Page 1

สารบัญ

คําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รพ. 1 / 2551 เรื่อง นโยบายการบริหารพัสดุ

เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวในการ ปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานไดอยางประหยัด รัดกุม และสอดคลองกับ นโยบายการบริหารพัสดุและแผนยุทธศาสตร ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 ของคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รบ.5/2547 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จึงยกเลิกคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รพ.4/2547 และที่ รพ.3/2549 และกําหนดนโยบายการบริหารพัสดุ ดังนี้ (1) จัดหาพัสดุใหเกิดผลดีแกบริษัทมากที่สุด โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทใน ระยะยาว และใหสว นงานไดพัสดุตรงตามความตองการทั้งดานคุณภาพ เวลา จํานวน ราคา การใหบริการ และเงื่อนไขอืน่ (2) จัดหาพัสดุใหสอดคลองกับแผนงานอยางเปนระบบ รวมทั้งสอดคลองกับหลักเกณฑ ของบริษัท (3) สงเสริมและรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจทีด่ ีตอผูคา (4) สนับสนุนการจัดหาพัสดุจากผูคาที่จดทะเบียนผูคากับบริษัท ซึ่งอาจจะเปนผูผลิต ผูแทนจําหนายหรือผูประกอบการ (5) หามมิใหกอนิติสัมพันธกับผูคาที่มีพฤติกรรมทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต หรืออาจ กอใหเกิดความเสียหายแกกจิ การของบริษทั รวมทั้งไมจดั หาพัสดุที่ผิดกฎหมาย (6) สนับสนุนผลิตภัณฑที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือกิจการของคนไทย รวมทั้งผลิตภัณฑและกิจการของบริษัทในเครือและหรือบริษัทรวมทุน (7) หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑทกี่ อใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (8) จัดใหมีการสํารองพัสดุเทาที่จําเปนตองใชงาน โดยใหมีการสํารองพัสดุในปริมาณ นอยที่สุด แนวทางการดําเนินงานเพื่อสนองนโยบายในการบริหารพัสดุ มีดังนี้ 1. คําจํากัดความ “ระบบฐานขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา” หมายความวา ระบบคอมพิวเตอร ที่ใชสําหรับบันทึกขอมูลแผนการจัดหาและขั้นตอนการจัดหาที่จดั ทําขึ้นโดยฝายบริหารพัสดุ (พพ.)


-2“สวนงานที่รบั ผิดชอบในการบันทึกขอมูล” หมายความวา สวนอํานวยการสายงาน / สํานัก สวนจัดหากลางที่ 1 – 2 สวนบริหารสัญญา สวนการเงินการบัญชีนครหลวงที่ 1 – 4 สวนพัสดุ ที่ 1 – 5 หรือสวนงานที่ไดรับมอบหมาย “สวนงานที่รบั ผิดชอบในการรวบรวมขอมูล” หมายความวา สวนงานที่ดูแลระบบ ฐานขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา ที่ฝายบริหารพัสดุมอบหมาย 2. ดานการจัดหาพัสดุ ใหมีการดําเนินการ ดังนี้ 2.1 สวนงานที่ดําเนินการจัดหาและบริหารสัญญา แบงเปนสวนงาน ดังนี้ 2.1.1 สวนงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดหาและบริหารสัญญา ใหสามารถ ดําเนินการจัดหาไดทกุ วิธี และบริหารสัญญา ตามระเบียบบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) วาดวย การพัสดุ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ไดแก 2.1.1.1 สวนจัดหากลางที่ 1 – 2 และสวนบริหารสัญญา รับผิดชอบงาน ของสวนงานในนครหลวง 2.1.1.2 สวนพัสดุที่ 1 – 5 รับผิดชอบงานจัดหาและบริหารสัญญาของ สวนงานในภูมิภาคที่อยูในพื้นที่ แตละภาค 2.1.2 สวนงานตามโครงสรางของบริษัททุกสวนงานสามารถดําเนินการจัดหา และบริหารสัญญา เองได 2 กรณี คือ 2.1.2.1 กรณีการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา คือการจัดหาที่มีวงเงินครั้งละ ไมเกิน 100,000.- บาท 2.1.2.2 กรณีการจัดหาที่ไดรับอนุมัตจิ ากผูมีอํานาจใหดําเนินการจัดหาเอง ทําได 2 กรณี คือ 2.1.2.2.1 กรณีการจัดหาโดยวิธีพิเศษ 2.1.2.2.2 กรณีการจางทีป่ รึกษา กรณีสวนงานดําเนินการจัดหาเอง ใหดาํ เนินการตามขั้นตอนการจัดหา ตามเอกสารแนบทายคําสั่ง 2.2 การดําเนินการจัดหาทุกวิธีใหดําเนินการตามระเบียบบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) วาดวย การพัสดุ รวมทั้งหลักเกณฑที่เกีย่ วของโดยเครงครัด


-32.3 กรณีงานซื้อ ใหสวนงานตรวจสอบพัสดุในคลังทุกครั้งกอนการจัดทําใบขอ เสนอซื้อ เพื่อปองกันการซือ้ พัสดุซ้ําซอน และไมมีการเบิกไปใชงาน ซึ่งจะเปนสาเหตุทําใหมจี ํานวนพัสดุ ไมเคลื่อนไหว และมูลคาพัสดุคงเหลือในคลังเพิ่มขึ้น หากมีสวนงานขอซื้อพัสดุโดยใชงบเรงดวน ขอให ฝายการเงินประสานงานกับฝายบริหารพัสดุ เพื่อตรวจสอบรายการพัสดุที่จะซื้อกอนอนุมัติงบประมาณ หากเปนพัสดุที่มีในคลัง ใหเบิกพัสดุที่มีอยูไปใชงาน หากจําเปนตองของบประมาณซื้อพัสดุ ใหสวนงานที่ จะขอซื้อพัสดุจัดทําแผนการใชงานดวย เพื่อจะไดพจิ ารณาวาไมมกี ารซื้อพัสดุซ้ําซอนกัน และจะได พิจารณาจํานวนพัสดุที่จะซื้อสํารองในการใชงาน ไดเหมาะสมสอดคลองกับแผนการใชงาน 2.4 ใหสวนงานตามขอ 2.1 รายงานสถานภาพการจัดหาพัสดุและบริหารสัญญาที่ ดําเนินการ ผานระบบฐานขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา (ยกเวนการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา) สงให ฝายบริหารพัสดุรวบรวมขอมูลดานการจัดหาพัสดุทุกสิ้นเดือน ตามคูมือปฏิบัติงานโปรแกรมระบบฐาน ขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญาที่แนบทายคําสั่ง 3. ดานการบริหารพัสดุคงคลังและการบริหารคลังพัสดุ เพื่อใหการปรับจํานวนสถานที่และจัดพื้นที่เปนไปดวยความเหมาะสมและเพื่อความ คลองตัวในการปฏิบัติงานและสามารถควบคุมดูแลจัดการบริหารพัสดุคงคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดหลักเกณฑในการบริหารพัสดุคงคลังและการบริหารคลังพัสดุ ดังนี้ 3.1 คลังพัสดุเปนคลังที่มีขนาดใหญ จัดเก็บพัสดุหลายประเภทไวสําหรับแจกจายให คลังยอยหรือผูใ ชพัสดุ จํานวน 15 คลัง ไดแก 3.1.1 คลังพัสดุในสวนกลาง 5 คลัง กําหนดใหมีสวนงานรับผิดชอบ ดังนี้ 3.1.1.1 ฝายบริหารพัสดุ รับผิดชอบคลังพัสดุ 2 คลัง คือ คลังงามวงศวาน และคลังแจงวัฒนะ 3.1.1.2 ฝายบริหารโครงขาย รับผิดชอบคลังสวนซอมอุปกรณ อิเล็กทรอนิกส (เพลินจิต) 3.1.1.3 ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 1 รับผิดชอบคลังสวนบริการ ซอมอุปกรณโทรศัพทสาธารณะ (คลองเตย) 3.1.1.4 ฝายบริการทั่วไป รับผิดชอบคลังโรงพิมพ (งามวงศวาน)


-43.1.2 คลังพัสดุในภูมิภาค 10 คลัง ใหสว นพัสดุที่ 1 – 5 เปนผูรับผิดชอบคลัง พัสดุในสังกัดแตละภาค ซึง่ มีคลังพัสดุตั้งอยูในพื้นที่ตา ง ๆ คือ หัวหิน สระบุรี ขอนแกน นครราชสีมา เชียงใหม พิษณุโลก นครสวรรค หาดใหญ สุราษฎรธานี และศรีราชา คลังพัสดุในภูมิภาคเหลานี้ ใหเก็บ พัสดุสํารองไวใชงานตามความจําเปน โดยปกติใหมีพัสดุรองรับการใชงานไดไมเกิน 6 เดือน พัสดุทุก รายการตองมีการเคลื่อนไหวภายใน 3 ป หากมีพัสดุไมเคลื่อนไหวเกิน 3 ป ผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการ ตรวจสอบสภาพ ถาเปนรายการที่ชํารุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจําเปนใชงานโดยไดสอบถามสวนงาน อื่น ๆ แลว ไมมีสวนงานใดตองการใชงาน ใหดําเนินการจําหนายตามกรรมวิธี 3.2 คลังยอย เปนคลังที่มีขนาดเล็ก สําหรับจัดเก็บพัสดุที่จําเปนตองานติดตั้ง ขยายงาน ปรับปรุง และบํารุงรักษา เพือ่ ใหบริการภายในกลุมงานหรือภายในจังหวัด ไดแก 3.2.1 คลังยอยในนครหลวงมี 66 คลัง ใหฝายขายและบริการลูกคานครหลวงที่ 1 – 4 รับผิดชอบ 3.2.2 คลังยอยในภูมภิ าคมี 72 คลัง ใหสวนบริการลูกคาจังหวัดรับผิดชอบ และใหสวนพัสดุที่ 1 – 5 กํากับดูแลคลังยอยในความรับผิดชอบใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ 3.5 3.2.3 คลังยอย ทั้งในนครหลวงและภูมิภาค ใหจัดเก็บพัสดุที่ใชงานเปนประจํา สม่ําเสมอ ควรมีพัสดุสํารองไวรองรับการใชงานภายใน 3 เดือน พัสดุทุกรายการตองมีการเคลื่อนไหว ภายใน 1 ป ไมควรเก็บพัสดุไวจํานวนมาก เพราะจะทําใหมูลคาพัสดุในภาพรวมทั้งบริษัทมีมูลคาสูง และ เปนภาระในการควบคุมดูแล หากมีพัสดุไมเคลื่อนไหวเกิน 1 ป ใหสงคืนคลังพัสดุที่ใกลที่สุด เพื่อพิจารณา ดําเนินการตอไป 3.3 พัสดุที่จําเปนตองมีไวเปลี่ยนใชงานทันทีที่มีเหตุเสีย หากไมมีไวจะเกิดความ เสียหายแกงานของบริษัท แมจะไมเคลื่อนไหวเกิน 3 ป อนุญาตใหเก็บในคลังพัสดุและคลังยอยตาม จํานวนที่จําเปนและเหมาะสม 3.4 ใหสวนงานทีร่ ับผิดชอบคลังพัสดุและคลังยอย มีหนาทีร่ ับผิดชอบ ควบคุมดูแล การเบิก-จายพัสดุในพื้นที่ที่รบั ผิดชอบ โดยประสานงานกับฝายบริหารพัสดุ เพื่อบริหารพัสดุในคลัง และ กําหนดจํานวนรายการพัสดุที่จัดเก็บในคลังทั้งหมด โดยแตละรายการใหกําหนดจํานวนสูงสุด (MAX.) และจํานวนต่ําสุด (MIN.) ของแตละรายการพัสดุในคลังที่รับผิดชอบใหเหมาะสม 3.5 การควบคุมพัสดุในคลังพัสดุและคลังยอย ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติตาม คูมือปฏิบัติระบบบริหารพัสดุคงคลัง (Inventory Management : IM) และระบบบริหารคลังพัสดุ (Warehouse Management : WM) ในระบบ SAP R/3 โดยจะตองมีการบันทึกตัดจายพัสดุออกจากบัญชี ทันที ทุกครั้งที่มีการนําพัสดุออกจากคลัง หากเปนคลังยอยที่ไมมหี นาจอระบบ SAP R/3 ทุกสิ้นวัน ใหสง ขอมูลเบิก – จายพัสดุ ใหผูรับผิดชอบเพื่อบันทึกตัดจายพัสดุออกจากบัญชีในวันถัดไป เพือ่ ใหขอมูล ทั้งหมดในระบบ SAP R/3 เปน Real time สามารถนํามาใชในการพิจารณาวางแผนการจัดซื้อพัสดุสํารอง ไวใชงานตอไป


-54. การจัดการปญหาพัสดุไมเคลือ่ นไหวเกิน 5 ป สวนงานที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลคลังพัสดุและคลังยอย ตองรับผิดชอบในการ สํารวจและตรวจสอบสภาพพัสดุไมเคลื่อนไหว โดยเฉพาะที่ไมเคลื่อนไหวเกิน 5 ป ใหพิจารณาจัดกลุม พัสดุและดําเนินการ ดังนี้ 4.1 กลุมพัสดุดีที่จาํ เปนตองเก็บไวใชงาน ใหเก็บไวในคลังและแจงรายการเหลานี้ ใหสวนงานผูใชไดรับทราบเปนระยะ ๆ เพื่อจะไดเบิกไปใชงานไดทนั ทีที่ตองการ 4.2 กลุมพัสดุดีที่ลาสมัยหรือหมดความจําเปนที่จะใชงาน ใหสอบถามสวนงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หากไมมสี วนงานใดตองการใชงาน ใหดําเนินการจําหนายตามกรรมวิธี 4.3 กลุมพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ รวมทั้งพัสดุซาก ใหดําเนินการจําหนายตาม กรรมวิธี หากเปนพัสดุที่เปนอันตรายหรือเปนพิษที่จะกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอม หรือสุขอนามัย จําเปน ตองมีกรรมวิธีการทําลายที่ถูกตอง ใหประสานงานกับฝายบริหารพัสดุ เพื่อรวบรวมดําเนินการใน สวนกลาง 4.4 กอนการจําหนายพัสดุทกุ ครั้ง ใหแตงตัง้ ผูมีความรูในพัสดุนั้นมารวมพิจารณา พัสดุที่จะจําหนายอยางละเอียดรอบคอบ ใหจําหนายเฉพาะรายการที่ไมสามารถใชงานไดจริง หากมี สวนประกอบอื่นใดที่สามารถใชประโยชนได เชน บางสวนของอุปกรณที่นําไปใชซอมอุปกรณอื่นไดให แยกออกมาเพือ่ นําไปใหสว นงานที่ตองการใชงานตอไป เปนตน 4.5 การจําหนายพัสดุใหดําเนินการตามระเบียบบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) วาดวย การพัสดุ และคําสั่งที่เกี่ยวของ รวมทั้งหลักเกณฑที่เกี่ยวของทางระบบบัญชีการเงินและประมวลรัษฎากร 4.6 การจัดการพัสดุที่เหลือจากการใชงานหรือตัดจาย 4.6.1 กรณีเมื่อมีพัสดุดีเหลือจากการติดตั้งหรือซอมบํารุง ใหสวนงานสงคืน พัสดุ โดยจัดทําใบสงคืนพัสดุใหกับคลังยอย และ/หรือ คลังพัสดุ เพื่อสํารองเก็บไวใชในคราวตอไป 4.6.2 กรณีมีการรื้อถอนสาย Drop wire หรือสายเคเบิล ใหสงคืนสาย Drop wire หรือสายเคเบิลที่รื้อถอนไมสามารถใชงานไดอกี โดยจัดทําใบสงคืนพัสดุ พรอมแนบสําเนาใบขอ อนุมัติจําหนายสินทรัพยถาวร (FAF 07) เขาคลังพัสดุที่รับผิดชอบ เพื่อรอรวมการจําหนายตามกรรมวิธี 4.6.3 สายเคเบิลทุกชนิดทุกขนาดที่มีความยาวไมเกิน 40 เมตร ในคลังพัสดุ ใหถือเปนเศษเคเบิล ในระหวางปงบประมาณ หากมีเศษเคเบิลคงเหลือในรหัสพัสดุดี ใหเบิกจายไปใชงาน ไดตามความเหมาะสมกอน เมื่อสิ้นปงบประมาณ หากเศษเคเบิลนัน้ หมดความจําเปนใชงาน ใหสวนงาน ที่ดูแลคลังพัสดุ เบิกเศษเคเบิลออกจากรหัสพัสดุดี และสงคืนในรหัสพัสดุซาก เพื่อรอการจําหนายตาม กรรมวิธี


-64.6.4 หลักเกณฑการประเมินราคาขาย Drop wire และสายเคเบิล ใหเปนไป ตามคําสั่งที่เกี่ยวของ 5. เอกสารที่แนบทายคําสัง่ 5.1 ขั้นตอนการจัดหากรณีสวนงานดําเนินการจัดหาเองโดยวิธีพิเศษ/การจางที่ปรึกษา 5.2 คูมือปฏิบัติงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป สั่ง ณ วันที่ 4 มกราคม 2551 (ลงชื่อ) ธานี ศรีเจริญ (นายธานี ศรีเจริญ) รักษาการแทนรองกรรมการผูจัดการใหญสายงานบริหารทรัพยสิน ทําการแทนกรรมการผูจัดการใหญ


ขั้นตอนการจัดหากรณีสวนงานดําเนินการจัดหาเองโดยวิธีพิเศษ / การจางที่ปรึกษา แนบทายคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รพ. 1 / 2551

สวนงานที่ไดรับอนุมัติงบประมาณใหจดั หาพัสดุ เมื่อมีความจําเปนตอง ซื้อ / จาง / เชา โดยวิธีพิเศษ / การจางที่ปรึกษา ใหจัดทําเอกสารนําเสนอขออนุมัติหลักการจัดหาจากผูมีอํานาจ ใหระบุ ดวยวา “สวนงานดําเนินการจัดหาเอง” เมื่อไดรับอนุมตั ิแลวใหดําเนินการจัดหาตามระเบียบบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) วาดวย การพัสดุ และหลักเกณฑที่เกีย่ วของ โดยมีขนั้ ตอนในการดําเนินการสรุปได ดังนี้ 1. จัดทําใบขอเสนอซื้อ (PR) บันทึกเขาระบบ SAP R/3 2. นําเสนอขออนุมัติหลักการวิธีการจัดหาจากผูมีอํานาจอนุมัติ พรอมแตงตั้งคณะกรรมการ เกี่ยวกับการจัดหา 3. สงเอกสารใหคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดหา เพื่อติดตอผูคาใหมาเสนอราคาตามเงื่อนไข ขอกําหนด / SPEC. ที่ใชประกอบการจัดหา และพิจารณาคัดเลือกผูค า พรอมทั้งรายงานผลการพิจารณา นําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติผานสวนงานทีด่ าํ เนินการจัดหาเอง 4. ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติซื้อ / จาง / เชา 5. จัดทําใบผูกพันงบประมาณ (PO) พรอมทั้งแจงผลการจัดหาใหผูคาทราบ 6. จัดทําสัญญา หรือขอตกลงตามที่กําหนดไวในระเบียบบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) วาดวย การพัสดุ และคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รวมทัง้ หลักเกณฑที่เกี่ยวของ เสนอผูมีอํานาจลงนาม 7. รับพัสดุจากคูส ัญญา และแจงคณะกรรมการตรวจรับใหดําเนินการตรวจรับ 8. คณะกรรมการตรวจรับ ดําเนินการตรวจรับและรายงานผลการตรวจรับสงใหเจาหนาที่ การเงินของสวนงานทีด่ ําเนินการจัดหาเอง 9. เจาหนาทีก่ ารเงินของสวนงานที่ดําเนินการจัดหาเองดําเนินการเบิกจายเงิน ทั้งนี้ การดําเนินการในระบบ SAP R/3 ใหเปนไปตามคูมือปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อ


รายละเอียดแนบทายคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รพ. 1 / 2551 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) คูมือปฏิบัติงาน โปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา เรื่อง : โปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา กรณีจัดซื้อผานสวนงานจัดหา วัตถุประสงค : เพื่อสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ลําดับที่ เอกสารที่ใช กิจกรรม สวนงานที่รับผิดชอบในการบันทึกขอมูล (สวนจัดหากลางที่ 1-2, สวนบริหาร สัญญา, สวนพัสดุที่ 1-5) ชื่อเอกสาร : คูมือปฏิบัติงานโปรแกรมระบบฐานขอมูล การจัดหาและบริหารสัญญา หมวดอางอิง 3 : รายละเอียดวิธีปฏิบตั ิงาน

1.

ติดตั้งโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา จาก website : http://tot3.co.th/bidpo/po/login2.aspx

2.

Download ขอมูลหลัก ไดแก รหัสแผนงาน รหัสงบประมาณ รหัสเจาของคําขอ รหัสผูขาย จาก website: http://tot3.co.th/bidpo/po/login2.aspx โดย Download - ครั้งแรกหลังการติดตั้งโปรแกรมแลว - เมื่อบันทึกรายการแลว ไมสามารถบันทึกได เนื่องจากขอมูลหลักเดิมที่เคย Download ไว ไมมีขอมูลที่ตองการบันทึก - เมื่อตองการเพิ่มเติมขอมูลหลักใด ๆ ใหติดตอผูดูแลระบบเพื่อเพิ่มเติมขอมูล กอน Download ไปใชงาน

3.

บันทึกเขาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา คําขอใหจัดหา เชน เลขที่คําขอใหจัดหา วันที่คําขอใหจัดหา รหัสผูควบคุม จัดหา รายการ วงเงินงบประมาณ ปแผนงาน แผนงาน สถานะคําขออื่น ๆ ใบสั่งซื้อ/สัญญา เชน ไดเลขที่ใบสั่งซื้อ (จากการบันทึกเขาระบบ SAP แลว) เลขที่สัญญา วันที่สัญญา งวดการสงมอบ แผนการสงมอบ ครั้งที่จัดหา สถานะการจัดหา อื่น ๆ

4.

ทุกสิ้นเดือนจัดพิมพรายงานที่ตองการนําเสนอผูบริหาร เชน - รายงานคําขอที่อยูระหวางดําเนินการตามประเภทงบและสังกัดฝาย - รายงานสถานภาพสัญญาตามประเภทงานและสังกัดฝาย - รายงานเปดเผยขอมูล - รายละเอียดแผนการจัดหาที่ดําเนินการ

เอกสารที่ได

จํานวน

1/2


รายละเอียดแนบทายคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รพ. 1 / 2551 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) คูมือปฏิบัติงาน โปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา เรื่อง : โปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา กรณีจัดซื้อผานสวนงานจัดหา วัตถุประสงค : เพื่อสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ลําดับที่ เอกสารที่ใช กิจกรรม ชื่อเอกสาร : คูมือปฏิบัติงานโปรแกรมระบบฐานขอมูล การจัดหาและบริหารสัญญา หมวดอางอิง 3 : รายละเอียดวิธีปฏิบตั ิงาน

เอกสารที่ได

จํานวน

- สรุปรวมแผนการจัดหาที่ดําเนินการ - รายชือ่ ผูจดทะเบียนผูคา - อื่นๆ 5.

Upload File PO_D.mdb และ Disclose.mdb ทุกสิ้นเดือนไมเกินวันที่ 3 ของเดือน ถัดไป หรือกรณีเรงดวนตามที่ผูดูแลระบบรองขอ Upload File PO_NET.mdb ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปดเผยขอมูลบน website: http://tot3.co.th/bidpo/po/login2.aspx

6.

สวนงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล (ผูดูแลระบบ) บันทึกปดงวดการจัดหาพัสดุทุกสิ้นเดือน เพื่อใชเรียกรายงานสรุปสถานภาพ ประจําเดือน

7.

รวบรวมไฟลฐานขอมูลเปน File TOT_PO_D.mdb สงไฟลใหฝายตรวจสอบ หรือผูบริหารระดับสูง เพื่อใชพิมพรายงานที่ตองการ

2/2


รายละเอียดแนบทายคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รพ. 1/ 2551 วิธีปฏิบัตงิ านโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา กรณีจัดซื้อผานสวนงานจัดหา

สวนงานที่รับผิดชอบ ในการบันทึกขอมูล (สวนจัดหากลางที่1-2, สวนบริหารสัญญา, สวน พัสดุที่ 1-5)

Start

Download โปรแกรมระบบฐานขอมูล

การจัดหาและบริหารสัญญาจาก website: http://tot3.tot.co.th/bidpo/po/login2.aspx

Download ขอมูลหลักจาก website: http://tot3.tot.co.th/bidpo/po/login2.aspx - ครั้งแรกหลังการติดตั้งโปรแกรมแลว - เมื่อบันทึกรายการแลว ไมสามารถบันทึกได เนื่องจาก ขอมูลหลักเดิมที่เคย Download ไว ไมมีขอมูลที่ ตองการบันทึก - เมื่อตองการเพิ่มเติมขอมูลหลักใด ๆ ใหติดตอผูดูแล ระบบเพื่อเพิ่มเติมขอมูล กอน Download ไปใชงาน

สวนงานที่รับผิดชอบใน การรวบรวมขอมูล (ผูดูแลระบบ)

บันทึกขอมูลตาง ๆ เขาโปรแกรมระบบฐาน ขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา อาทิเชน ขอมูลคําขอใหจัดหา ระบุเลขที่คําขอฯ ใหมหรือ ปรับปรุงสถานะของคําขอใหจัดหา ขอมูลใบสั่ง ซื้อหรือสัญญา ปรับปรุงสถานะการสั่งซื้อ ตาม คูมือโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดหาและ บริหารสัญญา หมายเหตุ ใหปรับปรุงทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลงขอมูล

• Upload File PO_D.mdb และ DISCLOSE.mdb ทุกสิ้นเดือนไมเกินวันที่ 3 ของเดือนถัดไป หรือกรณีเรงดวนตามที่ผูดูแล ระบบรองขอ • Upload ไฟล PO_NET.mdb ทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลงเพื่อเปดเผยขอมูลบน website: http://tot3.tot.co.th/bidpo/po/login2.aspx

ทุกสิ้นเดือนจัดพิมพรายงานที่ตองการ นําเสนอผูบริหาร

บันทึกปดงวดโปรแกรม ระบบฐานขอมูลการจัดหา และบริหารสัญญาทุกสิ้น เดือน เพื่อใชเรียกรายงาน สรุปสถานภาพประจําเดือน รวมไฟลฐานขอมูลเปนไฟลTOT_PO_D.mdb สงไฟล ใหฝายตรวจสอบ(ตต.)หรือผูบริหารระดับสูง

EN


รายละเอียดแนบทายคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รพ. 1 / 2551 ชื่อเอกสาร : คูมือปฏิบัติงานโปรแกรมระบบฐานขอมูล การจัดหาและบริหารสัญญา หมวดอางอิง 3 : รายละเอียดวิธีปฏิบตั ิงาน

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) คูมือปฏิบัติงาน โปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา เรื่อง : โปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา กรณีสวนงานดําเนินการจัดหาเอง วัตถุประสงค : เพื่อสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ลําดับที่ เอกสารที่ใช กิจกรรม สวนงานที่รับผิดชอบในการบันทึกขอมูล ( สวนอํานวยการสายงาน / สํานัก, สวนการเงินการบัญชีนครหลวงที่ 1-4, สวนพัสดุที่ 1-5

1.

2.

3.

4.

เอกสารที่ได

จํานวน

ติดตั้งโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา จาก website : http://tot3.co.th/bidpo/po/login2.aspx Download ขอมูลหลัก ไดแก รหัสแผนงาน รหัสงบประมาณ รหัสเจาของคําขอ รหัสผูขาย จาก website: http://tot3.co.th/bidpo/po/login2.aspx โดย Download - ครั้งแรกหลังการติดตั้งโปรแกรมแลว - เมื่อบันทึกรายการแลว ไมสามารถบันทึกได เนื่องจากขอมูลหลักเดิมที่เคย Download ไว ไมมีขอมูลที่ตองการบันทึก - เมื่อตองการเพิ่มเติมขอมูลหลักใด ๆ ใหติดตอผูดูแลระบบเพื่อเพิ่มเติมขอมูล กอน Download ไปใชงาน บันทึกเขาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา เฉพาะกรณี สวนงานดําเนินการจัดหาเอง (Special Case) คําขอใหจัดหา เชน เลขที่คําขอใหจัดหา วันที่คําขอใหจัดหา รหัสผูควบคุม จัดหา รายการ วงเงินงบประมาณ ปแผนงาน แผนงาน สถานะคําขออื่น ๆ ใบสั่งซื้อ/สัญญา เชน ไดเลขที่ใบสั่งซื้อ (จากการบันทึกเขาระบบ SAP แลว) เลขที่สัญญา วันที่สัญญา งวดการสงมอบ แผนการสงมอบ ครั้งที่จัดหา สถานะการจัดหา อื่น ๆ ทุกสิ้นเดือนจัดพิมพรายงานที่ตองการนําเสนอผูบริหาร เชน - รายงานคําขอที่อยูระหวางดําเนินการตามประเภทงบและสังกัดฝาย - รายงานสถานภาพสัญญาตามประเภทงานและสังกัดฝาย - รายงานเปดเผยขอมูล

1/2


รายละเอียดแนบทายคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รพ. 1 / 2551 ชื่อเอกสาร : คูมือปฏิบัติงานโปรแกรมระบบฐานขอมูล การจัดหาและบริหารสัญญา หมวดอางอิง 3 : รายละเอียดวิธีปฏิบตั ิงาน

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) คูมือปฏิบัติงาน โปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา เรื่อง : โปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา กรณีสวนงานดําเนินการจัดหาเอง วัตถุประสงค : เพื่อสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ลําดับที่ เอกสารที่ใช กิจกรรม 5.

6.

7.

เอกสารที่ได

จํานวน

รายละเอียดแผนการจัดหาที่ดําเนินการ สรุปรวมแผนการจัดหาที่ดําเนินการ รายชื่อผูจดทะเบียนผูคา อื่นๆ

Upload File PO_D.mdb และ Disclose.mdb ทุกสิ้นเดือนไมเกินวันที่ 3 ของเดือน ถัดไป หรือกรณีเรงดวนตามที่ผูดูแลระบบรองขอ Upload File PO_NET.mdb ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปดเผยขอมูลบน website: http://tot3.co.th/bidpo/po/login2.aspx สวนงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล (ผูดูแลระบบ) บันทึกปดงวดการจัดหาพัสดุทุกสิ้นเดือน เพื่อใชเรียกรายงานสรุปสถานภาพ ประจําเดือน รวบรวมไฟลฐานขอมูลเปน File TOT_PO_D.mdb สงไฟลใหฝายตรวจสอบ หรือผูบริหารระดับสูง เพื่อใชพิมพรายงานที่ตองการ

2/2


รายละเอียดแนบทายคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รพ. 1 / 2551 วิธีปฏิบัตงิ านโปรแกรมระบบฐานขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา กรณีสวนงานดําเนินการจัดหาเอง (Special Case)

สวนงานที่รับผิดชอบ ในการบันทึกขอมูล (สวนอํานวยการสายงาน/ สํานัก,สวนการเงินการ บัญชีนครหลวงที่1-4 (งชน.1-4) , สวนพัสดุที่ 1-5)

Start

Download โปรแกรมระบบฐานขอมูลการ

จัดหาและบริหารสัญญา จาก web site tot3.tot.co.th/bidpo/po/login2.aspx

Download ขอมูลหลักจาก website: http://tot3.tot.co.th/bidpo/po/login2.aspx - ครั้งแรกหลังการติดตั้งโปรแกรมแลว - เมื่อบันทึกรายการแลว ไมสามารถบันทึกได เนื่องจาก ขอมูลหลักเดิมที่เคย Download ไว ไมมีขอมูลที่ ตองการบันทึก - เมื่อตองการเพิ่มเติมขอมูลหลักใด ๆ ใหติดตอผูดูแล ระบบเพื่อเพิ่มเติมขอมูล กอน Download ไปใชงาน

สวนงานที่รับผิดชอบใน การรวบรวมขอมูล (ผูดูแลระบบ)

บันทึกขอมูลตาง ๆ เขาโปรแกรมระบบฐาน ขอมูลการจัดหาและบริหารสัญญา เฉพาะกรณี สวนงานดําเนินการจัดหาเอง (Special Case) อาทิเชน ขอมูลคําขอใหจัดหา ระบุเลขที่คําขอฯ ใหมหรือปรับปรุงสถานะของคําขอใหจัดหา ขอมูลใบสั่งซื้อหรือสัญญา ปรับปรุงสถานะการ สั่งซื้อ ตามคูมือโปรแกรมระบบฐานขอมูลการ จัดหาและบริหารสัญญา หมายเหตุ ใหปรับปรุงทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลงขอมูล

Upload File PO_D.mdb

และ DISCLOSE.mdb ทุกสิ้นเดือนไมเกิน วันที่3 ของเดือนถัดไป หรือกรณีเรงดวนตามที่ ผูดูแลระบบรองขอ Upload ไฟล PO_NET.mdb ทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลงเพื่อเปดเผยขอมูลบน web site: tot3.tot.co.th/bidpo/po/login2.aspx

ทุกสิ้นเดือนจัดพิมพรายงานที่ตองการ นําเสนอผูบริหาร

บันทึกปดงวดโปรแกรมระบบฐานขอมูล การจัดหาและบริหารสัญญาทุกสิ้นเดือน เพื่อใชเรียกรายงานสรุปสถานภาพ ประจําเดือน

รวมไฟลฐานขอมูลเปนไฟลTOT_PO_D.mdb สงไฟล ใหฝายตรวจสอบ(ตต.)หรือผูบริหารระดับสูง

EN

คำสั่งทีโอที ที่ รพ.1/2551  

นโยบายการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุ