Page 1

ใบงำนเรื่อง กำรใช้ซลิ โบลสร้ำงปุ่ม

คำชี้แจง ให้นักเรียนสร้างปุ่มเป็นรูปวงกลม เมื่ออยู่ในสถานะ Up ให้เป็นสีแดง อยู่ในสถานะ Over ให้ เป็นสีน้าเงินและสถานะ Down ให้เป็นสีเขียว ดังรูป

Up

Over

สถำนะ Up

สถำนะ Over

Down สถำนะ Down

การใช้ซิลโบลสร้างปุ่ม  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you