Page 1

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videreg책ende skolene i Aust-Agder

Administrativt fastsatt, august 2010


Innholdsfortegnelse § 1 FORMÅL ............................................................................................................. 3 § 2 VIRKEOMRÅDE ...................................................................................................... 3 § 3 RETTIGHETER ...................................................................................................... 3 § 4 PLIKTER ............................................................................................................. 4 § 5 ARBEIDS- OG LÆRLINGSMILJØET ................................................................................ 5 § 6 OPPMØTE OG FRAVÆR ............................................................................................ 5 § 7 FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK ................................................................................... 6 § 8 KONSEKVENSER FOR ELEVER SOM BRYTER SKOLENS REGLEMENT ......................................... 6 § 9 FORELDRESAMARBEID ............................................................................................. 7 § 10 REGLEMENT FOR BRUK AV PC .................................................................................. 8 § 11 SÆRSKILTE TILLEGGSREGLER FOR SPESIELLE OMRÅDER ................................................... 9

2


Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Formålet med ordensreglementet er å bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring. Reglementet skal gi bestemmelser om elevens rettigheter og plikter, bestemmelser om atferd og tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene og framgangsmåten ved behandling av slike saker. Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, § 3-7 og 3-8. Vedtatt av fylkestinget 21.02.2000 Ft-sak 010/00. Endret av fylkestinget i sak 039/03 og fylkesutvalget i sak 038/07

§ 1 FORMÅL Formålet med ordensreglementet er å bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring. Reglementet skal gi bestemmelser om • • •

Elevens rettigheter og plikter Bestemmelser om atferd Tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene, og framgangsmåten ved behandling av slike saker

§ 2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen i undervisningstiden, i fritid på skolen og ved arrangementer i og utenfor skolen under skolens ledelse og ansvar.

§ 3 RETTIGHETER a) Eleven har rett til videregående opplæring i henhold til opplæringsloven, fylkeskommunale vedtak og gjeldende læreplaner. b) I samarbeid med klassen og klassens lærere, har eleven rett til medvirkning ved: • Valg av arbeids-, opplærings- og vurderingsformer og -metoder • Valg av lærestoff innenfor rammen av læreplanene • Oppsett av mål, periodeplaner og gjennomføring av disse • Utarbeiding av regler for godt arbeids- og læringsmiljø i klassen. c) Eleven har rett til å få veiledning og tilbakemelding i forhold til de målene den enkelte arbeider etter. Det skal gjennomføres elevsamtaler i samsvar med gjeldende forskrift, dvs. forberedte samtaler mellom elev og klassestyrer, evt. en annen lærer. d) Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen, har eleven rett til rådgiving, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette, herunder tilgang til sosialog spesialpedagogisk tjeneste.

3


e) Skolen skal prøve å hjelpe elever som får mye fravær på grunn av langvarig/kronisk sykdom eller omsorgsansvar (ekstra opplæring, ekstra prøver, selvstendig studiearbeid) for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. f)

Eleven har rett til rådgiving om utdanning og yrkesvalg.

g) Eleven har rett til å delta i skolevurdering, dvs. en løpende vurdering av i hvilken grad skolens organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen bidrar til å nå de mål som er fastsatt for eleven/gruppen/klassen, jfr. bl.a. læreplanverkets generelle og fagspesifikke deler. h) Eleven skal aktivt delta i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling. Egenvurderingen er en del av underveisvurderingen. i)

Eleven har rett til og bør ta opp med skolen (faglærer, klassestyrer, rådgiver, skolens ledelse evt. gjennom elevtillitsvalgte) ting som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan f. eks være: • • • •

j)

At læreplanene ikke følges At eleven ikke får den hjelp han/hun ber om Mangler ved det utstyret som brukes i undervisningen Dårlig læringsmiljø eller klassemiljø (f.eks. mobbing).

Elevene har rett og plikt til å danne elevråd, jfr. § 11-6 i opplæringsloven. Elevråd og elevorganisasjoner har adgang til å bruke bestemte oppslagstavler til sitt formål, etter avtale med skolens ledelse. Brukerne har ansvar for at det ryddes og holdes orden på disse tavlene. Bestemmelsene i straffeloven om ærekrenkelser må overholdes.

k) Elevene skal også være representert i både skoleutvalg og skolemiljøutvalg. Skoleutvalget har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansette og elevene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet Elever, elevorganisasjoner og politiske ungdomsorganisasjoner kan, etter avtale med skolens ledelse, drive politisk og organisasjonsmessig arbeid på skolen i og utenom skoletiden. Skolen skal legge til rette for best mulige arbeidsforhold for elevenes og elevorganisasjoners tillitsvalgte og også legge forholdene til rette for at elevene engasjeres til bevissthet og aktivitet i politiske og samfunnsmessige spørsmål. Elevrådsrepresentanter har rett til regelmessige møter med skoleledelsen.

§ 4 PLIKTER a) Alle i skolesamfunnet har plikt til å rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som gjelder til enhver tid. b) Eleven plikter å delta aktivt i opplæringen i den formen den blir gitt. c) Eleven skal uten ugrunnet opphold ta kontakt med faglærer dersom han/hun ikke kan følge opp arbeid til avtalt tid. d) Eleven skal følge verne- og sikkerhetsregler. Han/hun skal anskaffe og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i læreplan eller som er påbudt av skolen. e) Eleven skal holde seg med materiell og utstyr til eget bruk som skolen ikke holder. Pålagt materiell/utstyr eller betaling for dette må ikke være i strid med forskrifter fra departementet og vedtak i fylkestinget eller fylkesutvalget, jfr. ”gratisprinsippet”.

4


f)

Eleven er selv ansvarlig for sine personlige eiendeler.

g) Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. h) Elev som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med videregående opplæring blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§13 13 f. Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har avsluttet videregående opplæring.

§ 5 ARBEIDS- OG LÆRLINGSMILJØET Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som skal fremme helse, trivsel og læring. Den enkelte elev skal oppleve trygghet, sosial tilhørighet og faglig og sosial mestring gjennom tilpasset og differensiert opplæring, jfr. oppll kap 9a. Et godt arbeids- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring. Det skal derfor legges vekt på å skape et godt miljø preget av engasjement, aktiv deltakelse og gode samarbeidsformer mellom alle som er knyttet til skolen. Det er viktig å vise respekt og medansvar og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet. b) Alle i skolesamfunnet må opptre hensynsfullt, realt og høflig, og de plikter å motarbeide plaging, mobbing, vold, rasisme eller annen krenkende atferd. c) Arbeidsvanene i videregående opplæring skal være preget av ansvar, orden, ryddighet, punktlighet og pålitelighet. d) Alle i skolesamfunnet plikter å bidra til god orden over hele skolen - ute og inne. Alle skal opptre slik at krav til hygiene og helse ivaretas. e) Det er ikke tillatt å røyke på skolens område. Forbudet gjelder også leide områder. f)

Bruk, omsetning eller oppbevaring av rusmidler er forbudt på skolens område. Det er også forbudt å møte påvirket av rusmidler.

g) Det er forbudt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område. h) Det er ikke tillatt å kopiere fra eller endre skolens programvare eller legge inn andre programmer uten tillatelse fra rektor. Det er heller ikke tillatt å bruke skolens internett til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller i strid med norsk lov. i)

Mobiltelefon, mp3-spillere o.l. skal være avslått i undervisningslokaler og bibliotek. Skolene kan ha egne tilleggsregler som avviker fra dette.

j)

Rulleskøyter og rullebrett er ikke tillatt brukt i skolens lokaler.

k) Kjæledyr skal ikke uten særskilt avtale tas med på skolen.

§ 6 OPPMØTE OG FRAVÆR a) Aktiv deltakelse er nødvendig for god læring. Eleven er av den grunn forpliktet til å møte presis til hver time eller kunne vise til avtale med faglærer(e) eller rektor om en annen arbeidsform. b) Dersom en elev blir syk eller av annen tvingende grunn må forlate undervisningen i løpet av skoledagen, skal han eller hun alltid melde fra til kontaktlærer/faglærer eller adm. c) Dersom fraværet antas å bli over 3 dager, skal skolen ha beskjed straks.

5


d) Ingen må forlate undervisningsstedet i undervisningstiden uten tillatelse. e) Alt fravær føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager. For deltidselever avgjør rektor om fravær skal føres i dager og timer eller bare i enkelttimer. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset dersom eleven legger fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. Dersom det er mulig skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringen på forhånd. f)

Høyt fravær kan medføre at eleven ikke får termin- eller standpunktkarakter. For inntil sammenlagt 10 skoledager i et opplæringsår, kan en elev kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes a. b. c. d. e. f.

helse- og velferdsgrunner arbeid som tillitsvalgt politisk arbeid hjelpearbeid lovpålagt oppmøte representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

For at fraværet som skyldes helsegrunner etter bokstav a (se over) ikke skal føres på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven legge frem en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fraværet fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a (se over) på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. g) Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær. h) Innenfor rammen av 10 skoledager kan elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norsk kirke, kreve at inntil to dager fravær som er knyttet opp mot religiøs høytid, ikke blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset.

§ 7 FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK Å bruke eller å ha med ikke tillatte hjelpemidler eller å ha ikke tillatt kommunikasjon med andre i en prøvesituasjon anses som fusk. Det samme gjelder avskrift eller annen kopi av andres arbeid som innleveres som eget produkt. Fusk eller forsøk på fusk betraktes som uærlighet, tillitsbrudd og brudd på gjeldende reglement og krav til elevenes orden og atferd. Karakteren på den prøven/besvarelsen det gjelder, blir annullert. Konsekvensene av dette kan bli at eleven ikke får termin- eller standpunktkarakter. Dermed kan eleven miste retten til å gå opp til eksamen i faget. Dersom en elev blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen, skal forholdet meldes til rektor/eksamensansvarlig.

§ 8 KONSEKVENSER FOR ELEVER SOM BRYTER SKOLENS REGLEMENT Brudd på reglementet vil resultere i reaksjoner mot eleven i form av refsingstiltak eller særskilt tiltak. Refsingstiltak vil være: •

Påtale fra en av de tilsatte ved skolen

6


• • • • •

Bortvisning fra lærers egen undervisning for én undervisningsøkt på maksimalt to timer dersom rektor har delegert dette til lærer. Læreren kan kun beslutte å sende en elev ut av undervisningen og ikke hjem. Bortvisning for en lengre periode (resten av skoledagen) etter avgjørelse av rektor Ved alvorlige brudd på ordensreglementet, eller dersom negative forhold ikke bedrer seg etter refsingstiltak, kan særskilte tiltak iverksettes. Dette innebærer: Bortvisning av eleven i inntil fem dager etter rektors avgjørelse. Rektor skal rådføre seg med lærerne til eleven før bortvisning Utelukkelse for resten av skoleåret i henhold til oppll § 3-8 etter vedtak i fylkeskommunen. Dette kan medføre at eleven i tillegg taper sine elevrettigheter etter § 3-1 i samme lov.

Tap av elevrettigheter medfører ikke at eleven faller utenfor ansvarsområdet for oppfølgingstjenesten. Tiltakene skal nedtegnes. I tillegg til refsingstiltak eller særskilt tiltak kan følgende være en konsekvens av brudd på reglementet: • • •

Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på regler/retningslinjer for slike aktiviteter. Ved skade o.l. på skolens eiendom kan skolen kreve erstatning/reparasjon (jfr. skadeserstatningsloven) Brudd på reglementet vil bli tatt i betraktning ved fastsetting av termin- og standpunktkarakter i orden.

Før refsingstiltak blir anvendt, skal eleven ha hatt mulighet til å forklare seg. Før særskilt tiltak tas i bruk, skal skolen først vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, f.eks. hjelpetiltak og/eller individuell kontrakt. Eleven skal få tilbud om samtale med rådgiver eller PPT. Når det gjelder rett til innsyn og klage på en avgjørelse, vises til forvaltningslovens bestemmelser, kap. IV - VI. Dersom eleven er under 18 år, skal foresatte ha melding. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak om tap av rett til videregående opplæring. For de øvrige vedtak er fylkeskommunen klageinstans.

§ 9 FORELDRESAMARBEID Skolen skal holde kontakt med foreldrene til elever som ikke er myndige etter vergemålsloven § 1 gjennom heile opplæringsåret. Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 holde et foreldremøte der foreldra informeres om skolen, innholdet i opplæringen, medvirkningen til foreldrene, rutiner og annet som er relevant for foreldrene. Foreldrene til ikke myndige elever på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til minst en planlagd og strukturert samtale med kontaktlæreren om hvordan eleven arbeider daglig og eleven sin kompetanse i fagene. I tillegg skal kontaktlæreren samtale med foreldrene om utviklingen til eleven i lys av opplæringslova § 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldrene skal samarbeide for å legge til rette for læringen og utviklingen til eleven. Eleven har rett til å være med i samtalen med foreldrene. Samtalen kan sees i sammenheng med samtalen med eleven etter § 3-11 tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter § 3-13. Foreldrene til ikke myndige elever skal få muntlig eller skriftlig: a) varsling om elevens fravær b) varsling dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og atferd eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller atferd, jf. § 3-7 c) informasjon om eleven og foreldra sine rettigheter etter opplæringsloven og forskriften d) annen viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagd taushetsplikt etter annen lovgiving.

7


§ 10 REGLEMENT FOR BRUK AV PC Formålet med reglementet er å bidra til en god oppfyllelse av skolens mål om å integrere IKT i læringsarbeidet. Reglementet skal videre bidra til å sikre en bruk som gir god IKT-sikkerhet og som er i overensstemmelse med norsk lovgivning. Med IKT-sikkerhet menes; • • •

Konfidensialitet – kun de ”riktige” personene har tilgang til data Tilgang – data er tilgjengelig når man har bruk for dem Validitet – data er korrekte

a) Virkeområde • Reglementet gjelder for all bruk av skolens IKT-ressurser. Reglementet gjelder på skolen i undervisningstiden, fritid på skolen og ved arrangementer i og utenfor skolen under skolens ansvar • Reglementet gjelder på samme måte også bruk av privat utstyr og programvare så lenge dette er koblet til skolens IKT-ressurser, samt for bruk av programvare lisensiert av skolen som også er installert på privat utstyr • Med skolens IKT-ressurser menes det stasjonære- og bærbare PCer, skrivere, nettverk, læringsplattform, programvare og lignende ressurser. b) Adgang til skolens IKT-ressurser • Det er ikke tillatt å bruke skolens IKT-ressurser uten at det er gitt tillatelse i forkant. Det å få en brukerident, innebærer at tillatelse er gitt til formålstjenelig bruk. • Skolen står for tildeling av brukerident og passord. • Brukerforholdet varer den tid eleven har skoleplass. Ved endt skolegang vil brukeridenten bli slettet sammen med alt eleven har lagret på skolens server og læringsplattform. Eleven er selv ansvarlig for å ta kopier av materiale han/hun ønsker å ta med seg ved skoleslutt. c) Generelt om bruk av skolens IKT-ressurser • Bruk av skolens IKT-ressurser skal i all hovedsak nyttes til arbeid relatert til opplæringen • En elev har plikt til å følge skolens anvisninger om bruk av IKT-ressursene. Eleven har også plikt til å sette seg inn i bruksanvisninger, dokumentasjon og lignende, slik at eleven reduserer muligheten for av i uvitenhet å skape risiko for driftsforstyrrelser eller tap av data, programvare eller utstyr. d) Sømmelig bruk og ressursbevissthet • Eleven har et medansvar for at ressursene utnyttes best mulig. Med ressurser menes her tid og kapasitet både for maskinvare, nettverk og personale knyttet til virksomheten rundt skolens IKT-ressurser • En elev må ikke benytte IKT-ressursene til å fremsette ærekrenkende eller diskriminerende uttalelser, laste ned, lagre eller formidle pornografi eller taushetsbelagte opplysninger, krenke privatlivets fred eller oppfordre eller medvirke til ulovlige eller reglementsstridige handlinger • En elev må ikke søke å oppnå uautorisert tilgang til andres data, programvare eller lignende, eller søke å gjøre seg kjent med andres passord eller andre sikkerhetselementer. e) Datasikkerhet • En elev må ikke med vilje bidra til at det oppstår driftsavbrudd i noen del av systemet eller på annen måte forårsake ulempe for andre. • En elev plikter gjennom sikkerhetskopiering og forsvarlig oppbevaring av media (f. eks minnepenn og CD-ROM) selv å treffe de tiltak som er nødvendig for at tap av egne data, programmer eller lignende skal få minst mulig følger. • En elev plikter å ikke gjøre passord eller andre sikkerhetselementer kjent for andre. • En elev plikter å forhindre at uvedkommende får tilgang til bruk av nettet og skolens IKT-ressurser, adgang til maskinvare eller tilgang til rom hvor utstyr er tilgjengelig.

8


• f)

En elev plikter å rapportere forhold som kan ha betydning for IKT-ressursenes sikkerhet eller validitet til skolen.

Opphavsrettigheter Opphavsretten reguleres i Norge av lov om opphavsrett til åndsverk. Praktiske eksempler på åndsverk er tekster, musikk, fotografier, video/film og dataprogrammer. Rettighetene til bruk av åndsverk tilligger opphavsmannen. Ved bruk av åndsverk som ligger tilgjengelig på Internett, plikter eleven å forsikre seg om at bruken er i samsvar med tillatelse gitt av rettighetshaver.

g) Skolens rett til innsyn Skolen har rett til å søke tilgang til data eleven har lagret på skolens server og på læringsplattformen med sikte på: (1) å sikre anleggets funksjonalitet, eller (2) ved mistanke om regelbrudd kontrollere at eleven ikke krenker eller har krenket dette reglementets bestemmelser. h) Bruk av skolens Internettaksess Skolen har et sett med regler som skal følges ved bruk av Internett. • Vær ærlig og høflig. • Tenk over hva du skriver når du er på nettet. • Vis respekt for andres person, livssyn, nasjon og rase. • Vis respekt for lovverk i eget land, og i land du kontakter. • Ikke distribuer pornografisk, voldelig, rasistisk eller blasfemisk materiale. • Vis respekt for andre brukere. • Meld fra om ulovligheter • Husk at også barn bruker datanett og oppslagstavler. • Enhver form for kjøp og salg på Internett fra skolens maskiner er forbudt. • Enhver form for bruk av pengespill er forbudt. i)

Særskilt for bruk av skolens PCer • Med mindre annet er avtalt er det ikke tillatt med mat og drikke i skolens datarom og ved bruk av bærbart PC-utstyr tilhørende skolen • Det er ikke tillatt å endre eller forsøke å endre maskinens grunninnstilling. Dette gjelder både maskinvare og programvare. Dette omfatter også all installasjon av ny programvare. Faglig relatert programvare skal avklares med skolen.

j)

Sanksjoner • Overtredelse av reglene for bruk av PC kan føre til at eleven nektes tilgang til skolens IKT-ressurser. • Brudd på regler om personvern, taushetsplikt m.m. kan føre til erstatningsplikt og/eller straffeforfølgelse. • De vanlige regler om disiplinærforføyning mot elever, jfr. ordensreglementet § 8, vil kunne ramme den eller de som misbruker IKT-ressursene.

§ 11 SÆRSKILTE TILLEGGSREGLER FOR SPESIELLE OMRÅDER For spesielle forhold som ikke dekkes av reglementet eller felles regler gitt av departementet eller fylkeskommunen, kan skoleutvalget ved den enkelte skole utarbeide egne regler. Slike regler kan for eksempel være for: • • • • • • • • •

ordninger i kantina bruk av spesielle lokaler og utstyr, herunder bruk av internett ordenstjeneste/miljø ekskursjoner orientering om ekstra kostnader parkering internatreglement regler for skoleavis/russeavis ordning av elevråd, jfr. oppll § 11-6

9


• • • •

regler for bruk av IKT-ressurser basert på lokale forhold parkeringsbestemmelser meldesystemer ved fravær etc.

Et mindretall i skoleutvalget kan anke til klagenemnda for undervisningssaker for vurdering/ godkjenning av lokalt gitte tilleggsregler, før slike iverksettes.

10

Ordensreglement for elever ved videregående skoler i Aust-Agder. Revidert august 2010.  

Ordensreglement for elever ved videregående skoler i Aust-Agder. Revidert august 2010.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you