Page 1

,{$l

rż$t .

:,:=i{

W ffi ffi;

ffi

n:=*o3

Atrakcyjna oferta promocyjna dIa użytkowników profesjonalnych Szukaj wewnątrz ulotki nowościproduktowych oraz specjalnych zestawów promocyjnych w atrakcyjnych cenach. Linia niebieska Bosch, dla rzemiosła i przemysłu.

\?"Łj

6

BoscH

Technologia blizejnas


Lata,ika,akum

u

latorowa Vari LED

PLN do wszystkich aku mu latorowych elektrona rzędzi systemowych oraz z serii Robust L4r4V i,,,18]V Lillon ,{patrz wykaz poniżej) ! d.odawana,'7a

1-

}:3,diod'y L D o wysokiej iasności 300 Lux > czas ciągłego swiecenia do 7 godzin }]zasillańie akumulatorem Bosch Li-|on 14,4 lub 18 V , ,(brak akumulatora w zestawie) > mozliwośc ustawienia skupienia wiązki światła > Waga 3UU g

0611904302

GBH 18 V-Li młot Udarowo-obrotowy

2X3,OAh L-BoXX

21o9

259Ą

0611905302

GBH 18 V-Li młot udarowo-obrotowy Compact

2x1,5Ah L-BOXX

1689

2o77

0601862300

GSB 18 VE-2-Li wiertarko-wkretarka udarowa

2x3,OAh LBOXX

1899

2336

06o1865300

GsR 18 VE-2-Li Wiertarko-Wkr ętarka

2x3,0Ah LBoXX

1799

22t3

06012A0300

GcB 18 V-Li piła taśmowa

bez akum., karton

1059

1303

o6o19A1000

GDR 18 V-Li MF uńiwersalny klucz udarowy

2x3,0Ah L-BOXX

7799

2213

06019A1304

GDR 18 V-Li k|ucz udarowy 1/4"

2X3,0Ah L-BoXX

16B9

2077

06019B1301

GDS 18V-Ll HT k|ucz udarowy 1/2''

2x3,0Ah L-BoXX

2539

3123

06019AlS04

GDS 18 V-Li kIucz udarowy 1/2"

2x3,0Ah L-BOXX

1799

2273

o'oolsgs3oz

GGS 18 V-Li sz|ifierka prosta

1x3,OAh L-BOXX

1689

2a77

06015A0301

GHO 18 V-Ll strug

2x3,OAh L-BOXX

2279

2729

060166H004

GKS 18 V-Li pilarka tarczowa

2x3,oAh L-BoXX

1689

2o77

060164J005

GSA 18 V-Li piła szablasta

2x3,OAh L-BOXX

1689

2077

0601480301

GSK 18 V-Ll sztyfciarka

2x3,OAh L-BoXX

2849

3504

060158J300

GST 18 V-Li wyrzynarka

2x3,OAh L-BOXX

1899

2336

060193A302

GWS 18 V-Ll sz|ifierka kątowa

2x3,0Ah LBOXX

1689

2o77

06019343o,]

GWS 18 V-Ll szlifierka kątowa

1X2,64h karton

159

7426

181 9

1

061 1905402

GBH I4,4 V-Li młot Udarowo-obrotowy Compact

2X1,sAh L,BoXX

I479

0601s62400

GSB 14.4 VE-2-Li wiertarko-wkrętarka udarowa

2x3,oAh L-BoXX

1689

2o77

0601865400

GsR 14,4 VE"2-Li Wiertarko-Wkrętarka

2X3,0Ah L-BOXX

1589

1954

06019A1900

GDR 14,4 V-Li

2x3,OAh L-BOXX

1639

..2016

06019A1404

GDR 14,4 V-Li klucz udarowy 1/4"

2x3,0Ah LBOXX

7529

o6o19AlT04

GDS 14,4 V-Li klucz udarowy Ll2"

2x3,0Ah L-BOXX

1639

06015A0401

CHO 74,4 V-Ll stru8

2x3,0Ah L-BOXX

2109

060158J400

GST 14.4 V-Li wyrzynarka

2X3.0Ah L-BoXX

1799

lV]F uniwersa|ny

kIucz udarowy

Extra: mocna latarka Varil ED 74,4lIB

1881

',|

,zots 2594

22I3 :].::

,":,:]];: .,],

rli,,e*to1,1'


*łi# ,l lą l ,€"

ffil.'\

§ i:itl;d

i,

..,

MEGA ZESTAW 4 NARZĘDZl L1-1ON: VariLED / GSB 18 / GDS 18 / GST 18 V-Ll Professional . GSB Iekka i mocna wiertarko-wkrętarka udarowa, maks, moment obr, 67 Nm, O wiercenia w drewnie/Stali/mU rze:35l73l73 mm, maks, O WkrętóW: 8 mm, 2 biegi . GDS - mocny k ucz udarowy z uchwytem 7l2", a połączeń śrubowych lV6

-

|V16, maks, moment obr, 180 Nm .

GsT - lekka wyrzynarka akumuiatorowa

(patrz op s ponize1) . GLl VariLED - mocna |atarka podręczna (patrz opis obok) . pełna swoboda działania - w zestawie 3 baterie 2,6 Ahwrazzładowarką 45 m n . zestaw w wa]izce systemowej L-BOXX 238

W

Super

l

zestaw!

,&§*Xąu, patrz str, 12 "'-

3x

316o PLl,; hlrtto

i,l ł

Super zestaw!

ZESTAW lNSTALATORA MEBL| (L4,4V L!-1ON): GST 14,4 V-Ll / GSR t4,4V-Ll Professional .

GST - lekka i uniwersalna wyrzynarka o wysokiej wydajności,nadmuch ośWietlenie linii cięcia, łatWa Wymiana brzeszczotu, zabezpleczenie ogn w i siInika przed przeciązeniem, gł, cięcia w drewnie do 9O mm . GSR - wiertarko-wkrętarka (patrz opis ponizej) . pełna swoboda działan]a - w zestawie 2 baterie 2,6 Ah wraz z ładowarką 45 m n, . zestaw w walizce systemowej L-BoXX 238 i

§;l

20x

\W.?J

§

Extra: ZeStaW 20 brzeszczotów

o

wartośc 131 PLN nettol

AKUMU LAToRoWE Wl ERTARKo-WKRĘTARKl L1-IoN GSR 18 V-Ll / GSR 74,4V-Ll Professional . Nowa przekładnla 1 4,poIowy sllnik o dużej wydajności. uchwyt AutoLock do 13 mm oraz oświetIenie LED . systern ECP (Electronic Cell Protection) chroniakumu]ator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw . akumulatory Premlum 2x2,6 Ah Ll-|on . ładowarka 45 min. . walizka systernowa L,BOXX 136

Extra: mocna IatarkaVariLED 74,4l18v-Ll (bez akumu atora)

o Wartości 269 PLN nettoI

*Extra!

,&&§k,, patrZStr,12

-'-


Super zestaw!

zEsTAw Do pRAc NA wysoKoścl (rs v Ll-1oN): GWS 18 V-Ll / GBH 18 V-Ll Professional . GWS

2x

- nalmocniejsza szIif;erka kątowa

w swojej klasie, z

tarczą

ńń,1*fi,.T,,,.i,ffft*f§l#il#ił,i:i#',

. pełna swoboda działania - w zestawie 2 baterle 2,6 Ah wraz z ładowarką 45 min . lestaw w 2 walizkacl- sys'en"owych L BOX d 136

,

ffi

.§;§\ 1

2?§ l]l l\ L}|Uttć

Super zestaw!

ZESTAW MONTERA lNSTALACJl (10,8 V L1,1ON): GSR 10,8 V-Ll / GSA 10,8 V-Ll / GLl 10,8 V-Ll Professional .

GSR - lekka, uniwersa|na w ertarko-wkrętarka, 2 biegi, wiercenie w drewn e/sta

i

do 19/10 mm, maks. Z wkrętów 7 mm, 20+1 ustawień sprzęgła, waga zaledwie 0,95 kg. GSA - piła szablasta o wadze 7,2 kg, szybki postęp c ęc a np rur

miedzlanych .

]

z tworzywa, oświet|enie miejsca c ęc a, łatwa wymiana brzeszczotu

GLl - mała, mocna Iatarka PowerLED . pełna swoboda działania - w zestawie

Extra: zestaw 8 brzeszczotów o wartości 98 PLN nettoI

AKUM ULATOROWA Wl ERTARKO-WKRĘTARKA

GSR 12-2 Professional

52ćt

rlij

blulto

Wszechstronne, kompaktowe narzędzie -

400/0

-

Extra: dodatkowy akumu]ator 1,5 Ah

o

wartości 246 PLN netto]

AKUMULAT.RowA WlERTARKA UDAR.WA NlcD GsB 12-2 l 1,4,4-2 professional Wszechstronne narzędz e bezprzewodowe także do wierceń w murze . niewielkie rozmiary pozwalają na wygodne operowanie w ciasnych miejscach . 22+1 ustawleń sprzęgła oraz hamuIec si nika . uchwyt AutoLock 1O mm . akumu]atory 2x 1,5 Ah, ładowarka 60 min, wa 1zka .

#Extra!

lCD

. trwała, 2-biegowa przekładnia 1,200 obr,/min.1) . maks. moment obr, 27 Nm . maks, a wkrętów 7 mm. b wiercenia w drewnie/stall, 23 l 12 mm. UchWyt szybkozaclskowy do 1O mm . akumulator 2x 1,5 Ah, ładowarka 6O min-, walizka. waga z akumuIatorem .

(0

SuPer Cena!

N

% ,§§t patrz str,12 §§

2 baterie 1,3 Ah wraz z ładowarką 30 m in, . zestaw w walizce systemowe] L BOXX 102

.

',

1

5kg

"*


Nowość!szLlFlERKA

KĄTowA 230 mm

GWS 26-230 LVl Professional

. NajIzejsza i najbardziej żaawansowana w swoje] klasie sz|ifierka kątowa z na.jlepszym StosUnkiem mocy do wagi . opatentowany System KickBack Stop . System Vibration Control naobu uchwytach . nowyslIn kChampion o mocy2.60OW. miękki start . prędkoścobr. 6,500 min,1 . ogranicznik prądu rozruchu . b okada samoczynnego włączenia po awarir zasiIania . antyodłamkowa osłona tarczy. obrotowa rękojeśc główna. z włącznikiem Tricontrol iub czuwakowym . nakrętka mocująca SDS w zestawie . waga 5,6 kg

*

& ffi


ZESTAW PROFESJONALNEGO lN§TALATORAl GBH 2-28 DFV / GSR 10,8-2-Ll Professional

"§mpen u e§t§wd§

. GBH - innowacy]ny, aktywny systern Vjbratjon Contro , udar 3,2 J

. maks, O wieTcen a w beton e/sta l/drewnie/koronkami w murze: 28/13/30/68 rnm . e ektronika, sprzęgło prżec|ązen owe , rnoc B50 W, funkc]a podkuwania. iczba udarów do 4.0OO min, 1 , w zestaw e wymienny. szybkozaciskowy uchwyt w ertarsk na w ertła cy| ndryczne . waga 2,9 / 3,1 kg . zestaw w 2 wallzkach systemowych L-BOXX 136 . GsR patrz opis na str 4

GBH 3-28 DFR Professional . Moc B00 W . udar 3.1 J . system redukcji drgań V brat on Contro

.

}i 'l

i

.., 11i

iczba udarów do 4.00O mln.l. wymienny UchWyt w ertarski SDS p]US szybkozac skowy uchwyt wiertarski na wlertła cy|indryczne

Extra: Zestaw oSprzętU (3 wiertła SDS-p us do betonu, 3 dłuta SDS-p us,6 wlerteł płaskich Se f Cut do drewna 5 wiertel do meta u) o łączne,1 wartośc357 PLN netto]

. r

Wiertła do precyzylnego Wiercenia W twardym betonie beton]e zbrolonym . zestaw s-sztukowy a 6l6lBlBl7a mm,

w trwalym opakowaniu Robust

.

Wiertła do muru, betonU

. zestaw S-sztukowy

i

betonu Zl]ro]one8o

a 6l6lBlBlIa mn,

w trwałym opakowaniu Robust

*Extra!

MŁOT U DAROWo-oBROTOWY SDS-MAX GBH 5-40 DCE Professional . Svstem wyrniany osprzętu jedną ręką SDS max Comfort . rnoc 1,150 W . udar 8,8 J ,funkcla wiercen

ę

z

a

udarem ub kucla. ]iczba udarów do 3,05O min,r

ż regu ac,]ą . wskaznik serwlsowy . waga 6,4 kg

Extra: rad]o budowlane GtVL

2O

Professiona

o wartosci 999 PLN netto]

\

tx

#Extra9

MŁOT UDAROWo_oBROTOWY SDS-MAX GBH 11 DE Professional . Moc 1 500W, udar 7Ą,2J. funkclawiercenlaz udarem ub kuc a . I czba udarów do 2-25a m i n, 1 . waga 11,1 kg

Extrai

SZ ifierka kątowa G\Ns 22 23a o wartosci 71 9

Pl

N nettol

Jl

(patrz oprs na Str 5)


§uper cena!

MŁOT UDAROWY SDS_MAX

GSH 388 Professional

. SoI dny młot wyburzeniowy o mocy 1,050 W i

.

*Extra!

energ i udaru 7,1, J . icżba UdaróW 2.800 rnin, łatwa wymiana szczotek kab a. uchwyt SDS max 1

MŁOT UDAROWY SDS_MAX

W

GSH 11 E Professional

J. iczbaudarów do 1.890 min,1 sowy. waga 10,1 kg

. Moc 1,5OOW. udar 16.B . wskaźnik selw

Extra: radlo budow ane GV]L 20 ProfeSsiona]

o wartoscl 999 PLN nettol

*Extra!

MŁOT WYBURZENlOWY GSH 27 VC Professional . Najmocn e.lszy na śwlecle e ektryczny młot wyburzenlowy . najwyzsza wydalnośc dIa

t*

eo.Ęł

te] k asy narzędzi: dzienny urobek az 1O ton| .Systern Vibrat]on ControL = bardzo niski

poziorn wibrac]i 8 m/s: . moc 2,000 W oraz energia udaru 62 J . niski środek ciezkości i

trwała konstrukcja . włączn:k przec wpyłowy wygodny d a osób prawo i eworęcznych . uchwyt osprzętowy 2B rnm lex . waga 29,5 kg

Extra: radio budowlane GML 2O Profess onal oraz szIif erka katowa GWS 14 I25 C o łącznej wartośc 1699 PLN nettoL

n,%"ł*g

RADIO BUDOWLANE GML 20 Professional . Doskonały dzw]ęk przestrzenny z 4-ech głośników i subwoofera o łącznej mocy 20 W. cyfrowe radio z podświet anym panelem i pamięcią stacji rad owych . konstrukcja wzmocniona szkie etową osłoną wytrzyrnUje upadek z wys, 2,ego piętra. wiele moz iwoścr odtwarzania dzwięku pllkóul cyf rowych poprzez łącze

AUX In, USB/SD/MMC, Line out. gniazdo 12 V DC do zasi ania innych urządzeń mobilnych np. telefonów GSM . 2 gnlazda zasi ające 230 V . waga B,6 kg, klasa IP54

I

"r& ńdĘa

tr §ffi

ip}ffi ffiffi $&ffil -:m'§l]


Nowość!

szLlFlERKApRosTA

GGS 28 LP Professional . WłącZnik cZUWakowy - najwyzszy standard beZpieczeńStWa pracy

. moc 50O W . prędkośc obr, 2,900 min,,1 .zaawansowany system KickBack Stop odłączający s 1nik w przypadku zab okowan a osprzetu . mlękk Start . wzmocnlony i utwardZony UchWyt oSprzętowy . trwałe

szczotk węg owe z funkcją odłączenia po zuzyciu . podwójnie uszczelnione łozyska ku kowe . waga 1,7 kg

],,1.7i PL[] lJ.utt.J

.§i WlERTARKA UDAROWA GSB 21-2 RE Professional . Moc 1,100 W . 2 b]egi . moment obrotowy 40 Nm . maks, o Wiercen ia W beton ielm urzeld rew nie: 22 l 24 l 4a mm . mechaniczne sprzęgło prżeciązeniowe. waga 2,9 kg

Extra: zestaw osprzętowy (6 plł b metalowych lr39

łExtra!

Pl,

rl lr.ult§

i

7 w erteł do drewna)

o łączne] Wartoścj110 PLN nettol

WlERTARKA UDAROWA GSB 1600 RE Professional

l

# .ffi

]t ".l', ;1 'Ę' 'Eff ;*,: l U,

. N/]ocne i uniwersalne narzędzre do prac ogólnobudow|anych . moc 7O1 W . meta owy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski AUtoLock 1,5-13 mm . maks, Z wiercenia w betonlel 16 mm . wstępny wybór prędkośc obrotowej . waga 1,6 kg

Extra: Zestaw

U,

rl

'i i

i

ć _.!Ę

4 W erteł N/]U|ti ConStruction RobUSt Line

o Wartośc 67 PLN nettol .1,!'1 P1_|,j

!,rItto

Nowość!


$i*

I

',

]a

,- :o,5w ., ą ...

.,

. ;

*r/

§r'p

u

*}:-u

LASER WlELOFUNKCYJNY GCL 25 Professional . Laser iniowy i punktowy w jednym urządzen u: 5 punktów/2 lnie! . zakres i czas autorrr, niweIacli t 4" . dokładnośc:]inie r 0,3 mn-r/m, punktowa w ązka r 0,5 mm/m . widocznośc, inie 10 m, pozion pUnkty 30 m, pionowe pUnkty 5 m . zakres nachylenia, W pionie 12O", w poziomie 13O" . sygnał

4 sec,

§

Nowość! ,

oStrZegaWCZy pfzy niskrm Stanie baterii i braku moz|iwości wypoziomowania asera. dostępny takze ze statywem BS 150 (0,601,066,BO1) oraz uchwytem ściennym WM4 w wa| zce L-BOXX 136 (0.601.066,B02)

§

& 1832 Pl"lt] blutt9

5uper

zestaw! 'o'r'Jśłuosv + DLE 40 professional . D TECT - detektor'unlwersalny, wykrywa obiekty w kazdym materia|e budow|anym takze W Wl|gotnym betonie oraz: r[y Z tworżywa sZtUcznego, meta|e Ze|aZne, meta]e niezeIazne, konstrukcje drewniane, przewody pod napręciem . maks. głębokośc pomiaru: 150 mm . dokładnośc,t 5 mm . automatyczne wyłączanle po ok.5 min. . DLE 40 - daImierz 1aserowy patrz opls ponize]

_/\

l§\

,r§{:

ffi

ZESTAW: GRL 300 HV

+

\#

J

łExtra!

PL5 40 Professional

. GRL 300 HV - |aser obrotowy dea

ny do pracy w pomieszczeniach łatwy w obsłudze, z f unkcją automatyczne.] niwe acji w pozLomle i w ptonte : a zasięgu pracy Z odblornik em, 300 m . dokładnośćn we acyjna :0,1 mm/m . prędkoścrotacyjna 150,300.60O obr./m n .zakTes aUtomatycznei niwe aC]! t 5". w zestawie odbiornik LR 1, pi]ot RC 1 oraz Uchwyt ściennyWlV 4. DLE 40- nalmnielszy dalmierz aserowy na świecie . zasięg pomiarowy,0,05 40,00 m . dokładnoścpomiarowa t 1,5 m .

Extra: p]ecak marki Adidas

#Extra!

ZESTAW: GRL 400 H

+

BT 170 HD

+

o

wartości ok. 130 PLN nettol

GR 240 Professional

. GRL 400 H - prosty w obsłudze ]aser obrotowy do pracy w terenie . O zasięgu pracy z odbiorniklem 400 m . dokładnoścnlweJacyjna t 0,08 mm/m . zakres automatycznej niwe acji t 5' . prędkośćrotacyjna 60O obr_/min . automatyczna fUnkcja ostrże8ania o wstrząsach zapob ega błędom nlwelacyjnym w razie drgań |ub poruszenia Iasera . W Zestawie odbiornik LR 1 . w zestawie Ze Statywem . BT 170 HD - Statyw alumin owy o wysokoścl roboczej 107-165 cm . waga 5,5 kc. GR 240 - łata Iaserowa o maks, wysokości 2,4 m . waga 1,4 kg Extra: plecak marki Adidas

o Wartości ok, 130 PLN nettol

rhl,t§ffiW

ZESTAW: GOL 26 D l 26 G l 20 D l 20 G Professional + BT 160 Professional + GR 5OO Professional . GOL 20126 - niwelator przygotowany do pracy

w terenle dzięki stabilnej, metalowej obudowie zabezpieczonej przed pyłem i wodą ( P 54) . solidna konstrukcja z wbudowanym ce]ownikiem kolimatorowym oraz zintegrowaną libel ą pudełkową . BT 160 - statyw aIuminiowy o wysokości robocze1 97 - 16O cm . waga 4,1 kg . GR 500 - łata teleskopowa o maks. wysokośc5 m . waga 1,4 kg

Super zestaw!

.ąć

Yl


*Extra!

ZESTAW PROFESJONALNEGO STOLARZA: GST 140 CE / GEX 125-150 AVE Professional . GST - stabiLna dokładna pTaca brzeszczotu dzlęki systemowi Preclsion Contro

i podwójne1 ro|ce prowadzącej . siInik o mocy 720 W , płynna kontrola prędkoścl cigcla ze wstępną reguIacją . system Constant EIectronic , głębokośccięcia w drewnle/a]umlnium/staIi: I40l20l10 mm , beznarzędziowa wymiana brzeszczotu . oświetlenie 2 diodami LED . Wa8a: 2,2 kg . GEX - sz iI e,^a oscylacyjra - paLrz oo > oo,] zej

Extra: Zestaw

W

dwóch wa zkach systemowych L-BoXX

23BI

ffi,*

2545 PLN 1r.uttg

łExtra!

SZLl Fl ERKA OSCYLACYJ NA

GEX 125-150 AVE Professional . Wysoka wydajnośc i bardzo niski poziom wibracji . systern Easy-Fit

50x

, patrZ Str, 12 --1

mocowania papieru na rzepy i w ro]kach . płynna zmiana prędkości obrotowei i system Constant E ectronic . zlntegrowany mikrofiltr z blokadą WySypywania pyłu . moc nominaIna 340 W . prędkośc obr, 4,500 - 12.000 m]n.1 . a hlerza 150 mm . wa izka systemowa L-BoXX 23B . waga 2,1 kg

Extra: zestaw 50 szt, papierów ściernychK12O najwyzszej jakości(SiA) do drewna i farb o łącznej wartości 184 PLN nettol

L56i PLlł brutto

§",

l 1167 PL.N biułio

łExtra!

WYRZYNARKA

GST 150 BCE / GST 150 CE Professional . Precyzyjne

i

Wytrzymałe wyrzynark

Z

systemem SDS ,

. głębokośćc ęcla w drewnie/aluminlum/sta|

,

nnoC 7B0 W

15al2alrc mm , płynna kontrola

prędkośc cięcia do 3,1O0 obr,/min, , system Constant

E ectronic , aluminiowa stopa ze stalowym rdzenlem przeznaczona do pracy w najcięzszych warunkach . walizka systemowa LBOXX . waga2,7 ks (BCE), 2,6 ks (CE)

Extra: żestaw 2!1rzeszczotow do drewna, metalu i a|uminlum wartośc] 248 PLN nettoI

o łączne,1


SUPer cena!

plLARKA TARczowA

GKs 19o Professional Wydajna pi arka tarczowa z elektroniką do wsze|kich zastosowań . moc nomina na 1,800 W . prędkośc obr, 5.0OO min.1 . a Erczy 190 mm, O otworu tarczy30 mm. głębokośccięcia 90'/45':65/48 mm. pochył45' . waga4,9 kg .

łExtra!

UKośNlcA

GCM 12 GDL Professional . Opatentowane. bezobsługowe ram ę prowadzące o wysokiej i trwałe1 precyzji . podwójna ljnia Iasera - po jednej na kazdą krawędz tarczy tnącej , wszystk e manipu atory ustawlanla kątów cięc a z przodu piły , siInlk o nTocy 2.000 W

z miękkim startem i hamu|cem tarczy . prędkośc obrotowa do 3,B0O min.r . a Iarczy 3O5 mm, O otworu tarczy 30 mm . maks, parametry cięcia, gł- 104 mm. szer, 341 mm . zakres kątów cięcia w poz omie 52o L/60o P , regulacja pochylenia Ą7o Ll47a P . waga 32,1 kg

patrz Str, 12

.,.i

Extra: Uniwersalny odkurzacz GAS 1200

,,].,.

L o mocy 1,200 W do pracy na sucho i mokro

z gniazdem zasiIan]a urządzeń do 2.000 W o

wartości 699 PLN nettoI

:&l.".,.:

łExtra!

,;i..|a:ad3§

§§§l@

tl

PlłA sToŁoWA

GTS 10 XC Professional

ęsb.*

l,.r,,',''§'6

. ZaawanSowana piła stołowa do cięcia materiałów o duzych rozmiarach . siInik o nrocy

2.I)aV,l z miękklm startem, hamu]cem, elektronlką izabezpieczeniem przed przeciązeniem . beznarzędz owo chowany klin rozdzieIający do nacinania rowków . prędkośćobrdo 3,200 rnia.1 . ahrczy 254 mm, a otworu tarczy 30 mm . maks, parametry cięcia z L/P Strony tarczy: 250/635 mm . wysokośccięcia przy 90o/45o: 79/56 mm . reguIacja pochylen a tarczy 47o L l 10 P . waga 35 kg

Extra: stół mobilny GTA 60 W o wartosc 1059 PLN netto!

łExtra!

ODKURZACZ GAS 50 M Professional . Zaawansowany, antystatyczny odkurzacz klasy M (w8 normy EN 60335,2-69) do odkurzanla na sucho mokro, idealny do odpadów drewnlanych . aUtornatyczny system e]ektroma8netycznego

oczyszczania filtra Plus,c ean . czujnik napełnienia zbiornrka cleczą. sygnallzacja spadku minima|nego strumienia powietrza. automatyczne gnlazdo zasiłające dIa urządzeń zewnętrznych (do 2,000 W) . miękkl start . turbina o mocy 1,2O0W . przepływ powietrza 39 |/s, podciśnienie

225nl:ar.pojemnośczbiornikaprzyodkurzaniu nasucho/mokro,45l43l,waga15,8kg Extra: Zestaw narzędzi ręcznych Wiha i torba narzędz owa

§x

o łącznej

FREZARKA KRAWĘDZlOWA GKF 600 Professional . Poręczna frezarka o mocy 600 W . precyzy]na l zgrubna regulacja głębokości frezowania . szybki, zaciskowy montaz bazy . prędkośc obrotowa 33,0O0 min . system montazu frezóW, 6/8 mm . Waga 1,5 kg

Extra: zestaw osprzętowy (uchwyt do frezowania pod kątem, okrągła stopa ś|izgowa, stopa ślizgowa z rękojeścią adapterem do odsysania pyłu oraz osłona) o łącznej wartości 444 PLN nettoI

wartości ok, 3O0 PLN netto]


Nowość!

MŁOT U DAROWo-oBROTOWY SDS-MAX GBH 8-45 DV Professional . Mocy 1-500 W i energia udaru 12,5 J . Systern Vibration Control obniza poziom drgań przy dłutowan iu do 7 mls2 i do 8 m/s' przy wiercen iu. automatyczna b|okada

przycisku w.łącznika w tryb e dłutowania. e ektronika, sprzęgło przeciążeniowe, blokacla ponownego uruchomien em po awarii zas Ian a. I czba udarów t.380,2.760 m n, t . prędkośc obrotowa 0 305 /min, . max. O wLercenla

w beton e/koronkami wlertniczymi:45lI25 mm . wallzka. waga 8,9 kg

Extra: zestaw osprzętu (dłuto płaskie R-Tec Sharp Long Life SDS-max, koronka

SDS-max jednoczęściowa 68/16Ox290) o łączne1 wartości.730 PLN nettol

_§i =§ ]:

Nowość!

MŁOT UDAROWo-oBROTOWY SDS-PLUS GBH 2-24 DF l 2-24 D Professional . Nowy młot SDS P us W katesorri 2 kg z podkuwaniemI

. max. a wlercenia w beton je/sta|i/drewnie/koronkami w mu[ze:

24l1,3l30l68 mm . e|ektron ka, sprzęgło przeciązeniowe . moc 790 W, funkcja podkuwania. udar 2,7 J (wg europejskiego standardu EPTA) . Iiczba udarów do 5,100 min,1. obroty w prawo/|ewo o tej sarneJ rnocy . ku]owe mocowanie przewodu zasila.lącego . w zestawie wymienny,

szybkozaciskowy uchwyt wiertarski na wlertła cy|indryczne (w wersji DF) . wa|izka. waga 2,9 (DF)/2,B ks (D)

zDoBĄD Ź zestaw

KI

BIGA REPREZENTAGJ

*Extra!

l!

Zo§tań zapalonym kibicem naszej reprezentacji i pokaż to! KaŻdy zaklp produktów z nińiejszei ulotki promocyjnej oznaczonych odpowiednim logo jest premiowany zestawem kibica reprezentacji! Otrzymasz zestaw produktów w barwach narodowyĆh, dzięki którómL w widoczny s§osób dolączysz do kibiców w trakcie ważnych wydarzeń sportowych. Nie zwIeka.j!- liczba zestawów kibica ograniczona, baw się razem z nami i pokaż komu kibicujesz!

§

".

#,e;# §zalik

Flaga

€zapka

samochodowa 2 szt.

klapiąca

@ BoscH

Technologia blizej nas

Bosch 2012  
Bosch 2012  

Gazetka Bosch

Advertisement