Page 1


\YIHUFSHIVYcSHW 7YVM(SLZZHUKYV4HZZHYLU[L ( UL^ T\S[PM\UJ[PVUHS JLU[LY PU [OL UVY[OLYU HYLH VM 9V]PNVZL[PU[OL^PKLYWSHUVM[OL[V^UJV\UJPSMVY[OL SHUKZJHWL YLJVUMPN\YH[PVU VM [OL HYLH IL[^LLU [OL T\UPJPWHSP[`HUK[OLYP]LY(KPNL 9LKPZJV]LYPUN [OL \UK\SH[PUN SHUKZJHWLK NYV\UKZ HUK 9LKPZJV]LYPUN [OL ]LNL[H[PVU [`WPJHS VM UVY[OLYULHZ[ P[HS` ^P[O H I\PSKPUN KL]LSVWPUN V]LY ZL]LYHS NYHKPLU[Z THRPUN [OL [LYYHPU H M\UKHTLU[ WHY[ VM [OL HYJOP[LJ[\YHS WYVNYHT ;OPZPZ\UKLYSPULKI`[OLI\PSKPUNZWSP[[PUNP[ZLSMPU KPMMLYLU[WH]PSPVUZOHSMZ\URLUPU[OLOPSS


MSVH[PUNJV\U[Y` L]VSVZR`ZJYLHWLYJVTWL[P[PVU 9PZPUNZLHZJH\ZLKI`NSVIHS^HYTPUNOH]L`L[JH\ZLK[OLMPYZ[ ]PJ[PTZ ![OLVISP[LYH[PVUVM3VOHJOHYHPZSHUK PU0UKPHTHYRZ[OLTVTLU[^OLUVULVM[OLTVZ[HWVJHS`W[PJWYLKPJ[PVUZVMLU]PYVUTLU[HSPZ[ZHUKJSPTH[L ZJPLU[PZ[ZOHZZ[HY[LKJVTPUN[Y\L(Z[OLZLHZJVU[PU\L[VZ^LSS[OL`^PSSPU\UKH[L]HZ[HYLHZVMJV\U[YPLZMYVT )HUNSHKLZO[V,N`W[HUKZ\ITLYNLWHY[ZVMZJVYLZVMJVHZ[HSJP[PLZ)\[^OH[PMH^OVSLJV\U[Y`ZPURZ& ;OL4HYZOHSS0ZSHUKZSPLPUVWLUVJLHUHUK[OLPZSHUKZHYLNLULYHSS`]LY`JSVZL[VZLHSL]LS(WWYV_PTH[LS` PZSL[ZPU H[VSSZZJH[[LYLKV]LYTPSSPVUZX\HYLTPSLZ[OLH]LYHNLOLPNO[HIV]LZLHSL]LSPZMLL[VYTL[LYZ ;OLOPNOLZ[SHUKHYLHPZVU3PRPLW([VSS^OLYL[OLLSL]H[PVUYLHJOLZHTH_PT\THS[P[\KLVMVUS`ZP_TL[LYZ -YHNPSLJVYHSYLLMZMYPUNL[OLH[VSSZHUKZLY]LHZ[OLVUS`SPULVMKLMLUZLHNHPUZ[[OLVJLHUZ\YNL ;OLJSLHYHUJLV]LY[OLYLLMPU[OLZLJ[PVUZ[OH[HYLJV]LYLKI`^H[LYPZ\Z\HSS`UVTVYL[OHUHJV\WSLVMMLL[ 0UV[OLYWSHJLZ[OLYLLMPZJVTTVUS`VUS`IHYLS`Z\ITLYNLK(S[OV\NO[OLPZSHUKZOH]LI`UVTLHUZILLUJVT 0U WSL[LS`MYLLMYVT^LH[OLYL_[YLTLZ[OL`HYLTVYLMYLX\LU[S`YLMLYYLK[VPUMVSRSVYLHZ QVSL[QLU(UPQ NPM[ZMYVT .VK;OLZLUZL[OH[4HYZOHSS0ZSHUKZ^HZH.VKNP]LUZHUJ[\HY`H^H`MYVT[OLOHYZOULZZVMV[OLYHYLHZPZ [OLYLMVYLWHY[VM[OLZVJPVJ\S[\YHSPKLU[P[`VM[OLWLVWSL/V^L]LY[OL4HYZOHSS0ZSHUKZ^PSSSPRLS`ILH[L]LU NYLH[LYYPZR;OLYLSH[P]LZHML[`[OH[[OLPZSHUKZOH]LOPZ[VYPJHSS`WYV]PKLKPZUV^PUQLVWHYK`

4HYZOHSS0ZSHUKHUK4\Q\YV([VSS


JHUHSPaPUNcLHZH^VYRZOVW [\[VYZ3\PZ7HSHJPVZ3HIYHKVY:LYNP9VTLYV4VYLUV ;OLZP[LMYVTSP]LYWVVS[VTHUJOLZ[LYHOPZ[VYPJHSOHYIVYHWV^LYM\SSPUR;OLJHUHS Z\YYV\UKZ[OLJP[`JLU[LYLKNLOV^JHU[OL`TLL[LHJOV[OLY& ;OLTVKLSPZ[OLTHPU^VYRWYVJLZZP[ZHWSH`NYV\UK[VHYJOP[LJ[\YLKPZJ\ZZPVU UV[HJSVZLKKLZPNUI\[HZPUNSLWOHZLPU[OL^VYRWYVJLZZ:WLJPMPJPU[LY]LU[PVUZ PU WV[LU[PHS HYLHZ OH]L ILLU HZZVJPH[LK VUL ^P[O LHJO V[OLY [OPZ KPHSVN\L NP]LZ JVTWSL_P[`]HYPL[`HUK]P[HSP[`[V[OLWYVWVZHS^OLYLPU[LY]LU[PVUZ^VYRHSS[VNL[OLY MVY[OLJHUHSYL]P[HSPaH[PVU


MJWF@MPWF@QMBZ]MBQ 1SPG"MGPOTP'FNJB

9LKL]LSVWPUNHUKZHS]HNPUN[OLWVZ[PUK\Z[YPHSHYLHVM 3HTIYH[L PU 4PSHU Z\I\YIZ PU VYKLY [V JVU]LY[ P[ MVY I\ZPULZZHUKYLZPKLU[PHSW\YWVZLZ 9LUV]H[PUNZVTLVM[OLL_PZ[PUNI\PSKPUNZ[\YUPUN[OLT MYVT[OLPYJ\YYLU[PUK\Z[YPHSJYHM[M\UJ[PVUPU[VHWLYMVYT PUN HY[ JLU[LY HUK VU [OL V[OLY OHUK JYLH[PUN UL^ I\PSKPUNZZLY]PUNTHPUS`OV\ZPUNW\YWVZLZ ( UL^ PUULYJP[` WHYR [V JVUULJ[ [VNL[OLY [OL ]HYPV\Z WYVQLJ[ZHUKH[[OLZHTL[PTLWYV]PKLHQ\UJ[\YL^P[O [OLV[OLYTHQVYWHYRZPU[OLILS[HYV\UKTPSHU


HSILY[P»ZWYVQLJ[c[YH 7YVM4HYJLSSV)HSaHUPHUK+0(79L4 (Z\Y]L`JHTWHPNUVU(SILY[P»Z;LTWPV4HSH[LZ[PHUVPU9PTPUP[LZ[PUNHUK L]PKLUJPUN[OLNYLH[[LJOUVSVNPJHSWYVNYLZZPU+H\[VTH[PJZ\Y]L`PUNWYVJLK\YLZ KL]LSVWLKPUYLJLU[`LHYZ:PNUPMPJHU[H[[LU[PVU^HZKL]V[LK[VLUOHUJL[OL WV[LU[PHSVM+SHZLYZJHUULYZ\Y]L`MVY[OLLSHIVYH[PVUVM+X\LY`PUNKH[HIHZLZ PUVYKLY[VWYV]PKLLUK\ZLYZ^P[ONLVTL[YPJOPZ[VYPJHSHYJOP]LZVMHYJOP[LJ[\YL 4LYLS`HZPUNVSZ[LW[V^HYKZ[OLHTIP[PV\ZNVHSVMWYV]PKPUN[OL-V\UKH[PVU3LVU )H[[PZ[H(SILY[P^P[OHM\SS`X\LY`HISLHUK\WKH[HISL+NLVTL[YPJHYJOPL]LVM[OL TLU[PVULKHYJOP[LJ[\YLZ


Z[HaPVULMLYYVJPJSHIPSLcSJH 7YVM7PL[YVTHYPH+H]VSP (/,*>VVKLU)\PSKPUN*VTWL[P[PVUZ[790A, (ZTHSS[YHPUZ[H[PVUPU[OL(SWZ9LK\JL9L\ZL9LJ`JSL OHZILLU[OLNVHSVMWYVNYHT^OVW\[Z\Z[HUPIPSP[`HZOPZ THPUJOHYHJ[LY.YLLUKLZPNUZ[HY[Z^P[OLU]PYVUTLU[HS PU[LNYH[PVUHUKTHRLZHZWLJPHSLMMVY[PUPU[LNYH[PUNW\ISPJ [YHUZWVY[HUKIPRLMHJPSP[PLZ,JVMYPLUKS`TH[LYPHSZHUK [LJOUVSVNPLZHYLZ[\KPLK[VYLK\JL[OLPTWHJ[VM[OL I\PSKPUNH]VPKPUN[OL^HZ[LVMLULYN`HUKSHUK


architecture portfolio francesco tonnarelli  

an extract from university works and competitions

architecture portfolio francesco tonnarelli  

an extract from university works and competitions

Advertisement