Page 1

Skiftledningsprogrammet Skiftledningsprogrammet

Coachens Guide


Skiftledningsprogrammet

Skiftledningsprogrammet

Innan deltagaren börjar Skiftledningsprogrammet ska han/hon vara verifierad på alla stationer i GRU och genomfört Handledarboken samt vara verifierad som handledare. Alla skiftledare måste genomföra hela Skiftledningsprogrammet gå BSM kursen och vara verifierad intern och externt inna de kan köra egna skift. För att försäkra dig om en effektiv implementering av Skiftledningsprogrammet ska du: • •

Försäkra dig om att du vet hur du ska ge deltagaren tillgång till McNet. Kontakta annars IT-avdelningen Ta dig tid att fullt ut skapa förståelse för programmet. Gör dig bekväm med innehållet och materialet genom att själv jobba igenom det Genomför utbildningsplanen med deltagaren och följ upp regelbundet att de ligger i fas Schemalägg tid för deltagaren att genomföra e-learning modulerna på arbetstid Kommunicera med övriga arbetsledare när deltagaren ska genomföra utbildningsaktiviteter på golvet under deras skift Utse en coach till varje ny deltagare som har kunskapen och färdigheterna att supporta dem i varje steg av programmet. Vi rekomenderar att det är en assistent eller restaurangchefen

• • • •

Material

Allt material som behövs för att genomföra Skiftledningsprogrammet finner du på McNet> Restaurangdrift> utbildning eller McNet>Restaurangdrift>Drift>Driftverktyg och checklistor

1


Skiftledningsprogrammet

Blandat lärande

I skiftledningsprogrammet använder vi oss av blandat lärande, vilket inkluderar formell on line utbildning, lärande från andra kollegor och att applicera de nya kunskaperna i det dagliga arbetet.

Verifikation

Klassrum

Coach

e-Learning

Arbetsbok

Praktiska övningar

2


Skiftledningsprogrammet

E-learning

E-learning ger deltagaren den formella on-line utbildningen. Det ger dem kunskapen att prestera i sin roll. E-learning finns på McNet>Restaurangdrift>utbildning>e-learning skiftledningsprogrammet Om deltagaren klickar sig igenom e-learning för snabbt utan att ta sig tid att läsa innehållet finns risk att de inte kan tillgodo se sig informationen.

Arbetsbok

Arbetsboken är till för att deltagaren ska kunna reflektera över sina erfarenheter och vad dem har lärt sig. Här skriver de även ner sina slutsatser från aktiviteter på golvet och sina framsteg.

Praktiska övningar

En stor del av programmet består av att genomföra aktiviteter på golvet. Dessa aktivteter kommer vara del av deltagarens normala skift, då de lär sig under sitt arbete.

Coach

Coachens roll (i det här fallet restaurangchefen) är att supporta deltagaren under genomförandet av programmet. Coachen hjälper till med aktiviteterna och ger feedback så att deltagaren har möjlighet att lära sig från andra kollegor.

Klassrum

BSM kursen är en tre dagars kurs på McDonald’s Business School som bokas via McNet. Inför kursen ska förtest genomföras på Our Lounge där deltagaren behöver ha minst 80% av frågorna korrekt besvarade. Kursförberedelser ska genomföras och tas med till kursen. Kursen avslutas med ett kunskapstest på 50 frågor. ASM kursen är en tre dagars kurs på McDonald’s Business school som fokuserar på avancerad skiftledning. Kursen innehåller också en restaurangdag som fokuserar på skiftets tre faser i praktiken. Inför kursen ska förtest genomföras på Our Lounge där deltagaren behöver ha minst 80% av frågorna korrekt besvarade. Kursförberedelser ska genomföras och tas med till kursen. kursen avslutas med ett kunskapstest på 50 frågor.

Verifikation

Deltagaren kommer att löpande under programmet få visa att den tagit till sig sina nya kunskaper i form av verifieringar. De kommer inte att kunna gå vidare förens de har kunskapen för varje steg av programmet. I slutet av programmet kommer de att verifieras internt och externt att de har de kunskaper som krävs för att genomföra alla delar av skiftet och framgångsfaktorerna för skiftledning. Restaurangchefen är ansvarig för att allt arbete i programmet har genomförts korrekt innan deltagaren kan närvara på BSM eller ASM. Det verifieras genom att signera Utbildningsplan och verifieringssidan i början av arbetsboken. Operations Consultant eller Franchisetagaren ska sedan verifiera och kvalitetsäkra restaurangchefens arbete genom att signera sista sidan i arbetsboken för respektive kurs.

3


Kurs förberedelser

50 Frågor som deltagaren måste ha minst 80% rätt för att vara godkänd

Förtest på Our Lounge

= modulen innehåller E-learning

50 Frågor som deltagaren måste ha minst 80% rätt för att vara godkänd

Förtest på Our Lounge

Steg 6 Efterskift

Introduktion

Steg 1 din roll och varumärket

ASM Kurs 3 Dagar MBS

Kurs förberedelser

Steg 2 Grundläggande mänskliga relationer

PDS Uppstart People stuff

Första hjälpen & brandutbildning 1 Dag MBS

Steg 3 Områdesledning

BSM Kurs 3 Dagar MBS

Steg 4 Förskift

Verifikation skiftledning -Intern -Extern

Steg 5 Leda skiftet

E-learning ”Bättre Vardag” People Stuff

G

överträffa gästernas förväntningar, följa säkerhets- och skyddsrutinerna samt uppnå skiftets lönsamhetsmål. Det ledarskap du uppvisar har en direkt koppling på gästupplevelsen och dina medarbetares uppfattning av McDonald’s som arbetsgivare.

Skiftledningsprogrammet

Skiftledningsprogrammet

4


Skiftledningsprogrammet

Handledarutbildning

Handledarutbildningen är ett förkrav för Skiftledningsprogrammet.

Introduktion

Skiftledningsprogrammet börjar med en introduktion som förklarar hur programmet fungerar och tillsammans med coachen så börjar deltagaren med att skapa sin utbildningsplan.

Programmet består av sex steg: 1. Din roll & Varumärket 2. Grundläggande mänskliga relationer 3. Områdesledning 4. Förskift 5. Leda skiftet 6. Efterskift Varje steg börjar med att göra e-learning och sedan genomförs uppgifterna i arbetsboken.

Förtest inför kurser

Förtestet innan kurs genomförs på Our Lounge och består av 50 frågor från skiftledningsprogrammet som slumpvis väljs från en frågebank med 100 frågor. Deltagaren behöver genomföra förtestet och bli godkänd senast 14 dagar innan kursstart, annars blir deltagaren automatiskt avbokad från kursen. För att bli godkänd behöver deltagaren nå ett slutresultat på minst 80%. Ett förtest ska genomföras inför BSM kursen och ett inför ASM kursen

BSM Kurs

Efter att ha genomfört all restaurangbaserad utbildning ska deltagaren gå BSM kursen. Innan kursen ska deltagarförberedelser genomföras och tas med till kursen. Kursen är tre dagar och innehåller följande: Dag 1 Grundläggande mänskliga relationer, Att agera respektfullt Dag 2 Säkermat & hygien, Leverera KSR&V, säkerhet Dag 3 Nöjda Gäster och hantering av gästklagomål Sista dagen på kursen kommer deltagaren att genomföra ett kunskapstest som består av 50 frågor.

Skiftledarverifiering och områdesverifiering

Utvärderar kunskaperna och färdigheterna som deltagaren utvecklat under genomförandet av programmet. Den genomförs under två skift (intern/externt) och täcker de kunskaper som behövs för att köra skiftet utan handledning. Verifieringarna ska genomföras efter BSM kursen. Poängskala för områdesverifiering (service/ produktion) och skiftledarverifiering är enligt följande: 0-30 - Inte verifierad att köra skift 31-34 - Verifierad att köra skift men behöver en del coaching 35+ - Verifierad att köra skift Intern och extern verifikation skrivs ut från McNet/restaurangdrift>drift>driftverktyg och checklistor. När de är genomförda och deltagaren är godkänd ska verifiering sparas i deltagarens arbetsbok.

5


Skiftledningsprogrammet

ASM kurs Efter att deltagaren har blivit skiftverifierad internt/externt och blivit godkänd är det dags att gå ASM kursen. Innan kursen ska deltagarförberedelser genomföras och tas med till kursen. Dag 1 Coaching Dag 2 Restaurangdag, skiftets tre faser, produktionsmetoder, Taste of quality Dag 3 Att värdesätta olikheter, Performance development system (PDS) Sista dagen på kursen kommer deltagaren att genomföra ett kunskapstest som består av 50 frågor. Hela programmet bör tar ca 14 veckor att genomföra inklusive, BSM kursen, skiftledarverifiering Intern/extern ASM kursen och PDS. Tänk på att tiden för genomförandet beror på antalet skift som deltagaren arbetar och coachens engagemang. Majoriteten av aktiviteterna är utvecklade att genomföras under skiftets normala arbete.

Coachen Coachen spelar en mycket viktig roll i genomförandet av programmet, om coachen inte är helt engagerad kommer deltagaren inte kunna ta till sig av den lärorika utbildningen Alla svar till aktiviteterna hittar du genom att genomföra e-learning för skiftledningsprogrammet. Vår rekommendation är att coachen själv genomför alla e-learning för att kunna stödja deltagaren på bästa sätt.

Särskilda utbildningsbehov Vi vill att alla ska få en så bra erfarenhet av Skiftledningsprogrammet som möjligt och vi vet att alla lär sig på olika sätt. Om du har en deltagare som har några speciella behov för att kunna genomföra programmet, vänligen prata med dem om vilken hjälp de skulle vilja ha. Vi vill säkerställa att vi har möjligheten att vara flexibla med att tillfredställa de behoven så kontakta utbildningsavdelningen@se.mcd.com minst två veckor innan utsatt kurs start om tex deltagaren vill ha ett muntligt prov.

6


Skiftledningsprogrammet

Stegvis flöde för coachen Steg 1

Utse en coach (rekommendation en assistent eller restaurangchefen) som träffar deltagaren för att gå igenom Skiftledningsprogrammet

Steg 2

Coachen ger deltagaren arbetsboken

Steg 3

Coachen skapar användar id och lösenord till McNet så att deltagaren kan genomföra e-learning

Steg 4

Coachen och deltagaren skapar utbildningsplanen tillsammans

Steg 5

Coachen bokar in deltagaren på kurserna BSM och ASM enligt utbildningsplanen

Steg 6

Deltagaren genomför programmet. Coachen träffar deltagaren regelbundet för att coacha, följa upp framsteg och löpande verifiera enligt utbildningsplanen allt eftersom varje steg genomförs

Steg 7

Coachen försäkrar sig om att alla förkrav är genomförda och att förtest till kurs genomförts med ett slutresultat på minst 80% innan deltagaren går BSM kursen

Steg 8

Operations Consultant/Franchistagare följer upp coachens arbete och signerar arbetsbok

Steg 9

Efter kursen: Coachen sitter ner med deltagaren och diskuterar vilka beteenden deltagaren kommer utveckla utifrån sina nya kunskaper och insikter. Coachen följer upp löpande och ger feedback

Steg 10

Efter BSM kursen verifierar coachen deltagaren internt och bokar in den externa verifiering med en annan operatör.

Steg 11

Coachen försäkrar sig om att alla förkrav är genomförda och att förtest till kurs genomförts med ett resultat på minst 80% innan deltagaren går ASM kursen

Steg 12

Efter kursen: Coachen sitter ner med deltagaren och diskuterar vilka beteenden deltagaren kommer utveckla utifrån sina nya kunskaper och insikter. Coachen följer upp löpande och ger feedback

Steg 13

Operations Consultant/Franchistagare följer upp coachens arbete och signerar arbetsbok

7


Skiftledningsprogrammet

Förkrav för BSM kursen Innan BSM kursen har följande personer nedan ansvarområden:

Deltagaren Förväntas genomföra alla delar av skiftledningsprogrammet inklusive e-learning

Genomför förtest på Our Lounge med ett slutresultat på minst 80% och kursförberedelser

Det inkluderar: • Skiftledningsprogrammet inklusive e-learning • Förtest • Grundläggande mänskliga relationer • Att agera respektfullt • Säker mat och hygien • Leverera KSR & V • Nöjdare gäster och hantering av gästklagomål

Coach (rekommendation en assistent eller restaurangchefen)

NYTT

Följ upp att deltagaren har genomfört alla 6 e-learning på McNet. Deltagaren ska ta med de 6 diplomen från e-learning till BSM kursen annars kommer deltagaren inte få genomföra kursen

Det inkluderar: • E-learning: Din roll och varumärket • E-learning: Grundläggande mänskliga relationer • E-learning: Områdesledning • E-learning: Förskift • E-learning: Leda skiftet • E-learning: Efterskift

Följ upp att deltagaren har genomfört alla uppgifter i arbetsboken och Service Leadership

Inga förändringar

Följ upp att deltagaren har genomfört kursförberedelser och förtest på Our Lounge

Inga förändringar

Franchisetagare/Operations Consultant Det inkluderar: Kontrollera att deltagaren genomfört arbetsboken, • Uppföljning av Skiftledningsprogrammet förtest, kursförberedelser och signera när alla • Signatur i Skiftledningsprogrammet uppgifter är godkända innan deltagaren går BSM • Feedback till Coach Kvalitetssäkra allt arbete gjort av Coachen

8


Skiftledningsprogrammet

Efter BSM kursen Efter BSM kursen har följande personer nedan ansvarområden:

Restaurangchefen och Coachen Coachen genomför efterkursmöte med deltagaren Skiftledarverifiering intern och externt

Inga förändringar Det inkluderar: • Ny checklista för Skiftledarverifiering

Förkrav för ASM kursen Innan ASM kursen har följande personer nedan ansvarområden: Deltagaren Genomför förtest på Our Lounge med ett slutresultat på minst 80% , E-learning Bättre vardag, och kursförberedelser

Inga förändringar

Coach (rekommendation en assistent eller restaurangchefen) Följ upp att förtestet, e-learning Bättre vardag och Inga förändringar kursförberedelser genomförts

9


Skiftledningsprogrammet

Efter ASM kursen Efter ASM kursen har följande personer nedan ansvarområden:

Restaurangchefen Coachen genomför möte med deltagaren efter kursen

Inga förändringar

Startmöte PDS

Inga förändringar

Avslutat Skiftledningsprogram Efter avslutad Skiftledningsprogram har följande person nedan ansvarområden:

Franchistagare/Operations Consultant Följ upp med coachen att deltagaren genomfört hela Skiftledningsprogrammet Kvalitetssäkra allt arbete gjort av Coachen

Det inkluderar: • Uppföljning av Skiftledningsprogrammet • Signatur i Skiftledningsprogrammet • Feedback till Coach

10


Skiftledningsprogrammet

Coachens Guide Skiftledningsprogrammet