพื้นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสองแบบ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาจัดทาเป็ นเว็บไซต์ให้ขอ้ มูล ประกอบการตัดสิ นใจต่อกลุ่มผูท้ ี่กาลังตัดสิ นใจจะก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและผูท้ ี่สนใจศึกษาเรื่ องของพื้นคอนกรี ตโรงงาน อุตสาหกรรมทั้งสองประเภท จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่า พื้นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมแบบ ผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอมีคุณสมบัติและจุดเด่นที่ดีกว่าพื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กทั้งเรื่ องของขั้นตอนการดาเนินงานที่สะดวกและ รวดเร็ วกว่าจึงทาให้ระยะเวลาในการก่อสร้างลดลง จึงทาให้กลุ่มเลือกใช้มีความพึงพอใจในพื้นประเภทนี้ คาสาคัญ : พื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก / เส้นใยเหล็กแบบตะขอ / เส้นใยเหล็ก / เว็บไซต์

จัดทาโดย : ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การนาเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจาปี การศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทนา

เนือ้ หา

ปัจจุบนั การใช้คอนกรี ตในงานก่อสร้าง วิศวกรหรื อ เจ้าของงานได้ให้ความสาคัญและเอาใจใส่ ในคุ ณภาพของ คอนกรี ต ที่ ใช้ รวมถึ งความสมบูร ณ์ ของชิ้ นงาน เพราะถ้า คอนกรี ตที่ นามาใช้งานมี ความแข็งแรงและชิ้ นงานมี ความ สมบูรณ์ไม่เพียงพอนั้นอาจทาให้สิ่งปลูกสร้างนั้นมีอายุการ ใช้งานสั้นลง ต้องซ่ อมบารุ งบ่อยขึ้ น หรื ออาจร้ายแรงถึงขั้น เกิดการวิบตั ิซ่ ึ งทาให้เกิดความเสี ยหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากงานวิจยั ในประเทศและต่ างประเทศที่ ผ่านมา พบว่า การเสริ มเส้นใยลงไปในเนื้ อคอนกรี ต สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางด้า นการดึ ง ของคอนกรี ต โดยเฉพาะ ทางด้านการเสี ยรู ป (Strain) และความเหนี ยว (Toughness) ได้เป็ นอย่างดี แต่ ท้ งั นี้ ประสิ ทธิ ภาพของคุณสมบัติดงั กล่าว ขึ้นอยู่กบั ชนิ ด ขนาด รู ปร่ างของเส้นใยและการให้กาลังดึ ง กับเส้นใยก่อนที่จะเทคอนกรี ตดังกล่าว ในการศึ กษานี้ เป็ นการศึ กษาพื้ นส่ วนที่ เ ป็ น โครงสร้ า งที่ ท าหน้ า ที่ รั บ น้ าหนั ก บรรทุ ก โดยตรง แยก ออกเป็ นการวางพื้นบนดิน (Slab on ground) และการวางพื้น บนเสาเข็ม (Slab on pile) โดยพื้นที่ใช้ในการศึกษาเป็ นพื้น โรงงานอุตสาหกรรมที่ ใช้เส้นใยเหล็กแบบตะขอและเสริ ม เหล็กธรรมดา ซึ่ งคณะผูจ้ ดั จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลการ ออกแบบและการก่ อสร้ าง แล้วนาข้อมูลที่ ได้มาวิ เ คราะห์ และเปรี ยบเทียบเพื่อนาเสนอผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นกลุ่มผูจ้ ดั ทาจึ งเล็งเห็นว่า หากข้อมูลของพื้น คอนกรี ตเสริ มเหล็กและพื้นคอนกรี ตที่ผสมเส้นใยเหล็กแบบ ตะขอ มีประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของผูท้ ี่สนใจ ฉะนั้นควร มี การสนับสนุ นในการใช้ค อนกรี ต ที่ มีค วามเหมาะสมกับ งานก่อสร้าง โดยการนาเสนอผ่านทางเว็บไซต์ และใช้เป็ น สื่ อการเรี ยนการสอนโดยตรงของวิชา คอนกรี ต เพื่อให้ผูท้ ี่ สนใจได้ศึกษาหาความรู ้ และสามารถใช้เป็ นเอกสารอ้างอิง ได้

เว็ บ ไซต์ ใ ห้ ข ้ อ มู ล เพื่ อ การก่ อ สร้ า งพื้ น คอนกรี ต โรงงานอุตสาหกรรมแบบเสริ มเหล็ก และผสมเส้น ใยเหล็ก แบบตะขอ - รวบรวม วิเคราะห์ และเปรี ยบเที ยบข้อมูล เพื่อการก่ อสร้าง พื้นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมแบบเสริ มเหล็กและผสมเส้น ใยเหล็กแบบตะขอ - จัดทาเว็บไซต์นาเสนอผลงานโครงงาน “เว็บไซต์ให้ขอ้ มูล เพื่อการก่อสร้างพื้นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมแบบเสริ ม เหล็กและผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอ” กล่าวถึงผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและขั้นตอนเพื่อ การสร้ างพื้ นโรงงานอุ ตสาหกรรมทั้งแบบเสริ มเหล็กและ แบบผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอ ทั้งชนิ ดวางบนดิ นและวาง บนเสาเข็ม โดยนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาทาการเปรี ยบเทียบ ดังนี้ 1. ศึกษาวิธีการก่อสร้างพื้นคอนกรี ตวางบนดิน 2. ศึกษาวิธีการก่อสร้างพื้นคอนกรี ตวางบนเสาเข็ม 3. ศึ กษาข้อดี -ข้อเสี ยของพื้ นคอนกรี ตวางบนดิ น และบนเสาเข็ม 4.ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของกลุ่ ม ผู ้เ ลื อ กใช้ พ้ื น คอนกรี ตเสริ มเหล็กและแบบผสมเส้นใยเหล็ก ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อมู ล ขั้น ตอนเพื่ อ การสร้ า งพื้ น คอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมวางบนดิน 1. ขั้นตอนการก่อสร้างพื้นคอนกรี ตแบบเสริ มเหล็กจะมี ขั้นตอนปกติ ทวั่ ไป แต่ การก่ อสร้ า งพื้ นคอนกรี ตแบบผสม เส้นใยเหล็กแบบตะขอ จะลดขั้นตอนการเตรี ยมเหล็กเสริ ม ลง จึ งทาให้การก่อสร้างพื้นคอนกรี ตแบบผสมเส้นใยเหล็ก แบบตะขอ มีข้ นั ตอนการก่อสร้างที่ ส้ ันทาให้ระยะเวลาการ ก่อสร้างรวดเร็ วกว่าการก่อสร้างพื้นคอนกรี ตแบบเสริ มเหล็ก 2. เปรี ยบเที ยบพื้ นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมที่ มี ขนาดพื้ นที่ ใ นการก่ อสร้ า งใกล้เ คี ย งหรื อเที ย บเท่ า กัน พื้ น คอนกรี ตแบบเสริ มเหล็กจะมีความหนาของพื้นมากกว่าพื้น คอนกรี ตแบบผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอ เนื่ องจากพื้ น

จัดทาโดย : ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การนาเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจาปี การศึกษา 2553

คอนกรี ตเสริ มเหล็กมี การใช้เหล็กเสริ มเข้ามาช่ วย แต่แบบ ผสมเส้นใยเหล็กได้ทาการลดส่ วนของเหล็กเสริ มลง จึ งทา ให้ความหนาของพื้นแบบเสริ มเหล็กหนากว่าแบบผสมเส้น ใยเหล็ก 3. เปรี ยบเทียบการรับน้ าหนักของพื้นคอนกรี ตต่อตาราง เมตรโดยที่มีความหนาของพื้นเท่ากัน การใช้งานเหมือนกัน พบว่าพื้นคอนกรี ตแบบผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอสามารถ รับน้ าหนักต่อตารางเมตรได้มากกว่าพื้นคอนกรี แบบเสริ ม เหล็กประมาณ 1.5 เท่า 4. พื้นคอนกรี ตแบบเสริ มเหล็กจะใช้ปริ มาณเหล็กเสริ ม ที่ ม ากกว่ า พื้ น คอนกรี ต แบบผสมเส้ น ใยเหล็ก แบบตะขอ เนื่ อ งจากคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะตัวของเส้นใยเหล็ก ที่ ส ามารถ นามาใช้แทนเหล็กเสริ มได้จึงทาให้พ้ืนประเภทนี้ ลดปริ มาณ การใช้เหล็กเสริ มลง 5. คอนกรี ตที่ ใช้ในการก่อสร้างพื้นคอนกรี ตแบบผสม เส้นใยเหล็กจะมีค่าความข้นเหลวมากกว่าคอนกรี ตที่ ใช้ใน การก่ อ สร้ างพื้ นคอนกรี ตแบบเสริ มเหล็ก เนื่ องจากเส้นใย เหล็กแบบตะขอ เป็ นส่ วนผสมที่ทาให้คอนกรี ตมีค่าความข้น เหลวมากขึ้น 6. พื้นคอนกรี ตแบบผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอจะใช้ เครื่ องจักรในการก่อสร้างเหมือนกับพื้นคอนกรี ตแบบเสริ ม เหล็ก แต่มีความต่างตรงพื้นคอนกรี ตแบบผสมเส้นใยเหล็ก แบบตะขอจะใช้ เ ครื่ องปาดหน้ า คอนกรี ตแทนการใช้ แรงงานคน 7. เปรี ยบเทียบพื้นคอนกรี ตแบบเสริ มเหล็กกับแบบผสม เส้นใยเหล็กแบบตะขอที่มีพ้ืนที่เท่ากัน จะพบว่าพื้นคอนกรี ต แบบผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอมี ความหนาของพื้ นน้อย กว่าแบบเสริ มเหล็ก เนื่ องจากลดปริ มาณเหล็กเสริ มที่ ใช้ลง รวมถึงเมื่อพื้นแบบผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอมีความหนา พื้นที่บางกว่า ค่าคอนกรี ตที่ใช้จึงลดลง ทาให้งบประมาณใน การก่อสร้างเฉลี่ ยต่อตารางเมตรน้อยกว่าพื้นคอนกรี ตแบบ เสริ มเหล็ก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

8. พื้นคอนกรี ตแบบผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอมีอายุ การใช้งานยาวนานถึงประมาณ 50 ปี เนื่องจากคุณสมบัติของ ตัวเส้นใยเหล็กแบบตะขอที่เป็ นตัวช่วยในการรับแรงดึงและ แรงอัด ต่ อกรณี พ้ื นเกิ ด การแตกร้ า ว แต่ ย งั คงใช้งานได้อ ยู่ ในขณะที่ พ้ื นคอนกรี ตแบบเสริ มเหล็กจะมี อายุการใช้งาน ประมาณ 30 ปี ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อมู ล ขั้น ตอนเพื่ อ การสร้ า งพื้ น คอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมวางบนเสาเข็ม 1. ขั้นตอนการก่อสร้างพื้นคอนกรี ตแบบเสริ มเหล็กจะมี ขั้นตอนปกติ ทวั่ ไป แต่ การก่ อสร้ า งพื้ นคอนกรี ตแบบผสม เส้นใยเหล็กแบบตะขอ จะลดขั้นตอนการเตรี ยมเหล็กเสริ ม ลง จึ งทาให้การก่อสร้างพื้นคอนกรี ตแบบผสมเส้นใยเหล็ก แบบตะขอ มีข้ นั ตอนการก่อสร้างที่ ส้ ันทาให้ระยะเวลาการ ก่อสร้างรวดเร็ วกว่าการก่อสร้างพื้นคอนกรี ตแบบเสริ มเหล็ก 2. เปรี ยบเที ยบพื้นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมที่ มี ขนาดพื้ นที่ ใ นการก่ อสร้ า งใกล้เ คี ย งหรื อเที ย บเท่ า กัน พื้ น คอนกรี ตแบบเสริ มเหล็กจะมีความหนาของพื้นมากกว่าพื้น คอนกรี ตแบบผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอ เนื่ องจากพื้ น คอนกรี ตเสริ มเหล็กมี การใช้เหล็กเสริ มเข้ามาช่ วย แต่แบบ ผสมเส้นใยเหล็กได้ทาการลดส่ วนของเหล็กเสริ มลง จึ งทา ให้ความหนาของพื้นแบบเสริ มเหล็กหนากว่าแบบผสมเส้น ใยเหล็ก 3. พื้นคอนกรี ตแบบผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอจะใช้ ปริ ม าณเหล็ก เสริ ม น้อ ยกว่ า พื้ น คอนกรี ต แบบเสริ ม เหล็ก เนื่ องจากตัวเส้นใยเหล็กแบบตะขอมีคุณสมบัติทางด้านการ รับแรงดึงและแรงอัดได้ดี ทาให้ปริ มาณเหล็กเสริ มลดลง 4. เมื่อเปรี ยบเที ยบน้ าหนักที่ เท่ากัน พื้นคอนกรี ตแบบ ผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอจะใช้ขนาดของเสาเข็มที่เล็กกว่า พื้นคอนกรี ตแบบเสริ มเหล็ก 5. พื้นคอนกรี ตแบบผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอ จะไม่ มีฐานรากเนื่องจากใช้หลักการออกแบบเหมือนพื้นไร้คาน 6. คอนกรี ตที่ใช้ในการก่อสร้างพื้นคอนกรี ตแบบผสม เส้นใยเหล็กจะมีค่าความข้นเหลวมากกว่าคอนกรี ตที่ ใช้ใน

จัดทาโดย : ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การนาเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจาปี การศึกษา 2553

การก่ อ สร้ างพื้ นคอนกรี ตแบบเสริ มเหล็ก เนื่ องจากเส้นใย เหล็กแบบตะขอ เป็ นส่ วนผสมที่ทาให้คอนกรี ตมีค่าความข้น เหลวมากขึ้น 7. พื้นคอนกรี ตแบบผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอจะใช้ เครื่ องจักรในการก่อสร้างเหมือนกับพื้นคอนกรี ตแบบเสริ ม เหล็ก แต่มีความต่างตรงพื้นคอนกรี ตแบบผสมเส้นใยเหล็ก แบบตะขอจะใช้ เ ครื่ องปาดหน้ า คอนกรี ตแทนการใช้ แรงงานคน 8. เปรี ยบเที ยบค่ าใช้จ่ายของพื้ นทั้งสองแบบต่ อตาราง เมตร โดยมี ความหนา การใช้งานเหมื อ นกัน จะพบว่าพื้ น คอนกรี ตแบบผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอมีความหนาของ พื้ นที่ บ างกว่า แบบเสริ มเหล็ก เนื่ องจากทาการลดปริ มาณ เหล็ ก เสริ มบริ เวณหั ว เสา และไม่ มี ส่ ว นของฐานราก คอนกรี ต ที่ ใช้ในการเทน้อยกว่า จึ งทาให้งบประมาณการ ก่อสร้างเฉลี่ยต่อตารางเมตรน้อยกว่าพื้นคอนกรี ตแบบเสริ ม เหล็ก ข้อดี – ข้อเสี ย พื้นคอนกรี ตโรงงงานอุตสาหกรรมวางบนดิน (On Ground) ตารางที่ 1 พื้นคอนกรี ตโรงงงานอุตสาหกรรมแบบเสริ ม เหล็ก ข้ อดี

ข้ อเสี ย

1. ประหยัดค่าก่อสร้าง

1. อาจเกิดการทรุ ดตัวและแตกร้าวได้ง่าย

2. ขั้นตอนการทางานไม่ยงุ่ ยาก

2. พื้นที่ที่สามารถทางานนี้ได้มีขอบเขต จากัด

3. วัสดุ – อุปกรณ์ หาซื้อได้ตามร้านค้า วัสดุก่อสร้างทัว่ ไป 4. เป็ นที่ยอมรับและนิยมในวงการ ก่อสร้าง 5. มีความคงทนแข็งแรง และมีอายุการ ใช้งานนาน 6. ประหยัดค่าก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้ อดี

ข้ อเสี ย

1. ลดความชื่นที่ซึมผ่านได้ดี

1. มีความพรุ นของเนื้อคอนกรี ตมาก

2. ลดปริ มาณของเหล็กโครงสร้างพื้น บริ เวณหัวเสา

2. ซื้อขายยาก เพราะเป็ นวัสดุที่ยงั มิได้ รับความนิยมในวงการก่อสร้างและยัง ไม่เป็ นที่รู้จกั ของผูร้ ับเหมาหรื อเจ้าของ โครงการ

3. การรับน้ าหนักต่อตารางเมตรเพิ่มมาก 3. ราคาวัสดุสูง ขึ้น 4. สามารถรับแรงดึงได้ดี 5. ใช้ระยะเวลาสั้นในการดาเนินงาน ก่อสร้าง 6. เมื่อเกิดรอยแตกร้าวขึ้นพื้นคอนกรี ต ยังสามารถอยูต่ ่อไปได้อีก โดยไม่เกิด การพังทลาย

พื้นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมวางบนเสาเข็ม (On Pile) ตารางที่ 3 พื้นคอนกรี ตโรงงงานอุตสาหกรรมแบบเสริ ม เหล็ก ข้ อดี

ข้ อเสี ย

1. รับน้ าหนักได้มาก

1. ขั้นตอนการทายุง่ ยาก

2. ประหยัดค่าก่อสร้าง

2. ใช้เวลาก่อสร้างนาน

3. วัสดุ – อุปกรณ์ หาซื้อได้ตามร้านค้า วัสดุก่อสร้างทัว่ ไป 4. มีความคงทนแข็งแรง อายุการใช้งาน นาน

3. พื้นที่ที่สามารถทางานนี้ได้มีขอบเขต จากัด

5. เกิดการทรุ ดตัวน้อย 6. เป็ นที่ยอมรับและนิยมในวงการ ก่อสร้าง

ตารางที่ 4 พื้นคอนกรี ตโรงงงานอุตสาหกรรมแบบผสมเส้น ใยเหล็กแบบตะขอ ข้ อดี

ข้ อเสี ย

7. ขั้นตอนการทางานไม่ยงุ่ ยาก

1. ลดความชื่นที่ซึมผ่านได้ดี

1. มีความพรุ นของเนื้อคอนกรี ตมาก

ตารางที่ 2 พื้นคอนกรี ตโรงงงานอุตสาหกรรมแบบผสมเส้น ใยเหล็กแบบตะขอ

2. ลดปริ มาณของเหล็กโครงสร้างพื้น บริ เวณหัวเสา

2. ราคาวัสดุสูง

จัดทาโดย : ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การนาเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจาปี การศึกษา 2553 ข้ อดี 3. การรับน้ าหนักต่อตารางเมตรเพิ่มมาก ขึ้น

ข้ อเสี ย 3. ซื้อขายยาก เพราะเป็ นวัสดุที่ยงั มิได้รับความนิยมในวงการก่อสร้าง และยังไม่เป็ นที่รู้จกั ของผูร้ ับเหมา หรื อเจ้าของโครงการ

4. สามารถรับแรงดึงได้ดี 5. เมื่อเกิดรอยแตกร้าวขึ้นพื้นคอนกรี ตยัง สามารถอยูต่ ่อไปได้อีก โดยไม่เกิดการ พังทลาย 6. ใช้ระยะเวลาสั้นในการดาเนินงาน ก่อสร้าง 4. สามารถรับแรงดึงได้ดี

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ พื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก จากการสอบถามผูท้ ี่สนใจและตัดสิ นใจเลือกใช้พ้ืนคอนกรี ต เสริ มเหล็ก ทาให้ได้ขอ้ สรุ ปถึงสาเหตุและความพึงพอใจ ดังนี้ 1. ความคุน้ เคยและความเคยชินของทั้งผูจ้ า้ งและ ผูร้ ับเหมา 2. เนื่องจากพื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กเป็ นที่รู้จกั และ ยอมรับในวงการก่อสร้างมานานนับหลายปี 3. ตรงตามปัจจัยหลักการออกแบบโครงสร้างของผู ้ ว่าจ้างและวิศวกรทั้ง 3 ด้าน คือ เวลา (Time) , ราคา หรื อทุน (Cost) และ คุณภาพ (Quality) 4. การซื้ อขายสะดวก รวดเร็ ว หาซื้ อง่ายตามร้านค้า วัสดุก่อสร้างทัว่ ไป 5. ผูค้ ุมงานและคนงานมีความชานาญในการก่อสร้าง พื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กรู ปแบบนี้อยูแ่ ล้วจึงทาให้ ลดปัญหาเรื่ องของความไม่เข้าใจในวิธีและขั้นตอน การปฏิบตั ิงานลง 6. เพราะการโฆษณาไม่แพร่ หลาย อีกทั้งตัวแทนผูจ้ ดั จาหน่ายยังไม่มากพอ จึงทาให้เจ้าของโครงการหรื อ ผูท้ ี่จะตัดสิ นใจทาพื้นโรงงานมีตวั เลือกในการ ตัดสิ นใจน้อยลง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7. กลัวจะเปลี่ยนจากสิ นค้าเดิมที่มีมานานและเป็ นที่ ยอมรับในวงการก่อสร้าง เป็ นวิธีการหรื อวัสดุใหม่ แล้วจะได้คุณภาพน้อยลง แต่มีราคาสูงมากขึ้น 8. กลุ่มลูกค้าที่เลือกใช้พ้ืนประเภทนี้มีความพึงพอใจ กับสิ่ งที่เลือก เพราะขั้นตอนไม่ยงุ่ ยาก ราคาไม่สูง หาซื้ อง่าย และใช้งานได้ดี พื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอ จากการสอบถามผูท้ ี่สนใจและตัดสิ นใจเลือกใช้พ้ืนคอนกรี ต เสริ มเหล็กผสมเส้นใยเหล็ก ทาให้ได้ขอ้ สรุ ปถึงสาเหตุและ ความพึงพอใจ ดังนี้ 1. คนที่เลือกใช้พ้ืนชนิดนี้ได้มีการศึกษาข้อมูลมาอย่าง ดีแล้วในเรื่ องของราคา คุณสมบัติ เวลาและขั้นตอน การปฏิบตั ิงาน 2. เมื่อทาการเปรี ยบเทียบข้อมูลพื้นชนิดนี้ กบั พื้น คอนกรี ตเสริ มเหล็กแล้วผลปรากฏว่า ด้วยเรื่ องของ เวลา (Time) , ราคาหรื อทุน (Cost) และคุณภาพ (Quality) รวมถึงคุณสมบัติที่แตกต่างหลายประการ ของพื้นชนิดนี้ตอบโจทย์และเป็ นที่น่าสนใจ พอใจ สาหรับกลุ่มลูกค้ามากกว่าพื้นชนิดเดิม 3. ด้วยคุณสมบัติและประสิ ทธิ ภาพของพื้นชนิดนี้จึง ทาให้กลุ่มลูกค้าสนใจในพื้นประเภทนี้ 4. กลุ่มลูกค้าที่เลือกใช้พ้ืนประเภทนี้มีความพึงพอใจ มาก ทั้งเรื่ องของคุณสมบัติ คุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ ขั้นตอนการทางานที่ง่ายและรวดเร็ ว ระยะเวลาใน การก่อสร้างสั้นลง รวมถึงค่าก่อสร้างถือว่าคุม้ แก่ การลงทุนและเปลี่ยนแปลง สรุ ป ว่า ผลการเปรี ย บเที ย บข้อมู ลการก่ อสร้ า งและข้อ ดี – ข้อเสี ยพื้นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสองวิธี 1.วิ ธี การก่ อ สร้ า งพื้ น คอนกรี ต โรงงานอุ ต สาหกรรม แบบผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอ จะมีข้ นั ตอนการก่อสร้างที่ น้อยกว่า พื้ นคอนกรี ต โรงงานอุ ต สาหกรรมแบบคอนกรี ต เสริ มเหล็กเนื่องจากลดขั้นตอนการเตรี ยมเหล็กเสริ ม

จัดทาโดย : ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การนาเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจาปี การศึกษา 2553

2. การก่อสร้างพื้นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมแบบ ผสมเส้ นใยเหล็กแบบตะขอ ผูค้ ุ มงานและคนงานมี ค วาม ชานาญในการก่ อสร้ างพื้ นคอนกรี ตโรงงานอุ ตสาหกรรม แบบผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอเป็ นอย่างดี 3. พื้นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมแบบผสมเส้นใย เหล็กแบบตะขอ มี ความหนาน้อยกว่าพื้ นคอนกรี ตโรงงาน อุตสาหกรรมแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็กถึง 1.5 เท่า 4. พื้นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมแบบผสมเส้นใย เหล็ ก แบบตะขอสามารถรั บ น้ าหนั ก ต่ อ ตารางเมตรได้ มากกว่า พื้ นคอนกรี ต โรงงานอุ ต สาหกรรมแบบคอนกรี ต เสริ มเหล็ก 5. ค่าการก่ อสร้างพื้นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรม แบบผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอ มีค่าการก่อสร้างน้อยกว่า พื้นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ประมาณร้อยละ 20 ของค่าก่อสร้างโดยรวม 6. ระยะเวลาในก่ อ สร้ า งพื้ น คอนกรี ตโรงงาน อุตสาหกรรมแบบผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอมีระยะเวลา การก่อสร้างที่รวดเร็ วกว่าพื้นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรม แบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก เพราะลดขั้นตอนการเตรี ยมงาน เหล็กเสริ ม 7. พื้นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมแบบผสมเส้นใย เหล็กแบบตะขอมีอายุการใช้งานที่ ยาวนานว่าพื้ นคอนกรี ต โรงงานอุตสาหกรรมแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 8. พื้นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมแบบผสมเส้นใย เหล็กแบบตะขอกับพื้นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมแบบ เสริ มเหล็กแล้วผลปรากฏว่า ด้วยเรื่ องของเวลา (Time), ราคา หรื อทุน (Cost) และคุณภาพ (Quality) รวมถึงคุณสมบัติที่ แตกต่ างหลายประการของพื้ นชนิ ดนี้ ตอบโจทย์และเป็ นที่ น่ า สนใจ พอใจส าหรั บ กลุ่ ม ลู ก ค้า มากกว่ า พื้ น คอนกรี ต โรงงานอุตสาหกรรมแบบเสริ มเหล็ก ผลการการประเมินคุณภาพเว็บไซต์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลการประเมิ นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้า นเนื้ อหา 3 ท่าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ซึ่ งหัวข้อส่ วยใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มาก และเมื่อเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมาก ผลการประเมิ น จากผู ้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นการ ออกแบบ 3 ท่าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ซึ่ งหัวข้อส่ วยใหญ่อยู่ ในเกณฑ์ที่ดีมาก ซึ่ งหัวข้อด้านภาพนิ่ งและด้านอื่นๆ อยู่ใน เกณฑ์ที่ดีเป็ นส่ วนใหญ่ เนื้ อจากเว็บไซต์ให้ขอ้ มูลเพื่ อการ ก่อสร้างพื้ นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมแบบเสริ มเหล็ก และผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอมีภาพนิ่ งเป็ น ส่ วนใหญ่ เพื่อ ทาให้มองเห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น แต่เมื่อเฉลี่ยโดยรวมอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี - ควรท าวิ จัย ในหั ว ข้อ การน าเสนอเว็บ ไซต์ ใ ห้ ข้อมูลเพื่ อการก่ อสร้ างพื้ นคอนกรี ต พื้ นถนนแบบ เสริ มเหล็กและผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอ - ควรมีการวิจยั และพัฒนาเว็บไซต์ให้ขอ้ มูลเพื่อการ ก่ อ สร้ า งพื้ นคอนกรี ต โรงงานอุ ต สาหกรรมแบบ เสริ มเหล็กและผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอ ให้มี รู ป แบบที่ มีก ารปฏิ สั มพัน ธ์ กับ ผูท้ ี่ ต ้อ งการศึ ก ษา ข้อมูลและนาข้อมูลไปใช้มากยิ่งขึ้น และนาข้อมูลที่ มี กา ร ป รั บ ป รุ ง ใ ห ม่ เ พื่ อ ใ ห้ เ ห ม า ะ กั บ กา ร เปลี่ยนแปลงมาพัฒนาใหม่ดว้ ย กิตติกรรมประกาศ ทางคณะผูจ้ ัด ท าโครงงานเว็บ ไซต์ ก ารน าเสนอ ข้อมูลเพื่ อการก่ อสร้ า งพื้ นคอนกรี ต เสริ มเหล็กส าหรั บพื้ น โรงงานอุ ต สาหกรรม ขอขอบพระคุ ณ ท่ า นอาจารย์ ผูท้ รงคุณวุฒิ อันได้แก่ อาจารย์ชูชยั สุ จิวรกุล ซึ่ งเป็ นอาจารย์ ที่ปรึ กษาโครงการ ได้ให้คาปรึ กษาและคาแนะนาในการทา เว็บไซด์ จนโครงงานสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี อี กทั้งยังให้ ค าแนะน าในการจัด ท ารู ป เล่ ม คณะกรรมการ อาจารย์ อินทร์ ธิรา คาภี ระ และ อาจารย์รุ่งโรจน์ ปิ ยะภานุ วตั น์ ซึ่ ง ท่านอาจารย์ท้ งั สองได้กรุ ณาให้ขอ้ เสนอแนะในการศึ กษา โ ค ร ง ง า น แ ล ะ ร่ ว ม ป ร ะ เ มิ น ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ

จัดทาโดย : ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การนาเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจาปี การศึกษา 2553

ขอขอบพระคุ ณ คุ ณ ศิ ริ ชัย วรรณบูร ณ์ กรรมการผูจ้ ักการ บริ ษทั เอส อาร์ เส้นใย จากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์จดั หาการ ก่ อสร้ า งโรงงานอุตสาหกรรมที่ ใช้เส้นใยเหล็กแบบตะขอ ส าหรั บ งานวิ จัย รวมทั้ง บรรดาเพื่ อ นมิ ต รทุ ก ท่ า นที่ เ ป็ น แรงใจและให้การสนับสนุนตลอดมา ดั ง ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น ว่ า หากขาดความ อนุเคราะห์จากคณาจารย์และผูส้ นับสนุนทุกท่าน โครงการนี้ คงไม่ประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ได้ และประโยชน์ อันใดที่เกิ ดจากโครงงานฉบับนี้ ย่อมเป็ นผลจากความกรุ ณา ของท่าน คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ น อย่างสูงมา ณ ที่น้ ีดว้ ย บทวิจารณ์ จากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล พบว่ า พื้ น คอนกรี ต โรงงานอุตสาหกรรมแบบผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอ ด้วย เรื่ อ งของเวลา (Time), ราคาหรื อ ทุ น (Cost) และคุ ณ ภาพ (Quality) รวมถึงคุณสมบัติที่แตกต่างหลายประการของพื้น ชนิดนี้ตอบโจทย์และเป็ นที่น่าสนใจ พอใจสาหรับกลุ่มลูกค้า มากกว่าพื้นคอนกรี ตโรงงานอุตสาหกรรมแบบเสริ มเหล็ก เอกสารอ้ างอิง [1] ปิ ติ สุ คนธสุ ขกุล และ สุ รชัย สุ ธิธรรมา “ดรรชนีความ เหนียวคอนกรี ตผสมเส้นใยเหล็กไฟเบอร์เหล็กและพลาสติก สังเคราะห์โดยการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM และ JSCE”, การประชุมวิชาการคอนกรี ตประจาปี ครั้งที่ 2 โรงแรมเจริ ญศรี แกรนด์ รอยัล อุดรธานี , 24 – 25 ตุลาคม 2549 [2] วิทวัส สิ ทธิ กลู , 2544, เทคนิคก่อสร้าง, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุ งเทพฯ, หน้า 11–1 – 11-8 [3] กวี หวังนิเวศน์กลุ , 2546, วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง, พิมพ์ ครั้งที่ 1, กรุ งเทพฯ, หน้า 171 - 180 [4] วทัญญู ชุติคามี, 2548, ตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อคุณสมบัติ ทางกลของคอนกรี ตที่เสริ มเส้นใยเหล็กแบบตะขอ,

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 6 – 14 [5] ประกิจ แก้วประเสริ ฐ, 2550, แบบจาลองคานคอนกรี ต เสริ มเหล็กผสมเส้นใยเหล็กแบบตะขอ, วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 7 – 10 [6] ชัชวาล เศรษฐบุตร, 2536, คอนกรีตเทคโนโลยี, พิมพ์ครั้ง ที่ 2, เดอะพริ้ มท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล, กรุ งเทพ, 1-270. [7] Wecharatana, M. and Lin, S., 1991, “Tensile Properties of High Performance Fiber Reinforced Concrete”, Edited Ed. By Reinhardt, H.W. and Naaman, A.E., Proceedings of the International Workshop help by RILEM, Vol. 15, pp. 248-258. [8] Balaguru, P.N. and Dipsia, M.G., 1993. “Properties of Fiber Reinforced High-Strength Semiligthweight Concrete”, ACI Materials Journal, Vol. 90, No. 5, pp. 399-405. [9] Furlan, Jr.S. and Hanai, J.B., 1997, “Shear Behavior of Fiber Reinforced Concrete Beams”, Cement and Concrete Composites, Vol. 19, pp. 359-366.[10] Naaman, A.E. and Hammoud, H., 1998, “Fatigue Characteristics of High Performance Fiber Reinforced Concrete”, Cement and Concrete Composites, Vol. 20, pp. 353-363. [11] Nataraja, M.C., Dhang, N. and Gupta, A.P., 1999, “Stress – Stress Curves for Steel Fiber Reinforced Concrete under Compression”, Cement and Concrete Composites, Vol. 21, pp. 383-390. [12] ชูชยั สุ จิวรกุล, 2005, “อิทธิ พลขนาดชิ้นส่ วนรับ โมเมนต์ดดั ของวัสดุซีเมนต์เสริ มไฟเบอร์เหล็ก”, การประชุม วิชาการโยธาแห่ งชาติ ครั้งที่ 10 ณ อ.พัทยา จ. ชลบุรี, หน้า MAT1-MAT6.

จัดทาโดย : ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การนาเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจาปี การศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เกีย่ วกับผู้เขียน

ฐิติพงศ์ กาญจนกันติ ประวัติการศึกษา การศึกษาปัจจุบนั

สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรี ยนโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาควิชาครุ ศาสตร์โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยูป่ ัจจุบนั

ทศพร แก้วกระจ่าง ประวัติการศึกษา การศึกษาปัจจุบนั

ที่อยูป่ ัจจุบนั

สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรี ยนวัดราชบพิธ ภาควิชาครุ ศาสตร์โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 180 เจริ ญนคร46 บางลาพูล่าง คลองสาน กรุ งเทพ 10600

ธตรฐ หิ นซุย ประวัติการศึกษา การศึกษาปัจจุบนั

สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ภาควิชาครุ ศาสตร์โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยูป่ ัจจุบนั

จัดทาโดย : ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คอนกรีตโรงงานอุตสาหกรรม  

dhhhfhfnhvnfjfj

คอนกรีตโรงงานอุตสาหกรรม  

dhhhfhfnhvnfjfj

Advertisement