Page 1

การนําเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจํ าปี การศึกษา2553

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

การศึกษาและวิเคราะห์ เปรียบเทียบความคุ้ มค่ าในการออกแบบอาคารพาณิชย์ The Study and Comparison the Cost of Column Design for Commercial Building นายชินพัฒน์ บุญคําหาร (Mr.Chinaphat Buncomhan)1 นายธนภัทร ศรีผ่าน (Mr.Thanapat Sripan)2 1

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

บทคัดย่ อ : ในงาน เป็ นการศึกษาและออกแบบอาคารพาณิ ชย์ด้วยความกว้ างของคูหา โดยใช้ทฤษฎี ก ําลัง การศึกษาและออกแบบอาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยมี กฎหมายควบคุมอาคาร ระบุ ไ ว้ว่าความกว้า งของคู หาของอาคารพาณิ ช ย์ 4 เมตร ผลการคํา นวณในการ ออกแบบโดยทฤษฎีก ําลังเปรี ยบเทียบระหว่างอาคา ของคูหาอาคาร 4 เมตร, 5 เมตร และ 6 เมตร ทําให้สรุ ปได้ว่าอาคาร ความกว้ างของคูหาอาคาร 4 เมตรและกําลังดึง เท่ากับ 4,000 กิโลกรัม ต่อตารางเซนติเมตร ราคาค่าก่อสร้างจากปี 2552 ใน ส่วนของค่ากํ าลั งอั ดประลั ยของคอนกรี ตมีผลต่อราคาค่าก่อสร้างน้อยมาก คํ าสําคัญ: อาคารพาณิ ชย์ / โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก Abstract: In this project studied the effect of span of column with Commercial Building by power theory. In studied and designed for different commercial building in Thailand which is Building Control legislation stated that the width of the stand of commercial buildings must be no less than 4 meters. The length of span at 4, 5 and 6 meters was studied which Assigned to the same depth and height of buildings. The result showed that 4 meters – span of Commercial Building used fy 4000 ksc saved cost for building column of Commercial Building more than other condition in 2009. In the ultimate compressive strength of concrete (fc´) affected the construction cost very little. Keyword: Energy wave / Erosion / Sediment /Line protection จั ดทํ าโดย: ภาควิชาครุ ศาสตร์โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี


การนําเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจํ าปี การศึกษา2553

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

1.

นมาเสมอ ไม่ว่าจะเป็ น อาคารพาณิ ชย์, ตึกแถว, แฟลต, อพาร์ ทเมนต์, คอนโดมิเนี ยม ในปั จจุบ ัน เป็ นอาคารพักอาศัย หรื ออาจจะใช้เป็ นประโยชน์

ร, สถาปนิ ก

ราคาค่ า ก่ อ สร้ า งเท่ า ไหร่ มี ค วามกว้า งของคู ห า

เหมาะสมจึงจําเป็ นต้องศึกษาหาความกว้ างของคูหา อาคารพาณิ ชย์ให้เหมาะสมว่าควรจะสร้างด้วยความ กว้า งเท่ า ไหร่ จึ ง จะคุ ้ม ค่ า ต่ อ การออกแบบอาคาร

2. การดําเนินการศึกษา 2.1. ออกแบบอาคารพาณิชย์ ทําการคํานวณโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก โดย วิธีก ํ าลั ง[1] กฏหมายควบคุ ม อาคาร [2]

เขียนแปล 1, , 2, 3, 4, 16 เมตร, ช่องบันไดกว้ าง1.2 เมตรตัวอาคารมีความสูง 4 ( ), 1 9 วาง , 2, 3, 4 ตาม

9

11 ตัว กํา หนดคาน

16 ตัว เสากํ าหนด ต่อหน้า ตัด แบ่ งออกเป็ น 3 กรณี คื อ เสาภายใน อาคาร เสาตัวริ มอาคาร เสาตัวมุมอาคาร ฐานราก กํา หนดเช่น เดีย วกันกับเสาอาคาร หลังคากําหนด เป็ นหลังคาคอนกรี ตให้ออกแบบเหมือ นเป็ นแผ่น 100 kg/sq.m. ทําการออกแบบขนาดและหน้าตัดโดย 3 เป็ นลําดับแรก ถ่า ย และวิเคราะห์ โครงสร้างของคานโดยใช้โปรแกรม SUTStructor [3] เสาตอม่อลงสู่ ฐานราก โดยกําหนดกําลั งอัดประลัย ของคอนกรี ต (fc´) (fy) ตามวั ตถุประสงค์ ถอดแบบหาปริ มาณงานและราคาตามสายงานดัง 2.1

ว่ า มี ข ้อ กํา หนด

จั ดทํ าโดย: ภาควิชาครุ ศาสตร์โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี


การนําเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจํ าปี การศึกษา2553

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

2.3 วิธีการเปรียบเทียบ เปรี ยบเที ย บออกมาในรู ปแบบกราฟ ทํ า การ เปรี ยบเทียบทีละความกว้างของคูหาอาคาร ทําการ (fc´) และ (fy) ตามวัตถุประสงค์ อาคารเป็ น 5 เมตรและ 6 เมตรตามลํ าดับ หลังจาก 4 เมตร อย่า งเช่ น เลื อก กําลังอัดประลัยคอนกรี ต(fc´) = 180 ksc และค่า (fy) = 3,000 ksc

2.1

2.2 ถอดปริมาณงานและราคา หมวดวิศวกรรมโครงสร้างของอาคารพาณิ ชย์ ทํา การถอดปริ มาณงาน ปริ มาณงานต่อหน่วยและนําไปคูณกับราคากลางต่อ หน่ วยจากสํานักดัชนี เศรษฐกิ จการค้า (Bureau of Trade and Economic Indices) จะได้ร าคาค่ า [4] และคิดราคาค่าก่อสร้างต่อ 1 ตารางเมตร หลังจากการถอดปริ มาณงานเสร็ จ เรี ยบร้อย ลงในใบปริ มาณงานและราคา (BOQ)

จุดครากของเหล็ก (fy) เท่ากันและกําลังอัดประลัย ของคอนกรี ต (fc´)

กํา ลัง ของคอนกรี ต และกํา ลัง ขอเหล็ก เสริ ม ตาม วั ตถุประสงค์ เปรี ยบเทียบราคาค่าก่อสร้างของแต่ ละประเภทว่ า แต่ ล ะประเภทมี ร าคาค่ า ก่ อ สร้ า ง เท่าใด ให้คิดเป็ นร้อยละของแต่ละความกว้างคูหา อาคาร 2.4 แนวทางในการสรุปผล ค่ า ก่ อ สร้ า งจากการคํา นวณออกแบบ แล้ว สรุ ป และคุ ณ สมบัติ ก ํา ลัง ของคอนกรี ต และกํา ลัง ของ

2.2 แสดงตั วอย่างใบปริ มาณงานและราคา(BOQ) จั ดทํ าโดย: ภาควิชาครุ ศาสตร์โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี


การนําเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจํ าปี การศึกษา2553

3. ผลการศึกษา 3.1 กําลังอัดประลัยของคอนกรีต (fc´)

3.1 กราฟระหว่างราคาค่าก่อสร้าง (ตร.ม.) กับกํ าลั ง อั ดประลั ยของคอนกรี ต

จาก 3.1 สรุ ปได้ว่า ความกว้างคูหาอาคาร 4 เมตร กําลังอัดประลัย ของคอนกรี ต (fc´) ความกว้างคูหาอาคาร 5 เมตร กําลัง อัดประลัย ของคอนกรี ต (fc´) ราคาค่ า ก่ อ สร้ า ง ความกว้ างคูหาอาคาร 6 เมตร กําลังอัดประลัย ของคอนกรี ต (fc´) 3.2 จุดครากของเหล็ก (fy)

ค่ ากําลัง

3.2 กราฟแสดงความสัมพั นธ์ระหว่างราคาค่าก่อสร้าง

จาก เมตร

3.2 สรุ ปได้ว่า ความกว้างคูหาอาคาร 4 (fy)

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

ความ กว้ างคูหาอาคาร 5 เมตร ของเหล็ก (fy) เล็กน้อย ความกว้างคูหาอาคาร 6 เมตร (fy) ราคาค่า ก่ อสร้ าง

3.3 ผลการเปรียบเทียบราคาในแต่ละช่ วงความกว้ าง ของคูหาอาคารพาณิชย์

3.3 กราฟแสดงความสัมพั นธ์ระหว่างราคาค่าก่อสร้าง

จาก

3.3 สรุ ปได้ว่า

ความกว้ างของคูหา

ตามลํ าดับ 3.4 ผลการเปรี ยบเทียบราคาค่ าก่ อสร้ างในแต่ ล่ะ ประเภท ในการเปรี ยบเที ย บราคาค่ า ก่ อ สร้ า งในแต่ ล่ ะ โดยนําเอาราคาค่าก่อสร้างในแต่ล่ะประเภทจากใบ ปริ มาณงานและราคา (BOQ) จะแสดงให้เ ห็ น ว่า ราคาค่าก่อสร้างในแต่ล่ะประเภทมีราคาค่าวั สดุและ ค่าแรงเท่าใด 4 เมตร, 5 เมตร, 6 เมตร จะมีก ํ าลั งอั ดประลั ยของคอนกรี ต(fc´) และกําลั งดึง ( fy)

จั ดทํ าโดย: ภาควิชาครุ ศาสตร์โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี


การนําเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจํ าปี การศึกษา2553

วั ตถุประสงค์ ของคูหาอาคารต่างๆ คอนกรี ต (fc´) และกํ าลั งดึงของเหล็ก

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

จาก (fy)

กราฟ

3.5 สรุ ปได้ว่า

คูหา 4 เมตร เท่ากับ 2,248 บาท, ราคาค่าก่อสร้าง วงความกว้าง ของแต่ละคูหา 5 เมตร เท่ากับ 2,769.5 บาท และ ช่ ว งความกว้า งของแต่ ล ะคู ห า 6 เมตรเท่ า กับ 3,414.5 ละคูหา 4 23 และ ร้อยละ 52 ตามลํา ดับ ทําให้เห็ นได้ว่า ความกว้า ง

4.26 กราฟแสดงปริ มาณราคาตามชนิดของวั สดุ

4 เมตร งาน คอนกรี ต 31.35 ความกว้ างคูหาอาคาร5 เมตรและ 6 เมตร งานเหล็ก 31.56 และ 34.34 ตามลํ าดับ

4.สรุปผลการศึกษา 4.1 สรุปการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบ 4.1.1 ในกรณี ช่วงความกว้างของคูหาอาคาร กําลังดึ ง (fy) กําลั งอัดประลัยของคอนกรี ต(fc´) ราคาค่าก่อสร้าง

3.5 กว้างของคูหาอาคารพาณิชย์

4.1.2 กํ าลั งอัดประลัยของคอนกรี ต(fc´) กําลังดึ ง (fy) ราคาค่าก่อสร้า ง 4.1.3

3.5 กราฟแสดงความสัมพั นธ์ระหว่างราคาค่าก่อสร้าง

ประลัยของคอนกรี ต (fc´) ดึ ง (fy) โดย ช่วงความกว้างของคูหาอาคาร ควรใช้ช่ วง ความกว้า งของคูห า 4 สามารถประหยั ดราคาได้ มากกว่า 4.1.4 ตารางเมตรของ

จั ดทํ าโดย: ภาควิชาครุ ศาสตร์โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี


การนําเสนอบทความและการรายงานทางวิชาการ ประจํ าปี การศึกษา2553

ความกว้าง 4 4.1.5 ช่วงความกว้าง 5 เมตร ควรเลือกออกแบบ กําลังอัดประลัยของคอนกรี ต(fc´) สามารถใช้ในงานได้จริ ง ส่ วน เหล็ก (fy) ไม่ มีผ ล ราคา เพียงเล็กน้อย 4.1.6 ช่วงความกว้าง 6 เมตร ควรเลือกออกแบบ (fy) สู ง กว่า สามารถประหยั ดราคาได้ มากกว่าเป็ นร้อยละ 6 4.2 ข้ อเสนอแนะ 4.2.1 ในการศึกษาและวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความ กํ าหนด ความยาวของอาคาร 16 4.2.2 ในการศึกษาและวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความ ราคาค่า ก่ อ สร้ า งโดยอ้า งอิ ง ราคาจาก สํา นัก ดัช นี เศรษฐกิจการค้า (Bureau of Trade and Economic Indices) ก่อสร้าง กรุ งเทพมหานครฯ ปี พ.ศ. 2552 และไม่ แต่ ถ ้า ราคาในอี ก 10 ปี

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

5. เอกสารอ้างอิง [1] ศ.ดร.วินิต ช่อวิเชียร, .ศ.2545, การคํา นวณออกแบบโครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็กโดยวิธี ก ํา ลัง, หนังสื อ จัด พิ มพ์และจํา หน่ า ย โดย ดร.วิ นิ ต ช่ อ วิ เ ชี ย ร 12/1 ซอยทองหล่ อ ถ. วิภาวดีรังสิ ต จตุจักร กรุ งเทพฯ, หน้า 7 - 8 [2] http://www.thaiengineering.com/laws/law18. htm, 6 (พ.ศ.2527) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2552, 8 สิ งหาคม 2552 [3] นายอลงกรณ์ ละม่อม, ผู้พ ัฒนาโปรแกรม วิเคราะห์โครงสร้าง 2 มิติ (SUTStructor), ภาควิชา วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุ ร นารี และเผยแพ่ ศู น ย์อ บรมและ สั ม นาทางวิ ศ วกร รม (TumCivil.com Training Center) [4] รศ.ดร.พิภพ สุ นทรสมัย, ฉบับปรับปรุ งพิมพ์ 26, การประมาณราคาก่ อ สร้ า ง, หนัง สื อ สํานักพิมพ์ ส.ส.ท., หน้า 18 - 20

4.2.3 ในการศึกษาและวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความ ได้ รากอย่ า งละเอี ย ด ในการทํา งานจริ งอาจจะไม่

จั ดทํ าโดย: ภาควิชาครุ ศาสตร์โยธา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

์ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบความคุ้มค่าในการออกแบบอาคารพาณิชย์  

.................................

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you